Nykterhetsdemonstration 1899

Nykterhetsdemonstrationen i Delsbo 1899 samlade omkring 3000 personer.

Utom medhafda matsäckar och en hel mängd andra godsaker konsumerades på fästplatsen 1,100 stycken stora smörgåsar, 204 liter söt mjölk, öfver 1,000 koppar kaffe med påtår, 1,600 flaskor lemonad och 15 buteljer saft. Och ändå hade mera gått åt, om det blott funnits.


Olof Bergström, nykterhetsförkämpe som föddes i Lennsjö, Bjuråker.


IOGT – NTO:S historia


Nykterhetsrörelsen i Sverige.


Läs om utfästelsen inför bildandet av Högtomt Missionsförsamling.


Använd sökfunktionen
Tryck ner  Ctrl,  håll kvar och tryck ner tangenten  f  och släpp. Jag sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du söka vad du vill i det dokument du har framför dig.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan 

 

Nykterhetsdemonstration i Delsbo 1899

HUDIKSVALLS ALLEHANDA N:R 99 MÅNDAGEN DEN 28 AUGUSTI

Demonstration i Delsbo

Nykterhetsdemonstrationen i går i Delsbo hade vunnit oväntad anslutning. Med extratåget från Hudiksvall medföljde nära 700 personer och med ordinarie tåget från Ljusdal omkring 400 samt med ångbåtar från Strömbacka och Moviken lika mycket.

Från järnvägsstationen marscherade skarorna upp till den invid kyrkan belägna vackra parken, som af kyrkoherden Fredborg välvilligt upplåtits för ändamålet. Här voro flere olika serveringar anordnade, som under dagens lopp flitigt anlitades.

Kl. 1 e. m. afmarscherade demonstrationståget, som räknade 14 fanor och standar och sex musikkårer samt övfer 1,500 deltagare, från festplatsen genom Nordsbro, Sunnansjö, Ede och Afva byar tillbaka till parken, där under tiden ofantligt mycket folk samlats så att vid demonstrationståget återkomst de närvarande torde få uppskattas till öfver 3,000 personer.

Efter ett kort hälsningstal och sedan Hybo musikkår utfört ett par musiknummer, bestegs talarestolen af redaktör Sterner från Köping.

Han inledde sitt föredrag med att uppläsa E. Fredins dikt »Eröfrare», som han sedan tillämpade på nykterhetsrörelsen. Nykterhetskämparna hade samlats i Delsbo för att väcka upp traktens befolkning till förståelse af nykterhetens nödvändighet. Han påvisade det berättigade i vår tids nykterhetsarbete. På nästan alla platser i Sverige funnos redan organiserade skaror, som kämpade med ljusa utsikter till framgång. Några mörka punkter funnos dock, dit ännu ej vår nya tids moderna folkrörelser trängt. En sådan plats var Delsbo. Talaren vädjade till de församlade massorna att tänka öfver ställningen och gripa sig an med nykterhetsarbete, en vädjan som efter hvad man kunde se icke förklingade ohörd.

Det utmärkta, lättfattliga och gedigna föredraget mottogs med kraftiga applåder.

Härefter upplästes och antogs följande:

Resolution
Nykterhetsfolk från skilda delar af Hälsingland till ett antal af 2,000, samlade till demonstration i Delsbo den 27 augusti 1899, uttala sitt lifliga beklagande öfver att inträsset för värkligt nykterhetsarbete ännu är så svagt i Delsbo och kringliggande trakter, på samma gång som vi hysa den förhoppningen att präster, lärare och husbönder må inse det uppfostrande och förädlande i nykterhetsarbetet samt behjärta vikten och nödvändigheten af att deltaga i och kraftigt understödja nykterhetsrörelsen i dessa nejder, så att de varda befriade från rusdryckernas förbannelse och från det dåliga rykte som dessa i öfrigt af naturen så rikt lottade trakter just genom rusdryckerna och deras värkningar fått.

Vi uttala vår allvarliga uppmaning till våra lagstiftare, våra lagskipare och kommunalmän att se till, att sådana lagar stiftas och efterlefvas, att större makt än hittills lägges i de enskilda kommunernas händer vid bestämmande om nya krogars öppnande såväl som om redan befintligas fortvaro.

Slutligen vilja vi fästa våra röstberättigade meningsfränders uppmärksamhet på vikten af att vid stundande val af representanter till riksdagens andra kammare sådana män väljas, som förstå innebörden af vår tids nykterhetsrörelse, samt vilja allvarligt arbeta för att sådana lagar stiftas, som göra ytterligare och mera effektiva inskränkningar i rusdryckshandeln.

De olika musikkårerna utförde under eftermiddagens lopp på ett förtjänstfullt sätt flere musikstycken.

Vid femtiden marscherade skarorna ned till järnvägsstationen, deltagarne afreste åt olika håll och den lyckade demonstrationen var slut.

På eftermiddagen uppvaktades kyrkoherden Fredborg af en deputation, som till honom framförde distriktslogens tack för visad välvilja att upplåta parken för fästen. I sitt svar uttalade kyrkoherden sina välönskningar till ett lyckligt resultat af arbetet. Själf skulle han göra allt hvad han kunde för underlättande af nykterhetsarbetet i Delsbo.

Matfriska voro demonstranterna i Delsbo i går. Utom medhafda matsäckar och en hel mängd andra godsaker konsumerades på fästplatsen 1,100 stycken stora smörgåsar, 204 liter söt mjölk, öfver 1,000 koppar kaffe med påtår, 1,600 flaskor lemonad och 15 buteljer saft. Och ändå hade mera gått åt, om det blott funnits.

Anordningarna lända kommitterade till all heder.

Avskrift: Viveca Sundberg

 

 

LJUSDALS TIDNING DEN 31/8 1899

Till nykterhetsdemonstrationsmötet i Delsbo i söndags samlades, att räkna efter de medförda standaren, 16 olika nykterhetsföreningar tillhörande godtemplarorden inom norra och vestra Helsingland med sina musikkårer. Bantågen från Hudiksvall och Ljusdal medförde cirka tusen personer, som tågade under musik till allén vid Delsbo kyrka. Festtalet hölls på eftermiddagen af redaktören A. Sterner från Köping. I kraftiga ordalag framhöll han nykterhetsfolkets sträfvan till rusdryckernas och ölets bekämpande och uppmanade de närvarande att bistå i detta arbete. Delsbo fick veta, att det var en trakt, som ringa deltagit i nykterhetsarbetet och uppmanades därföre präster, länsman och kommunalmän att hädanefter mera arbeta för saken.

Faktor P. E. Enqvist uppläste förslag till en resolution (den samma som antogs å mötet i Ljusdal den 23 sistlidne juli) och frågade om den godkändes; oaktadt tvänne uppmaningar besvarades frågan med ett tämligen lamt ja.

Man får däraf icke draga den slutsatsen att Delsbofolket är mindre nyktert än befolkningen i norra Helsinglands andra socknar. Delsbobon är själfständig och vill icke genom några band lägga hinder i vägen för sin frihet; nykterhetsföreningar ha därföre vunnit ringa tillslutning. Sedan de stora lönnkrogarne, som för några år sedan florerade i socknen, försvunnit, är tillståndet här icke sämre än annorstädes, skrifver vår korrespondent.

Fru Neusser från Jerfsö höll tal, dels värs, dels prosa, däri hon lade kvinnan på hjärtat att arbeta för nykterheten.

Musik omväxlade med talen. Vid uppbrottet från parken uppvaktades prosten Fredborg. Ordningen under dagen var mönstergill

Avskrift: Viveca Sundberg

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller donation senare,  mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *