Friggesund


Friggesund är en centralort som har ett rikt båtliv och en välfylld båthamn. Namnet Friggesund är inget gammalt namn. Platsen hette tidigare Svågholm.


Friggesund har redan blivit utomordentligt väl beskriven i boken, FRIGGESUND som utkom 2007. Därför finns det inte mycket vi kan tillägga, förutom att digitalisera uppgifterna så att många fler får ta del av dem.


Se film över Friggesund.


Läs om Dråpet i Friggesund 1892


Läs om Avholmsskolan och Fortsättningsskolan.


Läs om Friggesundsskolan.


Läs om Friggesunds store skidåkare Birger Henriksson.


Läs om Idrotten i Friggesund.


Läs om dråpet i Moviken, som fick sin upplösning i närheten av Friggesund


Läs om Svåga älv och dess betydelse för Dellenbygdens fiskeföreningen.


Friggesund befolkning


Loppishuset på Skolvägen 12.


Se Lars Arwéns utlånade film från 1968 med, De gamla i Friggesund.


Lyssna på intervjuer med:
Tilda och Leander Lindgren.


Ernst Eriksson.


Sven Larsson.


Se Hedvigsfors-Österbo.


Se Moviken-Strömbacka kalendarium.


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan

 


Karta över Friggesund 1856 – 1882


Gustaf Magnus Schwarts 1783 – 1858. Professor och överdirektörer vid kungl. teknologiska institutet i Stockholm lät 1820 vid Brevens bruk uppföra sin ugn med s.k. direkt uppvärmning Som underlag för veden lades en rost , bestående av ett antal vasar som täcktes med ett lager klenare slanor. Syftet med rost var att ge luften tillträde underifrån.

Kolning genom direkt uppvärmning innebär upphettning av veden med inget eller begränsat tillträde av luft genom en pyrolysprosess eller torrdestillation. Under eldningstiden regleras gasernas gång i ugnen genom ventiler och spjäll i skorstenarna. Torrdestillation får avsevärt olikartat förlopp om den drives långsamt eller hastigt. Vid hastig uppvärmning kan resultatet bli nästan explosionsartat som vi känner genom uttryck som ”milans slagning” och ”kok i ugn”.

Inget avseende fästes vid biprodukternas tillvaratagande.

I Friggesund lät Kasper Wrede 1826 bygga en dubbelugn med fyra eldstäder enl. Schwartz konstruktion. Ugnen producerade årligen 1500 – 2000 stigar kol. 1855 bygger P A Tamms arvinge Carl Östberg ännu en ugn i Friggesund. Denna gång en enkelugn.

Den 6 sept.1854 inträffade ett tragiskt dödsfall. Kolungsmästare Anders Abrahamsson – Sundberg från Moviken blev ihjälosad.

1870 upphör all kolning i Friggesund

kohi-006-frigge
Kolugnarna i Friggesund


Kolugn i Friggesund. Bild ur boken Hedvigsfors Bruk.
År 1826 byggdes en dubbel kolugn i Friggesund. Ytterligare en tredje kolugn, (ovan) som var avsedd att eldas med sågspån från friggesundssågen uppfördes på 1850-talet

1859 uppfördes en försöksugn i Moviken enligt Schwartz system men av Ottelin från Pekkala i Finland utvecklad så att den har bara en eldstad.

Den s.k. Ottelinska ugnen av Karl Gustaf Ottelin. Ugnen rymde 316 kbm.

I Moviken byggs 1865 två enkla kolugnar, 1875 en dubbelugn och slutligen ytterligare en dubbelugn1890 alla lika till utseende och volym 560 kbm. Trots att Ottelinska ugnar förekom med två skorstenar på gavlarna och 4 – 6 skorstenar av trä på långsidorna behöll man i Moviken den ursprungliga modellen.

Ugnarna hade stabila grundmurade långsidor vilket var en förutsättning för att kunna bära de tunga valven. Typen av valv kallas tunnvalv.

Vid uppförandet måste en kraftig träkonstruktion byggas som hela stenvalvet kunde vila på medan uppmurningen pågick När murningen hade torkat revs träkonstruktionen bort

Något egentligt golv fanns inte, utan golven i ugnarna bestod av krossad slaggsten vilket liknar milans behov av bottendränering.

Ugnarna var skyddade för temperaturväxlingar genom en träöverbyggnad med spåntak

Kolningsförloppet kunde kolugnsmästaren reglera genom spjäll och ventiler i ugnens höga skorsten.

Från eldstaden går heta rökgaser upp genom öppningen i ugnens mitt och vidare genom murade kanaler mot de fyra hörnen.

Kolning sker först i vedmassan som befinner sig ovanför rökgasuttagen. De varma gaserna stiger mot ugnens tak där de avkyls och sjunker ner genom vedmassan för att slutligen lämna ugnen genom dess skorsten. I botten på skorsten fanns ett vattenlås där kondenserad tjära och annat samlas. Vattenlåset förhindrade även tjyvdrag i skorsten. En sådan låda med kemikalier som stelnat till hårt beck finns bevarad.

Allteftersom kolningen sjunker neråt bortgår först i veden bundet vatten i form av ånga. Därefter inträder en sönderdelning av veden när temperaturen uppgår till omkring 270 grader där den egentliga kolningen eller torrdestillationen börjar. En ständig ström av heta gaser får ugnstemperaturen att stiga till omkring 450 grader. Vid sönderdelningstemperaturen bildas vattenånga som bl.a. består av tjära, terpentin och träsprit, samt okondenserbara gaser av koloxid, kolväten och vätgas etc. Inget tillvaratagande av nämnda produkter förekom.

Efter ungefär 30 dygn börjar den tidigare grå röken bli blå. Om ingen vattenkondens längre förekommer i skorsten är detta ett tecken på att kolningen är fullbordad

NÖJESTURER MED PRÅMAR
Utflykter i lövade pråmar var ett populärt och efterlängtat nöje. Från Moviken gick turer till Dellenbaden, Tåparken och Hallbo. Från Näsviken kom man i lövad pråm till festplatsen i Moviken och Friggesund.
Nils –Olov Falk skriver att konsul Rasch i Näsviken varje år bekostade en båtresa till Friggesund eller Moviken. Han bekostade också allt som bjöds, som dans och musik och lekamlig spis. Brukets hornmusikkår var alltid med. Vid lugnt väder låg båten i bredd med pråmen och då kunde man dansa under resan. Turen gjordes varje pingsthelg och gick vartannat år till Friggesund och vartannat år till Moviken. Väl framme vid målet dukades det upp ett stort kalas där man satt i gröngräset och mådde gott.

Läs mer om pråmarna på Dellen.


pra-021-kaj-friggeÅngbåtskajen i Svågan

Vid Svågans utlopp nedanför kolugnshagen finns fortfarande närmare 60 meter pålverk, utav det ca 80 meter långa kajbandet. Själva kajen har ruttnat bort men rester efter pålningen och kajband finns väl gömt under grönskan som låg väl skyddad för det strömmande vattnet. Vattendjupet var fullt tillräcklig och kajlängden möjliggjorde att ångbåt med två pråmar kunde lägga till. Kajen byggdes troligen 1855 när Friggesund fick en ny såg, men den kan också vara av äldre datum.

Den långa kajen hade stor betydelse för lastning och lossning av malm, järn och sågade trävaror när kolugnar, Österbo masugn och Friggesunds sågen var verksamma. Den långa kajen slutade med en vändplan som möjligen även var ett förrådsupplag. Vändplan var pålad och hade grova granar (med grovändan mot vattnet) i botten som höll fyllnadsmassorna på plats. Den är nu eroderad men några granstockar syns ännu.


Våren 2022 kan man ännu se de grova träden som ligger under den utfyllda f d kajen.

pra-025-svagan
Den gamla ångbåtskajen i Svågan 11 april 2017. Den finns där även om den är överväxt.Lågt vattenstånd och ingen vårflod gör att en del av det gamla kajbandet är väl synligt.


En del av kajbandet våren 2022


Hamnen i Friggesund med en lövad pråm till höger och ett par ångbåtar


Festplatsen i kolugnshagen i Friggesund

 
Skytteföreningens damklubb ”Lekstugan” har utfärd till Friggesund den 17 juli 1906
Bild ur häftet, Förr och Nu i Dellenbygden, häfte 5, sid 34

 
Uppgifter ur Hudiksvallsposten 1924


Olyckan vid festplatsen

Bjuråkers skytteförening drev festplatsen med dansbana och olika stånd i Kolugnshagen.
Festplatsen upphörde  efter en olyckshändelse 1928 då flickan (46A27) Karin Jonsson född 1908 från Sylkvarn i Skärås, träffades av en pil från ett luftgevär, så illa att ögat ej kunde räddas. Karin gifte sig 1927 med Karl Kring i Gammelsträng. Ett utslag i Häradsrätten utdömde ett skadestånd på 4.000 kronor.
Kolugnshagen användes  dock fram till 1940-talet för sång-och musikaliska arrangemang, bl.a. Frälsningsarmén.
Källa: Friggesundsboken, av Roland Norin


—9V 28— Uppgifter om Karin Jonsson ur Bjuråker-Delsbo-Norrbo släktregister

18 Karl Kring, *4/7 1901, s. t. bonden P. E Kring i Hålsjö s2.
G. 4/12 1927. Byggn.-snick. Bos. i Gammelsträng, Norrbo. † 9/3 1986
(X4)46A27 Karin Jonsson, *4/3 1908, d. t. kol. J. A. Olsson Sylqvarn, Bjuråker. Åren 1923 –1926 är hon piga hos Hedbergs i Avholm, därifrån flyttar hon hem till modern i Hedvigsfors och den 10/1 1927 flyttar hon och sonen till Norrbo. Karin avled i Friggesund den  23/10 1990
Per Ivar Leo, *12/4 1927


Möjligen var det vid den här öppna platsen i kolugnshagen som man samlades till fest.
Vid gångbron över Svågan, strax intill den stora björken mitt i bild finns rester efter en kolugn


Till vänster om björken är marken mättad av kolrester och stensatt, och björken växer på en kulle av slaggtegelAnnons ur HT 1927Annons 1931


Annons införd i HT den 16 juli 1931EPA-Festen i Friggesunds Folkpark 1938


Vägmärket mellan Friggesund och Hemvärnsgården. Bakom vägmärket låg Friggesunds folkpark


Festplatsen låg bakom vägmärket vid kurvan högre upp i bild.  Där skymtar en byggnad som kanske är ett av stånden som bör ha funnits där.


Hudiksvalls Allehanda den 1 juli 1898

 

 

Svågavägen 23. Karin Lek, Schmidt/Molin, framför Caféet.
På väggskylten står: Servering, kaffe, Musik, SmörgåsarKaféets baksida. På 1930-talet ägdes caféet av mineralletaren Olof Blom.


Anna och Olof Blom

6F40 Olof Blom född 2/7 1879 i Gårdsmyra. Död 27/2 1959 Kaféägare och gruvfogde i Bjuråker. Gift 2/11 1902 med Anna Johansson född 7/10 1885 i Brättingberg i Bjuråker. Hon avled 26/11 1959.
Tre barn:
Jonas Herbert 2/7 1903 – 27/11 1944
Anna 17/2 1907 Gift 1931 med bagare Vilhelm Dahlström från Ede i Delsbo. En son,
Erling den 22/3 1926. Gift med Maj-Britt. Nu är det deras barn, Lena och Kjell Dahlström i Gävle som äger huset i Västansjö.Vid Bloms Café 1935. 
På bilens trappsteg till vänster står Anna Blom, sonen Erling och Wilhelm Dahlström
Fram sitter Svea Leek, Elsa Dahlström och Nora DahlströmAnnons införd i HT den 14 maj 1947


Nästa ägare av Cafét var Ingrid Dahlström, gift med Daniel Danielsson. De övertog Cafét omkring 1947 och sålde det omkring 1953 till Märta och Millard Persson


En pigg och glad 90-årig Ingrid Danielsson

Läs här om släkten Dahlström.

—7V17— Norrbo släktregister

13 Daniel Danielsson, *5/1 1920, s. t. bonden E. Danielsson i Backmo s6, Norrbo. G. 23/6 1946. Infl. fr. Sundsvall 1947. Kaféäg. i Friggesund Tomsjö 1116, Bjuråker.
9Å55 Ingrid Linnea Dahlström, *24/5 1924, d. t. köpman J. Dahlström i Västansjö 214, Bjuråker.
Tre barn:
Erik 24/9 1948. Gift 1980, två barn. Erik avled den 4 oktober 2017.
Margareta 1/12 1953 Gift 1988 med Kurt Olaf Kühne, bosatta i Sollentuna.
Pär 20/8 1955 Gift 1981, frånskild, två barn, bosatt i Uppsala


Omkring 1953 flyttade fam. Danielsson till Hudiksvall, och nya ägare till Caféet blev Märta och Millard Persson


Märta och Millard Persson 29/12 1946.

—43E7—
2 ERIK MILLART PERSSON, * 29/5 1924, s. t. torp. E. H. Persson i Björsarv, Bjuråker. G. 29/12 1946. Skogsarb. Bos. i Björsarv. † 3/10 1963
60H2 MÄRTA KRISTINA CARLSTRÖM, * 27/2 1925, d. t. byggn.-arb. F. E. Karlström i Bricka 912, Bjuråker. † 26/3 2008.
BERNT ERIK * 14/5 1946
Karin Birgitta * 9/10 1949
Kerstin Viola * 2/12 1959
Olov Eugen * 29/7 1963

Caférörelsen upphörde under 1950-talet

 

 


Flygfoto från 1990, från Arkiv Digital. Det ljusgula huset är Cafét, huset bakom är Glads bageri och det ljusa huset till höger är fd Leeks skrädderi.


Första ägare till bageriet var Vilhelm Dahlström. 1956 tog Matts Glad över verksamheten.

   
Anna och Vilhelm Dahlström                         Sonen Erling

—48K6—
3 Oskar Vilhelm Dahlström, * 4/1 1909, s. t. mjöln. O. E. Dahlström i Ede, Delsbo. G. 24/5 1931. Bagare i Västansjö 611, Bjuråker.
(X4)6F40 Anna Linnea Blom, * 17/2 1907, d. t. O. Blom i Västansjö.
Elof Erling * 22/3 1926. Bageriarb.Gustaf och Hanna Dahlström 1933

—48K7— Delsbo släktregister
3 Hans Gustaf Dahlström, * 18/1 1911, s. t. mjöln. O. E. Dahlström i Ede, Delsbo. G. 26/12 1933. Chaufför. Bos. i Västansjö, Tomsjö 116, Bjuråker.
(X4)8H43 Hanna Katrina Eriksson, * 22/5 1904, d. t. bonden P. E. Eriksson i Västansjö 63, Bjuråker.


1 oktober 1956 tog Matts och Naemi Glad över verksamheten

HT den 26 september 1986
Av Jan Olsson

30 år som bagare i Bjuråker, allt görs för hand


Matts Gladh med hustru Naemi och dottern Eva, har tagit en stunds paus i bageriet. Onsdagen den 1 oktober firar de sitt 30-års jubileum. På bilden underhåller Matts på sin egenhändigt byggda nyckelharpa.

Såväl Matts som Naemi minns den tid då man med egen brödbuss for ut i byarna. Den rullande brödbutiken var välkomnad.


—10Å21— Norrbo släktregister

19 Lars Adrian Glad, *21/7 1903, s. t. torp. L. Glad i Sandmyra, Norrbo.
G. 11/5 1930. Skogsarb. Bos. i Avholm, sen. småbruk i Västansjö 78, Bjuråker.
(X4)7E16 Karin Fredin, *31/1 1907, d. t. bonden M. Fredin i Västansjö 72.
Alf Mauritz, *6/10 1930, † 4/5 1931
Matts Adrian, *14/3 1932
Anna Lisa, *21/5 1933
Bror Henry, *24/11 1934, † 15/1 1937
Karin Lilian, *5/2 1939
Elsy Birgitta, *13/6 1945


—6F52—Bjuråkers släktregister

37 LARS VERNER LJUS, * 6/3 1911, s. t. sold. P. Ljus i Österbo. G. 16/5 1937. Skogsarb. Bos. i Hedvigsfors, sen. i Våtmor 12, Bjuråker.
38A10 KARIN MARGRETA HÖGBERG, * 8/12 1910, d. t. arr. J. Högberg i Furuberg, Bjuråker.
INGRID MARGRETA * 1/4 1933
NAEMI LINNEA * 6/2 1935
RUT EIVOR * 21/5 1936
EVA INGEBORG * 27/1 1938
LARS HARRY * 3/3 1939
AINA BIRGITTA * 15/4 1940
MARTIN VERNER * 5/10 1941
MARY KRISTINA * 15/2 1943
MAUD INGEGERD * 14/10 1944
KARL GILLIS * 30/9 1946

Matts Glad *  14/3 1932 Gift 1/11 1953 med Naemi Ljus * 6/2 1935 † 16/8 2005
Tre barn
Karin Majlis * 28/12 1953
Matts Thomas * 16/1 1958
Eva Elisabet * 22/3 1963


HT onsdagen den 11 november 2009.


Gamle bagaren Matts Gladh lämnar över till nybagarn Malin Ekengren och Glads bageri blir Dellenbagarn. Foto: Lars Sundin


Av Alexandra Sievers

 

 

Flyréns bageri


Flyréns 1990. Foto från Arkiv Digital

Här var handelsbod och bageri som först ägdes av Erik Eriksson född 1850, därefter av Erik Johansson, därefter av  Karl Flyrén


Flyrens bageri Svågavägen 20.


Hudiksvallsposten 29 maj 1897
Källa: Viveca Sundberg

—35H1— Uppgifter ur Bjuråkers släktregister
(X2) ERIK ERIKSSON, * 1/10 1850 i Arbrå sn, Gävleb. Infl. fr. Rengsjö 1895. G. 24/11 1874. Skomak. o. handl. i Näset, Bjuråker. Utfl. t. Hedemora 1909.
(X2) BRITA PEHRSDOTTERPALM, * 20/11 1849 i Arbrå sn, Gävleb. Utfl. t. Hedemora 1909.
PER * 29/11 1875                                             2
EMMA KRISTINA * 2/8 1884. Utfl. t. Hedemora 1909

—2—

1 PER ERIKSSON, * 29/11 1875, s. t. handl. E. Eriksson i Näset. G. 1/6 1900. Fabr.-arb. Bos. i Västansjö, sen. borstbind., bos. i Friggesund 54, Bjuråker. (Blind.) † 25/5 1943.
43C3 JOHANNA CHARLOTTA FORSLIN, * 22/9 1871, d. t. arb. J. E. Forslin i Friggesund. † 6/11 1946.
PER ERNST * 4/6 1898. Utfl. t. Avesta 1916
BRITA ELVIRA * 24/10 1900. Utfl. t. Uppsala 1922
ERIK HELGE * 17/12 1901. Utfl. t. Sth. 1921
ANNA MARGRETA * 9/7 1906. Utfl. t. Danderyd 1925
JONAS OTTO * 9/4 1909. Utfl. t. Östersund 1936


—41A33—

8 ERIK JOHANSSON, * 2/7 1876, s. t. kol. J. Stolt i Frisbo, Bjuråker. G. 20/5 1899. Infl. fr. Bergsjö 1913. Bonde i S. Lia 2, sen. rättare i Hedvigsfors 11, Bjuråker. Utfl. t. Forsa 1941. † 7/2 1953
(X3) ANNA HEDBLOM, * 8/1 1880 i Bergsjö, Gävleb. Infl. 1913. Utfl. t. Forsa 1941
KARL * 10/6 1899. Utfl. t. Bergsjö 1920
JOHAN *3/3 1900                                             34
GUSTAF * 6/11 1901                                         35
ELSA MARIA * 29/11 1905. Utfl. t. Sth. 1923
SARA GUNILLA * 1/2 1908. Utfl. t. Sth. 1923
ANNA MAGDALENA * 3/12 1911                          36
BERTA ELEONORA * 8/7 1913. Utfl. t. Danderyd 1930
THEA KRISTINA * 18/8 1914                               24B13
EVA MARGRETA * 25/8 1920. Utfl. t. Forsa 1941


Petrus Alfred Edin född 25/2 1887 i Nätra, Västernorrland. Bagare Gift 30/9 1911, med Elin Fridlund född 30/7 1884. Infl. från Hassela till Västansjö 6/7 1918 – utfl. till Grythyttan 9/10 1929
Tre barn:
Börje Olof Ingvar * 3/3 1912
Birger Alfred * 8/11 1913
Maj Anna Kristina * 15/11 1916


När bagare Flyrén tog över blev det enbart  bageri i huset

Registerbeteckning »30F» berör en släktgren från Tengene socken, Skaraborgs län, som inflyttat till Bjuråker omkring år 1910.

—30F1—  

(R205) KARL EFRAIM FLYRÉN, * 4/12 1877 i Tengene, Skarab. G. 7/12 1900. Bagare. Bos. i Västansjö, Tomsjö 113, Bjuråker.
(P195) JOHANNA MATILDA FREDRIKSSON, * 4/7 1877 i Vänersborg, Älvsb. † 1/12 1946.
KARL OLOF ARNE * 5/5 1912                              2
SVEN AXEL EFRAIM * 28/2 1914                          3
KNUT INGVAR TAGE * 3/8 1915                          4


Flyréns bageri


Arne Flyrén, hustrun Hillevi med sonen Rune och … ?Hillevi Flyrén
—30F2—
1 KARL OLOF ARNE FLYRÉN, * 5/5 1912, s. t. bag. K. E. Flyrén i Västansjö. G. 24/6 1937. Bagarmäst. Bos. i Tomsjö 113, Bjuråker.  † 15/4 1991
35G97 HELGA LINNEA HILLEVI NYQVIST, * 13/8 1914, d. t. bonden H. E. L. Nyqvist i Björsarv, Bjuråker. † 19/1 2004.
KARL HELGE RUNE * 11/3 1942
BERIT ELIN MATILDA * 24/10 1945
BO ARNE KENT * 17/11 1948


Flyréns bageri med mor Hillevi hållande sonen Kurt , dottern Berit och Rune

—3—

1 SVEN AXEL EFRAIM FLYRÉN, * 28/2 1914, s. t. bag. K. E. Flyrén i Västansjö. G. 12/4 1936. Bageriarb. i Västansjö, sen. åkare o. kaféägare i Tå, Söderblomsvägen 7,  Bjuråker.
46A21 ANNA EIVOR MARIA LARSSON, * 15/2 1914, d. t. kol. J. Larsson i Skärås, Bjuråker.
SVEA ELSIE EIVOR * 29/1 1936

—4—

1 KNUT INGVAR TAGE FLYRÉN, 3/8 1915, s. t. bag. K. E. Flyrén i Västansjö. G. 29/10 1939. Bageriarb. i Västansjö, Tomsjö 113, Bjuråker. Utfl. t. Vassända-Naglum, Älvsb., 1946.
(X25) ANNA MARGARETA SÖDERBERG, * 26/1 1916 i Järvsö. Infl. 1939. Utfl. t. Bergsjö 1943.
KURT LENNART * 25/6 1939. Utfl. t. Bergsjö 1943
BERNT GELIS * 17/3 1941. Utfl. t. Vassända-Naglum 1946


Arnold Frimodig arrenderade Flyréns bageri från 1951 till 1953 då han tog över Wilhelm Lundbergs  bageri i Gammelsträng.

 —94E1— Forsa släktregister
(X33)12V16 LARS OLOF SKOGLUND, * 25/4 1891, s. t. torpare Erik Skoglund i Järnblästen, Norrbo. G. 27/5 1923. Lägenhetsäg. i Järnblästen. Fl. t. Forsa 1934. Jordbr. i Rumsta. † 26/5 1964.
(X23) KATARINA INGEBORG JONSSON, * 7/6 1898 i Ilsbo sn. † 4/5 1981.
OLOF HENNING, * 11/12 1924. Jordbr. arb. i Järnblästen.
MÄRTA VIOLA, * 13/6 1927. G. 29/7 1951 med Arnold Frimodig * 29/4 1928 i USA † 4/7 2002
ANNA MARGRETA, * 7/12 1931,
ERIK GÖTE, * 5/1 1939.


—20A26—

ANNA KRISTINA ÅSBERG, * 23/9 1888, d. t. arb. A. Åsberg i Skärås, Bjuråker. Hushåll. i Norrhavra, Bjuråker, sen. i Skärås.
EINAR EDVARD * 3/10 1909     29
SIGNE KRISTINA »ÅSBERG» * 19/5 1913. Utfl. t. Hudiksvall 1928
KARL GEORG »ÅSBERG» * 22/4 1915       30
ANDERS BERTIL »ÅSBERG» * 27/4 1917. Bageriarb. i Friggesund, Tomsjö 113, Bjuråker

 

 


På väggskylten står det:  E. Wallstén SADELMAKERI. Senare Leeks skrädderi och butik
Huset som tidigare har varit en bakstuga är hitflyttat från Svedjebo. Anledningen till att man inte ville använda bakstugan längre var att det spökade i den som man sa. Orsaken var följande:


Sundsvalls Tidning 14 feb. 1899
Erik Larssons i Svedjebo, Bjuråker, enka Brita Ersdotter, afhände sig den 5 dennes lifvet genom hängning, skrives till Sundsvalls Tidning. Hon var sysselsatt med bak under natten tillhjälp av sin piga, hvilken hon sände ut i ett ärende. Då flickan återkom fann hon sin matmoder, hängande i  repet.
Det påstås att hon hängde sig i grämelse däröfver att hennes son, en vacker ståtlig gosse, som borde äktat en af socknens förmögnaste bonddöttrar, i stället förälskat sig i gårdens piga, hvilken af denna älskog bar synbara tecken.—4E11— Bjuråkers släktregister
5 ERIK LARSSON, * 10/3 1830, s. t. bonden L. Pehrsson i Ängebo 6. G. 22/10 1868. Bonde i Ängebo 6, sen. i Svedjebo s7, Bjuråker. † 11/7 1888 (kräfta)
1A7 BRITA ERIKSDOTTER, * 1/4 1844, d. t. bonden E. Eriksson i Svedjebo 4. † 5/2 1889 (bråddöd) genom hängning.
LARS * 30/12 1869                                           22


—61D2— Bjuråkers släktregister
(C49) EMIL WALLSTÉN, * 11/3 1878 i Rasbokil, Upps. Infl. fr. Hudiksvall 1914. G. 10/7 1915. Sadelmakare i Moviken, sen Friggesund, Bjuråker. † 21/3 1936.
1 HILDUR HULTMAN, * 2/11 1889, d. t. arb. K. P. Hultman i Moviken, Bjuråker. Utfl. t. Forsa 1939.
3 ELVIRA HELENA HULTMAN * 31/3 1922. (Fosterd.) Utfl. t. Hudiksvall 1939, sen Sthlm.


Auktion förrättades den 6 september 1937Svågavägen 35, fastigheten där Wallsten och sedan blev Herbert Leek bodde


  
Emil och Hildur Wallsten                               Hildur Wallsten och Elvira HultmanSvågavägen 33. Wallstens sadelmakeri, här ombyggt till Leeks butik och skrädderi.


Annons 1946


F. d. Leeks butik april 2022

—54J15— Delsbo släktregister. Läs mer här om släkten Leek.
9 Erik Herbert Vilhelm Lek, * 14/2 1904, s. t. skrädd. J. Lek i Friggesund, Tomsjö 11. G. 29/10 1939. Skrädd, i Friggesund, Tomsjö 66, Bjuråker. † 9/3 1995
(X4)22D12 Sigrid Elisabet Johansson, * 31/8 1899, d. t. landbonde J. Olsson i Söderdala 1, Bjuråker. † 15/8 1955
Erik Ingemar * 29/11 1938 † 19/12 2005

 

Affärsrörelsen startade i november 1923 av Kam-Per, eller1) Per Johan Andersson som han hette. Huset hade tidigare varit en bondgård hos Knappens i Ängebo. Läs mer under Ängebo.

Norra delen av bottenvåning inredde familjen Andersson till bostad och resterande yta använde man som affär.

1924 då övervåning var klar hyrdes den ut till släktingarna 2)  Jonas och Anna Dahlström och deras tre barn. De bodde här till 1926 då Jonas Dahlström köpte hus i Västansjö. Läs mer under Västansjö.

Rörelsen utvecklades snabbt och 1937 var det dags och bygga om lokalerna. Ingången flyttades från den södra sidan, till husets framsida, där entrén kom att kantas av två stora skyltfönster.

År 1944 anställdes handelsbiträdet Olle Eriksson, och i nov. 1949 tar P J Anderssons son, Ivar Andersson över affären. 1952 bildade PJ och Olle bolag. PJ var med i gamla Ica Hakonbolagen, Ica betyder Inköpscentralenernas AB. Den 15 november 1958 köpte 3) Olle och 4) Therese Eriksson både affären och fastigheten.


—27A22— 1) Bjuråkers släktregister
18 PER JOHAN ANDERSSON, * 2/1 1891, s. t. torp. A. Ring i Tallback-torpet, Bjuråker. G. 2/4 1922. Handl. i Friggesund, Tomsjö 1118, Bjuråker. † 11/7 1960
(X33)9Å39 ANNA BRITA DAHLSTRÖM, * 12/12 1896, d. t. torp. J. Dahlström i Daläng, Bjuråker. † 26/8 1991 i Ljusdal
ANDERS IVAR * 16/9 1922. Utfl. t. Ovansjö 1947
JONAS BIRGER * 7/5 1924. † 4/2 1925
ANNA BIRGIT * 4/11 1925. Utfl. t. Färila 1947


—9Å55— 2)  Norrbo släktregister. Läs mer om släkten Dahlström.
39 Jonas Dahlström, *11/1 1893, s. t. torp. J. Dahlström i Daläng. G. 28/11 1920. Köpman. Bos. i Västansjö 214, Bjuråker.
(X4)8G16 Alma Fredrika Alcén, *18/9 1899, d. t. landbonde N. P. Alcén i Tomsjö 3, Bjuråker.
Jonas Martin, *12/4 1921                                   63 Läs mer om finansmannen Jonnie Dahlström.
Ingrid Linnea, *24/5 1924  Hon var nyfödd när hon kom hit berättar hon         7V17
Nils Börje, *7/6 1926. Chaufför.
Sigrid Margareta, *3/9 1936


—15K16— Delsbo släktregister
13 Per Olof Eriksson, * 5/7 1900, s. t. bonden E. Olsson i Högtomt av 11. G. 5/1 1900. Jordbr.-arb. i Brännbo 1, sen. snickarmäst., bos. i Åbo 42, Delsbo.
12K31 Ida Katrina Olsson, * 23/11 1901, d. t. bonden O. Hansson i Brännbo 1, Delsbo.
Erik Hilding * 26/12 1922
3)  Olof Helge * 27/12 1924. Utfl. t. Bjuråker 1946 Gift 8/7 1950 med Teresia Olsson
Sigrid Ingrid Margareta * 9/10 1938


—11R13— Delsbo släktregister
11 Jonas Olsson, * 4/6 1898, s. t. bonden O. Jonsson i Fjärdsätter 4, Delsbo. G. 29/11 1920. Bonde i Fjärdsätter 45.
(X4)10B15 Emma Johanna Jonsson, * 22/10 1898, d. t. nämndeman J. Rask i Västansjö 5, Bjuråker.
Märta Kristina * 18/1 1921                                 14
4)  Anna Teresia * 7/7 1925 Gift 8/7 1950 med Olof Eriksson. Sonen Håkan född 3/5 1955På ett träd utanför affären satt två tablettautomater. Flickan är Karin Fredin från Västansjö


jd-094-anna-ica
Anna Östberg som affärsbiträde vid ICA-butiken i Friggesund. Bilden utlånad av Anders Dahlström

jd-093-ica-anna
ICA -butiken i Friggesund. Anna visar här påskens nya gardiner.
Bilden utlånad av Anders Dahlström.Julskyltning hos ICA, flickan är Ulla Hansson från Skålsvedja, som även lånat ut bilden.
1990 såg ICA butiken ut så här. Foto från Arkiv Digital

 

 


Caltex-macken på 1950-talet
Ägare var Olle Ahlgren från Enånger. Han såld till Lars-Johan och Eira Larsson som drev den mellan 1954 -56 då de sålde till Sture Wahlqvist. Han sålde till Karl-Gustav Berg från Frisbo.


Artikel av Paléna från dec. 2004


ICA och Erikssons bilar i april 2022

 


Flygfoto över Tjärmans, nu Westerbergs, Svågavägen 26. Bild från Arkiv DigitalGunnar och Elin Eriksson, Tjärmans Gifta 26/12 1941
Tärnor, Edit och Sigge (Sgvard) Eriksson

—8H52—
43 GUNNAR ERIKSSON, * 5/9 1914, s. t. bonden P. E. Eriksson i Västansjö 63. G. 26/12 1941. Arr. i Vedmyra 41, Bjuråker.
1G58 ELIN MARGRETA TIMAN, * 11/2 1912, d. t. bonden J. G. Timan i Spångmyra 13, Bjuråker.
INGRID MARGARETA * 18/10 1944
KARIN LILLEMOR * 9/9 1947


—8H53— Tärnor
43 SIGVARD ERIKSSON, * 1/2 1916, s. t. bonden P. E. Eriksson i Västansjö 63, Bjuråker. G. 3/5 1942. Jordbr.-arb. i Västansjö 63. † 18/6 1947.
27A21 EDIT KRISTINA JONSSON, * 29/9 1922 i Ljusdal, Gävleb. Infl. 1942.
HANS LENNART * 27/4 1943
KARIN LILLEMOR MARGARETA * 23/9 1947 G. 29/9 1973 med Lennart Westerberg 13/2 1947

 


F d skräddarmästare Jonas Leeks fastighet, Svågavägen 22.

—54J9— Läs mer här om släkten Lek.

6 Jonas Lek, * 8/4 1880, s. t. skollär. E. Lek i Ede. G. 30/12 1903. Skrädd. Bos. i Åkre. Utfl. t. Friggesund, tomsjö 11:13, Bjuråker, 1922. † 2/7 1954.
44P32 Katrina Vilhelmina Wallberg, * 20/4 1881, d. t. serg. A. V. Wallberg i Byn, Delsbo. † 2/10 1945.
Erik Herbert Vilhelm * 14/2 1904                         15
Ernst Gunnar Valdemar * 26/3 1906                     16
John Gustaf Ragnar * 13/11 1910. Utfl. t. Bjuråker 1922
Karl Eskil Helmer * 6/2 1914                               17
Svea Ragnhild * 16/6 1917                                 18
Karin Ingeborg * 22/10 1922. G. o. utfl. t. Forsa † 19/7 2018


Sedan 2014 bor här:
Stefan Lönn med hustru Eva född Bergfeldt. Läs mer om Eva under Anderbo.

 

 

Walthers Plåt och smide i Friggesund öppnar portarna


Trångbodda Walthers Plåt och Smide i Friggesund kan äntligen lätta på svångremmen och ”svälla” ut. Detta efter att ha flyttat till Forslunds f.d. Snickerifabriks lokaler. På bilden fr. v. Bernt Walther, Magnus Eriksson, Stefan Christiansson och Henning Walther.
HT den 17 oktober 1979, av Jan OlssonWalthers plåt, Svågavägen 43.

Plåtslagare Henning Walter flyttade i början av 50-talet till Friggesund, där de efter hand expanderade. 1967 köpte Henning Walther och sonen Bernt ett plåtslageri i Nyköping med ett tiotal anställda, men 1970 återvände de till Friggesund. Sedermera övertog de Forslunds snickerilokaler, där de som mest hade 17 anställda och där verksamheten fortfarande bedrivs, kan man läsa i hans minnesruna.


Registerbeteckning »42F» berör en släktgren från Bjuv, Malmöhus län, som inflyttat till Bjuråker 1909.

—42F1— Bjuråkers släktregister

(M13) BENGT NILSSONWALTER, * 20/1 1832 i Bjuv, Malm. Infl. fr. Alnö, V.-norrl., 1909. † 17/1 1913.
(M—) JOHANNA …. , * 2/8 1839 i Malmöhus län. Bos. Alnö, V.-norrl. † 4/11 1907.
AXEL MARTIN * 2/7 1875                                   2

—2—

1 AXEL MARTIN WALTER, * 2/7 1875 i Skön, V.-norrl. G. 26/5 1900. Infl. fr. Ljusdal 1904. Torp. i Björsarv, Bjuråker. † 13/2 1936.
(X27) HILDA KRISTINA SVEDLUND, * 20/6 1878, d. t. Ruben Eriksson i Remman, Ljusdal, o. Marta Svedlund, * 1862 i Hennan, Ljusdal.
KARL AXEL EDVIN * 13/9 1900. Övermaskinist
NILS JOHAN ALFRED * 27/8 1902. Utfl. t. Ljusne 1927
MÄRTA JOHANNA ELLIDA * 21/3 1907                  3
SVEN ADOLF EJNAR * 14/1 1910                         4
FRANS AUGUST HENNING * 7/4 1913                   5
BERTA KRISTINA OTTILIA * 21/6 1916. Utfl. t. Hudiksvall 1937. † 5/11 1939
PER EGON GOTTFRID * 12/12 1918. Utfl. t. Sth. 1946
BROR EMIL RICKARD * 20/12 1921                      6
KNUT IVAR OSSIAN * 20/10 1925. Bos. i Björsarv

—3—

2 MÄRTA JOHANNA ELLIDA WALTER, * 21/3 1907, d. t. torp. A. M. Walter i Björsarv, Bjuråker. Utfl. t. Ljusdal 1932. Sen. bos. i Oskarstorp, Askersund.
RUT KRISTINA * 12/3 1928. Utfl. t. Ljusdal 1932
LILLY INGEBORG * 1/12 1930

—4—

2 SVEN ADOLF EINAR WALTER, * 14/1 1910, s. t. A. M. Walter i Björsarv, Bjuråker. Utfl. t. Hedemora 1939. Sen. bos. i Söderhamn.
(X5) HILDA LINDE, * 191.. i Växbo, Bollnäs sn.

—5—

2 FRANS AUGUST HENNING WALTER, * 7/4 1913, s. t. torp. A. M. Walter i Björsarv. G. 12/7 1936. Skogsarb. Bos. i Holmbergstorpet 17, Bjuråker. † 6/4 1998
10G28 ANNA LINNEA ERIKSSON, * 124/10 1912, d. t. bonden E. Eriksson i Nyåker 5, Bjuråker. † 1/11 1996
BERNDT ERIK * 27/12 1935 Gift 30/10 1959 med Tea Hägg * 1/1 1935
LAILA MARGARETA * 27/12 1959
BERNT TOMAS * 30/4 1964
ERIK MAGNUS * 30/9 1967

—6—

2 BROR EMIL RICKARD WALTER, * 20/12 1921, s. t. torp. A. M. Walter i Björsarv. G. 11/10 1947. Jordbr.-arb. i Ramsjö 86, Bjuråker. † 23/1 1989
7E21 INGRID FREDIN, * 3/1 1924, d. t. bonden V. Fredin i Ramsjö 86, Bjuråker.
STIG IVAR * 11/8 1947Annons 1946
En blivande politiker, Oskar Forslund, fyra månader gammal i sin mor Kristinas knä


Oskar Forslund en veteran i kommunalpolitiken, som han började med redan i 25-årsåldern.


Oskar Forslund berättar 1984. Ur ”berättelser från förr”

Min far Sven (Svante) Forslund, var pionjär och socialdemokrat och hade varit ute i världen några år och kom hem och tog över kvarnen efter sin far, August Oskar Forslund, som var mjölnare i Friggesund. Han byggde också båtar som vi hade på Dellen. En var kvar in på fyrtiotalet. Så byggde han en verkstad som vi efter pappas död, och även några gånger tidigare bland annat hyrde ut som biolokal och för politiska föredrag.


Uppgifter ur Oskar Forslunds minnesruna

Oskar Forslund föddes i Friggesund som den yngste av fyra bröder och växte upp hos snickaren och mjölnaren Sven Forslund och hans hustru Kristina. Genom faderns död när Oskar Forslund var sju år fick han liksom sina bröder tidigt börja arbeta för sin försörjning och var i början av 30-talet verksam som skogsarbetare. Han fortsatte senare att tillsammans med bröderna arbeta i den fabriksrörelse som fadern startat, ett företag som sedan utvecklades och expanderade med tillverkning av bland annat båtar och skidor. Och på senare tid även trappor innan rörelsen såldes i början av 1980-talet.

Oskar Forslund började redan i ungdomsåren att engagera sig i politiken som medlem i Bjuråkers socialdemokratiska ungdomsklubb. 1944 invaldes han i kommunalnämnden i Bjuråker och blev ledamot i fullmäktige 1947, där han åren 1959-63 satt som ordförande. Han var ledamot i byggnadsnämnden, varav sju år som ordförande samt i skolstyrelsen, pensionärsnämnden och valnämnden.

Efter kommunsammanslagningen blev Oskar Forslund som Bjuråkers starke politiker det nya fullmäktiges förste ordförande. Han var ledamot i kommunstyrelsen 1971-72 och i dess arbetsutskott 1971-76 samt i socialnämnden under 1976 och ledamot i byggnadsnämnden, den senaste tiden som suppleant. Han hade även uppdrag i Fondstyrelsen för Bjuråkers industrilånefond, var ombud i kommunförbundets länsavdelning till 1983 och i kommunal förbundet för Bergsjö sjukhus.

Under många år var han också verksam inom kyrko- och pastoratskyrkoråden.

Utanför de kommunala uppdragen var Oskar Forslund även verksam i Sörlia vägförening där han varit kassör och senare revisor och var efter pensioneringen aktiv medlem i Bjuråkers PRO.


—29F5—Bjuråkers släktregister

2 SVEN (Svante) OLOF FORSLUND, * 21/2 1884, s. t. mjöln. A. O. Forslund i Friggesund. G. 1/1 1911. Gårdsäg. i Västansjö, Bjuråker. † 16/1 1925.
(X30) ANNA KRISTINA ASP, * 3/3 1891 i Nianfors, Gävleb.
ERIK OSKAR * 1/6 1911. † 17/6 1926. (drunknad)
SVEN AUGUST 1/3 1914                                     7
KARL OLOF * 13/11 1915                                   8
NILS OSKAR * 1/12 1917                                   9

—29F8—

5 KARL OLOF FORSLUND, * 13/11 1915, s. t. gårdsäg. S. O. Forslund i Västansjö. G. 30/5 1943. Snick. Bos. i Tomsjö 1124, Svågavägen 41,Bjuråker. † 31/12 1989.
(X33)9V25 KRISTINA JONSSON, * 2/10 1913, d. t. J. O. Persson i Hålsjö, Norrbo. Infl. fr. Arbrå 1943. †
ERIK OLOV * 13/9 1943

—9—

5 NILS OSKAR FORSLUND, * 1/12 1917, s. t. gårdsäg. S. O. Forslund i Västansjö, Bjuråker. G. 18/8 1946. Snick. Bos. i Västansjö 67. † 7/2 1991
(X6)51K1 INGRID RAGNHILD FRANK, * 9/10 1921, d. t. G. V. Frank i Källeräng 116, Delsbo. Infl. 1946.
SVEN SUNE * 7/1 1947
INGRID MONICA * 27/7 1948Svågavägen 45, Oskar Forslunds bostad där han även var född. Gården och ladugården byggdes av hans far, Svante Forslund. Bild från Arkiv Digital

 

 


Kvarnen och den gamla träbron över Svågan. Vi ser även sågen, smedjan och brädstabbar
1916 raserades den gamla bron i den starka vårfloden.
1918 stod en ny betongbro färdig. Samtidigt byggdes en en ny kvarn ( den gamla låg inte i nivå med den nya bron) och ett kraftverk som levererade kraft till Friggesund, Västansjö och Norrbo. Kyrkbyn och några gårdar i Västansjö fick sin kraft från Svedjebo kraftstation.
Ovanför bron var en damm med luckor för timmerflottning och en ränna till kvarnen och kraftstationen.


I förgrunden ser vi den gamla landsvägen som kom fram vid Flyréns.
Byggnaderna är, Kvarnen från 1864, såg, linskäkt och smedja. Den gamla herrgården skymtar uppe på brinken.
Genom upplåtelsehandlingar 1814, 1819 och 1820 uppläto Avholms byamän och vissa enskilda markägare mark för dammfästen och anläggningar för uppförande av en ”skatte Mjöl- och Sågkvarn …vid Svåga-bro”. Sågen som var belägen på den vänstra stranden, skattlades 1828. Anläggningsarbetarna för kvarnen hade vid detta tillfälle ej fortskridit så långt, att skattläggning kunde ske.

I utslag den 18 februari 1864 meddelade häradssynerätten efter syn och besiktning å fastställa tillstånd för Strömbacka Bruksägare att vid Friggesunds Sågverk i Svåga elfven uppföra och inrätta en tullmjölkvarn med två par stenar.

År 1893 ombyggdes den ursprungliga dammen. Åren 1918-1919 ombyggdes kvarnen till en kraftstation jämte kvarn. Tilloppstuben lades därvid i den gamla hjulbäcken och samma fallhöjd som för drivning av den gamla kvarnen togs i anspråk. Fallhöjden uppgick till 6,10 meter.

Läs om Elektriciteten i Hälsingland.


Stenhuggare och byggnadsarbetare nedanför kvarnen som 1918 fick en högre stensockel.
Mannar vid bygget. Byggmästaren från Landafors. Tre bröder Krantz, Joel, Edvard och Severin.
Gubben Forslund, Sven och Kalle Forlund, Renholt Fors, Erik Bjurling Viktor Zimmerman, Edvard Palm, Adolf Burman, Rapp – Lars, Manne Bjurling, Busk-Nisse, Pål-Ers Lars, Wilhelm Burman, Gubben Trygg och Mjölnar Oskar.Nybyggd kvarn och kraftstationen. Kraftstationens maskinella utrustning bestod av en francisturbin för 200 hk samt en generator med en effekt av 200 KvA.Den 7 juli 1953 brann kvarn och kraftstation ned till grunden. Bild från Gösta Blanks samling
Delsbo Brandkår kallades sent på kvällen den 7 juli 1953 till Bjuråker då kvarn och kraftstation eldhärjades som synes på bilderna.Vid kvarnen står fr. v. 1? 2 Sigge Eriksson,3 Kalle Bjurling, 4 ? , 5 grabben är Ivar AnderssonKvarnen med Blind-Pers i bakgrunden


—20A16—

8 MATHIAS MATTSSON-ENGSTEDT, * 8/10 1837, s. t. nybygg. M. Åsberg i Ängesholm, Bjuråker. G. 26/10 1863. Mjöln. i Friggesund, Bjuråker. † 16/3 1888 (lungsot).
26D1 BRITA CHRISTINA WAHLQVIST, * 21/10 1844, d. t. J. Wahlqvist i Strömbacka, Bjuråker. † 5/5 1917.
MARGRETA WILHELMINA * 29/6 1870. Utfl. t. Bergsjö 1892
CHRISTINA PAULINA * 25/1 1876. Utfl. t. Bergsjö 1894
ANNA AMANDA * 13/11 1879                              27
KLARA MARIA * 15/9 1885. Utfl. t. Avesta 1915


—29F2—

1 AUGUST OSKAR FORSLUND, * 16/3 1848 i Valbo sn, Gävleb. S. t. smeden J. Forslund. G. 4/7 1869. Mjöln. Bos. i Svedjebo, sen. i Friggesund, Bjuråker. † 17/3 1929.
(X27) GÖLIN JONSDOTTER, * 19/3 1848 i Ljusdals sn, Gävleb. † 2/7 1910.
CHRISTINA SOFIA * 12/1 1869. Utfl. t. Ljusdal 1871
ANNA AUGUSTA * 6/9 1870                                3
EMMA MARIA * 29/3 1872. Utfl. t. Valbo 1889
JOHAN OSKAR * 27/5 1874. Emigr. t. USA 1893
JONAS AUGUST * 4/7 1875                                4
MATILDA JULIANA * 26/3 1877. Utfl. t. Ovansjö 1905
KARL PETTER * 15/8 1881. † 25/8 1886 (scharlakansfeber)
SVEN OLOF * 21/2 1884                                    5
ELIN KATRINA * 7/2 1886. † 28/10 1906
KARL MAGNUS * 3/3 (3/8) 1887                          6
PER OSKAR * 12/3 1890. Emigr. t. USA 1910


—22D18—

(X7) OSKAR ANDERSSON, * 3/12 1891 i Forsa, Gävleb. Infl. 1916. G. 19/3 1927. Mjöln. Bos. i Friggesund 12, Bjuråker.
12 ANNA BRITA JOHANSSON, * 22/3 1890, d. t. landbonden J. Olsson i Söderdala 1, Bjuråker.
ÅKE INGEMAR * 29/5 1927. Transportarb. i Bjuråker
ANNA LISA * 22/10 1930 (g. m. Helmer Storm)
AINA MARGRETA, tv., * 31/7 1932
ELSA INGEBORG, tv., * 31/7 1932. † 8/4 1933

 

 


Flottning hade sina för och nackdelar, men det var inget lätt arbete. Det var bra för män som jobbade i skogen under vinterhalvåret, de kunde få jobb inom flottningen, transporten var förhållandevis billig, vattenvägarna forslade mycket virke. Men det fanns nackdelar också. En hel del virke förstördes eller sjönk, industrierna fick väldigt mycket virke på kort tid, gentemot lastbilstransporter, som slår ut leveransen över en större del av året. Dessutom skräpade man ner sjöstränder och vattendrag.


Fram till mitten av 60-talet användes Svåga ’lv till att transportera virket från skogarna ner till sågverk och massafabriker vid kusten. År 1965 flottades för sista gången i Svågan och efter det tog lastbilstransporterna över helt och hållet. Bilderna är tagna 1962 och visar bl. a. en större bröt som tonat upp sig uppströms dammen i Friggesund. En bröt som krävde många timmars hårt arbete av flottarlaget och en del dynamit för att lösas upp.
De flottare som jobbar med sina båtshakar är fr. v.: Nils Jonsson, Jonas Bergström, Erik Bergström?, Stig Karlsson, Henrik Nylander, Sigvard Andersson, Helge Persson, Ivar Frank och Knut Bergström.


Det här är gamla flottbron, och i bakgrunden syns den gamla smedjan.
Text och bilder ur häfte 1, Så minns vi DellenbygdenSågen: Den byggdes 1828, blev ombyggd till fyra ramar 1855 och försedd med fönster. 1869 flyttades sågverket till Iggesund och Friggesundssågen återgick till att endast bli husbehovssåg.


Registerbeteckning »39H» berör en släktgren från Kårsta, Stockholms län, som inflyttat till Bjuråker 1858.

—39H1—

(B44) JONAS JONSSON, * 1/10 1824 i Kårsta, Sth. län. Infl. fr. Undersvik 1858. Sågställ. vid Friggesunds såg, Bjuråker. † 14/3 1905.
(X34) MAJA GRETHA SUNDIN, * 1/10 1827 i Ockelbo, Gävleb. † 15/3 1907.
JOHAN ERIC * 24/3 1851 .. Utfl. t. Skön, V.-norrl., 1885
ANNA MARIA * 9/9 1852                                    2
CARL GUSTAF * 2/5 1856. Utfl. t. Hudiksvall 1879
GRETHA CAJSA * 9/7 1858. Utfl. t. Norrbo 1874
OLOF AXEL * 26/8 1861. Utfl. t. Hälsingtuna 1887
SOFIA * 14/6 1865. Utfl. t. Hudiksvall 1886
WILHELMINA * 3/7 1869. † 8/12 1869 (mässling)
WILHELMINA * 19/10 1870                                 7D8


—11D3—

1 SAMUEL JOHANSSON DJERF, * 10/4 1790, s. t. kol. J. Eriksson Strömbacka. G. 10/5 1822. Sold. vid Häls. reg. (Deltagit finska o. norska fälttågen 1808-1814.) Sen. sågv.-arb. Bos. Friggesund, Bjuråker. † 18/9 1836 (lungsot).
(X6)9L5 SIGRID JONSDOTTER, * 23/10 1792, d. t. gardist J. Hatt i Långede, Delsbo. † 23/9 1878 (vattusot).
JOHAN ERIK * 24/3 1822
PEHR OLOF * 25/5 1824. † 18/8 1824 (slag)
INGA CAJSA * 3/6 1825. † 16/2 1827 (bröstsjukdom)
INGA CAJSA * 1/3 1832                                     (X6)32M7


—17B2—

1 PEHR JOHANSSON-RÖSTBERG, * 17/5 1811, s. t. båtsman J. Röst i Rösta, Harmånger. G. 1835. Sågv.-arb. Bos. i Friggesund, Bjuråker. † 4/9 1841 (lungsot).
(X14) MARIA JOHANSDOTTER, * 29/8 1806 Harmånger, Gävleb.
Änka o. omg.                                                             22C4
BRITA MARGRETA * 6/3 1836                             15A18
CATHARINA * 2/9 1838                                      (X33)27Å5

—3—

1 ANDERS JOHANSSON-RÖSTLUND, * 27/10 1812, s. t. båtsman J. Röst i Rösta, Harmånger. G. 1/3 1835. Sågv.-arb. Bos. i Friggesund, Bjuråker. † 19/3 1850.
(X14) CARIN JONSDOTTER, * 3/11 1805 i Harmånger, Gävleb. † 25/4 1860.
BRITA * 3/7 1828. (Styvd.)
JONAS tv. * 23/5 1835. † 22/2 1858 (tärande sjukdom)
MARGTA tv. * 23/5 1835. † 3/7 1846
KARIN * 377 1838. Utfl. t. Hudiksvall 1855
ANNA CHRISTINA * 18/6 1841. Utfl. t. Hudiksvall 1859
JOHAN OLOF * 20/9 1843. Utfl. t. Hudiksvall
MARIA ELISABET * 19/9 1845. Utfl. t. Hudiksvall 1861
MARGRETA HELENA * 29/2 1848
ANDRIETTE * 1/5 1850. Utfl. t. Hudiksvall 1866


Registerbeteckning »25B» omfattar en släktgren från Älvkarleby, Uppsala län, som inflyttat till Bjuråker 1830.

—25B1—

(C83) JOHAN QVICK, * 11/7 1798 i Älvkarleby sn, Upps. G. 1824. Infl. fr. Arbrå 1830. Sågv.-arb. Bos. i Friggesund, Bjuråker. † 15/6 1877 (ålder).
(X2) BRITA ANDERSDOTTER, * 22/4 1803 i Arbrå sn, Gävleb. Infl. 1830. † 11/5 1891 (ålder).
HELENA * 3/7 1824                                           (X6)25J2
ANDERS * 1/6 1827                                          2
JOHAN ERIK * 7/2 1840                                     3

—2—

1 ANDERS QVICK, * 1/6 1827, s. t. sågv.-arb. J. Qvick i Friggesund, Bjuråker. G. 21/5 1857. Sågv.-arb. Bos. i Friggesund. † 29/7 1904.
(X33)10Å9 SIGRID ERSDOTTER-NORELL, * 20/3 1828, d. t. sold. E. Norell i Ö. Norrbobyn, Norrbo. † 2/6 1904.

—3—

1 JOHAN ERIK QVICK, * 7/2 1840, s. t. sågv.-arb. J. Qvick i Friggesund, Bjuråker. G. 18… Arb. Bos. i Friggesund. † 2/2 1867 (lungsot).
30A8 MARGRETA ELISABETH ÄRFSTRÖM, * 28/12 1837, d. t. smältar- mästersven E. Ärfström i Strömbacka, Bjuråker. † 28/5 1919.
JOHAN ERIC * 12/1 1863                                   4
BRITA CATHRINA * 11/4 1865                             37A7
ERIKA MATHILDA »BACKMAN» * 14/3 1872           46B13

—4—

3 JOHAN ERIC QVICK, * 12/1 1863, s. t. arb. J. E. Qvick i Friggesund, Bjuråker. G. 31/5 1885. Bruksarb. Bos. i Friggesund. † 14/8 1920.
(T33) MARIA LOVISA ERIKSSON, * 26/8 1858 i Kumla, Ör. Infl. fr. Söderala, Gävleb., 1883. † 25/6 1943.
(A1) MARIA LOVISA ELISABET ERIKSSON * 8/5 1891. Fosterd. 5A47


—34B1—

(BD20) JOHAN BACKMAN, * 12/3 1780 i Piteå landsförs., Nb. G. 1810. Infl. fr. Hassela 1830. Sågställ. Bos. i Friggesund, Bjuråker. † 1/9 1838 (lungsot).
(BD20) HELENA CATHARINA BÄCKMAN, * 23/2 1792, d. t. sämskmak. Joh. Bäckman o. h. Carin i Piteå, Nb. † 17/4 1843 (långvarig tärande sjukdom).
CARL JOHAN * 5/4 1816                                    2
GUSTAF FERDINAND * 10/12 1823. † 13/5 1839 (bröstfeber)
AMALIA EUPHROSYNE * 20/10 1825                     29A10
FREDRIK WILHELM * 5/11 1831                          3
ERIK SAMUEL * 29/4 1836. † 4/7 1836


—24C1—

(X5) PEHR SVENSSONDAHL, * 28/10 1805 i Bollnäs sn, Gävleb. G. 1828. Infl. fr. Arbrå 1830. Sågkarl i Friggesund, sen. torp. i Snipås, Bjuråker. † 7/3 1881 (slag).
(X2) KJERSTIN JONSDOTTER, * 27./2 1802 i Arbrå sn, Gävleb. Infl. 1830. † 18/3 1864 (lungsot).
SVEN * (28/8) 28/6 1830                                   2
BRITA CHRISTINA * 10/1 1833                           3
JONAS * 11/12 1835. † 25/1 1840 (bröstfeber)
PEHR * 30/8 1839                                             4
KERSTIN * 18/7 1843                                        5


Registerbeteckning »43C» omfattar en släktgren från Forsa, Gävleborgs län, som inflyttat till Bjuråker omkring år 1830.

—43C1—

(X8) NILS FORSLIN, * 14/9 1805 i Forsa sn, Gävleb. G. 183.. Sågv.-arb. Bos. i Friggesund, Bjuråker. † 28/11 1885 (drunknat i N. Dellen).
(X18) MARGRETA BRITA SUNDIN, * 16/9 1807 i Hudiksvall. † 16/7 1881 (lungsot).
NILS JOHAN * 29/1 1834. † 20/2 1834
CATHARINA MARGRETA * 26/4 1835. † 5/9 1835
JOHAN * 13/6 1836                                           2
CARIN MARGRETA * 20/1 1840. Utfl. t. Bergsjö 1859
JONAS ERIK * 15/11 1843                                  3
ANDERS OLOF * 26/9 1850. Utfl. t. Hudiksvall 1875
JOHANNA CHRISTINA * 30/9 1852. Utfl. t. Hudiksvall 1875


—6D4—

2 JONAS LARSSON, * 19/11 1791, s. t. sold. L. Svedmark i Västansjö. G. 10/10 1819. Änkl. o. omg. 3/10 1847. Sågv.-arb. Bos. i Svågholm, Bjuråker. † 30/3 1851.
26E3 CHERSTIN OLOFSDOTTER, * 1/1 1789, d. t. korp. O. Berg i Avholm, Bjuråker. † 12/3 1847 (bröstsjukdom).
4H24 MARGTA ERIKSDOTTER, * 3/4 1800, d. t. sold. E. Skänk i Svågholm. Änka e. kol. O. Jonsson i Friggesund, Bjuråker. † 12/6 1880 (ålder).
OLOF * 14/1 1810. (Styvd.)                                7
CARIN * 8/9 1820                                             5D19
CHRISTINA * 15/12 1824                                   8


—13Å14—

8 Olof Mårtensson Nordin, *21/1 1801, s. t. torp. M. Pehrsson i Ö. Norrbobyn, Norrbo. G. 1832. Sågställ. Bos. i Friggesund, Bjuråker.
† 14/12 1875 (bröstfeber)
(X4)12A2 Anna Margreta Abrahamsdotter, *11/4 1807, d. t. nybygg. A. Abrahamsson i Anderbo, Bjuråker. (Blind på äldre dagar) † 3/7 1865
Anders (Aders) Olof, *14/8 1833                         24
Pehr Abraham, *6/11 1836. Utfl. t. Hudiksvall 1866
Brita Elisabeth, *18/1 1840, † 10/1 1841 (drunknad)
Margreta Elisabeth, *29/5 1842                           (X4)43C2
Brita Christina, *23/5 1846                                 25
Anna Catharina, *11/12 1851. G. 1/1 1877 m. O. Samuelsson fr.
Bergvik. Utfl. t. Ods, Älvsb.

 

 


Sågen, avholmsböndernas linskäkt och bolagets husbehovssmedja som byggdes under första hälften av 1800-talet revs på 60-talet, förutom linskäkten som finns kvar.


Registerbeteckning »59C» omfattar en släktgren från Nya Kopparberget, Örebro län, som inflyttat till Bjuråker 1752.
—59C1—

(T37) JOHAN PEHRSSON, * 168.. Kol. i Nya Kopparberget.
(T37) MARIA MATSDOTTER, * 168.. Bos. i Nya Kopparberget.
MATS * 25/2 1713                                            2

—2—

1 MATS JOHANSSON, * 25/2 1713, s. t. kol. J. Pehrsson i Nya Kopparberget. G. 1735. Infl. 1752. Sockensmed. Bos. i Svågholm, Bjuråker. † 13/9 1791 (gulsot).
(T37) ELISABET LARSDOTTER, * 1713, d. t. bonden L. Göransson o. h. Elisabeth Hansdotter i Myggsjögård, Nya Kopparberget, Ör. † 23/3 1785 (rötfeber).
ELISABETH * 1745. Piga i Avholm, Bjuråker. † 28/4 1832 (ålder)
ANNA * 1750                                                    3
CHRISTINA * 1750                                            26E3

 

 


Flottare som reder ut en bröt i svängen nedanför kvarnen.
Uppe på  brinken till vänster låg blind-Pers.


Bilden troligen tagen från landsvägsbron med Blind-Pers i bakgrunden. Vilka är damerna? Hjälp oss

Blind-Pers

   
Mor och dotter utanför Blind-Pers. Charlotta (Lotta) Forslin och Margreta (Greta) ErikssonPå brotrappan som är omgiven med humle sitter Margreta med mor CharlottaBlind-Pers. John Forslin tillsammans med systern Lotta och hennes dotter ElviraKanske är detta Lottas 60-årdag den 22/9 1931Bakre raden: Per-Erik Svensk, Gerda Forslin, Sven Forslund, Alma Forslin och Blind-Per Eriksson
Längst fram: John Eriksson son till Blind-Per (fotograf) och Anders Liw


Bakre raden:
Sven Forslund, Gerda Forslin, Alman Forslin, Greta Eriksson
Främre raden:
Svea Leek, John Eriksson, Anders Liw och Anna ForslinBlind-Pers
Bakre raden:
Okänd, Svea Leek, okänd, Oskar Forslund, Eskil Leek, Karin Bjurling, Erik Palm, Gerda Forslin, Sven Forslund
Sittande fram: Anna Liw och Ragnar Leek.Bilden är från Blind-Pers med Svågabron i bakgrunden. Barnen är, Gertrud Liif, och Åke.
Troligen är det Gertrud som drar kälken.


Registerbeteckning »35H» berör en släktgren från Arbrå, Gävleborgs län, som inflyttat till Bjuråker 1895.

—35H1—

(X2) ERIK ERIKSSON, * 1/10 1850 i Arbrå sn, Gävleb. Infl. fr. Rengsjö 1895. G. 24/11 1874. Skomak. o. handl. i Näset, Bjuråker. Utfl. t. Hedemora 1909.
(X2) BRITA PEHRSDOTTERPALM, * 20/11 1849 i Arbrå sn, Gävleb. Utfl. t. Hedemora 1909.
PER * 29/11 1875                                             2
EMMA KRISTINA * 2/8 1884. Utfl. t. Hedemora 1909

—2—

1 PER ERIKSSON, * 29/11 1875, s. t. handl. E. Eriksson i Näset. G. 1/6 1900. Fabr.-arb. Bos. i Västansjö, sen. borstbind., bos. i Friggesund 54, Bjuråker. (Blind.) † 25/5 1943.
43C3 JOHANNA CHARLOTTA FORSLIN, * 22/9 1871, d. t. arb. J. E. Forslin i Friggesund. † 6/11 1946.
PER ERNST * 4/6 1898. Utfl. t. Avesta 1916
BRITA ELVIRA * 24/10 1900. Utfl. t. Uppsala 1922
ERIK HELGE * 17/12 1901. Utfl. t. Sth. 1921
ANNA MARGRETA * 9/7 1906. Utfl. t. Danderyd 1925
JONAS (John) OTTO * 9/4 1909. Utfl. t. Östersund 1936


—43C3—

1 JONAS ERIK FORSLIN, * 15/11 1843, s. t. arb. N. Forslin i Friggesund, Bjuråker. G. 1/9 1867. Arb. Bos. i Friggesund. † 19/3 1920.
5A22 MARGRETA CHRISTINA SJÖHOLM, * 8/9 1845, d. t. arb. L. A. Sjöholm i Moviken, Bjuråker. † 2/12 1918.
NILS ARVID * 8/11 1867                                    6
ANNA MARGRETA * 11/9 1869                            10D11
JOHANNA CHARLOTTA * 22/9 1871                      35H2 ⇑
BRITA STINA * 13/9 1875. † 6/11 1875 (bröstfeber)
JOHAN ERIK * 20/6 1877                                   7
BRITA KRISTINA * 11/11 1879. Utfl. t. Forsa 1906
EDLA MATHILDA * 14/3 1886. † 4/8 1890 (difteri)
KARL OSKAR * 19/5 1888                                  8

 

 

kohi-006-frigge

Smällars – vad är bakgrunden till namnet?

Troligen har platsen varit hemvist för en soldat Smäll på 17-1800-talet. Det fanns en soldat Smäll i Bergsjö, men han var aldrig bosatt i Friggesund vad vi kan se.

Vivecas mail till Jan Olov Nyström på Hälsinglands museum, visar att även han lutar åt att det är namn efter en soldat Smäll, men museet har inga uppgifter om detta.

—11E7— Bergsjö släktbok
6 LARS NILSSON SMÄLL, * 12/5 1769, s. t. torp. Nils Uddberg i Älgered, Bergsjö. G. 2 ggr. Soldat vid Häls. reg., bos. i Kyrkbyn. † 13/1 1836.
(Z50) MARGET ERSDOTTER, * 23/4 1751. Infl. fr. Sveg, Härjedalen. † 5/1 1829.
8M11 MARGETA ANDERSDOTTER, * 20/9 1775, d. t. bonden And. Jonsson i Östertanne, Bergsjö. Tid. g. o. änka. † 25/6 1848.
8 NILS JOHANSSON UDDBERG, * 8/11 1801, (fosterson). Fl. t. Jättendal
(Z—) ANNA OLOFSDOTTER, * ./12 1804, (fosterd.)  1L10Gården smällars. Gården var omgiven av små åkrar och många äppelträd. Den låg strax intill kolugnshagen, därför är det troligt att den byggdes som bostad till någon kolugnsmästare. I början av 1900-talet bodde här Jonas Erik Persson med familj. Kanske växte han upp här med sina föräldrar?
Efter Perssons användes huset som lokal till scoutrörelsen och som bostad till elever vid skogsbruksskolan. Den 23 oktober 1977 brann gården ner till grunden


Smällars jordkällare är byggd av slaggtegel och fortfarande helt intakt invändigt 


Fortfarande blommar äppelträden hos Smällars, och till höger skymtar jordkällaren


Registerbeteckning »31B» omfattar en släktgren från Njurunda, Västernorrlands län, som inflyttat till Bjuråker omkring år 1780. Efter kolugnsmästare Fälts bortgång bodde kanske något av hans barn i fastigheten till de att Erik Persson med familj flyttade in.

—31B1— Bjuråkers släktregister

(Y33) OLOF JONSSON-PLÅT, * 1748. Infl. fr. Njurunda, V.-norrl. G. 1780. Änkl. o. omg. 2/9 1810. Nybygg. o. kol. i Frisbo, Bjuråker. † 17/9 1823 (håll o. stygn).
(Y33) SIGRID JONSDOTTER, * 1750. Infl. fr. Njurunda, V.-norrl. † 25/8 1809 (nervfeber).
(X15) ELISABET GUDMUNDSDOTTER, * 1750, d. t. G. Ersson i Hassela. sn. † 17/12 1820 (bröstsjuka).
SIGRID * 20/12 1781                                        8A4
INGRID * . /2 1785. † 20/7 1788 (kikhosta)
JONAS * 11/1 1788                                           2
JACOB * 6/9 1790                                             3
INGRID * 13/4 1794. † 18/3 1828 (barnsbörd)

—2—

1 JONAS OLSSON-FÄLT, * 11/1 1788, s. t. nybygg. O. Plåt i Frisbo, Bjuråker. G. 28/12 1823. Kolugnsmäst. Bos. i Friggesund, Bjuråker. † 3/8 1868.
(X3) KJERSTIN PEHRSDOTTER, * 10/4 1797 i Bergsjö sn, Gävleb. † 28/3 1865 (kräfta).
MARGRETA * 10/8 1822. Utfl. t. Njurunda 1853
PEHR OLOF * 10/5 1825                                     4
INGA ELISABETH, tv., * 27/9 1827                      5
SIGRID CHRISTINA, tv., * 27/9 1827. Utfl. t. Delsbo
JONAS ERIK * 15/12 1828, † 4/2 1829 (bröstsjukdom)
JOHANNA CECILIA * 21/3 1832                           6
BRITA CATHARINA * 1/4 1839                            5D28
JONAS ERIK * 27/5 1843                                    7

—3—

1 JACOB OLOFSSON, * 6/9 1790, s. t. nybygg. O. Plåt i Frisbo, Bjuråker. G. 1822. Torp. i Elgebo, Bjuråker. Utfl. t. Hassela 1843.
35G9 GERTRUD JONSDOTTER, * 28/3 1797, d. t. bonden J. Christoffersson i Trossnarv, Bjuråker. Utfl. t. Hassela 1843.
JONAS * 22/12 1822. † 14/1 1823 (håll o. stygn)
OLOF * 20/11 1824. Utfl. t. Hassela 1843
GERTRUD * 6/7 1828. Utfl. t. Hassela 1843
SIGRID * 11/10 1831. Utfl. t. Hassela 1843
ANNA * 22/. 1834. Utfl. t. Hassela 1843
INGRID * 21/1 1837. † 4/3 1837 (mässling)

—4—

2 PEHR OLOF JONSSON-FÄLT, * 10/5 1825, s. t. kolugnsmäst. J. Fält i Friggesund, Bjuråker. G. 1849. Korp. nr 10 vid Delsbo komp., sen. serg. vid Forsa komp., Häls. reg., samt rättare i Friggesund, Bjuråker. † 10/7 1889 (hjärnfeber).
7E5 ANNA OLSDOTTER, * 10/6 1828, d. t. bonden O. Eriksson Frisbo 2, Bjuråker. † 16/3 1893 (hjärtlidande).
JONAS OLOF * 2/6 1855                                     8

—5—

(C85) JOHAN PETTER BOSTRÖM, * 26/1 1834, s. t. brandvakt Joh. Boström, i Ö. Lövsta, Upps. G. 15/5 1855. Sold. nr 7 vid Häls. reg. Bos. i Mora, Delsbo. Utfl. t. Gävle 1867.
2 INGA ELISABETH FÄLT, * 27/9 1827, d. t. kolugnsmäst. J. Fält i Friggesund, Bjuråker. Utfl. t. Gävle 1867.

—6—

2 JOHANNA CECILIA FÄLT, * 21/3 1832, d. t. kolugnsmäst. J. Fält i Friggesund, Bjuråker. † 16/8 1863 (lungsot).
KARIN KRISTINA * 2/7 1857                               46G1

—7—

2 JONAS ERIK FÄLT, * 27/5 1843, s. t. kolugnsmäst. J. Fält i Friggesund, Bjuråker. G. 18/6 1866. Arb. Bos. i Friggesund. Utfl. t. Forsa 1873.
(X11) JOHANNA CHRISTINA KRUSE, * 24/7 1840 i Gävle. Utfl. t. Forsa 1873.
BRITA CHRISTINA * 19/7 1866. Utfl. t. Forsa 1873
JOHANNA ERIKA * 16/4 1868. † 7/8 1868
ERIKA CHARLOTTA * 22/12 1869. Utfl. t. Forsa 1873
JOHAN WILHELM, tv., * 5/9 1872. † 21/12 1872
PEHR ERIK, tv., * 5/9 1872. † 22/11 1872


—10D12—

5 JONAS ERIK PEHRSSON, * 3/7 1867, s. t. husman P. O. Larsson i Friggesund, Bjuråker. G. 24/3 1889. Jordbr.-arb. Bos. i Friggesund 12.† 17/9 1953  Pelkens
7F5 ELLA LARSDOTTER, * 21/8 1866, d. t. bonden L. Jonsson i Tomsjö, Bjuråker. † 24/4 1938

 

 

Norr om Svågan


Flygfoto över Friggesunds herrgård. I övre vänstra hörnet skymtar bolagets ladugård och förrådslokaler. Bakom bolagets förrådsbyggnad skymtar Brinks fastighet.

Det är arbetare vid Friggesunds bruk som ställt upp sig för fotografering framför nya herrgården. Längst till vänster står soldaten Per Olof Trygg. I mitten i ljusa kläder står mjölnare August Oskar Forslund, vid hans vänstra sida med barmskinn står smeden Nordin och näst längst ut till höger står rättare Nyberg, och längst ut till höger inspektor Ehinger.


—13Å24—

14 Anders Olof Nordin, *14/8 1833, s. t. sågställ. O. Nordin i Friggesund, Bjuråker. G. 12/5 1856. Arb. i Friggesund. † 11/10 1903
(X4)50E1 Brita Nygren, *21/12 1834, d. t. arb. P. Nygren i Österbo, Bjuråker. † 11/2 1911
Anna Sophia, *15/5 1856                                   (X4)25A15
Pehr Olof, *23/1 1858. Utfl. t. Hudiksvall 1875
Christina Catharina, *4/3 1860                            (X4)31A11
Sigrid Margreta, *5/3 1863. Utfl. t. Ljusdal 1880
Brita Elisabeth, *24/10 1869                               (X4)28H6
Johanna Mathilda, *21/7 1872, † 27/9 1873 (kikhosta)
Johanna Mathilda, *25/1 1875                             39


—59E3—

1 PEHR PEHRSSONNYBERG, * 5/8 1863 i Valbo sn, Gävleb. G. 3/1 1892. Rättare i Friggesund, Bjuråker. Utfl. t. Forsa 1904.
(X31) ANNA LODÉN, * 1/2 1870 i Njutångers sn, Gävleb.


Registerbeteckning »60E» berör en släktgren från Sala, Västmanlands län, som inflyttat till Bjuråker omkring år 1860.

—60E1—

(U44) ALFRED FREDENBERG, * 17/4 1817 i Sala, Vm. Major. Bos. i Friggesund, Bjuråker. Utfl. t. Sala 1886.
H. * † 4/11 1874.
KARL VILHELM ASTLEY * 1/5 1857                       2
ELISABETH CAROLINA MATHILDA * 1/9 1858. Utfl. t. Sth. 1893

—2—

1 KARL VILHELM ASTLEY FREDENBERG, * 1/5 1857 i Fläckebo, Vm. G. 26/5 1887. Jägmäst. Bos. i Friggesund, Bjuråker. Utfl. t. Ljusdal 1894.
(X18) AGNES SOFIA ALBERTINA SIGNELL, * 10/10 1864 i Hudiksvall.
ELNA MATHILDA * 10/3 1888. † 25/3 1889 (kikhosta)
SIGRID * 6/12 1889. Utfl. t. Ljusdal 1894
ANNA * 22/6 1891. Utfl. t. Ljusdal 1894
VALDEMAR * 21/5 1893. Utfl. t. Ljusdal 1894Herrgårdens trädgård.
Fr. v. Helga Forslin, g. Riddersjö, Bengt Forslin, Alma Forslin och Helgas son Bertil.

—43C7—

3 JOHAN (Janne) ERIK FORSLIN, * 20/6 1877, s. t. arb. J. E. Forslin i Friggesund, Bjuråker. G. 23/10 1898. Stallkarl, sen. gårdskarl i Friggesund.
(X27) ANNA MATILDA BENGTSSON, * 14/4 1877 i Ljusdals sn, Gävleb.
EDLA MARGRETA * 14/10 1898. Utfl. t. Bollnäs 1918
GUNNAR ADOLF * 29/10 1900                             10
SVEN ESKIL * 12/6 1902. † 15/2 1921
ESTER KRISTINA * 26/7 1904. Utfl. t. Ljusdal 1926
HELGA MARIA * 27/9 1905                                 11
GERDA JOHANNA * 4/10 1908. Utfl. t. Sth. 1939
ALMA LINNEA * 16/11 1909
BENGT WILHELM * 30/7 1912. Utfl. t. Ljusdal 1944
HILDA ELISABET * 1/1 1914. Utfl. t. Ljusdal 1928
ANNA ELLIDA * 19/4 1915                                  (X6)54J16
EVA VIOLA * 5/11 1916. Utfl. t. Sth. 1933
NILS OSCAR * 23/1 1918. Utfl. t. Sth. 1945
ELSA KAROLINA * 2/8 1919

 

 


Gamla herrgården till vänster Ehingerv.1B. Ladugårdsbyggnaden som hörde till är nu riven och ersatt med förråd och garage.


—26B2—

1 PEHR MICHAELSSON-NORLINGER, * 21/11 1769, s. t. bonden M. Andersson i Elinge by, Ö. Lövsta. G. 27/12 1801. Bruksinspektor vid Strömbacka bruk. Sen. bos. i Friggesund, Bjuråker. † 18/4 1841 (bröstfeber).
6A1 BRITA PALM, * 22/6 1777, d. t. smeden O. Palm i Strömbacka. † 29/7 1851 (slag).
BRITA CARIN * 23/9 1799. † 26/6 1800 (koppor)
PEHR OLOF * 20/4 1802. Utfl. t. Njurunda 1823
ANNA CICILIA * 22/11 1803. Utfl. t. Njurunda 1823
HEDVIG BRITA * 31/1 1807                                5D16
JOSEPH ANDREAS * 19/3 1813 storspelman          12G9
CARL MICHEL * 16/2 1815                                  3


August Wilhelm Ehinger född 8/7 1818 i Visby. Skogsförvaltare.
Gift 7/9 1856 med Carolina Steffenberg född 8/7 1818 i Svärdsjö.
Barn:
Johan Bernard * 23/9 1857
Alma Katrina * 31/3 1859
Elisabeth Maria * 2/4 1861 Telefonstationsföreståndare  † 5/2 1952 Ede 7:21 Delsbo
Augusta Emilia  *11/2 1864
Karolina Vilhelmina * 15/9 1874

 

 


Brukets ladugård och förrådsbyggnader. Bild ur Friggesundsboken sid. 51.


 


Bakom bolagets förrådsbyggnad ligger Brinks fastighet ( Ehingerv. 14) som tidigare inrymde två lägenheter. Ett spisrum där Gustaf Fors bodde och en lägenhet med två rum och kök där Wallbergs bodde.Fors-Antes. På bilden ses Alma Wallberg med dottern Ingrid, Text och bild ur Friggesundsboken, sid. 68.
Foto: Anton Blomberg


—15E12—

9 ANDERS GUSTAF FORS, * 19/4 1841, s. t. bruksarb. J. Fors i Strömbacka. G. 31/10 1864. Arb. Bos. i Friggesund, Bjuråker. † 27/3 1928.
24A9 ANNA CHRISTINA STADIN, * 24/12 1844, d. t. arb. P. Stadin i Österbo, Bjuråker. † 3/11 1900.
BRITA MARGRETA * 11/8 1865                            14
ANDERS REINHOLD * 5/7 1867. Skogsarb. Bos. Bricka. † 5/11 1942
KRISTINA KATRINA * 10/9 1869                          15
ANNA MARIA * 8/11 1871                                  16
PEHR GUSTAF * 8/10 1873. † 27/12 1873 (blodslag)
PEHR GUSTAF * 30/1 1875. Utfl. t. Forsa 1897
JOHANNA FREDRIKA * 29/4 1880                        26D6


—44P55—

32 Gustaf Adolf Bernhard Wallberg, * 21/1 1890, s. t. serg. A. W. Wallberg i Norrberg s 3, Delsbo. G. 6/1 1918. Kassör. Bos. i Friggesund, Bjuråker. † 20/3 1935.
(X4)42G1 Alma Charlotta Lindberg, * 15/4 1891, d. t. byggmäst. P. Lindberg i Brännbo, Bjuråker. Utfl. t. Delsbo 1937. Bos. i Ede 143.
Ingrid Ragnhild * 15/4 1920. Utfl. t. Landskrona 1947
Per Georg Folke * 22/1 1924. Utfl. t. Sth. 1940


—34B13—

8 LARS TORE BRINK, 19/10 1915, s. t. murare P. E. F. Brinck i Strömbacka 12, Bjuråker. G. 24/3 1940. Kont. Bos. i Strömbacka, sen. kassör i Friggesund 1:2, Bjuråker. † 24/4 1998
(X27) ELSA WESTBERG, * 28/7 1918 i Ljusdal, Gävleb. Infl. 1940.† 28/3 1999
LARS HÅKAN * 16/9 1940 G. 1970 † 14/1 2014 i Hudiksvall
GOSSEBARN (odöpt) * 7/6 1942. † 8/6 1942
CHRISTER * 18/1 1949 – 21/9 2020 Gift. 21/1 2005 m. Ellen Backman * 7/4 1935 † 28/1 2012
KARIN *
3/6 1958


Elsa och Tore Brink, Karin, … och Håkan till höger

 


Här har fotograf Anton Blomberg själv blivit fotograferad. Möjligen var det den här byggnaden som brann ner 1934
På grindstolpen och staket sitter Anna och Elsa Forslin, i mitten sitter Gösta Hellström.
Idag har huset till vänster adress Skänkvägen 1, nästa hus 3 och det ljusa huset Skänkvägen 7Bild ur boken, Porträttgalleri från Hälsingland 1936

—21U18—
16 Erik Ivan Hellström *6/3 1893, s. t. skogsarb. A. F. Hällström i Fönebo, Norrbo. G. 25/10 1919. El.-montör. Bos. i Friggesund, Bjuråker. Utfl. t. Forsa 1936. Bos. i Böle 11.
(X4)42A5 Anna Aqvilina Brodin *22/8 1891, d. t. kolareförman P. Brodin i Strömbacka, Bjuråker. Utfl. t. Forsa 1936.
Erik Gösta *1/6 1922. Byggn.-ing. Bos. i Luleå.Skänkvägen 7. Bilden på Fam. Berglund är ur Friggesundsboken, sig. 67


Skogvaktarparet Berglund

—29F3—
(S15) LARS BERGLUND, * 31/12 1865 i Ekshärad, Värml. G. 26/11 1905. Skogvakt. Bos. i Friggesund 15, Bjuråker. † 4/3 1945.
2 ANNA AUGUSTA FORSLUND, * 6/9 1870, d. t. mjöln. A. O. Forslund i Friggesund, Bjuråker. (Tid. g. i Ljusdal o. änka.)
MÄRTA JOHANNA »LYCKSELL» * 4/11 1900. (Styvd.) † 17/6 1928


—29F6—

2 KARL MAGNUS FORSLUND, * 3/8 1887, s. t. mjöln. A. O. Forslund i Friggesund. G. 3 ggr. Mjöln. Bos. i Svedjebo, Bjuråker. † 17/9 1961
(X39) ESTER KRISTINA WIMAN, * 21/8 1897 i Rogsta, Gävleb. G. 11/5 1919. † 27/6 1927.
46A20 MATILDA KATARINA PERSSON, * 11/8 1898, d. t. P. Larsson i Thormyra, Bjuråker. G. 5/8 1935. † 29/7 1938.
(Z54) ADA KATARINA ESKILSSON, * 24/2 1907 i Ytterhogdal, Jämtl. G. 19/10 1941. Under 40-talet drev hon Café en tid här på Skänkvägen 7.
INGRID JULIA * 3/7 1919 Utfl. t. Ljusdal 1947
KARL OSKAR * 31/8 1921. Utfl. t. Ludvika, Kopp., 1947
ANNA GRETA * 23/12 1923. Utfl. t. Ljusdal 1942
MÄRTA KRISTINA * 1/4 1925
ERIK IVAR * 17/7 1927. Kvarnarb. i Bjuråker
(Z54) SIGRID BRITT-MARI * 18/5 1936. (Styvd.)
BIRGIT MATILDA * 28/7 1938. Utfl. t. Sth. 1941
NILS ESKIL * 15/1 1942
ASTRID LILLEMOR * 25/7 1944Bild ur Friggesundsboken, sid. 70. Gården till vänster brann ner till grunden 1936, se reportage.


Karl Sandström * 5/2 1884, Stora Tuna. Gift 7/4 1907 med Signe Elisabet Tengberg från Stora Tuna
Lisa * 23/9 1908, mor till sonen Ove född 2/11 1928
Åke * 30/5 1910

Vid branden var båda barnen utflugna, bara barnbarnet Ove som kom att växa upp hos sin morfar och mormor var med om branden.

 


Familjen Lif. Karin, Anders, Anna och lilla Gertrud


Mor Karin, Anna, Anders, Gertrud, (gift med Haldor Hansson) och Karl Johan Lif

—21E15—

14 KARL JOHAN LIF, * 27/12 1882, s. t. bonden A. Lif i N. Lia. G. 4/2 1912. Rätt. Bos. i Friggesund, sen. bonde i Fagerfall 22, Bjuråker.
6F36 KARIN STRAND, * 15/12 1887, d. t. bonden O. Strand i Svedjebo 1, Bjuråker.
ANDERS GUSTAF * 26/7 1912. Jordbr.-arb.
ANNA MARGRETA * 25/2 1915
GERTRUD LINNÉA * 6/5 1926                             26A57 Läs mer här om Gertrud.

 

 

Skänkvägen 7.

—29F6—

2 KARL MAGNUS FORSLUND, * 3/8 1887, s. t. mjöln. A. O. Forslund i Friggesund. G. 3 ggr. Mjöln. Bos. i Svedjebo, sen i Friggesund, Bjuråker. † 17/9 1961
(X39) ESTER KRISTINA WIMAN, * 21/8 1897 i Rogsta, Gävleb. G. 11/5 1919. † 27/6 1927.
46A20 MATILDA KATARINA PERSSON, * 11/8 1898, d. t. P. Larsson i Thormyra, Bjuråker. G. 5/8 1935. † 29/7 1938.
(Z54) ADA KATARINA ESKILSSON, * 24/2 1907 i Ytterhogdal, Jämtl. G. 19/10 1941. Hon drev Café en tid på Skänkvägen 7.
INGRID JULIA * 3/7 1919 Utfl. t. Ljusdal 1947
KARL OSKAR * 31/8 1921. Utfl. t. Ludvika, Kopp., 1947
ANNA GRETA * 23/12 1923. Utfl. t. Ljusdal 1942
MÄRTA KRISTINA * 1/4 1925
ERIK IVAR * 17/7 1927. Kvarnarb. i Bjuråker
(Z54) SIGRID BRITT-MARI * 18/5 1936. (Styvd.)
BIRGIT MATILDA * 28/7 1938. Utfl. t. Sth. 1941
NILS ESKIL * 15/1 1942
ASTRID LILLEMOR * 25/7 1944

 


Bild och text ur boken, Gods och Gårdar 1940, sid. 197.

—9B15—

12 JONAS PERSSON, * 2/12 1883, s. t. landbonde P. Pehrsson Norrdala, Bjuråker. G. 14/11 1915. Arrendator i Norrdala s6, sen. Friggesund 12, Bjuråker. Utfl. t. Delsbo 1947.
12D3 JOHANNA ULRIKA BERGSTRÖM, * 4/7 1883, d. t. kol. J. E. Bergström i Blixbo, Bjuråker. Utfl. t. Delsbo 1947.
PER GOTTHARD * 20/9 1914. † 18/12 1996          18
JOHAN HARALD * 3/4 1922. Jordbr.-arb. † 18/2 1942
TYRA KRISTINA * 9/9 1924. Utfl. t. Delsbo 1947

Hela Arrendekontraktet finns beskrivet i Friggesundsboken, sid. 52
Arrendekontraktet var på 15 år, räknat från den 14 mars 1935 till den 14 mars 1950, nedan angiven inrösningsjord, hörande till Friggesund nr. 1, 2, 3, 4, 5 & 6, omfattande följande ägor och areal:

Av Hjälttäkten ca 17, 5 ha. söder om ån Svågan ca 9 ha. Kolugnshagen ca 1 ha, jord bakom bostaden ca 1 ha, samt bete marken norr om Svågan intill Norrdellen och upp mot parken. Trädgårdstomten mellan bostaden, posten, och Svågan, jämte följande åbyggnader.

Rättarbostaden, Kvickska gården, ladugårds-, stall- och svinhusbyggnader bakom logen, matbord i gamla uthuset till Ehingska gården, källare samt befintliga lador på täkterna.

Arrondatorns skyldigheter:
1: Arrendatorn betalar jordägaren årligen 600 kronor, varav hälften den 1 juni och återstoden den 1 december. 
2: Å gården skall vinterföras minst 8 kor och tre duktiga arbetshästar. Ungdjur ej inräknade.

Här fortsätter ytterligare ett 20-tal punkter

 

I förgrunden ser vi fotbollsplan med de båda målen. Längre bort bodde elektriker Ljung, det huset är helt borta. Till höger Bjurlings tre hus.

—58C2—

1 JONAS OLOF JONSSONLJUNG, * 25/9 1854, s. t. husman J. Eld i Avholm. G. 1/4 1877. Sold. nr 32 vid Delsbo komp., Häls. reg. Bos. i Avholm, sen. i Friggesund, Bjuråker. † 4/2 1921.
(X6)32M7 ANNA CATHARINA BOM, * 2/7 1855, d. t. sold. J. Bom i Frisbo, Bjuråker. † 2/10 1925.
JOHAN ERIK * 18/5 1877. Utfl. t. Idre, Kopp., 1913
JONAS ALFRED * 4/10 1878. Utfl. 1918
AGNES KRISTINA * 6/1 1881                              3
OLOF AXEL * 9/11 1882. † 26/5 1906
NILS AUGUST * 26/7 1885. † 4/1 1887
BROR AUGUST * 21/1 1888. † 6/5 1888
LARS HENRIK * 15/2 1893                                 4
OSKAR ALGOT * 7/10 1895. Utfl. 1927


—58C4—

2 LARS HENRIK LJUNG, * 15/2 1893, s. t. sold. J. O. Ljung i Friggesund, Bjuråker. G. 2/2 1947. El-montör. Bos. i Friggesund 12.
(X30) KRISTINA AUGUSTA ÄRFSTRÖM, * 31/5 1894 i Nianfors, Gävleb.—5D28—

16 ANDERS MICHAEL BJURLING, * 22/8 1844, s. t. P. Bjurling i Friggesund, Bjuråker. G. 17/12 1865. Änkl. o. omg. 29/3 1874. Arb. Bos. i Friggesund. † 26/2 1913.
31B2 BRITA CATHARINA FÄLT, * 1/4 1839, d. t. kolugnsmäst. J. Fält i Friggesund. † 11/8 1872.
21D4 CARIN CARLSDOTTER, * 8/12 1854, d. t. husman C. Frisk i Haggatan, Bjuråker. † 9/10 1900.
HEDVIG CHRISTINA * 12/2 1866                         (X6)18K20
PAUL ANDREAS * 28/1 1869                               32
CARL MIKAEL * 9/5 1874. † 15/6 1885 (scharlakansfeber)
PEHR OLOF * 10/11 1876                                   33
LARS * 10/7 1879. Sold. nr 134 vid Delsbo komp., Häls. reg. Utfl. t.
Gävle 1909
ALBERT ANSELM * 8/9 1882 Emigr t. USA 1911
ERIK * 7/1 1885                                               34
KARL MIKAEL * 7/11 1888. Utfl. t. Hille sn 1916
SIGRID KATRINA * 5/2 1891. † 27/3 1914
ANNA CECILIA * 10/6 1898. Utfl. t. Idenors sn 1917På bron hos Bjurlings sitter Gunhild Tjärnström, född 10/2 1920 i Njutånger. Hon var fosterdotter hos Bjurlings, berättar hennes dotter Märta Engberg i Moviken. Det är hon som har lånat ut den här bilden.Per Olof Bjurling. Huset är nu flyttat en bit närmare Gropen

—5D16—

10 PÅHL ANDERSSONBJURLING, * 5/12 1811, s. t. torp. A. Andersson i Bricka. G. 1834. Änkl. o. omg. 19/12 1875. Bonde i Änga 8. Sen. stenarb. i Friggesund, Bjuråker. † 15/5 1894 (lunginflammation).
26B2 HEDVIG BRITA NORLINGER, * 31/1 1807, d. t. inspektor P. Norlinger i Friggesund. † 10/11 1865 (kräfta).
4B15 SIGRID JÖNSDOTTER, * 24/9 (24/7) 1842, d. t. torp. J. Larsson i Brättingberg, Bjuråker. † 25/7 1892 (kräfta).
PEHR OLOF * 19/3 1835                                     44B56
ANDERS MICHAEL * 22/8 1844                            28

—5D28—

16 ANDERS MICHAEL BJURLING, * 22/8 1844, s. t. P. Bjurling i Friggesund, Bjuråker. G. 17/12 1865. Änkl. o. omg. 29/3 1874. Arb. Bos. i Friggesund. † 26/2 1913.
31B2 BRITA CATHARINA FÄLT, * 1/4 1839, d. t. kolugnsmäst. J. Fält i Friggesund. † 11/8 1872.
21D4 CARIN CARLSDOTTER, * 8/12 1854, d. t. husman C. Frisk i Haggatan, Bjuråker. † 9/10 1900.
HEDVIG CHRISTINA * 12/2 1866                         (X6)18K20
PAUL ANDREAS * 28/1 1869                               32
CARL MIKAEL * 9/5 1874. † 15/6 1885 (scharlakansfeber)
PEHR OLOF * 10/11 1876                                   33
LARS * 10/7 1879. Sold. nr 134 vid Delsbo komp., Häls. reg. Utfl. t.
Gävle 1909
ALBERT ANSELM * 8/9 1882 Emigr t. USA 1911
ERIK * 7/1 1885                                               34
KARL MIKAEL * 7/11 1888. Utfl. t. Hille sn 1916
SIGRID KATRINA * 5/2 1891. † 27/3 1914
ANNA CECILIA * 10/6 1898. Utfl. t. Idenors sn 1917

—5D33—

28 PEHR OLOF BJURLING, * 10/11 1876, s. t. arb. A. M. Bjurling i Friggesund, Bjuråker. G. 15/11 1903. Jordbr.-arb. Bos. i Friggesund 12.
(X31) KRISTINA SOFIA KLING, * 29/10 1877 i Njutånger, Gävleb.
ANDERS EMANUEL * 26/3 1901                           (X33)9Y29
KARL REINHOLD, tv., * 20/7 1904. Skogsarb. Bos. i Bjuråker
HEDVIG MARGRETA, tv., * 20/7 1904
OLOF ENAR * 26/9 1908. † 8/12 1910
KARIN ELISABET * 3/10 1914. Utfl. t. Hudiksvall 1942


Fr. v. okänd, okänd, Gerda Forslin, Sofia (Fia) Bjurling, Karin och Johan Olsson och Per Olov Bjurling


Centralplantskolan i Friggesund

SKOGENS LILLA KRETSLOPP

 – Från frö till planta –


Holmen – Friggesund plantskola – 2024


1985. Byggnaden bakom skylten innehåller personalutrymmen, matsal, omklädningsrum och i källaren frölagring, Byggnaden till höger innehåller bl. a. såddhallen.

Iggesunds bruk har en egen plantskola i Friggesund. Den är en fristående enhet inom företaget med egen redovisning. Den sorterar således inte under Bjuråkers förvaltning. Organisatoriskt lyder den under skogsvårdsavdelningen inom Iggesund.

Plantskolan i Friggesund började uppföras i början av 1950-talet för produktion av s.k. barrotsplantor av tall och gran för företagets eget behov. Genom ett utvecklingsarbete under 1960- och 70-talet har man idag (1985) kommit fram till en annorlunda planttyp, den s k täckrotsplantan genom att det känsliga rotsystemet skyddas av en torvklump från fröstadiet till utplanteringen på skogshygget.


Bengt Jonsson, chef för centralplantskolan i Friggesund

Enligt Bengt Jonsson, föreståndare för plantskolan i Friggesund, är målet:

  • Att åstadkomma en rationell arbetsbesparande hantering med så jämt arbetskraftsbehov som möjligt under barmarkstiden, när planteringen ska ske.
  • Att medge plantering av så många plantor som möjligt under den relativt korta planterings perioden. Detta har skett genom en utvecklad mekanisering av planterings arbetet.
  • Att få fram en planta med mesta möjliga rotutveckling. Från 1979 övergick man succesivt till odling av täckrotsplantor.

Vid centralplantskolan i Friggesund odlas svensk gran och tall samt kanadensisk tall av typen contorta (lat. pinus contorta), som används inom Iggesunds skogsplanteringsprogram.

Frö till odlingen får företaget när det gäller all tall (pinus silvestris=”vanlig” tall) från egna plantager, belägna dels vid Moviken dels i Högberg i Undersviks socken med en plantage i Tällby, som ägs tillsammans med ett annat av skogsbolagen i länet, STORA. Dessa plantager innehåller vanlig tall, pinus silvestris. För granplantor används naturfrö från egna marker.

Till viss del köps granfrö från Polen och Sovjetunionen för plantering i gynnsamma klimatlägen.

Det är viktigt med fröets proveniens – d v s härkomstort och att denna är klimatologiskt anpassad till den plats där plantan skall växa.

Frö från Kanada, men Iggesund kommer inom en nära framtid – genom egna contorta fröplantager – att vara självförsörjande på detta område.

Verksamheten vid plantskolan är till största delen automatiserad. Frösådden sker i s k odlingsenheter, som är en hård plastkassett med 67 hålrum. Hålrummets väggar är försedda med lodräta styrlister – 5 st. per hålrum – för att hindra uppkomsten av ”rotsurr”. Man praktiserar s k upphöjd odling. Rötternas tillväxt stannar upp vid kontakt med luften i hålrummets bottenöppning.


Odlingsramar uppställda på plantskolans gård, väntar på att fyllas med årets första plantor. Varje odlingsram rymmer 60 krukset eller drygt 4 000 plantor.

Den röda tråden i plantproduktionen är odlingsramen. Den är en mycket kraftig stålram som tar 60 kassetter eller drygt 4 000 plantor. Den följer plantorna hela vägen från såddhallen genom växthuset ut på friland och vidare ut på hygget.

Odlingsramarna påfylles automatiskt i såddhallen med sådda kassetter enligt en metod och konstruktion, som utvecklats inom företaget vid Iggesund Stålmanufaktur. Först i samband med planteringen på hygget tas kassetterna upp ur odlingsramen.

Odlingen sker i två stora växthus, som vardera är 100 meter långa och 25 meter breda och i varje växthus tas tre skördar om vardera ca 1,7 miljoner plantor varje barmarksperiod, Detta innebär att varje växthus ger en årsproduktion av 5 miljoner plantor.

Första odlingsomgången som börjar i slutet av mars i uppvärmda tält är klar för utplantering samma höst. Omgång två och tre övervintrar på friland och utplanteras påföljande vår och försommar. Odlingsomgång nummer två kan också planteras första hösten efter omgång nummer ett.

Plantskoleanläggningen har en avancerad styrutrustning; gödsling, bevattning och ventilation sköts automatiskt. Vid elavbrott på det vanliga elnätet erhålles automatiskt reservkraft genom ett dieseldrivet el aggregat. Vattentemperaturen vid bevattning kan regleras, liksom gödselblandningens sammansättning över ledningstal.

En dataanläggning avlämnar driftrapport varje dygn. Vid driftstörningar utgår larm över P3-sändaren till den som är ansvarig för anläggningen.

Ett annat viktigt led i plantskolans ”röda tråd” är de s k agdorna – som är ”plantskotare”. De utgörs dels av ombyggda utrangerade avverkningsprocessorer dels av skotare i drift, av fabrikat ÖSA 260 och Kockum 875.


Leif Westerberg är odlingsansvarig vid plantskolan

Vid Centralplantskolan är 4 personer sysselsatta vintertid med underhåll och genomgång av skogsvårdsredskap. Under odlingssäsongen sysselsätter plantskolan mellan 10 – 20 anställda.

”Sammanfattningsvis”, säger Bengt, ”producerar vi främst plantor. Men under icke högsäsong sköter vi klängningen. Lagerhållningen av kott och all fröbearbetning. Plus att vi ansvarar för företagets hela planteringsutrustning inklusive genomgång, skötsel och nyanskaffning. Vidare sköter vi all slipning av röjklingor. Detta arbete försöker vi i så stor utsträckning som möjligt förlägga till vintersäsongens men en del också på sommaren. Och snöröjningen på plantskolan som även inkluderar förvaltningens fastigheter i Friggesund. Under vintern är det förstås också en del underhållsarbeten. Ett snabbt överslag ger ungefär 2000 dagsverken på plantskolan och kott- och plantagearbeten, exklusive administrationen. Av dessa går 1500 dagsverken på plantproduktion. Slipning av röjklingorna är ca 3 månaders jobb. Det sköter Erik Hill”.

Det är många länkar i kedjan från frö till planta. De olika momenten är kottplockning, avvingning, frörensning, frösådd, enkelställning, frilandsvistelse och export till hygget.

Hela denna process äger rum inom Centralplantskolans ram, som svarar för hantering från fröanskaffning till leverans av odlingsramen till hygget. Vid hygget tar förvaltningens skogsvårdsavdelning över arbetet.


Den lilla byggnaden mellan växthusen innehåller den avancerade anläggningen som styr hela plantskolans gödsling, bevattning och ventilation.

Exteriör och interiörer från växthusen. Det planteras årligen 10 miljoner plantor i dessa växthus.
Foto Anders FribergVäxthus1 hyrs vintertid ut till idrottsföreningen Bjuråkers GIF, här pågår en träningsmatch i fotboll. Foto: Anders Friberg


Frörensning


Fröet rensas av Erik Hill.

Från fröklängen i Moviken körs det avvingade fröet i en frörensningsmaskin. Frörensningsproceduren bygger på principen att det lättare fröet, ”lättfröet”, separeras och bortrensas medan det tyngre fröet, som har större värde transporteras ut i en särskild ränna på maskinen.


Provtagning efter frörensningen

Det normala är att fröet rensas sex gånger. Det körs genom maskinen gång på gång. Lättfröet sorteras bort allteftersom. Under tiden sker en kontinuerlig provtagning. Maskinen som används är en ombyggd rensmaskin, som tidigare använts inom jordbruket.

Det finns nyare och modernare maskiner för sånt här på andra ställen, säger Erik Hill, men den här fungerar så bra, så det är synd att ta bort den, tycker jag. Det finns nyare maskiner även här.

När fröet har körts sex gånger i rensningsmaskinen körs det i den nyare maskinen. Där finns en stigfuktare som sorterar fröet.

”Denna maskin har vi tagit i bruk på allvar först i år. Poängen med den är att den är noggrannare, vilket gör att kvaliteten på fröet skall bli bättre. Det blir högre grobarhet, upp mot 95-96%. Detta leder i sin tur till att man kan ha mera enkelsådd i plantskolan”.

Enkelsådd är ett begrepp, som hör ihop med sådden i plantskolan. Om fröet har en grobarhet på 95% eller lägre, gör man tvåkornsådd. Det betyder att man sår två frön i varje ”kruka”. I odlingskasetten. Om fröets grobarhet ligger över 95% så görs en enkornssådd. Då är sannolikheten stor att plantan blir livskraftig ändå. Vid tvåkornssådd kan man råka ut för att bägge tar sig, vilket leder till att man får två plantor i varje ”kruka”.  Eftersom dessa då konkurrerar med varandra om näringen och var och var för sig blir svagare än en ensam planta, så tas en bort. Detta sker i växthusen genom ett arbetsmoment som kallas enkelställning.

När Erik säger att den nya rensningsmaskinen ger ett frö med en grobarhet på 95-96% och därmed mera enkelsådd, så betyder detta också att man på sikt kommer att avskaffa enkelställningsjobbet i växthusen. Detta leder till framtida friställningar. En av de kvinnor som jobbade förra säsongen har permitterats och hon kommer inte att ersättas med någon ny, berättar Erik.

När fröet är klängt, avvingat och rensat fyller Erik i en fröklängningslista, där fröet ges ett nummer. Vidare lämnas uppgifter om proveniens (härkomst), antal hektoliter, klängdatum, avvisningsdatum, huruvida det är matat frö (klass 1) eller tomfrö (lättfrö), fukthalt och eventuella andra noteringar.


Rensat frö klart för sådd

När fröet är rensat skall det lagras till det skall användas. Detta görs i speciella kylutrymmen vid plantskolan. Man bör ha 4 års lager på tall säger Bengt Jonsson, föreståndare för plantskolan. Fröet skall förvaras i rätt klimat. Vid långtidsförvaring har man en relativ luftfuktighet på 57% och en temperatur på -8°C.
Fröet skall hålla en fukthalt på 6-8% för att behålla grobarheten.

Om frö ligger längre än tio år försämras grobarheten och plantorna blir då inte lika livskraftiga. ”Vårt äldsta frö i nuvarande lager är från 1978-79,” berättar Bengt (1985).


—46B19— Uppgifter ur Bjuråkers släktbok

15 ERIK HERMAN HILL, * 27/10 1920 i Bjuråker. G. 7/7 1946. Skogsarb. Bos. i Furuberg, Bjuråker. † 9/6 1987
25H2 ASTRID KRISTINA SALLIN, * 8/9 1923, d. t. arr. E. A. Sallin i Furuberg 11, Bjuråker. Lantbrevb.
ERIK LENNART * 18/8 1945


Frösådd

Frösådden är ett viktigt moment i plantframställningen. Den görs under perioden april-augusti. Tre sådder i två växthus. Den försa sådden börjar i månadsskiftet mars-april.

Vi kommer till den andra sådden den 16 maj 1985. Det är Bengt Jonsson, plantskoleföreståndaren, som visar oss runt.


Torvhallen. Torv fylls på i balrivaren. T h om balrivaren syns de tomma krukseten som transporteras in i såddhallen.

Här i magasinet, eller torvhallen, förvaras krukseten isärtagna ett och ett. De går på ett transportband in i såhallen. En kolv skjuter på etappvis ett krukset i taget och matar fram det till torvpåfyllningen. Här finns olika nivåvakter, som bestämmer när och hur mycket torv som skall fyllas på. Med hjälp av vibratorer skakas torven ordentligt i kruksetet. Ett ”avskrap” gör att överskottstorv matas tillbaka till en returskruv. Därefter pressas torven för att få en bra fyllnadsgrad i kruksetet. Här är det viktigt att det inte pressas för hårt. Det finns inga normer för detta, man får känna sig fram. Därefter upprepas torvprocessen – man fyller återigen för att få en bra fyllnadsgrad. Efter ytterligare en ”press” är kruksetet klart för sådd.

På maskinens såddenhet sitter två stycken fröhållare och fröet går ner på ett fröbord på vilket finns en vibrator, som gör att fröet ”vandrar” på en smal tunga och står i princip på kö och väntar få att frövalsen skall komma och hämta det. Sedan går frövalsen tillbaks och hämtar nästa frö osv.

Ibland görs tvåkornssådd. Det sker när fröet har en grobarhet på 95% och lägre, då ser man två frön i varje ”potta”. Man upprepar enkornssådden två gånger. När fröet är planterat fortsätter kruksetet på bandet till behållaren med styrénkulor. Ett tunt lager av små vita kulor läggs ovanpå det planterade fröet. Detta görs för att behålla fukt och värme. Det är dessutom solreflekterande.

Därefter är kruksetet moget för ramautomaten. Där samlas tolv krukset. En radmatare föser fram raden med de tolv seten till ett laddningsbord. Denna process upprepas fem gånger. Då finns där 60 krukset och en slutmatare skjuter över hela ”paketet” med de sextio krukseten på en odlingsram, som står i laddningsläge. När denna operation är klar går odlingsramen ner och flyttas till nästa station, där den travas tills man har sex odlingsramar. Under tiden som en fylld odlingsram flyttas över till traven kommer en ny odlingsram utifrån och ställs laddningsberedd för att ta emot ytterligare krukset. Den färdiga traven hämtas sedan med trucken, som antingen kör odlingsramarna direkt till växthuset eller till en mellanlagring i kylkällaren. Innan traven av odlingsramar körs iväg, förses varje ram med en etikett, på vilken anges proveniens, odlingsomgång, såddatum etc. Etiketterna har olika färg efter olika trädslag. Tall har en vit etikett, gran en grön och contortatallen gul.

”Vi tycker det här är en bra anläggning”, säger Bengt. ”Odlingsramsautomaterna är vi särskilt stolta över. Det är en egen uppfinning som vi gjort på Iggesund”.

Det hela sköts av tre kvinnor plus en manlig truckförare. En kvinna är placerad i torvhallen. Där fyller hon på tomma krukset på bandet. Till sin hjälp har hon ett lyftbord. Den som är stationerad i torvhallen skall också fylla på torv i balrivaren. Där underlättas hanteringen med torvsäckarna, som är ganska tunga, av en hydraulisk lyft. En person är stationerad vid fröautomaten, där man skall kolla att det hela fungerar. I detta arbete ingår också att utföra löpande kontroll av såddresultatet och införa dessa uppgifter på en blankett. Där markeras antal frön per kruka. Om det kommer fel antal frön så justeras fröautomaten. Kontrollerna utföres varje halvtimme. Den tredje personen sköter ramautomaten och ser till att det löper som det ska.

De tre kvinnorna som sköter detta alternerar mellan de olika stationerna. ”Det blir roligast så, det blir lite omväxling”. Detta arbete sköts av tillfällig arbetskraft, som är säsongsanställd vid plantskolan.

”Det åker fram ett krukset i automaten var femte sekund”, säger Bengt. Det tar sex dagar att så ett växthus. ”När vi sen ska fylla växthuset tar det 1½ till 2 dagar innan det är klart. Det är därför vi har mellanlagring i kylhus. Fjärde dan tar vi både från källaren och såddhallen. När det sista körs ut här så ska det sista in i växthuset”.


Översikt över såddhallen

Anledningen till mellanlagring är att de sådda fröerna måste stå kallt för att de inte ska börja gro, innan de kommer ut i växthuset, där de bevattnas.

Plantskolan har tre sådder i två växthus. Första sådden odlas i början av april och står till mitten eller senare delen av maj i växthus. Då sätts de ut på friland och planteras i augusti. Detsamma gäller för växthus två med en viss förskjutning. Den andra sådden påbörjas så fort växthusen är tömda från första sådden. Sedan står andra sådden där fyra till fem veckor. Därefter går de ut på friland. Dessa planteras i september och in i oktober. De plantor som då inte har använts planteras i maj nästa år. Tredje sådden börjar i månadsskiftet juni/juli och står i växthus 5 – 6 veckor innan de planteras på friland. Följaktligen lagras de som inte använts av andra och hela tredje sådden ute och planteras påföljande år.


Ingegerd Wigholm kontrollerar fröautomaten


Fyllda krukset samlas i ramautomaten

”Det som styr det hela är första omgången, så man inte får för stora plantor. Starten av andra omgången är viktig. De plantorna måste ha tid på sig för att hinna mogna och ”invintra”. Därför har vi så rasande bråttom att få ut dem i tid på hösten så att de ska hinna invintra under ordinarie förhållanden. Sen kan man använda olika tekniska saker och manipulera i växtriket. Men dom resurserna har inte vi än. Vi har 10 miljoner plantor optimalt per säsong. Här på plantskolan ansvarar vi från frö framtill att odlingsramen finns vid vägen till hygget. Sen tar förvaltningen över. All plantvård och transport ut på hyggena är deras sak.


Ramställning med odlingsramar


Plantskolan 1978. Källa: Arkiv Digital


Enkelställning


Enkelställning i växthuset. Årligen enkelställs ca 10 miljoner plantor. Krukseten granskas. Man klipper bort extra plantor. T. v. Elsa Kling, t. h. Gunhild Carlsson

Efter frösådden hamnar plantorna i växthuset. Det är viktigt med rätt temperatur. När temperaturen överstiger inställt värde med två grader stänger spjällen invändigt och blåser in ytterluft. Samtidigt öppnas luckor på mitten av växthuset varigenom värmen trycks ut. Om temperaturen överstiger inställt värde med fyra grader går fläktarna på hel fart och ytterligare fyra luckor öppnas på växthusets långsidor. Temperaturen skall vara 15 grader om natten och22 grader om dagen. Växthuset rymmer 60 krukset à 67 plantor d v s 4020 plantor.

Plötsligt tjuter det i Bengts personsökare. Det är en bevattningspump som larmar. ”Vi har på detta sätt så att vi ska kunna veta vad som händer här, även på icke arbetstid. Vi turas om med vakthållningen”.


Marianne Rahm, förvaltningens allt-i-allo.

”Jag använder min personsökare även som telefonmottagare. Marianne Rahm på förvaltningskontoret är desperat ibland när hon måste ha tag i mig. Det är inte så ofta jag har tid att sitta inne på kontorsstolen den här årstiden. Endast tidigt på morgnarna och på kvällarna”.

I växthusen försiggår enkelställning. Ett lag om 10 kvinnor går igenom krukseten och klipper bort extra plantor. Där det finns två plantor tar man den ena och sätter den där det inte har blivit någon.

Kvinnorna – det är bara kvinnor – som jobbar med detta sitter i stolar, som är flyttbara i gångar mellan odlingsramarna.

Arbetet består i att se till att varje ”potta” har en planta. I de fall det finns två klipper man av en med en liten sax. Är pottan tom måste man gräva ur torven med en ”varmkorvtång” och sätta dit en ny planta.

Genomgående har kvinnorna arbetat med plantor länge. De är säsonganställda under tiden april – september. Och det är samma arbetsstyrka år efter år. De flesta är bosatta i Friggesund, Delsbo och trakterna däromkring.


I förgrunden Gerd Svensk. I bakgrunden: Ingegerd Wigholm t.v. och Ulla Larsson t.h.

Växthusen togs i bruk 1979 – 80.
Dessförinnan arbetade man med barrotsplantor i friland, d v s utomhus.

Jag frågar om det är någon skillnad i arbetet då och nu.

”Det har blivit bättre. Den främsta skillnaden är att arbetet blivit lindrigare – fysiskt mindre ansträngande. I år har vi fått ordentliga stolar, så nu sitter vi bekvämt. Förut hade vi tältstolar att sitta på. Men det finns nackdelar också. Det blir väldigt varm i växthusen, speciellt under soliga dagar. Då blir det också hög luftfuktighet härinne och det är jobbigt mot eftermiddagen. När fläktarna är igång blir ljudnivån obehagligt hög. Det dånar och dundrar. Så är jobbet förstås lite enformigt. Tänk dig själv!

Vi odlar tio miljoner plantor per säsong…”

”Det är ont om jobb, så man får väl vara glad att man har något”, säger en annan kvinna.

En av dem är utbildad skjutsköterska. Hon bedömer dock sina möjligheter att få ett arbete i Friggesund som ganska små.

På frågan vad de gör vintertid svarar de flesta att de stämplar. Andra är hemma. Många har män som arbetar åt bolaget. Antingen som skogsarbetare eller inom skogsindustrin. En av kvinnorna är gift med föreståndaren för plantskolan.


Gunhild Carlsson


Detalj av enkelställning

”Enkelställning är vi praktiskt taget ensamma om att göra i skogssverige”, säger Bengt. Det är det tunga jobbet som kräver merparten av dagsverkena idag. ”Vi lägger ner ungefär 700 dagsverken per år på det här. I och för sig är det inte så mycket, tycker jag. Resultatet blir ju bra. På andra ställen hinner man inte med det här. Då planterar man ut dubbla plantor och får sämre livskraft på plantorna eller också gör men en enkornssådd och får ett tillslag på 60 plantor per krukset, ungefär. Skulle vi göra så, skulle vi tappa produktionen, det skulle vi aldrig klara av. Samtidigt skulle vi inte ha kompletteringsplantor i tillräcklig omfattning. Då finge vi investera i ett nytt växthus. Så för vår del är det billigare att göra på det här viset, enkelställa!”

”Vi har mer tvåkornssådd än enkornssådd. Är vi tveksamma om fröets grobarhet, när värdet ligger på 93 – 94%, då gör vi automatiskt tvåkornssådd. Procentsatsen testas på groningsbordet i vårt laboratorium här på plantskolan. Vi analyserar allt frö som vi jobbar med.


Friland


Odlingsramar på friland

Efter vistelsen i växthuset sätts plantorna ut på frilandsbäddar utanför växthusen. Där skall de acklimatisera sig och lära sig leva utanför ”barnkammartillvaron” i växthuset.

Från friland transporteras de ut till hygget för plantering alternativt stå kvar och övervintrar för plantering nästa säsong beroende på vilken odlingsomgång de tillhör. Under frilandsvistelsen sköts plantorna noggrant. Det är viktigt med bevattning t.ex. Det svåraste är när vi flyttat första omgången plantor på friland, säger Bengt. Då har vi ”järnnätterna” kvar än.


Planttransport till hygget


Wille Blom lastar odlingsramar för transport till hygget


Gripaggregat, detalj

Vi är nu framme vid den sista länken i den kedja som är plantskolans ansvarsområde, transporten till hygget.

Dessa transporter sköts av ett entreprenörföretag – SKOGSFRAKT.

Odlingsramarna lastas på en stor med lastkrok försedd lastbil med släpvagn, som kan ta 30 odlingsramar eller 92.000 plantor. Dessa skyddas under transporten ut till hygget av avtagbara vita plywoodkupor, som brukar kallas ostkupor. Dessa används för att eliminera vinddrag. Att dessa behövs visar vår resa med Wille Blom på kvällen den 9 maj. Det är svårt att avgöra om det är vinter eller vår. Luften är kall, vinden isar sig. Jag känner oro för de stackars plantorna, som hittills vårdats ömt men nu skall de ut i en hård tillvaro.


Wille Blom

Vi ska lämna plantor på två olika platser. Den första resan går till Ytterhavra i närheten av plantskolan. När vi åkte från plantskolan hängde ett stort svart moln över växthusen. Detta exploderade under vår resa till ett vidunderligt snöoväder, just när plantorna skulle lossas. Sikten var absolut obefintlig. Wille måste lossa plantorna och Arne slet med sina kameror. Vi blev kraftigt försenade. När vi sedan åkte norrut längs Svågan (älven) upp genom den fagra Bjuråkersbygden, sprack himlen upp och det mest fantastiska solsken lyste över oss de fem – sex milen till Valsjön, där det andra partiet plantor skulle lossas. På hygget blåste isiga vindar och de fula molngubbarna dök upp igen. Under hemresan söderut kom snön ånyo. När vi återkom till Friggesund var det redan natt. Wille skulle då köra ytterligare en transport, innan han fick vila.


Avlastning vid hygget, en snöblåsig majkväll.

”Det är en hektisk tid det här för mig”, säger Wille. ”Men det är en bra tid också”, tillägger han leende. ”Det är jobbigt med vårvägarna – tjällossning och annat – och visst blir man trött att köra ibland på trasiga skogsbilvägar, men så är det, när man är entreprenör. Man måste hålla tiderna för de jobb man åtagit sig. Och plantörerna måste ju ha plantorna i morron bitti, så dom kan jobba”.

Källa:
Skogsarbete
Av Göran Hedlund
Foto där inte annat anges: Arne Westberg 1984-85
Avskrift: Åke NätteröPlantskolan i Friggesund


Vägen i till Gropen är nu stängd med en kraftig grind


Nya vägen i till Gropen. Tre bilder från plantskolan i maj 2024

 

 


Englunds Kiosk i Friggesund med tandläkarmottagningen i bakgrunden

—2A29— Kioskägaren Jonas Erik Englund och hans familj. Han hade även en kiosk i Våtmor.
26 JONAS ERIK ENGLUND, * 25/10 1883, s. t. arb. E. Englund i Furuberg, Bjuråker. G. 9/5 1909. Skogsarb. Bos. i Våtmor, Bjuråker. † 3/8 1931.
23D1 MARIA CHARLOTTA MEIJER, * 17/12 1883 i Ramsjö, Gävleb.
PER ERIK * 27/3 1910                                       30
HILDA ALFINA * 21/6 1911. Utfl. t. Forsa 1930
ANNA CECILIA * 24/1 1916                                31
KARIN MARGRETA * 9/1 1918. Utfl. t. Sth. 1935
ELIN MARIA * 1/4 1919. Utfl. t. Sth. 1936
JOHAN ALRIK * 19/5 1920. Utfl. t. Dorotea, Vb., 1946
OLOF BIRGER * 23/10 1925. Utfl. t. Gävle 1945Tandläkarmottagningen revs för att ge plats åt fastigheten på Strömbackavägen 7. Huset som varit läkarmottagning finns kvar på Strömbackavägen 9.
Bakom läkarmottagningen finns f d fröklängen, se nedan ⇓Här har grävskopan gått lös på gamla tandläkarstationen. Den låg mitt emot brandstationen vid Strömbackavägen, där det nu ligger hyreshus. År 1981 byggdes nya hälsocentralen och då flyttades tandkliniken dit. Text och bild ur häfte 1, Så minns vi Dellenbygden.


HT den 18 februari 1975


Doktor Arnold Larsson med sin första patient, 17-åriga Viveca Sundberg
Foto: Bror Jonsson


Före detta läkarstationen 29 april 2022


HT den 17 oktober 1997, av Roland Hamlin

Idégruvan i f d läkarhusets lokaler. Idégruvan drevs av Forsa folkhögskola med stöd från EU:s socialfond mål 3, mellan 1995 – 1998. Undertecknad gick själv här i en grundkurs i data.

Med en interaktiv TV-studio i Friggesund skulle Idégruvan också kunna erbjuda högskoleutbildning på distans om till exempel landsbygdsutveckling, anser gruvfogden Lars-Göran Karlsson.

 

 


Den sägenomspunna skänktallen på SkänkvägenF. d. fröklängen. Huset saknar husnummer men ligger på Strömbackavägen 9. Den timrade mittendelen har varit Skänks torp i Svågholm. Så kallades den här platsen tidigare


Det är den här byggnaden i Friggesund, som mest liknar ett skal, det står strid om. Kommunen vill inreda snickeri för inackorderingshemmet  medan andra kämpar att det bevaras som kulturminne.

Stort ingrepp
I sitt yttrande säger länsmuseets Göran Gudmunsson:
– En sådan användning kräver onekligen så stora ingrepp att det lilla som finns kvar av kulturhistoriskt värdefull inredning då måste strykas på foten.

Enligt uppgifter som finns framtagna så ska byggnaden i Friggesund härröra från slutet av 1700-talet eller början av 1800-talet. Till en början fungerande som ett soldattorp. Omkring 1850-70 kom byggnaden att inrymma krog och bränneri. Sedan kom den i Iggesunds Bruks ägo och användes en tid som frökläng, d.v.s. där man torkade tallkott för att få fram frön till plant. Den verksamheten pågick till 1945. HT 19 oktober 1984. Text och foto: Jan Olsson

—25C7—

2 ERIK PEHRSSONSKÄNK, * 8/3 1769, s. t. sold. P. Ellberg i Svågholm, Bjuråker. G. 16/10 1796. Sold. nr 129 vid Häls. reg. (Krigskommenderad 1808-1814.) Bos. i Friggesund (Svågholm). † 12/6 1850 (ålder).
3A5 BRITA JÖNSDOTTER, * 29/3 1771, d. t. bonden J. Jonsson Ramsjö 1, Bjuråker. † 22/4 1847 (ålder).
PEHR * 10/7 1797                                             16
MARGTA * 3/4 1800                                          4H24
BRITA, tv., * 28/2 1810                                     40A13
ERIC, tv., * 28/2 1810. † 28/2 1810

—40A13—

12 ERIK JOHANSSON-SKÄNK, * 5/12 1808, s. t. sold. Joh. Kork i Österbo, Bjuråker. G. 20/5 1838. Bruksarb. Bos. i Friggesund, Bjuråker. (Blind på äldre dagar.) † 21/6 1873 (tvinsot).
25C7 BRITA ERIKSDOTTER, * 28/2 1810, d. t. sold. E. Skänk i Friggesund, Bjuråker. † 16/6 1895.
Brita * 2/12 1842. † 19/6 1843 (bröstsjukdom).

 

 


Var låg det här huset där familjen Qvist bodde. Huset lär ha blivit flyttat till Skån

—35G93—

89 JONAS HERMAN KNUT QVIST, * 9/12 1906, s. t. arb. J. Qvist i Brännås. G. 23/6 1929. Skogsarb. Bos. i Friggesund 12, Bjuråker.
(X8) ANNA KATRINA SVENSK, * 13/2 1903, d. t. arb. A. Svensk o. h. h. Kristina Östlund i Forsa, Gävleb.
SIGRID KRISTINA * 10/9 1927. † 21/10 1927
TORE INGEMAR * 23/3 1930

 


Vid vägkorsningen mot Hedvigsfors finns en mängd grävda gropar i terrängen som säkert många friggesundsbor undrat över varför den i övrigt släta marken ser ut så här. Ossian Walther berättade att under kriget hade hemvärnet övningar här när de ordnade vägspärrar.Dellengrillen blev flyttad och finns nu vid Fönebo camping.

 


Läs om den intressanta bakgrunden till hur bygget av kyrkan kom till, under
Bönhus och kapell i Bjuråker.  Före kyrkan låg här en ishockeyplan.Friggesund 1958. En bild från ishockeyplan som låg där kyrkan ligger idag.
Från vänster: Stuggar-Åke Eriksson, Sven Söder, Mats Sundkvist, Christer Brink, målvakt, Lennart Andersson, (Alac),  Sune Forslund och Jan-Olov Andersson. Läs mer om idrotten i Friggesund.

 

 


År 1971 byggdes en affärslokal i Friggesunds centrum. Där öppnade Konsum, en matservering, Handelsbanken och Posten. Text och bild ur häfte 1, Så minns vi Dellenbygden.Året är 2012. Här öppnar ICA Nära står det på skylten. Välkomna!


Den gamla konsumaffären är borta. Dekoren har gått från grönt till rött. Nu är det ICA Nära för hela slanten. På väggen sitter dock samma gamla postlåda kvar.


I oktober 2012 fick Friggesund en ny butik i en gammal lokal. Det var Ica som flyttade in i affärshuset på torge där Konsum haft sin affär sen 1970.
Håcan Ericsson köpte huset av Hudiksvallsbostäder i början på 2000-talet och när kontraktet gick ut flyttade Ica upp sin verksamhet från Svågavägen.

– Vi hade öppet i den gamla affären till den fjärde oktober och den femte oktober öppnade vi här. Samma dag som vår son Jonas fyllde fem år. Byggden var på så sätt inte utan butik en enda dag, säger Håcan Ericsson.


Håcan Ericsson sista dagen i den gamla anrika affären från 1923 vid Svågavägen.
-Tiderna ändras. Konkurrensen är hård och i dagsläget finns det nog bara plats för en affär i Friggesund. Det gäller att hänga med och gilla läget, säger Håcan och säljer en tidning till den absolut sista kunden.

Håcan, född 1955, är son till Olle och Thres Ericsson. Han började sin yrkesbana som hjälp åt vaktmästaren Torsten Blom vid Bjuråkers kyrka när han var 16 år. Stannade där ett år ungefär och började i bilverkstaden hos Hugo Karlsson som 17-åring. Där arbetade han runt sju år och tog sen över bilförsäljningen och verkstad hemma. I slutet v 80-talet började Håcan arbeta i Ica-affären när Bengt Jonsson slutade. Då hade han som hjälp bilmekanikern Mats Jonsson som skötte verkstaden. Senare trädde Henry Kvist in som bilmekkare. Företaget säljer nya och begagnade bilar. När macken lades ner i Friggesund köpte Håcan fastigheten 1991 och under några år hyrdes den ut till Leif Forslund.

Håcan fortsätter med bil- och bärförsäljningen vid sidan om verksamheten i den nya Ica-lokalen. Den nya affären har varit igång i några månader. Kunderna är trogna och framtiden ser ljus ut.

– Jag har mina planer men inget jag vill berätta nu. Vi kör några år så får vi se hur det fungerar, säger Håcan underfundigt.


Två trotjänare hjälper till att fylla hyllorna på öppningsdagen. Marianne Forsell har arbetat både på Konsum och på Posten. Märit Nyberg följer med från den gamla affären. Det är mycket som ska klaffa och med så duktiga medarbetare gick öppningsdagen galant.
Källa:
Bjuråkers-Blad 2012
Text och foto: Helena Palena

 

 

En berätelse om Larsbo som låg på heden och egentligen tillhör Avholn


Vid Larsbo bodde Rappens. S, är en samfällighet som var avholmsböndernas linsänkeplats


Linsänkeplatsen i maj 2022. Här blev det tiidigt is, till glädje för ungdommarna som åkte skridskor härHär ser vi både loge och grunden efter bostaden.Logen stod kvar till vintern 2004-05
Huset brann ner till grunden 1933.

—8D4—
1 JONAS ERIKSSONRAPP, * 20/12 1837, s. t. sold. E. Lindström i Tå. G. 5/5 1864. Sold. nr 117 vid Forsa komp., Häls. reg. Bos. i Avholm, Bjuråker. † 24/1 1914.
(X6)17K16 ANNA ELISABETH OLSDOTTER, * 1/1 1834, d. t. bonden O. Andersson i Kyrkbyn 1, Bjuråker. † 3/7 1894 (magsjukdom).
ANNA CHRISTINA * 13/8 1865. Utfl. t. Ytterhogdal 1886
EMMA MARGARETA * 20/1 1867                          18F2
ULRIKA ELISABET * 22/12 1869. † 24/5 1871
GERTRUD ULRIKA, tv., * 18/12 1872. † 5/5 1873 (kikhosta)
MARIA ELISABETH, tv., * 18/12 1872. † 1/4 1875 (scharlakansfeber)


Registerbeteckning »18F» berör en släktgren från Rättvik, Kopparbergs län, som inflyttat till Bjuråker 1876

—18F1—
(W29) »MOSES» LARS LARSSON, * 7/8 1837 i Rättvik, Kopp. G. 26/9 1858. Infl. 1876. Målare. Bos. i Kyrkbyn, Bjuråker. † 26/3 1915
(W29) BRITA ANDERSDOTTER, * 20/2 1834 i Rättvik, Kopp. † 13/3 1930
ANDERS »ALMGREN» * 24/11 1858. Utfl. t. Hudiksvall 1876
LARS * 10/11 1861. Målare                                2
ERIK * 12/6 1864                                             3
OLOF * 28/8 1867. Utfl. t. Attmar 1898
KARL * 8/12 1870. Utfl. t. Sth. 1893
JONAS * 11/12 1874                                         4

—8F2—Troligen var det Lars Larssen som gav upphov till gårdsnamnet Larsbo
1 LARS LARSSON, * 10/11 1861, s. t. mål. L. Larsson i Kyrkbyn. G. 20/1 1889. Mål. Bos. i Kyrkbyn, sen. i Avholm, Bjuråker.
8D4 EMMA MARGARETA RAPP, * 20/1 1867, d. t. sold. J. Rapp i Avholm, Bjuråker. † 18/1 1929
FRIDA ELISABETH * 28/2 1889. Utfl. t. Bergsjö 1910
HULDA KRISTINA * 22/5 1890. † 22/6 1890
LARS BERNHARD * 19/4 1891   5
JONAS BERNER * 2/4 1895. Skogsarb. † 10/8 1944  Läs om dråpet i Moviken 1923.
ERIK AUGUST * 19/10 1897. † 5/3 1898
ANNA KRISTINA * 6/6 1900      6F39
SVEN GUSTAF * 25/9 1904. † 25/9 1904

 

 

Svedjebo kvarn


1972 blev Svedjebo kvarn nedmonterad och uppbyggd på Forslins väg 4, i Friggesund.


Forslinsväg 4. Bild från Arkiv DigitalForslins väg 4, ligger detta ståtliga kulturhus som tidigare var Svedjebo kvarn.
Som ett värdefullt minne finns även en av kvarnens kvarnstenar bevarad.
Läs mer om kvarnen under Sörlia.

Det var Olle Skoog född 22/7 1932 i Ljusdal som såg till att kvarnhuset blev nermonterat och omsorgsfullt uppbyggt här som bostad till sig själv och sin familj. Olle var gift sedan 12/7 1958 med Birgitta Berglund, född 28/10 1938. Olle Skoog omkom tragiskt den 7/10 1976.
Sonen Matts Skoog föddes 3/6 1957

Se och lyssna till några exempel av den glade musikanten Matts Skoog

Bjuråkersstämman 2014.
Bjuråkersstämman 2014.
Bjuråkersstämman 2014.

Den 22 augusti 2016 fick fastigheten nya ägare:
Makarna Arne Lindberg och Kerstin Karlsson Lindberg och sonen Carl
Kerstin berättar att hon är uppväxt med kvarnen i Svedjebo, så för henne är det något alldeles speciellt att det nu även har blivit hennes bostad.

 

 


Karta över Friggesund 1856-1882. I kartans övre kant visar att där finns en Skyttepaviljong och skjutbana. Lägg märke till bondgården mitt i bild. Vem bodde här under 1800-talet? Jämför med ekokartan från 1950-60-talet nedan.


I boken ”Berättelser från förr”, sid 31, berättar Karl Bjurling att Gröndals bodde i en gammal fallfärdig kåk där hemmet är nu. Han berättar även att i Västansjö fanns det en godtemplarlokal som dervs av pappan til Gröndals Ante och Kerstes-Ante, homeopaten.Poststationsföreståndare Börje Karlsson var även en duktig fotograf. När han kom till Friggesund på 60-talet gick han runt och tog en massa fotografiskt intressanta bilder, bland annat dessa fem på  f d Gröndals. Många som gick i friggsundsskolan på 60-talet minns de här övergivna husen där de brukade leka indianer och vita och liknande lekar, säger Mats Skog och Sture Fredin.

En bild över åkern ner mot sjön. Tyvärr tog han aldrig någon avståndsbild, så att vi får se hur husen såg ut i sin helhet

—7F16—

(X15) KARL FREDRIK GRÖNDAHL, * 1/3 1858 i Hassela, Gävleb. G. 12/2 1882. Arb. Bos. i Friggesund, Bjuråker. † 6/7 1915.
8 KJERSTIN MÅRTENSDOTTER, * 28/11 1857, d. t. bonden M. Jonsson i Tomsjö under 5, Bjuråker. Utfl. t. Forsa 1919.
FREDRIK * 17/2 1882
MARGRETA * 12/6 1883                                     21
JONAS ERIK * 12/9 1886. Utfl. t. Ramsjö 1908
ANDERS GUSTAF * 9/1 1888. Utfl. t. Hassela 1915
KARL JOHAN * 28/7 1889. † 31/8 1917
KATRINA KRISTINA FREDRIKA * 11/4 1891           22
ANNA BRITA * 24/5 1893. † 24/4 1894 (tandfeber)
OLOF HENRIK KNUT * 26/2 1895. Emigr. t. Kanada 1925
PER VILHELM * 7/8 1896. † 19/4 1897
ALBERT ALFRED ALGOT * 3/4 1898. † 3/10 1902
PER VILHELM HENNING * 6/6 1899. Utfl. t. Forsa 1919
GOSSEBARN * 1/10 1902. † 3/10 1902

—7F21—

(X20) ERIK PERSSON, * 31/10 1877 i Hög, Gävleb. G. 30/10 1905. Infl. fr. Hög 1912. Masugnsarb. i Moviken, Bjuråker. Utfl. t. Forsa 1916.
16 MARGRETA GRÖNDAHL, * 12/6 1883, d. t. arb. K. F. Gröndahl i Friggesund, Bjuråker. Utfl. t. Forsa 1916.
GOSSEBARN * 21/4 1902. † 21/4 1902
PER ERIK ALFRED * 14/4 1906. Utfl. t. Forsa 1916
FREDRIK GUSTAF ELOF * 15/6 1907. † 20/4 1913
LARS OLOF * 27/5 1912. Utfl. t. Forsa 1916
KARL ELOF * 11/5 1914. † 8/6 1914
ESTER KRISTINA * 29/9 1915. Utfl. t. Forsa 1916

—7F22—

16 KATRINA KRISTINA FREDRIKA GRÖNDAL, * 11/4 1891, d. t. arb. K. F. Gröndahl i Friggesund, Bjuråker. Utfl. t. Almunge 1911.
KARL GEORG * 25/4 1910. Utfl. t. Almunge 1911

 

 

Bjams


Gården Bjams, Bjamsvägen 6.
På gårdsplan står, Maria, Elisabet ”Bettan” och Nils Palm, och troligen en piga

—25 B 4— Uppgifter ur Bjuråker – Delsbo – Norrbo släktregister

JOHAN ERIC QVICK, * 12/1 1863, s. t. arb. J. E. Qvick i Friggesund, Bjuråker. G. 31/5 1885. Bruksarb. Bos. i Friggesund. † 14/8 1920.
(T33) MARIA LOVISA ERIKSSON, * 26/8 1858 i Kumla, Ör. Infl. fr. Söderala, Gävleb., 1883.
Telestationsföreståndare. † 25/6 1943.
(A1) *)MARIA LOVISA ELISABET ERIKSSON * 8/5 1891. Fosterd. 5A47

—5A47—
38 NILS OLOF PALM, * 15/8 1887, s. t. torp. L. O. Palm i Avholm, Bjuråker. G. 28/8 1910. Flottn.-arb. Bos i Friggesund 26, Bjuråker
25B4 *MARIA LOVISA ELISABET ERIKSSON-QVICK, * 8/5 1891 i Sth. Fosterd. t. arb. J. E. Qvick i Friggesund.
MARIA KRISTINA * 14/10 1910                           49

—49—
(X8) ANDERS FOLKE KIHLANDER, * 7/9 1902 i Forsa sn, Gävleb. G.1/10 1933. (Infl. 1945.) Flottn.-arb. Bos. i Avholm, Bjuråker.
47 MARIA KRISTINA PALM, * 14/10 1910, d. t. flottn.-arb. N. O. Palm i Friggesund 26, Bjuråker.
Växeltelefonist i Friggesund.

 

 


Sjukhem och hälsocentral är under uppförande i Friggesund.
HT den 18 juni 1982 av Jan OlssonI början av 80-talet funderades allmänt på att få ner bränslekostnaderna genom at gå över från olja till något annat alternativ. Hudiksvalls kommun beslutade att man skulle försöka med fliseldning på vissa större byggnader. Friggesundsskolan skulle installera en ny värmecentral och leverera värme via en kulvert till både dagis och Frejagården och Dellengården. 1984 togs anläggningen i bruk och på bilden lyftes den stora skorstenen på plats. Anläggningen har fungerat bra, och man fick ner bränslekostnaderna betydligt. Text och bild ur häfte 1, Så minns vi Dellenbygden.I Frigesund hade det funnits en förskola, ett dagis, ända sedan 1969. Från början var det frivilligt för föräldrarna att sända sina barn dit, men så småningom beslutade regeringen att varje kommun skulle ordna daghemsverksamhet för 6-åringar. Man hade hållit till i gamla skogsbruksskolans lokaler, i en barack, men 1984 började man bygga ett nytt daghem i Friggesund. Vesslans förskola. På våren 1985 fick man flytta in i den nya byggnaden, som syns bakom de gamla lokalerna som här rivs av gymnasiets bygglinje. I förgrunden syns också flisfickan som hör till den nya panncentralen som då togs i bruk. Text och bild ur häfte 1, Så minns vi Dellenbygden.

 


Temporära bostäder byggda utefter Hamnvägens södra sida


Bild ur Lars Arvéns utlånade film


Bild ur Lars Arvéns utlånade film


Bild ur Lars Arvéns utlånade film.Bygget av temporära bostäder. Bild ur Lars Arvéns utlånade film.

Se Dellenportalens film utlånad av Lars Arvén, Den är från Friggesund 1968.Nu går flytten av temporära bostäder från Friggesund
Bild ur HT den 19 december 1987De temporära lägenheterna längs Hamnvägen skulle bort. Dessa såldes och fraktades med hjälp av lastbilar och trailers till platser som köparna bestämde. En del flyttades till Norrbo, en del till Tomsjö, en del till Delsbo och en del fick åka längre bort. Ett av husen fick dock stanna kvar i Friggesund. Det flyttades till fotbollsplanen Vesslamon där det tjänstgör som omklädningsrum.

 

 


Till höger ser vi kullen på Forslins jordkällare


Forslins vid Forslinsviken, Hamnvägen 28.


Registerbeteckning »43C» omfattar en släktgren från Forsa, Gävleborgs län, som inflyttat till Bjuråker omkring år 1830.

—43C1—

(X8) NILS FORSLIN, * 14/9 1805 i Forsa sn, Gävleb. G. 183.. Sågv.-arb. Bos. i Friggesund, Bjuråker. † 28/11 1885 (drunknat i N. Dellen).
(X18) MARGRETA BRITA SUNDIN, * 16/9 1807 i Hudiksvall. † 16/7 1881 (lungsot).
NILS JOHAN * 29/1 1834. † 20/2 1834
CATHARINA MARGRETA * 26/4 1835. † 5/9 1835
JOHAN * 13/6 1836                                           2
CARIN MARGRETA * 20/1 1840. Utfl. t. Bergsjö 1859
JONAS ERIK * 15/11 1843                                  3
ANDERS OLOF * 26/9 1850. Utfl. t. Hudiksvall 1875
JOHANNA CHRISTINA * 30/9 1852. Utfl. t. Hudiksvall 1875

—2—

1 JOHAN FORSLIN, * 13/6 1836, s. t. arb. N. Forslin i Friggesund, Bjuråker. G. 4/11 1860. Arb. i Friggesund. Utfl. 1868 t. Ö. Norrbobyn sss1, Norrbo, där han nämnes som bonde. † 8/12 1909.
(X33)13Å14 MARGRETA ELISABETH NORDIN, * 29/5 1842, d. t. sågställ. O. Nordin i Friggesund. † 10/3 1930.
NILS OLOF * 28/1 1862. † 14/12 1862 (svullnad i vänster arm)
NILS OLOF * 27/12 1864                                    4
ANNA BRITA * 28/4 1867                                   (X33)4V10
CHRISTINA CATHARINA * 25/5 1872                    (X33)22Y15
PER JOHAN * 26/4 1881                                     5

—3—

1 JONAS ERIK FORSLIN, * 15/11 1843, s. t. arb. N. Forslin i Friggesund, Bjuråker. G. 1/9 1867. Arb. Bos. i Friggesund. † 19/3 1920.
5A22 MARGRETA CHRISTINA SJÖHOLM, * 8/9 1845, d. t. arb. L. A. Sjöholm i Moviken, Bjuråker. † 2/12 1918.
NILS ARVID * 8/11 1867                                    6
ANNA MARGRETA * 11/9 1869                            10D11
JOHANNA CHARLOTTA * 22/9 1871                      35H2
BRITA STINA * 13/9 1875. † 6/11 1875 (bröstfeber)
JOHAN ERIK * 20/6 1877                                   7
BRITA KRISTINA * 11/11 1879. Utfl. t. Forsa 1906
EDLA MATHILDA * 14/3 1886. † 4/8 1890 (difteri)
KARL OSKAR * 19/5 1888                                  8

—4—

2 NILS OLOF FORSLIN, * 27/12 1864, s. t. bonden J. Forslin i Ö. Norrbobyn sss1, Norrbo. G. 22/11 1891. Husman i Ö. Norrbobyn, sen. bonde i Nyåker 2, Bjuråker. Utfl. t. Forsa 1916.
30G14 SIGRID FLYGT, * 14/6 1872, d. t. husman N. Flygt Norrberg, Bjuråker.
ANNA ELISABET * 27/9 1892                              9A18
EMMA KRISTINA * 23/7 1896. Utfl. t. Forsa 1916
JOHANNA CHARLOTTA * 11/6 1899. Utfl. t. Forsa 1916
JOHAN HILDING * 26/11 1901. Utfl. t. Forsa 1916

—5—

2 PER JOHAN FORSLIN, * 26/4 1881, s. t. bonden J. Forslin i Ö. Norrbobyn sss1, Norrbo. G. 9/2 1908. Bonde i Ö. Norrbobyn sss1.
(X8) ANNA HILDUR FORSBERG, * 8/11 1883 i Forsa, Gävleb.
Ernst Ivar * 21/12 1908. † 7/1 1912
Edit Linnea * 30/6 1910                                     9
Ernst Ivar * 18/3 1912. Skogsarb. Bos. i Norrbobyn
Edvin Leonard * 24/8 1913. Skogsarb. Bos. i Norrbobyn
Johan Einar * 27/6 1915. Utfl. t. Bjuråker 1939
Per Erik * 30/3 1917. Utfl. t. Bjuråker 1935
Elin Margreta * 21/6 1919. Utfl. t. Hälsingtuna 1938
Ester Lovisa * 7/6 1922. Utfl. t. Forsa 1941
Anna Elisabet * 14/2 1924. Utfl. t. Delsbo 1944
Elna Cecilia * 11/6 1925. Utfl. t. Hälsingtuna 1943
Märta * 21/8 1927. Utfl. t. Hudiksvall 1946

—6—

3 NILS ARVID FORSLIN, * 8/11 1867, s. t. arb. J. E. Forslin i Friggesund, Bjuråker. G. 189.. Arb. Bos. i Friggesund 12. † 18/8 1921
(X27) EMMA KRISTINA BENGTSDOTTER, * 23/9 1874 i Ljusdals sn, Gävleb. † 29/3 1946.
ERIK ALBERT * 6/7 1897. Skogsarb. † 27/7 1933
GUSTAF EDVIN * 6/11 1898. Skogsarb. i Friggesund
NILS IVAR * 28/2 1900. Utfl. t. Bergvik, Söderala, 1940Fr. v. Forslins barn: Gunnar, Gerda, Alma, Ester, Helga, Eva och Bernt Forslin
Framför sitter, Elsa och Helgas son Bertil född 13/8 1927


—7—

3 JOHAN (Janne) ERIK FORSLIN, * 20/6 1877, s. t. arb. J. E. Forslin i Friggesund, Bjuråker. G. 23/10 1898. Stallkarl, sen. gårdskarl i Friggesund.
(X27) ANNA MATILDA BENGTSSON, * 14/4 1877 i Ljusdals sn, Gävleb.
EDLA MARGRETA * 14/10 1898. Utfl. t. Bollnäs 1918
GUNNAR ADOLF * 29/10 1900                             10
SVEN ESKIL * 12/6 1902. † 15/2 1921
ESTER KRISTINA * 26/7 1904. Utfl. t. Ljusdal 1926
HELGA MARIA * 27/9 1905                                 11
GERDA JOHANNA * 4/10 1908. Utfl. t. Sth. 1939
ALMA LINNEA * 16/11 1909
BENGT WILHELM * 30/7 1912. Utfl. t. Ljusdal 1944
HILDA ELISABET * 1/1 1914. Utfl. t. Ljusdal 1928
ANNA ELLIDA * 19/4 1915                                  (X6)54J16
EVA VIOLA * 5/11 1916. Utfl. t. Sth. 1933
NILS OSCAR * 23/1 1918. Utfl. t. Sth. 1945
ELSA KAROLINA * 2/8 1919

—8—

3 KARL OSKAR FORSLIN, * 19/5 1888, s. t. arb. J. E. Forslin i Friggesund, Bjuråker. G. 191.. Infl. fr. Östersund 1927. Bos. i Friggesund. Utfl. t. Hudiksvall 1929.
H. namn okänt, * 189.. † 13/8 1919.
TYRA MARIA * 21/9 1915. Utfl. t. Hudiksvall 1929

—9—

(X8) ALGOT TEODOR NILSSON, * 19… G. 30/5 1937. Chaufför. Bos. i Forsa, Gävleb.
5 EDIT LINNEA FORSLIN, * 30/6 1910, d. t. bonden P. J. Forslin i Ö. Norrbobyn sss1, Norrbo.

—10—

7 GUNNAR ADOLF FORSLIN, * 29/10 1900, s. t. arb. J. E. Forslin i Friggesund. G. 24/11 1929. Jordbr.-arb. i Friggesund, sen. montör. Bos. i Västansjö 54, Bjuråker.
24H12 AGNES VIKTORIA THOR, * 27/3 1905, d. t. sold. P. E. Thor i Hedvigsfors, Bjuråker.
KARIN GUNILLA * 14/9 1937
SVEN ERIK * 16/12 1945

—11—

7 HELGA MARIA FORSLIN, * 27/9 1905, d. t. arb. J. E. Forslin i Friggesund, Bjuråker. Utfl. t. Sth. 1930.
Knut Bertil * 13/8 1927. Utfl. t. Sth. 1945


Efter Forslins har fastigheten bebotts av familjen Evert Johnsson. Evert kom som helt ung hitflyttad från Kristianstad, tillsammans med sin bror Erik Lennart och sin mor Mimmie Johansson (20/11 1912) till Naggen 9:1, i Valsjön. Där gifte hon sig den 10/10 1944. med Olof Arnold Söderberg.
Evert Johnsson * 13/3 1940 i Kristianstad. † 4/1 2019
Gift 16/10 1975 med Eva Olausson * 3/2 1950, hennes son Örjan Olausson * 14/10 1968
Gemensamma barn:
Mats * 26/10 1978
Lisa * 16/1 1981
Rojne * 10/2 1983

 

 

Andra som varit bosatta i Friggesund, enligt Bjuråker – Delsbo – Norrbo släktregister

—3A12—

10 LARS OLOF ERIKSSON, * 22/9 1880, s. t. kol. E. Jonsson i Stormyra, Bjuråker. G. 30/5 1906. Skogsarb. Bos. i Skärås 22, Bjuråker.
24A23 ANNA VILHELMINA FRIDSTRÖM, * 2/5 1884, d. t. kol. E. Fridström i Lingås, Bjuråker. † 12/6 1920. Sedan Signe Dahlin 42H1
ERIK IVAR * 14/3 1902. Arr. i Friggesund 13, Bjuråker
ANNA LINNÉA * 14/7 1905. † 9/10 1905
LYDIA LINNEA WILHELMINA * 25/9 1906. † 27/10 1915
ASTRID SVEA KATRINA * 5/12 1911. † 2/2 1912
LARS VERNER * 9/6 1913                                   14
ALF HELGE * 6/2 1917
LINNÉA IDA KAROLINA * 14/9 1919. † 28/6 1920


—10A10—

(C13) CARL JOHAN SANDGREN, * 22/8 1845 i Dannemora (Film), Upps. G. 7/12 1875. Arb. Bos. i Friggesund, Bjuråker. Utfl. t. Järvsö 1877.
4 MARGRETA CHRISTINA TUNGSTRÖM, * 18/12 1841, d. t. hyttarb. H. G. Tungström i Moviken, Bjuråker. Utfl. t. Järvsö 1877.
CARL GUSTAF * 7/9 1873. Utfl. t. Järvsö 1877
JOHAN OSKAR * 9/4 1875. Utfl. t. Järvsö 1877


—11A16—

15 HEDVIG MARGRETA GLAD, * 31/3 1908, d. t. skogsarb. A. F. Glad i Slättjärn, Bjuråker. Hushåll. i Spångmyra, sen. i Friggesund 13, Bjuråker.
BIRGER INGEMAR SÖREN * 27/6 1933
BIRGIT IRENE * 3/6 1937
NILS BROR * 31/12 1939
BERIT DESIRE * 4/5 1944
BETTY KRISTINA * 16/4 1947


—12A6—

2 ANDERS ABRAHAMSSON-SUNDBERG, * 29/12 1812, s. t. nybygg. A. Abrahamsson i Ängesholm, Bjuråker. G. 1838. Kolugnsmäst. I Moviken, Bjuråker. † 6/9 1854 (ihjälosad) (i Friggesund)
9A1 BRITA MARGRETA THOMASDOTTER-FERNSTRÖM, * 9/6 1809, d. t. kol. Th. Johansson i Anderbo, Bjuråker. Änka o. omg.                  (X33)14Y13
BRITA ELISABETH * 3/3 1841. † 7/5 1841 (svaghet)
ANDERS * 17/11 1843. † 4/4 1851
FREDRIK * 1/2 1852                                          12


—28A7—

2 JACOB FINNSTRÖM, * 25/4 1810, s. t. kol. O. Finnström i Frisbo, Bjuråker. G. 30/11 1845. Arb. Bos. i Friggesund, Bjuråker. † 14/4 1887.
(X33)4A16 MARIA MARGRETA WÅRD, * 1/12 1811, d. t. tysksmidesmäst. D. Wård i Strömbacka, Bjuråker. Änka e. vallonsmed J. D. Nordin i Strömbacka, Bjuråker. † 23/2 1894 (ålder).
ANDERS OLOF * 2/10 1846. Utfl. t. Njutånger 1877


—30A29—

(X3) PER AUGUST FORS, * 7/1 1897 i Bergsjö, Gävleb. G. 1/11 1936. Infl. 1936. Byggn.-förman. Bos. i Friggesund, Bjuråker. Utfl. t. Njutånger 1942 o. bos. i Kyrkbyn 414.
25 MATILDA ÄRFSTRÖM, * 27/3 1899, d. t. smeden J. A. Ärfström i Strömbacka, Bjuråker. Utfl. t. Njutånger 1942.


—9B15—

12 JONAS PERSSON, * 2/12 1883, s. t. landbonde P. Pehrsson Norrdala, Bjuråker. G. 14/11 1915. Arr. i Norrdala s6, sen. Friggesund 12, Bjuråker. Utfl. t. Delsbo 1947.
12D3 JOHANNA ULRIKA BERGSTRÖM, * 4/7 1883, d. t. kol. J. E. Bergström i Blixbo, Bjuråker. Utfl. t. Delsbo 1947.
PER GOTTHARD * 20/9 1914. † 18/12 1996          18
JOHAN HARALD * 3/4 1922. Jordbr.-arb. † 18/2 1942
TYRA KRISTINA * 9/9 1924. Utfl. t. Delsbo 1947


—9B18—

15 PER GOTTHARD JONSSON, * 19/10 1914, (Notering) s. t. arr. J. Persson i Friggesund 12, Bjuråker. G. 6/5 1944. Jordbr.-arb. i Tomsjö, Bjuråker.
49E13 ANNA MARGRETA JOHANSSON, * 25/5 1921, d. t. bonden O. Johansson i N. Lia 36, Bjuråker.
INGRID BIRGITTA * 9/7 1944

—19—

17 ALBERT GUSTAF SALLANDER, * 9/9 1920 i Moviken, Bjuråker. G. 11/4 1943. Sadelmak. Bos. i Tomsjö 66, Bjuråker. † 27/2 1992
BRITA AUGUSTA NILSSON * 28/5 1921


—13B10—

9 LARS SVED, * 23/7 1882 i Bjuråker. G. 1/2 1914. Torp. i Friggesund 44, Bjuråker.
33E1 ELIN KLARKVIST, * 8/12 1888, d. t. landbonde O. Klarkvist i Brändbo 6, Bjuråker.
ASTRID VIOLA * 26/2 1907                                32C3
GERDA AUGUSTA * 28/8 1908                            4E24
ELIN LINNEA * 22/6 1910. Utfl. t. Norrala sn 1928
LARS EDVARD tv. * 8/9 1912. Utfl. t. Uppsala 1944
GUSTAV EMANUEL tv. * 8/9 1912                        11
KLARA HELENA * 16/8 1914                               12
OLGA EMILIA * 18/3 1916. Utfl. t. Hudiksvall 1935
KARL EINAR * 26/2 1918. Utfl. t. Vittinge sn 1938 Målare
ANNA KRISTINA * 30/6 1920. Servitris. Utfl. t. Uppsala 1947
KARIN LOVISA * 25/8 1922. Utfl. t. Karlskoga 1942
JONAS EDVIN * 6/1 1925. Utfl. t. Gävle 1945
FRIDA BIRGIT * 20/11 1926. † 29/7 1929
SERA DAGMAR * 2/11 1928. Utfl. t. Hudiksvall 1947


—43B3—

2 PEHR ERIK HAMMARSTRÖM, * 1/9 1833, s. t. korp. E. Hammarström i Lia, Bjuråker. G. 1860. Arb. i Friggesund, sen. kol. vid Ahlsjö såg, Hedvigsfors, Bjuråker. † 23/6 1914.
31C2 KJERSTIN OLSDOTTER, * 12/5 1836, d. t. sold. O. Strand i N. Storåsen, Bjuråker. † 22/8 1910.
CHRISTINA * 22/8 1862                                     36D3
ERIK OLOF * 14/3 1864                                     4
ANNA BRITA * 24/7 1868                                   37D5
MARGTA * 19/5 1871                                        59H1


—22C4—

1 JONAS JONSSONBERGSTRÖM, * 4/6 1822, s. t. bruksarb. J. Andersson i Strömbacka, Bjuråker. G. 1847. Änkl. o. omg. 27/12 1870. Arb. i Friggesund, sen. husman i Björsarv, Bjuråker.
17B2 MARIA JOHANSDOTTER, * 29/8 1806 i Harmånger, Gävleb. Änka e. sågv.-arb. P. Röstberg i Friggesund, Bjuråker. † 6/11 1864 (avtynande).
35G99 MARGRETA ANDERSDOTTER, * 18/5 1834, d. t. torp. A. Pehrsson i Älgeåsen, Bjuråker. † 23/6 1921.
MARIA CHRISTINA * 17/7 1850. Utfl. t. Delsbo 1866
JONAS GUSTAF * 10/3 1871                               6
PEHR JOHAN * 4/9 1873. Emigr. t. N. Amerika 1893
KARL OSKAR VILHELM * 18/4 1878. Utfl. t. Vemdalen 1914


—9D1—

(Z8) OLOF NILSSON, * 10/8 1809 i Bräcke, Jämtl. Infl. 1831. G. 22/5 1829. Bruksarb. i Friggesund, Bjuråker. † 24/8 1879 (njurlidande).
(Z7) CHRISTINA MÅRTENSDOTTER, * 1807 i Brunflo, Jämtl. † 30/11 1895.
NILS * 11/11 1831                                            2
BRITA CHRISTINA * 6/9 1834                             3
MÅRTEN OLOF * 15/11 1836. Utfl. t. Ljusdal 1855
CARL * 22/9 1838. Utfl. t. Färila 1863
MÄRTA CATHARINA * 20/1 1841. † 10/3 1841 (kvävning)
PÅHL, tv., * 14/5 1842. † 30/5 1842
OLOF, tv., * 14/5 1842                                      4
MARGTA * 20/10 1844. † 3/11 1844
MATHILDA * 20/10 1847                                    5

—5—

1 MATHILDA OLSDOTTER, * 20/10 1847, d. t. bruksarb. O. Nilsson i Friggesund, Bjuråker. Bos. i Friggesund. † 7/5 1905.
MIKAEL * 12/5 1874
MATILDA KAROLINA »LINDBLOM» * 11/7 1877      30A25
NILS JOHAN FRIDOLF  * 5/2 1884                        9


—10D5—

3 PEHR OLOF LARSSON, * 15/9 1825 i Bjuråker. G. 1850. Husman i Sjövik, sen. bruksarb. i Friggesund, Bjuråker. † 14/4 1872 (magkräfta)
6F13 ANNA OLOFSDOTTER, * 24/5 1830, d. t. sågställ. O. Jonsson i Ahlsjö, Bjuråker. † 14/10 1917
LARS * 19/11 1849                                           10
ANNA * 19/7 1852. † 8/11 1855 (brännskada)
ANNA CARIN * 18/4 1858. † 24/12 1864 (strupsjuka)
PEHR OLOF * 6/12 1863                                     11
JONAS ERIK * 3/7 1867                                     12


 


Bild ur boken, Porträttgalleri från Hälsingland 1936

—43D5—
2 OSKAR GEORG ELLSTRÖM, * 26/11 (29/11) 1890, s. t. skogvakt. J. Ellström i Björsarv 16. G. 30/12 1917. Skogvakt. Bos. i Björsarv, sen. i Friggesund, Bjuråker.
25A16 SOFIA TINGELÖF, * 7/12 1894, d. t. skogvakt. N. F. Tingelöf i Hedvigsfors 11, Bjuråker.


—13E24—

22 MÅRTEN GUSTAF ÖSTLIN, * 29/3 1900, s. t. torp. E. Östlin i Ramsjö, Bjuråker. G. 20/10 1935. Skogsarb. Bos. i Ramsjö (Friggesund 64), Bjuråker.
† 26/7 1981
23D2 KRISTINA MARIA MEIJER, * 25/4 1911, d. t. bonden K. G. Meijer i Ramsjö 1, Bjuråker. † 18/1 2001
AINA GUSTAFVA * 6/6 1928. Utfl. t. Ljusdal 1946
TORE * 9/3 1936. † 24/1 1991
GÖTE * 30/8 1937. † 4/10 2003


—15E12—

9 ANDERS GUSTAF FORS, * 19/4 1841, s. t. bruksarb. J. Fors i Strömbacka. G. 31/10 1864. Arb. Bos. i Friggesund, Bjuråker. † 27/3 1928.
24A9 ANNA CHRISTINA STADIN, * 24/12 1844, d. t. arb. P. Stadin i Österbo, Bjuråker. † 3/11 1900.
BRITA MARGRETA * 11/8 1865                            14
ANDERS REINHOLD * 5/7 1867. Skogsarb. Bos. Bricka. † 5/11 1942
KRISTINA KATRINA * 10/9 1869                          15
ANNA MARIA * 8/11 1871                                  16
PEHR GUSTAF * 8/10 1873. † 27/12 1873 (blodslag)
PEHR GUSTAF * 30/1 1875. Utfl. t. Forsa 1897
JOHANNA FREDRIKA * 29/4 1880                        26D6


—32F3—

1 DANIEL GUSTAF IGGSTRÖM, * 4/8 1867, s. t. torp. M. Iggström i Slättjärn. G. 17/5 1903. Skogsarb. Bos. i Friggesund 13, Bjuråker
47A14 MARIA CHRISTINA ÖRNELL, * 20/4 1873, d. t. sold. G. A. L. Örnell i Norrhavra, Bjuråker. † 21/2 1922
ANNA KATARINA * 2/4 1905. Utfl. t. Lena, Upps. 1939
ANDERS GUSTAF * 24/4 1906                             4
KARL ERIK * 25/7 1908                                     5


—5B13—

7 BRITA PÅHLSDOTTER, * 15/3 1852, d. t. bonden P. Pehrsson i Hjälttäkt 2. Bos. i Friggesund, sen. i Svedjebo, Bjuråker. † 16/7 1940.
ANNA BRITA * 20/6 1878                                   17
SIGRID PAULINA * 31/12 1882. † 10/10 1885 (bröstsjukdom)
PAUL ABEL * 1/1 1889. Skogsarb. i Bjuråker


—4H24—

14 OLOF JONSSON, * 12/11 1802, s. t. kol. J. Olofsson i Karmansbo. G. 1829. Kol. Bos. i Friggesund, Bjuråker. † 29/5 1833 (bröstfeber).
25C7 MARGTA ERIKSDOTTER, * 3/4 1800, d. t. sold. E. Skänk i Svågholm, Bjuråker. Änka o. omg.                                                             6D4
ERIK »PEHRSSON» * 11/2 1827 (styvs.)               8F7
ELISABETH »OLSDOTTER» * 20/6 1829. Okänd vistelseort
BRITA * 17/8 1831                                            22B15
OLOF »OLSSON» * 20/7 1833                             (X33)9Å37


—24H9—

5 JONAS PEHRSSONÖSTLUND, * 18/5 1855, s. t. kol. P. Östlund i Österbo. G. 2/9 1878. Arb. Bos. i Hedvigsfors, sen. arb. ­förman, bos. i Friggesund, Bjuråker. † 24/2 1941.
35G21 KARIN JONSDOTTER, * 11/3 1852, d. t. husman J. Pehrsson i Svedjorne, Bjuråker. † 28/10 1916.
ANNA ERIKA * 18/8 1878. Utfl. t. Hälsingtuna 1903
KRISTINA * 26/1 1880                                       43A21


—39H2—

(X45) ANDERS MÅRTENSSONBERG, * 9/7 1854 i Trönö, Gävleb. Infl. fr. Hudiksvall 1884. G. 13/4 1884. Stenarb. Bos. i Friggesund, Bjuråker. Utfl. t. Idenor 1887. Sen. bonde i S. Sannäs 4, Delsbo.
1 ANNA MARIA JONSDOTTER, * (9/9) 19/9 1852, d. t. J. Jonsson i Friggesund.
SARA MARIA * 5/8 1884. Emigr. t. Brasilien 1889
JONAS OLOF MARTIN * 24/12 1888. Emigr. t. N. Amerika 1891


—8M29—

21 Erik Helge From, * 3/6 1906, s. t. bonden P. From i Lillsjön s 1, Delsbo. G. 10/12 1944. Torp. i Friggesund 36, Bjuråker.
(W33) Märta Lovisa Blomström, * 5/11 1911 i St. Kopparberg, Kopp. Infl. fr. Alfta 1942.
Ingrid Märta Viola * 7/9 1936
Alma Lilian, tv., * 7/5 1943
Per Helge, tv., * 7/5 1943


—44P55—

32 Gustaf Adolf Bernhard Wallberg, * 21/1 1890, s. t. serg. A. W. Wallberg i Norrberg s 3, Delsbo. G. 6/1 1918. Kassör. Bos. i Friggesund, Bjuråker. † 20/3 1935.
(X4)42G1 Alma Charlotta Lindberg, * 15/4 1891, d. t. byggmäst. P. Lindberg i Brännbo, Bjuråker. Utfl. t. Delsbo 1937. Bos. i Ede 143.
Ingrid Ragnhild * 15/4 1920. Utfl. t. Landskrona 1947
Per Georg Folke * 22/1 1924. Utfl. t. Sth. 1940


─23U6─

4 Olof Schavon, *20/9 1830, s. t. torp. F. Schavon i Dyrvall, Norrbo. G. 20/3 1859. Snick. Bos. i Friggesund, Bjuråker. Utfl. t. Attmar 1861.
(Z50) Brita Svensdotter, *31/3 1828 i Sveg, Jämtl. Utfl. t. Attmar 1861.
Fredrik, *6/1 1860. Utfl. t. Attmar 1861.

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare,  mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78
Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *