Mordet i Stormnäs 1885

Dellenportalen har samlat uppgifter om Mord som ägt rum i och omkring Dellenbygden.


Läs om Brott och ohyggliga straffmetoder i gångna tider. Klicka på Historiesajten 


Var den här sidan intressant? Glöm då inte lägga den bland dina favoriter.


Följ oss på Facebookoch dela gärna den här sidan med dina vänner


Gillar du den här sidan, glöm då inte att klicka på Gilla-knappen. Tack!


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det här dokumentet.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan

 

Mord eller olyckshändelse?

Hudiksvallsposten lördagen den 11 juli 1885 

På Stormnäsudden, som skjuter ut i Dellen i Delsbo socken, bodde ensam i en liten stuga 70-åriga Karin Wikbom ”Bjur-Karin” kallad. Gumman, som var i omständigheter, levde som en enstöring och uppsökte aldrig sina grannar, undantagsvis någon enstaka gång den närmast boende bonden Bryngel Eriksson, se karta. Då emellertid gumman under sista tiden ej heller visat sig därstädes, började man ana oråd, varför en av Erikssons söner i tisdags afton gick för att se till henne. Dörren till stugan var stängd, varför han gick till fönstret för att se om hon var inne. Han varseblev då kvinnan liggande framstupa på golvet med huvudet under sängen. Sedan kronolänsman blivit tillkallad, uppbröts dörren och den syn som mötte de inträdande var förfärlig. Gummans ansikte var en blodig massa och visade, att hon erhållit något svårt slag antingen genom olyckshändelse eller genom våld.

Liket hade redan övergått till förruttnelse, så att det är antagligt att hon legat död omkring en vecka. Vad som talar för att ett mord här torde vara begånget är att 22 kr., som man visste henne innehava, voro borta samt dessutom ett lisp. vetemjöl och några skålp. fläsk, som hon, sista gången hon var synlig inne i byn, hade köpt. Medikolegal besiktning äger rum nästa vecka. Allmänt tros att ett mord här föreligger.


Mord

Hudiksvallsposten lördagen den 25 juli 1885

Änkan Karin Persdotter Wikbom i Stormnäs, Delsbo sn, anträffades, såsom vi förut omtalat, den 7 dennes, död i sin stuga, där hon ensam bodde. Hon hade då med säkerhet varit död i en veckas tid. Vid den 14 dennes, å liket anställd obduktion har utrönts, att hon blivit mördad. För gärningen misstänkas försvarslöse Jonas Andersson och Anders Andersson från Järvsö, vanligen benämnde ”Bjurs-Andersas pojkarna”, vilka tillhöra Järvsö fattighus, men som pläga rymma därifrån samt oftast stryka omkring i Hälsingesocknarna och sälja borstar.


Mord

Hudiksvallsposten onsdagen den 12 augusti 1885

Det torde erinras, vad förut i denna tidning blivit omförmält, att den 7 sistlidne månad blev änkan Karin Persdotter funnen liggande mördad på golvet bredvid sin säng i hennes hem i Stormnäs, Delsbo socken. Såsom skäligen misstänkt lät åklagaren, länsman Kjällander, efterlysa den mördades brorson, nittonårige borstbindaren Anders Andersson från Sanna i Järvsö, vilken häktades och införpassades härvarande kronohäkte, och hölls med den häktade denna dag första rannsakningen, varvid han igenkändes såsom varande den ynglingen som för något år sedan av okynne tog en dressin å Hudiksvalls järnväg och därmed gjorde en lufttur utmed banan, för vilket tilltag han blev dömd till åtta månaders straffarbete. Till nu ifrågavarande brott förnekade han sig skyldig. Den tilltalade fick noggrant redogöra dag från dag var han uppehållit sig närmaste tiden före och efter att mordet blivit begånget. Han medgav sig hava från fastern stulit 18 skålpund lin, då han vid midsommartiden besökte henne, och uppgav vidare att hans moder varit den som vid ett besök hos hans faster stulit hennes penningar, vilka förvarats under Karin Persdotters huvudkudde.

För att närmare få utrett, varest verkligen den tilltalade uppehållit sig den tid då mordet anses hava blivit begånget, uppsköts målet till den 29 denne månad.


Extra ting å Hudiksvalls kronohäkte den 29 augusti.

Hudiksvallsposten Onsdagen den 2 september 1885

Mord. Med borstbindaren Anders Andersson, av länsmannen M. Kjällander, häktad och tilltalad såsom misstänkt för mord å sin faster änkan Karin Persdotter i Stormnäs, fortsatte rannsakningen, för att få utrett huruvida den tilltalades uppgifter voro sanna, vad vidkomma de ställen där han uppehållit sig dagarna för och efter den tid då mordet begicks. Ett vittne berättade, att han den 4 sistlidne juli vid middagstiden rodde till sitt hem vid sjön Dellens norra strand och då på avstånd såg en båt, vari tvenne personer voro, roende i riktning mot Sunnansjö och tyckte vittnet sig igenkänna den tilltalade, vilken, sjungande och gestikulerande, antagligen var uti ett upprymt tillstånd. Den andre personen i båten var en för vittnet främmande mansperson med ett anmärkningsvärt långt svart hår. Detta var all den bevisning som denna dag företeddes; och förnekade den tilltalade sig vara den person vittnet antagit.

På åklagarens förfrågan var den tilltalade, efter att hava köpt sig nya kläder, gjort av de gamla sade han, något eftertänkande, nästan brydd, att han lagt dem innanför dörren till en källare, tillhörande Bjuråkers prästgård och belägen något avlägset från boningshusen. Han förmodade att kläderna lågo där ännu. Han hade ansett dem så värdelösa, att han ej vidare bekymra sig om dem.

Målet uppsköts för ytterligare anskaffande av bevis.


Extra ting å Hudiksvalls kronohäkte den 10 oktober.

Hudiksvallsposten onsdagen den 14 oktober 1885
Ordf. häradshövding ?. ?. Berggren

Mordet i Delsbo. Med för detta mord tilltalade borstbindaren Anders Andersson, fortsattes denna dag ytterligare rannsakning; och förnekade han fortfarande att vara saker till mordet, ehuru allt flera liknelser förekommo, som talade emot honom.

Tvenne vittnen hördes, varav torparen Olof Ersson berättade, att då han en kort tid före mordet, i sällskap med änkan Karin Persdotter Wikbom begivit sig från handlaren O. Olsson, till vilken den sistnämnde försålt en del väv, för vilken han bekommit betalning till belopp 50 kronor, vilka gottgjordes såväl kontant som med matvaror, änkan Karin Persdotter yttrat fruktan att bliva mördad, enär hon hade så mycket penningar och matvaror i sitt hem.

Vittnena Lars Olsson och hans syster Sigrid Olsdotter, berättade, att den tilltalade logerat i deras hem ett par nätter samma vecka mordet antages hava begåtts, dock vore det vittnena obekant, varest den tilltalade i övrigt uppehållit sig ifrågavarande tid.

De gamla kläderna, vilka den tilltalade ansåg, efter att han köpt nya, värdelösa och uppgivit sig hava i en säck inlagt och gömt uti en källare, tillhörande Bjuråkers prästgård, äro nu påträffade i en källare, under hemmanet Gärde i Bjuråkers socken.

Av åklagaren förevisades en yxa och en potatishacka, som anträffats i den mördades hem, och hade den förra spår av blod och vid fläckarna fästat huvudhår.

Målet uppsköts till den 31 dennes.


Extra ting å Hudiksvalls kronohäkte den 21 november

Hudiksvallsposten onsdagen den 25 november 1885

Mordet å änkan Karin Persdotter. Tilltalade Anders Andersson undergick än ytterligare rannsakning, därvid någon vidare bevisning, att han gjort sig skyldig till brottet, icke förekom. En person vid namn Hilling, vilken lärer föra ett kringstrykande liv, och som varit sedd vid den tid då mordet begicks, har ej med vittneskallelse kunnat anträffas, varför målet än ytterligare uppsköts för hans inkallande, varjämte ytterligare ett vittne skulle i målet höras. Rannsakningen fortsättes den 12 december, då åklagaren skulle vara beredd att förete all den bevisning han i målet vill förebringa.


Extra ting å Hudiksvalls kronohäkte den 12 december

Hudiksvallsposten onsdagen den 16 december 1885

Mordet å änkan Karin Persdotter. Även denna dag fortsattes rannsakningen med häktade borstbindaren Anders Andersson, vilken rannsakning allt sedan kort efter midsommar vid varje rättegångstillfälle inom häktet har fortgått, utan att något lagligt bindande bevis förekommit, men väl allt mera ”liknande omständigheter”, att den tilltalade är till brottet säker. Av tvenne vittnen, av åklagaren avsedda att höras, hade blott den ena, handelsidkerskan Karin Svensk, kunnat med kallelse anträffas. Hon hade ej något att berätta, som kunde inverka i sak.

Målet uppsköts än ytterligare för bevisningsanskaffande till den 12 nästkommande januari


Anklagad för mord — dömd för snatteri.

Hudiksvallsposten februari 1886

Borstbindaren Anders Andersson från Sanna, Järvsö stod inför Delsbo häradsrätt tilltalad för det han förliden sommar skulle ha mördat sin faster, Karin Wikbom, samt dessutom för åtskilliga stölder. Emot den tilltalades nekande kunde häradsrätten ej fälla honom till ansvar för mordet, men dömde honom att för första resan å olika tider och ställen förövad stöld undergå 8 månaders straffarbete och i 2 år däröver vara medborgerligt förtroende förlustig.

Svea hovrätt har funnit den anklagade endast saker till snatteri, och därför dömt honom till en månads fängelse samt förordnat att han genast skall försättas på fri fot.

Avskrift:
Viveca Sundberg

 

 

Fakta:

—45L5— Uppgifter ur Delsbo släktbok

(X18) Olof Wikbom, * 18… Fiskare. Bos. i Hudiksvall. † 22/4 1859.
3 Karin Pehrsdotter, * 27/6 1810, d. t. bonden P. Pehrsson i Norrväna 7, Delsbo. Utfl. t. Hudiksvall 1853. Änka o. återk. † 7/7 1885 (ihjälslagen).


(45L5) Karin Pehrsdotter född 27/6 1810 dotter till bonden Pehr Pehrsson i Norrväna 7, vars far var soldaten Pehr Bjur i V. Berge. Därav tillnamnet Bjur-Karin.
Karin flyttade till Hudiksvall 1853 där hon gifte sig med fiskaren Olof Wikbom. Efter hans död 22/4 1859 flyttade hon till sin broder Anders Persson i Gryttjesbo i Ljusdal. Därifrån flyttade hon till Delsbo 1864.
Hennes bror Anders Persson född 1819 flyttade till Gnarp 1855, men blev gift och bosatt i Sanna, Järvsö. Deras tredje barn, sonen Anders Andersson föds den 16/7 1866. Han blev misstänkt för mord på sin faster Karin men blev frikänd och senare hemmansägare i Wik s 4 Eriks-Lars, i Järvsö. Den 2/11 1890 gifte han sig med Ella Jonsdotter med vilken han fick flera barn. Anders Andersson avled 18/12 1918.


Enligt husförhörslängd fanns det 10 hus på Stormnäs vid den här tiden. Vi har förgäves sökt och efterfrågat Bjur-Karins stuga på Stormnäs, men tyvärr utan resultat. Därför frågar vi dig, vet du något om Bjur-Karin? I så fall vill vi att du vänligen tar kontakt med oss.
Fredagen den 10 mars 2023 ringer Maria Lönnberg från Stormnäsvägen 20. Hon berättar att huset hon bor i kallas för Rappens och är det äldsta huset i Stormnäs. Huset har nog inte varit något soldattorp utan när Anders Svensson, – son till soldat Rapp tog över huset fick det tillnamnet Rappens. Det var vanilgt att man identifierade gårdarna med släktnamn. Inte att förväxla med ett  gårdsnamn som kräver att gården varit i släkten i minst tre generationer, i annat fall är det bara namn på en gård.


—34S1— Uppgifter ur Delsbo släktbok om soldat Rapps släkt

(X25) Anders Svensson, * 5/9 1762 i Järvsö sn. Infl. 1804. Husman i Hagen, sen. i Västeräng s 3 o. Norrväna, Delsbo. Utfl. t. Järvsö 1826.
(X25) Anna Pehrsdotter, * 4/6 1766 i Järvsö sn. † 12/2 1824.
Karin * 29/7 1791                                             1P3
Margta * 4/2 1793                                            16P15
Sven * 24/6 1801                                             2

—2—

1 Sven Andersson-Rapp, * 24/6 1801, s. t. husman A. Svensson i Norrväna. Sold. nr 102 vid Hals. reg. Bos. i Fjärdsätter, Delsbo. † 12/12 1841 (bråddöd).
(X25) Kjerstin Mårtensdotter, * 5/9 1808 i Järvsö sn, Gävleb. † 6/11 1883 (olyckshändelse).
Margta * 2/3 1831                                            11J25
Anders * 16/2 1834                                           3
Kerstin * 18/3 1840                                           17M14
Anna * 15/9 1846                                             35P19

—3—

2 Anders Svensson, * 16/2 1834, s. t. sold. S. Rapp i Fjärdsätter. G. 24/6 1860. Torp. i Näsbyn, sen. i Stormnäs, Delsbo. † 20/12 1909.
44P16 Ingrid Olsdotter, * 1/5 1833, d. t. bonden O. Olofsson i Ö. Berge 2, Delsbo. † 10/10 1899 (spetälsk).
Kerstin * 27/12 1861, † 21/7 1865 (scharlakansfeber)
Anders * 28/7 1866                                           4

—4—

3 Anders Andersson, * 28/7 1866, s. t. torp. A. Svensson i Stormnäs. Bonde i Tjärnmyra s 2, Delsbo. † 2/10 1906.
51J5 Ingrid Johansdotter, * 28/10 1864, d. t. bonden J Olsson i N. Sannäs 4, Delsbo. † 11/5 1946.
Johan * 16/8 1886                                            38K2
Ingrid * 12/1 1893                                            48R2
Sven Andreas * 4/1 1896. Jordbr.-arb. i N. Sannäs 28
Brita * 21/6 1898                                              2T9
Jonas Olof * 27/3 1900. Emigr. t. Kanada 1926
Anna Katrina * 1/11 1902                                   (X33)9Å62
Per * 2/9 1906, † 24/10 1906


Maria Lönnberg berättar att Bror-Erik Bergqvist brukade var här hos sin farfar när han var liten. Maria Lönnbergs mor och Bror-Eriks far var syskon.

—13T36— Uppgifter ur delsbo släktbok

35 Erik Bergqvist, * 6/1 1884, s. t. bonden J. Bergqvist i Stormnäs 1. G. 1/4 1906. Bonde i Stormnäs 4, sen. i Sunnansjö 14, Delsbo.† 15/6 1960
18K23 Brita Sved, * 15/8 1881, d. t. bonden P. Sved i Klubbo, Delsbo. † 15/6 1954.
Karin Linnea * 13/5 1905                                   (X33)22Y28
Anna Margreta * 23/6 1907                                6O34
Elin Maria * 25/1 1909. Utfl. t. Sundsvall 1933
Marta Kristina * 10/5 1912                                 5M18
Bror Erik * 20/12 1914                                      38
Signe Birgitta * 26/8 1917                                  24P50 Maria Lönnbergs mor
Elsa Viola * 19/4 1920. G. 23/5 1942 m. lokeld. K. T. Hultman i Östersund
Johan Birger * 22/10 1921                                 39
Per Helmer * 8/8 1924                                       40

—40—

36 Per Helmer Bergqvist, * 8/8 1924, s. t. bonden E. Bergqvist i Sunnansjö 14, Delsbo. G. 5/3 1944. Jordbr.-arb. i Sunnansjö 14.
4S2 Karin Walborg Nyberg, * 3/2 1924, d. t. bonden P. E. A. Nyberg i Eckelsbo sss 2, Delsbo.
   Bror Erik * 6/4 1944 † 29/8 2013.
Per Tage * 5/7 1945

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva, eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *