Floran i Moviken

Dellenportalen har med doktor, ornitolog och botaniker Arnold Larssons överinseende sammanställt hans skrift om floran i Moviken. Han är även medförfattare i det stora bokverket Hälsinglands flora.


Gävleborgs botaniska sällskap.


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan.

 

 


Revingeört


Ur tidskriften VÄXTER I HÄLSINGLAND OCH GÄSTRIKLAND Nr 2 1988

Av Arnold Larsson

FLORAN VID MOVIKEN

I Wikströms Hälsingeflora från 1898 nämns bl.a. följande växter från Moviken

Duvvicker (Vicia hirsuta)


Gatkrassing (Lepidium ruderale)


Gullklöver (Trifolium aureum)


Humleluzern (Medicago lupulina)


Hundtunga (Cynoglossum officinale)


Knipparv (Cerastium glomeratum)


Knutnarv (Sagina nodosa)


Knytling (Herniaria glabra)


Väddklint (Centaurea scabiosa)


Ängslosta (Bromus racemosa)


Av dessa har bara humleluzern återfunnits idag.

R.W. Hartman anger i sin hälsingeflora från 1854 bara en art från Moviken, nämligen vit sötväppling ( Melilotus alba), som konstigt nog ej omnämns i Wikströms flora. Denna art finns nämligen kvar idag och är vanlig vid masugnen och efter vägen ner mot hamnen. Vid mina inventeringar i området under sista åren har en del andra lite ovanligare arter påträffats. Omedelbart norr om masugnen finns en beteshage, där man kan spåra rester av den gamla banvallen. Här finns bl.a. ett bestånd av den i Hälsingland ovanliga revfingerörten (Potentilla reptans).

Den är också funnen i en gräsmatta vid ett torp några km väster om hyttan. Den väldoftande brännvinskryddan äkta malört (Artemisia absinthium), liksom dess vanligaste släkting gråbo (Artemisia vulgaris), finns också här. Gråbon är påfallande sparsamt förekommande i Dellenbygden för övrigt. Några ex av ullig kardborre (Arctium tomentosum) och vägtistel (Cirsium vulgare) står också här i hagen.

Efter banvallen där marken är lite torrare hittades bl.a. sandnarv Arenaria serpyllifolia), fältnarv (Cerastium arvense),tjärblomster (Lychnis viscaria), ängsnejlika (Dianthus deltoideus), grustrav (Abrabis suecica) , luddhavre (Arrhenatherum pubescens) och sommaren 2005 vårveronika (Veronica verna).

Som kontrast till dessa mer eller mindre kulturbundna växter står också ett ex tibast (Daphne mezereum) i ett fuktigt parti av hagen.

Strax öster om hyttan ligger en ladugård där man på gödselstacken finner dillsenap (Descurania sophia), rikligt med krustistel (Carduus crispus) och ullig kardborre. Lite längre österut längs vägen finns ett fint bestånd av sandvita (Berteroa incana). Sandvita har även hittats vid hamnen vid basen av piren.

Efter bäcken söder om hyttan finns ett fint bestånd av strutbräken (Matteuccia struthiopteris).

Går vi sedan ned mot hamnen kantas vägen bitvis av den högväxta vita sötväpplingen.

Efter vägen påträffades här 1985 ett tiotal ex av vargtörtel (Euphorbia esula). Ett ex 1991 och fem ex 2002. Intill kolugnen finns ett rikligt bestånd av vitpyrola (Pyrola rotundifolia).

Nere vid själva strandkanten finns här ett par ganska små oansenliga växter, nämligen grusstarr (Cartex hirta) och stubbtåg (Juncus compressus). Båda arterna är ovanliga i Hälsingland. De har ganska säkert kommit hit med malmtransporter från Mellansverige, där de är rätt vanliga.

Äkta malört växer också här vid stranden. Ett litet bestånd av jättegröe (Glyceria maxima) finns väster om hamnpiren, en art som finns på flera platser vid Dellensjöarna, speciellt där man tidigare hade båttrafik, te x vid Friggesund, vid Västansjö och i närheten av Sunnansjö.

En art som ganska säkert spridits med båttrafik är vattenpest (Elodea canadensis). Den finns också här i Moviken liksom vid flera andra platser vid Dellensjöarna. Ursprungligen är detta en amerikansk art som första gången påträffades i Europa 1834 och i Sverige 1873.

Lite öster om hamnen mynnar masugnsbäcken. Längs dess nedre lopp växer stor igelknopp (Sparganium erectum), en art som också omnämns från Moviken i Wikströms flora. Han uppger också ett par andra arter från Moviken, troligen inte från bruksområdet utan från ängarna i omgivningen, nämligen majviva (Primula farinosa) och ängsgentiana (Gentiana amarella). Dessa båda arter har jag dock letat efter förgäves (hittills!).

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Förkortad avskrift av Åke Nätterö


Till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *