Polisverksamheten i Forsa och Hög

Polisverksamheten i Forsa och Hög finns redan omskriven. Vi vill bara uppdatera och digitalisera det hela så att fler får ta del av den här intressanta verksamheten

Nu efterlyser vi bilder och mer uppgifter om polisens verksamhet inom det här verksamhetsområdet


Se film Sundsvallsglimtar från 1942


Se film Bil på öppen gata från 1954


Se film Polisbil 36 från 1962


Här kommer du i kontakt med polisen i Hudiksvall.


Läs om Polisverksamheten i Norrbo.


Läs om Polisverksamheten i Delsbo.


Läs om Polisverksamheten i Bjuråker.


Läs om polisväsendet i Sverige, på Wikipedia.


Läs om länsman på Wikipedia.


Ett spännande museum är polismuseet.


Läs om polisens verksamhet på sidan Blåljus.nu.


Polisfordon i Sverige.


Svenska Utryckningsfordonsföreningen.


Polistidningen, för polisförbundets medlemmar.


Om Allmän Kungörelse.


Polisunderrättelser, en publikation inom polisen från 1878


Polisunderrättelser, hitta i arkiven


Läs här om polisutbildning och mycket annat.


Bilder och inf. Delsbo/sockenbilder och Forsa/sockenbilder.


Se filmen från Hallbo Sommarting, f.d. polisman Martin Larsson berättar


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Allt material här är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.
Det är okej att använda några av Dellenportalens uppgifter om ni anger dellenportalen.se som källa. Men det är inte okej att bara ta bilder och text och lägga ut det på andra sidor.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan

 

Polisverksamheten i Forsa och Hög

Fredrik Winblad von Walter berättar om en länsman som hette Une Olovsson och bodde i Wålsta och hade en dotter som hette Emfrid Unesdotter och blev gift med slottsherren Truls Larsson i Hyltinge, Rytterns socken i Västmanland. Hon blev stammoder till en stor släkt i Dalarna med namnet Troili, där en stormor i Dalom förekommer. Länsman Une hade en bror Nils Olsson Helsingius, som 1577 signade källan på Finnsjövallen.

Länsman Une förekommer inte i Gustav Vasas skattelängder, men lantmätare Widmark skriver i sin bok om provinsen Hälsingland att det funnits frälsemän även i Hälsingland. Enligt dessa tidsuppgifter skulle han ha varit samtida med underlagmannen Anders Eriksson, som var född enligt släktboken omkring 1550 och ska ha varit lagman över Hälsingland från 1580-talet och senare. Denne hade i Kungligt brev den 3 april 1585 erhållit skattefrihet på sitt hemman under följande motivering: Efter han haver stort omak att draga till landstinget i Uppsala och där göra överlagmanen besked på Rättegångar, synar m. m.

Anders Eriksson innehade Wålsta nr 1, som 1618 innehades av hans son Erik Andersson men 1631 ägdes av kyrkoherden i Bergsjö, Herr Daniel, som var måg till häradshövdingen Nerbelius. Man kan ju spekulera. Har det blivit konkurs för Erik Andersson eftersom häradshövdingens måg blivit ägare till Wålsta 1. Noteras kan ju att Bergsjöprästens dotter blivit gift med prästsonen Sven Buscherus i Forsa, sedermera komminister i Bollnäs.

1631-1642 var  1*)Olof Sjulsson länsman och bonde i Långby. 1651 var Erik Olofsson skriven på Wålsta och 1667 som länsman på lön. I landsarkivets handlingar i Härnösand står att 1698 var Olof Ersson i Wålsta död och begraven, troligen far till Erik Olovsson och möjligen son till Erik Andersson. Kanske var han landbonde åt Herr Daniel.

1691 blev 2*) Anders Bergman länsman, som det står i syneprotokollet av prästgården 1693. 1687 var han soldat och sedan underofficer. Bonde på Trogsta 8 genom giftermål. Bonde i Berglock 1700-1730, död 1745.

Han efterträddes troligen av  3*) Johan Grundell, född 1693 och bonde i Hillen 1, död 1761. Så var också Matts Tomasson, född 1701 i Redsjö, länsman och bonde i Lumnäs, död 1775. Hans son Johan blev gift med Sigrid Olovsdotter från Ystigård i Wålsta och deras dotter blev gift med Nils Persson i Norrgården, Hedsta, och deras dotter Sigrid med Stav Jonas, som blev far till Anna, som blev stammoder i Västigården, Glimsta. Margta och Nils i Norrgårdens sonsons dotter blev gift med Lars Sandin.

1763 gifte sig Johan Lundgren med Margta Olovsdotter i Wålsta 1. Hon var dotter till gästgivaren Olof Ersson, som var son till gästgivaren och riksdagsmannen Erik Olsson, som var sonson till den Erik Olsson som var länsman på lön 1667. 4*) Johan Lundgren blev länsman, var född 1738 och 1773 delade hemmanet med sin svåger i Västigården, Olof Ersson. 1791 gifte sig Margta och Lundgrens dotter Brita med kronolänsmannen  5*) Olof Dahlin, född 1757, båtsamnsson från Dals socken i Västernorrland. De fick nio barn. Dalin avled 1808.

6*) Jonas Magnus Åström, född 1799 i Piteå, död 1855, var kronolänsman och bodde i Frägsta 2, efterträdd av Johan Lönnberg. Av Delins barn var det bara två döttrar som förde släkten vidare, nämligen Kajsa Greta, född 1791, som 1815 blev gift ned komministern Erik Blomberg i Idenor, vilken avled 1822. Änkan återvände då till Wålsta och bosate sig i en gård som sedermera blev Walunds. Den andra dottern, Anna Kristina, född 1797, blev 1825 gift med Johan Walund från Harmånger. Han var handlare och övertog länsmansgården. Men 1829 fick änkan Kajsa Greta en dotter som fick heta Kristina Charlotta och som 1859 blev gift med kronolänsman 7*) Johan Lönnberg.

Under tiden efter Dalins död vore länsmännen bosatta i Hög, sedan i Frägsta och Wålsta, först 8*) Johan Löfling, född 1754, bosatt i Holm, död 1831, vars fosterdotter blev gift med Nils Lidén i Glimsta, född 1784, och som avancerade från sockenskrivare till länsman och kronofogde som länsmännens chef i området. Han efterträddes av sonen Johan, född 1808, som bodde i Glimsta ända till 1888.
1862 köpte Johan Lönnberg gamla länsmansgården av Walunds måg Per Högman med flera och Walunds måg Johan Andersson fick bosätta sig i före detta Blombergs änkesäte. Walund själv bosatte sig i en gård som hans måg Per Högman byggt.

Lönnberg sålde gamla salsbyggningen till Hudiksvall och lät bygga den väldiga tvåvåningsbyggningen som står där nu. Lönnbergs fingo sex barn av vilka den äldsta, Maria, född 1860, blev gift med kaptenen och lantmätaren Per Sjölund, född 1852, död 1914 och Hilda, född 1862, gift med sergeant Carl Christoffer Järnberg, född 1850, från Färila (vikarierande för Lönnberg på slutet), morbror till rektorskan Ingeborg Jonzon i Forsa. 1883 avled länsman Lönnberg och gården såldes sedan till Lars Larsson från Bjuråker, som fick inreda den nybyggda ladugårdsbyggnaden efter branden 1:a mars 1883.


Kronolänsman Lars Stjernström i Smedsgården

År 1883 inflyttade 9*) Lars Stjernström, född 1837 i Hedesunda, från Rogsta och blev kronolänsman, bosatt i smedsgården, död 1903. I subskribentföreningen för Nils Wetterstens ”Forsa och Högs ålder och värde” 1901 står 10*) Jonas August Stertman, länsman i Lund (antagligen vikarie för Stjernström). 11*)  Karl Johan Lindström, född 1869 i Ör, Ljusnarsberg, inflyttad från Gnarp 1903, kronolänsman i Bäck, död 1936.

12*) Klas Ivar Efraim Forsberg, född 1904 i Sollefteå, inflyttad från Gävle 1934, landsfiskal i Lund, därefter 13*F. E. Hydén och senare 14*Folke Hallgren som landsfiskaler och senare polismästare som t.ex. 15*) Erik Nilsson.

Källa:
Mer om några byar i FORSA
Avskrift: Åke Nätterö

 

HUDIKSVALLS ALLEHANDA DEN 9/12 1898

Nämndemansdistrikten i Forsa tingslag. Häradsrätten har beslutat, att i Forsa socken skall lända till efterrättelse en i viss grad förändrad indelning i nämndemansdistrikten.

Forsa socken skall som hittills indelas i 4 distrikt sålunda:

Dahlbofjärdingen eller distriktet af byarne Flatmo, Långbyn, Öfverbyn, Kalfhaga, Söderäng, Öfvernäs, Hamre och Tomta;

Hedstafjärdingen af Backen, Norrhoga, Wälsta, Rumsta, Norrviksta, Harf, Hedsta, Bäck, Berglock, Lund, Töfsäter, Skarmyra, Fränö, Smedsgården, Åkre och Frägsta;

Vattenbofjärdingen af Utnäs, Stenbo, Näset, Björkmo, Ölsund, Rödmyra, Lumnäs, Långbo, Sunnanbäck, Mickje, Matnäs, Häggnäs, Tomten, Ransta, Klångsta, Kälkebo och Trogsta;

Nanstafjärdingen af Medvik, Sörviksta, Narsta, Sörhoga, Hillsta, Funsta, Stafåker, Byberg, Veda, Klockarsvedja, Böle, Hillen, Rolfsta och Prästgården.

Källa: Kungliga Biblioteket
Avskrift: Viveca Sundberg

 

 

HUDIKSVALLS ALLEHANDA DEN 14/12 1886

Lönnkrögeri

För lönkrögeri utefter jernvägslinien var kringstrykande karamellförsäljaren C. A. Johansson, efter uppgift från Norrköping, tilltalad. Äfvenledes var han anklagad för våldsamt motstånd vid förhöret å länsmanskontoret, der han uppfört sig särdeles hånfullt och våldsamt mot vederbörande, hvilket föranledt hans fängslande, hvartill behöfdes 6 à 7 personers förenade ansträngningar.

Sitt geschäft bland jernvägsarbetarne hade han bedrifvit ett par månaders tid efter nya jernvägslinien från Hedsta bortåt Näsviken, Klockarsvedja samt utåt Delsbolinien.

För att efter sin tanke undvika olagligheter brukade han ur sitt skrin sälja karameller och var priset på en karamell 20 à 25 öre, då äfven en sup bränvin eller kognak utdelades som traktering. Emellertid hade schaktmästarne, der han hade sitt operationsfält, förbjudit rörelsen, men hade Johansson det oaktadt dagligen infunnit sig med sitt skrin, hvars flytande innehåll af en dold handtlangare påfyldes, så snart det började tryta. Då länsman Stjernström fått reda på affären, beordrade han 2:ne schaktmästare, som af landshöfdingeembetet voro anstälda som jernvägspolis, att föra Johansson till länsmanskontoret att undergå förhör. Der betedde han sig så, att han måste fängslas.

Att så tilldragit sig intygade nu schaktmästarne C. M. Christiansson och C. Otto Johansson, som voro inkallade som vittnen. Den anklagade, som ser lömsk ut och besvarar alla frågor med hånfull ton och bortvändt ansigte, syntes mägta förnärmad. För att hinna infordra prestbevis om Johansson samt för att delgifva åklagaren i Delsbo, der den anklagade också bedrifvit sitt krögerigeschäft, vardt målet uppskjutet till den 3 jan 1887.

HUDIKSVALLS ALLEHANDA DEN 7/1 1887

Oloflig bränvinsförsäljning och våld mot tjänsteman.

 Ynglingen C. A. Johansson, hvilken, såsom förut nämts, varit tilltalad för att hafva drifvit oloflig bränvinsförsäljning bland jernvägsarbetarne inom Forsa distrikt äfvensom för det han vid häktandet gjort våld mot t.f. kronolänsman Elof Berglöf samt i öfrigt gjort motstånd vid häktningen, dömdes i måndags att för oloflig utskänkning böta 45 kr och 60 kr (öre?) i utskänkningsafgift samt för våldet och motståndet i ena bot till 3 mån och 15 dagars straffarbete.

Personuppgifter:
KARL ALFRED JOHANSSON, * 6/6 1865 i Ö. Eneby, Östergötlands län. † 12/4 1894 i Grimstad, Norge. Begraven i Grimstad, Norge enligt företedde fattigvårdshandlingar.

Källa: Norrköpings Matteus kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/VALA/00271/F I/1 (1885-1894) sid. 163

Källa: Kungliga Biblioteket
Avskrift: Viveca Sundberg

 

 

Gävleposten den 17 november 1904

 


Uppgifter ur Forsa – Hög släktregister

 —21 L I—1*)
 OLOF SJULSSON, * (1590). Länsman o. bonde i Långbyn 1 1631-1642.

—6 F VIII—2*)
 ANDERS BERGMAN, * /9 1663. Länsman i Forsa. Bonde i Frägsta 1. Köpte hemmanet 8/2 1695 av Nils Björsson. Kvitto å fullgjorda köpevilkor 14/3 1698. Bergman gifte sig till Trogsta 8 -21T1.

—21 T 1—2*
ANDERS BERGMAN, * /9 1663. Länsman 1691. Bonde i Frägsta 1 1695. Bonde i Trogsta 8 1695-1700. Bonde i Berglock fr. o. m. 1701.
5B3 ANNA PERSDOTTER BANTLÉR, * 1652, d. t. sadelmak. Per Bantler. IV – Änka e. bond. Anders Eliasson i Trogsta 8. Omg. Se vidare 5B5.

—5 B 5—2 *)
 ANDERS BERGMAN, * /9 1663. Soldat 1687. Underofficer. Länsman 1691. Bonde i Frägsta 1 1695. Bonde i Trogsta 8 till 1700. Bonde i Berglock 1 1700-1730. G. 2 ggr. † 8/3 1745.
3 ANNA PERSDOTTER BANTLER, * 1652, d. t. sadelmak. Per Bantler i Söderhamn.
21TIV – (änka efter bonden Anders Eliasson i Trogsta 8). † 7/4 1736.
(X31) HELENA ANDERSDOTTER, * 6/8 1696, d. t. båtsman Anders Carlsson Trofast i Nordmyra, Njutånger. G. 1736. † 10/12 1777.
ANNA, * 14/8 1691                                          3S3.
ANDERS, * 3/12 1692                                      6.
MATIAS, * 9/6 1696. † 6/9 1696.
Anders Bergmans moder ELIN begrovs 14/1 1700.

—28 H 2—3*
JOHAN GRUNDELL, * 1693. G. 2 ggr. Länsman i Hillen 1. † 12/10 1761.
MARTA BRÅTZ, * 1702. † 23/5 1753.
HELENA HOLMBOM, * 1723, d. t. korpral Johan Holmbom i Medelpad. G. 13/10 1754. † 9/11 1771.
SIXTEN, *  /9 1735.
OLOF, * 31/7 1737                                          22N3.
Tv. JOHANNES, * 30/5 1739. † 27/11 1741.
Tv. SVEN, * 30/5 1739.
NICOLAUS, * 10/7 1740.

—12 W 4—4*
 JOHAN LUNDGREN, * 22/1 1738. G. 29/9 1763. Kronolänsman i Vålsta 1. † 23/9 1804.
2 MARGTA OLOFSDOTTER, * 14/11 1742, d. t. bonden Olof Ersson i Vålsta 1. † 15/5 1816.
CECILIA, * 18/7 1764. † 11/8 1764.
GRETA, * 24/8 1765. † 11/1 1766.
OLOF, * 25/10 1766.
BRITA, * 13/6 1769                                         5.
GRETA, * 26/11 1770. † 21/8 1771.
HANS, * 5/5 1772. † 13/7 1772.
JOHANNES, * 31/3 1774. † 21/6 1774.
GRETA, * 17/9 1777. † 27/11 1777.
OLOF, * 10/12 1778. † 10/12 1778.

—12 W 5— 5*)
(Y10) OLOF DAHLIN, * 24/6 1757, båtsmansson fr. Dals sn. V.norrl. G. 4/8 1791. Kronolänsman i Vålsta 1. † 3/7 1808.
4 BRITA LUNDGREN, * 13/6 1769, d. t. länsman Johan Lundgren i Vålsta 1. † 8/10 1828
KAJSA GRETA, * 26/4 1792                               8.
JOHAN ABRAHAM, * 14/6 1793. † 6/3 1824.
BRITA, * 13/3 1796. † 22/12 1800.
ANNA KRISTINA, * 20/8 1797                            6.
JOHANNA, * 24/6 1799. † 24/1 1800.
OLOF, * 26/10 1800. † 2/1 1802.
OLOF, * 2/11 1802.
FREDRIK, * 14/10 1804. † 29/7 1807.
GUSTAF, * 22/12 1805. Färgare.

—7 F 9— 6*)
(BD20) JONAS MAGNUS ÅSTRÖM, * 11/1 1799 i Piteå. Kronolänsman i Frägsta 2. 7 ö.l. 4 p.l. † 23/7 1855.
(X6) ULRIKA ELISABET RONANDER, * 11/8 1809. Delsbo. † 7/3 1874.
HENRIK MAGNUS VILHELM,* 14/12 1830. † 17/12 1830.
VILHELM, * 15/5 1832                                         10.
ELEONORA HENRIETTA, * 10/10 1836                    19P1.

 

—12 W 9— 7*)
(X39) JOHAN LÖNNBERG, * 20/4 1828 i Rogsta. G. 20/7 1859. Kronolänsman i Vålsta 1. † 19/6 1883.
8 KRISTINA CHARLOTTA BLOMBERG, * 8/1 1829. d. t. änkan K. M. Blomberg i Vålsta. † 15/1 1910.
MARIA ELISABET, * 2/2 1860                            60O1.
HILDA KATRINA, * 19/3 1862                            88H1.
JOHAN AXEL, * 13/10 1864.
OLOF HERMAN, * 14/4 1867. Bokhållare. Fl. t. Örnsköldsvik 1892.
OLIVIA CHARLOTTA, * 23/5 1869. † 28/4 1893.
ADELAIDE KRISTINA, * 22/11 1872. † 19/3 1876.

 

—17 G 1— 8*)
(X18) JOHAN LÖFLING, * 23/8 1754. G. 10/9 1795. Infl. 1795. Länsman i Holm 3, Hög. Assessor, † 27/6 1831.
(X18) SARA CATHARINA WALLSTRÖM, * 27/1 1769, d. t. rådman o. handlande Per Wallström o. hu. Sara Greta Genberg i Hudiksvall, † 5/6 1796.
ANNA MARIA LÖFLING, * 26/6 1778.
Fosterdotter                                                    3J6.
STINA LISA LÖFLING, * 17/10 1779.
Fosterdotter – adjunkter                                   26.

Föräldrar t. Anna Maria o. Stina Lisa voro Tractören PER LÖFLING o. h. hu. ANNA MARIA ÅKERMAN vid Leufsta bruk, Ö. Löfsta, Upl.

(X18) LISA LÖFLING, * 3/12 1749. Hush:a i Holm 3. (Trol. syster t. Johan Löfling). † 3/11 1832.

 

—35 J 1— 9*)
(X16) LARS STJERNSTRÖM, * 19/8 1837 i Hedesunda sn. G. 2 ggr. Infl. fr. Rogsta 1883. Kronolänsman i Smedsgården, Forsa. † 24/10 1903.
(B13) PAULINA HILDA AUGUSTA TUNVALL, * 23/12 1851 i Djurö sn. Stockholms län. G. 25/2 1875. Fl. t. Njutånger 1909. † 31/7 1914.
ANNA MARGRETA, * 27/5 1872. Fl. t. Ludvika 1905.
KARL ERIK SIGFRID, * 13/12 1873 i Rogsta.
MÄRTA AUGUSTA, * 10/3 1876. Fl. t. Stockholm (A8) 1900.
HILDA ELISABET, * 6/5 1878                             2.
SIGRID ELFRIDA, * 6/10 1880. † 25/1 1902.


10*) Jonas Stertman
född i Trönö den 5/12 1871 – Död 22/2 1951.
Mellan 21/11 1900 – 1/5 1902 förordnad av länsstyrelsen i Gävleborgs län, att vara extra länsman i Forsa distrikt.
Genom hans dagboksanteckningar har hans innehållsrika liv blivit en bok, ”En polisman berättar om brott i Hälsingland”, av Jan-Eric Berger.


Bild ur boken. Jonas Stertman 1871 – 1951

 

 


Bild ur boken, Gävleborgs län, ett bildgalleri, 1925

—38 J 1—11*)
(T37)   KARL JOHAN LINDSTRÖM, * 6/1 1869 i Ljusnarsberg, Ör. G. 16/6 1904. Infl. fr. Gnarp 1903. Kronolänsman i Bäck. † 6/4 1936.
(X10) AGNES MARIA WENGELIN, * 29/11 1885 i Gnarp. Fl. t. Uppsala 1936. † 5/12 1952.
AINA, * 16/6 1905. G. 16/6 1936 o. fl. t. Stockholm.
ROLF, * 16/12 1907. Emigr. t. Kanada 1930. † 15/3 1938 i Bäck.
KARIN, * 15/9 1913. Fl. t. Uppsala 1936             105Ä5.

 

Dessa har också varit lagens väktare i Forsa och Hög

—5 L VI—
OLOF KIÖNIKSSON, * (1630). Länsman o. bonde i Lund 1, 1673-1690.
LARS, * 1655                                                  1.

—15 Ö VII—
ERIK FORSBÄCK, * (1685). Länsman o. bonde i Överby 5 1720-1739.
SARA, * 28/10 1693. Fl. t. Delsbo 1766.

—10 K 1—
(X15) ERIK TOLLSTEN, * 1668, trol. s. t. kommunister Erich Tohlstenius i Hassela. Länsman (befallningsman). Ägde 1730 både Klångsta 2 o. Klångsta 3. † 14/6 1737.
V INGRID (SIGRID) KLANGBERG, * 11/4 1667, d. t. bonden Per Andersson i Klångsta 2. † 30/12 1745.
ERIK, * 5/7 1698                                             9K3.
PETRUS, * 1701. Stud. i Upsala. † 17/12 1727 i Ljusdal.
ANNA, * 18/12 1703. G. 1721 m. borgmästare Peter Castorin i Hudiksvall.
BRITA, * 8/9 1708.

—1 A 1—
(X13) JONAS PHRAGMÉN, * 21/12 1736, s. t. fältväbel Jon Phragmén i hanebo. Länsman i Hamre. G. 6/11 1768. Sn-skrivare o. klockare i Åkre. † 12/12 1812
(X7)24B3 MARGRETA ENLUND, * 18/10 1793, d. t. bonden Lars Olofsson i Bölan 10, Enånger. † 12/9 1824
SVEN JACOB, * 22/9 1769. † 16/3 1770
LARS JACOB, * 26/1 1771                                 2
HELENA KATRINA, * 9/9 1774                           3
KRISTINA CHARLOTTA, * 17/9 1778                   124A3

 

—4 F 3—
2 PER JONSSON MODIN, * 20/10 1736, s. t. bonden Jon. Persson i Flatmo 3. G. 19/11 1780. Vice länsman. Bonde i Flatmo 3. † 22/6 1824.
(X20)6G4 BRITA ERIKSDOTTER, * 5/7 1760, d. t. bonden Erik Hansson i Hjortsta 4, Hög. † 13/4 1836.
JONAS, * 18/11 1781. † 1/8 1806.
BRITA, * 18/8 1784                                            (X20)6G5.
KERSTIN, * 6/10 1786                                         69C6.
CECILIA, * 17/3 1789                                          22L4.
KARIN, * 8/1 1794                                              4.

 

 

—1 L 2—
(X31) MATS THOMASSON, * 26/10 1701, s. t. torpare Thomas Matsson i Redsjö, Njutånger. G. 10/1 1725. Länsman o. bonde i Lumnäs 1. † 1/4 1775.
1 HELENA MÅRTENSDOTTER, * 1/7 1693, d. t. bonden Mårten Nilsson i Lumnäs 1. † 25/4 1775.
THOMAS, * 5/11 1725.
MARGRETA, * 5/5 1727. † 28/1 1728.
JOHANNES, * 8/2 1729. † 1/3 1730.
JOHANNES, * 14/2 1731                                   3.
CECILIA, * 25/8 1733                                      2Ö3.
MARGRETA, * 2/10 1735                                  26S3.

 

—12 W 5—
(Y10) OLOF DAHLIN, * 24/6 1757, båtsmansson fr. Dals sn. V.norrl. G. 4/8 1791. Kronolänsman i Vålsta 1. † 3/7 1808.
4 BRITA LUNDGREN, * 13/6 1769, d. t. länsman Johan Lundgren i Vålsta 1. † 8/10 1828
KAJSA GRETA, * 26/4 1792                               8.
JOHAN ABRAHAM, * 14/6 1793. † 6/3 1824.
BRITA, * 13/3 1796. † 22/12 1800.
ANNA KRISTINA, * 20/8 1797                            6.
JOHANNA, * 24/6 1799. † 24/1 1800.
OLOF, * 26/10 1800. † 2/1 1802.
OLOF, * 2/11 1802.
FREDRIK, * 14/10 1804. † 29/7 1807.
GUSTAF, * 22/12 1805. Färgare.

 

 

—3 J 6—
4 NILS LIDEN, * 4/11 1784, s. t. bonden Anders Larsson i Lia 1. G. 1/1 1808. Sockenskrivare, Länsman o. kronofogde i Glimsta 2. † 9/3 1870.
(C85) ANNA MARIA LÖFLING, * 22/5 1778, d. t. traktören Per Löfling o. hu. Anna Maria Åkerman vid Lövsta bruk, Österlövsta, Uppsala 1. † 31/8 1834.
17G1 – Fosterdotter t. Johan Löfling i Holm 3.
JOHAN, * 12/3 1808                                        9.

 

 

—2 J 5—
4 JONAS PERSSON, * 30/6 1778, s. t. bonden Per Jonsson i Kungsgården 2. G. 2/11 1800. Fjärdingsman, kyrkvärd. Bonde i Kungsgården 2. † 27/4 1851.
4G4 MARGTA OLSDOTTER, * 17/11 1775, d. t. bonden Olof Olsson i Hjortsta 2.
2Z6 – Tid. g. o. änka 18/9 1798. † 23/2 1842
CHERSTIN, * 31/1 1802                                   6.

 

 

—20 Ö 6—
Ser. pastor. 25 CARL FREDRIK HOLMQVIST, * 18/10 1768, s. t. kyrkoherde Albert Holmqvist i Forsa. G. 17/11 1790. Fjärdingsman o. bonde i Övernäs 1. † 10/1 1840.
4 BRITA ERIKSDOTTER, * 30/8 1766, d. t. bonden Erik Danielsson i Övernäs 1. † 10/11 1839.
ALBERT, * 13/10 1791. † 13/10 1791.
ALBERT, * 29/4 1794                                       8.
ERIK, * 9/6 1798                                             9.
ULRIKA, * 30/10 1801                                      18S3.
CARL FREDRIK, * 14/1 1804                             17B5.
BRITA, * 18/6 1807                                         1N5.

 

 

—15 B 15—
(X31)5K13
(X8)12R14 SVEN PERSSON, * 17/12 1859, s. t. bonden Per Svensson i Kyrkbyn 3, Njutånger. G. 2/11 1881. Fjärdingsman. Bonde i Bäck 1. † 3/5 1938.
13 CECILIA JONSDOTTER, * 17/9 1856, d. t. bonden Jon Larsson i Bäck 1. † 17/12 1936.
PER JOHAN, * 14/8 1882. Emigr. t. N.amerika 1901.
IDA CECILIA, * 31/8 1883                                16.
JONAS ERIK,* 8/3 1885. Emigr. t. N.amerika 1902. † 1923 i U.S.A.
SVEN MAURITZ, * 28/2 1887. Emigr. t. N.amerika 1903. † 8/12 1974 i Seattle.
KRISTINA ELISABET, * 10/11 1888. Emigr. t. N.amerika 1907. G. m. Gunnar Snell.
LARS LUDVIG, * 20/4 1890. Emigr. t. N.amerika 1910. † 13/4 1929 i U.S.A.
BRITA OLIVIA, * 20/7 1891                               20.
BROR MARTIN, * 20/10 1892                            17.
ANNA JUDIT, * 31/3 1894                                 18.
FANNY ESTRID, * 8/1 1896                               19.

 

 

—12 L 2—
1 JONAS SVÄRD, * 2/2 1866, s. t. soldat Per Svärd i Klångsta. G. 6/5 1895. Handlande i Hillsta. Polisman o. slaktare i Lund. † 25/9 1931.
(X46) BRITA ANDERSDOTTER, * 16/4 1872, d. t. handl. And. Andersson i Undersvik. † 29/8 1966.
KRISTINA, * 8/7 1895.
PER TEODOR, * 3/7 1896. Charkuterist.
Köpman i Degerfors. † 9/12 1970                       7.
MARGRETA, * 8/12 1898. † 6/11 1899.
MARGRETA, * 19/1 1901. Atfärsbitr. † 3/5 1943.
ANDERS HILDING, * 21/2 1903                         3.
JOHN GUNNAR, * 12/5 1905                             4.
KARL VILHELM, * 6/4 1907. Slaktare                  6.
GUSTAF MANUEL, * 11/9 1912                          5.
INGRID, * 25/10 1914.
Svärfar: ANDERS ANDERSSON, * 11/1 1839. Änkl. 25/11 1882. † 10/6 1907 i Lund, Forsa.

 

 

—1 D 7—
6 OLOF ERSSON, * 1/3 1837, s. t. bonden Eric Olsson i Glimsta 1. G. 2 ggr. Fjärdingsman o. bonde i Glimsta 1. † 27/9 1920.
6D8 KARIN PERSDOTTER, * 4/11 1851, d. t. husman Per Mårtensson i Frölland, Hög. G. 1/5 1872. † 19/9 1886.
8J4 MARGTA OLSDOTTER, * 6/9 1860, d. t. båtsman Olof Åkman i Åsak. G. 21/5 1889. † 10/4 1939.
BRITA, * 13/4 1873. † 10/10 1890.
PER, * 28/5 1879                                            9.
MARGTA KATRINA, * 1/2 1892                           (X8)30L12.
BRICKEN KRISTINA, * 18/3 1895                       10.

 

 

 —38 D 1—
(X14) EDVARD SUNDBERG, * 24/12 1869, i Harmångers sn. G.2 ggr. Landbonde i Lund. Byggmästare o. Polisman. Fl. t. Hög 1929 – (X20)7E2, Åter t. Forsa 1943. † 12/3 1947.
(X20)7E1 TEKLA JOSEFINA GISTVIK, * 30/9 1868, d. t. husman J. G. Gistavik i Edsta, Hög. G. 29/10 1892. † 30/4 1894.
(X10) LENA JOHANNA ÅKERLUND, * 16/5 1868, i Gnarps sn. G. 28/4 1896. † 17/1 1953.
ELIN MARIA, * 29/7 1893. † 9/2 1894.
ELIN, * 20/2 1897                                           (X20)7E7.
JOHAN, * 5/6 1898                                          2.
ANNY, * 22/2 1900. Fl. t. Gnarp 1925.
EDVIN, * 26/7 1902                                         3.
GÖSTA, * 28/5 1908. Fl. t. Hög 1930 o. t. Alfta 1934.

 

 


Bild ur boken, Gävleborgs län, ett bildgalleri, 1925

—38 Ö 1—
(Y54) NILS PETTER DAHL, * 20/11 1853 i Torps sn. V.norrl. G. 19/11 1880. Korpral o. fjärdingsman i Överby. † 25/12 1929.
(X20)9J1 BRITA OLSDOTTER, * 18/2 1841, d. t. husman Olof Larsson i Hjortsta, Hög. † 8/7 1924.
BRITA KRISTINA, * 15/8 1884. Strykerska          31Å3.

 

 

—9 H 7—
(X4)14H7 ANDERS PERSSON NORIN, * 17/7 1839, s. t. kolare Per Andersson Norin i Moviken, Bjuråker. G. 25/8 1861. Fjärdingsman o. landbonde i Hamre 7. Fl. t. Ljusdal 1899.
(X4)12C2 MARIA MARGRETA WIKBERG, * 12/4 1841, d. t. uppsättare J. O. Wikberg Moviken, Bjuråker. † 13/8 1889.
MARIA MARGRETA, * 17/11 1861                       (X6)60K3.
PER OLOF, * 4/11 1865                                    8.
ANDERS GERHARD, * 19/12 1869. Emigr. t. Amerika 1892.
ANNA MATILDA, * 1/1 1873                              37Å2.
CARL IVAR, * 13/8 1876. Fl. t. Älvsbyn 1899.
Tv. JOHAN (JOHANNES i släktboken), * 27/10 1878. † 27/10 1878.
Tv. JOHANNA, * 27/10 1878. † 27/10 1878.
BEDA EUGENIA, * 9/3 1881. † 28/10 1882.

 

 

 —33 Ä 1—
(S44) ERIK JOHAN BÄCKSTRÖM, * 8/9 1846 i Långserud, Värml. G. 18/9 1867. Infl. 1910. Poliskonstapel i Hillen. Fl. t. Hudiksvall 1911.
(S44) KAROLINA ANDERSDOTTER, * 7/4 1838 i Långserud.
KARL HJALMAR, * 16/5 1875                             2.

 

 


Bild ur boken, Gävleborgs län, ett bildgalleri, 1925.

—7 C 3—
1 OLOF ERIKSSON, * 8/11 1889, s. t. bonden Erik Olsson i Frölland s 1.
G. 9/1 1917. Bonde i Glimsta s 1. Sen. Brevbärare i Gåcksätter. † 14/6 1977
4D16 ANNA MARGRETA JONSDOTTER, * 2/7 1893, d. t. bonden Jon Jonsson i Gåcksätter 1.

 

 


Bild ur boken, Gävleborgs län, ett bildgalleri, 1925.

—99 D 1—
G11 NILS GEORG HERMAN MÅRDH, * 6/9 1887, i Bergsunda, Kronob. G. 20/11 1918. Fjärdingsman i Lund. † 4/11 1956.
(R188) ANNA AXELIA KARLSSON, * 18/2 1891, i Stenum, Skarab. län.
ANNA GRETA MÅRDH, * 1922.

 

 

—5 C 24—
20 NILS PERSSON, * 21/1 1889, s. t. bonden Per Jonsson i Baldra 4. G. 27/10 1912. Fjärdingsman o. bonde i Glimsta ss 2. † 9/12 1949.
(X3)10E45 SIGRID KATRINA ROSELL, * 1/4 1886, d. t. bonden Per Rosell i Högen 2, Bergsjö, † 14/12 1953.
BRITA KRISTINA, * 13/11 1913                         6A27.

 

 


Bild ur boken, Porträttgalleri från Hälsingland, 1936

—39 J 1—
(Y45) 12*) KLAS IVAR EFRAIM FORSSBERG, * 11/6 1904 i Sollefteå, V. norrl., län. G. 3/11 1934. Infl. fr. Gävle 1934. Landsfiskal i Lund, Forsa.  † 9/10 1966
(X6)37R2 ASTRID KATARINA SVENSSON, * 8/1 1906, d. t. arb. Johan Arvid Svensson i Fredriksfors, Delsbo.


Bild ur boken, Porträttgalleri från Hälsingland, 1936

13*) Fredrik Einar Hydén, född 29/5 1892 i Ljusdal. Gift 18/12 1938.  † 23/8 1975

 

 


Bild ur boken, Porträttgalleri från Hälsingland, 1936
14*) Folke Hallgren, född den 9/8 1902 i Hudiksvall. G. 21/9 1935.  † 2/9 1992

 


Led. av kommun,-fullm. från 1951, kronoombud från 1952, suppl. i komm.-nämnd. I Högs förutv. kommun led. av komm.-fullm. 1947-51, folkskolstyr. 1944-51, tax.-nämnd 1940-51, samt ordf. i nykterhetsnämnd 1946-51. Led. av kyrkoråd. från 1948. Förutv. ord. i Högs arb.-kommun.

Bild och text  ur boken, Styresmän i Norrland, Gävleborgs län, 1957.

—1 D 15—
11 OLOF MAGNUS ERIKSSON, * 13/2 1907, s. t. bonden Erik Jonsson i Glimsta s 1. G. 21/12 1930. Småbrukare o. Fjärdingsman i Baldra, Hög.  † 25/5 1978
(X1)10W34 HILDA MARIA JONSSON, * 19/1 1907 i Alfta. D. t. arb. Jonas Jonsson i Tranberg, Alfta. † 9/1 1936.
(X1)10W34 AGATA KRISTINA JONSSON, * 5/2 1905 i Alfta, d. t. arb. Jon Jonsson i Tranberg.
56R – (syster t. Hilda Maria).
SIGNE MARGRETA, * 10/1 1930. † 9/11 1930.
ELSA MARIA, * 25/9 1931. Sjukv.bitr. Fl. t. Hudiksvall 1953.
OLOF ROLAND, * 23/2 1933                              17.
ERIK INGVAR MAGNUSSON, * 9/10 1937
INGA-BRITTA MAGNUSSON, * 25/4 1939.

 

 

—30 E 9—
(X42) KARL SUNE GUSTAFSSON, * 31/7 1918 i Söderala. G. 5/10 1946. Fjärdingsman i Böle.
3 ALMA MARIA BOLANDER, * 7/11 1919, d. t. Karl Axel Bolander i Bäck.
JUNE BIRGITTA, * 2/4 1948.

 

 

—82 C 3—
1 NILS HERMAN KRUT, * 12/7 1881, s. t. soldat P. J. Krut i Hamre. G. 2/4 1905. Korpral, sen. polisman i Lund. Fl. t. Öregrund 1911. Fr.skild 1913
160Z1 SELMA ABELA MARS, * d. t. Sven Andersson Mars i Längjum, Skarab. län. Fr.skild o. omg. 10/6 1917 m. tunnbind. K. J. Jansson – 160Z2
HERMAN REINHOLD, * 15/6 1903. † 20/6 1903.
RAGNHILD VIOLA, * 5/10 1907. Fl. t. Lidingö 1928.
BROR GUNNAR, * 28/8 1909                             5.

 

 

—18 R 12—
11 ERIK PAUL PERSSON, * 5/4 1939, s. t. bonden Per Vilholm Persson i Rumsta 4. Polisman. Jordbrukare i Rumsta 4.
(A4) BARBRO MARIA LEWANDER, * 6/11 1940 i Engelbrekt, Sth. G. 30/7 1966. Skild 5/1 1971
(AC6) ANNA-GRETA SANDSTRÖM, * 18/5 1944 i Degerfors, Vb.
PAUL JOHANNES PERSSON, * 19/3 1972

 

 


Bror Johan Forss poliskonstapel, Sörforsa
Folkskola i Forsa och Statens polisskola i Stockholm. Verksam inom Forsa polisdistrikt.
Ordf. i familjebidragsnämnd. från 1946, led. av tax.-nämnd från 1954 och ombud för Statens bosättningslån från 1956. Tiden före 1952 avser Forsa förutv. kommun. Kassör i Forsa jaktvårdsför. från 1946.
Makan, Helena Forss: Kassör i Sörforsa rödakorskrets.
Bild och text  ur boken, Styresmän i Norrland, Gävleborgs län, 1957.

—64 A 10—
5 BROR JOHAN FORSS, * 19/12 1911, s. t. skomakare Daniel Forss i Stavåker. G. 18/8 1937. Polisman i Böle. Fl. t. Hassela 1938. Åter t. Forsa 1944. Hedsta, Forsa.
2U8 HELENA TROLIN, * 27/3 1909, d. t. bonden Erik Trolin i Utnäs 2.
ANNA MARIA, * 25/4 1939                                11L4
KARIN MONIKA, * 18/4 1942                             18
ELISABET HELENA, * 10/8 1945

 

 

—13 K 3—
2 NILS ERIKSSON, * 26/12 1892, s. t. handlande Erik Nilsson i Klångsta s2. G. 26/9 1920. Köpman i Lund, Forsa.
(32) MARGTA GUSTAVA WASBERG, * 14/12 1895 i Norrala. D. t. smidesmästare o. bonde (X7)11F17 Lars Wasberg fr.Fläcka s2, Enånger, o. hu. Katrina Helena Enqvist. Lärarinna. † 1/3 1975.
15*) ERIK NILSSON, * 2/8 1922. Polismästare i Hudiksvall. † 4/3 2010

 

 

—41 T 5—
4 OLOF OLSSON, * 15/7 1880, s. t. bonden Olof Andersson i Töfsätter s1. G. 14/5 1905. Bonde i Töfsätter s1:7. † 1/11 1969.  Fick rycka in som extra polis.
4T14 BRITA ERIKSDOTTER, * 27/9 1882, d. t. bonden Erik Forsman i Trogsta 1. † 5/5 1968.
ERIK, * 2/1 1907                                             6.

 

 

—26 U 2—
1 CARL EVERT VENGELIN, * 6/6 1946, s. t. bonden Bror Evert Vengelin i Arbrå. Polisman i Bäck.

 

 

—18 Å 9—
4 ERIK GÖSTA FLYGT, * 17/10 1928, s. t. skomakare Bror Erik Flygt i Harv. G. 22/11 1952. Polis.
(X7)1K41 SIV ASTRID ELISABET ÖSTBERG, * 6/6 1933, d. t. Ingvar Vilhelm Östberg i Borka, Enånger.
MONICA ELISABETH, * 4/5 1953.

 

 

—47 Ä 3—
2 BROR LEIF VESTERLUND, * 7/8 1942, s. t. Bror Valdemar Vesterlund i Lund. G. 12/2 1966. Polisman i Lund.
(X18) KARIN KERSTIN BIRGITTA VILHELMSSON, * 26/6 1939 i Hudiksvall.
KARIN MARIA, * 4/7 1966.
BROR LARS, * 11/6 1969.
LEIF HANS, * 26/3 1971.

 

Då polisman Mårdh hamnade i finkan

I mitten av 1920-talet anställdes Nils Georg Mårdh från Skövde som polisman i Forsa.

Det hade börjat att bli bråkigt i Lunds samhälle, tyckte disponent Axel Leman. Han frågade om inte kommunen kunde gå samman med Holma-Hälsinglands linspinneri och anställa en polis.

Tidigare hade en äldre man, Dahl, bosatt i Överby varit ordningens upprätthållare samt skatteindrivare. Till sin hjälp i polisens arbete hade han Jonas Svärd, bosatt i Lund.

Nils Mårdh anställdes som polis för endast Lunds samhälle och med utfyllnadsarbete vid brukskontoret.

Linspinneriet hade en stor stab av kvinnor i arbete. Här krävdes ingen längre utbildning för att få anställning. Vid helgerna kom långa rader av pojkar från omkringliggande byar för att söka sig en flicka.

Men det gillade inte samhällets pojkar. Det ledde till sammandrabbningar och ofta var det spritpåverkade ungdomar.

Bråkigt var det när vägen Lund-Iggesund byggdes. Stor arbetslöshet och det kom vägrallare från andra platser. Många var från Dalarna.

Senare kom Bror Forss att arbeta tillsammans med Nils Mårdh. Med Bror Forss hjälp återger vi här små brottstycken ur vad som kunde hända en ordningens upprätthållare på 1920-talet.


Kares Kafé i Sörforsa

– En lördagskväll var det särskilt stökigt på byn. Mårdh fick larm om att vid ”Kares café” invid Lundströmmen ville man ha hjälp med att få ut berusade dalkarlar.

– Mårdh gick ensam till caféet och lyckades att få ut de berusade dalkarlarna. Den mest berusade försökte sig Mårdh att placera i den finka som då fanns i mejeribyggnaden strax intill caféet.

– Då fattade dalmasarna galoppen och med gemensamma krafter placerades Mårdh i finkan och låste dörren.

Bror Forss berättar vidare att vid tillfället var tre kraftiga flottare i Kares Café. De hjälpte ut Mårdh ur fångenskapen och satte fart på masarna, som stack till sitt läger i Björkmo.

Mårdh fjärdingsman – Olof Olsson hjälppolis

Efter dessa bataljer tillsattes den hjälppolis som Mårdh hade blivit lovad. Hemmansägaren Olof Olsson, Tövsätter anställdes som extra polis och Nils Mårdh erhöll befattningen som fjärdingsman för hela socknen och fick dessutom övertaga skatteindrivningen.

Alltmer sprit började flöda inne på Lunds samhälle och bland vägrallarna.

– Det måste vara någon eller några som tillverkar och säljer. Polismännen började spana på allvar. En man från Sunnanbäck misstänktes starkt för att tillverka sprit.

En lördag kom heta tips. Mannen ifråga hade plumsat iväg in i djupa skogen upp mot Käringskårberget.

Mårdh tog nykterhetsnämndens företrädare, folkskollärare D. Näsholm och Olof Olsson med sig, åkte häst till Sunnanbäck och följde sedan en basväg upp mot berget.

I nysnön kunde de följa den misstänktes spår. Vid bergsfoten gick spåren upp mot en höjd med hällar. Där hade den misstänkte åkt kana, likt en utter som är ute och glider på snön.

Under denna färd hade mycket snö förts framför mannen som hamnade i en skreva i berget. Tydligen hade han märkt att folk var efter honom.

Olof Olsson eller ”Olle i Tövsätt” som folk i allmänhet sade, skyndade efter i spåren och hamnade i den skreva som nyligen fyllts med snö.

När han kliver upp och trampar genom snön hör han plåtskrammel. Olof Olsson krafsar undan snön och finner en komplett hembränningsapparat.

Spåren ledde vidare till en gård i Sunnanbäck och där hembrännaren greps. Mäsk påträffades i hans bostad och efter några dagars förhör erkände mannen.


Har ni sett på maken! Hemkokningsattiraljer i mängder.  Det är fjärdingsman Nils Mårdh och hemmansägare Olof Olsson, Tövsätter som fått myndigheternas tillstånd att oskadliggöra och förmodligen gräva ned alla dessa flaskor, kannor, rör som hört beslagtagna hemkokare till.

Redlös vid kokande apparat

Nu blev det lugnare en tid. När detta ”systembolag” vid Käringskårsbergets fot hade krossats. Under 1928 började oron åter sprida sig inom Lunds samhälle.

En man i Sörviksta misstänktes starkt för brännvinstillverkning och spaningar igångsattes. Rykten förtäljde att de kokades brännvin i skogen mellan Sörviksta och Stavåker.

Nils Mårdh, Olof Olsson och Herman Olsson, Bäck smög sig till anvisad plats. Och mycket riktigt, här pågick full fabrikation av brännvin. Hembrännaren blev verkligen tagen på bar gärning då han låg redlöst berusad intill apparaten.

Bror Forss förtäljer att kokningen var i full gång. Det droppade rikligt av sprit. Men att få liv i hembrännaren var ingen lätt match.

– Så småningom kom de underfund om att han bluffade. Han var inte redlös. Mårdh visste att mannen i fråga var oerhört rädd för hundar och ropade därför:

– Jag ska gå till bilen och hämta hunden. Då blev han mera medgörlig, steg upp och följde med till bilen.

Nu puttrade det i skogarna mellan Matnäs och Mickje

På våren 1932 började Bror Forss att gå ordningsvakt och fick närmare anknytning till polisen. Dagarna före pingst begav sig Olof Olsson och Bror Forss på jakt efter en hembränningsfabrik mellan Matnäs och Mickje.

– Vi fann fabriken och en tunna med 100 liter jäsning. Två dar senare var vi åter där. Hade räknat ut att det då skulle vara dags för kokning, varför vi åter låg i buskarna och lurade. Men ingen hembrännare dök upp, varför vi säkrade fingeravtryck och slog sedan sönder apparaten.

En misstänkt fälldes på fingeravtrycken, trots hårdnackat nekande.

Skafferiet tomt – maten gömd i soffan

Bror Forss minns vårvintern 1933. Stor arbetslöshet och knapert på alla vis. Många ensamma karlar, även från andra socknar, sökte sig till Lunds samhälle där trots allt så många kvinnor hade arbete. Även om lönen var liten.

Bror Forss erinrar sig speciellt en liten ettrig kvinna som inte krusade varken fan eller hans mormor.

– En lördag ringde hon till fjärdingsman Mårdh som även var byombud för de sociala bidragen.

– Hon ville ha en matlapp. Något att handla för. Skafferiet var fullkomligt tomt. Och ändå hade de fått avlöning två dagar tidigare. Den man som hon sammanbodde med hade farit till skogen.

Nils Mårdh tog landsfiskal Nils Forsberg och Bror Forss i sällskap och åkte ut till kvinnan. Hon svor och beklagade sig över att karlarna inte ville hjälpa till med något.
– De kunde väl åtminstone vara hemma och skaffa mat till huset.

Hon slog upp skafferidörren och visade att det var rensopat med mat. Därefter satte hon sig i soffan och berättade att hennes man och ytterligare en karl på morgonen begivit sig till Nyvallen. Vad de skulle göra där hade hon ingen vetskap om. Men de hade ett gevär med.

– Både landsfiskalen och jag hade fått våra misstankar då hon visade ett tomt skafferi. Någon påse borde väl ha funnits kvar. Och sofflocket ville kvinnan inte lämna.

– Gemensamt tog vi kvinnan under armarna och lyfte bort henne och öppnade sofflocket. Och se det fanns rätt rikligt med mat i soffan.

– Det blev en rejäl utskällning av landsfiskalen, men det bekom inte kvinnan mycket. Hon fortsatte att svära över karlarna.

Mycket talade för att endera var tjuvskytte eller hembränning på gång uppe på Nyvallen. Droskchauffören Gunnar Kruth skjutsade upp Nils Mårdh, Bror Forss och Olof Olsson.

– Väl framme på vallen såg vi hur det rökte ur en av stugorna. Vi skyndade in och i den öppna spisen stod en apparat och kokade. De två hemkokarna blev mycket snopna över vår ankomst.
– Apparaten förstördes och kvarvarande mäsk hälldes ut på marken. Den färdiga spriten togs i beslag för analys och båda fick följa med till arresten i Lund.

Detta var några av de många beslag som gjordes i vår socken under detta sekel. År 1943 tillträdde Bror Forss som fjärdingsman efter Nils Mårdh och hade då ansvar för det östra distriktet, medan polisman Sune Gustafsson svarade för ordningen i Näsvikensområdet, det västra distriktet.

Uppe i skogarna i det norra hörnet av Forsa, från Hemberg och upp mot Hästås har doften av jäsning och hembränt spridit sig emellanåt.

Vi låter Bror Forss berätta ännu en episod från senare tid:
– Sommaren 1965 fick jag kännedom om att brännvin kunde köpas på Klångstabodarna. I flera nätter låg jag i närheten av den aktuella stugan och kollade livet i denna.
– Av mina iakttagelser drog jag den slutsatsen att det skulle bli kokning när som helst. Och en fredagskväll i slutet av augusti kom jag i sällskap med poliskompisen A. Blomkvist till Klångstavallen.

– Vi fann snart att kokningen var i full gång och att det var minst två i stugan. Via radion kallade vi på hjälp från Hudiksvall och tre poliser anlände.
– Men stugdörren var låst … och vi höll oss avvaktande. Nu hade vi sådan tur att den som stod för hemkokeriet gick ut för att hämta vatten. När han gick åter in i stugan följde vi efter.
– Mannen blev så överraskad att han inte kom sig för att göra något. På spisen stod en apparat och puttrade och det luktade finkel i hela stugan. Golvet var nedkletat av jäsning. Båda karlarna var berusade och fick följa med till polisstationen i Hudiksvall.

Vid ett av sina sista beslag som Bror Forss var med om då det gällde hembränning utnyttjades både snubbeltråd och radiotrafik.

Ett kokeri hade upptäckts och när hembrännaren kom för att sätta fart på produktionen trampade han på denna snubbeltråd och en sändare skickade signaler till polisbilen, där Bror Forss och en annan polis under ett par dygn turats om att hålla vakt.

Källa:
Boken Forsa utgiven 1987
Avskrift, Åke Nätterö


 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva, eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Till toppen.

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *