Fäbodar i Harmånger

Dellenportalen vill lyfta fram ett månghundraårigt kulturarv. Våra Fäbodar. Vi gör det genom att sammanställa uppgifter från tidningar, böcker, Hembygdsföreningarnas fäbodskildringar, privatpersoners berättelser och från olika arkiv.

Under rubriken Fäbodväsendet kan du se filmer från fäbodar och läsa mer om hur andra beskriver vårt kulturarv.


Se bilder på Harmångers sockenbilder.


Som ett led i vår dokumentation av fäbodkulturen har nu turen kommit till Harmånger och Harmångers Hembygdsförening i Nordanstigs kommun och deras analys av sitt fäbodväsende.


Genom att digitalisera våra fäbodar, får många fler möjlighet att lära känna vårt kulturarv.


Den här sammanställningen är långt ifrån färdig. Den ska närmast ses som ett underlag att bygga vidare på. Det saknas bl. a. uppgifter om vilka ägarna var/är på de olika vallarna och kanske har även uppgifter blivit felaktiga. Detta hoppas vi få hjälp med av någon som vet hur det hela ligger till. Vi hoppas även få fler berättelser och fler bilder från kanske fler vallar.


Mejladressen till oss hittar du längst ner på sidan.


Materialet i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.

Det är okej att använda något av Dellenportalens uppgifter om du anger dellenportalen. se som källa. Tycker du dessutom att det är värt något är en liten gåva till Dellenportalens BG 6408-619 968 508 mycket välkommen. Men det är inte okej att ta bilder och text och lägga ut det på andra sidor.


Läs om fäbodar på Wikipedia.


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.

 

Fäbodar i Harmånger

Här behöver vi hjälp med namn och uppgifter på fler fäbodvallar

Källa: Olof Broman Glysisvallur (1676-1749)
Nordanstig Bygd och Släktband, Medlemsblad 2012 Nr 2.
Av Hedvig Ohlsson

Socknen bebos av 71 rökar eller bönder i 14 byar.

HÅNICK – 9 hemman – Fäboden 1/4 mil västerut.
Hånicksbodarna kallad vid Storsjön

FORSSA – 6 hemman – Fäboden ½ mil västerut lånad av Vattlångs by, Nyboda kallad

NORDANÅ – 4 hemman – Fäboden 3/4 mil österut vid havet strax norr om Strömsbruk, i forna tider goda, men sedan bruket byggdes magra och trånga.

RÖSTA – 8 hemman – Fäboden har 4 hemman vid Strömsbruk i Tösa litet kallat. 2 hemman tillsammans med Edsäter vid Åsböle. 1 tillsammans med Svedja.

BRINGSTA – 2 hemman – Fäboden för ett hemman i Åsböle vid Strömsbruk och det andra ½ mil sydväst tillsammans med Svedja.

BACKEN – 1 hemman – Fäboden delad på två ställen. Dels 3/4 mil i Håcksböle och dels vid Strömsbruk.

STOCKA – 1 hemman – Fäboden 1 mil i Nordost, Såboviken tillsammans med ett hemman i Rösta och Skarvtjärn.

SKARVTJÄRN – 3 hemman – Fäboden 1 mil österut mot havet Såboviken kallad.

EDSÄTER – 4 hemman – Fäboden 1/4 mil Åshöle kallad tillsammans med Rösta.

STERING – 5 hemman – Fäboden 1/4 mil österut samma namn som byn.

VATTRÅNG – 12 hemman – Fäboden ½ mil i sydost Skålbo kallad på östra stranden vid Harsjön. 1 hemman 1 mil väster åt Ilsbo, Håscksböle kallad jämte flera byar.

SVEDJA – 2 hemman – Fäboden 3/4 mil i sydsydväst, Svedjabodarna kallad.

VATTLÅNG – 9 hemman – Fäboden för 1 hemman 3/4 mil i Håcksböle kallad, de andra hemmanens fäbod 1/4 mil västerut, Väst i bodarna kallad.

HOLM – 1 hemman – ”I forna tider intill dess Strömsbruk kom att byggas på dess ägor, då röken lades under bruket och gården som likväl av en vacker Ståndsperson stod bygder i grund förstördes, när Loheska huset Strömsbruks ägare blev”.

PRÄSTBORDET – 1 hemman – Fäboden ½ mil nordväst Rotnäs kallad.

 

 

Rosslavallen


Karta med Rosslavallen framtagen av Tore Dahlin. Lägg märke till järnvägen till högerI den inritade ovalen ligger Rosslavallen. Kartbild från Tore Dahlin


Här går den nya vägen från E-4.an till Rosslavallen… Den gamla vägen togs bort när E-4-an byggdes om för några år sedan… Text och Foto: Tore Dahlin


Enda stugan som finns kvar på Rosslavallen ser ut så här bakifrån. Foto: Tore Dahlin


En lada på Rosslavallen Foto: Tore Dahlin


Bron till stugan med ett fint räcke. Foto: Tore Dahlin


Enda stugan som finns kvar på Rosslavallen. Här sitter Tores fru Elsa. Foto: Tore Dahlin


Rosslavallens enda stuga. Foto: Tore Dahlin


Rosslavallen. Foto: Tore Dahlin


Rosslavallen. Lada som tillhör stugan. Foto: Tore Dahlin


Elsa Dahlin sitter kvar på bron medan maken Tore tar bilder.


Ännu en bild på stugan bakifrån där vi kan se att ängarna är öppna och fina
Foto: Tore Dahlin


Sista bilden från Rosslavallen. Foto: Tore Dahlin


SKÅLBOVALLEN

hf-002-skalbovRiksantikvarieämbetets karta och beskrivning av Skålbovallen

Bebyggelselämningar, f.d. fäbod, sentida, bestående av, inom på fotokartan markerat område, ett tiotal grunder efter bostadshus och ekonomibyggnader samt en källargrund.
Källa: Riksantikvarieämbetet


Skålbovallen. Rester efter en jordkällare. Foto: Tore Dahlin


Skålbovallen med jordkällaren fotad från sidan. Foto: Tore Dahlin


Skålbovallen, husgrund Foto: Tore Dahlin


Skålbovallen, rester efter husgrund. Foto: Tore Dahlin


Skålbovallen rester efter husgrund. Foto: Tore Dahlin


Skålbovallen, ner mot Harsjön Foto: Tore Dahlin


Skålbovallen ner mot Harsjön. Foto: Tore Dahlin

 

 

SVEDJEVALLEN

hf-001-svedjev-Riksantikvarieämbetets karta och vid det gula R märket beskrivning av Svedjevallen

Bebyggelselämningar, f.d. fäbod, sentida. Inom på fotokartan markerat område kunde vid besiktning ett tiotal rester efter bostadshus och ekonomibyggnader iakttas. I de flesta fallen kan inga grunder iakttas utan endast rektangulära gropar och svackor i marken. I några fall finns grunder och spisrösen.

Källa: Riksantikvarieämbetet

 

 

NYBOVALLEN

hf-003-nybov-

Riksantikvarieämbetets karta och vid det gula R märket beskrivning av Nybovallen

Bebyggelselämningar, f.d. fäbod, sentida. Inom på fotokartan markerat område kunde vid besiktning ett spisröse samt en grund med ett par varv timmer iakttas samt ytterligare ett par grunder i anslutning till spisröset i NV delen. Området är omrört p.g.a. skogsskötsel. Möjligen har flera byggnader funnits på platsen.
Se även RAÄ nr 160

Källa: Riksantikvarieämbetet

 

 

NAMNLÖS

hf-005-namnlos-1-Riksantikvarieämbetets karta och vid det gula R märket beskrivning av namnlös bebyggelselämning

Bebyggelselämningar efter fäbod, ca 60×50 m (N-S), bestående av minst 5 husgrunder, 1 ekonomibyggnad och enstaka röjningsrösen. Husgrunderna är 4-6×5-6 meter. Två av husgrunderna saknar tydliga avgränsningar. Alla har spismursrösen och källargrop. Spismursrösena är 1,5-2,5×1,5-2,5 meter stora och 0,5-1 meter höga. Källargroparna är stensatta, 1,5-3×2-5 meter stora och 0,3-0,7 meter djupa. Grunden efter ekonomibyggnaden, ladugårdsgrund?, 5×4 meter (NNÖ-SSV) med Ö och S sidan avgränsad av 0,2 meter hög stensatt kant.
Röjningsrösena är 1,5-2×1,5-2,5 meter och 0,4-0,6 meter höga, av 0,2-0,5 meter stora stenar. Husgrunderna ligger i områdets V del och ladugårdsgrunden i områdets Ö del. I områdets S del finns ett ca 3 meter högt stenblock. Inom området finns antydan till ytterligare huskonstruktioner.

Enligt medlemmar i Holms Kultur- och Fornminnesförening kallas fäboden Sterings fäbodar. I kartmaterialet endast omnämnd som fäbodvall. Protokollet till laga skifteskartan, 1847, visar att fäboden var oskiftad och tillhörde byn Stering.

Källa: Riksantikvarieämbetet

 

 

Åsbölevallen

hf-004-namnlos-2-Riksantikvarieämbetets karta och vid det gula R märket beskrivning av namnlös bebyggelselämning

Bebyggelselämningar efter fäbod, ca 100×20-50 meter (N-S), bestående av minst 4 husgrunder, 2 källargropar, enstaka spridda röjningsrösen och gropar. Husgrunderna är 3-4×4-7 meter (Ö-V). Alla har spismurstester, 1-2×1,5-2,5 meter stora och 0,4-1 meter höga. Två har även källargrop, 1,5-2×2,5 meter och 0,6-1,2 meter djupa.

De friliggande källargroparna är stensatta, 2-2,5×2,5-4 meter och 0,6-1,4 meter djupa. Husgrunderna och källargroparna ligger i områdets Ö del.

Röjningsrösena är 1,5-2×2-2,5 meter stora och 0,4-1 meter höga. Några av röjningsrösena kan vara del av husgrunder.

Groparna är flacka, 2-3×4 meter och 0,4-0,5 meter djupa. En är rund, 5 meter diameter och 0,5 meter djup. Alla ligger i områdets Ö del.

Enligt medlemmar i Holms Kultur- och Fornminnesförening kallas fäboden Åsbölevallen. I det historiska kartmaterialet, Laga delning 1806, benämns hela området Åsböle fäbodeskog. Det tillhör Rösta by och omnämns endast som fäbodvall.

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *