Forsas klockare – kyrkvärdar – organister

Något om Forsas  klockare, organister och kyrkvärdar


Om orglar – Svenska kyrkan.


Se kronologi över Forsa kyrka.


Hur man gjuter kyrkklockor.


Läs om kyrkklockor på Wikipedia


Läs om klockarens status.


Kantor – Wikipedia


Lyssna på klockringning från Hille kyrka.


Läs om kyrkvärdens arbetsuppgifter på Wikipedia


Kyrkstöten, en k-märkt raritet.


Kyrkvaktmästare i äldre tid även kallad spögubbe.


Se filmen, vad gör en kyrkvärd.


Se filmen kyrkvärd med kyrkstöt.


Läs boken om – Värd i kyrkan, av Nils-Henrik Nilsson


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan.

 

Om klockaren

Uppgifter ur boken ” Klockarens vedermödor” om Anders Wattrang i Harmånger.

Klockaren hade ett gammalt yrke. Redan i Hälsingelagen från 1300-talets första hälft finns bestämmelser som rör hans syssla, vilken alltså är medeltida. Han (det var alltid en han) fortlevde även efter reformationen på 1500-talet och hade en rad olika uppgifter inom kyrkans verksamhet, reglerade inom kyrkolagen. Som ordet visar ansvarade han för klockringningen och Wattrang antecknar exempelvis de extra ringningar som skedde vid kungars och drottningars dödsfall.

Dessutom ledde han sången i kyrkan, han skulle ha stark röst och ett gott öra, men behövde inte vara musikaliskt utbildad. Kyrkorglar var länge ganska ovanliga, i Harmånger fick man första orgeln 1864, ett 4-stämmigt verk, byggt av snickaren Anders Forsell i Harmånger. På Wattrangs tid fick sången ledas av just klockaren och hur Wattrang sjöng vet vi inte, men klagomålen över skorrade och falsk församlingssång hördes på många håll under 1700-talet. Ofta satt klockaren på en särskild stol eller bänk längs fram i kyrkan, vänd mot församlingen. Han ledde psalmsången och svarade prästen i högmässan. Psalmsången var länge växelsång, så att manssidan och kvinnosidan i kyrkan turades om att sjunga psalmens verser.

Allt skulle klockaren kunna, och Wattrangs dagboksanteckningar jävar den åsikten. I 1686 års kyrkolag och klockaren en nyckelroll för att förbättra befolkningens läs- och skrivkunnighet. 1842, när folkskolestadgan antogs försvann den skyldigheten och enskilda lärare anlitades i socknarna. Ungdomens katekesläsning, tillsyn och skötsel av kyrkans inventarier, spridning av kungörelser, skrivbiträdesuppgifter, kollektredovisning, assistans åt kyrkoherden. Klockaren fick lov att vara tusenkonstnär, i Wattrangs bouppteckning finns ett oblatjärn upptaget bland järnsakerna, vilket visar att det var i klockarbostaden som nattvardens oblater gräddades. Klockaren skulle också bära kyrkans tjänstepost till närmaste grannförsamling och hade också skyldighet att hjälpa prästen med allehanda grövre sysslor som slakt och skörd. Enligt en förordning från 1755 skulle han biträda vid åderlåtning och från 1805 finns en bestämmelse om likvärdiga kunskaper om vaccinering. Bägge dessa medicinska åtgärder sysselsatte också Wattrang.

Församlingen hade rätt att sätta upp egna regler för klockaren, men det är inte känt om Harmånger hade några sådana bestämmelser. Rent formellt var det sockenstämman som utsåg klockaren och domkapitlet som utfärdade fullmakt, ifall han godkändes. Om klockaren inte skötte sig, var lat eller ”fallen för dryckenskap” kunde han avsättas. Under 1800-talet blev de ålderdomliga reglerna för yrket mer och mer kritiserade. Den ständiga plikten att ringa i klockorna, den nästan obefintliga tryggheten på ålderdomen (många gamla klockare hamnade på fattigstugan) och överlevande änkor och barn. Man försökte instifta pensionskassor, men frågan hamnade i långbänk och fick egentligen ingen lösning förrän under 1900-talet.

Klockaren Anders Wattrang levde mellan 1773 och 1855 i Backen, Harmånger.


Klockarens bestyr

Klockarfar, han skall nu allting bestyra:
Lära barnen, att två och två är fyra.
Utan honom man kan ej lära stava.
Utan honom man kan ej folket begrava.

Föds ett barn, så fråga, vad skall han heta?
”Gå till klockarn han måste allting veta”.
Om ett par sig i äkta ståndet begiver,
Är det klockaren som bröllopsverserna skriver.

Får med sjukdom för sina synder man sota,
”Gå till klockaren han skall dig nog kunna bota”.
Om processer och annat otyg än äger:
”Gå till klockaren och hör dig för vad han säger”.

Han skall veta råd för alla slags sorger,
ympa barn skall han kunna, samt spela på orger,
Det är han som skall hålla handbok åt prästen,
Och vid gravöl så är det han, som får resten.

Varje söndag skall predikstolen han damma,
Klockare ock klokare är detsamma,
Han i läsa skall känna nyaste modern,
Lugga barn skall han på Lankastermetoden.

Han åt prosten skall väga tioendesmöret,
Åka bakpå chaisen till Läs-förhöret.
Prost och kaplan han söka skall att förlika,
Och vid mässfall det händer, han får predika.

Ingenting, nej inget får han försumma:
Dör en gubbe, så tröstar klockaren hans gumma,
Han skall föra an både dansen och leken.
Och vid bordet så är det han, som skär steken.

Han skall vara med från början till slutet:
Skall det skjutas, så släpper klockaren till krutet,
Han skall vara en till hjälp för gamla och unga,
Framförallt skall han vara grön till att sjunga.

Det är träffande verser som boktryckaren J. W. Bäckström skrivit om klockarens liv, träffande och sammanfattande. Dikten ingår i ett folklustspel av G. W. Böttiger och uppfördes första gången 1843 på Kungliga Teatern i Stockholm. Den är alltså samtida med Anders Wattrang. Lankastermetoden var en pedagogisk metod av en engelsk pedagog och kallades också växelundervisning. Äldre och kunnigare elever undervisade övriga, allt under lärarens övervakning. På så sätt klarade en lärare av mycket stora klasser. Det där med krutet handlar om att klockaren på vissa orter hade ansvar för socknens krutförråd. Således fick han ansvar för både stensprängning och salutskjutningar.


Hälsingelagens ord

Om klockare ock klockor

Nu skall ock den tagas till klockare, som båda äro ense om, prästen och socknen. Äro de icke ense, må den taga klockare, som giver lönen.

§ 1. Detta är klockarens rätt: en halv spann säd, en kaka bröd och sovel till en kaka bröd av var och en som till prästen giver tioende både av säd och boskap; det skall han själv gå omkring och hämta vid jul. De som utgöra avgift till prästen och äro gifta, give till klockaren två penningar. Den som är ogift give en penning.

§ 2. Klockaren är skyldig att vårda klockans skrud och att hämta präst till annan socken, om prästen ej är hemma.

§ 3. Ringer någon i klockan, som klockaren icke har bett därom, han skall giva klockaren en aln. Bryter han sönder klockan, skall han återgälda den. Får han skada därav, ligge han ogill. Lossna banden på klockan, då skall klockaren tre söndagar tillsäga kyrkovärdarna. Råde de ej bot därpå och brister klockaren, då skola de gälda den. Säger klockaren till, då skall han gälda den.

Källa:
Klockarens vedermödor, av Jan-Olov Nyström, sid. 9-10 och 108-109 och 110.
Avskrift, Åke Nätterö


HP den 9 maj 1899

—16S8— Uppgifter ur Forsa-Hög släktbok

7 JONAS ANDERSSON, * 30/12 1866, s. t. bonden Anders Olsson i Stavåker 1. G. 11/5 1899. Bonde i Stavåker 1. † 7/2 1943.
1Å7 KRISTINA OLSDOTTER, * 1/5 1865, d. t. bonden Olof Olsson i Åkre 1. † 16/10 1932.
PER, * 27/11 1901                                           9.

 

 

Klockare i Forsa

Ringa till helgmål och kyrkogång, vid glädje och sorg

Kyrkklockornas mäktiga och sköna klang och det budskap som de fört ut har tidigare i många sammanhang haft en mycket större betydelse än vad fallet är i dag.

” Bing … Bång … klockan ringer helgmålsbön. För den trötte vila skön Bing … Bång …”

Seden att ringa helgmål är gammal i vår bygd. Skillnaden mellan arbete och vardag samt vila och helg var klart och djupt inrutat i gångna generationers liv.

Kyrkklockornas tidigaste uppgifter var att kalla till gudstjänst. Tre gånger ringer våra klockor före gudstjänsttid.

Förstagångsringningen klockan 9.00. Den stora klockan bjuder oss att värna om vilodagens helg. Att göra oss redo att gå i kyrkan.

Andragångsringningen klockan 10.30. Nu skall vi vara på väg till kyrkan. I vilket fall före bilismens intåg.

Sammanringningen klockan 11.00. Högmässan inledning. Klockorna ringa in gudstjänst också för de sörjande. När kyrkan bärs till graven fylls rymden av malmfyllda toner. När tacksägelsen efter den hädangångne lästs, ringer klockornas tacksägelse.

På 1800-talet ringdes det själaringning varje lördag klockan 11 för alla under veckan avlidna. Småningom kom tacksägelseringningen att ersätta själaringningen.

Till en början ringdes tacksägelse omedelbart efter gudstjänstens slut. Före själva ringningen klämtades då så många slag, som numret på den fjärding varifrån den döde kom. När fjärdingsindelningen upphörde, klämtade man fem gånger före själva ringningen. Var och en skulle ha sin ringning vilket utmärktes genom ett kort uppehåll. Dessa seder bortföll när år 1943 tacksägelseringningen började att ringas omedelbart sedan tacksägelsen lästs.

Många har med gripenhet berättat om hur våra kyrkklockor i ofredstid kallat till mobilisering. Men det har också varit mäktigt och gripande då kyrkklockorna bådat fred eller velat bjuda man och kvinna att lova, tacka och ära. Bröllopsklockornas ljuva klang.


Det sista ringarlaget innan elektrisk ringning tog över denna tjänst 1948.
Från vänster Helge Hed, Norrhoga, Albin Bodin, Norrhoga, Karl Johansson, Gunnar Norell, Norrhoga, Arvid Andersson, Frägsta och Fridolf Skalman, Norrviksta.

Ringarrotelängd
Till en början var det prästen som fick ombesörja ringningen. Med tiden bildades ett särskilt ringarämbete och innehavaren kallades klockare. Ett gångled uppbådades för sammanringningen medan klockaren fick svara för de båda övriga. En ringrotelängd upprättades och varje söndag meddelades vilken rote som stod på tur. Alla som hade hemman blev i ordning efter längden ansvariga för sammanringningen.

Denna gångleds sed levde kvar i Forsa till slutet av 1800-talet. Vissa källor pekar på 1895, då särskilda ringare anställdes.

Motivet för att frångå en så gammal sed skulle ha varit att när ringningen skedde efter gångled hände det att ovana ringare kom med. Ovana ringare åstadkom inte samma jämna och vackra klang. Därtill var risken att klockorna skulle spräckas större.

Bevisligen göts den stora klockan i Forsa kyrktorn första gången 1522. I ett protokollsutdrag från 1765 står skrivet ”att klockan i 242 år brukat och deraf nött och förswagad blifwit”. Klockan vägde 18 skeppund eller nära 3 000 kg.

Elektrisk ringning 1948
I slutet av 1800-talet övergavs seden med ringare som kom på gångled. Även på den tiden fanns ”gnöliga” människor som klagade över att ringningen inte alla gånger var så vacker och därtill befarades att klockorna lättare kunde spräckas genom ovana ringare. Därför tillsattes ringarlag om sex ringare som blev väl sammansvetsad och kunnig i konsten att trampa storklockan och lillklockan.

År 1948 beslöt kyrkofullmäktige att installera elektrisk ringning. Kyrkvaktmästare Fridolf Skalman tillhörde det sista ringarlaget och han upplevde ringartiden som en viktig del av sitt liv.

– Vi blev ett väl sammansvetsat gäng som träffades varje helg, men också många vardagar. Det var också en fin högtid, när vi fick storklockans mäktiga klang och man kunde kasta en blick genom tornluckan, ut över Forsabygden.

– Det var både glädje och sorg och vi fick vara med och känna att vi fyllde en uppgift såväl då det var gudstjänst eller annan förrättning, berättade Skalman.

Asea svarade för installationen av elektrisk ringning för en kostnad av 7. 500 kronor. Midsommardagen 1948 togs anläggningen i bruk.

Källa:
Forsa, sid. 144 – 146


Gösta Svensson född 5/9 1919. Hans allra största  intresse och engagemang  var kyrkvärdsuppdraget i Forsa kyrka. Han var kyrkvärd i 50 år, och han anlitades som guide i Forsa kyrka som han kände utan och innan. Han tecknade ner kyrkobeskrivningar och årtal åt eftervärlden. Gösta Svensson insomnade stilla den 5 september 2009.


Läs om Orgelgruppen.


Kristofer Sundman Kantor i Forsa-Högs församling
Kungsgården 23
824 92 Hudiksvall
0650-321 05 (a)
070-348 58 70 (m)
kristofer.sundman@svenskakyrkan.se
haraldkristofer@hotmail.com


Erik Wallenström  Förre Kantorn i Forsa-Hög församling (1972-2006)

 

Klockare och organister i Forsa enligt Forsa och Hög släktbok

 

20H2 LARS JONSSON, * 1661. G. 12/6 1701. Klockare o. bonde i Hedsta 3. Köpte hemmanet 1706. † 28/3 1729.
30S1 KERSTIN ANDERSDOTTER, * 30/7 1679, d. t. bonden Anders Jönsson i Söderäng 1. † 21/10 1767.
JONAS, * 15/3 1702. † 1702.
ANDERS, * 28/3 1703. † 22/4 1706.
ANNA, * 3/11 1704                                          8T1.
ANDERS, * 5/ 10 1706                                     3.
MARGARETA, * 13/1 1708                                 12Ö2.
JONAS,* 19/6 1710. † 31/7 1710.
JONAS, * 13/1 1712. † 4/2 1712.
KERSTIN, * 14/5 1713. † 3/12 1713.
KERSTIN, * 10/4 1715                                     25H1.
LARS, * 22/12 1717                                         4.
JONAS, * 15/5 1720                                        10Ö3.
KARIN, * 13/10 1722                                       16H3.

1A1  JONAS PHRAGMÉN, * 21/12 1736, s. t. fältväbel Jon Phragmén i hanebo. Länsman i Hamre.
Gift 6/11 1768. Sn-skrivare o. klockare i Åkre. † 12/12 1812
(X7)24B3 MARGRETA ENLUND, * 18/10 1793, d. t. bonden Lars Olofsson i Bölan 10, Enånger. † 12/9 1824
SVEN JACOB, * 22/9 1769. † 16/3 1770
LARS JACOB, * 26/1 1771                                      2
HELENA KATRINA, * 9/9 1774                               3
KRISTINA CHARLOTTA, * 17/9 1778                   124A3

—2—

1 LARS JAKOB PHRAGMÉN, * 26/1 1771, s. t. länsman Jonas Phragmén i Åkre.
† 22/8 1855. Skogvaktare. G. 2 ggr. Klockare i Prästgården
(Z26) KRISTINA OLOFSDOTTER, * 24/2 1768, d. t. bonden Olof Olsson i Lillhärdal. G. 22/6 1802. † 2/3 1837
110A2 CECILIA ANDERSDOTTER, * 29/1 1780, d. t. soldat Anders Åhs i Kalvhaga. G. 1837. † 3/9 1861
ANNA MARGRETA, * 27/11 1803. † 13/12 1803

—3—

(X33) OLOF NORDQVIST, * 1769, s. t. korpral Erik Snäll i Kyrkbyn, Norrbo.
Gift 1810. Snickare o. hjulmakare i Åkre. Klockare. † 6/5 1855
1 HELENA KATRINA PHRAGMÉN, * 9/9 1774, d. t. klockare Jonas Phragmén i Åkre. † 17/7 1851
JONAS ERIK, * 18/5 1812. † 13/5 1813
GRETA KATRINA, * 1/11 1814                           4

75A3 NILS MATSSON BLADIN, * 23/9 1793, s. t. korpral Mats Blank i Söderäng.
Gift 24/10 1815. Husman i Kalvhaga. Vice klockare. † 13/4 1870.
2K4 KARIN JONSDOTTER, * 14/3 1789, d. t. bonden Jon Olsson i Kalvhaga 2. † 22/9 1877
KARIN, * 19/1 1822                                          4

—20H2—

LARS JONSSON, * 1661. G. 12/6 1701. Klockare o. bonde i Hedsta 3. Köpte hemmanet 1706. † 28/3 1729.
30S1 KERSTIN ANDERSDOTTER, * 30/7 1679, d. t. bonden Anders Jönsson i Söderäng 1. † 21/10 1767.
JONAS, * 15/3 1702. † 1702.
ANDERS, * 28/3 1703. † 22/4 1706.
ANNA, * 3/11 1704                                          8T1.
ANDERS, * 5/ 10 1706                                     3.
MARGARETA, * 13/1 1708                                 12Ö2.
JONAS, * 19/6 1710. † 31/7 1710.
JONAS, * 13/1 1712. † 4/2 1712.
KERSTIN, * 14/5 1713. † 3/12 1713.
KERSTIN, * 10/4 1715                                     25H1.
LARS, * 22/12 1717                                         4.
JONAS, * 15/5 1720                                        10Ö3.
KARIN, * 13/10 1722                                       16H3.

– 15P1 –

30M4 Olof Skoglund 6/1 1817 i Delsbo. S. t. adjunkt och klockare Olof Skoglund. (1826 komminister i Järvsö). Klockare i prästgårde, Forsa. Fl. t. Tierp 1849.

– 16P1 –

Fredrik Forss 3/2 1821 i Söderala. Klockare o skollärare vid prästgården
Anna Johansdotter 13/12 1821 i Gnarp
Kajsa 5/5 1844
Lars 26/3 1846
Anna Kristina 16/9 1848
Fredrika 2/2 1851
Maria Augusta 19/9 1853
Johanna 22/6 1856

– 17P –

Anders Häger 8/2 1862 i Rengsjö. Klockare o folkskollärare. Klockargården, Forsa. Fl. t. Sorsele Vb. 1910
G. 31/8 1887 med Elsa Blomgren 2/7 1867 i Rengsjö. Fl. t. Rengsjö 1915.
Alma Kristina 19/3 1888 Fl. t. Hanebo 1911
Berta Elisabet 12/9 Fl. t. Ö. husby 1912
Signe Gertrud 18/1 1896 Fl. t. Jättendal 1915
Hedvig Ellen 7/4 1898. Fl. t. Rengsjö 1915
Tyra Maria 20/5 1902 Fl. t. Stockholm 1911

– 19P1 –

Johan Palmgren 28/7 1829 i N. Solberga, Jönköp. Klockare o skollärare vid prästgården. † 28/10 1901.
Gift 29/7 1860 med 7F9 Eleonora Henrietta Åström 10/10 1856, d. t. kronofogde J. M. Åström i Frägsta. † 14/7 1873
Odöpt gosse, 28/12 1861 – 29/12 1861
Matilda Kristina Elisabet 11/1 1863
Johan Henrik Herman 8/10 1865 Regeringsråd – 2
Emil Gustaf Bernard 12/7 1868

– 12R5 –

3 Jöns Jonsson 3/9 1747, s. t. bonden Jonas Nilsson i Rumsta 2. Klockare o bonde i Rumsta 2. † 1/8 1799.
46S4 gift 18/10 1778 med Karin Nilsdotter 13/8 1746, d. t. klockaren o bonden Nils Matsson i Sörviksta 2. † 12/1 1811.
Anna 8/12 1799 -6
Sigrid 6/10 1783 – 10/12 1783.

– 46S4 –

2W1 Nils Matsson 2/1 1710, s. t. bonden Mats Eriksson i Veda 2. Klockare 1734 – 1783. Klockare i Sörviksta 3. † 3/9 1785.
2W3 Gift 13/9 1741 med Sigrid Hansdotter 21/2 1720, d. t. bonden Hans Olofsson i Smedsgården 2. † 3/10 1786.
Kerstin 30/12 1743 – 12/2 1758
Karin 13/8 1746 – 12R5
Tv. Mattias 27/9 1750 – 14
Tv Brita 27/9 1750 – 47S1

 

—86A5—

4 ERIK ERSSON, * 19/9 1810, s. t. torpare Erik Ersson o Sörviksta. G. 20/5 1839. Husman i Sörviksta. † 13/2 1885.
6M8 KERSTIN NILSDOTTER, * 26/2 1811, d. t. husman Nils Persson i Mickje. † 21/3 1891.
ANNA, * 24/3 1840                                          65C2.
JONAS, * 4/2 1843                                          6.
NILS, * 8/8 1847                                             7.


HUDIKSVALLSPOSTEN DEN 25/2 1885

Husmannen Erik Ersson i Sörwiksta, 73 år. Ersson har inemot 50 år tjent församlingen, enär han under dessa år mot ringa afgift bestridt 1:sta och 2:dragångsringningarna om söndagarne samt warit orgeltrampare alltsedan år 1849.

Källa: Kungliga Biblioteket
Avskrift: Viveca Sundberg

 

ORGANISTER 

      —16N1—

(C45) AXEL ESBJÖRN SAHLSTRÖM, * 10/5 1858, s. t. skollärare Oscar Narcissus Sahlström i Morkarla, Uppsala län. G. 13/10 1886. lnfl. fr. Voxna 1919. Organist o. folkskollärare i Norrviksta. † 14/5 1932.
1U6 KARIN OLSSON, * 20/2 1861, d. t. nämndeman Olof Olsson i Utnäs 1. † 18/12 1943.
ANNA EMILIA, * 23/7 1887. Lärarinna. G. Thernvall. † 1972.
INGRID NAEMl, * 16/5 1889.
AGNES KRISTINA, * 25/3 1891. Lärarinna. † 24/11 1974 i Hudiksvall.
OLOF ARTUR, * 21/6 1892. Skogsarb. i Los. † 9/3 1968.
MARTA JOSEFINA, * 14/6 1894.
FRIDEBORG SOFIA, * 8/5 1899                          2.

– 18P1 –

30A23 Ernst Hjalmar Wahlström 26/1 1892. S. t. skomakare Ernst Jakob Wahlström i Knutslunda, Delsbo. Folkskollärare o organist i Klockargården, Forsa. † 12/10 1974
G. 12/12 1917 med Alma Maria Andersson 19/9 1885 i Tveta, Värml. † 5/7 1951
Ernst Bo 10/3 1919.

Hudiksvalls Tidning den 10 juli 1961
Prosten Ture Enge, jämte kyrkvärdar Gösta Svensson och Anton Nilsson överlämnar avskedsgåvan till kantor Hjalmar Wahlström

– 20P1 –

Johan Henning Lind f. 19/8 1887, i Falkenberg. Gift 27/6 1911. Infl. 1910
Organist. Folkskollärare i Klockaregården, Forsa. Fl. t. Huddunge i Västmanland 1920.
Elin Sofia Forsberg f. 30/10 1885 i Vallby, sörml.  † 2/12 1916.
Berta Alrika Bergvall f. 1/7 1893 G. 14/10 1918
Åke 7/5 1913 Fl. t. Huddunge
Ingrid 1/10 1919 Fl. t. Huddunge

—2F8—

30L4 OLOF LARSSON, * 17/9 1853, s. t. bonden Lars Halvarsson i Långby s7. G. 21/5 1888. Bonde i Flatmo 2. † 27/5 1936.
23L6 ANNA BLANK, * 6/3 1868, d. t. bonden Paul Blank i Långby 3. † 28/6 1944.
OLOF HERMAN, * 8/9 1889. † 22/10 1891.
LARS HERMAN, * 25/1 1893                                 9.
JONAS EDVARD, * 3/2 1895. † 25/1 1904.
MARGRETA KRISTINA, * 5/9 1897. † 30/11 1898.
ALMA KRISTINA, * 15/8 1900                               12T12.
ERIK SAMUEL, * 15/8 1903. Organist o. skollär. Fl. t. Fällfors, Vb.               1933.
ANNA EDIT, * 10/12 1905.

Kyrkvärdar

—5B13—

15N4 JOHAN ANDERSSON, * 21/5 1796, s. t. bonden Anders Johansson i Norrviksta 2. G. 1820. Kyrkvärd o. bonde i Berglock s1. 6 ö.l. † 3/1 1871.
10 BRITA LARSDOTTER, * 1/12 1797, d. t. bonden Lars Larsson i Berglock s1. † 27/5 1883.
CECILIA, * 6/4 1822                                        15B13.
MARGTA, * 5/2 1825                                        39S6.
ANDERS, * 24/4 1828                                      34H4.

—15B6—

5 LARS ANDERSSON, * 2/10 1726, s. t. bonden Anders Larsson i Bäck 1. G. 2 ggr. Kyrkvärd o. bonde i Bäck 1. † 27/7 1785. 9 ö.l. 6 p.l.
144A1 KARIN PERSDOTTER, * 29/11 1732, d. t. soldat Per Bergman i Hedsta. G. 22/10 1758. † 11/3 1780.
5K3 KARIN GERMUNDSDOTTER, * 26/12 1748, d. t. bonden Germund Ersson i Kalvhaga 5. G. 21/10 1781. † 27/8 1782.
ANDERS, * 5/9 1760- 7.
PER SVAN, * 4/7 1763. Soldat. † 1790.
LARS CLANG, * 10/12 1766. Soldat. † 1790.

—7F6—

25H4 OLOF ERIKSSON, * 22/3 1824, s. t. bonden Erik Persson i Hedsta 6. G. 1856. Kyrkvärd o. bonde i Frägsta 2. † 12/11 1910.
8T5 CECILIA ANDERSDOTTER, * 1/1 1826, d. t. bonden Anders Olsson i Trogsta 2. † 23/9 1899.
KARIN, * 30/6 1857. † 17/2 1864.
KARIN, * 6/1 1865. † 26/10 1866.
Tv. ERIK, * 18/9 1867. † 5/2 1869.
Tv. ANDERS, * 18/9 1867. † 3/2 1868.

—8F4—

5B8 OLOF LARSSON, * 2/8 1771, s. t. bonden Lars Andersson i Berglock. G. 30/10 1796. Kyrkvärd o. bonde i Fränö 1. † 24/5 1859.
3 KERSTIN OLSDOTTER, * 21/1 1773, d. t. bonden Olof Ersson i Fränö 1. † 5/6 1862.
KARIN, * 17/7 1798                                            2U9.
LARS, * 26/6 1804                                              5.

—2H1—

IV PER ROLANDSSON, * 1669, s. t. bonden Roland Jöransson i Hamre 2. G. 9/10 1698. Bonde i Hamre 2. Kyrkvärd. † 17/4 1734.
SIGRID ERSDOTTER, * 1676, fr. Veda. † 25/3 1751.
Tv. KERSTIN, * 8/11 1700. † /2 1701.
Tv. BRITA, * 8/11 1700. † /2 1701.
ERIK, * 23/6 1702. † 23/11 1729.
BRITA, * 4/10 1703. † 21/12 1703.
PER, * 19/5 1706                                            35D1.
ROLAND, * 12/2 1708                                      2.
KARlN, * 12/11 1710                                       20H4.
JOHANNES, * 7/1 1718.

—20H4—

2 LARS LARSSON, * 22/12 1717, s. t. bonden Lars Jonsson i Hedsta 3. G. 3/9 1744. Kyrkvärd o. bonde i Hedsta 3. † 4/4 1804
2H1 KARIN PERSDOTTER, * 12/11 1710, d. t. bonden Per Rolandsson i Hamre 2. † 21/9 1773.
PER, * 14/7 1745. † 29/7 1745.
KERSTIN, * 10/7 1746. † 17/1 1747.
KERSTIN, * 5/8 1747                                       5.
KARIN, * 10/1 1750. † 22/5 1752.
LARS, * 21/12 1751. † 10/4 1752.

—25H1—

VII JONAS ANDERSSON, * 18/8 1693, s. t. bonden Anders Olsson i Hedsta 6. G. 2 ggr. Kyrkvärd o. bonde i Hedsta 6, (Hedsta 5). † 27/3 1778.
ANNA ANDERSDOTTER, * 1687, fr. Fränö. G.5/1 1719. † 16/7 1743.
20H2 KERSTIN LARSDOTTER, * 10/4 1715, d. t. bonden Lars Jonsson i Hedsta 3. G. 11/11 1744. † 7/1 1799.
KARIN, * 9/5 1720                                           2.
MARGRETA, * 4/10 1723                                  24N4.
BRITA, * 16/11 1725.
JONAS, * 23/9 1749. † 24/11 1749.

—2—

4M1 JON MICHELSSON, * 5/12 1717, s. t. bonden Michel Michelsson i Medvik. G. 18/9 1743. Kyrkvärd, nämndeman o. bonde i Hedsta 6, (Hedsta 5). † 26/4 1779.
1 KARIN JONSDOTTER, * 9/5 1720, d. t. bonden Jon Andersson i Hedsta 6. † 11/4 1806.
ANNA, * 3/1 1744                                           4T4.
ANDERS, * 2/12 1745                                      3.
MICHEL, * 27/6 1748                                       5W4.
KARIN, * 20/11 1750. † 12/12 1754.
JONAS, * 22/3 1753. † 11/8 1753.
JONAS, * 30/6 1754. † 13/9 1773.
ERIK, * 21/12 1758. † 19/8 1774. Elev i Hudiksvalls skola, namn Hedelin.
PER, * 23/6 1761. † 19/4 1762.
PER, * 5/10 1763. † 24/10 1763.

—5—

4 ANDERS ERSSON, * 14/7 1809, s. t. bonden Erik Persson i Hedsta 6. G. 2 ggr. Kyrkvärd o. bonde i Hedsta 6. ”Västergården”, 6 ö.l. 12 p.l. † 15/6 1887.
7L4 ANNA ANDERSDOTTER, * 3/10 1811, d. t. bonden Anders Larsson i Lund 2. G. 1834. † 15/3 1870.
18R4 BRITA JONSDOTTER, * 26/9 1843, d. t. bonden Jonas Matsson i Rumsta 4. G. 1/11 1870. † 19/7 1930.
KARIN, * 16/7 1871. † 18/4 1935. Lägenhetsäg. i Bäck.
JONAS, * 25/7 1873                                        6.
ERIK, * 4/9 1878. † 6/3 1932.

—6—

5 JONAS ANDERSSON, * 25/7 1873, s. t. bonden Anders Ersson i Hedsta 6. G. 26/8 1917. Kyrkvärd, riksdagsman o. bonde i Hedsta 6. † 25/12 1931.
31 (ser. past) INGRID GUSTAVA KAROLINA HOLMQVIST, * 15/1 1881, d. t. kyrkoherde Olof Holmqvist i Forsa. Slöjdlärarinna. † 26/12 1961.
ANDERS GUNNAR, * 1/2 1919                           7.
Tv. BIRGIT, * 5/11 1921. † 6/11 1921.
Tv. STURE, * 5/11 1921. † 5/11 1921.

—30H6—

3K4 JONAS MÅRTENSSON, * 22/4 1814, s. t. bonden Mårten Olsson i Kalvhaga s3. G. 1834. Kyrkvärd o. bonde i Hillsta 1. 6 ö.l. 14 p.l. † 17/11 1895.
5 ANNA ERSDOTTER, * 19/5 1816, d. t. bonden Erik Jonsson i Hillsta 1. † 26/3 1904.
ERIK, * 14/9 1836                                           7.
ANNA, * 15/11 1840                                        2W7.
JONAS, * 9/2 1846                                          31H7.

—7L5—

4 LARS ANDERSSON, * 26/6 1801, s. t. bonden Anders Larsson i Lund 2. G. 1834. Kyrkvärd, riksdagsman o. bonde i Lund 2. 6 ö.l. 4 p.l. † 17/11 1871.
15N4 KERSTIN ANDERSDOTTER, * 8/5 1799, d. t. bonden Anders Johansson i Norrviksta 2. † 11/12 1866.
ANDERS, * 2/12 1839                                      6.

—5M2—

V HINDRIK ANDERSSON, * 1685, s. t. bonden Anders Henriksson i Mickje 1. G. 2 ggr. Kyrkvärd o. bonde i Mickje 1. † 10/7 1745.
27SVI BRITA MICHELSDOTTER, * 1683, möjl. d. t. bonden Michel Jonsson i Sunnanbäck 2. G. 1/11 1709. † 13/3 1741
1T1 KERSTIN JOHANSDOTTER, * 20/11 1709, d. t. bonden Johan Jonsson i Tomta.
72A1 G. 1735. Änka 1742. Omg. 29/4 1744. Änka 10/7 1745. Omg. 15/4 1750 m. skomak. Jon Persson i Mickje – 6M17. † 19/9 1773.
BRITA, * 31/8 1710. G. 29/11 1728 m. Anders Andersson i Utnäs – 1U21.
MALIN, * 16/1 1714. 

—2N6—

(X20)6A10 JONAS OLSSON, * 9/2 1847, s. t. båtsman Olof Åkman i Lia, Hög. G. 26/10 1870. Kyrkvärd o. bonde i Nansta 1, Forsa. † 9/9 1908.
13T7 CECILIA ANDERSDOTTER, * 8/2 1842, d. t. bonden Anders Olsson i Trogsta 5. † 16/3 1927.
KRISTINA, * 6/8 1871                                      3N9.
KATARINA, * 5/3 1874                                     96C3.
ANDERS OLOF, * 17/4 1875                              7.
JONAS, * 10/4 1880. Emigr. t. N. Amerika 1903

—6N4—

38S2 OLOF ANDERSSON, * 17/9 1744, s. t. bonden Anders Ersson i Sörhoga 1. G. 7/11 1773. Kyrkvärd o. bonde i Nansta 5. † 3/2 1793.
3 HELENA PERSDOTTER, * 12/2 1743, d. t. bonden Per Ersson i Nansta 5. † 11/8 1816.
KARIN, * 14/8 1774                                         12S5.
JOHANNES, * 29/9 1775. † 10/3 1777.
JOHANNES, * 19/7 1777                                   5.
ANDERS, * 17/6 1780                                      40S1.
ANNA, * 18/5 1782                                          1U4

     —14N9—

(X22) FRITIOF SKALMAN, * 30/5 1914 i Idenor. G. 19/4 1941. Hemmansägare Norrviksta 1. Kyrkogårdsvaktmästare. † 27/3 1988
8 KARIN HALLIN, * 12/3 1918, d. t. bonden Anders Hallin i Norrviksta 1.
KARIN, * 25/5 1941.
ANDERS, * 12/8 1945                                      11.

—5A12—

95G2 KARL GUSTAF JOHANSSON, * 3/5 1901, s. t. Maria Karolina Johansson i Lund 9. – fosterson t. Per Modin Söm i Bäck. G. 6/9 1930. Trädgårdsarb. i Skarmyra, kyrkogårdsmästare i Norrviksta. † 27/11 1972
94G1 GERDA ULRIKA ERIKSSON, * 1/5 1905, s. t. arb. Erik Eriksson i Lund
EVY BIRGITTA, * 28/3 1927                              97Z3
KARL ERIK, * 8/3 1938                                     20

-112A –
— 5—

(X14) PER AUGUST LIND, * 17/8 1881, i Harmångers sn. G. 28/5 1907. Kyrkogårdsvaktmästare i Norrviksta. † 8/9 1962
3 MÄRTA EK, * 30/3 1883, d. t. soldat Erik Ek i Smedsgården. † 1/10 1939.
PER GUSTAF, * 7/5 1905. † 29/10 1912.
HILDA MARGRETA, * 27/5 1909                         7.
BRICKEN ELVIRA, * 14/12 1910                         10G5.
HULDA LINNEA, * 24/1 1913. † 23/9 1939.

—15N4—

21L3 ANDERS JOHANSSON, * 6/11 1756, s. t. bonden Johan Persson i Lingbyn 1. G. 28/4 1782. Kyrkvärd o. bonde i Norrviksta 2. † 26/7 1834.
3 MARGTA PERSDOTTER, * 25/11 1759, d. t. bonden Per Persson i Norrviksta 2. † 24/11 1830.
MARGTA, * 6/3 1783. † 27/9 1785.
PER, * 26/12 1784                                           5.
MARGTA, * 6/4 1787. † 26/2 1788.
CECILIA, * 29/3 1789                                      10R8.
MARGRHA, * 10/4 1791                                    10F6.
HELENA, * 24/11 1793                                     3N6.
JOHANNES, * 21/5 1796                                   5B13.
KERSTIN, * 8/5 1799                                          7L5.

– 19R7 –

Olof Andersson 22/5 1851, s. t. bonden Anders Andersson i Stavåker. Kyrkvärd o bonde i Rumsta 5. † 27/2 1935
6 Gift 7/5 1878 med Anna Persdotter 12/7 1857, d. t. bonden Per Olsson i Rumsta 5. † 23/3 1932
Ida Kristina 29/5 1885 – 8

– 1T2 –

 1. Jonas Jonsson 11/11 1701, s. t. bonden Johan Jonsson i Tomta 1. Kyrkvärd o bonde i Tomta 1. † 20/7 1770.
  2W1 Gift 9/11 1735 med Kerstin Matsdotter 3/5 1707, d. t. bonden Mats Eriksson i Veda 2.
  G. 8/11 1730. Änka 24/9 1733 Omg. 28/12 1786
  Margareta 20/8 1736 – 42T5
  Johannes 19/1 1739 – 3.
  Jonas 19/9 1741 – 21/3 1743
  Kerstin 26/6 1744 – 10F5
  Karin 22/3 1747 – 8F3
  Jonas 16/10 1750 – 14/3 1752.

– 1T5 –

 1. Jonas Jansson 26/7 1772, s. t. bonden Johan Jonsson i Tomta 1. Kyrkvärd, häradsdomare o bonde i Tomta 1. † /6 1828
  1Ö4 Gift 3/6 1793 med Brita Jonsdotter 20/7 1772, d. t. bonden Jon Jonsson i Ölsund 1. † 4/1 1838.

– 3Å5 –

1. Lars Jonsson 25/3 1816 s. t. bonden Jon Jonsson i Åkre 2. Kyrkvärd o bonde i Åkre 2. † 10/4 1893.
1C3 Gift 14/11 1839 med Kerstin Johansdotter 10/4 1816 d. t. bonden Johan Olsson i Hamre 1. † 28/4 1904.

—17N1—

11T3 ANTON NILSSON, * 14/12 1910, s. t. bonden Nils Johansson i Trogsta ss3. G. 9/10 1938. Kyrkvärd i Norrviksta. Kakelugnsmakare. † 26/1 1997.
1K14 ELIN LINNEA BLANK, * 7/8 1915, d. t. torpare Erik Blank i Kalvhaga.
DAGNY EMMA LINNEA, * 7/7 1940                      2.
Tv. SIGRID ANNA BIRGITTA, * 2/4 1943. Fl. t. Spånga.
Tv. KERSTIN ELIN MARGARETA, * 2/4 1943. Fl. t. Skellefteå.

 


År 1996 fick nuvarande vaktmästare i Forsa – Hög, Hans Eriksson ikläda sig en gammaldags mundering som kyrkvaktmästare med kyrkstöt och hög hatt.
Bilden utlånad av Hans Eriksson


Ur Julhälsning 1996, utlånad av Sonja Björgyll

 


Kyrkvaktmästare Hans Eriksson i tidsenlig klädsel, och med kyrkstöten.

 

Här finns aktuella uppgifter om kyrkvaktmästare, öppettider och annat.

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva, eller en donation senare mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall.
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78.
Tack för din hjälp – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *