Fäbodar i Jättendal

Dellenportalen vill lyfta fram ett månghundraårigt kulturarv. Våra Fäbodar. Vi gör det genom att sammanställa uppgifter från tidningar, Hembygdsföreningarnas fäbodskildringar, privatpersoners berättelser och från olika arkiv. Under rubriken Fäbodväsendet kan du se filmer från fäbodar och läsa mer om hur andra beskriver vårt kulturarv.


Som ett led i vår dokumentation av fäbodkulturen har nu turen kommit till Jättendal och Jättendals Hembygdsförening i Nordanstigs kommun och deras analys av sitt fäbodväsende.

Genom att digitalisera våra fäbodar, får många fler möjlighet att lära känna vårt kulturarv. Här i Jättendal vet man vilka som ägde vallarna för trehundra år sedan, men därefter saknar Dellenportalen uppgift om vilka ägarna var/är på de olika vallarna. Detta hoppas vi få hjälp med av någon som vet hur det hela ligger till. Vi hoppas även få fler berättelser och att få fler bilder från kanske fler vallar.


Mejladressen till oss hittar du i längst ner på sidan.


Materialet i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.

Det är okej att använda något av Dellenportalens uppgifter om du anger dellenportalen. se som källa. Tycker du dessutom att det är värt något är en liten gåva till Dellenportalens BG 6408-619 968 508 mycket välkommen. Men det är inte okej att ta bilder och text och lägga ut det på andra sidor.


Läs om fäbodar på Wikipedia.


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Här gör vi det lätt för oss genom att utan att fråga om lov (i annat fall får vi skriva av samma text själva) plagiera den text som Jättendals Hembygdsförening så förtjänstfullt har på sin hemsida och lägger nu bara till Riksantikvarieämbetets kartbild och deras undersökande text. Lägger vi sedan till bilder och information om Jättendals fäbodvallar,får vi en mer komplett bild av Jättendals fäbodliv.

Vill man inte att vi gör reklam för Hembygdsföreningen genom att plagiera deras text, ska vi naturligtvis omedelbart ta bort detta.

Fäbodvallar i Jättendal

Källa: Olof Broman Glysisvallur (1676-1749)
Nordanstig Bygd och Släktband, Medlemsblad 2012 Nr 2.
Av Hedvig Ohlsson

Socknen bebos av 46 rökar eller bönder i 16 byar.

Lönnånger – 5 hemman – Fäboden ¼ mil österut åt havet

Nybyn – 2 hemman – Fäboden för 1 hemman österut vid Jättendalsfjärden, Sundsvallen kallad, för det andra är fäboden ½ mil västerut, Homovallen kallad.

Gärde – 1 hemman – Fäboden vid Jättendalsfjärden, Sundsvallen kallad jämte andra byar.

Tennsäter – 1 hemman – Fäboden gemensam med Nybyn vid Jättendalsfjärden.

Älvsta – 4 hemman – Fäboden för 1 hemman vid Homovallen se Nybyn, för de andra hemmanen är fäbodvallen vid Jättendalsfjärden jämte andra byar.

Dvästa – 5 hemman – Fäboden för 2 hemman på Homovallen, de andra byta årligen, ena året i Edsmyra det andra i Hårte jämte andra byar.

Lunde – 1 hemman – Fäboden västerut på Homon vid Storsjön, Fjusse kallad.

Lindsta – 3 hemman – Fäboden är jämte flera byar uti Hårte.

Bäling – 4 hemman – Fäboden västerut om Bälingsjön 1 ½ fjärdingsväg vid Orrsjön. Bälingbodarna kallad.

Kungsgården – 2 hemman – ”Här hava Fylkeskungarna bott som regerade uti Nordanstigen när Hälsingland delades i 3 fylken. Men som dessa voro de svagaste, så blev deras Rike först förstört och lagt under Sundhede. Här vid byn äro än idag stora och märkvärdiga jordhögar och gravbackar, såsom vid flera Kungsgårdar”. Fäboden vid Orrsjön, Kungsgårdsvallen kallad.

Å – 4 hemman – Fäbodstället för 1 hemman är vid Kungsgårdsvallen, de andra hemmanen uti Hårte jämte andra byar. Höstbodarna i Kråkfläck och Böle.

Djursta – 4 hemman – Fäboden ½ mil i nordväst, Djurstabodarna kallad.

Håcksta – 3 hemman – Fäboden är i Hårte, höstbodarna i Kråkfläck och Böle.

Vik – 2 hemman – Fäboden i Hårte och höstbodarna i Kråkfläck och Böle.

Hällan – 1 hemman – Fäboden ¼ mil vid havet. Sundet kallad.

Frösten – 4 hemman – Saknar egen fäbod.

Prästbordet 1 hemman – Är ej skattlagt.

Jättendalsfjärden är Mellanfjärden, Sundsvallen.

 

jv-001-baling-bo
Riksantikvarieämbetets karta med de båda R märkena visar var Bälingbodarna har legat

BÄLINGBODARNA 194:1

Bebyggelselämningar, sentida, efter f.d. fäbod. Område inom ett ca 60×25-40 meter m stort område (VNV-ÖSÖ). Bestående av 10 grunder omkring 4×6 meter (NNV-SSÖ) med spisrösen. Beväxta med granar och några björkar. Ytterligare fäbodstugor, knutna till Bälingbodarna har legat ca 250 meter V härom.

Källa Riksantikvarieämbetet.

 

jv-002-nybodv-Riksantikvarieämbetets karta visar var Nybodvallen har legat

NYBODVALLEN 195:1

Bebyggelselämningar, sentida, efter f.d. fäbod. Inom området är 2 vårdade knuttimrade stugor, 6×4 och 5,5×4 meter stora, en grund, 5×7 meter stor med spisröse och en 4×2 meter stor källare, samt lämningar efter ytterligare 4-5 stugor i form av obetydliga spisrösen. Områdets utkanter bevuxna med granar.

Källa Riksantikvarieämbetet.

fnb-002-nyboda
Vägen fram till Nybodvallen, fotad av Tore Dahlin

fnb-003-noboda 
Nybodvallen, fotad av Tore Dahlin

fnb-004-nyboda (2) 
Nybodvallen, fotad av Tore Dahlin

fnb-004-nyboda
Nybodvallen, fotad av Tore Dahlin

fnb-006-nyboda
Nybodvallen, fotad av Tore Dahlin

fnb-005-nyboda
Nybodvallen, fotad av Tore Dahlin

fnb-007-nyboda
Nybodvallen, fotad av Tore Dahlin

fnb-008-nyboda
Nybodvallen, fotad av Tore Dahlin

fnb-009-nyboda
Nybodvallen, fotad av Tore Dahlin

fnb-010-nyboda
Opptjärnen, vid Nybodvallen, fotad av Tore Dahlin

fnb-011-opptj
Opptjärnen vid Nybodvallen, fotad av Tore Dahlin

 

jv-008-homov-Riksantikvarieämbetets karta visar var Homovallen har legat

HOMOVALLEN 197:1

Bebyggelselämningar efter f.d. fäbod, bestående av två restaurerade stugor 6×4 meter, 6×4,5 meter samt, 3 meter VSV om den V stugan, en förhöjning 4×5 meter stor, sannolikt efter ytterligare en stuga.
Källa Riksantikvarieämbetet.Homovallen Bild: Tore Dahlin

 
Homovallen Bild: Tore Dahlin


Homovallen. Foto: Tore Dahlin

 
Homovallen. Foto: Tore Dahlin

 
Homovallen. Foto: Tore Dahlin

 
Homovallen. Foto: Tore Dahlin


Homovallen. Foto: Tore Dahlin


Homovallen. Foto: Tore Dahlin

 
Homovallen. Foto: Tore Dahlin


Homovallen. Foto: Tore Dahlin

 
Homovallen. Foto: Tore Dahlin

 
Homovallen. Foto: Tore Dahlin

 

jv-007-krakflack
Riksantikvarieämbetets karta visar vid det gula R märket var Håckstavallen har legat

HÅCKSTAVALLEN ”KRÅKFLÄCK” 154:1

Fäbodvall, enligt storskifteskartan från 1762 över Åby, skall Håckstad bys fäbodar ha legat vid och Ö om den nuvarande gården Böle 37.
70 meter NÖ om mangårdsbyggnad är nr 1.

Nr 1) Husgrund 4,5×4,5 meter stort, spismursröse i det NÖ hörnet. En ingång synes ha varit i grundens VSV sida. Övertorvad, beväxt med gräs, torv och granplantor.

NV om husgrunden är ett område med diverse gropar och högar som kan sammanhöra med fäbodbebyggelsen. Delar av området SÖ om nr 1 förefaller vara stenrensat.

Även husgrunden på terrass nr 3 fornlämning 87 kan sammanhöra med fäbodbebyggelsen. På storskifteskartan är bebyggelsen utmärkt med 3 små hus.

Källa Riksantikvarieämbetet.

 

 

jv-006-hacksta. Riksantikvarieämbetets karta visar vid det gula R märket var Håckstavallen har legat

HÅCKSTAVALLEN (inventering 31/5 1982) 164:1

Inom ett ca 140×60 meter stort område (ÖNÖ-VSV) är bebyggelselämningar efter en fäbodvall, Håckstavallen.

Bestående av ett 10-tal grunder och 3 timmer byggnader i fallfärdigt skick samt i samband med dessa stenrensade områden och mindre åkerytor.

Husgrunderna av 4-6 meter breda och 5-10 meter långa, 6 av grunderna har spismursrösen.

De kvarvarande byggnaderna är alla timrade 7×5, 5,5×5 och 6×4 meter stora. Den förstnämnda är en stuga medan de två andra är ”fjös” (ladugård).

Källa Riksantikvarieämbetet.

 

 

jv-009-djursta-Riksantikvarieämbetets karta visar var Djurstavallen har legat

DJURSTAVALLEN (inventering 31/5 1982) 163:1

Inom ett ca 100×50 meter stort område (NÖ-SV) finns bebyggelselämningar efter en fäbodvall, Djurstavallen. Lämningarna består av att 10-tal husgrunder samt 1 källargrund. Genom områdets SV del går i NNV-SSÖ en väg som troligen har förstört en del av lämningarna på platsen.

Husgrunderna är 4-4,5 meter breda och 6-8 meter långa, 1 husgrund är 13×10 meter stor. 6 husgrunder har spismursrösen.

I områdets SÖ del är en källargrund?, 5 meter bred och av obestämd längd p.g.a. vägskärning. Syns mest som en grop intill 1 meter djup med i kanterna, 0,4-0,7 meter stora stenar, delvis huggna.

Inom området är också en dl förhöjnader, gropar och stenrensade ytor som sammanhör med bebyggelsen.

Källa Riksantikvarieämbetet.

 

 

jv-004-hahstaRiksantikvarieämbetets karta visar det gula R märket vid Myckelmyran

NAMNLÖS (hör till fastighet Håcksta 33) (inventering 10/6 1982) 166:1

Inom ett 150×80 meter stort område (NNÖ-SSV) är en f.d. fäbodvall bestående av 1 stuga, 1 lada samt 1 inrasad lada.

Nr 1) Fäbodstuga, knuttimrad 7×6 meter stor (ÖNÖ-VSV), på den ÖSÖ och NNÖ sidan är stugan brädfodrad. I direkt anslutning och ÖSÖ om stugan är en grund 10×8 meter stor (ÖSÖ-VNV), troligen är detta lämningar efter ett ”fjös”.

130 meter S om 1 är: nr 2, lada 13×7 meter stor (Ö-V). Idag är ladan helt inrasad.

70 meter VSV om 2 är: nr 3, lada, knuttimrad 9×6 meter stor (Ö-V).

Tidigare anteckningar: Generalstabens karta över Sverige 1946, blad 84 Hudiksvall, blad 79 Sundsvall.

Källa Riksantikvarieämbetet.

 

 

jv-005-kungsg- Riksantikvarieämbetets karta visar Kungsgårdsvallen

KUNGSGÅRDSVALLEN 193:1

Bebyggelselämningar, sentida, efter f.d. fäbod. Inom ett område 45-60×55 meter stort område (NÖ-SV) är en förfallen fäbodstuga, 6×6,5 meter stor, 4 grunder 6-7 meter i fyrkant och närmast paralella med fäbodstugan samt en brädinklädd knuttimrad, förbommad stuga med plåttak, 6,5×5,5 meter stor, antagligen hörande till fäboden men nu använd som sommarstuga. Beväxta med granar, tallar och björkar.

Källa Riksantikvarieämbetet.

 

jv-003-okendRiksantikvarieämbetets karta med det gula R märket vid Stenmyran

NAMNLÖS FÄBOD EV. TILL LÖNNÅNGER 192:1

Bebyggelselämningar, sentida, bestående av fem spisrösen. Omkring 3 meter i diameter och 0,7-1,0 meter hög av 0,3-0,8 meter stora kantiga stenar. Den femte tycks ha gjorts om till gränsröse. F.d. fäbodvall.

Tidigare anteckningar: Lantmäterikarta (aktnr 17:2) från år 1798. LMV:s arkiv, Gävle.

Källa Riksantikvarieämbetet.

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *