Häxprocesser i Forsa

Det finns inget som tyder på att någon blev avrättad eller bränd på bål i Forsa. Det finns minst två gamla begravningsplatser i Forsa förutom kyrkogården. Båda är från Stenålder, Bronsålder och Järnålder.


I Vålsta, enl. kartbilden ovan finns ett gravfält, det andra ligger vid Hojen.


Läs om fler Häxprocesser i Sverige på Wikipedia


Läs om hur man stängde in häxor i stenkällare, HT – helahälsingland.se.


Vid en del häxprocesser talas det om smörja, en sorts häxsalva.


Följ oss på Facebookoch dela gärna den här sidan med dina vänner


Gillar du den här sidan, glöm då inte att klicka på Gilla-knappen. Tack!


Har du en egen hemsida får du gärna länka till dellenportalen.se


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan

 

Häxprocesser i Forsa

 

Forsa sockens tingsrätts protokoll över rannsakningar angående trolldom
10 – 16 oktober 1673

(Skoklostersamlingens Miscellanea avd. 1. tom 7. pag. 152-194.).

”Anno 1673 ifrån den 10 till den 16 oktobris hölls rannsakning uti Forsa socken efter församlingens skriftliga begäran och föräldrarnas ynkeliga klagomål över deras barns färdemål om nätterna. Närvarande uti befallningsmannens ställe stadsnotarien uti Hudwichsvaldh välförståndig Lars Ersson Höök med nämnden, Nils Hansson i Fräksta, Anders Andersson i Dalen, Erik Olsson i Vålsta, Olof Jonsson i Veda, Erik Ersson i Hamre, Per Nilsson i Matnäs, Anders Ersson i Hillsta, Per Mickelss i Troksta, Per Olsson i Heya, Erik Mårtsson i Tåsta, Olof Olofsson i Siksta och Erich Persson i Edsta.

 

Den 1:a anklagade

Hustru Margreta Staffansdotter Johan Pers i Långbyn 29 år är ofta förr i socknen av barnen beryktad och av pastore den 16 september antecknad. Denna hustru Margreta blev framhavd och anklagad av efterskrevna barn nämligen Sigred Trullsdotter i Flatmo 5 år, Brita Olofsdotter ibidem 10 år, Sigred Jonsdotter 9, Olle Matts Turs ibidem 5, Sigred Jonsdotter 9 (sic) och Kersten Jonsdotter ibidem 7 år, för utan flera små barn som äro hemma, att hon tager och förer dem till Blåkulla. Hindrik Erikss dotter Anna i Flatmo på 13:de året, säger sig hava sett henne kokat där i Blåkulla men intet att hon tager henne.

Brita Olofsdotter i Flatmo på 10, året säger sig av denna hustru Margreta bliva tagen var natt allifrån förledne sommar. Och när hon kommer och tager henne är hon som en skata i liknelse. I natt haver hon ridit på folk. Brita säger att Margreta haver lärt sig läsa i Blåkulla Två blad ut, men hon säger sig icke kunna minnas läsningen medan käringen är inne, ty hon tager minnet av henne. Blev allts käringen utvisad, då Brita sade att det står intet annat uti samma blad än förbannelse. Brita säger och när Margreta steker, stoppar hon fingret uti och beder henne smaka. Hustru Margreta plägar dansa på huvudet där i Blåkulla, och sedan lägges sig hos den Svarta som ligger under bordet. Brita bekänner och att hon är gifter här i Blåkulla. Och hennes man heter Lill Fanen. Haver och fött 10 st. barn här i Blåkulla, och hustru Margreta haver stått fadder åt dem. Och sedan Brita haver bekänt sig, haver ho legat hos Satan en gång och intet mera. Och när de ligga vända de ryggarna till varandra. Barnen äro inte större än råttungar, Brita säger att hustru Margreta slår henne var natt för det hon bekänner på henne.

Batzars dotter Margreta i Överbyn 12 år säger sig fuller se Margreta där i Blåkulla att hon steker men inte tager hon henne.

Jon Simss dotter i Flatmo Sigrid Jonsdotter 9 år säger sig och blivit tagen av hustru Margreta i Berge alltsedan i sommar. Sigred haver fött 9 st. barn där i Blåkulla. Hennes man heter Hin Håle. Och när de ligger när varandra vända de ryggarna tillhopa, och föder barnet utur bakändan och gör intet ont.

Johan Pers hustru Margreta infordrat och av Sigred tillvittes att hon förer henne. Hustru Margreta nekar alldeles och vet inget därav. Sigred säger att hustru Margreta sätter sig bakom henne på det hon skall intet känna igen henne. Baltzars Margreta säger att hon plägar ligga när den Svarte som ligger under bordet. Hustru Margreta nekar alldeles och beder Gud att han upplyser henne och kan intet ljuga på sig själv. Sigred säger, att när hon beder Gud tänker hon på sin gud i Blåkulla. Hustru Margreta säger sig vara en stor syndare eljest men av denna synden vet hon intet.

Sigred bekänner att hon förer många andra barn där i byn men atta är små. Sigred säger att hon tager alla tre hennes syskon som hemma är. Hindrich Eriks son Pelle 10 år och Baltzars Jonas 9 år bekänner att de ser henne var natt koka och steka där i Blåkulla, men intet tager hon dem.

Förleden den 18 augusti beskyltes hustru Margreta av åtskilliga små barn att hon förer dem om nätterna till gästabuds tillika med många flera som hava sett henne äta, dricka och dansa med den Svarte så ock haft sängelag.

Pigan Margreta Hindriksdotter i Micke 20 år haver och den 16 september berättat det hon haver sett hustru Margreta föra 7 á 8 barn, det hon och nu tillstår.

Förehades åter Brita Olofsdotter i Flatmo 10 år och bekänner att hon haver varit åstad till Blåkulla. Hon säger att Sigred Jonsdotter ibidem 9 år satt närmast henne på vägen i natt men intet haver Brita råkat Sigred här på jorden.

Sigred inkallat och säger sig i natt blivit tagen av hustru Margreta när de vore i Hedsta och satt intet närmast Brita i Flatmo men de andra fem som hemma i Flatmo haver hon fuller tagit dem. Sigred och Brita komma intet överens uti relationen om de barn som vore med i följe. Sigred säger att hustru Margreta haver skavit klockorne i natt och kastat uti sjö och bedit Gud att hon aldrig skall närmare komma Guds ansikte än malmen kommer till klockan igen.

Hustru Margreta infordret och blev av desse tvänne flickor så väl som de flesta barnen tillvitt att hon haver fört dem i natt, men hustru Margreta nekar nu som förr.

 

Den 2:a anklagade

Hans Matts Dotter pigan Kersten i Dalen 30 år anklagas av efterskrevne barn nämligen Erik sal. Hans Matts i Dalen 11 år, Mats Turs ibidem 12 år, Anna Lars Erss styvdotter 9, Karin Jon Simss i Flatmo 10 år, Anna Hindersdotter i Dalen 13, Jonas Lars Baltzars ibidem 8, Gölug Lars Baltzars 5, Karin Nils Lekares i Dalen 5, Anna Pålsdotter i Dalen 9 och Ingvar Nils Lekares i Dalen 11 år. Denna är och av pastore förr antecknat och fullkomligen övertygat av Margreta Hindriksdotter i Micke 20 år att hon är med i Blåkulla.

Baltzars Jonas 8 år tilltalade henne att hon tager honom var natt och förer honom till Blåkulla. Hindriks Pelle 10 år säger sig hava sett henne tappa dricka där i Blåkulla men intet tager till honom. Kersten nekar alldeles och skall aldrig sig bekänna så länge bloden är varm uti henne. Hindriks dotter Anna 13 år säger sig förr hava blivit tagen av Kersten i Dalen men hon nu övergivet henne. Jon Sims dotter Karin i Flatmo 10 år bekänner och att hon tager dem var natt.  Anna säger att hon lärer dem läsa med sådana fastiga ord som uti förre rannsakningen ofta nämnda äre. Anna är gifter och haver fött barn och strax haver Kerstin tagit och kokat smorning därav.

Anna Pålsdotter i Dalen 9 år, säger att denna Kersten förr haver taget sig, men nu haver hon bytt bort henne å hustru Karin i Trogsta. Kersten nekar alldeles och vet icke mer därav än den dag hon ska dö.

Staffan Pålsson bekänner och att Kerstin haver förr tagit sig, men nu tager honom hennes halvbroder Jon Hansson 15 år sedan Kerstin släppte honom. Jonas nekar och säger sig därav icke veta. Förehades åter Hans Matts Kersten och bliver av sin halvbroder Erik Hansson i Dalen 10 år tillvitter att hon tager honom. Hon plägar tappa fram dricka där i Blåkulla. I natt haver hon ridit på en ko och hållit i rumpan. Erik säger att allt det som annat folk gör här på jorden så gör hon med sitt apespel efter i Blåkulla.

Anna Hindriksdotter i Dalen säger att Hans Matts Kersten haver förr tagit honom, men nu förer henne Olof Svenss Kersten i Hillen, och likväl ser hon Hans Matts Kersten haver nu begynt att taga henne och i natt haver hon ridit på sin gudmoder hustru Sigred. Och Hindriks hustru Margreta haver ridit på en ko. Jonas Larsson i Överbyn haver varit med alle gångerne. Denne Jonas Larsson i Överbyn säger och att Kersten haver tagit honom i natt och haver ridit på Hindriks hustru Margreta men intet flera gånger haver varit åstad. Anna säger att Jonas haver suvit på vägen och att käringen tager minnet av honom att han inte kan minnas.

Den 28 juli förleden är denna Kersten Hansdotter i Dalen av åtskilliga små barn beskyllt sig tagit hava, jämväl och den 13 augusti av många sedder i Blåkulla.

Erik Hansson i Dalen åter infordrat och säger att hans syster haver tagit honom i natt med många andra barn och haver ridit på Hinriks hustru Margreta naken i natt hade betsel utav ett halmstrå och bundet om stortån.

Karin Jons Sims i Flatmo säger att Kersten haver tagit henne med Erik Anderssons barn tre stycken. Kersten bliver av barnen befallt att bekänna sig efter hon tager dem. Jonas säger, att hon måtte så när slagit ihjäl honom i natt med tre stycken ormar ihopflätat. Kersten säger att hon tröste inte säga det hon intet vet av. Halvbrodern Erik säger, att hon haver lovat Satan att hon aldrig skall bekänna. Satan sitter på axlarna så att har räcker upp i taket. Anna säger, att Kersten haver en gud för sig själv. Hon kan inte gråta. Kersten beder Gud han bevare sig ifrån honom. Om de plåga henne aldrig så mycket så bekänner hon ändå aldrig.

 

Den 3:e anklagade

Olof Ericks gosse Sven i Dalen på 13:de året bliver av Baltzars dotter Margreta, 12 år, och Hindrichs Pelle, 10 år, övertygat att han tager dem om nätterna till Blåkulla. Pelle säger att Sven smörjer själv. Sven nekar och säger att Kersten i Dalen hon smörjer åt honom. Hon förer och Lekar Ingred, 11 år. Hon haver och förr fört ett barn som nu är dött.

Hans Matts Kersten infordrat och blev av Sven i Dalen, 13 år tillvitt att hon haver lärt honom rida. Pelle säger att Sven och Kersten hava spelat kort om dem och Sven hade vunnit. Pelle säger att Kersten haver sagt till Sven i Blåkulla, jag spelar intet mera med dig, du vinner alla barnen av mig som jag förer, det Sven måste bejaka sant vara. Kersten nekar alldeles och kan intet ljuga uppå sig själv. Sven tillstår sig och hava sett Kerstens halvbroder Jonas 15 år, att han förer barn. Sven säger att han ser på Jonas ormar som sitter om halsen på honom och en katta som sitter på axlarna; Jonas vet icke därav.

 

Den 4:e anklagade

Änka Hustru Elsa i Dalen, 74 år, är sedder av många barn men intet att hon förer några barn; alltså släpptes hon ledigt och lös till vidare uppenbarelse.

 

Den 5:e anklagade

Nils Pers hustru Brita i Kalvhaga, 50 år, bliver av efterskrevna barn tillvitter, nämligen Jon Erss dotter i Dalen Karin, 11 år, Ella Jonsdotter, 10, Anders Jonsson, 13, och Lars Larsson, 9 år, alla i Kalvhaga by boendes, att hon haver tagit dem var natt alltsedan i somras med de flera små barn som hemma äre. Ella säger att hustru Brita plägar sitta till bords i Blåkulla och dansar, och sedan lägger hon sig hos den Svarta som ligger under bordet. Hustru Brita säger, att om de hugga henne så små som en kål bekänner hon aldrig så länge bloden är varm i henne. Karin säger sig vara gifter med en som heter Diefwuls Fadher. Lasse säger att hans hustru heter Diefwuls Mor, haver haft så många barn att hon intet minns vad de heta. Barnen säger att hustru Brita haver skavet klockorna i natt, och barnen sitta på spirorna utanpå kyrkan så länge hon skaver klockorna och sedan när de komma över en blå sjö kasta de malmen neder och beder Gud att deras ansikte icke närmare komma till Guds rike än malmen kommer till klockan igen. Hustru Brita nekar alldeles och kan intet ljuga på sig själv, det hon intet vet av skall hon aldrig bekänna så länge bloden är varm uti henne.

Den 16 septembris haver Margrets i Micke bekänt sig sett denna hustru Brita föra barn till Blåkulla. Den 18 augusti är denna hustru Brita i Kalvhaga av många barn bliven beskyldt dem taget hava till Blåkulla. Hon haver och fört en stor hop främmande barn som de icke hava igenkänt.

Ella Jonsdotter, 10 år, säger att hustru Brita haver tagit henne och ridit på Lars Olss dotter Margreta i Dalen naken och haver varit i sällskap med henne alla de anda barnen och haver bundit en orm om stortån och styrt henne därmed.

Gudruns Karin, 13 år, infordrat och säger sig en gång vara förder av hustru Brita i natt och ridit på Lars Olofss dotter Margreta i natt naken och haver suttit på buken på henne och sade nå upp och ända till Helfwettis.

Lars Olofss Lasse framhavd och bekänner att hustru Brita haver tagit honom och ridit på sin syster Margreta i natt naken och reste upp henne vid väggen.

Hustru Brita åter förehvad och blev av barnen övertyggat, att hon förer dem. Hustru Brita säger att den se henne intet, vad de eljest må se för spökning, och tror att de skulle få lön för det de ljuga på sig. Per Gudmunsson i Dalen, 13 år, säger att hon tager honom och haver ridit på en ko en gång i natt.

Anders Jonsson i Dalen, 13 år, säger att hon tager Kersten Jonsdotter i Dalen ¾ år, och de följas alltid åt och inga fler i det sällskapet. Hustru Brita nekar och säger att intet skall barnen taga livet av henne.

 

Den 6:e anklagade

Dottern Anna Nilsdotter, 16 år, infordrat och blev av rätten med allvar förmanat att sig bekänna om hon är i sällskap med sin moder till Blåkulla, men Anna säger sig därav intet veta, utan vilja taga livet av henne det må de göra, ty hon kan inte ljuga sig till helvettis, det är nog till de andra barnen. De andra barnen som modern haver tagit bekänna att dottern förer fyra stycken barn som intet tillstädes vore. Anna säger att de må göra av henne vad de vilja, hon bekänner aldrig.

Åter förehades Anna Nilsdotter och blev av Brita Gudmunsdotter i Dalen, 9 år, och Karin Jonsdotter ibidem, 6 år, som efterskickades, tillvittat hon tager dem. Anna nekar och säger att om hon vore en sådan syndig människa skulle hon gärna sig bekänna och intet ljuga sig till Helvettis.

 

Den 7:e anklagade

Jon Hansson i Överbyn, 15 år, som är halvbroder med hans Matts dotter Piga Kersten i Dalen, som under hennes rannsakning förr finnes antecknad, klagas nu av Staffan Pålsson, 12 år, att han honom fört haver sedan Hans Kersten honom släppte.

Jon Hansson nekar.

Den 10 oktobris.

Per Larsson Blind är beryktad av åtskilliga barn men var intet tillstädes

Den 11 dito.

 

Den 8:e anklagade

Per Larsson Blindh 60 år, som i går intet tillstädes var, är beryktat av åtskilliga barn att de se honom där i Blåkulla vara bandhund. Men de töres icke väl säga av att de se honom, ty barn räddas att han bijter dem. Per Larsson nekar sig det ringaste härav veta.

Den 18 augusti förledne hava många åtskilliga barn sett denne Per Larsson Blindh där i Blåkulla, men intet hava de sett att han förer några barn.

Den 16 september nästförledne haver Margreta Hindersdotter i Micke, 20 år, bekänt att Per Larsson Blindh är där i Blåkulla tillika med de andra som hon haver tillvitt.

 

Den 9:e anklagade

Hustru Margreta Anders Jonas i Söderäng, 30 år, vites av Jon Siuhls son Pelle, 12 år, att hon på en månads tid haver tagit honom var natt. Pelle får hugg var natt av henne. Länsmannen och de flera i socknen gåvo henne gott lovord där hon haver tjänst i socknen.

Förehades åter hustru Margreta då hon blev fullkomligen tillvitt av barnen Kerstin Erik Pers i Näset. 16 år, och Pelle Jon Sjuhls, 12 år, att hon förer dem om nätterna till Blåkulla med de flera små barnen som hemma äre.

Margret Hindriks dotter i Micke, 20 år, haver den 16 september bekänt och nu för tingsrätten säger att hon haver fyra stycken barn små som äre hemma, och när de äre på vägen haver hon ormar som hon sätter i stortån på folket och uti sin stortå, och då styrer hon vart hon vill. Hustru Margreta väver och spinner där i Blåkulla och ligger när den Svarte var natt.
Hustru Margreta nekar alldeles och säger att de ljuga på henne.

 

Den 10:e anklagade

Hustru Karin Jöran Rolands i Hamre, 80 år, vites av Lars Persson i Haga, 12 år, att hon tage honom var natt men inga flera barn vita henne att hon dem förer.

Hustru Karins sonedotter Anna Rolands i Hamre, 8 år, bekänner att farmodern förer henne om nätterna och att hon äter, dricker och dansar i Blåkulla.

Den 28 juli är hustru Karin i Hamre vorden beskyllt av många barn vara sedder i Blåkulla.

Den 18 augusti uti sockenstuvan haver hustru Karin i Hamre blivit infordrat uti kyrkoherdens närvao och då bleven beskyllt henne om nätterna till gästsbuds förutom många flera barn av vilka hon haver blivit sedder i Blåkulla. Hustru Karin nekat.

Åter förehades hustru Karin i Hamre och blev av efterskrevene barn tillvitt, nämligen hennes sondotter Karin Rolands i Hamre, 8 år, Lars Larsson i Hoga 12, Olof Larsson soldat, 19 år, och en stinta till som de icke känna. Barnen säga att hon förer dem om nätterna till Blåkulla. Hustru Karin säger att hon vet icke mera därav än den dag hon skall dö.

Olof säger, att hon haver givit honom spånar för penningar. Margreta Hindriksdotter i Micke, 20 år, säger att hon är med i sällskap och hustru Karin haver lärt sin son Sven att han rider själv. Margreta säger att hon haver sett hustru Karin i tre år där i Blåkulla. Hustru Karin säger att om hon är med att hon vet därav önskar hon att hon må sjunka igenom golvet och aldrig komma upp igen. Barnen säga, att hon äter, dricker och dansar där i gästabudet. Olof säger att hustru Karin haver givit honom 10 Rdr för det han skulle icke bekänna på henne och det var icke annat än spånar. Margreta säger att den Svarte sitter på axlarna på henne. Olof säger att hon haver ridit på sin man Jöran Rolandsson så att han haver legat på säng uti 8 dagar och vart ansiktet uppsvullet på honom.

Jörgen inkallat och tillspord om han på den tiden haver legat sjuk? Svarade han att det var fuller sant att han låg sjuk på samma tid som barnen sade att han haver ridit på honom. Mannen Roland ville fuller i denna måtto ursäkta och göra henne fri från sådan synd, hon haver varit hop med honom i 50 år i största saktmodig- och gudfruktighet i största kärlek och samdräktighet.
Sonen Sven Jöransson 30 år är av barnen sedder men intet att han förer dem. Var ej heller tillstädes, ehuruväl Margreta Hindersdotter i Micke den 16 september för pastore bekänt haver det Sven Jöransson tillika med alla de andra är i Blåkulla.

 

Den 11:e anklagade

Sven Göransson blev framhvad och tillvitad av efterskrevne barn nämligen Pelle i Rolfsta, 12 år, Erich Jonss i Byberg, 14 år, Pelle i Smedsgård, 10, Olof Nilsson i Fräksta, 6 år, Erik Jonsson i Romsta, 14 år, Lars Matts i Smedsgård, 10 år, Johan Johansson i Hamre, 13 år, och Mårten Johansson ibidem, 14 år, vilka bekände att ha tager dem var natt och när han kommer och tager dem är han liten och sedan stor, tager ut dem genom glasen och sätter dem på taken. Och när han kommer dit hälsar han Fanners guds freds och sedan går han och smeker den Svarte som ligger under bordet. Alla barnen säga att han haver lärt dem läsa i bok. Det står intet annat är förbannelser etc. Barnen säga att den Elaka haver slagit honom mycket illa ifrån det han ville bekänna sig. Sven haver lovat Satan att han aldrig sig bekänna skall. Barnen säga, att de som ligga uti ketteln ropa vee och förbannelse över dem att de icke skulle bekänna sig. Sven nekar alldeles och vet intet därav. Barnen säg att den Elaka haver givit honom en pinna och när han stöter på väggen bliver det stort hål av. Sven säger att han tager dem intet. Utan om barnen skulle hava sant så hjälper det intet. Men intet vet han därav. Sven sägen att om än de ville hugga led från led på honom bekänner han aldrig på sin moder.

Den 18 augusti är denne Sven beskylt av många barn att han haver tagit och fört dem till Blåkulla och är sedd av många flere att spela kort där i Blåkulla med den Svarte karlen.

 

Den 12:e anklagade

Änka hustru Anna sal. Oluf Jonss i Åkern, 51 år, anklages av efterskrevne barn nämligen Giölug Nilsdotter i Frägsta, 16 år, Sigrid Nilsdotter ibidem, 10 år, hustru Karins son i Staffåker Hans, 9 år, dottern Karin, 6, Anna Mickelsdotter i Backen, 14 år, Brita Persdotter i Hoga, 15 år, och Margreta Persdotter i Rolfsta, 16 år, att hon förer dem om nätterna till Blåkulla med flera små barn som hemma äre. Barnen säga att hustru Anna plägar kärna smör där i Blåkulla. Sigrid säger att hustru Anna plägar ligga hos den Svarte under bordet.

Den 16 september nästförlidne haver Margreta Hindersdotter i Micke 20 år bekänt för pastore att denna änka hustru Anna är med hela samkvämet som förr uppräknade äre i Blåkulla.

Dottern Brita på 10:de året bliver av de andra barnen övertygat att hennes moder förer henne. Brita nekar och säger attKerstin i Hillen förer henne. Brita säger sig vara gifter där i Blåkulla men visste intet vad hennes man hette. Haver fött barn. Sigred säger att Brita sitter näst sin moder där i gästabudslaget. Alla de andra barnen sade att Brita följer sin moder till Blåkulla.
Brita nekar alldeles. (Detta är trots skenbar orimlighet rätt avskrivet 16/6 1949. J. J. Hanzén).

Hustru Anna i Åkre framhavd och blev åter av efterskrevne barn beklagader att hon haver tagit dem i natt och slagit dem för det de hava bekänt på henne.Barnen säga att hon dansar och ligger hos den Svarte under bordet. Hustru Anna säger sig icke därav veta, de må göra av henne vad de vilja. Barnen säga, att hon haver lovat Satan att hon aldrig skall bekänna, om de hugga henne små som kål bekänner hon aldrig. Barnen säger att om hon får länge leva, lärer hon alla barnen, haver nu alla redan lärt sina barn som intet sig bekänt hava. Hustru Anna säger om hon skulle vara i den hopen skulle hon vara så tokot att hon skulle taga mera och mera barn? Nej, om hon är där eller att hon förer barn så ville hon sjunka nu på stunden neder genom golvet och ända till helvettis avgrund. Och om än alla djävlar i helvetet vitte på henne så är hon ändå aldrig där. Barnen säga att hon plägar stoppa mat i munnen på dem om nätterna bara ormar och klossor. Nils Persson i Hillen 18 år säger sig och se denna Anna föra barn. Men Anna nekar alldeles och kan intet ljuga på sig själv.

Förehades åter hustru Anna och blev av Margreta Olsdotter 15 år och Margreta Hindriksdotter i Micke 20 år övertygat att hon kärnar smör där i Blåkulla. Margret Hindriksdotter säger att hustru Anna haver varit länge där i sällskapet. Hustru Anna nekar och säger sig aldrig hava tänkt på helvetit. Margreta säger att den Svarte står bakom henne så stor som hon är själv.  Hustru Anna står på sin oskyldighet och kan inte ljuga på sig själv.

 

Den 13:de anklagade

Oluf Svensas hustru Kerstin i Hillen 68 år vites nu av Brita Olofsdotter i Åkre 10 år att hon kan inte annat se än att hon förer sig till Blåkulla med många andra barn som hon intet känner.

Nils Lars dotter Gulög Nilsdotter i Funsta 13 år och Nils Persson i Hillen 18 år säga sig och vara dit förda av hustru Kersten.
Margreta Jonsdotter i Byberg 6 år, Brita Oluf Jonss i Veda 11 år, Margreta Ersdotter i Böle 13 år, Anna Ersdotter i Medvik 11, Lars Nilsson i Funsta 6 och Anna Hindrigsdotter i Överbyn 14 år, vilka alla med en mun sade det hustru Kerstin förer dem om nätterna. Margreta Ersdotter i Byberg haver förr bekänt sig för kyrkoherden den 19 augusti att hustru Kersten haver lärt henne rida och nu detsamma tillstod. Barnen säga att hustru Kersten står på huvudet op å bordet till ljusstaka uti Blåkulla. Hustru Kerstin nekar.

Gölig Persdotter i Nansta 12 år säger att hustru Kerstin haver lärt sin moder hustru Margreta i Nansta taga barn och tager nu sin egen dotter Gölug. Och hustru Kersten sätter och smörjer åt henne. Hustru Kersten säger sig därav icke veta. Vilja de ljuga livet av henne det må de göra. Gulög i Nansta 12 år säger att hustru Kersten haver ridit på tre karlar och två kor.

Anna Hindersdotter i Överby 14 år bekänner att Hans Kersten i Dalen haver förr fört henne men nu på tre veckor haver hustru Kersten i Hillen tagit henne. Hustru Kersten i Hillen beder Gud bevara sig ifrån dem, aldrig tog hon och aldrig skall hon taga dem.

Hennes man Olof Svensson i Hillen klagade sig över tolvmännen i det de hava låtit inkasta hans hustru i fängelse och illa hantera henne. Därför haver han givit henne ifrån sig, och efter de hava tagit hälsan av henne måga de hava både kropp och liv och göra av henne vad de vilja och hoppas att hon kommer uti Guds hand.

Anna Jonsdotter i Veda 13 år bekänner att hustru Kersten i Hillen för henne var natt till Blåkulla. Hustru Kersten nekar.
Hon blev ock av Marfreta Hindersdotter i Micke tillvitt att hon är där i Blåkulla ljusstaka. Ändå nekar hon.

Kersten Persdotter i Hillen 20 år säger att hustru Kersten haver lovat Satan att hon aldrig skall sig bekänna. Hustru Kersten nekar alldeles och skall aldrig sig bekänna. Margreta Hindersdotter sade, det hon haver utlovat Satan att hon aldrig skall sig bekänna. Margreta Hindersdotter sade, det hon utlovat när hon satt i fängelset att om hon får leva en liten tid här efter skall hon göra hela socknen lika god med sig själv.

Opå Oluf Svenss hustru i Hillen hava barnen på åtskilliga tider bekänt uti socknen, som finnes av pastore annoterat.

 

Den 14:de anklagade

Margreta Ersdotter i Byberg 14 år bekänner sig vara lärder av hustru Kersten i Hillen att taga barn. Margreta säger att hustru Kersten smörjer åt henne och sedan skjuter hon åstad henne med desa ord o pop och ända till helvettis. Och när hon dit kommer hälsar hon och säger nu kommer jag här Lurver. Och strax går hon till honom som ligger under bordet och sedan bliver hon ljusstaka där i Blåkulla.

 

Den 15:de anklagade

Margreta Hindersdotter i Micke 20 år haver den 18 augusti bekänt sig för pastore det hon haver fört barn och varit med ifrån barndommen, men viste icke huru länge hon haver fört barn. Bekant då att barnen som hennes beskylt hava, hava sagt samt och tillstått sig hav lärt av sin lösmoder (barnmorska) hustru Margreta i Micke. Den samma afton uti prästgården haver hon och bekänt att hon tre veckor haver hållit uppå till att vilja bekänna sig men inte kunnat. Sade att hennes smörjehorn ligger på gethusskullen och att hon haver näst tillförne ridit på Anders Olofss ko i Böle. Bekände och att hustru Margreta Jon Helgess förer sina döttrar, så väl er Eriks barn i Näset, och att Olof Nilss ibidem plägar vara i gästabud kring kyrkan i socknen och annorstädes. Hon plägar alltid vila på kyrkokammen. Förrän hon sig bekände var det mycket fägre än i kyrkan. Hennes man hette Lilldjävul. Gick havandes i fem veckors tid. Bekände och att dessa käringar äre med i följe och föra barn nämligen Margreta i Berge, hustru Karin i Hamre, hustru Anna i Åkre, hustru Cecilia i Matnäs, hustru Margreta i Nansta, hustru Cecilia i Veda och Svens gosse i Dalen.

Denna Margreta Hindriksdotter i Micke 20 år blev framhvad och tillvitt av följande barn nämligen Johan Andersson i Böle 10 år, Olof Olofsson i Veda 6 år, Brita Jonsdotter i Klockarsvedja 5, Annika Olofsdotter i Veda 7 och Anders Jonsson ibidem 6 år, som tala kunde, förutom flera små barn, som äre i följe, att hon dem förer till Blåkulla. Margret Ersdotter i Byberg 14 år säger, det hon haver fört henne några gånger i förledne sommar, men sedan intet blivit henne varse att föra sig eller någon annan. Margreta Hindersdotter nekar alldeles och säger, att det hon förr för kyrkoherden bekänt haver det haver hon lugit på sig själv. Och förr går hon till stupstocken förr än som hon bekänner på sig det hon intet vet utav och kan intet ljuga sig till helvettis.

Förehades åter denna Margreta Hindersdotter i Micke som gårdagen på sin oskyldighet stod fast, och sade att allt det hon för kyrkoherden och de andra i församlingen erkänt haver, det haver hon lugit. Bekände omsider efter allvarsam förmaning sig hava lärt av sin lösmoder hustru Margreta Jon Helges i Micke och säger att hon icke kunde för den orsaken sig bekänna gårdagen, för det att de andra beryktade trullkäringar hava henne förhindrat, och hennes sinnen så intrykt att om hon känner sig så skulle hon komma till helvettis, till Olof Svenss hustru Kersten i Hillen största orsaken är. Bekänner och att hustru Kersten haver utlovat att om hon ännu får leva en liten tid, skall hela socknen bliva så god som hon.
Margreta tillstår nu sin förrige gjord bekännelse och säger sig hava sett dessa alltsedan hon kom i den färdemålen att föra barn, nämligen Olof Jonss hustru Anna i Åkre, hustru Cecilia i Matnäs, Jon Helges hustru Margreta i Micke, Jon Matts Kersten i Dalen, hustru Karen Jöran Rolands i Hamre, hustru Kersten i Hillen, av vilken hustru Margreta i Nansta haver blivit förförd sedan i förledne sommars, hustru Anna i Trogsta haver hon och sett föra barn och i det gästabud varit uti re år. Bekänner sig av barndomen förförd vara av Jon Helgss hustru Margreta i Micke. Säger och att hennes tvänne syskon haver och hustru Margreta fört med sig vilka nu för tiden döde äre, ehuruväl de intet voro av henne lärda.

Margreta beder att gud han ville beskydda henne att hon måtte komma ifrån denne färdemålen och hoppas att gud bevarer henne att hon intet mer kommer i deras sällskap. Margreta bekänner, att hon fött många barn där i Blåkulla stora som råttungar, hur många de äro kan hon inte minnas efter att hon fick stundom barn tre veckor emellan födslen och stundom mindre.

Efter en stund inkallades Margreta Hindriksdotter i Mocke, vilken säger sig intet kunnat desse dagar för rätten bekänna och tillstå det hon förr haver för kyrkoherden och största delen av församlingen bekänt efter att de beryktade trullkäringarna hava intalt henne att om hon bekänner sig så kommer hon till helvettit, nämligen Olof Svenss Kerstin i Hillen som lovade att om hon litet länger skulle få leva skulle hela socknen bliva lärd. Dessa haver varit i Blåkulla förrän hon kom dit Olof Jonss hustru Anna i Åkre, hustru Cecilia i Veda är förd av hustru Kerstin i Hillen, och tror att hustru Margreta i Nansta är och av henne förförd sedan i sommar, hustru Cecilia i Matnäs, Jon Helges hustru Margreta, Hans Pers Kersten i Dalen och hustru Karin Jöran Rolands i Hamre.

 

Den 16:de anklagade

Erik Olsson i Åkre, änkan hustru Annas son ibidem 17 år vites av Nils Persson i Hoga på 9:de året, item av Isach Isachsson i Hoga 13 år, Michel Michelsson i Bäcken 10 år, Johan Perss i Hoga 6, och Anders Persson ibidem 5 år med flera barn som icke tillstädes vore. Barnen säga att Erik säljer tobak där i Blåkulla, Mickel säger att Erik sätter tobakspipan i munnen på den Elaka och sätter huvudet på pipan in i mun på sig. Erik nekar alldeles och beder Gud han bevare sig ifrån den färdemålen. Denne är förr beskylt, men stadigt nekat.

 

Den 17:de anklagade

Hustru Karin Olof Jonss i Trogsta 68 år som ofta förr i socknen är av barnen beryktat och av pastore antecknat, vites av Mickel Olofs dotter Karin 10 år, Erik Olofs son Anders i Trogsta 14 år, Erik Olofs dotter Karin ibidem 10 år, Per Ersson i Trogsta 12 år, Olof Erss dotter Anna i Trogsta 10 år, Erik Ersson ibidem 7 år, att hon förer dem om nätterna till Blåkulla. Barnen säger att hon plägar matreda där i gästabudslaget, och när det bär åstad säger hon, nu så till fanners. Hustru Karin nekar alldeles och vet icke mera därav än den dag hon skall dö och beder Gud han bevare sig ifrån barnen, aldrig tog hon och aldrig skall hon taga dem, hon beder Gud han bevarar dem ifrån sig.

Åter förehades hustru Karin och blev av de barn tillvitt som förr antecknade äre under änka sal. Olof Jonss i Åkre rannsakning att hon haver tagit och fört dem om nätterna till Blåkulla. Anders Ersson i Trogsta bekänner att fast om hon tog honom i hand i aftons på det hon skulle taga honom, haver likväl tagit honom fyra gånger och de andra barnen 2, 3, 4, á 5 gånger i natt. Anders säger att strax hon kom dit räknade hon till sin fäster Sven. Hon skulle gråta men kunde intet utan tog med ärmklädet i munnen och strök sig i ögonen med. Hustru Karin säger det hon bekänner aldrig så länge bloden ör varm i henne, ty hon vet inte mera därav än den dag hon skall dö, och ljuga de livet av henne, skall de intet ljuga själen av henne. Hon beder Gud bevare sig ifån barnen.

Framhades åter hustru Karin i Trogsta och blev av ovanskrevne barn tillvitt att hon haver tagit dem i natt och hon haver givit Per Ersson i Trogsta en Riksdaler och en silversked för det han skulle ljuga på sin lösmoder. Hustru Karin säger hon bekänner aldrig det hon intet vet av och säger att barnen ljuga på henne.

Margreta Hindriksdotter i Micke 20 år fulltygar denna hustru Anna föra barn, men hon nekar. (Sammanhanget med föregående kan inte av mig utletas. J.J.Hanzén).

 

Den 18:de anklagade

Hustru Annas dotter i Åkre hustru Anna Matts Svensas i Trogsta 20 år vites av efterskrevne barn nämligen Ella Eriksdotter i Micke 8 år, Margreta Andersdotter ibidem 6, Malin Olof Erikss i Trogsta 13, Gölug Jonsdotter i Romsta 12, Margreta Jonsdotter i Namnsta 7, Karin Olsdotter ibidem 4, Brita Johansdotter i Vixsta 8 och Cecilia Hansdotter i Hamre 7 år, att hon tager och förer dem med sig till Blåkulla förutom de barn som hon under Sven Jöranssons rannsakning.

Brita Jonsdotter i Vixsta säger att hustru Anna förer henne var natt till Blåkulla.

Malin Olufsdotter i Trogsta säger sig i natt blivit tagen av hustru Anna tre gånger på en ko, och tager ut henne genom fönstret. Och när det bär åstad säger hon nå så op och ända till helvettis, och hälsar, Gud skiunne dig. Hustru Anna giver dem mat, men den vita slår utur händerna på dem, och när det kommer mat på golvet kräller det. Hustru Anna nekar alldeles och vill gärna sig bekänna om hon visste.

Margreta i Namsta säger att änglarna hava lärt henne sjunga. Mitt hjärta hvi grummer tu tig, Item beklaga af allt sitt sinne? De sjunga så vackert och grant. Åter förehades denna hustru Anna och förmantes med allvar sanningen bekänna, men hon nekade alldeles och kan inte ljuga på sig själv. Margreta Hindersdotter i Micke tygar på denna hustru Anna att hon är med i detta samkvämet och när hon möter den Svarte niger hon för honom. Hustru Anna vet icke mera därav än den dag hon skall dö.

Den 21 juni är denna hustru Anna i Trogsta beskyllt av många barn att föra barn och haft tuu lindebarn samma gång i knän.

Den 28 juli är hon även på samma sätt vorden beskyllt av många barn som hon haver tagit och ofta utav dem eljest sedd i Blåkulla.

 

Den 19:de anklagade

Hustru Cecilia Per Nilss i Matnäs 45 år som ofta förr i socknen är av barnenberyktat och av Margreta Hindersdotter i Micke 20 år som för pastore har berättat att denna hustru Cecilia är fullkomligen i Blåkulla bliver nu sedermera av efterskrevne barn tillvitt nämligen Staffans dotter Anna i Funsta 13 år, Gertrud Andersdotter i Hillsta 9 år, Anders Anderss ibidem på 7:de året, Erik  Eriksson i Viksta 7 år, Elias Perss i Klångsta 9 år, Oluf Nilss i Lund 9 år, Karin Pålsdotter i Tövsätter 11, Nils Mickelss ibidem 9 år. Margreta Andersdotter i Skärmyra 9 och Karin Olufsdotter 11 år, vilka alla med en mun sade sig blivit tagna i natt av Cecilia i Matnäs. Erik Nils i Lumbnäs 11 år bekänner, att hustru Cecilia haver förr tagit sig men nu intet, första gången i förledne sommar. Cecilia haver lärt Lasse läsa i en bok där i Blåkulla, som står förbannelseböner uti, och förbannar fader och moder, himmel och jord och allt det som på Gud tror. Barnen säga när hon kommer och tager dem om nätterna är hon intet mindre än som är här. Barnen säga att hon haver florshuva på sig i gästabudslaget. Och hon reder till mat där i Blåkulla. Anna Staffansdotter säger att hustru Cecilia lärer dem göra is där i Blåkulla. Hon giver dem penningar och gullskrin för det de skola sig bekänna eller henne röja. Och sedan de hava bekänt sig är det intet annat än en ihålig stubbe med spånar och lövblad uti. Och när de göra is vända de ryggen till och röra uti en skål. Hustru Cecilia undrar mycket att barnen så nu som förr således om henne berätta. Men hon säger sig alldeles vara härutinnan oskyldig.

Förehades åter hustru Cecilia och blev av samma barn tillvitt som förr antecknat är att hon haver fört dem i natt. Barnen säga att Cecilia haver spelat kort med de andra käringarna om barnen och hava ömse vunnit.

Anna Staffansdotter i Funsta på 13:de året bekänner sig bliva tagen av hustru Cecilia i Matnäs fem gånger i natt. Hon haver ridit på sin farmoder och haft en häst och en ko. Hennes syster haver varit med i sällskap med Anders Anderss i Hillsta och tvänne st. barn i Hillsta därtill och säga de att Cecilia i Matnäs reder mat för den i Blåkulla. Barnen säga det hon haver köpslaget med Satan natten för första tingsdagen det hon skall aldrig sig bekänna så länge bloden är varm i henne. Barnen säga att hon haver ridit till Trogsta och där tagit Trogsta-barnen, och sedan till Hedsta och Funsta efter Staffans syster, och då rede de på en ko. Margreta sått näst Anna, och Hillstabarnen näst hustru Cecilia. Hustru Cecilia nekar och står på sin oskyldighet.

Infordrades Anna Staffansdotter syster Margreta 8 år och hennes tal kom överens med andres, att inge flere följe i den socken, de vore åstad fem gånger i natt.

Hustru Cecilia nekar alldeles. Margreta Hindriksdotter i Micke 20 år infordrat och säger att hustru Cecilia haver varit där allt sedan hon begynte minnas. Margreta säger, att Cecilia haver lovat Satan att hon aldrig sig bekänna skall och hon kokar där i Blåkulla. Hustru Cecilia säger om alla barn som i världen är vitte på henne kan hon ändå aldrig bekänna det hon intet vet av.
Margareta säger att Cecilia och Jon Helges Margareta tager hö av andra och byta sig emellan. Hustru Cecilia nekar alldeles därtill och beder Gud han bevarar sig från Satans garn, fast han haver fåll tillstånd att spöka henne ibland trullpackor.

 

Den 20:de anklagade

Systerdottern Margreta Olufsdotter 15 år bliver tillvitt av hemmabarnen som hustru Cecilia i Matnäs haft haver att hon dem förer till Blåkulla om nätterna, ehuruväl hon haver haft ont förr att bekänna sig, men nu omsider har hon kommit till sådan bekännelse att en kärring ifrån Norrbo, Nils Olss i Gammelsträng haver tagit henne en natt.   Margreta säger sig ha sett sin moster Cecilia i Matnäs, men vet intet huru hon kommer dit. Margreta säger sig Hindrichs hustru Brita i Micke att föra sin dotter, men hon aldrig blivit förder av sin moder syster.

Margreta Olofsdotter åter förehades och bekänner att Oluf Ronns (?) hustru Kersten i Hillen haver gycklat till Blåkulla 10 personer. Hon haver sett Jöran Rolands hustru i Hamre på vägen att föra barn, och haver sett hustru Cecilia i Matnäs bära fram mat där i gästabudslaget och i det övriga står vid sin förra bekännelse.

 

Den 21:ta anklagade

Hustru Margreta Per Olss i Nansta 50 år blev påropat att höra de beskyllningar barnen henne tillvitte men var intet tillstädes, ehuruväl Margreta Hindriksdotter iMicke 20 år haver den 16 september nästförledne fullkomligen bekänt att denna hustru Anna? i Nansta är i Blåkulla.

Den andra dagen blev hustru Margreta framhavd och fulltygad av desse nedanstående barn, nämligen Jonas Staffansson i Kielbo 8 år, Erik Andersson i Hillen 9, Anders Ersson i Hoga 8, Brita Eriksdotter ibidem 5, Gölug Jonsdotter i Nansta 6, Pål Larss ibidem 8, Margreta Larsdotter ibidem 7 och Ella Jonsdotter i Hillsta 5år, att hon förer dem om nätterna till Blåkulla. Erik säger att hustru Margreta haver slaktat en karl och ett kvinnfolk för några nätter sedan. Hon äter, dricker och dansar. Margreta säger, att om än hela socknen vitte på henne så är hon ändå aldrig i Blåkulla.

Dottern Gölug Persdotter 12 år säger att hennes moder haver tagit dem alltsedan hon trätte på Olof Svenss Kersten, och hon smörjer åt henne. Men i förstone haver Gölug ridit på sin moder, och sedan haver modern tagit henne.

Gölug Nilsdotter i Funsta 13 år säger sig hava sett moder Margreta två gånger sitta och sova.

Förhades åter hustru Margreta och blev av sin dotter Gölug övertygad att hon haver tagit henne. Men hustru Kersten i Hillen smörjer åt henne. Hustru Margreta säger att hon intet vet därav, Margreta Hindriksdotter i Micke säger att hustru Margreta i Nansta haver varit där alltsedan i sommars.

Den 21 juni och den 28 juli beskyltes hustru Margreta Per Olss i Nansta av många barn så väl som av sin egen dotter som hon haver tagit och fört till Blåkulla.

 

Den 22: dra anklagade

Olof Hanss hustru Cecilia i Veda 46 år vites av efterskrevna barn nämligen Anna Eriksdotter i Hoga 9 år, Kersten Ersdotter 9 år, Kersten Olofsdotter 12, Karin Olofsdotter 10 och av sin egen dotter Margret Olofsdotter 12 år, som haver för kyrkoherden sig bekänt, att hennes moder haver fört henne till Blåkulla uti två nätter. Hon kunde då intet annat se än att modern fört henne. Men nu säger hon nej att hon förer aldrig några barn här i världen

Margareta Hindriksdotter i Micke haver och förr uppenbarat hustru Cecilia att hon är med i denna färdemålen.
Hustru Cecilia nekar.

Förehades åter Oluf Hanss hustru Cecilia i Veda och blev av sin dotter Margreta förmant att bekänna sig efter hon haver tagit och fört henne till Blåkulla. Hustru Cecilia säger nej. Margreta berättar att Oluf Svens hustru Kersten haver tagi henne fyra gånger i natt tillika med de andra barnen som förr antecknade äre och att hon förer dem var natt. Men de andra barnen säga att hustru Cecilia haver alltid sin egen dotter med sig till Blåkulla. Dottern Margreta svarar att hon haver allenast ridit på sin moder i två nätter men intet mera. Margreta säger att när Oluf Svenss hustru haver tagit henne haver Oluf huggit efter henne två gånger. Margreta Hindriksdotter i Micke säger att hustru Cecilia haver varit länge med i sällskap sitter och dricker utur en målat kann och ligger när den Svarte. Margreta säger att hon ligger med en som är med häckeltinnar i ryggen, och den smeker hon om nätterne. Anna Jonsdotter i Veda 13 år säger att Oluf Svens hustru Kersten i Hillen förer sig och de andra barnen som säger sig av denna hustru Cecilia varda förde. Margreta Hindriksdotter säger att hustru Cecilia haver lärt sindotter rida och haver länge där varit, äter, dricker och dansar där i Blåkulla. Och eljest haver Anna förr bekänt att Cecilia haver tagit henne, men nu skall Oluf Svenss hustru taga henne. Hustru Cecilia säger om än Böveln stod över henne bekänner hon aldrig. Beder den Elaka taga sig om hon förer några barn. Kan inte gråta eller fälla tårar.

Dottern Margreta säger att Oluf Svenss hustru Kersten haver varit till Trundhem en påsknatt. Kyrkan står på fyra vita stolpar och en stor svart kyrka med halft tak på. Margreta Hindriksdotter säger att hennes moder haver fört henne samma natt. Margreta säger, att när hon var uti Trundhem haver hon gått in uti kyrkan och druckit vin. Cecilia säger de må göra av henne vad de vilja, hon bekänner aldrig om de vilja taga livet av henne nu på stunden. Barnen säga, att hon lärer dem läsa förbannelseböner och sitter baklänges till bords och tager maten bak över axlarna.   

Förhördes åter Oluf Svenss hustru Cecilia i Veda vilken säger att det haver varit ett gammalt rykte på hustru Kersten i Hillen att om det är någon som förer barn, är hon som tager dem. Frågades henne om det hon visste fullkomliga, så kunde hon inte annat säga än hon gissar.

Margreta Hindriksdotter inkalat bekänner att hustru Cecilia i Veda haver varit där i gästabudslaget för än som hon kom dit och så länge hon kan minnas. Cecilia nekar alldeles och säger om hon är där vill hon falla neder genom golvet och ända till helvittes.

Dan 18 augusti är dennes hustru Cecilia Oluf Hanses i Veda av några barn tillvitt, förutom det att hon förer tvänne sina småsystrar och sin egen dotter till Blåkulla.

 

Den 23:e anklagade

Hustru Kersten Mickels Olufs i Bäcken 50 år är sedder i Blåkulla allenast av ett barn, men inget föra.

 

Den 24:de anklagade

Piga Anna Ersdotter i Vålsta 31 år anklagades av Sigred Jonsdotter i Romsta 12 år, som är bortbytt till Anna i Trogsta.
Gölug Jonsdotter i Romsta 6 år och Anna Pålsdotter i Vålsta 5 år, att hon tager dem om nätterna. Margreta Hindriksdotter säger att Anna följer hustru Cecilia i Matnäs och plägar reda till mat där i Blåkulla. Anna nekar.

 

Den 25:te anklagade

Gamle piga Ingeborg i Dalen 70 år vites av Matts Knuts son Matts 12 år, att hon haver tagit honom allt sedan skördetiden var natt. Matts säger att hon havel lugit på Bosens hustru Kersten och Ingeborg haver mutat honom och givit honom en silversked och en kosa, som nu intet annat är än bara spånar.

 

Den 26:e anklagade

Brita Oluf Svenss tjänstepiga i Hillen 23 år övertygas av Kersten Persdotter i Hillen 20 år att hon haver varit med i följe vid pass tre veckor uti Blåkulla och att Brita i Hillen förer henne. När hon kommer och tager henne är hon som en skata och far ut genom fönstren då hon bliver lika stor som hon eljest är. Kersten säger att då slå minnet av henne att hon kan intet minnas. Och denna Kersten haver förr bekänt på hustru Kersten i Hillen.

Margreta Ersdotter i Byberg 14 år bekänner och att Brita i Hillen haver fört henne en måna sedan. Hon tager henne och kommer under tiden stundom in genom fönstren och väggarne och så genom skorsten. Och när de sätta sig på, säger hon, upp och under och ända till helvittis.
Brita nekar alldeles och beder Gud bevara sig därifrån. Margreta sade att Brita haver lovat henne om hon bekänner sig så skall hon taga allt minne av henne. Margreta säger att den Elaka står bakom henne och är lika stor som hon och håller om halsen på Brita. Brita säger att om de vilja taga livet av henne bekänner hon aldrig och kan inte ljuga på sig själv. Hans Jonsson i Byberg 11 år bekänner att Brita i Hillen förer honom. Hans säger att Brita haver varit i träta med sin matmodet hustru Kersten i Hillen då haver Kersten sagt till Brita du är intet bättre än jag. Hans säger att den Elaka står bakom henne, och en orm om halsen och sätter huvudet i mun på henne. Brita beder Gud bevara sig från honom.

Förehades åter Brita Oluf Ronns i Hillen och blev av Pers Kersten i Hillen fullvitt att hon är med i följe var natt. Brita säger att om hon sutte inne till året så års (= nästa år), bekänner hon aldrig och kan inte ljuga på sig själv.

 

Den 27:e anklagade

Hustru Brita Erik Hanss i Bäck 70 år anklagades av Brita Ersdotter i Hedsta 11 år, Jöns Ersson ibidem 7 år, Brita Mattsdotter 11 år, Cecilia Mattsdotter 6 år, att hon förer dem om nätterna till Blåkulla och kommer till dem neder genom taket. Plägar rida på fä och folk. Hustru Brita nekar och haver eljest gott lovord av hela socknen.

 

Den 28:e anklagade

Ingred Erik Hans ledopiga i Bäck 25 år vites av efterskrevne barn nämligen, Mårten Ersson i Hedsta 10 år och Lisbetha Jonsdotter i Bäck 11 år att hon förer dem om nätterna. Lisbetha säger det hon ser henne på vägen men intet där i Blåkulla. Mårten säger det hon smörjer södren (kreaturen) all omkring och har ormar till sadelknapp när hon rider. Lisbetha säger att hon har givit sig en silversked.

Margreta Persdotter i Rolvsta 16 år säger sig hava sett henne där i natt att föra barn. Margret säger, att Ingred pyntar och håller stugorna rena där i Blåkulla. Ingred nekar och kan inte ljuga på sig själv. Ingred säger att hon haver tjänat hos Olof Svens hustru Kersten i Hillen och henne haver hon trott om det, men intet vet hon därav, beder Gud han ville upplysa henne att hon sannerligen bekänna kunna. Margret Hindriksdotter säger att Ingred haver varit där i Blåkulla förrän hon kom dit. Alltså är hon intet gycklad dit. Ingred nekar alldeles.

 

Den 29:e anklagade

Olof Olss dotter Ella i Åkre 14 år vites av kapten Lars Larssons barnflicka Margreta Persdotter 16 år att hon förer Mickel Svens tvänne små barn i Tomta, det ena två år det andra ett år, hon förer ock Mårten Ersson i Hedsta 10 år och Lisnbetha Jönsdotter i Bäck 11 år. Ella säger sig därav intet veta, om hon visste skulle hon gärna bekänna sig.

 

Den 30:de anklagade

Gamle piga Karin Mårtensdotter i Hamre 57 år vites av de barn som under hustru Anna Matts Svenss i Trogsta rannsakning antecknade äre, nämligen Ella Eriksdotter i Vixsta 8 år, Margreta Andersdotter ibidem 6, Malin Oluf Eriks i Trogsta 13, Gölug Jonsdotter i Romsta 12, Margreta Jonsdotter i Nansta 7, Cecilia Hansdotter i Hamre 7 år, det hon tager och förer dem om nätterna till Blåkulla. Denna är Margreta Hindersdotter i Micke den 16 septembris övertygat vara i Blåkulla. Karin säger att hon haver bedit Mårten Jonsson i Hamre 14 år, att när hon skulle komma till ängelkammaren skulle han fråga vilken som haver förfört henne. Då haver ängelen sagt att det haver varit en käring som först förförde henne. Och haver ängelen sagt jag känner henne intet förty hon haver glömt bort mig.

Brita Johansdotter i Hamre 10 år säger sig av sin faster Karin i Hamre vara tagen och förd till Blåkulla men nu tages hon av Oluf Jonss hustru Anna i Hamre.

Förehades åter Karin Mårtensdotter i Hamre och förmentes henne bekänna sanningen, då hon svarade att hon intet vet därav. Ella i Åkre 14 år säger att Karin haver tagit henne två gånger i natt, men intet haver Cecilia i Matnäs varit med. Sigred i Funsta säger att Karen i Hamre haver alltid med sig. Hon haver varit åstad fyra gånger i natt och Ella haver varit med henne alla gånger.

Marta i Smedsgården säger att Karen haver tagit henne två gånger i natt och haver bundit två stycken ormar på föttren till betsel.
Karin nekar.

Karin i Smedsgården säger att Karin i Hamre haver tagit henne i natt två gånger, men inte minns hon hur många gånger hon varit åstad.
Karin nekar alldeles.

 

Den 31:ta anklagade

Hustru Margreta Jon Helgss i Micke 67 år blev av Margreta Hindersdotter i Micke tillvitt att hon är där i Blåkulla. Margreta säger att hustru Margreta haver givit henne silverskedar på det hon skulle tjäna henne i hull och troo. Hustru Margreta nekar och säger att Margreta Hindersdotter far med bara fläckia. Hustru Margret haver ridit en gång på tolvmannnen Anders Andersson i Dalen och haver fört med sig många andra barn, föttren föråt och haver bundit ett halmstrå om den ena stortån till betsel. Margreta säger att hustru Margreta haver haft sängelag där i Blåkulla med en svart karl som ligger under bordet.

Margreta Hindersdotter säger att hustru Margreta haver frågat henne uti kyrkan om hon är med. Då haver hon hon intet svarat. Men nu säger Margreta att hustru Margreta haver suttit bakänges medan prästen predikade i kyrkan.

Hustru Margreta nekade allt stadigt och säger att hon ljuger allt det hon säger. Margreta säger att kärringarna taga satan i hand och förbanna sig därpå de skola aldrig bekänna sig.

Barnen Karin Jonsdotter i Näset 9 år, Gertrud Persdotter ibidem 10 år, Kersten Persdotter 8 år, Margreta Persdotter 6 och Malin Olufsdotter ibidem 7 år vita på hustru Margreta att hon tager dem om nätterna. Karin säger att hon haver tagit henne allt sedan i förledne sommras. Malin säger det hon var åstad i natt och haver ridit på en karl, men hon känner intet igen honom. Malin säger när hon kommer och tager henne är hon i skapnaden lik en halv skatu och en halv människa. När det bär åstad för dem säger hon Haip och så till helvettis. Karin säger att hustru Margreta haver burit sig från stugan och till ett leedh och då haver hon slupt under henne och bjudit henne gå till helvittis. Hustru Margreta är under tiden lik en katta när hon kommer och tager henne.
Hustru Margreta nekar alldeles och vet icke mera därav än den dag hon skall dö. Sven Jonsson i Dalen säger att hustru Margreta plägar äta, dricka, dansa och ligga när den Svarte.

Förehades åter hustru Margreta Jon Helges i Micke och blev av Margreta Hindriksdotter i Micke fulleligen tillvitt att hon är där i Blåkulla och att hon haver undsagt henna att hon skulle traktera ihjäl Margreta för det hon haver henne uppröjt.


Sedan rannsakningen var överstånden lades dessa ärenden till nämndens flitiga överväganden och alldenstund de med allmogen hava haft samtal att det faller dem besvärligt i denna svåra sädestiden att föda och hålla vakt över dem som nämnden efter deras ed och samvett icke kunde fria från dödsstraffet funno de rådeligt att ingen dom pronunciera över de beryktade, utan att de alla måtte vara förpliktade att ställa löfte för sig, förvänta höglovl. kongl. hovrättens nådgunstliga resolution och de särdeles vara beredda till döden som anklagades och av de större personer, vilka sig bekänt hava övertygades att föra barn och satt sig tjänst hos Satan; icke destemindre var nämndens betänkande att dessa efterföljande skulle vara roten ibland de andra och således av nämnden intet kunde absolveras fast de till denna synden nekade, nämligen,

piga Kerstin Hansdotter i Dalen,
hustru Brita Nils Perss ibidem,
hustru Karin Jöran Rolandssons i Hamre,
hustru Anna i Åkre,
hustru Kersten Oluf Svenss i Hillen,
hustru Karin Oluf Jonss i Trogsta,
hustru Cecilia Per Nils i Matnäs,
piga Karin Månsdotter i Hamre och
hustru Margreta Jon Helgess i Micke,

men alla de övriga funno de skäligt dimittera till vidare upplysning och förhoppning till bättring, vilket dock till höglovt. kongl. hovrättens nådiga förklaring i underdånig ödmjukhet hemställt varder med underdånig bönfallande att över denna grova misshandel och deras ynkliga färdemål förutom hästars och boskapens oträvnatt ett nådgunstigt utslag följa måtte.

(Sigill:
Forsa socken)

Ex prootocollo
På häradsrättens vg:a
Erich Nerbelius


Specifikation uppå beryktade personer i Fors socken

1, hustru Margareta Staffansdotter Johan Perss i Långbyn,
2, Hans Matts dotter piga Kersten i Dalen,
13, Olof Svenss hustru Kersten i Hillen,
17, hustru Karin Olof Jonss i Trogsta,
3, Olof Erss gosse Sven i Dalen,
4, Änka hustru Elsa i Dalen,
5, Nils Perss hustru Brita i Kalvhaga,
6, dottern Anna Nilsdotter i Kalvhaga,
7, Jon Hansson i Överbyn halvbroder med Hans Matts dotter piga Kerstin i Dalen(se nr 2),
8, Per Larsson Blind,
9, hustru Margreta Anders Jonss i Söderäng,
10, hustru Karin Jöran Rolands i Hamre,
11, sonen Sven Jöranss,
12, änka hustru Anna sal. Olof Jonss i Åkre,
21, hustru Margreta Per Olss i Nansta,
14, Margreta Ersdotter i Byberg, Jon Helges i Micke,
31, hustru Margreta i Berge,
19, hustru Cecilia i Matnäs,
22, hustru Cecilia oluf Hanss i Veda,
16, änkans hustru Annas son Erik Olss i Åkre,
20, Margreta Olofsdotter i Åkre,
23, hustru Kersten Mickel Olss i Backen,
24, piga Anna Ersdotter i Vålsta,
25, gamle piga Ingebor i Dalen,
26, Brita Oluf Svenss tjänstepiga i Hillen,
27, hustru Brita Erik Hanss i Bäck,
28, Ingred Erik Hanns legepiga i Bäck,
30, gamle piga Karin Mårtensdotter i Hamre,
Oluf Jonss hustru Anna i Hamre.


Källa:
Ovanstående är hämtat ur J. J:son Hanzéns urkundssammanställning i hans bok ”Om trolldom och Häxprocesser i Hälsingland” , kap. IX: Forsa sockens tingsrätts protokoll över rannsakningar angående trolldom 10-16 oktober 1673.
(Skoklostersamlingens Miscellenea avd 1, tom 7, pag 152-194.

Avskrift: Åke Nätterö

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


 Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *