Järnvallen i Delsbo 1881

Olof  Jonsson omkom vid Järnvallen i Delsbo 1881


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan

 

Mordet vid Järnvallen i Delsbo 1881

Sydsvenska dagbladet 29/10 1881
Avskrift: Viveca Sundberg

Härom skrifves till Norrlandsposten: Fortfarande är man fullkomligt okunnig om hvem, som föröfvat detta ohyggliga mord och huruvida dervid tillgått. Att emellertid Olof Jonsson omkommit genom annans handaverkan, derom är man fullt öfvertygad. Den döda kroppen har legat i nära 4 månader i sjön, innan han återfans, och liket var då alldeles oigenkännligt, så att identiteten kunde ådagaläggas endast af kroppsväxten, hufvudbildningen, samt genom att några klädespersedlar på liket igenkändes så som Olof Jonssons.

Af den hållna polisundersökningen framgår:
att Olof Jonsson tidigt på morgonen den 8 juni begifvit sig från sitt hem, beläget på en i Järvallsjön utskjutande udde;
att då han ej återvändt hem, hustrun i början antagit, att han begifvit sig till annan ort för att söka arbete; att man ej med säkerhet afvetat något om hans vistelseort, förrän hans lik den 6 oktober påträffades vid stranden på andra sidan sjön, söder om hans hem, af två personer, som begifvit sig ner till stranden, för att hemta vatten, samt att dessa sedan till vederbörande polismyndighetanmält förhållandet, att ett i hög grad förruttnadt lik å nämnda ställe blifvit funnet under vattnet, iklädt strumpor, skor, byxor, hängslen, väst, skjorta och förskinn. I förskinnsremmen bak på ryggen var ett rep fastgjordt med trenne knutar och ändarne af repet voro hopbundna omkring rocken, i hvilken en sten af omkring 12 skålpunds vigt var instucken och i hvars ena ficka mössan var undangömd och i den andra en knif. Omkring halsen var anbringadt en bomkoppel bestående af tre större länkar och bak i nacken var detta fastbundet med ett finare jernkoppel, ej olikt ett hundkoppel.

Som liket visade en öppning genom huden på hvardera sidan af hufvudet, trodde man i början att mannen blifvit skjuten genom hufvudet af någon ute på jagt varande person, och att denne användt sitt hundkoppel att hopfästa det om halsen anbringande bomkopplets begge yttersta länkar, men liköppningen har visat, att någon kula omöjligen kunnat genomgå hufvudet, då alla hufvudskålsbenen voro hela. Deremot finnes möjlighet för att en kula kunnat hafva genomträngt främre delen af halsen, som var söndertrasad, men detta tillstånd kan äfven bero på slitning af bomkopplet och stötar mot sjöbotten.

Ehuru visserligen vid den rättsmedicinska besigtningen och liköppningen, som förrättades af provinsialläkaren Wessén, några tecken till våldsam medfart af Olof Jonssons döda kropp kunde påvisas, och bland hvilka särskildt må framhållas, att mellan 7:de och 8:de refbenen å högra sidan fanns en inåt brösthålan ledande, en tum bred öppning och att å halsen, som ofvan antydts, de mjuka delarne framtill voro söndertrasade samt struphufvudet och luftröret blottade och äfven söndriga, så enär dessa skador äfven kunnat åstadkommas efter döden genom skrapning och stötar mot stenar på sjöbotten, kan på grund af likets långt framskridna förruttnelse ej med bestämdhet angifvas något närmare rörande dödssättet, än att de största sannolikhetsskäl finnas för, att Olof Jonsson i Järvallen omkommit genom annans handaverkan.

Ett dylikt antagande vinner ytterligare stöd derigenom att, enligt hvad som påstås, Olof Jonsson under lifstiden ingalunda visat några tecken till svagt mod, tungsinthet eller trötthet på lifvet utan snarare motsatsen samt deraf att han, såsom man vet, egde fiender.

Måtte de nu pågående spaningarne efter gerningsmannen snart leda till densammes gripande.

46S5 (X27) Olof Jonsson, * 1/6 1835, s. t. torp. J. Ersson i Gryttjesbo, Ljusdal. G. 185.. Husman i Sörväna (Järnvallen), Delsbo. † 8/6 1881 (drunknat). »Saknad sedan 8/6, igenfunnen i Järnvallssjön 7/10 1881.»
3 Sigrid Ersdotter, * 5/8 1827, d. t. sold. E. Ädel i Sörväna, Delsbo. † 2/7 1913.
Karin * 5/4 1857                                               38P31
Jonas * 29/12 1859, † 25/7 1864 (scharlakansfeber)
Erik * 10/7 1861                                               6
Olof * 12/2 1864                                              7
Brita * 22/3 1868                                              8

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78.

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *