Soldater i Norrbo

Norrbos soldater tillhörde Forsa kompani med samlingsplats i Rolfsta.

Forsa kompani 1682 – 1901 – då allmän värnplikt tog över

Vilka var Norrbos soldater? Vilka har deltagit i krig, vilka var trumslagare, fältskär, profoss o. s. v. Dom här hittade vi i släktboken.


Läs om soldater, soldattorp, soldatlöner m. m.


Militärisk ordlista.


Värnplikt.


Bilder på soldater finns troligen på Norrbo sockenbilder.


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Allt material här är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.
Det är okej att använda några av Dellenportalens uppgifter om ni anger dellenportalen.se som källa. Men det är inte okej att bara ta bilder och text och lägga ut det på andra sidor.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan

 


Uppgifter ur Bocken 1964/65

Kompaniområdet omfattade nordöstra hörnet av Hälsingland med undantag av socknarna längs kusten, vilka ingick i båtsmanshållet. Av kompaniets 150 soldater fanns sålunda 59 i Forsa, 38 i Bergsjö, 16 i Norrbo, 9 i vartdera Hassela och Ilsbo, samt 19 i Bjuråker. Den sistnämnda socknen ingick även med 24 rotar i Delsbo kompanis område.

 

 

INDELNINGSVERKETS TILLKOMST OCH ROTERINGEN I NORRBO

Helt kort kan sägas om man bortser från ännu äldre tider att redan Hälsingelagen på 1600 talet gav besked om allmogens skyldighet vid krig. Där var föreskrivet att varje vapenför man från 18 års ålder skulle vara beredd med fem vapen, svärd eller yxa, järnhatt, sköld, harnesk, båge (armborst) med tre tofter pilar.

På 1600-talet upprättades, mantalslängder i varje socken över alla män från 15 till 50 års ålder, att användas för utskrivningar till krigstjänst. Riksdagen beviljade utskrivningar alltefter som krigen kom och antalet utskrivna togs ofta ut efterhemman som tex. En på var femte hemman o.s.v. Detta medförde stora svårigheter för jordbruket när männen togs ut. Allmogen i Hälsingland hade till 1652 års riksdag anhållit om befrielse från utskrivningar och önskade hellre hålla ett visst antal ständiga knektar (soldater), vilka var något som tillämpades bland annat i båtssocknarna, ja även i Finland. Riksdagen biföll framställningen.

Det var dock först den 9 augusti 1682 som överenskommelse träffades med allmogen i Hälsingland och Gästrikland. Det skedde i Mo socken. Vid denna överläggning representerades kungen av Överstelöjtnanten friherre Göran Sperling och böndernas ombud från samtliga socknar inom området. Vid beslutet förelåg kontrakt undertecknade med böndernas bomärken. Möjligheten till underskrift hade skett vid tingen på olika platser, dit bönderna varit kallade. Förutom dessa kontrakt upprättades dokument om överenskommelse med samtliga socknars sigill undertecknade av guvernören Sperling samt signerad av länsmannen och två tolvmän från varje socken. Norrbo representerades av länsman Jan Andersson från Hålsjö. Denna överenskommelse om knekt håll Hälsingeregemente bekräftades av konung Karl XI den 9 sept. 1682.

Vid riksdagen i oktober 1682 bifölls den kungl. Proposition om övergång till knekthåll. Det har av Hälsinge regementes historiebeskrivning framgått att Hälsinge regementes då föreliggande organisation, kom att i mycket tjäna som förebild i många av övriga regementens organisation. Den nya krigsmaktsorganisationen innebar att åtta kompanier skulle upprättas om 150 man vardera och bilda Hälsinge Regemente med lägerplatsen förlagd till Mohed. Det gällde att varje socken skulle få en rätt indelning av manskap och rotar som stod i relation till mantalet i socknen.

Underlaget för en knektrote skulle bestå av ett eller flera hemmans storlek (mantal) som skulle svara för en soldat. Det blev för Norrbo 18 soldatrotar. Dessa skulle tillhöra Forsa kompani med samlingsplats i Rolfsta.

Bönderna skulle med detta vara befriade från utskrivning till krigstjänst, i gengäld anställa en soldat, hålla honom med ett torp, uniform och skor. Anställningsvillkoren varierade mycket i landets olika delar. Även från socken till socken kunde kontrakten mellan roten och soldaten vara något skiljaktiga, även i Hälsingland. I våra orter var det dock vanligt att soldaten skulle ha ett torp med bostad och ett stycke jord.

Från ett sådant soldatkontrakt från Norrbo upprättat år 1875 har hämtats följande upplysningar: Kontant lega 150 kr, varav vid anställningen 33 kr, och 66 kr, vid godkännandet till soldat, efter 15 års tjänst ytterligare 15 kr, efter 20 år ytterligare 10 kr, efter anställningstidens slut återstående belopp. Anställningstiden var 25 år men med rätt att stå kvar i tjänst i ytterligare fem år. Då hade soldaten rätt till svärdsmedalj om han skött tjänsten utan erinran. De summor som nämnts i pengar förvandlade i spannmål, hälften råg, hälften korn, efter i närmaste köpstad gångbara priser skall av legobönderna tillhandahållas.

Vid tillträdet erhölls två tunnland odlad jord och ett tunnland ouppodlad, med stugtomten inräknad. Själva stugbyggningen beskrives i kontraktet sålunda: vara med sex knutar, 13 timmervarv hög, 13 alnar lång och 9 alnar bred inom knutarna, med fyra par fönster, en och en halv aln höga, två dörrar, med tre stycken handtag-lås och nyckel i stugudörren. Spisel med bakugn, bölås av jern, spjell och stolpe av jern.

Efter 25 års tjänstetid skulle således denna stugbyggning vara soldatens och hans hustrus och efterkommandes egendom för alltid. Jorden och byggnadstomten besittes av soldaten i hans och hustruns livstid, efter fullgjord tjänstetid. Om soldaten i förtid måste sluta tjänsten var vissa begränsningar inskrivna i kontraktet, beroende på intjänad tid. Soldaten ägde att på legorotens skog taga nödig vedbrand, hustimmer och gärdselfång efter tur och ordning mellan rotebönderna efter anvisning.

Norrbo sockens legningsskyldiga rotar ansvara, enligt sockenstämmoprotokoll och beslut av den 20 nov. 1842 en för alla alla för en, att de rättigheter och förmåner som soldaten sig betingar enligt kontraktet skulle kvarstå åt honom, även om någon av rotebönderna ej mäktade fullgöra dem på grund av obestånd. Enligt kungl. Maj:ts kungörelse av den 9 nov. 1871 skulle mindre belopp, fem kronor årligen överlämnas till kompanichefen att insättas på sparbank för soldatens räkning.

En lada och fähus hörde även till, som dock inte är omnämnt i detta kontrakt. Stugbyggnaden värderades till 66 riksdaler och 52 skilling banko, som ansågs fullt gäldad efter 25 års tjänst efter beräknat 13 riksdaler och 16 skilling banko för varje femte tjänsteår.


Olof Gunst från Stormyra i Norrbo. Bild ur Bernt Stolts bok, Dellenbygdens rike, sid. 420


Soldatens åliggande var ju att i händelse av krig stå till krigsledningens förfogande. För att erhålla färdighet och kunskaper var han skyldighet att varje år finna sig till var som kallades regementsmöte vid Mohed exercisplats till två veckors övning, förutom att även varje månad ha en övning, i regel hos kompanichefen.  Dessutom skulle soldaten deltaga i vad som kallades kyrkparad om söndagarna vid socknens kyrka, vilket upphörde under 1800-talets slut. Soldaternas skyldighet att deltaga i gudstjänsten kvarstod dock intill 1800-talets slut. Varje kompani bestod av sex korpralskap om 25 man som övades av korpralen vid hemsocknens kyrka eller annan plats. I Norrbo skedde det troligen vid östra sidan Norrboån, eftersom på en kartskiss från 1819 finns markerat ”lägret”. Soldaten fick lära sig läsa, räkna och skriva vilket icke alla kunde på 1800-talet. Mellan åren 1815 och 1865 blev hälsingesoldaterna arbetskommenderade bl.a. till byggandet av Göta kanal. När soldaten anställdes fick han taga sig ett namn som ingen mer fick bära inom hela kompaniet. Efter fullgjord tjänstetid fick soldaten pension ur Vadstena krigshusmannakassa, i regel 24 kronor per år.

Den största gården i roten kallades stamrote och svarade för rotens skyldigheter, övriga kallades för stödrotar. Det förekom även att markfrågan till knekttorpet löstes på samma sätt, stamroten upplät torpet, den näst största gården upplät till honom vad som ankom på de övriga och nästa till honom på samma sätt och så vidare. Vid socknens rotering till knektrotar blev det en del hemman som inte kom med i roteringen, dessa udda rotar ålades betala en viss årlig avgift för att rotehållarna skulle erhålla hjälp med framförallt huvudlegan som kunde drabba enskilda rotehålare hårt med täta byten av knekt. På detta sätt bildades Uddemantalskassor. Slutligen bör sägas att trots införandet av den allmänna värnplikten år 1812 fortlevde bruket att leja soldater. Även bland dem som tillhörde de värnpliktiga gavs möjlighet till att leja för sig, antalet var dock begränsat till antalet av hälften av de värnpliktsskyldiga. Detta fortgick till 1860 då ett system med friköp infördes, en så kallad ”vapenfriavgift” i Hälsinge regemente uppgick till 100 kr. För dessa medel skulle myndigheterna vid behov kunna värva soldater. Systemet avskaffades 1872.

År 1812 infördes allmän värnplikt, då alla unga män från 21 till 25 år skulle tillhöra hären och underkastas 12 dagars övning.
Övningstiden sattes år 1858 till 30 dagar fördelad på två år.
År 1887 till 42 dagar. Då infördes kompensation med grundskatternas avskrivning till 30% och för rotehållarna motsvarade lindring, därvid för Hälsinge regemente rotebesvärens värde uppskattades till 150 riksdaler. Det gamla systemet med indelta soldater fanns kvar under hela tiden fram till den slutliga avvecklingen 1901-1904 när beväringen helt övertog.


Minnessten över exercisplatsen i Mohed. Det stora exercisfältet är idag en fotbollsplan och flygfält


Från krigsarkivet, kopia ur en stamrulle för Forsa kompani påbörjad 1897 omfattande rotarna nr. 82-96 (Norrbo socken).

Rote 82, rothållare, Gammelsträng Nr. 1. 2. S2, 4, s4, 8, 18 öres 22½ pengl. *1) Soldat Erik Rask, förut benämnd Sjöberg ant. 1882, avsked 4/9 1901

Rote 83, Gammelsträng Nr. 3, s3, 4, s4, af 8 18 öres 19 pengl. Soldat *2) Jonas Grym, förut benämnd Persson ant. 1875 avsked 27/8 1900.

Rote 84, Norrbobyn Nr. 5, s5, 18, 19, s19, af Fönebo Nr. 1, 18 öres 23½ pgl. Soldat Anders Mårtensson Borg, förut benämnd Mårtensson Ljus, anst. 1890 avsked 17/9 1903.

Rote 85, Hålsjö Nr. 1, s1, 4, s4, ss4, 7, s7, s15, storlek ej angiven. *3) Soldat Anders Glad, förut benämnd Johansson, ant. 1888, avsked 17/9 1903.

Rote 86, Hålsjö Nr, 8, s8, 10, s 10, ss 10, ss 14, 3 s14, 4 s14, 5 s14, 19 öres 4 pgl. Soldat. Indraget till musikens underhåll, utgår vakansafgift med 150 kr. Per år fr. 1/8 1883.

Rote 87, Stensgärde Nr. 1 af Gammelsträng nr. 7, 9 öres gengl. Norrbo socken af Bjuråkers socken Spångmyra Nr. 2, 3, Tomsjö nr 5, s5, ss5, sss5, Furuberg Nr. 2 8 öres 10 pengl. Summa 17 öres 10 pengl. Soldat Roten upprättat vakanskontrakt från 1/1 1895.

Rote 88, Norrbobyn Nr. 1, s1, ss1, 3 s1, 2, 18 öres 22 pengl. Soldat Anslaget till trumslagare. Vakanskontrakt fr. 1/1 1896.

Rote 89, Hålsjö Nr. 15, 17, s17, 18, Gammelsträng Nr. 5, 55, 5 st, 18 öres 21 pengl. Soldat Per Kring förut benämnd Persson, ant. 1879, avsked 30/8 1899. * 4) Per Johan Ehn, förut benämnd Berglund, ant. 1900 avsked 8/9 1904.

Rote 90, Hålsjö Nr. 9, 11, s11, 14, s14, 18 öres 15½ pengl. *5) Soldat Jonas Arf, förut benämnd Magnusson, ant. 1875, avsked 16/4 1901.

Rote 91, Bergsjö socken, Trösten Nr. 1, 2, Ingesarven Nr. 1, 2, s2, s3, 17 öres 23 pngl. Soldat, August Emmanuel Lans, ant. 1898, aförd ur rullorna 20/12 1902.

Rote 92, Norrbobyn Nr. 3, 4, 11 af Fönebo Nr. 1, 18 öres 22½ pengl. Soldat, indraget till musikens underhåll, vakanskontrakt, avgift 150 kr årligen från 1/3 1883.

Rote 93, Gammelsträng af s5, ss5, Norrbobyn Nr. 9, s9, 17, s17, 18 öres 21½ pengl. *6) Soldat, Anders Tapper, förut benämnd Frid, ant. 1892, rymd 16/8 1897, efterlyst 30/9 1897, avförd 2/2 1898. Alfred Gunst, förut kallad lika, anst. 17/5 1899, 24/2 1900. Med ber. Godk. I korpral skola 28/2 1901, v korpral 9/9 1901, avförd 1/10 1902.

Rote 94, Norrbobyn Nr. s11, ss11, 14, s14, 15, 16, 18 öres 21½ pengl. *7)Soldat, Olof Gunst, förut benämnd Olsson, ant. 1900, rymd 23/2 1901, avförd ur rullorna 14 aug. 1902.

Rote 95, Norrbobyn Nr. 6, s6, 10, s10, s13, ss10, 18 öres 16½ pengl. *8) Soldat, Nils Fröjd, förut benämnd Ersson Norell, ant. 1875, avsked 27/8 1900.

Rote 96, Ängebo Nr. 1, Bästdal Nr. 1, s1, 2, s2, 18 öres 15½ pengl.  *9) Soldat, Nils Sved, förut benämnd Ersson, ant. 1878, avsked 29/8 1898. Olof Sved, förut benämnd Bolin ant. 1899, avförd ur rullorna 31/8 1903.

Källa:
Albin Gunst bok, Några blad ur Norrbos historia
Avskrift, Åke Nätterö

 

 

Uppgifter ur Norrbo släktbok

—4 Z 2—

(W37)*1) Erik Rask, *11/5 1861 i Svärdsjö sn, Kopp. Infl. fr. Bjuråker 1882. G. 24/10 1886. Sold. nr 82 vid Forsa komp., Häls. reg. Bos. i Hålsjö, Norrbo. Utfl. t. Forsa 1916.
1 Maria Skogberg, *24/1 1866, d. t. bonden L. Skogberg i Stensgärde 1, Norrbo. † 20/11 1902.
Selma Maria, *13/12 1884                                  2Y24
Anna Brita, *27/4 1887                                      4
Marta, *26/7 1888                                            29Y2
Erik Teodor, *10/9 1891. Utfl. t. Söråker, Rogsta 1912.
Klara Matilda, *13/10 1893. G. 12/7 1940. Bos. i Edsbyn, Ovanåker.
Lars Edvard, *8/11 1895. Utfl. t. Karlskrona 1910.
Per Otto, *27/8 1897. Utfl. t. Karlskrona 1910.
Karl Vilhelm, *6/5 1899. Ladug.-karl i Näsviken, Forsa.
Emma Linnea, *26/11 1900. Utfl. t. Sörforsa, Forsa 1915.

—14 Å 19—

16 *2) Jonas Pehrsson Grym, *30/1 1857, s. t. sold. P. Holm i Gammelsträng. G. 24/11 1878. Sold. nr 83 vid Forsa komp., Häls. reg. Bos. i Backmo, Norrbo. † 8/8 1923
(X4)28A12 Anna Elisabet Kurman, *14/9 1852, d. t. bruksarb. O. Kurman i Moviken, Bjuråker. † 14/11 1917
Margreta Kristina, *4/8 1879                              19Å2
Pehr Olof, *9/5 1883                                         25
Jonas, *12/5 1887                                            26

—10 Å 16—

11 * 3) Per Anders Glad, *10/7 1852, s. t. sold. A. Glad i Sandmyra, Norrbo. G. 2/12 1880. Torp. i V. Hålsjö, Sandmyra. † 28/5 1931
11Y7 Brita Pehrsdotter, *21/1 1860, d. t. torp. P. Jonsson i V. Hålsjö 16.
† 30/4 1931.
Anders, *23/5 1881, † 14/5 1885 (scharlakansfeber)
Per Anders, *30/4 1886. Arr. i Sandmyra, Hålsjö
Vilhelmina Katarina, *17/3 1900. Bos. i Sandmyra, Hålsjö.

—14 U 5—

1 * 4) Per Johan Berglund-Ehn *3/4 1879 s. t. kol. A. Berglund i Fönebo.
G. 8/12 1904. Sold. nr 89 vid Häls. reg. Sen. skogsarb. Bos. i Hålsjö, Norrbo.
(X3) Anna Hildegard Stack *25/11 1883 i Bergsjö, Gävleb.
Anna Wilhelmina *6/3 1903. Utfl. t. Hudiksvall 1922
Klas Herbert *30/12 1904. G. 10/2 1929. Arr. i Gårdsfjärd, Iggesund.
Sara Hildegard *10/4 1910, † 11/7 1928
Edvin Einar, tv. *8/9 1912, † 18/10 1912
Per Gustaf, tv. *8/9 1912, † 25/6 1913
Johan Hilding *7/1 1915. Fjärd.-man i Njutånger.
Anna Margareta *8/8 1916, † 15/5 1933
Frans Elis *23/1 1919                                       11
Erik Ivan *2/9 1924. Utfl. t. Sth. 1944

—4 Y 21—

15 *5) Jonas Magnusson Arf, *12/4 1852, s. t. husman M. Landgren i Ö. Norrbobyn. G. 8/4 1877. Sold. nr 90 vid Forsa komp., Häls. reg. Bos. i Bästdal, Norrbo. † 24/10 1932.
(X4)46G1 Karin Kristina Fäldt, *2/7 1857 i Friggesund, Bjuråker.
† 24/1 1944.
Magnus, *7/5 1879, † 8/7 1907
Marget, *3/12 1882                                         7Å37
Jonas Olof, *19/4 1892                                     29

—3 Å 43—

31 *6) Anders Andersson Tapper, *28/8 1873, s. t. bonden A. J. Frid i Norrbobyn. G. 9/6 1895. Sold. nr 93 vid Häls. reg. Bos. i Backmo, sen. torp. i Hålsjö, Norrbo. † 4/1 1964
(X4)21E9 Laura Catharina Carlström, *(31/7) 3/7 1868, d. t. arb. P. M. Carlström i Moviken, Bjuråker. † 19/7 1918.
(X4)5G9 Margreta, *27/9 1893                            6V15
Sonja Laura Majbritt, *8/12 1920. Utfl. t. Sth. 1939.

 

   
Carin Halvarsdotter och Olof Gunst. Bilder ur Bernt Stolts bok, Dellenbygdens rike, sid. 419.
—24 Y 6—
3 *7) Olof Olofsson Gunst, *13/4 1848, s. t. husman O. Olofsson i Stormyra, Norrbo. G. 19/11 1871. Sold. nr 94 vid Forsa komp. Häls. reg. Bos. i Stormyra. † 22/2 1920.
(X9) Carin Halvarsdotter, *8/9 1850, d. t. torp. H. Olsson i Ö. Föne, Färila. † 24/4 1900.
Carin, *15/12 1872                                           (X4)18A6
Per Olof, *28/7 1874, † 28/6 1881
Anna Brita, *20/1 1877, † 14/8 1878
Alfred, *26/4 1879                                            8
Per Olof, *21/1 1882                                         9
Anna, *9/4 1885, † 4/2 1889 (allm. svaghet)
Maria, *17/7 1887                                             10
Emma Johanna, *8/10 1891, † 1/10 1897
Jacob Johannes, *26/7 1895                               11

—10 Å 14—

9 * 8) Nils Ersson Fröjd, *21/9 1855, s. t. sold. E. Norell i Ö. Norrbobyn, Norrbo. G. 21/3 1880. Sold. nr 95 vid Forsa komp. Häls. reg. Bos. i Ö. Norrbobyn. Utfl. t. Idenor 1903. † 2/2 1912
(X4)47E2 Gertrud Brandt, *27/10 1852, d. t. sold. J. Brandt i V. Stråsjö, Bjuråker. † 31/12 1895
Jonas Olof, *6/3 1878. Utfl. t. Östersund 1895
Anna, *29/11 1879. Utfl. t. Harmånger 1903
Margreta, *22/11 1882. Utfl. t. Harmånger 1902
Erik, *17/6 1885
Nils, *14/8 1886. Utfl. t. Idenor 1903
Brita, *18/7 1889. Utfl. t. Idenor 1903
Sigrid, *4/10 1893, † 14/10 1893

—14 Y 24—

16 *9) Nils Ersson Sved, *10/2 1861, s. t. bonden E. Lönn i Ö. Norrbobyn 6, Norrbo. † 21/2 1940
G. 16/11 1882. Sold. nr 96 vid Forsa komp., Häls. reg. Bos. i Bästdal, Norrbo.† 21/2 1940.
22Y11 Inga Norling, *10/1 1863, d. t. sold. A. Norling i Ö. Hålsjö, Norrbo.
Erik, *21/8 1884                                             29
Anders Olof, *6/4 1889, † 22/10 1908

 

 

Soldat – lego – kontrakt från Norrbo. Ur boken, Gård och Bygd genom 100 år, sid. 80 – 81.

 

1:a Majorens kompani som sedan blev Forsa kompani

Soldater i Norrbo med uppgifter ur Norrbo släktbok

 

A.

—14 Y 1—

(X8) Samuel Hansson Alm, *1723. Infl. fr. Forsa. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Hålsjö, Norrbo. † ./8 1783.
(X8) Kjerstin Pehrsdotter, *1724 i Forsa. † 21/6 1805 (ålder)
Anna, *28/4 1752                                            2
Cherstin, *(3/12) 2/10 1755                              1Å2
Samuel, *2/1 1758                                          3
Hans, *8/5 1764                                             4


—4 Å 3—

1 Olof Mårtensson Asp, *24/12 1727, s. t. sold. M. Plåt i Norrbobyn. G. 7/11 1762. Sold. vid I. Maj. komp., Häls. reg. (Bevistat pommerska kriget. Blev fången där o. »ransonerade» sig själv.) Bos. i Båtlänningen, Norrbo. † 11/7 1793 (ålder)
1U3 Ingrid Olsdotter, *31/12 1730, d. t. bonden O. Thomsson i Bästdal 1, Norrbo. † 26/6 1810 (ålder)
Mårten, *2/7 1763                                            5
Olof, *16/7 1766                                               6
Helena, *18/9 1769                                           (X4)44B2


—8 Å III—

Pehr Andersson, *164.. Härst. okänd. Sold. vid Häls. reg. o. bonde i Norrbobyn 8, Norrbo, 1663-1700 enl. jdbk
H. namn okänt
Carl, *./11 1682                                               1

 

B.

—14 Y 12—

5 Pehr Andersson Blom, *28/9 1824, s. t. husman A. Samuelsson i Ö. Norrbobyn. G. 6/11 1853. Sold. nr 137 vid Forsa komp., Häls. reg. Bos. i Ö. Hålsjö, Norrbo. † 21/1 1898.
23Y3 Gertrud Johansdotter, *27/8 1821, d. t. sold. J. Nord i Gammelsträng, Norrbo. † 10/11 1894 (slag)
Jonas, *5/5 1860                                             18Å5


—10 Å 5—

(X8) Anders Klangberg Blixt, *1750 i Forsa sn, Hälsingland. G. 1782. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Ö. Norrbobyn, Norrbo. (Skjuten i finska kriget 1788)
2 Gertrud Johansdotter, *14/8 1759, d. t. bonden J. Pehrsson i Norrbobyn 4, Norrbo. † 1/9 1832 (vattusot)
(X23) Carin Ersdotter, *23/11 1814 i Ilsbo sn. (Fosterd.) Utfl. t.
Bjuråker 1831.
Eric »Andersson», *16/8 1782. Utfl. t. Högs sn 1803.
Margta, *15/9 1785. Utfl. t. Hälsingtuna 1803


—12 Å 15—

10 Jacob Olsson, *4/9 1833, s. t. bonden O. Olsson i Ö. Norrbobyn ss1, Norrbo. G. 26/5 1861. Måg o. bonde i V. Norrbobyn 12. † 21/5 1878 (lungsot)
14 Elsa Jonsdotter, *5/9 1839, d. t. bonden J. Larsson i V. Norrbobyn 12. G. 2 ggr. † 31/7 1904
(W37) Johan Erik Berg, *5/7 1859 i Svärdsjö, Kopp. Sold. nr 88 vid Forsa komp., Häls. reg. G. 22/11 1883. Bonde i Norrbobyn 12. Utfl. 1903 t. Sjömyra 6, Delsbo. † 2/11 1935.
Olof, *8/2 1870, † 24/2 1870 (allm. svaghet)
Jonas, *3/7 1872                                              21
Erik, *28/5 1884                                               22


—24 Å 3—

1 Israel Joachimsson Björn, *15/1 1782, s. t. byggmäst. J. Hammarström i Norrbobyn. G. 15/5 1808. Korp. nr 82 vid Häls. reg. Bos. i Gammelsträng, Norrbo. † 19/11 1814 (Död under krigstjänst i Fredrikstad, Norge.)
9Å4 Cherstin Pehrsdotter, *4/5 1779, d. t. bonden P. Andersson i Norrbobyn 9, Norrbo. † 25/12 1855 (ålder)
Johan, *12/8 1810, † 8/11 1810 (riset)
Johan, *4/12 1811                                            4
Margta, *8/1 1813                                            3Y14


—29 Å 2—

Jonas Jonsson Björn, *1715. Härst. okänd. G. 11/2 1745. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Norrbobyn, Norrbo. † 27/3 1787 (ålder)
1 Sigrid Jacobsdotter, *20/8 1715, d. t. husman J. Jonsson i Norrbo.
† 20/12 1800 (ålder)
Carin, *25/1 1747. Okänd vistelseort.
Sigrid, *4/4 1750. Okänd vistelseort.
Margta, *5/10 1755                                           3
Jacob, *27/4 1759                                            4


—33 Å 2—

1 Jonas Olofsson Svahn (Blom), *1/9 1694, s. t. O. Olofsson i Norrbobyn, Norrbo. G. 1719. Korp. vid Häls. reg. Bos. i Norrbobyn. (Har varit krigskommenderad t. Norge, Bohus, Finland o. Västerbotten.) † 2/2 1776 (ålder)
(X8) Sara Danielsdotter, *1692 i Forsa sn. † 1772
6Å2 Margta Ersdotter, *21/8 1742, d. t. bonden E. Pehrsson i Norrbobyn 6. Änka o. omg.                                                                   2Å4
Maria, *8/12 1715                                             (X4)15HVII
Elsa, *29/3 1727                                              8Y3
Sigrid, *31/5 1729                                            14Å6
Sven, *4/10 1737. Okänd vistelseort


—21 U 4—

2 Mats Andersson-Blom *12/1 1775 s. t. kol. A. Andersson i Fönebo.
G. 1804. Korp. nr 93 vid Häls. reg. (Deltagit i ryska o. norska fälttågen 1808-1814). Sen. murare. Bos. i Norrbobyn, Norrbo. † 16/3 1852 (slag).
7V2 Margtha Jonsdotter *23/9 1780 d. t. bonden J. Olsson i Gammelsträng 7, Norrbo. † 19/21851 (vattusot).
Anders *17/5 1805                                          10
Gertrud *15/1 1807, † 13/7 1810
Jonas *14/9 1810                                            11
Anna *19/11 1812, † 11/7 1820 (halsböld)
Gertrud *17/4 1815                                         9V6
Eric *13/2 1818                                              12
Anna *11/12 1820                                           9Y11
Margtha *10/1 1827                                        4Y15


—22 U1—

(X10) Anders Pehrsson-Brask *166.. Infl. fr. Gnarps sn, Hälsingland. Serg. vid Häls. reg. samt bonde i Norrbobyn, Norrbo. Sen. bos. i Åkre, Delsbo.
(X10) Sara Matsdotter *166.. Infl. fr. Gnarp.
Pehr *12/2 1688                                             2
Margreta *6/8 1689                                         3
Sara *26/10 1690                                            (X4)15G3
Brita *27/4 1693, † 24/5 1693
Anna *1/5 1694                                              14Å1
Annika *6/12 1895                                          (X6)54R1
Brita *9/6 1697                                               13Å1
Andreas *12/8 1698                                        4


49B7 Lars Johan Svante Berg * 5/8 1829, s. t. pastor L. O. Berg i Norrbo. G. 12/8 1866. Änkl. o omg. 17/12 1893. Kapten i Häls. reg. Bos. i Norrbobyn  † 13/8 1895
Märta Maria Lovisa Härdelin * 27/4 1842 i Hamrånge, Gävleb.  † 9/11 1872 (lunginflammation).
Inga Fredrika Blombergsson * 5/3 1851 i Söderhamn. Utfl. t. Hudiksvall 1901.
Barn:
Sigrid Charlotta Maria 15/7 1868  † 9/6 1869
Gertrud Laurentia 25/3 1872  † 28/12 1875 (Död och begravd i Hamrånge).

 

C.

D.

—4 U 2—

1 Jonas Ersson-Dufva *21/12 1699 s. t. sold. E. Jerf i Bästdal. G. 6/1 1724. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Gammelsträng (Bästdal), Norrbo.
† 17/2 1767 (sår o. svullnader).
1UIV Ingrid Thomsdotter *7/5 1700 d. t. bonden T. Matsson i Bästdal 1.
† 27/6 1848 (varsjukdom)
Thomas *2/2 1731. Går i skola i Hudiksvall


─24 U 2─

1 Jonas Davidsson Dufva, *24/12 1699, s. t. sold. D. Modig i Hålsjö, Norrbo. G. 26/12 1748. Sold. Vid. Häls. Reg. Bos. i Bästdal, Norrbo. (Ofärdig) † 17/3 1767.
2U1 Margta Andersdotter, *4/5 1702, d. t. bonden A. Larsson i Hålsjö, Norrbo. Änka e. bonden J. Larsson i Bästdal. † 18/10 1784 (ålder)

 

E.

—14 U 5—

1 Per Johan Berglund-Ehn *3/4 1879 s. t. kol. A. Berglund i Fönebo. G. 8/12 1904. Sold. nr 89 vid Häls. reg. Sen. skogsarb. Bos. i Hålsjö, Norrbo.
(X3) Anna Hildegard Stack *25/11 1883 i Bergsjö, Gävleb.
Anna Wilhelmina *6/3 1903. Utfl. t. Hudiksvall 1922
Klas Herbert *30/12 1904. G. 10/2 1929. Arr. i Gårdsfjärd, Iggesund.
Sara Hildegard *10/4 1910, † 11/7 1928
Edvin Einar, tv. *8/9 1912, † 18/10 1912
Per Gustaf, tv. *8/9 1912, † 25/6 1913
Johan Hilding *7/1 1915. Fjärd.-man i Njutånger.
Anna Margareta *8/8 1916, † 15/5 1933
Frans Elis *23/1 1919                                       11
Erik Ivan *2/9 1924. Utfl. t. Sth. 1944

 

F.

—16 V 1—

Eric Ersson Fyr, *167.. Härst. okänd. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Gammelsträng, Norrbo.
Sigrid Andersdotter, *167.. Härst. okänd.
Chjerstin, *15/4 1699                                      12V3


—7 Y 13—

10 Olof Adamsson (Färm), *23/5 1797, s. t. torp. A. Slug i Slättjärn, Bjuråker. Sold. nr 27 vid Häls. reg. Torp. i Slättjärn, »Slugs». † 16/5 1848.
(X4)27A3 Sigrid Andersdotter, *31/3 1802, d. t. torp. A. Henriksson i Njuparne, Bjuråker. † 13/4 1877 (ålder)
Anna, *29/6 1825                                            (X4)30G9
Margta, *5/2 1827                                           (X4)6H23


—23 Y 9—

6 Eric Pehrsson Klar Frej, *7/5 1853, s. t. sold. P. Klar i Gammelsträng, Norrbo. G. 4/11 1877. Sold. vid Häls. reg. Utfl. t. Forsa 1877.
22Y11 Marget Norling, *24/9 1852, d. t. sold. A. Norling i Ö. Hålsjö, Norrbo.


—3 Å 31—

15 Anders Johan Frid, *30/3 1837, s. t. sold. J. Öberg i Ö. Hålsjö.
G. 13/4 1868. Sold. Vid Häls. Reg. O. bonde i Backmo, Norrbobyn s9, Norrbo. † 18/7 1922.
26Å2 ,Margtha Jonsdotter Fäldt*26/4 1841, d. t. sold. J. Fält i Norrbobyn. † 20/12 1929.
Jonas, *29/4 1869                                            42
Anders, tv., *28/8 1873                                     43
Pehr, tv., *28/8 1873, † 1/5 1874
Pehr »Fridfors» *22/11 1876, † 22/8 1903
Helena, *2/7 1881                                            44
Margreta, *22/1 1888, † 2/4 1891 (kikhosta)


—7 Å 34—

26 Pehr Pehrsson From, *16/1 1882, s. t. torp. P. Jonsson i V. Hålsjö, Norrbo. G. 30/10 1910. Sold. nr 137 vid Forsa komp., Häls. reg. Bos. i Hålsjö. Sen. flottn.-förman. Bos. i Hålsjö, Traneberg 1.
(X4)29C7 Hulda Margreta Pettersson, *3/8 1884, d. t. arb. O. Pettersson i Moviken, Bjuråker.
Elsa Ingeborg, *6/4 1904 i Bjuråker                   54
Anny Maria, *6/12 1906. G. 1932. Bos. i Iggesund.
Emma Kristina, *24/7 1910                                45
Per Albert, *12/9 1912. Skogsarb. i Hålsjö
Karl Erik, *25/7 1914. G. 1941. Eldare. Bos. i Östanbo, Iggesund.
Oskar Villiard, *18/6 1916. Furir. Bos. i Lockne, Jämtl. 1945.
Sven Olof Sigvard, *31/10 1918, † 14/12 1918
Olof Sigvard, *23/11 1920. Utfl. t. Rödön, Jämtl., 1945
Jonas Emanuel, *8/11 1922. Utfl. t. Hudiksvall 1946
Bror Ingemar, *16/12 1926. Utfl. t. Rödön 1946.


—10 Å 13—

9 Pehr Ersson Falck, *1/2 1831, s. t. sold. E. Norell i Ö. Norrbobyn. G. 9/11 1856. Sold. nr 87 vid Forsa komp., Häls. reg. Bos. i Bästdal, Norrbo. † 21/1 1920
23Y3 Brita Johansdotter, *29/4 1831, d. t. sold. J. Nord i Gammelsträng, Norrbo. † 30/12 1914.
Brita, *16/4 1858


—10 Å 14—

9 Nils Ersson Fröjd, *21/9 1855, s. t. sold. E. Norell i Ö. Norrbobyn, Norrbo. G. 21/3 1880. Sold. nr 95 vid Forsa komp. Häls. reg. Bos. i Ö. Norrbobyn. Utfl. t. Idenor 1903. † 2/2 1912
(X4)47E2 Gertrud Brandt, *27/10 1852, d. t. sold. J. Brandt i V. Stråsjö, Bjuråker. † 31/12 1895
Jonas Olof, *6/3 1878. Utfl. t. Östersund 1895
Anna, *29/11 1879. Utfl. t. Harmånger 1903
Margreta, *22/11 1882. Utfl. t. Harmånger 1902
Erik, *17/6 1885
Nils, *14/8 1886. Utfl. t. Idenor 1903
Brita, *18/7 1889. Utfl. t. Idenor 1903
Sigrid, *4/10 1893, † 14/10 1893


—10 Å 20—

14 Erik Fröjd, *17/6 1885, s. t. sold. N. Fröjd i Ö. Norrbobyn. G. 16/11 1909. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Vedmyra 1, Norrbo. † 14/12 1915
1Z17 Brita Pehrsdotter, *9/3 1885, d. t. bonden P. Pehrsson i Vedmyra 1. Utfl. t. Bjuråker 1939. Hushåll. i Strömbacka 136.
Gertrud Margreta, *28/12 1909. G. 1936. Bos. i Hallen, Idenor.
Bror Erik, *11/4 1913, † 26/9 1935


—26 Å 2—

1 Jonas Andersson Fält, *15/8 1778, s. t. sold. A. Ås i Forsa sn. G. 1807. Änkl. o. omg. 27/10 1837. Sold. nr 92 vid Häls. reg. (Deltagit i 1808-1809 års fälttåg i Finland, samt i Norge 1814.) Bos. i Rosten, Norrbobyn, Norrbo. † 9/5 1856 (slag)
1Y4 Carin Olsdotter, *3/6 1779, d. t. bonden O. Ersson i V. Hålsjö 1, Norrbo. † 29/3 1836 (lungsot)
22Y6 Margtha Pehrsdotter, *30/4 1799, d. t. landbonde P. Jonsson i Norrbobyn 3. † 6/2 1862 (bröstfeber)
Brita, *13/11 1807                                            (X4)29G11
Ella, *21/7 1810                                               7Å22
Anders, *6/10 1812                                           3
Carin, *12/3 1820                                             13Å17
Margtha, *26/4 1841                                         3Å31


—2 Å 5—

2 Jacob Jacobsson Fält, *11/4 1753, s. t. bonden J. Olsson i Norrbobyn 2, Norrbo. G. 25/11 1781. Korp. nr 84 vid Häls. reg. Bos. i V. Norrbobyn.
† 9/12 1803 (tvinsot)
12V5 Margtha Olsdotter, *21/11 1752, d. t. kyrkvakt. O. Pehrsson i Norrbobyn. † 9/2 1837 (ålder)
Jacob, *10/10 1782                                           8
Olof, *22/7 1785                                               9
Pehr, *2/10 1787                                              10
Carin, *29/11 1788                                           7Å13
Jonas, *14/12 1791                                           11
Margtha, *12/8 1795                                         29Å6


—2 Å 10—

5 Pehr Jacobsson Fält, *2/10 1787, s. t. korp. J. Fält i V. Norrbobyn, Norrbo. G. 1825. Förstärkn.-karl vid Häls. reg. Bos. i V. Norrbobyn. † 14/1 1872 (ålder)
10Å6 Ingrid Ersdotter, *1/9 1794, d. t. kronobonden E. Johansson i Ö. Norrbobyn. † 20/6 1871 (vattusot)
Jonas »Fält», *17/10 1827. Husman i Norrbobyn. † 20/11 1885
(nephritis chronica). Död o. begravd i Hudiksvall.


—27 Å 3—

2 Pehr Olsson Frank, *2/9 1816, s. t. korp. O. Skytt i Ö. Norrbobyn.
G. 26/5 1839. Anst. so, sold. nr 88 vid Forsa komp., Häls. reg. Bos. i Bästdal, Norrbo. † 10/8 1868
(X8) Brita Andersdotter, *14/12 1810 i Forsa, Gävleb. Infl. 1839. Änka o. utfl. t. Forsa 1886.
Daniel Danielsson, *1/12 1835 (Styvs.) Utfl. t. Forsa 1852
Olof, *29/1 1840                                               5
Anders, *28/8 1842. Utfl. t. Forsa 1864
Eric »Skoglund», *1/5 1845. Utfl. t. Hålsjö, Jämtl., 1877
Pehr, *17/4 1848                                              6


—29 Å 7—

(X45) Pehr Flodin, *28/3 1800. Infl. fr. Trönö sn, Gävleb. G. 10/11 1822. Korp. nr 93 vid I. Maj. komp., Häls. reg. Bos. i Gammelsträng, Norrbo. † 3/3 1871
4 Carin Jacobsdotter, *4/1 1798, d. t. trumslag. J. Holm i Norrbobyn, Norrbo. † 17/8 1876 (ålder)
Sigrid, *29/5 1823                                            2Y17
Pehr, *26/11 1824                                            8
Jacob, *14/1 1827. Utfl. t. Forsa sn 1846
Eric, *20/2 1831                                               3V9


—32 Å 3—

(X8) Abraham Fridlund, *8/7 1800 i Forsa sn, Gävleb. G. 19/3 1834. Kopparslag. Bos. i Norrbobyn, Norrbo. † 7/3 1866
2 Barbro Svahn, *16/9 1790, d. t. husman N. Svahn i V. Norrbobyn, Norrbo. (Barnmorska) † 21/6 1862 (leversjukdom)
Jonas »Svan», *18/11 1810. Skomak. † 1/12 1890 (ålder)
Nils Abraham »Svan», *14/6 1817. Sold. vid Häls. reg. † 24/2 1844
Anders Petter »Fridlund», *20/8 1835, † 25/2 1837 (allm. svaghet)


—20 U 2—

1 Pehr Olsson-Friberg *1733 s. t. sold. A. Frimodig i Delsbo. Deltog 1757 i Pommerska kriget som officersdräng. 1758 tog han tjänst som husar i svenska armén. Blev fånge hos preussarna 1759. Antog hos dem husartjänst, blev illa blesserad och fången under strid mot ryssarna. Oduglig till vidare krigstjänst kom han till Norrbo 1761. G. 1763. Nämnes som skrädd. Bos. i Högsved. † 19/11 1793 (bröstvärk)
11Y1 Anna Pehrsdotter *16/9 1736 d. t. bonden P. Larsson i Hålsjön 15, Norrbo. † 1/4 1818 (ålder).
Pehr *28/6 1764                                             3
Carin *18/4 1767                                            (X4)3D5
Olof *7/2 1770. Utfl. t. Sth. 1799
Cherstin *30/1 1774                                        5Å3
Lars *18/5 1777                                              4

 

G.

—U 5—

(A-) Pehr Pehrsson-Grönbom, *1734 i Sth. Infl. 1747. Sold. nr 9 vid Prem. maj. komp., Häls. reg. Bos. i Gammelsträng, Norrbo. (Deltagit i Pommerska kriget) † 3/4 1809 (ålder)
3 Cherstin Olsdotter *10/11 1728, d. t. bonden O. Thomsson i Bästdal 1, Norrbo. † 17/2 1809 (ålder)
Carin *12/12 1764                                           7Å7
Cherstin *31/1 1773                                        10Y4


—9 V 13—

8 Pehr Larsson Gunst, *6/9 1814, s. t. sold. L. Snäll i Ö. Hålsjö, Norrbo. G. 22/3 1838. Sold. nr 85 vid Forsa komp., Häls. reg. Bos. i V. Hålsjö.
† 29/1 1899.
2Å6 Sigrid Jacobsdotter, *25/7 1813, d. t. torp. J. Olsson i Ö. Norrbobyn, Norrbo. † 24/12 1893 (slag)
Carin, *15/7 1838                                           7Å27
Gertrud, *3/7 1840                                          8V8


—28 Y 2—

1 Daniel Danielsson God, *23/3 1754 i Tövsätter, Forsa. G. 1/11 1778. Korp. vid Häls. reg. (Deltagit i finska kriget 1788-1790) Sen. kyrkvakt. Bos. i Hålsjö, Norrbo. † 24/3 1810 (ihjälslagen av fallande träd).
3Y3 Ingrid Olsdotter, *28/10 1754, d. t. sold. O. Nordström i Båtlänningen, Norrbo. † 26/6 1837 (slag)
Olof, *4/5 1783                                                3
Johan, *(11/2) 11/12 1785                                 4


—39 Y 2—

1 Jacob Pehrsson Grönbom, *19/6 1697, s. t. P. Jacobsson i Hålsjö, Norrbo. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Norrbobyn, Norrbo. Död 8/1 1742 under krigstjänst i Finland.
6VV Brita Mårtensdotter, *23/1 1703, d. t. bonden M. Jonsson i Gammelsträng 4, Norrbo. Änka o. omg.                                             9Y2


—46 Y 1—

Olof Pehrsson God, *1744. Sold. vid Maj. komp., Häls. reg. G. 29/11 1769. Bos. i Högsved, Hålsjö, Norrbo. † 17/4 1773. (rötfeber)
14Å3 Sigrid Jonsdotter, *10/7 1738, d. t. sold. J. Hjort i Norrbobyn, Norrbo. † 23/2 1819 (ålder)
Catharina, *14/6 1772                                       2


—3 Å 3—

1 Mats Stephansson Grönbom, *8/6 1710, s. t. bonden S. Danielsson i Norrbobyn 3, Norrbo. G. 1744. Änkl. o. omg. 1751. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Norrbobyn. † 6/4 1758 i Pommern under krigstjänst.
9ÅIII Helena Hansdotter, *14/6 1712, d. t. bonden H. Olsson i Norrbobyn 17, Norrbo. † 23/6 1750 (långvarig sjukdom)
(X8) Carin Johansdotter, *1719, d. t. sold. J. Dunder o. h. h. Brita Jonsdotter i Bäck, Forsa sn. Änka o. omg.                                           13Å3
Eric, *4/2 1745                                                 9
Jonas, tv., *22/12 1746, † 2/1 1747
Petronella, tv., *22/12 1746, † 6/1 1747
Johan, *14/11 1753                                          10


—10 Å 11—

(C62) Anders Andersson Glad, *18/12 1830 i Tierp, Upps. G. 18/6 1854. Nybygg. under Strömbacka, Bästdal, sen. sold. nr 73 vid Forsa komp., Häls. reg. Bos. i sandmyra, Norrbo. † 8/12 1890 (leverkräfta)
8 Margtha Pehrsdotter, *15/9 1831, d. t. sold. P. Käck i Sandmyran.
† 5/12 1882 (lungsot)
Pehr Anders, *10/7 1852                                    16
Sven Eric, *20/9 1854                                       17
Anna Christina, *18/6 1858                                14Y17
Johanna, *15/5 1861                                         25Y6
Carl, *3/12 1864                                               18
Margreta, *20/5 1868                                        5V16
Lars, *8/8 1871                                                19
Johannes, *25/5 1874. Utfl. t. Forsa 1894.


—14 Å 8—

2 Pehr Pehrsson Glad, *11/10 1757, s. t. bonden P. Jonsson i Hålsjö 17, Norrbo. G. 1787. Sold. vid Häls. reg. (Bevistat finska kriget 1788-1790) Bos. i Gammelsträng, Norrbo. † 5/5 1841 (ålder o. förstoppning)
6 Margta Pehrsdotter, *19/6 1758, d. t. bonden P. Pehrsson i Norrbobyn 4, Norrbo. † 23/11 1838 (vattusot)
Pehr, *19/6 1792, † 17/8 1792 (håll o. stygn)
Jonas, *(28/8) 28/5 1794                                   12
Pehr, *11/11 1798, † 15/5 1800 (långvarig sjukdom)


—25 Y 1—

(Z61) Sven Gunst, *14/4 1783 i Överhogdal, Jämtl. G. 1807. Infl. 1808. Korp. nr 96 vid Häls. reg. Bevist. 1808-1814 års fälttåg i Finland o. Norge. Bos. i Ö. Hålsjö, Norrbo. † 30/12 1853 (lungsot)
(X14) Kjerstin Bengtsdotter, *3/6 1786, d. t. Bengt Andersson o. h. h. Margta Mårtensdotter i Rotnäs, Harmånger. † 9/10 1852 (slag)
Bengt, *2/7 1807                                              2
Jonas, *20/11 1811. Utfl. t. Forsa sn 1829
Sven-Olof »Hedén», *20/4 1820. Utfl. t. Sth. 1840.
Johan, *24/11 1823, † 3/12 1823 (förstoppning)
Johan, *(31/7) 31/4 1826                                  3
Margreta Christina, *29/6 1828. Utfl. t. Hudiksvall 1855

 

H.

—6 U 5—

3 Anders Ersson-Höglund *2/9 1813 s. t. sold. E. Spansk i V. Hålsjö, Norrbo. G. 10/11 1839. Änkl. o. omg. 27/10 1872. Sold. nr 96 vid Första Maj. komp., Häls. reg. Bos. i V. Hålsjö. † 5/12 1888 (vattusot).
27Å2 Cecilia Olofsdotter *1/9 1810 d. t. korp. O. Skytt i Norrbobyn, Norrbo. † 14/11 1869.
13Å13 Sigrid Pehrsdotter *24/7 1846 d. t. husman P. Mårtensson i Ö. Norrbobyn. † 30/5 1929.
Eric *5/9 1840                                                 7
Olof *3/12 1842                                              8
Erik »Eriksson» *10/12 1868 (styvs.)            10
Pehr *1/11 1873                                             9


—6 U 7—

5 Eric Andersson-Hög *5/9 1840 s. t. sold. A. Höglund i V. Hålsjö, Norrbo. G. 9/9 1865. Sold. nr 85 vid Forsa komp., Häls. reg. Bos. i V. Hålsjö. † 24/3 1886.
7Y14 Helena Nilsdotter *17/9 1829 d. t. bonden N. Larsson i Ö. Hålsjö s10. † 10/11 1921.
Marget *22/4 1866                                          11Y11


—20 U 7—

6 Lara Arvid Pehrsson-Hjelm *11/10 1838 s. t. skrädd. P. Friberg i Ö. Norrbobyn, Norrbo. G. 15/10 1871. Sold. nr 98 vid Forsa komp., Häls.reg. Bos. i Ö. Norrbobyn. † 5/1 1896.
(X12) Anna Olsdotter *5/7 1845 i Hamrånge, Gävleb. † 24/10 1931.
Anna Kristina *1/9 1872                                   (X4)1E22
Maria Laurentia *8/6 1874                                12Å21
Klara Margareta * 21/11 1876                            (X4)5D44
Brita Matilda *17/12 1883. Utfl. t. Hudiksvall 1908


─1 V 11─

(X8) Eric Hedblom, *27/1 1803 i Forsa, Gävleborg. G. 1824. Sold. nr 94 vid Prem. maj. komp., Häls. reg. Bos. i Bästdal, Norrbo. † 19/1 1876
8 Anna Olsdotter, *18/10 1790, d. t. bonden O. Rollberg i Norrbobyn, Norrbo. † 3/2 1871.
Pehr, *1/8 1826                                              14


─3 V 9─

29Å7 Eric Pehrsson Holm, *20/2 1831, s. t. korp. P. Flodin i Gammelsträng, Norrbo. G. 17/10 1854. Sold. vid Häls. reg. Sen. måg o. bonde i Gammelsträng 2. † 19/3 1908.
6 Brita Carlsdotter, *6/12 1834, d. t. bonden C. Norin i Gammelsträng 2. † 17/10 1869.
Ingrid, *10/12 1856                                         10


—25 Å 2—

1 Olof Olsson Hedblom, *./4 1783, s. t. bonden O. Olsson i Heden, Bollnäs sn. G. 14/4 1813. Sold. nr 94 vid Häls. reg. (Deltagit i 1808-1809 o. 1814 års krig.) Bos. i Norrbobyn, Norrbo. † 14/3 1823 (lungsot)
23U2 Sophia Christina Schavon, *./12 1790 i Sth. (Barnhusbarn). Fosterd. t. kronolänsman F. G. von Schavon i Norrbo. † 10/6 1863 (slag)
Frans Olof, *29/10 1813                                     3
Jonas, *8/12 1815. Husman i Stensgärde, Norrbo. † 3/9 1899
Eric, *28/5 1818                                               4
Sven Gustaf, *20/4 1821, † 15/12 1821 (bröstfeber)
Brita Sophia, *16/10 1822                                  14Å15


—15 V 2—

1 Hans Eliasson Hast, *1766, s. t. sold. E. Losborg i Stocksbo, Färila.
G. 1792. Sold. nr 90 vid Häls. reg. Bos. i Gammelsträng, Norrbo. Bevistat 1788-1790 års finska krig. Död und. krigstjänst i Uleåborg, Finland, 6/11 1808.
(X4)20F4 Christina Andersdotter, *28/9 1756, d. t. kol. A. Håkansson o h. h. Maria Johansdotter i Värmland. Änka e. sold. E. Narf i Strömbacka, Bjuråker. † 8/4 1830 (håll o. stygn)
Brita, tv., *28/5 1794, † 19/6 1794
Maria, tv., *28/5 1794. Utfl. t. Ilsbo 1818


—3 Y 7—

4 Anders Hansson Hjort, *18/1 1732, s. t. bonden H. Andersson i Sandåker. G. 30/10 1763. Sold. vid Häls. reg. (bevistat pommerska kriget, blev fången men »ransonerat» sig själv) Bos. i Båtlänningen, Norrbo. † 26/2 1806 (lungsot)
(X38) Carin Andersdotter, *3/1 1738, d. t. sold. A. Nordqvist o. h. h. Carin Andersdotter i Rengsjö sn. † 19/1 1821 (ålder)
Anders, *28/12 1765, † 10/9 1768 (koppor)
Elsa, *8/12 1768, † 24/10 1773 (rötfeber)
Anders, *27/8 1771, † 23/1 1773 (koppor)
Anders, *11/7 1775, † 18/5 1783 (koppor)
Jonas, 18/6 1778                                             9Y8
Hans, *30/5 1781, † 22/5 1782 (kikhosta)


—3 Y 12—

(A—) Carl Peter Hällman, *11/4 1789 i Stockholm av okända föräldrar. Funnen gråtande under en gravhäll å Klara kyrkogård med en skrivelse fästad i klädseln med uppgift om födelsedatum o. namnet Carl Peter. Efternamnet Hällman har senare tillagts som minne av fyndplatsen. Anlände till Norrbo vid 6 års ålder. G. 1824. Sold. vid Häls. reg. (Deltagit i ryska och norska krigen 1808-1814) Sen. kyrkvakt. Bos. i Norrbobyn. Drunknad under isfärd invid Björnön (Dellen) den 25/11 1841.
9 Brita Nilsdotter, *14/4 1785, d. t. bonden N. Ersson i Ö. Hålsjö 4, Norrbo. † 16/1 1868 (ålder)


—5 Y 3—

1 Sven Pehrsson Hjort, *30/6 1715, s. t. bonden P. Olofsson i Hålsjö 6. G. 15/11 1747. Sold. vid 1 maj. komp., Häls. reg. (Deltagit i 3 krigskommend.) Bos. i Norrbobyn, Norrbo. † 4/7 1751 i Finland (lungsot).
(X8) Anna Ersdotter, *1723 i Forsa, Gävleb. † 176..
Anna, *18/1 1750                                            (X6)35P7
Brita, *20/1 1751                                            39Å2


—9—

4 Jonas Pehrsson Hastig, *10/9 1733, s. t. bonden P. Plåt i Norrbobyn 1, Norrbo. G. 8/11 1761. Sold. vid 1 maj. komp., Häls. reg. (Varit arb.-kommend. t. Landskrona o. Karlskrona.) Bos. i Norrbobyn. † 26/10 1802 (ålder)
13Å2 Gertrud Pehrsdotter, *23/2 1731, d. t. nämndeman P. Olofsson i Norrbobyn 13. † 2/9 1811 (ålder)
Margtha, *5/2 1766                                         23U3
Pehr, *26/8 1775, † 1/10 1775


—14 Y 4—

1 Hans Samuelsson Hatt, *8/5 1764, s. t. sold. S. Alm i Hålsjö, Norrbo.
G. 28/11 1790. Sold. nr 96 vid Häls. reg. Bos. i Ö. Norrbobyn. (Bevistat 1788-1790 o. 1808-1809 års finska krig.) Död i fältsjuka under 1808-1809 års finska krig d. 9/2 1809.
3Å8 Ingrid Ersdotter, *27/5 1764, d. t. kyrkvakt. E. Andersson i Båtlänningen, Norrbo. † 1/3 1845 (ålder)
Samuel, *11/11 1788                                       6
Eric, *17/11 1791                                            7
Cherstin, *15/10 1794                                      3Å22
Daniel, *14/6 1798                                          8
Pehr, *1/4 1806                                              9


—23 Y 2—

1 Pehr Johansson Hjort, *13/11 1768, s. t. drängen J. Johansson i Norrbo. G. 1794. Sold. nr 92 vid Häls. reg. Bos i V. Hålsjö, Norrbo. † 15/11 1822 (lungsot)
1Y4 Gertrud Olsdotter, *29/1 1770, d. t. bonden O. Ersson i V. Hålsjö 1. † 16/3 1850 (ålder)
Johan, *20/9 1794                                            3
Olof, *7/4 1798. Dräng i Norrbo. † 24/3 1822 (drunknat i N. Dellen)
Pehr, *16/5 1805                                              4
Jacob, *14/5 1812                                            5


—24 Y 8—

6 Alfred Gunst Hamrén, *26/4 1879, s. t. sold. O. Gunst i Stormyra. G. 12/11 1905. Sold. nr 93 vid Forsa komp. Häls. reg. Sen. handl. i Kilen 1, Bästdal, Norrbo. † 6/1 1942.
3Y16 Kristina Eriksdotter, *16/6 1887, d. t. husman E. Nilsson i Ö. Hålsjö, Norrbo.
Elis Reinhold, *20/4 1906, † 7/7 1927
Tilda Ragnhild, *7/4 1909                                   12
Gregor Leander, *1/5 1911                                 13
Nils Robert, *24/11 1912                                   14
Bertil Emanuel, *13/9 1914                                18
Hanna Margreta, *25/4 1918                              15
Stina Gunhild, *14/4 1920                                  16
Karin Maj-Britt, *22/1 1922. Sjuksköterska. Utfl. t. Hudiksvall 1946.


—10 Å 3—

1 Pehr Pehrsson Hål, *1/2 1723, s. t. bonden P. Matsson i Norrbobyn 4.
G. 1748. Sold. vid Häls. reg. (Krigskommenderad t. Västerbotten o. Bohus 1751 samt t. Pommern 1757-1762.) Nämnes sen. som kyrkvakt i Norrbo. Bos. i Gammelsträng. † 5/8 1799. (ålder)
(X8) Carin Pehrsdotter, *24/8 1725, d. t. sold. P. Idström o. h. h. Ingrid Pehrsdotter i Böle, Forsa sn. † 17/10 1812 (ålder)
Pehr, *21/4 1749                                              7
Brita, *13/9 1750                                              2U5


—12 Å 4—

2 Lars Ericsson, *6/4 1733, s. t. bonden E. Larsson i Hålsjö 2.
G. 21/11 1756. Änkl. o. omg. 18/11 1787. Bonde i Bästdal, »Stensgärde», Norrbo. † 29/1 1822 (ålder)
11Y1 Carin Pehrsdotter, *10/10 1733, d. t. bonden P. Larsson i Hålsjö 15.† 9/3 1783
14Å2 Anna Pehrsdotter, *20/7 1753, d. t. bonden P. Jonsson i Hålsjö 7. † 29/1 1822 (bröstsjukdom)
Brita, *10/10 1757                                            2Y5
Pehr, *24/9 1760                                              7
Carin, *24/3 1764                                             3Å12
Erik »Hök», tv., *1766. Sold. vid Häls. reg. Död i Finland und. krigstjänst 1789.
Cherstin, tv., *1766. Utfl. t. Hälsingtuna 1796
Eric, *28/1 1792                                               8


—13 Å 22—

13 Eric Nordin, *8/5 1837, s. t. bonden J. Nordin i V. Norrbobyn 13, Norrbo. G. 27/9 1863. Änkl. o. omg. 15/11 1896. Husman i Norrbobyn.† 25/1 1918.
(X4)28C1 Margta Knapp, *18/6 1841, d. t. kol. H. Knapp i Österbo, Bjuråker. † 15/2 1877
4Y22 Carolina Charlotta Nordlinder, *24/10 1853, d. t. skrädd. P. Nordlinder i Berge, Bjuråker. † 9/4 1926
Sigrid Christina, *11/10 1863                              (X4)28H7
Jonas, *27/2 1865. Utfl. t. Hudiksvall 1880
Margreta, *14/12 1866                                      (X4)18A8
Erik, *8/7 1868. Utfl. t. Hudiksvall 1882
Pehr Henrik, *5/6 1870                                      (X4)6H24
Olof »Hjelm»,*19/4 1872. Sold. nr 98 vid Forsa komp., Häls. reg. Utfl. t. Ramsjö 1917.
     Anna, *15/12 1874. Emigr. t. N. Amerika 1893
    Anders, *21/1 1877                                           28


—14 Å 3—

II Jonas Jonsson Hjort, *19/11 1707, s. t. bonden J. Jacobsson i Norrbobyn, Norrbo. G. 19/10 1732. Sold. vid Maj. komp., Häls. reg. Bos. i Norrbobyn. † 20/3 1740 i Bjerneå, Åbo län, Finland.
21Y1 Chjerstin Pehrsdotter, *11/4 1704, d. t. bonden P. Pehrsson i Hålsjö, Norrbo. Änka o. omg. † 22/3 1781 (ålder)
(X4) Lars Hansson, *1705 i Svedjebo, Bjuråker. G. 1747. Husman i Norrbobyn. † 5/2 1775 (andtäppa o. bröstvärk)
Pehr, *7/8 1733, † 4/7 1743 (blodsot)
Kjerstin, *16/11 1734. Okänd vistelseort
Sigrid, *10/7 1738                                            46Y1


—14 Å 16—

12 Pehr Jonsson Östberg Holm, *4/6 1830, s. t. husman J. Pehrsson i Gammelsträng, Norrbo. G. 2/11 1856. Sold. nr 93 vid Forsa komp., Häls. reg. Bos. i Gammelsträng. † 27/6 1888 (magsår)
(X4)24D4 Margretha Jonsdotter, *17/9 1832, d. t. bonden J. Ersson i V. Norrbobyn s15, Norrbo. † 28/4 1904
Jonas, *30/1 1857                                            19
Carin, *24/1 1859                                             13Å32
Pehr »Holm», *15/10 1860, † 14/4 191
Eric, *12/10 1862. Utfl. t. Forsa 1894
Magnus Olof, *9/1 1867                                     20
Anders, *1/6 1869. Utfl. t. Hudiksvall 1896
Lars »Holm», *23/9 1875. Skomak. i Gammelsträng. † 29/9 1939


—29 Å 4—

2 Jacob Jonsson Holm, *27/4 1759, s. t. sold. J. Björn i Norrbobyn, Norrbo. G. 1784. Trumslag. vid I. Maj. komp., Häls. reg. Bos. i Norrbobyn. † 29/8 1808 (skjuten i slaget vid Lappfjärd)
14Å2 Sigrid Pehrsdotter, *7/8 1756, d. t. bonden P. Jonsson i Hålsjö 17, Norrbo. † 29/1 1819 (lungsot)
Jonas, *31/9 1786, † 14/8 1788 (koppor)
Pehr, *18/4 1788                                              5
Sigrid, *8/8 1791                                              7Å15
Jonas, *20/6 1793                                            6
Carin, *4/1 1798                                               7


—34 Å 1—

Mats Pehrsson Håman, *166.. Härst. okänd. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Norrbobyn, Norrbo.
H. namn okänt.
Olof, *6/10 1691, † 15/3 1692
Anna, tv., *10/5 1693                                        2
Olof, tv., *10/5 1693, † 12/3 1694


—36 Å 1—

Nils Hök, *1742. Härst. okänd. G. 1769. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Båtlänningen, Norrbo. † 1790 under krigstjänst i Finland.
16Å2 Gölin Jonsdotter, *7/4 1737, d. t. bonden J. Jonsson i Norrbobyn 10, Norrbo. † 18/12 1818 (ålder)
Anders, *1770                                                  2
Brita, *23/5 1772                                              3
Anna, *1/4 1775, † 21/3 1779 (bröstsjukdom)
Jonas, *1778. Okänd vistelseort.
Anna, *31/7 1781                                             24Y2


—36 Å 2—

1 Anders Hök, *1770, s. t. sold. N. Hök i Båtlänningen, Norrbo. G. 1792. Dragon. Bos. i Ö. Hålsjö, Norrbo. (Rymde 1810)
5Y5 Anna Pehrsdotter, *15/1 1766, d. t. bonden P. Olofsson i Ö. Hålsjö 7, Norrbo. Utfl. t. Forsa 1825.
Kerstin, *1791                                                  4
Nils, *28/5 1793. Utfl. t. Forsa 1823


—12 V 2—

1 Pehr Jonsson Hål, *18/10 1698, s. t. sockenskrädd. J. Lijtén i Bränsand, Norrbo. Korp. vid Häls. reg. Bos. i Hålsjö, Norrbo. † 3/9 1742 i Sth. o. begravd å S:t Olofs kyrkogård.
24U1 Christina Davidsdotter, *25/8 1693, d. t. sold. D. Modig i Hålsjö.
David, *5/4 1724                                            4
Carin, *2/9 1727                                             5
Jonas, *15/9 1733, † 1733Per Erik Hård

—97 A 1— Forsa släktbok

(X4)5D41 PER ERIK HÅRD, * 25/12 1880, s. t. bonden Lars Larsson i V. Norrbobyn s17, Norrbo. G. 3/10 1903. Soldat i Norrbo. Fl. t. Forsa 1906.
(X4)9F8 KARIN RÖNNQVIST, * 27/4 1878, d. t. kolare Johan Rönnqvist i Sylkvarn, Bjuråker.
PER JOHAN, * 18/1 1904.
ERIK BERTIL, * 3/2 1906.

 

I.

J. 

—4 U 1—

Erich Jonsson-Jerf *167.. Härst. okänd. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Bästdal, Norrbo
Carin Jonsdotter
*167.. Härst. okänd.
Jonas *21/12 1699                                          2


—2 Y IV—

III Lars Jacobsson *165.. trol. s. t. länsman J. Olofsson i Hålsjö 2 o. 3, Norrbo. Sold. o. bonde i Hålsjö 2.
Erich, *167..                                                   V

 

K.

—U 13—

8 Eric Ersson-Käck * 3/5 1849, s. t. bonden E. Andersson i Bästdal s 1. G. 18/4 1881. Sold. nr 137 vid Forsa komp., Häls. reg., år 1871. Bos. i Ö. Norrbobyn, Norrbo. † 17/8 1925.
22U12 Margreta Brask *16/5 1857, d. t. arb. E. Brask i Moviken, Bjuråker. † 25/8 1933.
Erik Olof *26/2 1885. Utfl. t. Högbo 1914


—2 U 1—

I Lars Jonsson Kihlman *26/11 1732, s. t. bonden J. Larsson i Bästdal 2, Norrbo. G. 1759. Änkl. o. omg. 1765. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Sjövik, Bjuråker. † 25/2 1798
14Å2 Chjerstin Pehrsdotter *1735, d. t. bonden P. Jonsson i Hålsjö, Norrbo. † 1762.
(X4)8F11 Ella Jonsdotter *26/6 1730, d. t. sold. J. Berghult i Sjövik.
† 14/12 1797 (vattusot)
Gölin *22/11 1761                                           (X4)6F6
Kjerstin *7/10 1765                                         (X4)13G3
Ingrid *18/2 1768                                           (X4)43A3


—2 U 4—

2 Lars Pehrsson *21/6 1749 s. t. bonden P. Jonsson i Bästdal 2, Norrbo. G. 1780. Husman i Bästdal. † 9/9 1795
(X4)23H2 Sigrid Johansdotter *8/3 1753 d. t. sold. J. Tranberg i Tjärna, Bjuråker. † 6/1 1840 (ålder)
Pehr »Kring» *14/11 1783. Sold. vid Häls. reg. Död i Torneå 24/1 1809 (fältsjuka)
Johan »Ström» *2/1 1790. Vargeringskarl vid Häls. reg. † ./11 1808 (fältsjuka)


—9 V 14—

9 Jonas Olsson Kring, *1/9 1831, s. t. kyrkvakt. O. Pehrsson i Skrotten. G. 7/11 1852. Sold. nr 82 vid Första maj. komp., Häls. reg. Bos. i Ö. Hålsjö, Norrbo. † 1/8 1900.
(X4)24A3 Christina Danielsdotter, *24/7 1829, d. t. kol. D. Jönsson i Österbo, Bjuråker. † 30/8 1924.
Jonas Olof, *9/1 1853                                      12Y10
Daniel, *16/12 1854                                        17
Brita, *18/11 1856. Utfl. t. Forsa 1878
Pehr Eric, *6/10 1859                                       18
Cathrina Christina, *21/11 1862                         19


—9 V 15—

9 Eric Olsson Krans, *18/7 1838, s. t. kyrkvakt. O. Pehrsson i Skrotten. G. 26/12 1860. Änkl. o. omg. 6/6 1880. Sold. nr 86 vid Forsa komp., Häls. reg. Bos. i Ö. Norrbobyn, Norrbo. Nämnes 1836 som torp. i N. Långsbo. † 8/3 1912
(X6)17K11 Anna Brita Andersdotter, *2/5 1839, d. t. malmfatare A. Jonsson i Moviken, Bjuråker. † 23/9 1874 (barnsängsfeber)
(X6)43K3 Karin Pehrsdotter, *14/10 1845, d. t. husman P. Olsson i Långsbo, Delsbo. † 5/3 1901.
Eric Olof, *22/8 1860. Blind. † 6/2 1942
Brita Christina, *14/1 1865                               20
Anna Catharina, *19/6 1867, † 13/11 1908
Anders Peter, *25/1 1871, † 5/2 1871 (allm. svaghet)
Margreta, *18/10 1872, † 11/5 1876 (charlakansfeber)
Johanna Matilda, *22/9 1874, † 27/9 1874 (allm. svaghet)
Margta, *10/10 1881                                       (X6)16M13


—9 Y 3—

(G6) Anders Olofsson Kylander, *1723 i Annerstad, Kronob. G. 24/12 1763. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Hålsjö, Norrbo. † 6/1 1764 (håll o. stygn).
1 Carin Jacobsdotter, *3/10 1730, d. t. bonden J. Olofsson i Hålsjö 9. Änka o. omg.  42Y2


—14 Y 6—

4 Samuel Hansson Klar, *11/11 1788, s. t. sold. H. Hatt i Ö. Norrbobyn. G. 22/4 1812. Sold. nr 85 vid Häls. reg. (Deltagit i fälttåget till Finland 1808-1809 o. i Norge 1814.) Bos. i Båtlänningen, Hålsjö, Norrbo. † 18/11 1847 (lungsot).
2U5 Kjerstin Pehrsdotter, *24/4 1787, d. t. sold. P. Rusk i Bästdal, Norrbo. † 24/7 1856 (slag).
Eric, *2/9 1813                                               13
Brita, *28/9 1816                                            2Y15
Ingrid, *15/8 1818, † 4/7 1833 (obstruktion)
Christina, *15/1 1820                                       5Å6
Pehr, *20/12 1821                                           14
Jonas, *11/7 1826                                           15


—36 Y 3—

2 Jonas Påhlsson Kock, *14/5 1752, s. t. skomak. P. Jonsson i Hålsjö, Norrbo. G. 11/11 1780. Sold. nr 86 vid Häls. reg. (Deltagit i 1788-1790 års krig). Bos. i Hålsjö.
8Y2 Karin Pehrsdotter, *2/1 1754, d. t. bonden P. Jacobsson i Hålsjö 12. † 20/6 1825 (lungsot)
Brita, *5/10 1782. Piga i Hålsjö. † 10/7 1805 (dödad av blixten).
Sigrid, *1/10 1786. Okänd vistelseort.
Christina, *28/11 1791                                      5Y7


—10 Å 8—

4 Pehr Pehrsson Käck, *5/11 1789, s. t. sold. P. Spång i Bästdal, Norrbo. G. 17/4 1812. Sold. nr 137 vid Häls. reg. Bos. i Bästdal, Sandmyran. † 3/11 1865 (bröstfeber)
13V2 Christina Lindstedt, *2/3 1792, d. t. bruksfaktor S. Lindstedt i Gammelsträng, Norrbo. † 18/11 1879 (ålder)
Brita Christina, *7/9 1814                                  (X4)21C2
Sven, *24/1 1817, † 21/4 1817 (bröstfeber)
Anna, *4/5 1819, † 15/6 1840 (fallandesot)
Svante, *15/10 1829, † 28/12 1829 (bröstsjukdom)
Margtha, *5/9 1831                                           11
Sven Eric, *4/3 1837                                         12


—13 Å 32—

23 Pehr Pehrsson Kring, *10/4 1862, s. t. torp. P. Holm i Norrbobyn. G. 17/10 1886. Sold. nr 89 vid Forsa komp., Häls. reg. Bos. i Ö. Hålsjö, Norrbo.
14Å16 Carin Holm, *24/1 1859, d. t. sold. P. Holm i Gammelsträng, Norrbo. † 15/4 1929
Margreta, *12/3 1887. Utfl. t. Hög 1912
Magnus, *20/10 1892                                        38
Signe, *23/5 1899. Utfl. t. Forsa 1933


—14 Å 9—

2 Olof Pehrsson Kring, *11/2 1759, s. t. bonden P. Jonsson i Hålsjö 17, Norrbo. G. 5/1 1786. Änkl. o. omg. 30/10 1791. Korp. nr 94 vid Häls. reg. (Bevistat ryska krigen 1788 o. 1808) Bos. i Bästdal, Norrbo. † 28/6 1809 (bråck)
(X19) Elisabet Larsdotter, *1755 i Fors by, Hälsingtuna sn. † 20/10 179 (rötfeber)
8Y2 Gertrud Pehrsdotter, *6/4 1767, d. t. bonden P. Jacobsson i Hålsjö 12, Norrbo. † 10/1 1816 (vattusot)
Carin, *9/3 1793                                               2U6
Sigrid, *10/6 1805                                            1Y10


—14 Å 10—

2 Anders Pehrsson Klar, *16/6 1761, s. t. bonden P. Jonsson i Hålsjö 17, Norrbo. G. 5/11 1786. Sold. nr 85 vid Häls. reg. Bos. i Gammelsträng, Norrbo. (Bevistat finska kriget 1788-1790) Död und. krigstjänst i Finland 6/11 1808 i fältsjuka.
7V1 Margta Olsdotter, *1/7 1758, d. t. bonden O. Jonsson i Gammelsträng nr 5, Norrbo. † 27/2 1819 (bröstsjukdom)
Olof, *2/4 1791                                                13
Pehr, *17/10 1792, † 9/11 1792
Carin, *11/1 1795, † 20/1 1795 (håll o. stygn)


—24 Å 1—

(W37) Joachim Hammarström, *11/1 1746 i Svartnäs, Svärdsjö sn, Kopp. Byggmäst. Bos. i Norrbobyn, Norrbo. Utfl. t. Jämtl. 1807.
(U—) Elisabet Israelsdotter, *3/4 1753 i Västmanland
Olof, *20/8 1774                                               2
Christina, *1776. Utfl. t. Sth. 1804
Anna, *1/10 1779                                             (X4)43B1
Israel, *15/1 1782                                            3
Johan »Kjäck», *1784. Sold. vid Häls. reg. Död und. krigstjänst i Finland 16/12 1808.
     Elisabet, *14/4 1787                                         (X4)23H8


—24 Å 2—

1 Olof Hammarström, *(20/10) 20/8 1774, s. t. byggmäst. J. Hammarström i Norrbobyn, Norrbo. G. 1805. Fanj. o. kronolänsman i Bredåker 1, Delsbo. † 18/11 1824
(X4)20E1 Brita Elisabeth Falck, *29/12 1777, d. t. kronolänsman S. Falck i Kyrkbyn, Bjuråker. Änka. Bos. i Vi s4, Delsbo. † 12/4 1850 i Hogdal, Jämtl.
Sven Olof, *25/1 1808. Häradsskriv. i Härjedalen
Margreta Elisabet, *15/8 1811
Johanna Christina, *31/7 1816, † 14/8 1816
Johanna Christina, *14/7 1819, † 7/1 1822


—26 Å 3—

2 Anders Jonsson Klar, *6/10 1812, s. t. sold. J. Fält i Norrbobyn, Norrbo. G. 24/10 1841. Sold. nr 92 vid Forsa komp., Häls. reg. Bos. i Ö. Norrbobyn. † 9/9 1872 (magsår)
3Å14 Brita Matsdotter, *3/12 1816, d. t. kol. M. Ersson i Fönebo, Norrbo.
Jonas, *7/6 1843                                              (X4)44B18


—23 Y 6—

3 Pehr Johansson Klar, *29/12 1827, s. t. sold. J. Nord i Gammelsträng, Norrbo. G. 4/8 1850. Korp. nr 92 vid Forsa komp., Häls. reg. Bos. i Gammelsträng. † 18/8 1894 (slag)
3Å15 Carin Ersdotter, *16/11 1828, d. t. landbonden E. Ersson i Gammelsträng 7. † 25/3 1915.
Johannes, *3/11 1850                                       6V11
Eric, *7/5 1853                                                 9
Pehr, *22/8 1859, † 12/9 1859 (diarré)
Brita, *25/12 1862, † 4/2 1863 (bröstsjukdom)
Pehr, *26/11 1864. Skomak. i Gammelsträng. † 1/10 1930.
Jonas, *12/1 1867, † 20/2 1867 (allm. svaghet)
Brita, *1/12 1868, † 10/12 1868 (allm. svaghet)
Jonas, *25/6 1872                                            10

 

L.

—7 U 1—

(X3) Anders Jonsson-Lind *19/10 1825 i Bergsjö, s. t. Anna Andersdotter Fisk i Åkern, Bergsjö. Gävleb. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Älgered, sen bonde i Bjåsta ss 4. Bergsjö. Sen. infl. 1882 o. bos. i Fönebo, Norrbo. † 25/12 1912.
Hustru Brita Svensdotter * 9/3 1829 d. t. bonden Sven Svensson i Högen, Bergsjö. D. 31/7 1881
Jonas Erik *4/6 1851                                        2
Anders *4/4 1857                                            3


─1 V 5─

(Y56) Jonas Lund, *1718. Infl. fr. Tuna, V-norrl. G. 10/4 1745. Sold. Vid Häls. Reg. Bos. i Hålsjö, Norrbo. † 1/11 1775 (blodsot).
2 Ingrid Olsdotter, *8/9 1716, d. t. bonden O. Jacobsson i Hålsjö 10. † 22/8 1802 (ålder)
Olof »Jonsson», *20/7 1745. Dräng i Hålsjö. † 20/6 1807 (håll o.
stygn)
Isac, *1747. Okänd vistelseort.
Brita, *18/4 1750                                            4Y6
Ella, *7/2 1757                                               9


—3 Y 2—

IV Olof Larsson, *1678, trol. s. t. bonden L. Olofsson i Hålsjö 4, Norrbo. Sold. vid Häls. reg. o. bonde i Hålsjö 4.
Anna Olofsdotter, *167.. Härst. okänd.
Brita, *29/10 1697                                          7ÅV


—3 Y 24—

11 Johan Pehrsson Lönn, *28/1 1820, s. t. bonden P. Abrahamsson i Ö. Hålsjö 4. G. 1849. Sold. nr 125 vid Forsa komp., Häls. reg. Bos. i Gärde, Bjuråker. † 17/12 1880 (slag o. bröstsjukdom)
3Å14 Anna Matsdotter, *18/8 1819, d. t. kol. M. Ersson i Fönebo, Norrbo. † 18/11 1897.
Pehr Mathias, *6/2 1851. Utfl. t. Utansjö bruk, V.-norrl., 1870
Anna Margreta, *4/5 1853. Utfl. t. Hudiksvall 1875
Brita Christina, *30/4 1856


—11 Y VI—

V Nils Larsson, *167.., trol. s. t. bonden L. Olsson i Hålsjö, Norrbo. Bonde o. sold. i Hålsjö 1698-1702 enl. jdbk.
Kerstin …., *16… Härst. okänd.


—14 Y 7—

4 Eric Hansson Lönn, *17/11 1791, s. t. sold. H. Hatt i Ö. Norrbobyn, Norrbo. G. 1819. Änkl. o. omg. 1854. Sold. nr 98 vid 1:a maj. komp., Häls. reg. Bos. i Ö. Norrbobyn. † 31/1 1872.
7Y11 Anna Larsdotter, *17/3 1790, d. t. bonden L. Pehrsson i Ö. Hålsjö, Norrbo. † 16/9 1853 (magplågor).
3Å13 Carin Danielsdotter, *30/1 1821, d. t. skrädd. D. Nordqvist i Båtlänningen. † 24/3 1909.
Eric, *15/10 1819                                            16


—22 Y 2—

(D) Pehr Andersson Lund, *1734 i Södermanland. G. 7/4 1760. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Gammelsträng, Norrbo. † 14/1 1801 (kräfta)
1 Kjerstin Pehrsdotter, *24/1 1734, d. t. sold. P. Sedig i Hålsjö, Norrbo. (Blind på äldre dagar) † 9/10 1815 (ålder).
Brita, *1761
Carin, *1764, † 1768
Anna, *11/6 1768                                             13V2
Anders, *1770, † 1770
Anders, *8/1 1773                                            4
Margtha, *11/7 1774                                         2Y5
Pehr, *8/11 1775                                              5
Catharina, *1777                                              (X4)33A4


—27 Y 2—

1 Jonas Andersson Lås, *13/11 1759, s. t. sold. A. Nordin i Hålsjö, Norrbo. G. 21/4 1782. Sold. nr 73 vid Häls. reg. (Bevistat 1788-1790 års ryska krig.) Bos. i Ö. Hålsjö. † 13/5 1830 (navelbråck)
6V4 Carin Jonsdotter, *18/11 1761, d. t. bonden J. Jonsson i Gammelsträng 4, Norrbo. † 12/2 1844 (bröstvärk)
Brita, *15/8 1782                                              4V5
Anna, *5/6 1783                                               8V4
Anders »Prins», *27/11 1786. Sold. nr 95 vid Häls. reg. Död under
krigstjänst i Torneå 15/12 1808.
Jonas, *24/7 1791                                            4


—4 Å 2—

Jacob Nilsson Lund, *169.. Härst. okänd. Sold. vid Maj. komp., Häls. reg. G. 1723. Bos. i Båtlänningen, Norrbo.
VI Brita Olofsdotter, *26/12 1698, d. t. bonden O. Mårtensson i Norrbobyn 4, Norrbo. † 27/10 1780 (håll o. stygn)
Anna, *23/12 1724                                           4
Walborg, *27/1 1732, † 18/3 1732
Brita, *11/4 1733, † 11/6 1733


—4 Å 9—

8 Olof Pehrsson Lundqvist, *13/2 1813 i Ö. Norrbobyn, Norrbo. G. 18/4 1841. Sold. nr 90 vid Forsa komp., Häls. reg. Bos. i V. Hålsjö, Norrbo. † 10/1 1901 (ålder)
9Å12 Anna Olsdotter, *28/11 1817, d. t. bonden O. Pehrsson i Norrbobyn s9, Backmo, Norrbo. † 24/2 1888 (ålder)
Brita, *7/2 1844                                               11Å7


—29 Å 6—

4 Jonas Jacobsson Lang, *20/6 1793, s. t. trumslag. J. Holm i Norrbobyn, Norrbo. G. 1813. Sold. nr 129 vid I. Maj. komp., Häls. reg. Bos. i Västansjö, Bjuråker. † 22/6 1825 (lungsot)
2Å5 Margtha Jacobsdotter, *12/8 1795, d. t. sold. J. Fält i V. Norrbobyn.
Änka o. omg.                                                        (X4)6H19
Johannes, *22/11 1815
Sigrid, *29/1 1821                                            (X4)3F7
Margtha, *1/10 1822                                         (X4)4B42
Carin, *14/12 1824                                           (X4)14H8


—35 Å 1—

Lars Jonsson Lind, *165.. Härst. okänd. G. 2 ggr. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Norrbobyn, Norrbo.
Margta Olsdotter, *1650. Härst. okänd. † 21/4 1690
Carin Ersdotter, *167.. Härst. okänd.
Anna, *11/9 1697                                             3Y3
Jonas, *13/6 1700. Okänd vistelseort

 

M.

─24 U 1─

David Danielsson Modig, *167.. Härst. okänd. Sold. Vid Häls. Reg. Bos. i Hålsjö, Norrbo.
Karin Jonsdotter, *167.. Härst. Okänd.
Christina, *25/8 1693                                       12V2
Jonas, *24/12 1699                                         2


—25 Y 3—

1 Johan Svensson Mörk, *31/4 1826, s. t. korp. S. Gunst i Ö. Hålsjö. G. 23/11 1851. Sold. nr 95 vid Forsa komp., Häls. reg. Kyrkvakt. Bos. i Bästdal, Norrbo. † 2/1 1899.
(X4)10F8 Anna Bergroth, *2/9 1824, d. t. kol. J. Bergroth i Moräng 1, Bjuråker. † 11/1 1908.
Christina, *18/9 1852                                        24Å5
Jonas, *20/1 1855                                            5
Margretha, *9/5 1859. Utfl. t. Forsa 1881
Anna, *18/7 1862, † 15/1 1864 (scharlakansfeber)
Svante, *1/6 1865                                            6


—25 Y 8—

6 Johannes Mörk, *3/10 1884, s. t. husman S. Mörk i Backmo, Norrbo.
G. 28/12 1909. Serg. Infl. fr. Gävle t. Sjömyra 1913. Utfl. t. Gnarp 1919.
(X6)22S1 Lydia Eleonora Munter, *26/5 1887, d. t. sold. G. Munter i Vi, Delsbo.
Ernst Ragnar, *16/3 1909, † 30/7 1910
Artur Helmer, *30/12 1913. Lastkarl. Bos. i Byn, Gnarp.


—15 Y 28—

22 Olov Emil Mickelsson, *27/11 1924 i Gammelsträng, Norrbo.
G. 24/6 1946. Korp. vid 11 komp., Skeppsholmen, Sth.
4V13 Karin Margreta Olsson, *23/3 1926, d. t. bonden P. O. Persson i Ängebo 1, Norrbo. Utfl. t. Sth. 1947.
Olov Staffan, *27/9 1945. Utfl. t. Sth. 1947.

 

N.

─28 U 1─

Johan Nordin, *169… Härst. okänd. Sold. Vid Häls. Reg. Bos. i Högsved, Norrbo.
Anna Ersdotter, *1695. Härst. okänd. (Ej född i Norrbo). Utfl. t. Bjuråker 1769.
Karin, *1732                                                   (X4)7B3


—16 Y 1—

IV Daniel Ericsson Nav, *166.. trol. s. t. bonden E. Danielsson i Hålsjö 1, Norrbo. Sold. vid Häls. reg. Sen. bonde i Hålsjö 1.
Anna Olsdotter, *166.. Härst. okänd.
Margta, *1688, † 25/5 1696
Pehr, *1692, † 23/5 1696
Eric, *29/11 1697                                            2


—2 Y 5—

2 Jonas Nordström, *30/10 1724 i Hålsjö, Norrbo. G. 3 ggr. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Ö. Hålsjö. † 4/4 1804 (ålder)
6Y2 Ella Olsdotter, *26/10 1726, d. t. bonden O. Olsson i Hålsjö 7.
G. 1753. † 30/3 1789 (moderpassion)
12Å4 Brita Larsdotter, *10/10 1757, d. t. bonden L. Ericsson i Bästdal, Norrbo. G. 5/4 1790. † 22/11 1796 (gulsjuka)
22Y2 Margtha Pehrsdotter, *11/7 1774, d. t. sold. P. Lund i Gammelsträng, Norrbo. G 1798. Änka o. utfl. t. Söderhamn 1846.
Gossebarn, tv., *5/12 1753, † 5/12 1753 (dödfött)
Lars, tv., *5/12 1753. Utfl. t. Hälsingtuna 1769.
Margta, *12/1 1756                                         1Z4
Olof, *25/11 1763. Okänd vistelseort
Jonas, *23/12 1766. Utfl. t. Hedvigsfors, Buråker, 1786
Pehr, *2/8 1799. Okänd vistelseort.


—3 Y 3—

1 Olof Andersson Nordström, *25/1 1700, s. t. bonden A. Larsson i Hålsjö 17. G. 3ggr. Sold. vid Första maj. komp., Häls. reg. Bos. i Båtlänningen, Norrbo. † 16/3 1765 (håll o. stygn)
35Å1 Anna Larsdotter, *11/9 1697, d. t. sold. L. Lind i Norrbobyn, Norrbo. † 11/5 1843.
14Å4 Margta Jonsdotter, *1/6 1695, d. t. bonden J. Olsson i Hålsjö. Änka e. sold. S. Nordin i Norrbobyn, Norrbo. † 3/6 1753 (håll o. stygn)
7Y4 Margta Ersdotter, *1712 i Forsa sn, Gävleb. Änka e. bonden P. Plåt i Norrbobyn 1. † 6/4 1790 (ålder)
Anders, *3/4 1721                                           6
Carin, *12/6 1724                                           14Å2
Anna, *15/1 1731, † 9/6 1743
Margta, *21/7 1733                                         13Å3
Ingrid, *28/10 1754                                         28Y2


—22 Y 3—

1 Jonas Pehrsson Nöjd, *28/12 1738, s. t. sold. P. Sedig i Hålsjö, Norrbo. G. 2/11 1766. Änkl. o. omg. 1804. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Hålsjö »Stensgärde».
13Å2 Margta Pehrsdotter, *7/2 1745, d. t. nämndeman P. Olofsson i Norrbobyn 13, Norrbo. † 26/7 1800 (huvudvärk).
7V1 Karin Olsdotter, *20/4 1767, d. t. bonden O. Jonsson i Gammelsträng 5, Norrbo. Änka o. omg.                                                        26Y2
Pehr, *27/3 1769                                              6
Olof, *10/10 1771                                             33
Margtha, *15/4 1775                                         3V3
Brita, *14/4 1777
Gertrud, *4/8 1779, † 29/7 1790 (håll o. stygn)
Jonas, tv., *15/5 1782, † 23/5 1782
Carin, tv., *15/5 1782, † 25/5 1782
Jonas, *17/6 1783. Utfl. t. Forsa sn.
Nils, *29/12 1785, † 30/12 1785 (allm. svaghet)
Nils, *21/4 1787. Dräng. (Dövstum) † 18/12 1814 (vattusot)
Anders, *29/11 1791                                         7


—22 Y 11—

7 Anders Andersson Norling, *27/10 1825, s. t. sold. A. Printz i Ö. Hålsjö, Norrbo. G. 21/4 1851. Sold. nr 88 vid Forsa komp., Häls. reg. Bos. i Ö. Hålsjö. † 1/12 1905.
(X4)25A3 Ingrid Öberg, *22/4 1824, d. t. bruksarb. O. Öberg i Strömbacka, Bjuråker. † 17/4 1896.
Brita, *3/3 1850                                               13Å27
Marget, *24/9 1852                                           23Y9
Carin, *3/8 1855                                               (X4)12C6
Anders, *28/6 1859                                           15
Inga, *10/1 1863                                              14Y24
Olof, *8/8 1866. Utfl. t. Hudiksvall 1886.


—23 Y 3—

2 Johan Pehrsson Nord, *20/9 1794, s. t. sold. P. Hjort i V. Hålsjö. G. 1820. Sold. nr 92 vid Majorens komp., Häls. reg. Bos. i Gammelsträng, Norrbo. † 24/3 1870 (ålder)
(X4)6H5 Brita Pehrsdotter, *28/6 1792, d. t. husman P. Jonsson i Backmo, Norrbo. † 14/8 1840 (angina)
Gertrud, *27/8 1821                                          14Y12
Margtha, *2/9 1824                                           2Å12
Pehr, *29/12 1827                                            6
Brita, *29/4 1831                                              10Å13
Olof, *3/9 1835                                                7


—27 Y 1—

(X8) Anders Nordin, *1716 i Forsa sn. G. 1746. Sold. vid Maj. komp., Häls. reg. Bos. i Hålsjö, Norrbo. † 13/4 1788 (bröstsjukdom)
(X8) Brita Jonsdotter, *1727 i Forsa sn. † 18/4 1805 (ålder)
Margta, *21/5 1749                                           4Å5
Carin, *2/4 1755                                               (X4)14A2
Jonas, *13/11 1759                                           2
Anders, *15/2 1764. Utfl. t. Hälsingtuna 1783
Brita, *7/2 1769                                               3


—45 Y 1—

Pehr Olofsson Norman, *168.. Härst. okänd. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Högsved, Norrbo.
Margta Larsdotter, *168.. Härst. okänd.
Olof, *18/1 1712                                               11Å1


—3 Å 23—

13 Pehr Nordqvist, *13/11 1801, s. t. skrädd. D. Nordqvist i Båtlänningen, Norrbo. G. 1/4 1826. Sold. vid Maj. komp., Häls. reg. Bos. i Gammelsträng, Norrbo. † 8/11 1863 (blodslag)
7Å12 Carin Olsdotter, *(28/9) 28/7 1799, d. t. bonden O. Jonsson i Ö. Norrbobyn 7. † 2/10 1864.
Daniel, *31/5 1827                                            35
Margtha, *28/12 1829, † 10/2 1830 (bröstfeber)
Olof, *26/4 1833                                               36
Marget, *3/10 1838                                           (X4)4A15


—3 Å 64—

21 Lars Pehrsson Nordström, *22/2 1812, s. t. husman P. Wittlock i Snipåsen, Bjuråker. G. 1833. Sold. nr 115 vid Delsbo komp., Häls. reg. Bos. i Änga. Utfl. t. Sättna, V.-norrl. 1840.
(X39) Johanna Wiström, *19/5 1803 i Rogsta sn, Gävleb. Utfl. t. Sättna 1840.
Maria Magdalena Matsdotter, *1/4 1827. (Styvd.) Utfl. t. Sättna 1840.
Olof Mathias, *19/3 1833. Utfl. t. Sättna 1840.
Ingrid Brita, *2/8 1838. Utfl. t. Sättna 1840.


—10 Å 7—

3 Pehr Pehrsson Nordstedt, *21/4 1749, s. t. sold. P. Hål i Gammelsträng, Norrbo. G. 1774. Furir vid Häls. reg. (Bevistat finska kriget 1788-1790.) Bos. i Gammelsträng. † 24/3 1822 (drunknade i N. Dellen)
(D37) Maria Berggren, *2/8 1754, d. t. gårdsfogde Berggren å Lagnanssjö säteri, Lerbo sn, Söd. † 5/5 1832.
Gustaf Reinhold, *2/4 1776, † 2/7 1848 (ålder)
Eva Christina, *11/6 1783. Tjänarinna i Norrbo. † 2/7 1853 (slag)
Maria Elisabet, *6/4 1786                                   (X6)17M8


—10 Å 9—

6 Eric Ersson Norell, *6/1 1797, s. t. kronobonde E. Johansson i Ö. Norrbobyn, Norrbo. G. 3 ggr. Skild 1833. Omg. 9/3 1834. Änkl. o. omg. 5/11 1854. Sold. nr 88 vid I. maj. komp., Häls. reg. Bos. i Ö. Norrbobyn. † 29/3 1885 (ålder)
9V5 Brita Pehrsdotter, *4/8 1794, d. t. bonden P. Pehrsson i Ö. Hålsjö 10, Norrbo. (Sinnessjuk). Skild. Vistas på hospital i Gävle. † 27/4 1841 (gastrisk feber)
(X4)67B2 Margta Johansdotter, *26/7 1793, d. t. sold. J. Sand i Spångmyra. Änka e. husman J. Spansk i Gärde, Bjuråker. † 27/2 1854 (lungsot)
(X8) Anna Nilsdotter Skål, *21/9 1820 i Forsa, Gävleb. Infl. 1854.
† 6/1 1895.
Eric, *26/12 1823                                             6
Sigrid, *3/8 1825, † 2/4 1826 (bröstfeber)
Sigrid, *20/3 1828                                            (X4)25B2
Pehr, *1/2 1831                                                13
(X4) 67B2 Johan, *27/2 1832. (Styvs.) Utfl. t. Bergsjö 1849
Brita, *21/11 1834, † 22/11 1834 (slag)
Brita Elisabet, *6/8 1848                                    (X4)13B7
Nils, *21/9 1855                                               14
Jonas, *17/11 1863                                           15


—14 Å 4—

II Sven Jonsson Nordin, *13/5 1711, s. t. bonden J. Jacobsson i Norrbobyn, Norrbo. G. 1737. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Norrbobyn. † 1/10 1742 (begravd i Vaxholm)
4Y1 Margta Jonsdotter, *1/6 1695, d. t. bonden J. Olsson i Hålsjö 5, Norrbo. Änka o. omg.                                                                   3Y3


—27 Å 4—

2 Olof Olsson Nordqvist, *6/3 1820, s. t. korp. O. Skytt i Ö. Norrbobyn, Norrbo. G. 1844. Sold. nr 98 vid Forsa komp., Häls. reg. Änkl. o. omg. 6/6 1870. Bos. i V. Norrbobyn. † 17/12 1883 (magsår)
(X8) Anna Jonsdotter, *27/6 1807, d. t. bonden j. Olofsson o. h. h. Cecilia Jonsdotter i Långby, Forsa sn. † 10/12 1867 (slag)
(X8) Cecilia Olsdotter Bjur, *28/3 1837, d. t. husman Olof Persson i Flatmo i Forsa. G. 6/6 1870. Änka o. omg. 15/11 1885. † 18/3 1913.                                                         1U11
Brita, *1/2 1845                                               4Y20
Jonas, *9/4 1847                                              7

 

O.

—6 Å VI—

V Olof Olofsson, *166.., trol. s. t. bonden O. Andersson i Norrbobyn 6, Norrbo. Sold. vid Häls. reg. o. bonde i Norrbobyn 6, 1690-1700 enl. jdbk.
Karin Nilsdotter, *1638. Härst. okänd. Tid. g. o. änka. † 15/4 1703.Jonas Olsson -Villa-Jonke, Norrbobyn

—9 Å 52—

37 Jonas Olsson, *24/8 1880, s. t. bonden O. Olsson i Ö. Norrbobyn 9.
G. 8/11 1914. Bonde i Norrbobyn, sen. torp. i Länsmanstomten 1, Norrbo.
7Å38 Margreta Larsdotter, *24/10 1883, d. t. bonden L. Larsson i Norrbobyn s7.
Gertrud, *14/10 1915                                        22U26
Anna Kristina, *24/7 1918. Utfl. t. Hudiksvall 1942
Lars Olof, *12/6 1921. Jordbr.-arb. i Norrbobyn

 

P.

—21 U 10—

4 Anders Matsson-Printz 17/5 1805 s. t. korp. M. Blom i Norrbobyn.
G. 28/4 1835. Sold. nr 73 vid Första maj. komp., Häls. reg. Bos. i Ö. Hålsjö, Norrbo. † 5/11 1869.
7Å12 Margtha Olsdotter *16/10 1800 d. t. bonden O. Jonsson i Ö. Norrbobyn 7, Norrbo. † 8/7 1883 (ålder)
Margtha *6/2 1836


—5 Y 4—

1 Jonas Pehrsson Plåt, *8/1 1720, s. t. bonden P. Olofsson i Hålsjö 6, Norrbo. G. 2/11 1746. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Hålsjö. † 21/2 1765 (håll o. stygn).
11ÅII Ingrid Olsdotter, *20/9 1720, d. t. gästgiv. O. Pehrsson i Norrbobyn 11, Norrbo. Utfl. t. Bjuråker 1804. † 26/3 1809.
Olof, *4/12 1748. (Ofärdig) Utfl. t. Delsbo 1777.
Anna, tv., *4/5 1755, † 10/5 1758 (koppor)
Gossebarn, tv., *4/5 1755, † 4/5 1755 (dödfött)
Jonas, *19/7 1760. Dräng i Hålsjö. † 28/1 1791 (feber)
Eric, *6/1 1763                                               12


—22 Y 7—

3 Anders Jonsson Printz, *29/11 1791, s. t. sold. J. Nöjd i Hålsjö, Norrbo. G. 31/4 1812. Änkl.o. omg. 26/11 1866. Sold. nr 73 vid Häls. reg. (Majorens komp.) Bos. i Ö. Hålsjö. † 22/11 1886 (ålder)
7Y11 Brita Larsdotter, *12/2 1788, d. t. bonden L. Pehrsson i Ö. Hålsjö. † 11/11 1863 (ålder)
(X8) Brita Pehrsdotter, *23/6 1817 i Forsa, Gävleb. Infl. 1866. † 23/3 1896 (ålder).
Jonas, *20/9 1813. Utfl. t. Forsa 1846.
Lars, *12/4 1816. Utfl. t. Forsa 1832.
Margtha, *18/3 1819                                         4Y17
Helena, *24/9 1821                                           (X4)22A6
Anders, *27/10 1825                                         11
Brita, *20/7 1828, † 22/6 1845 (bröstinflammation)


—4 Å 1—

VI Mårten Olofsson Plåt, *2/12 1694, s. t. bonden O. Mårtensson i Norrbobyn 4, Norrbo. G. 1721. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Norrbobyn.
† 3/8 1747.
41Å1 Helena Marcusdotter, *13/1 1698, d. t. sold. M. Winter i Båtlänningen, Norrbo. † 25/11 1768 (katarr o. feber)
Olof, *24/12 1727                                             3


—7 Y 2—

(X1) Erich Olsson Palmträd, *13/10 1698 i Alfta sn, Gävleb. Korp. vid. Häls. reg. Bos. i Hålsjö, Norrbo. † 21/12 1768.
V Helena Jonsdotter, *21/7 1699, d. t. bonden J. Larsson i Hålsjö 9, Norrbo. † 3/12 1756 (död o. begravd i Gävle).
(X8) Kjerstin Nilsdotter, *1714 i Forsa sn. G. 1758. † 30/5 1772 (torrvärk)
Barbro, *26/1 1727                                         6
Erich, *21/6 1734. Okänd vistelseort
Helena, *1745. Okänd vistelseort


—29 Y 3—

1 Johan Edvard Pettersson, *30/7 1887, s. t. stenarb. E. J. Pettersson i Ö. Hålsjö, Norrbo. G. 14/3 1909. Dist.-korp. vid Häls. reg. Utfl. t. Söderhamn 1909.
(X42) Elin Elisabet Karlsson, *20/11 1888 i Söderala, Gävleb.
Johan Edvard, *19/2 1909. Utfl. t. Söderhamn 1909.

Q.

R.

—2 U 5—

Pehr Pehrsson-Rusk *10/9 1750 s. t. bonden P. Jonsson i Bästdal 2, Norrbo. G. 1798. Sold. nr 96 vid Häls. reg. (Bevistade finska kriget 1808-1809) Bos. i Bästdal. † 23/4 1819 (håll o. stygn)
10Å3 Brita Pehrsdotter *13/9 1750 d. t. sold. P. Hål i Gammelsträng, Norrbo. † 14/1 1832 (bröstfeber)
Margta *21/9 1779                                          (X4)22C1
Carin *17/10 1782                                           11Y4
Pehr *15/7 1785. Okänd vistelseort
Kjerstin *24/4 1787                                         11Y6
Ingrid *24/2 1792, † 11/1 1795 (håll o. stygn)


─1 V 10─

8 Pehr Olsson Ruth *14/8 1788, s. t. bonden O. Rollberg i Ö. Norrbobyn. G. 16/4 1813. Sold. (förstärkningskarl) vid Häls. reg. Bos. i Hålsjö, Norrbo. † 18/10 1814 under krigstjänst å Fredrikstads sjukhus.
(X4)26C2 Clars Persdotter, * 25/3 1781, d. t. landbonden P. Matsson i Gammelsträng, Norrbo. Änka o. omg.                             12V7
Carin, *22/9 1813                                           (X4)32A3


—14 V 2—

1 Hans Simsson Rääf, *1655, s. t. Simon i Gammelsträng, Norrbo. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Gammelsträng. † 16/9 1694
H. namn okänt
Ella, *29/9 1689                                              1V2


—4 Z 2—

(W37) Erik Rask, *11/5 1861 i Svärdsjö sn, Kopp. Infl. fr. Bjuråker 1882. G. 24/10 1886. Sold. nr 82 vid Forsa komp., Häls. reg. Bos. i Hålsjö, Norrbo. Utfl. t. Forsa 1916.
1 Maria Skogberg, *24/1 1866, d. t. bonden L. Skogberg i Stensgärde 1, Norrbo. † 20/11 1902.
Selma Maria, *13/12 1884                                  2Y24
Anna Brita, *27/4 1887                                      4
Marta, *26/7 1888                                            29Y2
Erik Teodor, *10/9 1891. Utfl. t. Söråker, Rogsta 1912.
Klara Matilda, *13/10 1893. G. 12/7 1940. Bos. i Edsbyn, Ovanåker.
Lars Edvard, *8/11 1895. Utfl. t. Karlskrona 1910.
Per Otto, *27/8 1897. Utfl. t. Karlskrona 1910.
Karl Vilhelm, *6/5 1899. Ladug.-karl i Näsviken, Forsa.
Emma Linnea, *26/11 1900. Utfl. t. Sörforsa, Forsa 1915.


65D2 Johan Petter Hübinette –Rask var född på Strömbacka 15/1 1850. Fanjunkare vid Hälsinge regemente. Gift 16/11 1873 med Christina Fröjd född 24/4 1852 i Moräng.
I maj 1850 flyttade familjen från Strömbacka till ”Hybbens” på kyrkbacken i Hassela. Därifrån flyttade de till Brunkänge 1875. Tio år senare 1885 (troligen som ett resultat av laga skifte) flyttade de till Norrbobyn och tog då troligen sitt hus med sig. 1914 flyttade familjen Rask från Norrbobyn till Nestors i Kyrkbyn, där makarna levde återstoden av sina liv.
Tolv barn:
Alfred 6/10 1874. Lantbrevbärare, gift med Margareta Jonsdotter i V. Hålsjö ss13 i Norrbo.
Gustaf 11/2 1876. Utflyttad till Stockholm
Carl 17/1 1878. Ångbåtsförare på Dellen. Bos. i Hålsjö, flyttat till Forsa 1929.
Pehr 8/11 1879. Utflyttat till Ljusdal 1897
Matilda 7/11 1881. Gift 22/8 1909 med handlaren J. V. Boman i Åmot i Ockelbo.
Hulda 26/2 1884. Utflyttad till Ovansjö 1901
Jenny 30/11 1886. Utflyttat till Ramnäs, Västmanland 1915.
Ester 21/9 1888. Gårdsägare i Kyrkbyn i Bjuråker
Gerda 28/4 1890 – 24/4 1906
Erik Arvid 26/4 1894 – 20/7 1898
Hildur Johanna 23/10 1897 – 1/2 1898

Fadern Johan Petter avled 14/7 1930 och hustrun Christina avled 29/3 1934. De ligger begravda i familjegraven på Norrbo kyrkogård.
Huset kallas idag för ”Nestors” kyrkbyn 1:4


—10 Å 4—

2 Pehr Johansson Spång (Ren), *31/4 1755, s. t. bonden J. Pehrsson i Norrbobyn 4. G. 1779. Sold. vid Prem. maj. komp., Häls. reg. (Bevistat 1788-1790 års finska krig). Bos. i Bästdal, Norrbo. † 9/4 1809 (bröstfeber)
(X19) Brita Carlsdotter, *12/7 1751, d. t. bonden C. Andersson i Slasta, Hälsingtuna. † 2/2 1819 (feber)
Carl, *8/12 1779. Utfl. t. Hög.
Margta, *3/1 1782. Okänd vistelseort.
Carin, *3/6 1784. Utfl. t. Hög 1800
Johan, *5/12 1786. Sold. vid Häls. reg. Dödsskjuten vid Orravais 14/9
1808.
Pehr, *5/11 1789                                              8


3R35 (Bergsjö släktbok) Johan Rast född 6/1 1845 i Viksjö sn, V. norrland, soldat vid Hälsinge regemente, bosatt i Franshammar, Hassela. Inflyttad till Ö. Brännåsen 17/9 1898 Kolare Flyttade till Strömbacka 1899. Död i Strömbacka 27/7 1902 (leverkräfta)
Gift 30/1 1870 med Marie Samuelsdotter född 24/6 1846, d. t. husman Samuel Eriksson, Brickan Svedje, Hassela.
Två barn:
Anna Brita 28/12 1868. Flyttade till Njurunda 1892
Margareta Matilda 11/7 1873. Flyttade till Bjuråker 1898

 

S.

—U 2—

(X33) Eric Larsson-Stork, *169.., Härst. okänd. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Norrbo.
IV Ella Thomsdotter, *29/9 1693, d. t. bonden T. Matsson i Bästdal 1, Norrbo.
Lars »Norén» *7/1 1719. Okänd vistelseort


—2 U 8—

(X8) Johan Sömm *17… G. 2/10 1829. Sold och bonde i Långby, Forsa.
† 1842
3 Brita Jonsdotter *4/5 1792 d. t. bonden J. Pehrsson i Bästdal 2, Norrbo. † 1/5 1844 (magplågor).


—6 U 3—

2 Eric Andersson-Spansk *18/6 1785 s. t. kol. A. Ersson i (Masbo) Fönebo. G. 19/4 1812. Sold. nr 83 vid Första Maj. komp., Häls. reg. Bos. i V. Hålsjö, Norrbo. † 10/10 1813 i Göteborg.
11Y2 Carin Larsdotter *23/8 1787 d. t. bonden L. Persson i V. Hålsjö 16, Norrbo. Änka o. omg.                                     (X6)32M16
Anders *2/9 1813                                            5


—6 U 6—

4 Lars Eric Bäckvall-Sving *8/3 1830 s. t. arb. O. Bäckvall i Fönebo. G. 10/4 1855. Sold. nr 83 vid Forsa komp., Häls. reg. Bos. i Ö. Hålsjö, Norrbo. † 3/12 1917.
3Å16 Brita Jacobsdotter *20/2 1834 d. t. nybygg. J. Ersson i Fönebo.
† 12/2 1919.
Sara Margaretha *22/8 1855                             (X4)22E2
Lars Eric *26/9 1858                                        11
Anders Olof *22/5 1863. Emigr. t. N. Amerika 1891
Anna Brita *18/1 1867, † 7/2 1868
Anna Brita *21/5 1872                                     10Å19


─27 U 1─

Pehr Ericsson Stor, *1682. Härst. okänd. Sold. Vid Häls. Reg. Bos. i Hålsjö, Norrbo
Elisabeth Sjulsdotter, *1687. Härst. okänd.
Carin, *13/4 1718. Okänd vistelseort.
Elisabet, *1725                                               (X4)2B3


—9 V 8—

5 Lars Persson Snäll, *23/6 1791, s. t. bonden P. Pehrsson i Ö. Hålsjö 10, Norrbo. G. 16/4 1812. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Ö. Hålsjö. † 2/2 1877 (ålder)
7Å9 Carin Olsdotter, *22/5 1788, d. t. bonden O. Olsson i V. Hålsjö 13.
† 13/1 1866 (lungsot)
Pehr, *6/9 1814                                              13
Carin, *15/11 1818                                          1Y13


—12 V 3—

1 Jonas Jonsson Sedig, *19/7 1700, s. t. sockenskrädd. J. Lijtén i Bränsand. G. 1720. Sold. vid Häls. reg. (Kommenderad t. Gävle på 1720-talet då ryssarna brandhärjade landets kuster) Nämnes sen. som sockenskrädd. Bos. i Gammelsträng, Norrbo. † 24/4 1778 (håll o. stygn)
16V1 Chjerstin Ersdotter, *15/4 1699, d. t. sold. E. Fyr i Gammelsträng.
† 22/5 1761 (vattusot).
Karin, *3/2 1730. Utfl. t. Forsa 1748
Jonas, *8/11 1731, † 24/11 1731
Eric, *13/12 1734                                            6


—1 Y 9—

4 Eric Olsson Skantz, *5/8 1783, s. t. bonden O. Ersson i V. Hålsjö 1, Norrbo. G. 15/11 1811. Sold. nr 86 vid Första maj. komp., Häls. reg. Bos. i V. Hålsjö. Funnen ihjälfrusen invid vägen i Tierps sn den 17/3 1841.
5Y6 Cherstin Andersdotter, *14/7 1792, d. t. bonden A. Pehrsson i Hålsjö 7. † 1872 (ålder)
Olof, *10/10 1813. Utfl. t. Forsa 1834.
Margtha, *21/4 1819                                       2V3
Anders, *12/9 1823                                         13


—3 Y 6—

3 Anders Olsson Strandell, *3/4 1721, s. t. sold. O. Nordström i Båtlänningen. G. 1754. Sold. vid Prem. maj. komp., Häls. reg. Bos. i Hålsjö, Norrbo. † 6/5 1770 (håll o. stygn)
(X8) Anna Nilsdotter, *1724, d. t. bonden N. Jonsson o. h. h. Kerstin Svensdotter i Rumsta by, Forsa sn. † 26/2 1802 (ålder)
Olof, *27/11 1755                                           4Y6
Kjerstin, *19/4 1757                                        7Y12


—3 Y 22—

18 Erik Ersson Tomtlund (Strid), *9/3 1867, s. t. bonden E. Pehrsson i Hålsjö s4, Norrbo. G. 7/6 1897. Sold. nr 73 vid Häls. reg. Arb. Bos. i Ö. Hålsjö. Utfl. t. Bjuråker 1899. Sen. skogsarb. Bos. i Moviken. Utfl. t. Njurunda 1911.
4V10 Anna Brita Forslin, *28/4 1867, d. t. bonden J. Forslin i Ö. Norrbobyn sss1, Norrbo. Änka e. bonden E. Jonsson i Ö. Hålsjö s1.
Erik Johan, *15/1 1898. Utfl. t. Njurunda 1911


—7 Y 3—

V Lars Jonsson Strandell, *14/4 1701, s. t. bonden J. Larsson i Hålsjö 9, Norrbo. G. 1724. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Mossgården, Hålsjö.† 8/3 1731.
(X8) Chjerstin Larsdotter, *1693 i Forsa sn. † 11/1 1785 (ålder)
Jonas, *30/10 1724, † 1804.
Lars, *10/12 1726. Okänd vistelseort.
Kjerstin, *20/7 1729                                        7
Pehr, *17/4 1731                                            8


—8 Y 4—

2 Jacob Pehrsson Stursk, *15/8 1749, s. t. bonden P. Jacobsson i Hålsjö 12, Norrbo. G. 1772. Sold. vid Häls. reg. Bos. i V. Hålsjö. (Ofärdig).† 16/11 1797 (håll o. stygn)
6Å3 Carin Pehrsdotter, *13/12 1747, d. t. P. Pehrsson i Strömbacka, Bjuråker. † 6/9 1836 (ålder)
Sigrid, *13/1 1773                                           24Y2
Pehr, *29/3 1775                                            (X6)47L1
Eric, *3/11 1778                                             6
Carin, *26/3 1782. G. 18/6 1815 o. utfl. t. Hassela sn.
Jacob, *2/7 1786
Jonas »Jacobsson», *17/1 1789. Husman i V. Hålsjö. † 16/1 1870
(ålder).
Margtha, *6/12 1791                                       7
Brita, *21/12 1795


—8 Y 6—

4 Eric Jacobsson Svensk, *3/11 1778, trol. s. t. sold. J. Stursk i V. Hålsjö, Norrbo. Utfl. 1800. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Mora, Delsbo.
5Y5 Brita Pehrsdotter, *15/7 1769, d. t. bonden P. Olofsson i Ö. Hålsjö 7. Utfl. 1801. † 14/6 1838.
Jacob, *11/7 1803, † 24/4 1829
Kjerstin, *20/10 1808                                      (X6)42N14


—14 Y 9—

4 Pehr Hansson Skantz, *1/4 1806, s. t. sold. H. Hatt i Ö. Norrbobyn.
G. 1/11 1835. Sold. nr 84 vid Forsa komp., Häls. reg. Bos. i Bästdal, Norrbo. † 30/6 1860 (kolik).
(X4)17A2 Inga Nordström, *2/10 1808, d. t. sold. P. Nordström Frid i Gärde, Bjuråker. † 20/11 1880.
Ingrid, *21/11 1836                                         25Y4
Catharina, *11/10 1841. Utfl. t. Forsa 1860.
Pehr, *29/3 1847. Utfl. t. Forsa 1865.


—14 Y 20—

14 Jonas Pehrsson Snygg, *25/5 1843, s. t. husman P. Klar i Ö. Norrbobyn, Norrbo. G. 22/11 1868. Sold. nr 90 vid Forsa komp., Häls. reg. Bos. i Ö. Norrbobyn. Utfl. t. Delsbo 1930. † 1/4 1932.
(X4)24D4 Ingrid Jonsdotter, *18/2 1839, d. t. bonden J. Ersson i V. Norrbobyn s15. † 30/8 1915.
Jonas, *4/8 1870, † 13/9 1870 (allm. svaghet)
Karin, *24/4 1874, † 20/11 1876 (scharlakansfeber)
Jonas, *12/4 1876, † 10/11 1876 (scharlakansfeber)
Per, *13/5 1878                                              26


—14 Y 24—

16 Nils Ersson Sved, *10/2 1861, s. t. bonden E. Lönn i Ö. Norrbobyn 6, Norrbo. † 21/2 1940
G. 16/11 1882. Sold. nr 96 vid Forsa komp., Häls. reg. Bos. i Bästdal, Norrbo.† 21/2 1940.
22Y11 Inga Norling, *10/1 1863, d. t. sold. A. Norling i Ö. Hålsjö, Norrbo.
Erik, *21/8 1884                                             29
Anders Olof, *6/4 1889, † 22/10 1908


—22 Y1—

Pehr Jonsson Sedig, *20/9 1706. Härst. okänd. Sold. vid Häls. reg. (Häradsprofoss.) Bos. i Hålsjö, Norrbo. † 26/9 1742. (Död o. begravd i Finland)
Brita Olofsdotter, *1703. Härst. okänd. Änka o. omg.  42Y2
Kjerstin, *24/1 1734                                          2
Jonas, *28/12 1738                                           3


—42 Y 3—

2 Olof Pålsson Stor, *1/2 1745, s. t. sold. P. Sund i Hålsjö, Norrbo. G. 17/4 1768. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Bästdal, Norrbo. † 7/5 1783 (avtynande).
3Å6 Lisbeth Larsdotter, *10/1 1746, d. t. sold. L. Stor i Hålsjö. † 26/2 1795
Brita, *1768, † 176..
Carin, *1770, † 1770
Carin, *1772, 177..
Brita, *12/4 1774                                              13Å8
Lars »Svedensten», *16/7 1776 »Går i trivialskola i Hudiksvall»
Carin, *9/5 1779                                               22Y5
Elisabeth, *1/6 1782, † 1782 (allm. svaghet)
Ella, *8/4 1783


—2 Z 2—

1 Olof Jonsson Spårman, *8/2 1700, s. t. skomak. J. Jonsson i Vedmyra. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Hålsjö, Norrbo.
9Å11 Karin (Anna) Danielsdotter, *26/4 1700, d. t. bonden D. Olofsson i Norrbobyn 9, Norrbo.
Olof, *2/2 1733


—2 Å 11—

5 Jonas Jacobsson Sköld, *14/12 1791, s. t. korp. J. Fält i V. Norrbobyn, Norrbo. G. 25/3 1822. Sold. nr 137 vid Maj. komp., Häls. reg. Bos. i Norrbobyn. (På sin bröllopsdag slog han en officer och blev av med krigsrätten, dömd att arkebuseras, men fick gm. kunglig nåd straffet ändrat t. 2 års fästning.) † 28/10 1825 (slag)
20U3 Kjerstin Friberg, *14/3 (17/3) 1799, d. t. skrädd. P. Friberg i Hålsjö, Norrbo. Änka o. omg.              (X4)27A11


—3 Å 2—

1 Daniel Stephansson Sedig, *18/7 1708, s. t. bonden S. Danielsson i Norrbobyn 3, Norrbo. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Båtlänningen, Norrbo.
Ingrid Ersdotter, *1716. Härst. okänd.
Eric, *6/9 1733                                                 7
Elsa, *31/7 1736                                              8
Pehr, *27/8 1747


—42 Y 2—

1 Paul Ambjörnsson Sund (Sved), *24/9 1708, s. t. sold. Ambjörn Stark i Alfta sn. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Delsbo. (Bevistat 4 krigskommenderingar) Infl. t. Norrbo 1744. Bos. i Hålsjö där han nämnes som häradsprofoss. G. 3 ggr. † 19/10 1781 (ålder)
(X6)21T1 Anna Larsdotter, *16/8 1713, d. t. bonden L. Larsson i Åkre 3, Delsbo. † 26/6 1743.
22Y1 Brita Olofsdotter, *1703. Härst. okänd. Änka e. sold. P. Sedig i Hålsjö, Norrbo. † 29/11 1776 (andtäppa o. bröstvärk)
9Y3 Carin Jacobsdotter Kylander, *3/10 1730, d. t. bonden J. Olofsson i Hålsjö 9, Norrbo. Änka e. sold. A. Kylander i Hålsjö. † 27/7 1816 (ålder)
Ambjörn, *20/4 1728, † 5/8 1763
Jonas, *3/4 1733
Pehr, *27/9 1734
Carin, *1736. G. m. Göran Göransson.
Påhl, *7/10 1738
Cherstin, *174..
Olof, *1/2 1745                                                3
Lisbeth, *1746
Brita, *./1 1761

 


—3 Å 6—

1 Lars Stephansson Stor, *2/5 1725, s. t. bonden S. Danielsson i Norrbobyn 3, Norrbo. G. 1743. Sold. vid Häls. reg. (Deltagit i flera krig.) Bos. i Hålsjö, Norrbo. † 28/11 1783 (hetsig feber).
1V2 Carin Olofsdotter, *20/7 1722, d. t. bonden O. Jacobsson i Hålsjö 10, Norrbo. † 16/5 1786 (halssjukdom)
Lisbeth, *10/1 1746                                          42Y3
Olof, *1/11 1748                                               12
Ella, *10/7 1751. Tjänarinna i Bästdal, Norrbo. † 21/8 1815. (ålder)
Stephan, *19/10 1754                                       (X4)1E8


—3 Å 7—

2 Eric Danielsson Snäll, *6/9 1733, s. t. sold. D. Sedig i Båtlänningen, Norrbo. G. 2/12 1764. Änkl. o. omg. 1795. Korp. vid Häls. reg. (Bevistat pommerska kriget samt 1788 års finska krig.) Bos. i Båtlänningen. † 25/9 1814 (slag)
11Å1 Cherstin Olsdotter, *7/4 1738, d. t. bonden o. Norman i Norrbobyn 11, Norrbo. † 7/4 1795 (håll o. stygn)
(X8) Carin Olsdotter, *1754, sold.-d. från Hillsta, Forsa sn. † 28/2 1833 (ålder)
Ingrid, *21/2 1766, † 25/3 1766 (kvävd av våda av modern under
sömnen)
Ingrid, *28/5 1767                                            21U3
Olof, *10/11 1769. Snick. Utfl. t. Söderhamn 1808.
Daniel, *23/4 1773                                            13
Pehr, *3/12 1776, † 13/2 1777 (håll o. stygn)
Eric, *28/1 1778. Okänd vistelseort.
Pehr, *29/7 1781, † 22/10 1781 (håll o. stygn)
Pehr, *5/10 1784, † 16/1 1785 (håll o. stygn)


—3 Å 11—

5 Erik Pehrsson Strand, *30/5 1745, s. t. husman P. Stephansson i Norrbobyn. G. 1768. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Gammelsträng, Norrbo.† 16/6 1789 under krigstjänst i Finland.
(X3) Carin Olsdotter, *29/7 1739 i Bergsjö sn. † 4/2 1791 (feber)
Margareta, *2/3 1769                                        17
Carin, *30/6 1770, † 1/11 1770 (håll o. stygn)
Carin, *1/5 1778, † 18/12 1834 (lungsot)


—4 Å 6—

3 Olof Olsson Snäll, *16/7 1766, s. t. sold. O. Asp i Båtlänningen, Norrbo.
G. 1800. Sold. nr 95 vid Häls. reg. (Bevistat finska kriget 1798-1790.) Bos. i Båtlänningen. † 20/2 1806 (håll o. stygn)
11Å2 Chjerstin Pehrsdotter, *15/5 1780, d. t. bonden P. Olsson i V. Norrbobyn 11, Norrbo. Änka o. omg.                                             (X4)41E4
Pehr, *29/1 1803                                              10
Olof, *23/1 1805, † 27/1 1807 (brännskador)


—4 Å 7—

5 Olof Mårtensson Skräck, *8/7 1788, s. t. husman M. Olsson i Båtlänningen, Norrbo. G. 1/4 1818. Korp. nr 90 vid I. Maj. komp., Häls. reg. (Deltagit i flera bataljer under 1808-1814 års krig.) Bos. i Båtlänningen. † 14/5 1835 (huvudvärk)
7V2 Ella Jonsdotter, *17/1 1775, d. t. bonden J. Olsson i Gammelsträng 7, Norrbo. † 20/11 1845 (slag)


—5 Å 6—

3 Lars Ersson, *26/10 1810, s. t. bonden E. Pehrsson i Ö. Norrbobyn 5, Norrbo. G. 31/10 1841. Torp. i V. Norrbobyn. † 6/2 1892 (ålder)
14Y6 Christina Samuelsdotter, *15/1 1820, d. t. sold. S. Klar i Båtlänningen, Norrbo. † 23/10 1894 (ålder)
Kjerstin, *15/2 1843                                          3Å47
Eric »Söm», *7/7 1845. Sold. vid Häls. reg. o. torp. i Norrbobyn.
† 15/7 1934.
Carin, *7/10 1848                                             24Å6
Brita, *26/1 1851                                              2Å15
Anna, *9/12 1853, † 7/3 1854 (smittkoppor)
Lars, *24/6 1860                                              8


—9 Å 21—

11 Olof Andersson Snygg, *(3/4) 7/4 1796, s. t. torp. A. Pehrsson i Fönebo, Norrbo. G. 7/12 1821. Änkl. o. omg. 18/3 1831. Sold. nr 87 vid I. Maj. komp., Häls. reg. Bos. i Ö. Norrbobyn. Utfl. t. Hassela 1837.
2Å3 Margta Olsdotter, *22/12 1788, d. t. bonden O. Jacobsson i Norrbobyn 2, Norrbo. † 5/8 1830 (barnsängsfeber)
11Å4 Margtha Jonsdotter, *23/3 1807, d. t. bonden J. Pehrsson i V. Norrbobyn 11, Norrbo. Utfl. t. Hassela 1837.
Ingrid, *11/10 1823, † 31/10 1825 (kikhosta)
Olof, *18/8 1826. Utfl. t. Hassela 1837
Anders, *5/8 1830. Utfl. t. Hassela 1837
Jonas, *8/8 1834. Utfl. t. Hassela 1837
Pehr, *9/1 1837. Utfl. t. Hassela 1837


—10 Å 12—

8 Sven Eric Pehrsson Språng, *4/3 1837, s. t. sold. P. Käck i Sandmyran, Norrbo. G. 18/7 1859. Husman i Sandmyran. † 24/12 1866 (maglidande o. tvinsot)
(X4)50E1 Christina Nygren, *19/7 1829, d. t. hyttarb. P. Nygren i Österbo, Bjuråker. † 13/2 1919.
Pehr Eric »Spång», *22/5 1860. Sold. nr 93 i Forsa komp., Häls. reg. † 9/3 1899.


—13 Å 1—

V Jonas Olofsson Sturk, *16/4 1697, trol. s. t. bonden O. Jonsson i Norrbobyn 13, Norrbo. G. 1720. Korp. vid Häls. reg. (Deltagit i flera krig) Bos. i Norrbobyn. † 13/4 1780 (slag)
22U1 Brita Andersdotter, *9/6 1697, d. t. serg. A Brask i Åkre, Delsbo.
† 1/1 1781 (håll o. stygn)
Brita, *1735                                                     (X4)7G2
Jonas, *15/8 1737                                            3


—2 Å 4—

2 Jonas Jacobsson Sturk, *24/9 1746, s. t. bonden J. Olsson i Norrbobyn 2, Norrbo. G. 24/5 1778. Vergeringskarl. vid Häls. reg. (Deltagit i ryska kriget 1788-1790). Bonde i Norrbobyn, sen. torp. i Fönebo, Norrbo. † 13/11 1814 (slag)
33Å2 Margta Ersdotter, *21/8 1742, d. t. bonden E. Pehrsson i Norrbobyn 6. Änka e. korp. J. Svahn i Norrbobyn. † 12/10 1822 (vattusot)
Karin, *13/8 1780. Okänd vistelseort.
Sigrid, *1/4 1788                                              14Å13


—13 Å 7—

4 Eric Pehrsson Strand, *8/9 1772, s. t. bonden P. Pehrsson i Norrbobyn 13, Norrbo. G. 1803. Änkl. o. omg. 1844. Sold. vid Forsa komp., Häls. reg. (Deltog i kriget mot ryssarna 1808-1809) Bos. i Norrbobyn. † 19/2 1845 (bråck)
9Å4 Gertrud Pehrsdotter, *7/1 1777, d. t. bonden P. Andersson i Norrbobyn 9. † 6/10 1837 (bröstkräfta)
1Z7 Sigrid Olsdotter, *11/5 1819, d. t. bonden O. Ericsson i Vedmyra ss1, Norrbo. † 24/10 1865 (bröstsjukdom)
Olof, *27/10 1843                                             4Y19
Brita, *21/8 1846, † 8/11 1846
Brita »Strand», *1/10 1851. Emigr. t. N. Amerika 1869


—14 Å 17—

12 Jonas Jonsson Strid, *25/5 1842, s. t. husman J. Pehrsson i Gammelsträng, Norrbo. G. 22/5 1864. Sold. nr 84 vid Forsa komp., Häls. reg. Bos. i Ö. Hålsjö, Norrbo. † 28/10 1922
5Z1 Brita Pehrsdotter, *12/9 1844, d. t. landbonde P. Jacobsson i Stensgärde, Norrbo. † 9/3 1917
Pehr, *26/10 1864. Utfl. t. Högs sn 1884
Jonas, *11/12 1866            21
Margta, *31/10 1869          22
Brita, *30/10 1872. Utfl. t. Högs sn 1893
Olof »Strid», *9/4 1875. Utfl. t. Ytterhogdal, Jämtl. 1905
Anna, *11/8 1877               (X4)4C14
Carl, *22/9 1879                23


—27 Å 2—

1 Olof Jonsson Skytt, *9/9 1787, s. t. sold. J. Franc i Forsa sn. G. 1807. Korp. nr 84 vid Häls. reg. (Bevistat finska o. norska krigen 1808-1814.) Bos. i Ö. Norrbobyn, Norrbo. † 12/10 1821 (omkom gm sprängskott i Vattjom, V.-norrl.)
(X20) Brita Pehrsdotter,*30/8 1780. Infl. fr. Högs sn. † 5/7 1865 (ålder)
Karin, *12/10 1807. Utfl. t. Hög 1828
Cecilia, *1/9 1810                                             6U5
Jonas, *10/9 1813, † 19/7 1821 (vattusot)
Pehr, *2/9 1816                                                3
Olof, *6/3 1820                                                4


─23 U 1

(Finland) Johan Hindric von Schavon *1714 i Brahestad, Finland. G. 2 ggr. Fältväbel vid Prem. Maj. Komp., Häls. Reg. (Kapten i finska armén). Deltagit i finska o. norska krigen o. tjänat armén i 37 år. Bos. i Kyrkbyn, Bjuråker. † 25/1 1795 (ålder).
(Finland) Catharina Larsdotter Berglund *1717. Infl. fr. Finland † 17…
11Å1 Catharina Olsdotter Norman * 8/9 1741, d. t. bonden O. Norman i Norrbobyn 11, Norrbo. † 4/12 1807 (vattusot)
Johan Fredrik *5/12 1747. Går i Hudiksvalls trivialskola.
Helena, tv., 26/12 1748, † 17/6 1749
Anna Maria, tv., 26/12 1748, † 28/12 1748
Gustaf Vilhelm, *12/10 1750. Kyrkoadj. I Norrbo. † 8/12 1784 (rötfeber)
Frans Georg, *12/6 1755                                  2
Lars, *4/5 1758                                              3
Catharina, *15/3 1779                                      (X4)17A2
     Elias, *5/3 1783, † 28/4 1783 (håll o. stygn)


─23 U 3─

1 Lars Schavon, *4/5 1758, s. t. kapt. J. H. v. Schavon i Kyrkbyn, Bjuråker. G. 1791. Trumslag. Vid Häls. Reg. Bos. i Dyrvall, »Klacken», V. Hålsjö, Norrbo. † 21/3 1807 (håll o. stygn)
7Y9 Margtha Jonsdotter, *5/2 1766, d. t. sold. J. Hastig, Norrbobyn, Norrbo. † 20/2 1836 (slag)
Jonas, *1/6 1792, † 16/1 1814 (mässling)
Gustaf, *15/1 1794, † 17/7 1795 (kikhosta)
Gustaf, *4/4 1796, † 8/7 1799 (magsjukdom)
Lars, *20/2 1799, † 2/11 1844 (magplågor)
Fredric, *4/1 1803                                                         4
Gustaf, *19/6 1805                                                        5


—44 Y 2—

1 Daniel Smedsberg, *1733 i Forsa sn, Hälsingland. Rustmäst. o. serg. vid Häls. reg. (Bevistat pommerska kriget) Bos. i Hålsjö, Norrbo. † 1786 (feber)
(X17) Christina Lundgren, *1731 i Hille sn, Gästrikland. † 13/8 1808 (magvärk)
Anders, *1756                                                  3

 

T.

—3 Å 43—

31 Anders Andersson Tapper, *28/8 1873, s. t. bonden A. J. Frid i Norrbobyn. G. 9/6 1895. Sold. nr 93 vid Häls. reg. Bos. i Backmo, sen. torp. i Hålsjö, Norrbo. † 4/1 1964
(X4)21E9 Laura Catharina Carlström, *(31/7) 3/7 1868, d. t. arb. P. M. Carlström i Moviken, Bjuråker. † 19/7 1918.
(X4)5G9 Margreta, *27/9 1893                            6V15
Sonja Laura Majbritt, *8/12 1920. Utfl. t. Sth. 1939.


—7 Å 19—

11 Olof Pehrsson Trygg, *21/10 1792, s. t. bonden P. Olsson i V. Hålsjö s13, Norrbo. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Hålsjö. † 17/2 1814 under krigstjänst.
1Y8 Olof »Olofsson» *7/12 1812. Dräng i Hålsjö. † 25/3 1876 (nervslag).

 

U.

—38 Å 1—

(W37) Erik Sjöberg, *5/9 1834 i Svärdsjö sn, Kopp. Infl. 1859. G. 1859. Skrädd. Bos. i Norrbobyn, Norrbo. † 10/2 1890. (bröstsjukdom)
(W37) Brita Jonsdotter, *21/9 1835 i Svärdsjö sn, Kopp. † 15/7 1910
Johan, *5/7 1859. Utfl. t. Bjuråker 1876
Erik »Udd», *11/5 1861. Sold. nr 129 vid Forsa komp., Häls. reg.
Brita, *26/9 1863                                              12Å24
Hans Vilhelm, *20/9 1865                                  2
Anna, *30/9 1867. Utfl. t. Bjuråker 1876
Pehr Olof, *11/8 1870                                        2Y28
Karin, *11/10 1872                                           25U1
Maria, *28/2 1875
Fredrik, *20/2 1877, † 20/12 1881 (difteri)
Klara, *11/8 1881                                             14Y26

 

V.

—34 Å 3—

2 Olof Olsson Winter, *29/3 1722 i Norrbobyn. G. 22/11 1747. Sold. vid Prem. Maj. komp., Häls. reg. Bos. i Gammelsträng, Norrbo. † 2/7 1771 (stenpassion)
8V1 Sigrid Jonsdotter, *24/2 1726, d. t. bonden J. Andersson i Gammelsträng 6. † 3/1 1801 (ålder)
Olof, 1/10 1756, † 25/1 1779 (tärande sjukdom)


—25 Å 8—

(X8) Karl Erik Westin, *24/1 1879 i Forsa sn, Gävleb. G. 12/11 1905. Korp. vid Häls. reg. Bos. i Gammelsträng. Sen. torp. i Hålsjö, Norrbo.
6 Margreta Andersdotter, *13/9 1885, d. t. bonden A. Ersson i Ö. Hålsjö s4.
Jonas Anders Olof, *9/7 1905. G 1942. Linjearb. Bos. i Hudiksvall.
Anna Maria, *13/7 1911. G. m. P. Broberg i Hälsingtuna
Hilda Margreta, *19/1 1914. G. 1933. Bos. i Söderhamn.

Ä.

—14 Y 8—

4 Daniel Hansson Ädel, *14/6 1798, s. t. sold. H. Hatt i Ö. Norrbobyn, Norrbo. G. 25/4 1822. Sold. nr 89 vid 1:a maj. komp., Häls. reg. Bos. i Backmo, Norrbo. † 14/2 1865.
2U3 Chierstin Jonsdotter, *26/1 1791, d. t. bonden J. Pehrsson i Bästdal 2, Norrbo. † 18/9 1869.
Ingrid, *14/10 1823                                         7V5
Carin, *6/12 1825                                           7Å23
Jonas, *31/12 1827                                         2U10
Eric, *21/1 1830                                             7Å25


—14 Y 11—

5 Anders Andersson Ädel, *23/11 1821, s. t. husman A. Samuelsson i Ö. Norrbobyn. G. 10/11 1850. Sold. nr 89 vid Forsa komp., Häls. reg. samt kyrkvakt. Bos. i V. Hålsjö, Norrbo. † 2/10 1892 (ålder o. giktvärk)
7Y14 Carin Nilsdotter, *30/8 1826, d. t. bonden N. Larsson i Ö. Hålsjö s10. † 1/12 1915.
Marget, *19/6 1853                                         4Y25
Helena, *3/5 1855                                           7Å32
Anders, *30/5 1858                                         17
Anna, *3/5 1862, † 9/5 1862 (allm. svaghet)
Nils, *24/8 1864                                              11Y12

 

Ö.

—U 1—

III Daniel Matsson-Östberg, *19/1 1696, s. t. bonden M. Matsson i Bästdal 1, Norrbo. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Bästdal.
Margreta Christophersdotter, *1696. Härst. okänd.
Malin *19/6 1730                                            13Å2
Margta, *12/12 1733                                       3Y8


—8 Y 9—

7 Jonas Olsson Östberg, *26/5 1829 i V. Hålsjö, Norrbo. G. 29/4 1855. Sold. nr 94 vid Forsa komp., Häls. reg. Bos. i Krokstubba, Ö. Hålsjö.† 29/11 1868 (lungsot).
4V4 Carin Larsdotter, *20/11 (20/5) 1811 i Dala, Bjuråker. Änka e. bonden P. Andersson i Ö. Hålsjö 9, Norrbo. Änka o. omg. 2 ggr                                               (X4)2F11


—9 Y 2—

1 Olof Jacobsson Östberg, *15/3 1719, s. t. bonden J. Olofsson i Hålsjö 9. G. 2 ggr. Sold. o. reg.-profoss vid Häls. reg. samt bonde i Bästdal, Norrbo. † 7/6 1807 (ålder).
39Y2 Brita Mårtensdotter, *23/1 1703, d. t. bonden M. Jonsson i Gammelsträng 4. Änka e. sold. J. Grönbom i Norrbobyn, Norrbo.
† 9/8 1776 (bröstvärk)
11Å1 Sigrid Olsdotter, *24/1 1750, d. t. bonden O. Norman i Norrbobyn 11. † 24/1 1805 (kräfta).
Mårten, *7/4 1745                                           4
Jacob, *7/1 1779                                             5
Cherstin, *30/11 1781. Okänd vistelseort.


—22 Y 5—

2 Pehr Pehrsson Örn, *8/11 1775, s. t. sold. P. Lund i Gammelsträng, Norrbo. G. 1803. Sold. nr 95 vid Häls. reg. (Bevist. finska kriget 1808-1809 o. norska kriget 1814) Bos. i Gammelsträng. † 26/6 1821 (förstoppning)
42Y3 Carin Olsdotter, *9/5 1779, d. t. sold. O. Stor i Bästdal, Norrbo.
† 6/12 1844 (magplågor)
Kjerstin, *23/1 1805
Brita, *20/7 1810. Utfl. t. Hög 1834
Olof, *22/7 1813, † 21/10 1825 (feber)


—3 Å 15—

9 Eric Ersson, *5/12 1791, s. t. kolo. E. Matsson i Fönebo. G. 5/4 1824. Landbonde i Gammelsträng 7, Norrbo. † 12/4 1828 (förkylning)
22Y4 Helena Andersdotter, *8/1 1803, d. t. landbonden A. Pehrsson i Stormyra, Norrbo. G. 22 ggr. † 11/2 1893 (ålder)
(X25) Jonas Öberg, *3/6 1795 i Järvsö sn, Gävleb. G. 31/7 1836. Sold. vid Häls. reg. Sen. torp. i Ö. Hålsjö, Norrbo. † 14/1 1874 (ålder)
Eric, *(26/10) 26/8 1824                                    30
Brita, *24/9 1826                                              1V14
Carin, *16/11 1828                                           23Y6
Anders Johan, *30/3 1837                                  31
Anna, *17/5 1840                                             3Y18


—12 V 18—

8 Olof Nordgren Östberg, *5/7 1796, s. t. mur. D. Norgren i Ö. Hålsjö, Norrbo. G. 182.. Änkl. o. omg. 8/5 1857. Korp. nr 90 vid Häls. reg. Bos. i Hagen, sen. i Gåsbacka, Delsbo. † 11/1 1892 (ålder)
(X6)5L1 Sigrid Sundfors, *20/7 1793, d. t. bonden M. Sundfors i Hagen, Delsbo. † 27/2 1851
(X6)8P6 Sigrid Jonsdotter, *21/8 1834, d. t. bonden J. Ersson i Ava s2, Delsbo. † 29/9 1899
Magnus, *24/1 1824                                        19
Brita, *22/8 1826                                            (X6)12L38
Sigrid, *1/10 1859                                           (X6)18N23Johan Östberg, Klockars Norrbobyn

– 9 Y 17 – Anders Johan, *9/1 1891. Utfl. t. Hedemora 1913.


Vi avslutar med lite militärhumor

Martin Ljungs – Olga.

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78
Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *