Flaktäckningskonstruktion 1978

Hydralisk automatik för av- och övertäckning av lastbilsflak


Läs mer om Tycko och Sture Fredin under Västansjö del 3.


Vad är ett patent PRV


Läs om Patent på Wikipedia


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan.

Föreliggande uppfinning hänför sig till lastbilar och närmare bestämt till täckta lastbilsflak.

Ömtåligt styckegods, som skall transporteras per lastbil, kräver en ordentlig täckning för att inte ta skada av regn, snö, vägdamm och andra föroreningar. För detta ändamål har man använt sig av olika överbyggnader över lastbilsflaket. Sådana överbyggnader är inte bara dyra att tillverka utan de försvårar även lastning och lossning på ett kostsamt sätt, samtidigt som bilens användningsområden begränsas.

Ett enklare system har varit att spänna presenningar över flaket med hjälp av bågar av t.ex. rör. Dessa bågar har emellertid antingen varit i vägen vid lastning och lossning eller också har man haft besväret med att ta bort dem och sätta tillbaka dem.

När det gäller lastning och lossning av styckegods vill man numera att sådana operationer skall kunna utföras så snabbt som möjligt med minsta möjliga personinsats och på lättsammast möjliga vis. När det gäller lastning av t.ex. balar av papper eller pappersmassa använder man sig av gaffeltruckar eller motsvarande, som lyfter in godset på lastbilsflaket. Genom att dessa inte kan lyfta in godset långt på flaket sker lastning från flakets långsidor.

Man har därvid utvecklat en speciell konstruktion, som lyfter undan lastflakets sidolem uppåt samtidigt som den täckande presenningen föres undan. Härigenom öppnas sålunda hela sidan mellan lastflakets botten och ”taket”. Lastflakets ”tak” avgränsas då av en balk, som sträcker sig mellan lastflakets främre och bakre gavelstycken.

Det har emellertid visat sig att lastmaskinerna ofta slår i den yttre ”tak”-balken och skadar denna. Det kan därvid bli svårt att föra tillbaka sidolemmen till dess läge vid flakbotten och täckningen blir icke tillfredsställande. Dessutom blir sådana skador kostsamma att reparera både med tanke på de direkta reparationskostnaderna och stilleståndskostnaderna för lastbilen.

Genom att lastbilsflaket är helt täckt av ”taket” är det heller inte möjligt att lasta och/eller lossa med hjälp av kran, utan allt sådant arbete måste utföras från sidan.

Ett syftemål för föreliggande uppfinning är därför att undanröja nackdelarna hos tidigare kända konstruktioner. Detta syftemål uppnås genom en anordning av i kraven angivet slag, av vilka även det som särskilt kännetecknar uppfinningen framgår.

Uppfinningen beskrives närmare i det följande i anslutning till bifogade ritningar på vilka

fig.1 visar en flaktäckningskonstruktion enligt föreliggande uppfinning i perspektiv monterad på en lastbil

fig. 2 visar schematiskt en gavel med tillhörande länkkonstruktion för flaktäckningskonstruktionen i fig. 1 med flaket i det övertäckta läget

fig. 3 är en vy liknande fig. 2 men med länkkonstruktionen visad i det läge då täckningen är under avdragning, samt

fig. 4 är en vy motsvarande fig. 2 och 3 men med länkkonstruktionen visad i det läge, då täckningen är helt avdragen.

I fig. 1 visas en konventionell lastbil 1 med ett flak 2, som är försett med en främre gavel 3 och en bakre gavel 4. Dessa gavlar 3, 4 är i princip lika men spegelvända i förhållande till varandra, har samma bredd som lastflaket 2 och har en sådan höjd, att de sträcker sig ovanför lastbilens förarhytt. Ungefär mitt på gavlarna 3, 4 vid deras övre kanter är de lämpligen förbundna med hjälp av en balk 5.

En längsgående sidolem 7 sträcker sig mellan gavlarna 3, 4 och har en höjd som i det visade exemplet uppgår till ungefär hälften av gavlarnas höjd, när sidolemmen 7 befinner sig i körläget, d.v.s. när dess nedre kant ligger mot flaket 2. Lemmen 7 är upphängd i armar 8, 9 vilka medger undansvängning av lemmen 7 när lastning och lossning skall utföras. Armarna 8, 9 är ledat fastsatta i såväl lemmen 7 som i gavlarna 3, 4. En hydraulcylinder 10 är anordnad i anslutning till en av armarna för utförande av svängningen.

Den så långt gjorda beskrivningen hänför sig till en konventionell konstruktion. Som nämnts, så är gavlarna med sina hävarmar och annan utrustning lika men spegelvända. I detta exempel göres beskrivning av endast en sida av flaket, men man förstår att om så önskas så kan båda sidolemmarna vara svängbara och anordnade på samma sätt som vid den sida, som beskrives häri. Uppfinningen är heller inte begränsad till lastbilar utan kan även användas i anslutning till släpvagnar, järnvägsvagnar och liknande, där man önskar en avlägsningsbar täckning.

En presenning eller liknande täckande material i form av en duk 6 är fastgjord vid sidolemmens 7 övre kant och är utsträckt i flakets 2 hela längd. Täckningen 6 är också fastgjord vid balken 5, som sammanbinder gavlarna 3, 4. När sålunda sidolemmen 7 svänges uppåt dras täckningen 6 undan och flakets 2 långsida öppnas för lastning eller lossning. När sedan sidolemmen 7 svänges tillbaka till körläget spännes täckningen över flaket och någon vidare åtgärd behöver inte vidtagas från förarens sida innan lastbilen kan köras.

Vid tidigare konstruktioner har en balk sträckt sig mellan de motsvarande gavlarna 3, 4 vid de yttre hörnen, varvid täckningen 6 antingen varit fastgjord i denna balk eller också har den understötts av denna balk för att inte falla in mot lasten på flaket. Denna balk har emellertid varit i vägen när man velat lasta bilen med hjälp av kran och den har ofta skadats av gaffeltruckarnas stativ.

Vid föreliggande uppfinning är sidolemmen 7 svängbart fastsatt vid ett par armar, en nedre arm 8 och en övre arm 9. I anslutning till den nedre armen 8 finns en hydraulcylinder 10 som användes för denna arms svängning. Hydraulcylinderns 10 ena ände är fastsatt vid gavelns nedre del med hjälp av en svängningstapp 11 och dess andra ände vid armen 8 också med hjälp av en svängningstapp 12.

Den nedre armen 8 har ena änden genom en tapp 13 svängbart fastsatt vid den nedre delen av sidolemmens 7 ändkant och den andra änden genom en tapp 14 svängbart fastsatt vid gaveln 3, varvid tappen 14 är placerad något ovanför mitten av gaveln 3 och något vid sidan om en tänkt vertikal mittlinje genom gaveln 3 i riktning mot sidolemmen 7.

Den övre armen 9 har ena änden genom en tapp 15 svängbart fastsatt vid den övre delen av sidolemmens 7 ändkant. Den övre armens 9 andra, inre ände är utformad med en vinkelarm 16, vilken bildar i huvudsak 90-s vinkel med armen 9 och som rent allmänt är utsträckt uppåt. Armen 9 är svängbart fastsatt vid gaveln 3 genom en tapp 17 anordnad precis i vinkeln mellan armarna 9 och 16, varvid tappen 17 är placerad ungefär mitt emellan tappen 14 och gavelns 3 övre kant och något vid sidan om den tänkta vertikala mittlinjen genom gaveln 3 i riktning från sidolemmen 7.

En arm 18 är svängbart fastsatt vid gaveln 3 med hjälp av en tapp 19 placerad strax ovanför vinkelarmen och ett kort stycke från denna i riktning mot gavelns sidokant. Armen 18 består av två i förhållande till varandra vinklade delar, en som i körläget, d.v.s. när täckningen är fördragen, ligger parallell med gavelns 3 övre kant och som slutar vid gavelns 3 sidokant och en del, som sträcker sig från i huvudsak den första delens inre ände till svängningstappen 19.

En länkarm 20 är svängbart fastsatt dels vid armen 18 genom en svängningstapp 21 placerad i huvudsak där armens 18 två delar förenas, och dels vid vinkelarmen 16 med hjälp av en tapp 22.

En icke visad balk sträcker sig mellan de yttre ändarna av två motstående armar 18 över hela lastflakets 2 längd. Denna icke visade balk vilar i hållare i gavlarna 3, 4 vid deras övre yttre hörn när täckningen 6 är fördragen och sidolemmen 7 är i körläget. Täckningen 6 kan vara fastgjord vid denna icke visade balk men detta är icke nödvändigt.

Uppfinningen fungerar på följande sätt: När lastbilen är klar att köra befinner sig täckningen 6 och sidolemmen eller sidolemmarna 7 i det läge, som framgår av fig. 2. Täckningen 6 är då utsträckt från balken 5, över den icke visade balken mellan armarnas 18 yttre ändar och till sidolemmens 7 övre kant. Täckningen 6 har en något större bredd än vad flaket 2 är långt så att den kommer att sträcka sig ordentligt över gavlarnas 3, 4 ytterkanter.

När täckningen 6 liksom sidolemmen 7 skall föras undan för att möjliggöra lastning eller lossning anbringas hydrauliskt tryck på cylindern 10. Dess kolvstång kommer då att förskjutas ut och svänger därmed armen 8 uppåt. Genom de olika armarnas förbindning svänges sidolemmen 7 utåt och därmed armen 9 varvid vinkelarmen 6 anbringar en dragkraft på armen 20 som i sin tur medför en svängning uppåt av armen 18. Härigenom föres täckningen 6 undan såsom framgår av fig. 3.

När kolvstången skjutits ut ur hydraulcylindern 10 så långt det går befinner sig armarna i det läge som framgår av fig. 1 och 4. Sidolemmen 7 är då uppsvängd till ett läge där den befinner sig över den halva av flaket 2 som är motsatt den varifrån sidolemmen 7 uppsvängts. Täckningen 6 är helt tillbakadragen och i huvudsak halva flaket är tillgängligt för lastning uppifrån. Inga balkar hindrar truckarnas lastningsmanöver.

När lastningen eller lossningen utförts omkastas införandet av hydrauliskt tryck i cylinder 10 så att kolvstången bringas att gå in i cylindern, vilket medför att sidolemmen 7 svänges tillbaka till ett läge intill flakkanten samtidigt som täckningen 6 sträckes ut. Lastbilen är sedan klar att köra.

PATENTKRAV

  1. Anordning vid övertäckning av lastflak försedda med två motstående gavlar (3, 4), åtminstone en sidolem (7), som är svängbar från ett läge intill själva flaket (2) till ett läge ovanför gavlarnas (3, 4) övre kanter och väsentligt innanför den kant av flaket (2) varifrån sidolemmen (7) svängts, en täckning (6), som är fastgjord dels i sidolemmen (7) och dels vid eller i närheten av mitten av gavlarnas (3, 4) övre ändkanter, en motoranordning (10) för svängning av sidogaveln (7), samt övre och nedre svängarmar (8, 9), vars yttre ändar är svängbart fastsatta vid sidolemmens (7) ändkanter och vars inre ändar är svängbart fastsatta vid resp. gavel (3, 4), kännetecknad av en svängarm (18) intill resp. gavels övre kant, vars fria ände i ena ändläget befinner sig vid resp. gavels (3, 4) övre hörn och i det andra ändläget befinner sig i huvudsak ovanför mitten av gavlarnas övre ändkanter, samt en länkarm (20), som överför svängningsrörelsen från en av nämnda övre och nedre svängarmar (8, 9) till den vid resp. gavels (3, 4) övre kant anordnade svängarmen (18).
  2. Anordningen enligt krav 1, kännetecknad av att två motstående svängarmar (18) vid gavlarnas övre ändkanter har de yttre ändarna förbundna med en balk.
  3. Anordning enligt krav 2, kännetecknad av att täckningen (6) är fastgjord vid nämnda balk.

Källa: PRV Svensk Patentdatabas
Avskrift: Viveca SundbergBild från Arkiv Digital 1985, över Tycho Fredin AB i Västansjö


—7E27— Uppgifter ur Bjuråkers släktbok

16 BROR TYCHO FREDIN, * 2/5 1919, s. t. bonden M. Fredin i Västansjö 72, Bjuråker. G. 18/10 1942. Jordbr.-arb. i Västansjö 72. † 9/8 1994
(X27) ANNA BIRGITTA JONSSON, * 30/4 1924 i Ljusdal, Gävleb. Infl. 1942
SIV BIRGITTA * 29/6 1942
STURE * 24/1 1952

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall.
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *