Mord i Hudiksvall 1867

Mord i Hudiksvall 1867 när arbetskarlen Holmström mördades


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan


Mord i Hudiksvall 1867

NYA DAGLIGT ALLEHANDA DEN 9/10 1867

Hudiksvall den 5 oktober. Såsom ett hemskt minne af de under senare hälften af förra månaden hållna s.k. liqvidationsmötet (en tillkonstlad ersättning för de indragna marknaderna) hafva vi att omnämna ett lördagsaftonen den 21 september härstädes begånget mord. Enligt sammanstämmande uppgifter har dervid tillgått sålunda, att då arbetskarlen Erik Gustaf Holmström från Westerbotten och fiskaresonen Per Johan Flodman härstädes sagde afton klockan 9 inkommo på en gård på den så kallade Kyrkbacken för att besöka en derstädes boende person, blefvo de, som gingo alldeles tyst och stilla, utan föregående ordvexling eller någon annan af dem gifven anledning helt plötsligt öfverfallna af några på samma gård stående för dem fullkomligt okända personer, både män och qvinnor, hvilka med dragna knifvar rusade på dem och höggo Holmström i hufvudet, så att han genast föll sanslös till marken, och Flodman i armen.

   Denne senare lyckades dock att slita sig lös från våldsverkarne och komma ut genom porten, hvarefter han skyndade till en annan midt emot belägen gård för att ropa på hjelp; men då han återkom åtföljd af några andra, voro nidingarne spårlöst försvunna, och Holmström låg i sjelfva porten med hufvudet i rännstenen, sanslös och blödande ur fyra djupa sår.

Den sårade fördes då om aftonen till sin härstädes bosatta broder, hvilken händelsevis kom gående förbi stället strax efter illgerningens begående, och dagen derefter till lasarettet, der han sistlidne måndag afled till följd af de erhållna huggen, hvaraf ett till och med genomträngt hufvudskålen, så att hjernan trängde ut derigenom.

Flodman sårades endast i högra armen, som uppristades både ofvanom och nedanom armbågen, men är nu nästan återställd. Oaktadt gjorda efterspaningar hafva vålsverkarne icke kunnat gripas. De tros tillhöra ett skojarsällskap, som bland mycket annat pack uppehöll sig härstädes under liqvidationsmötet och på riktigt zigenarsätt haft sitt högqvarter under bar himmel i skogen mellan staden och Håsta by. Der lära några barn, som voro ute för att plocka bär, aftonen före nyss omtalade händelse hafva sett flera personer, både män och qvinnor, af mörkt och ruskigt utseende sitta omkring en stor stockeld samt en karl komma med ett lefvande får på axlarna, hvilket genast slagtades och sönderstyckades. Barnen skyndade hem intagna af förskräckelse, och vid dagen derpå af några personer hållen undersökning lär å samma ställe funnits lemningar efter eld, blodfläckar samt ett nyss afdraget fårskinn. (H.P)

Avskrift: Viveca Sundberg


Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78.

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *