Sniptorp

I Sniptorp får vi en inblick i hur livet såg ut i Bjuråker i slutet av 1600-talet. De svårlästa protokollen ha renskrivets av Mona Sparthan.

Allt material i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.


Sniptorpet, karta


Historisk karta över Sniptorp.


Läs om häkte och tinget i Norrbo.


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan

 

Dråpet på Sniptorp.

Tinget i Norrbo 24-31/10 1701.
Kronolänsman Välförståndig *) Olof Olofsson i Änga, Bjuråkers socken anklagade för rätten unga ogifta skattefinnen Matts Påhlsson Sniptorpet för begånget dråp den 21 juni sistlidna sommar, på gifte 3:djemansoldaten Matts Thomasson från Bergsjö socken, 51 år gammal vid pass, vilken kommit ifrån soldatmötet uti Delsbo, och ärnat sig hem förbi Sniptorpet över skogen till Hassela. Men av Matts Påhlsson blivit övertalad där sammastädes några dagar fördröja och arbeta, då ej bättre avlupit, än när Matts Påhlsson tillika med Matts Thomasson och hans bror Olof Thomasson ovan benämnte dag om morgonen hade satt sig till bords och skulle äta frukost, har Matts Påhlsson sprungit upp, fattat en klädeskavel. och med densamma först slagit Matts Thomasson i huvudet, så att han fallit neder på jorden ut på åkern, och sedan med en sten, huvudet alldeles sönderkrossat, anhållandes länsmannen över Matts Påhlsson härför behörigt straff. Matts Påhlsson föreställes, kan fullan till dråpet inte neka, men säjer då ej haft sitt fulla förstånd, emedan han understundom skall falla i brott, och för den skull ej rått sig själv, beklagar och behjärtar likvisst nu denne hans faseliga och mordiska förövande gärning.

Till att förnimma om Matts Påhlsson varit något galen eller eljest till förståndet felaktig, enär detta dråp av honom verkställdes fann tingsrätten rådeligt honom följande frågor ställa. Var på han sålunda svarade:

  1. Nämner själv när slagsmålet började, nämligen vid morgonmåltiden.
  2. Att den dagen varit klart väder, och solen högt uppstigen när dråpet passerade.
  3. Den ihjälslagne samma morgon kört i åkern, förrän han gick in för att äta mat.
  4. Nekar anständigt till det som då skedde.
  5. Säjer sig intet kunna minnas, om han ätit något förrän han slog Thomasson.
  6. Vill inte säja av vad orsak slagsmålet begynte, utan förevänder det av svaghet vara timat, vilket han inte kan minnas, ej heller huru han bar sig åt när han slog.
  7. Bekänner att sedan gärningen var gjord, gick han uti en bod på gården och lade sig i sin säng.

Tingsrätten tillsade Kronolänsmannen så laga, att den ihjälslagnes bror Tremänningen Olof Thomasson, som varit tillstädes då dråpet passerade, måtte framkomma, och således bäst lärer veta vad oenighet dem emellan förut passerat, item framskaffa alla de som kunna härom ha någon kunskap.

Följande personer såsom bonden Peder Nilsson i Lia, drängen Olof Jonsson ibidem. Lars Gudmundsson i Avholm, vilka tagit fast Matts Påhlsson samma timma dråpet verkställdes, avlade utan någons inspråk sina livliga eder, och berättade särskilt följande: Peder Nilsson säjer att när han samma dag var stadd uti fäboden Sebbervallen, en halv fjärdingsväg vid pass till Sniptorpet, kom finskan Matts Påhlssons moster Malin Mattsdotter löpande, bedjande för Guds skull, att tillika med flera där vistande, ville komma och taga fast Matts Påhlsson som sökte tremänningssoldaten Matts Thomasson ihjälslå, strax begav han sig med flera andra dit, finnandes Matts Thomasson där liggande på åkern ett stenkast ifrån gården och huvudet så sönderkrossat, att inget ansiktes skapnad kunde ses.

Matts Påhlsson hade emellertid instängt sig uti boden, och när vittnet jämte de andra ville gripa honom, sökte han komma undan. Men de slogo honom över armarna så att han måste ge sig sedan lade de honom bunden på gården medan de buro in den döde uti rian. Matts Påhlsson som strax bredvid låg fick se liket, ropade han med begäran att vittnets broder Lars Nilsson, honom skulle låta slicka blodet av hans skor, som runnit av den dödes huvud. När kroppen var inlagd i rian bekom vittnet tillika med övriga sex personer, vilka dråparen fängslat, 3 kannor färskt öl, samt ett stycke bröd till mans av dråparens moster, ölet säjer han var så starkt att de kunde känna det i huvudet. Quest? (Fråga?) Vad Matts Påhlsson sa när de bundo honom. Hade fullan intet i förstone att säja, utan lät illa om sig, men en liten stund efter begynte han ångra sig, säjandes ”Gud nåde mig. Jag ser att jag gjort illa, men det är gjort som gjort är, gråtandes där bredvid, och som sagt är, begynte uppslicka den dödas blod av Lars Nilssons skor.

Fråga? om Matts Påhlsson var drucken när de togo honom. Kunde inte säja det, och trädde ned.

Drängen Olof Jonsson i Lia berättade sammaledes, att Matts Påhlssons moster Malin Mattsdtr., kom dit till Sebbervallen, varest han jämte övriga vittnet var stadd, och bad dem komma och följa sig hem till Sniptorpet, och taga fast Matts Påhlsson som håller efter och slår Matts Thomasson så frågade de henne huru det stod till, om Matts Thomasson redan vore död? Svarade hon: Ja, om han hade tio liv, lära de gå åt, ty när hon hade ropat upp Matts Påhlsson ur kammaren, där han låg och sov, att äta morgonmål med de andra, blevo de oense. Därpå följde vittnet strax med Malin, finnandes den döde på åkern liggande, ett stenkast från gården vidöppen, och kaveln bredvid, i vilket hål efter tänderna syntes, sedan han slagit honom för munnen. En sten låg där jämte, med vilken Matts Påhlsson krossat sönder huvudet på Matts Thomasson. När de tagit fast Matts Påhlsson fingo de färskt öl av mostern som . . . sig hava kunnat dricka om morgonen, men ölet var gott och starkt. Trädde ned.

Lars Gudmundsson i Avholm berättar även som de förra, att mostern kom till honom vid Sebbervallen och bad dem komma och taga fast Matts Påhlsson som gör dråp, varpå han sig skyndade jämte de övriga till Sniptorpet och passerade allt som de förra vittnena refererat.

Pigan Sigrid Eriksdtr. i Berge berättade efter avlagd ed, att som hon lördagen förrän gärningen skedde skulle gå ifrån Sebbervallen, lopp hon iväg utmed Sniptorpet, blev hon av Mats Påhlssons moster bjuden gå hem och dricka en gång, när hon inkom, fick vittnet först gammalt öl, som hon tyckte var gott, sedan slog Malin brännvin utur ett krus uti ett stenfat, vilket de med skedar utsöpo, torkandes Malin sedan fatet av med ett kläde och välte det på bordet, på det Matts Påhlsson som låg och sov, inte skulle känna lukten av brännvin, emedan Länsman Olof Olofsson förbjudit uti sockenstugan att de inte på torpet skulle ha något brännvin åt Matts Påhlsson.

Om söndagmorgonen efter, kom vittnet med mostern igen till torpet, bärande var sitt får som de uppsökt på skogen, då var Matts Påhlsson frisk, bekommandes även en öl av mostern. Soldathustrun Margretha Eriksdtr från Tjärna vittnade edeligen att hon tillika med pigan Brita Jonsdtr. från Lia, drängen Olof Jonsson ibidem och Brita Eriksdtr från Västansjö den 24 juni eller midsommardagen mot aftonen komm för ro skull till Sniptorpet funno de före sig Matts Påhlssons mor Karin Mattsdtr, Olof Ersson i Eskietorpet, vittnet och hennes följe fingo först öl och sedan brännvin så mycket som för dem kunde vara tjänligt.

Pigan Brita Jonsdtr. från Lia inropad utan ed berättade ord för ord som näst föregående vittnesmål.

Drängen Olof Jonsson från Lia så väl som Brita Eriksdtr. från Västansjö bekänna även att de Misommardagen varit på Sniptorpet och blivit givna både öl och brännvin.

Länsmannen Olof Olofsson från Bjuråkers socken, berättar tingsrätten, det han skickat åstad så väl till Hassela som till Forsa och velat framskynda den dödes bror, tremänningen Olof Thomasson hit, men uti Hassela hade han ursäktat sig, skulle resa till Forsa på Kompanimöte, och när Länsmannen tänkte träffa honom där, fanns han ej heller där, utan stukit sig ut ur vägen, förmenandes Länsmannen att än skönt han kommer fram, skulle han inte stor sanning villa bekänna, emedan finnarna där uppe hålla ihop, än vidare tillstår Länsmannen så väl som samtliga Bjuråkers tolvmän det mostern Malin Mattsdtr. varit ofta tillsagd att hon intet brännvin på torpet för honom skulle ha, emedan sedan han därav sig några dagar plägat, blev han lika som galen, och som ingen mans hjälp stort mera var på torpet, måtte bönderna föra honom ned på socknen i handklovar, varefter han en tid då satt under vakt och blev ifrån fylleri avhållen, har han begått få resor hem till torpet och ställt sig väl, samt gjort sitt arbete, och när något raseri honom efter fylleriet påkommit har han kastat sig baklänges och vrålat, dock aldrig till ringaste prick skadat sig själv, som bevisat är.

Tingsrätten haver och så under executionen förnummit att enär han bliver ifrån drycker hindrad, felas honom på hans förstånd eller hälsa ingenting, utan funnits fast illistigare därutinnan, att sedan noga blev efterfrågat om icke han alltid vetet sky eld och vatten, lossades han i vaktens närvaro strax bredvid tingsplatsen, lika som vilja uti en brunn sig frigöra.

Ehuruväl av mostern Malin Mattsdtr., en gammal piga. Men ingen säker underrättelse bekomma kunde, emedan hon i förstone nekade sig den tiden dråpet skedde, varken haft öl eller brännvin, utan allenast litet färskt dricka. Likvisst upptogs hennes berättelse så lydande:

Att några dagar förut var Matts Påhlsson mycket underlig, satte käppar utom knutarna och ville slå dem med, den 21 om morgonen sedan bägge bröderna satt sig till bords, kom Matts Påhlsson utur sängen i sin sjukdom och raseri. Upplöpande, fattande en kavel och sprang efter bägge bröderna med, då ej bättre förlopp än sagt är. Emellertid sprang hon till nästa fäbodvall och ropade på hjälp.

Fråga? Vad sjukdom Matts Påhlsson hade? Varit så underlig och inget förstånd ägt.

Fråga? Om Matts Påhlsson natten till förenämnde samt på morgonen något supit brännvin eller öl? Svar: Nej.

Fråga? Varför hon emot förbud bränt åt systersonen brännvin? Ej mycket.

En finsk soldatänka Margretha Mattsdtr., som ingenstans någon säker hemvist äger, utan går omkring hit och dit och förtjänar sin föda, har även varit på Sniptorpet samma tid, hennes berättelse med mostern ursäktade att Matts Påhlsson den morgonen var mycket underlig, så väl som dagen före.

Fråga? Vad hade han gjort för galet? Svarar att han satt käppar utom kring väggarna och ville slå dem med, men ingen rörde förrän dråpet skedde, ej heller voro flera personer tillstädes på torpet, än Matts Påhlsson och bägge bröderna Matts och Olof Thomasson, mostern och vittnet.

Fråga? om hon intet kan säja vad sjukdom det vart? Svar Nej, inte mer än att han inte visste vad han gjorde.

Fråga till länsman och tolvmän samt allmogen, om de veta att han sig själv eller någon annan tidigare någon skada tillfogat? Svarar sig inte detsamma sig kunna påminna, men att han varit mycket begiven på dricka, och därefter mycket ostyrig och oregerlig dock vet alltid att fly eld och vatten, med mera som kunnat vara honom skadeligt, det var dem bekant.

Saken sköts till nämnden vilka intet avseende hade om Matts Påhlssons förgivna sjuklighet eller raseri, emedan ingen som faller i brott, kan löpa efter andra med en kavel och slå honom ihjäl, och vad raseriet vidkommer, lärer det ha bestått av arghet, bitterhet och ondska, vilket intet kan ursäkta Matts Påhlssons grova gärning, utan stannade alla samtliga i den mening det borde Matts Påhlsson giva liv för liv. (Ärendet gick vidare till Svea Hovrätts prövning).

Tinget i Norrbo 24 – 31/10 1701. Enär tolvman Pehr Staffansson i Fiskevik, Bergsjö på egna och dess hemmavarande rotelagares vägnar, inför tingsrätten hade fått förnimma de finnen Matts Påhlsson på Sniptorpet inte varit galen eller ursinnig då han fredagen före S:t Johanni dag innevarande år ihjälslog deras tredjemanssoldat, Utan genom dryckenskap och sitt ivriga sinne skett, förmå de ej vidare som i begynnelsen ärnat var, påstå att Bjuråkers socken vilka Matts Påhlsson ej under vakt hållit, skola vedergälla dem för deras soldat.

Tinget 22 – 30/10 1702. Såsom avlidne drängen Matts Påhlsson på Sniptorpet i trovärdiga vittnens närvaro den 29 juli 1701, igenom dess utgivna obligation, tillstår sig mostern gamla finska pigan Malin Mattsdtr. för förtjänt lön, och lånta penningar 20 daler kmt, samt koavrad 28 daler kmt, rätt … skyldig vara, ty bliver sådant henne till säkerhet uti protokollet antecknat på det hon av hans kvarlämnade egendom må kunna sin betalning erhålla, vilket om hon ej godvilligt kan utbekomma, bör sådant igenom execution upptagas.
Av Mona Sparthan
Avskrift Viveca Sundberg


—18H2—*)

III OLOF OLOFSSONGIERDBERG, * 1685. Trol. s. t. bonden O. Eriksson i Änga 8, Bjuråker. Länsman 25 år, Gästgifware och Socken skrivare någon tid. Bos. i Änga 8. † 23/11 1749 (hetsig feber)
MARGETA ERSDOTTER, * 1685 från Spångmyra. †10/2 1769
OLOF * 1713                                                    3
ERICH * 9/7 1716                                             4
PEHR * 6/3 1719. Okänd vistelseort † 5/5 1776 Rimskog
MARGTA * 19/10 1720. † 21/10 1720
GERTRUD * 26/2 1723. Okänd vistelseort † 12/5 1783 Edsäng Delsbo

 

 

 Karta över Sniptorp 1759 Vägen till vänster går till Snipkvarn, vägen till höger går till Lennsjö

Förklaringar till kartan

Sniptorpet uti Bjuråkers Socken och Norra Helsingland, är belägit uti N. N. W. från Sockne Kyrkan 2¾ mil från Hedvigsfors Bruk uti N. O. 1 ./4 mil  från Strömbacka Bruk uti W. N. W. 1 ./4 mil ifrån finbladiga Sågen i Hassela uti S. W. 1 mil, samt ifrån närmaste Handels Stad Hudikswall i Wäster 6 ./4 mil. Bebos nu för tiden af finnen Per Pålsson, som det efter sin fader Pål Christophersson för 26 år sedan tillträdt, skattar nu för Twå Öresl., hela räntan indelt til Fältwäbeln wid Majorens Companie och roterad för — en fierdedels Soldat.

Detta Torp berättes blifwit anlagdt af twänne Bröder, som kiöpt några Lotter uti en Wall, Snipwallen kallad, tillika med delagtighet i Skogen liggande til samma wall, som tilhört en Bonde ifrån Awa, Delsbo Socken, och en ifrån Wästansiö, Bjuråkers Socken, hwilka på detta stället litet ägor börjat uprödja; men som Desse Bröder blifwit skyldige til en Borgare ifrån Hudikswall wid namn Päder Skiyt, har han af samma ägor blifwit Ägare. Sedermera och år 1639 har förenämnde Borgare bortsålt samma Lotter til en finne Erik Larsson benämnd, å hwilket kiöp Landshöfdingen Högwälborne Christer Posse gifwit stadsfästelse Bref, datterat Hudikswall d. 18 Nowember 1639, emedan det ej låg Bohlbyn (= är ett äldre begrepp som avser en ursprunglig by omfattande de egentliga gårdar där jordägarna bodde.) förnär, och uti samma Bref anbefalt fogden och Underlagmannen, samt Länds- och Tolfmännen där i Socknen, at de lägga honom sina wissa rör och rå (=Svensk uppslagsbok (1937) upplyser att ”rå och rör” är en äldre benämning på råmärken, alltså gränsmärken som utvisar var rågången mellan två fastigheter löper. En rå är en gränspåle, ett rör ett på ett visst sätt hopsatt stenröse.) inom hwilka han skal wara förpligtad at bo och bygga och ingen til skada för när wara, som orden uti förenämde Bref lyda. Deräfter har förenämde Erik Larsson flere ägor börjat uprödja, och Torpet blifwit Skattlagdt til 1 öre och sedan ägorne bliwit mera upodlade har Skatten åter ökats så att Skatten til nuwarande tid warit 2 öre. Ofta nämde Erik Larsson, har åter bortsålt detta Torp til Åboens (Åbo= innehar besittningsrätt till annans mark genom arv) faders farfar Mats Pålsson, hwar å ej något KiöpeBref upwisas kan och sedermera har det alltid warit inom Slägten. År 1722 d. 16 juni har Per Pålssons fader Pål Christophersson åter kiöpt af Olof Persson i Afholm och Lars Jonsson i Änga, Bjuråkers Socken en qwarblefwen Lott af Snipwallen, som KiöpeBrefwet af nästnämde dato widare utwisar, och således har då Sniptorpet blifwit ägare af alt wad som tilhört Snipwallen, och har Åboerne så förr som sedan man efter man det under Skatte… brukat och häfdat, aldenstund det af Skattemanna Jord kiöpt är, i följe däraf Syskonen som Hemmanet besutit .. andra lösen lemnat; men när detta Torp blifwit Skattlagdt, indelt och Roteradt, där til kan ej uplysning gifwas.

Til ödmjukt följe af General Lieutenantens, Landshöfdingens och Commendeurens Högwälborne Barons Herr Fredrich Sparres Ordres af d. 7 juni 1759, är detta Torps ägor och Lägenheter til Skattläggning afmätte uti September och Octob. Månader samma år.

Av Mona Sparthan

Avskrift
Viveca Sundberg

 

 


Sniptorpet. Huset brann ned 1926. Bilden utlånad av Harry Persson


—10F2— Uppgifter ur Bjuråkers släktregister:

II MATS LARSSONNORMAN, * 1680. Trol. s. t. bonden L. Pehrsson i Rökullen. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Sniptorp, Bjuråker.
ANNA … , * 169. H. härst. okänd.


Registerbeteckning »53G» berör en släktgren från Finland som inflyttat till Bjuråker omkring år 1700.

—53G1—

THOMAS OLOFSSON, * 1672. Trol. av finsk härst. Husman i Sniptorp, Bjuråker. † 1752.
LISBETH GÖRANSDOTTER, * 1668. Härst. okänd. † 1752.
LARS * 169..                                                    2
OLOF * 1703                                                    3

—2—

1 LARS THOMSSON, * 169., trol. s. t. husman Th. Olofsson i Sniptorp, Bjuråker. Husman i Sniptorp. Utfl. t. Stöde, V.-norrl.
1GIII CARIN CHRISTOFFERSDOTTER, * 168., trol. d. t. Chr. Matsson i Sniptorp.
MATS * 171.. Utfl.
JONAS * 171.. Utfl.
CHRISTOFFER * 171.. Utfl.
MARGRETA * 171.. Utfl.

 

 

Registerbeteckning »1G» omfattar en bondesläkt i Bjuråker som tidigast omnämnes i 1656 års jordebok i Sniptorp.

—1GI—

MATS PÅHLSSON, * 161.. Trol. av finsk härst. Nämnes enl. 1656 års Jdbk som bofast finne i Sniptorp, Bjuråker.
H. MARITTA, * 161. . Härst. okänd.
PÅHL * 163..                                                    II
CHRISTOPHER * 163..                                       III

—II—

I PÅHL MATSSON,* 163.. Trol. s. t. finnen M. Påhlsson i Sniptorp, Bjuråker. Nämnes som bofast finne i Sniptorp 1670.
MARGTA … , * 163. . Härst. okänd.
MATS * 166..                                                   IV
ANDERS * 167..                                                V

—III—

I CHRISTOPHER MATSSON, * 164.. Trol. s. t. finnen M. Påhlsson i Sniptorp, Bjuråker. Bos. i Sniptorpet. (Nämnes enl. 1670 års Jdbk som bofast finne.)
H. namn okänt.
PÅHL * 167..                                                    VI
CARIN * 168..                                                  53G2

—IV—

II MATS PÅHLSSON, * 166.. Trol. s. t. finnen P. Matsson i Sniptorp, Bjuråker. Bonde i Sniptorp.
KARIN …. , * 166.. Härst. okänd.
MATS * 168..                                                   VII

—V—

II ANDERS PÅHLSSON, 167.. Trol. s. t. finnen P. Matsson i Sniptorp, Bjuråker. Bos. i Snipvallen.
H. namn okänt.
CARL * 170..                                                    1
KARIN * 170.. Okänd vistelseort

—VI—

III PÅHL CHRISTOFFERSSON, * 167.. Trol. s. t. finnen Chr. Matsson i Sniptorp, Bjuråker. Bonde i Sniptorp (1711). † 1747.
INGRID PEHRSDOTTER, * 1678. (Härst. okänd.) † 1753.
PEHR * 1707
CHRISTOPHER * 1711
JONAS * 31/10 1716
MATS * 17/12 1720
PÅHL, tv., * 10/4 1724. † 26/4 1724
OLOF, tv., * 10/4 1724. † 27/4 1724
PÅHL * 14/7 1726. (Okänd vistelseort)

—VII—

IV MATS MATSSONLONG, * 168.. Trol. s. t. finnen M. Påhlsson i Sniptorp. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Västansjö, Bjuråker.
BRITA CARLSDOTTER, * 168.. (Härst. okänd.)
KARIN * 23/6 1709                                           4


—1G2—

VI PEHR PÅHLSSON, * 1707, s. t. bonden P. Christoffersson i Sniptorp, Bjuråker. G. 1734. Änkl. o. omg. 1743. Bonde i Sniptorp 1. † 8/5 1785 (ålder).
(X15) ELISABET ERICHSDOTTER, * 2/10 1712 i Kölsjön, Hassela sn. † 10/10 1740 (barnsbörd).
(Y54) KARIN ERSDOTTER, * 1707 i finntorpet Saxen, Torps sn, V.-norrl. † 14/3 1779 (slag).
PÅHL * 21/4 1736. † 1736
CARIN * 30/3 1737                                           14H2
ERICH * 2/1 1739. † 28/6 1743
INGRID * 7/10 1740. † 10/10 1740
ERIC * 17/3 1745                                             7
PÅHL * 12/5 1746                                             8
PEHR * 17/1 1748. † 7/2 1748
LISBETH * 3/11 1749. † 7/9 1752

—3—

VI MATS PÅHLSSON, * 17/12 1720, s. t. bonden P. Christoffersson i Sniptorp, Bjuråker. G. 1747. Husman i Sniptorp. † 14/4 1789.
(X27) ANNA MARKUSDOTTER, * 1711. Infl. fr. Ljusdal. † 1783.
LISBETH * 5/11 1748. † 5/11 1748
PÅHL * 20/1 1750. † 2/4 1750
LISBETH * 24/4 1751                                        9
PAUL * 8/8 1752. † 14/12 1752
ANNA * 9/11 1753. † 1753

—1G7—

2 ERIC PEHRSSON, * 17/3 1745, s. t. bonden E. Pehrsson i Sniptorp 1, Bjuråker. G. 1767. Änkl. o. omg. 1789. Bonde i Sniptorp 1. † 30/7 1827 (vattustämma).
3C1 CARIN DANIELSDOTTER, * 22/5  1746. Trol. d. t. bonden D. Ersson i Furuberg 1, Bjuråker. † 6/7 1788 (lungsot).
(X15) WENDELA PERSDOTTER, * 22/2 1756 i Hassela sn. † 8/2 1834 (ålder).
MARGRETA * 12/2 1768. Okänd vistelseort
PEHR * 5/7 1771. Okänd vistelseort
DANIEL * 11/3 1775                                          15
ERIK * 27/10 1789                                            16
PÅHL * 11/8 1794                                             17
CARIN * 18/5 1799. Utfl. t. Hassela 1822

—8—

2 PÅHL PEHRSSON, * 12/5 1746, s. t. bonden P. Påhlsson i Sniptorp 1, Bjuråker. Bonde i Sniptorpet 1. † 13/4 1807 (bröstfeber).
(X37) HELENA PEHRSDOTTER, * 1748. Infl. fr. Ramsjö sn. † 1822.
ELISABETH * 1789. G. o. utfl. t. Hassela sn 1810
PÅHL * 23/5 1794                                             18

—9—

(X15) JONAS JONSSON, * 1759. Infl. fr. Hassela. G. 1779. Husman i Sniptorp, Bjuråker. Utfl. t. Hassela 1787.
3 LISBETH MATTSDOTTER, * 24/4 1751, d. t. husman  M. Påhlsson i Sniptorp. Utfl. t. Hassela 1787.
BRITA * 1782. Utfl. t. Hassela 1787
ANNA * 1785. Utfl. t. Hassela 1787


—24G3—

2 PETTER OLSSON (SVEDIN)-BERG, * 1749, s. t. båtsman O. Åsberg i Tuna sn, V.-norrl. (Styvs. t. klock. P. Svedin i Kyrkbyn. Bjuråker.) Sold. vid Häls. reg. Sen. torp. i Sniptorpet, Bjuråker. Utfl. t. Hälsingtuna 1810.
(X35) ANNA JOHANSDOTTERNORLING, * . /2 1757, d. t. korp. S. Lust o. h. Brita Johansdotter i Ovansjö sn, Gästrikland. † 30/4 1804 (lungsot).
PEHR * 23/3 1777. † 29/9 1777
ANNA * 9/3 1784. Utfl. t. Hälsingtuna 1810
GRETA * 13/12 1789. Utfl. t. Hälsingtuna 1810
OLOF * 17/12 1793. † 29/8 1794 (koppor)
OLOF * 28/9 1795. Utfl. t. Jämtl. 1810
JOHANNA * 11/12 1798. † 24/4 1799


—1G16—

7 ERIK ERIKSSON, * 27/10 1789, s. t. bonden E. Ersson i Sniptorp, Bjuråker. G. 1/12 1815. Bonde i Sniptorp 1. † 12/7 1838 (tvinsot).
(X15) BRITA ERIKSDOTTER, * 16/12 1791 i Hassela sn, Gävleb. † 23/7 1875 (inflammation i knä)
VENDELA * 31/1 1816                                       4H25

—17—

7 PÅHL ERICSSON, * 11/8 1794, s. t. bonden E. Pehrsson i Sniptorp 1, Bjuråker. G. 3 ggr. Kol. o. husman i Sniptorp. † 20/11 1877 (lungsot).
(X15) CHERSTIN OLSDOTTER, * 11/8 1794 i Hassela. G. 4/12 1821. † 12/4 1825 (håll o. stygn).
(X15) BRITA PEHRSDOTTER, * 2/2 1796 i Hassela. G. 29/3 1826. † 3/2 1832 (barnsbörd).
7A2 BRITA ERIKSDOTTER, * 15/4 1807, d. t. torp. E. Andersson i Oxåsen, Bjuråker. G. 8/11 1832. Änka 1877. Utfl. t. Hassela sn 1881.
VENDELA * 11/8 1823. † 31/12 1830 (kikhosta)
MARGTA * 1/4 1827                                          33
CHRISTINA * 24/12 1829. † 31/12 1830 (kikhosta)
ERIC * 10/1 1834. † 16/3 1834 (slag)
ANNA * 15/12 1837                                           34
ERIK »SAHLIN» * 30/12 1844. Emigr. t. N. Amerika 1866

—18—

8 PÅHL PÅHLSSON, * 23/5 1794, s. t. bonden P. Pehrsson i Sniptorpet, Bjuråker. G. 12/10 1815. Bonde i Sniptorpet 1. Utfl. t. Torps sn 1836.
(X15) CARIN PEHRSDOTTER, * 21/4 1790 i Hassela sn, Hälsingland.
PÅHL * 24/8 1816. Utfl. t. Torps sn 1836


—47F1—

I ANDERS SAMUELSSON, * 14/2 1798 i Moviken. Husman o. kol. i Sniptorp, Bjuråker. † 21/3 1832
9C5 CARIN JOHANSDOTTER, * 8/1 1793, d. t. bonden J. Mickelsson i Furuberg 2, Bjuråker. Änka e. E. Andersson i Furuberg. † 5/10 1824 (bröstsjukdom).
ERIC * 3/3 1821. Utfl. t. Hassela 1834


—4H25—

14 ERIK JONSSON, * 28/9 1810, s. t. kol. J. Olofsson i Karmansbo. G. 1837. Bonde i Sniptorp 1, Bjuråker. † 6/11 1855 (långvarig sjukdom).
1G16 VENDELA ERIKSDOTTER, * 31/1 1816, d. t. bonden E. Eriksson i Sniptorp, Bjuråker. † 4/5 1894 (ålder).
ERIK * 4/3 1838. † 7/5 1838 (kikhosta)
ERIK * 12/2 1840. † 2/3 1840 (svaghet)
JONAS * 21/9 1842. † 20/11 1842 (bröstsjukdom)
BRITA * 25/11 1843. † 8/12 1843
BRITA ELISABETH * 17/7 1849. † 11/8 1849
BRITA * 14/8 1850. Utfl. t. Hassela 1869


—2A16—

12 PEHR OLSSON, * 10/6 1861, s. t. kol. O. Larsson i Furuberg, Bjuråker. G. 24/10 1887. Bonde i Sniptorp 1, Bjuråker. Utfl. † Forsa 1921.
7A7 MARGARETHA ERSDOTTER, * 23/9 1862, d. t. bonden E. Schenström i Sniptorp 1, Bjuråker. Utfl. t. Forsa 1921.
ANNA AUGUSTA (LYDIA) * 14/1 1888. † 28/3 1901

 

 


Sniptorp 2, med Sniptorp 1 till höger. Bild ur Furubergsboken, sid 36

Sniptorpet var fram till mitten av 50-talet bebott året om, där var öppen mark och fin utsikt ner mot Ässjan. Nu finns bara stensocklar efter de stora gårdarna Sniptorp 1 och 2  kvar, liksom en stenmurar och annat som minner om gamla tiders bebyggelse. 1926 brann Sniptorp 1 ned, men det byggdes sedan upp en mindre stuga där som kom att användas som fäbod.
Nedanför Sniptorp 2, fanns en såg som användes höst och vår. Den låg i bäcken som rann ut från Sebbervallsmyran mot Ässjan. I dag är bäcken uttorkad men stenkistan efter såghuset vid dammen finns kvar.


Registerbeteckning »29B» omfattar en släktgren från Voxna, Gävleborgs län, som inflyttat till Bjuråker omkring år 1800.

—29B1—

(X48) JOHAN PEHRSSON, * 1779 i Voxna, Gävleb. Kol. i Karmansbo, Bjuråker.
(X48) MARGRETA DANIELSDOTTER, * 1783. Infl. fr. Voxna. † 14/12 1825 (lungsot).
CARIN * 3/10 1804                                           1G29
JOHAN ERIK * 10/11 1808                                  2
MARGRETA CHRISTINA * 16/2 1811                     9
ANDERS * 1/8 1826. Utfl.

—2—

1 JOHAN ERIK JANSSON, * 10/11 1808, s. t. kol. J. Pehrsson i Karmansbo, Bjuråker. G. 1834. Kol. Bos. i Frisbo. Sen. bonde i Sniptorp 2, Bjuråker. † 15/11 1897.
39A2 MARIA ELISABETH IMBERG, * 17/3 1811, d. t. kol. A. Imberg i Frisbo, Bjuråker. † 20/11 1891 (ålder).
JOHAN * 8/9 1835                                            3
ANDERS * 29/3 1838                                         4
ANNA * 11/8 1840                                            7A7

—3—

2 JOHAN JOHANSSON, * 8/9 1835, s. t. bonden J. E. Jansson i Sniptorp 2, Bjuråker. G. 21/6 1858. Kol. i Frisbo, sen. bonde i Sniptorp s 2, Bjuråker. † 10/11 1911.
20A5 MARGTA PEHRSDOTTER, * 13/4 1836, d. t. torp. P. Mattsson i Dragås, Bjuråker. † 9/3 1913.
JOHAN ERIK * 20/8 1859                                   5
PEHR * 2/3 1865                                              6
DÖDF. GOSSEBARN * 3/8 1867. † 3/8 1867
ANNA MARIA * 13/5 1869                                  10C13
MARGRETHA CHRISTINA * 28/10 1879                 2F35 ⇓

—2F35—

18 JONAS OLSSON (HÄSTNÄS JONKE) * 14/10 1881, s. t. bonden O. Andersson i Avholm 9, Bjuråker. G. 17/5 1908. Bonde i Avholm 59. † 26/12 1970
29B3 MARGRETHA CHRISTINA JOHANSSON, * 28/10 1879, d. t. bonden J. Johansson i Sniptorp s2, Bjuråker. † 22/11 1962
ANNIE MARGRETA * 29/7 1908                     31G8
ERIK OSVALD * 18/5 1912                                 51
BRITA ELISABET * 9/9 1915. Utfl. t. Sth. 1945
SVEN SIGFRID * 2/5 1920                                  58
OLOF INGVAR * 4/2 1924. Jordbr.-arb. i Bjuråker.


—29B4—

2 ANDERS JOHANSSON-NORLING, * 29/3 1838, s. t. bonden J. E. Jansson i Sniptorp 2, Bjuråker. G. 17/10 1862. Torp. i Skärås, Bjuråker. † 21/8 1904.
13A9 BRITA ABRAHAMSDOTTER, * 25/12 1831, d. t. torp. A. Johansson i Skärås 1. † 25/10 1915.
MARIA * 18/9 1863                                           7

—5—

3 JOHAN ERIK JOHANSSON, * 20/8 1859, s. t. bonden J. Johansson i Sniptorp s2, Bjuråker. G. 26/6 1883. Torp. i Oxåsen, Bjuråker. Utfl. t. Bergsjö 1930.
21C6 ANNA BRITA NORBERG, * 17/1 1861, d. t. torp. P. Norberg i Oxåsen, Bjuråker. † 14/12 1926.
PER JOHAN RICKARD * 7/2 1885                         8

—6—

3 PEHR JOHANSSON, * 2/3 1865, s. t. bonden J. Johansson i Sniptorp 2, Bjuråker. G. 17/8 1913. Bonde i Sniptorp 21.
(D64) LOVISA OKTARINA ASPLUND, * 2/1 1867 i Sättersta, Söd. Utfl. t. Delsbo 1928.

—7—

(X7) ANDERS OLOF NORDIN, * 8/3 1862 i Enånger, Gävleb. G. 26/3 1883. Skollär. Bos. i Skärås. Sen. bonde i Loka 4, Delsbo. Utfl. t. Hälsingtuna 1891.
4 MARIA ANDERSDOTTER, * 18/9 1863, d. t. torp. A. Norling i Skärås, Bjuråker. Utfl. t. Hälsingtuna 1891. † 18/9 1899
ANDERS OLOF * 31/5 1883. Utfl. t. Hälsingtuna 1891
MARIA KATRINA * 29/7 1885. Utfl. t. Hälsingtuna 1891
ERNST JOHAN * 3/3 1887. Utfl. t. Hälsingtuna 1891
LARS GOTTHARD * 5/5 1890. Utfl. t. Hälsingtuna 1891

—8—

5 Fotograf PER JOHAN RICKARD JOHANSSON, * 7/2 1885, s. t. torp. J. E. Johansson i Oxåsen, Bjuråker. G. 2/6 1911. Torp. i Oxåsen. Utfl. t. Bergsjö 1930.
44B19 FRIDA MARIA LUST, * 22/9 1885, d. t. kol. H. Lust i Furuberg, Bjuråker. Utfl. t. Bergsjö 1930.
BROR ERIK * 5/10 1912. Utfl. t. Bergsjö 1930
HANS OSKAR * 1/12 1913. Utfl. t. Bergsjö 1930
ANNA MARY * 7/7 1918. Utfl. t. Bergsjö 1930
PER JOHAN 25/4 1922. Utfl. t. Bergsjö 1930

—9—

(X4) JOHAN FRISK, * 22/11 1815 i Bjuråker. G. 18… Korp. nr 33 vid Delsbo komp., Häls. reg. Bos. i Frisbo, Bjuråker. † 22/6 1869.
1 MARGRETA CHRISTINA JOHANSDOTTER, * 16/2 1811, d. t. kol. J. Pehrsson i Karmansbo, Bjuråker. † 11/6 1900.
JOHAN OLOF * 29/4 1842. † 27/8 1920
LARS ERIK * 4/11 1843                                     10
ANDERS GUSTAF * 6/8 1846. † 6/10 1847 (Kikhosta)
ANDERS GUSTAF * 24/10 1850. Utfl. t. Ljusdal 1889

—10—

9 LARS ERIK FRISK, * 4/11 1843, s. t. korp. J. Frisk i Frisbo, Bjuråker. G. 26/5 1876. Arb. Bos. i Frisbo. Utfl. t. Ljusdal 1882.
(X6)15K5 ANNA JONSDOTTER, * 30/4 1841, d. t. bonden J. Olofsson i Fjärdsätter 3, Delsbo. Utfl. t. Ljusdal 1882.
JOHAN GUSTAF * 20/3 1877. Utfl. t. Ljusdal 1882
JONAS * 22/7 1878. Utfl. t. Ljusdal 1882
MARGRETA CHRISTINA * 18/9 1879. Utfl. t. Ljusdal 1882

 

 

 

Registerbeteckning »31H» berör en släktgren från Hassela, Gävleborgs län, som inflyttat till Bjuråker 1892.

—31H1—

(X15) PER ERIK LARSSON, * 12/2 1854 i Hassela, Gävleb. G. 4/4 1875. Infl. 1892. Kol. Bos. i Sniptorp, Bjuråker. Utfl. t. Hassela 1905.
(X15) HELENA LARSDOTTERLINDELL, * 16/8 1849 i Hassela, Gävleb.
PEHR * 9/9 1874. Utfl. t. Hassela 1905
GRETA STINA * 23/12 1877. Utfl. t. Hassela 1905
ERIK * 14/9 1881                                             2
LARS VIKTOR * 20/8 1888                                  3
DANIEL RICKARD * 9/2 1893. Utfl. t. Hassela 1905

—2—

1 ERIK PERSSON, * 14/9 1881, s. t. kol. P. E. Larsson i Sniptorp, Bjuråker. G. 27/2 1908. Kol., sen. arr. i Sniptorp 31.
24C6 EDLA EMILIA KARLSSON, * 18/3 1889, d. t. kol. E. Karlsson i Furuberg, Bjuråker.
KARL VIKTOR * 13/11 1908. † 3/2 1909
KARL ERIK VIKTOR * 4/7 1910. † 12/1 1911
PER EMIL * 25/11 1911. † 11/2 1912
LAURA LINNEA * 15/1 1913                                4
ERIK HJALMAR * 25/7 1916                                5
HELENA KRISTINA * 15/4 1923. † 15/4 1923

—3—

1 LARS VIKTOR PERSSON, * 20/8 1888, s. t. kol. P. E. Larsson i Sniptorp. G. 28/8 1914. Skogsarb. Bos. i N. Storåsen, Bjuråker. † 21/2 1930.
(X15) JENNY MARGRETA HANSSON, * 9/1 1892 i Hassela, Gävleb. Änka o. bos. i N. Lia 62, Bjuråker.
HANS OSKAR * 5/9 1912                                    6
FANNY HELENA * 24/1 1915. Utfl. t. Torp, V.-norrl., 1938
MARGIT KRISTINA * 17/1 1917. Utfl. t. Torp, V.-norrl., 1941
ERIK VIKTOR * 1/3 1919. Arr. i N. Lia
LARS OLOF * 15/4 1920. Arr. i N. Lia
SVEN MARTIN * 20/8 1922. Arr. i N. Lia
SIGRID ELISABET * 25/4 1924
MÄRTA DANIELLA VIKTORIA * 30/11 1927

—4—

(X3) ERIK EMANUEL FORSLIN, * 13/10 1905 i Bergsjö, Gävleb. G. 15/11 1931. Arr. Bos. i Hedvigsfors, sen. ladugårdskarl Norrdala 12, Bjuråker. Utfl. t. Njutånger 1945.
2 LAURA LINNEA ERIKSSON, * 15/1 1913, d. t. kol. E. Persson Sniptorp 31, Bjuråker.
MAJ ANN-MARI * 18/6 1933. Utfl. t. Njutånger 1945
SVEN ERIK * 24/7 1935. Utfl. t. Njutånger 1945
KARL OVE * 4/2 1940. Utfl. t. Njutånger 1945

—5—

2 ERIK HJALMAR ERIKSSON, * 25/7 1916, s. t. arr. E. Persson i Sniptorp. G. 17/7 1938. Arr. i Sniptorp 31, sen. chaufför, bos. i Avholm 95, Bjuråker. Utfl. t. Delsbo 1947.
10C25 HILDA JOHANNA JONSSON, * 27/2 1920, d. t. arr. J. O. R. Jonsson i Ängesholm, Bjuråker.
ERIK SÖREN * 18/10 1937. † 26/10 1937
IRENE MARIANNE * 2/9 1939. Utfl. t. Delsbo 1947

—6—

3 HANS OSKAR PERSSON, * 5/9 1912, s. t. L. V. Persson i Sniptorp. G. 1/6 1941. Jordbr.-arb. i Holmberg 71, Bjuråker.
33C14 MÄRTA KRISTINA SVENSSON, * 15/11 1919, d. t. bonden M. Svensson i Holmberg 71.
STIG ERIK * 19/4 1942
INGRID GUNILLA * 14/4 1943
SVEN OLOV * 25/12 1944
HANS ÅKE * 8/2 1946

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller donation senare,  mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen till Trossnarven.

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *