Vägar i Delsbo

Vi har alla ett förhållande till våra vägar. Så har det alltid varit. Vägar kan skänka glädje och välbefinnande, men de kan också vara besvärliga och ställa till stora problem.

I mitten av 1850-talet, fotvandrade skaror av värmlänningar till sågverken i Norrland för att delta i deras skogsavverkningar. Läs mer här om skogsarbetarminnen.


Läs historik om Riksväg 84.


Läs om Cronstedts milstenar.


Gävleborgs läns vägars historia.


Länsstyrelsen Gävleborg, och våra vägar


Lista över länsvägar i Gävleborgs län.


Läs om P. O. Ståhl från Bjuråker, som fotvandrade fram och åter till Stockholm varje år, under 7 år.


Högertrafik 1967
Klockan 05.00 söndagen den 3 september 1967 infördes högertrafik i landet.
Brevlådor och mjölkbryggor (om sådana var i bruk) fick flyttas över till höger sida.
Se trafikomläggningen på Youtube.


Post – och husnummer
1968 infördes postnumret i landet för att underlätta all postsortering.


2006 kom nästa förändring. Postnumret ersattes med ett fastighetsnummer som ingår i ett officiellt register för att underlätta för räddningstjänst, polis, taxi, hemtjänst, posten m. fl. att snabbt hitta rätt.


Bil- och väghumor.


Följ oss på Facebook,och dela gärna den här sidan med dina vänner


Gillar du sidan ber vi dig vänligen klicka på Gilla-knappen. Tack!


Har du en egen hemsida får du gärna länka till dellenportalen.se Tack för ditt stöd!


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan.

 

DELLEN-MAGASINET oktober 1995

 

 

HP den 4 oktober 1902

 

HP den 2 juni 1906

 

HP 25 augusti 1906

 

 

LJUSDALS TIDNING DEN 9/2 1906

Ombyggnaden af Norsbron. Kyrkoherden L. Fredborg m.fl. hafva hos kammarkollegiet anfört besvär öfver länstyrelsens utslag den 9 december 1905 på en af vägstyrelsen i Delsbo tingslags väghållningsdistrikt gjord ansökan om tillstånd att i sammanhang med ombyggnad af den s.k. Norsbron öfver Afvasjöns utlopp i södra Dellen inom Delsbo socken igenfylls en del af nu förefintliga spannöppningar i bron.

Källa: Kungliga Biblioteket
Avskrift: Viveca Sundberg

 

 

 

 

Tidningen den 24 oktober 1939

 

 

Boken, KRING DELLENBYGDEN, sid. 19, av Ester Larsson, Bondebo, skriver följande:


 

 

HT den 15 juni 1958

 

 

HT  Fredagen den 21 juni 1974

Per Larsson i Södra Sannäs i Delsbo visar här på en av  de skador markförskjutningen genom den nya vägbanken intill huset orsakat.

 

 

HT Onsdagen den 18 maj 1977


 

dels-098-klipp
Vägbygge i Delsbo 1938 Bild ur HT den 28 april 1982

Hösten 1938 påbörjade vägbygget mot Ljusdal. Den Wallnerska byggnaden som då stod ”i vägen” revs och flyttades till Axel Englund i Hagen. (Nuvarande Myra 111)
Carl Skoglund som lånat ut bilden är också den som tagit den. Han förevigade huset och vägbygget dagen innan rivningen påbörjades av den stora fastigheten.
Här saknas såväl lastbilar som grävmaskiner. Detta till trots blev det farbar väg. Med på bilden finns följande personer: Jonas Eriksson, ”Ten-Knut” Olsson och Einar Henriksson samt ”Pållarn” Jonas Eriksson.
Till höger om det Wallnerska huset låg då liksom nu Larssons Möbelaffär.
Nuvarande Köpmangatan har fått sin sträckning. Håll med om att mycket hänt efter det att denna bild tagits.

 


Här ser vi hur vägen gick genom Vij tidigare


HT den 21 juni 1960

 

 


Vid Sellbergsvallen finns en minnessten om vägens tillkomst 1959

 

 

Väghållningssten

Väghållningsstenar är markeringar av varierande utformning som förr stod uppställda utmed allmänna vägar och visade den vägsträcka som markägaren var skyldig att hålla i farbart skick.

Redan på medeltiden hade bönderna och jordägare olika väglotter att sköta. År 1628 fick det nyinrättade Lantmäteriet uppgiften att göra längder för så kallade väglottsdelningar. I dessa delningslängder förtecknades den aktuella vägsträckan, som skulle underhållas av markägaren. Vägavsnitten markerades med väghållningsstenar. Vägmarkeringarna (som oftast var av trä) utformades efter markägarens smak. Vanligen förekom gårdsnamn eller ägareinitialer, uppgift om gårdens storlek i mantal samt en pil som markerar åt vilket håll underhållet sträcker sig. Att jordägaren skötte sin plikt kontrollerades årligen genom vägsyner, bönder som inte gjorde ett fullgott arbete fick protokollförda anmärkningar.

År 1891 fick Sverige sin första väglag som trädde i kraft 1895, där stadgades för första gången om väghållningsstenar. Enligt den nya lagen blev de nyinrättade väghållningsdistrikten ansvariga för väghållningen. I 30 § heter det angående väghållningsstenar: ”Vid ändpunkterna af hvarje till underhåll indeladt vägstycke skola väghållaren anbringa tydliga märken, angifvande den fastighet, som har vägstyckets underhåll sig ålagdt.”

Skyldigheten att underhålla vägarna låg på bönderna som brukade jorden. För att hålla reda på turordningen använde man sig av s k plogklubbor. Man ”ägde” klubban under den vecka man hade ansvaret. Några använde plogklubban som en stafettpinne som överlämnades till nästa gård efter fullgjord plogtur, berättar Harry Persson Tås i Bjuråker.

Före 1730 fans det inga vägar för hjulfordon i Bjuråker. Så långt det var möjligt hade man sedan urminnes tider strävat efter att lägga vägarna där marken var torr och fast. Med fördel drogs de utmed rullstensåsar eller andra höjdsträckningar.

I 1734 års gästgivarförordning talas det om att landsväg skall läggas där den behövs och att den skall dras fram på jämnaste och genaste sätt.

År 1790 kom en förordning om vintervägsunderhåll som sade att varje socken skulle bilda ploglag bland dem som bodde närmast den stora landsvägen. De som ingick i ploglaget fick ersättning av socknens övriga invånare.
Ploglag sammankallades med särskilda budkavlar; plogklubbor. På kavlarna fanns medlemmarnas initialer. Ansvarig för ploglaget var snöfogden och han var i sin tur ansvarig inför länsman.

Snöplogar började inte komma i allmänt bruk förrän vid 1700-talets mitt.

Den 7 juni 1934 kom så förordningen om vägdistrikt, som övertog underhållet och byggandet av vägar och broar m.m. Detta blev en stor lättnad för bönderna som blev fri en tung belastning.

Väghållningsstenar är liksom milstolpar en fornlämning som skyddas enligt lag.

 

 

Väghållningsstenar inventerade av Riksantikvarieämbetet.


Riksantikvarieämbetes karta över Solberg 104, och det blå R-märket markerar att där finns en väghållningssten, den man i folkmun kallar plogsten.


Så här ser ovannämnda sten ut, 2020

 

 

VÄGORGANISATIONER I DELSBO

Källa:
Arkiv- och föreningsinventering i Delsbo/Norrbo, 1990/1991, sidan 255

Vägorganisationer som har någon form av statlig och/eller kommunalt driftbidrag år 1990.

Förkortningar:
VSF Vägsamfällighet. Laga förrättning enligt enskilda väglagen
SMF Vägsamfällighet. Laga förrättning enligt anläggnings-och samfällighetslagen
VFE Vägförening. Laga förrättning enligt enskilda väglagen (tätortsvägar).
VHF Frivilligt bildad väghållningsorganisation som godkänts av vägverket

Sedan 1974 har anläggningslagen och lagen om förvaltning av gamla vägsamfälligheter samt vid nya vägförrättningar.


Vägnummer
1 Långede-Eckelsbo VSF
2 Håkesvägen-Norrväna VSF
5 Nybo VSF
8 Johannesbergs SMF
14 Knaggälve VSF
21 Eckelsbo SMF
23 Klubbo SMF
25 Vebäckens VSF
28 Gåsbacka SMF
35 Fjärdsäters-Rolfsbergs SMF
72 Sjömyra-Strandängs VSF
233, 310, 581, 761, 1493, 1577 Södra Delsbo VSF
287 Rossla-Sjulsbergs SMF
343 Bredåker-Nordanäng VSF
344 Strandäng-Nordanäng VHF
434 Stömne VSF
435 Sjömyra-Ö.Berge VSF
436 Åkre-Loka SMF
440 Isbo SMF 
441 Venås-Åbo SMF Föreningen bildades 1950
502 Långede SMF
533 Bondebo-Vedmyra VSF
534 Källeräng SMF
579 Tjärnmyra SMF
582, 1521 Stormnäs SMF
614, 1570 Ovanåkers SMF
615 Näsbyn-byn VHF
616 Östertolbo VSF
689 Fredriksfors-Sunnansjö VSF
726 Vålås-Håknorrbo VSF
862 Sannäs VSF
925 Smedsbo VHF
926 Sättjära VSF
1053 Delsbo VFE
1080 Bjusnäs-Norrväna VSF
1141 Hammarsvall VHF
1357 Edsäng VHF
1469 Brukens VHF
1470 Lillbovallens SMF
1545 Rusmyrvallens VSF
1578 Krusänga SMF
1606 Rimshags VSF
1607 Olshemsvägens SMF 

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


 Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *