Anders Mårtensson Bjuråker 1874

Anders Mårtensson ihjälslagen med yxa i Långmor, Bjuråker 1874


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan

 

NORRKÖPINGS TIDNINGAR DEN 18/10 1872

En korrespondent från Bjuråker till ”Norrlands Posten” lemnar i bref af den 11 dennes följande ruskiga skildring:

Sistlidne Michaelidag på aftonen inkom till en här i socknen boende mansperson, allmänneligen kallad 1). Jubb-Ante”, en af hans grannar och begärde att få köpa bränwin, men blef nekad och lär då ha hotat med att hämnas. På qwällen blef också ett skott aflossadts genom fönstret till ”Jubb-Antes” stuga, och Ante erhöll deraf en lindrigare skada i ansigtet. Efter gjord anmälan hos inspektoren Zelin på Brättingberg, hwilken tjenstgör som fjerdingsman, anställde denne undersökning om saken och wille derwid twinga den nyssbemälde grannen, som hotat Ante, att påtaga sig skulden för skottets aflossande. Zelin blef härwid häftig och gick så långt, att han å sin sida med spänd bössa hotade att skjuta ihjäl den misstänkte, om denne ej wille bekänna. Hotelsen hade utan twifwel också blifwit satt i werkställighet om icke en i Zelins sällskap warande person fört undan bössmynningen i samma ögonblick skottet brann af. Tywärr blef dock karlen så illa träffad i ena armen, att denne troligen får amputeras. Karlen wårdas för närwarande på Hudikswalls lasarett. Zelin wistas ännu på fri fot.

Påföljande natt lossades ett skott mot ett fönster till förre bonden Anders Larssons gård i Bäckswedjorna. Skottet träffade Anders Larsson i ena axeln samt krossade en del af käken och sönderslet tungan. Äfwen här går gerningsmannen ännu fri, men man får hoppas att han blir upptäckt och befordrad till answar för sitt dåd.

NYA DAGLIGT ALLEHANDA DEN 13/12 1872

Grofa brott.

I vår tidning för den 18 sistlidne oktober anfördes under denna rubrik efter Norrlandsposten en skildring af några gröfre brott begångna i Bjuråkers socken i Helsingland. Samma tidning meddelar nu i afseende härpå följande:

Angående förut omtalade våldsgerningarne i Bjuråker har till konungens befallningshafvande ingått följande rapport, hvari omförmälas de åtgärder kronolänsman J. V. Pira vidtagit i och för de brottsliges befordran till laga ansvar:

Hvad först angår den mot husmannen Anders Persson Jubban öfvade misshandel och det i sammanhang dermed stående, af G. Zelin*) i Brättingberg begångna öfvervåldet mot torparen 2). Lars Larsson i Klofvan eller Brännås, så har, sedan Zelin af länsman blifvit häktad, domstolsundersökning och ransakning i dessa mål vid urtima ting i Delsbo tingshus den 29 sistlidne oktober blifvit hållne, dervid så dana bevis och omständigheter emot Zelin förekommit, att han, i afvaktan på sårade Lars Larssons tillfrisknande och vidare ransakning, af domstolen förklarades böra fortfarande i häkte hållas, hvaremot i målet rörande våldet emot Anders Persson ingen bevisning ännu kunnat förebringas; och äro begge dessa mål utsatta att vidare förekomma inför Delsbo häradsrätt på cellfängelset i Hudiksvall den 10 innevarande december månad

*) Zelin har förut varit kontorsskrifvare i postverket och är den samme, som för några år sedan i Stockholm öfverföll polismästaren Östlund

Källa och Avskrift: Viveca Sundberg

 

 

NYA DAGLIGT ALLEHANDA DEN 3/2 1873

Domstols och polisärenden

Om våldsgerningarna i Bjuråker, förut omnämnda i denna tidning, läses i Gefle-Posten för den 30 januari: Angående våldsgerningarne inom Bjuråkers socken meddelas nu, att torparen Lars Larsson i Klofvan, som varit tilltalad för emot husmanssonen Anders Persson i Jubban, öfvad misshandel, vid derom inför Delsbo häradsrätt å cellfängelset i Hudiksvall hållen ransakning den 10 nästlidne december, i brist af bevisning, blifvit från allt ansvar i målet frikänd; samt att förre inspektoren Gustaf Zelin från Brättingberg, som den 18 dennes ytterligare undergått ransakning för öfvervåld och misshandel emot ofvan nämnde Lars Larsson, dervid dömts att för berörda misshandel undergå straffarbete i ett år och två månader samt att utgifva ersättning till målsegande och vittnen, hvarjemte 3). Zelin förklarades förlustig sin fjerdingsmansbefattning; och slutligen att ransakningsmålet med torparen 4)Jon Persson Fröjd i Östra Storåsen, häktad och tilltalad för grof misshandel mot husmannen Anders Larsson dersammastädes, ännu icke afslutas af orsak, bland annat, att vederbörande läkare ej ännu kunnat om sårade Anders Larssons vederfående m. m. afgifva definitivt utlåtande
Källa och avskrift: Viveca Sundberg

 

 

NYA DAGLIGT ALLEHANDA DEN 19/1 1875

Dråp.

Från Delsbo skrefs till Norrlandsposten den 11 januari:

I våras hände i Bjuråker, att en torpare vid namn Anders Larsson i Klofvan — densamme, som för ett par år sedan omtalades hafva blifvit skjuten i axeln af en granne — vanligen kallad Lat-Anders, som jemte några andra var sysselsatt med flottning, efter arbetets slut sammanträffade med sina kamrater vid ett ställe kallat Långmyra, der efter vanligheten brännvin vankades. Lat-Anders hade då kommit i gräl med en arbetare Anders Mårtensson från Lia, med hvilken han sällskapat på qvällen, men om morgonen hittades Anders Mårtensson död.

Lat-Anders häktades och har ända tills nu flerfaldiga gånger undergått ransakning, men, oaktadt flere svåra omständigheter förekommit, ihärdigt nekat. Ett par vittnen hafva hört Anders Larsson yttra, att han trodde sig hafva gifvit Mårtensson så mycket stryk, att han var oviss, om det någonsin mer kunde blifva karl af honom. Senaste ransakningen har nu hållits på den plats, der mordet skedde, då så mycken bevisning förekom, att 5).  Anders Larsson blef dömd att såsom Mårtenssons baneman hållas till straffarbete i 9 år. Han förklarade sig dock missnöjd med domen. Anders Larsson är en högst vådlig person, hvilken troligen har, om just icke mord, åtminstone många andra brott på sitt samvete.
Källa och avskrift: Viveca Sundberg

 

Anders Mårtensson 28/5 1850, son till Mårten Andersson i Sörlia. Död 20/6 1874 (Mördad i Långmor Bjuråker med en yxa så att huvudskålen krossades).

—14H8— Uppgifter ur Bjuråkers släktbok
4 MÅRTEN ANDERSSON, * 18/6 1813, s. t. bonden A. Olofsson i Änga 4. G. 20/9 1848. Torp. i Lia, Bjuråker. † 5/8 1862 (kräfta i levern).
(X33)29A6 CARIN JONSDOTTER, * 12/12 1824, d. t. sold. J. Lang i Västansjö, Bjuråker. Änka o. omg.     49E4
ANDERS * 28/5 1850. † 20/6 1874 mördad i Långmor, Bjuråker
JONAS * 13/4 1853. † 21/2 1852
PEHR * 13/10 1855                                           15
JONAS * 20/10 1858                                         16


—46F1— Bjuråkers släktbok

(Y8) PEHR ANDERSSON, 9/11 1809 i Borgsjö sn, V.-norrl., (Finnsjö-Pelle). G. 1/12 1844. Husman. Bos. i Brännås, Bjuråker. † 4/8 1867 (bröstinflammation).
2F7 BRITA JONSDOTTER, * 17/5 1800, d. t. nybygg. J. Clementsson i Brännås, Bjuråker. Änka e. sold. J. Säl i Brännås. † 30/1 1875 (bröstsjukdom).
PEHR * 19/6 1825                                             2
ANDERS * 18/6 1846                                         3

—3—

1).  ANDERS PEHRSSON HELLBERG, * 18/6 1846, s. t. husman P. Andersson i Brännås, Bjuråker. G. 1/11 1874. Torp. i jôbba, Brännås. † 11/10 1919
35G88 CARIN CARLSDOTTER, * 5/2 1833, d. t. krononybygg. C. Dahlqvist i Vakås, Bjuråker. † 7/3 1914
PEHR * 21/2 1876. Jôbb-Pelle. † 12/9 1954 (Pelkens)
GÖRAN HERMAN * 17/6 1877. Utfl. t. Norge 1909


—35G22— Uppgifter ur Bjuråkers släktbok.

14 LARS ERIKSSON, * 30/4 1803, s. t. torp. E. Eriksson i Klovan. G. 1835. Torp. i Älgåsen, sen. bonde i Trossnarv 1, Bjuråker. † 20/5 1873 (gastrisk feber).
1G13 BRITA LARSDOTTER, * 3/10 1806, d. t. torp. L. Andersson i Norrberg, Bjuråker. † 1/3 1865 (vattusot).
KJERSTIN * 26/4 1837. † 12/4 1838 (smittkoppor)
ERIK * 27/10 1839                                            35
LARS * 27/2 1842                                             36
PEHR * 26/7 1844                                             37
BRITA * 17/9 1847                                            2A21
KJERSTIN * 29/5 1851. † 19/8 1939

—36—

22 2)  LARS LARSSON, * 27/2 1842, s. t. bonden L. Eriksson i Trossnarv 1. G. 11/11 1878. Torp. i Klovan, Bjuråker. Utfl. t. Ljusdal 1899.
8G11 MARGET PÅHLSDOTTER, * 30/5 1856, d. t. torp. P. Rahm i Klovan 2, Bjuråker, Utfl.
LARS * 9/3 1879. Utfl. t. Ljusdal 1899
PEHR * 5/7 1881.
PAUL * 18/11 1885.
BRITA KRISTINA * 9/6 1889.


 3). Gustaf Zelin * 12/6 1835 polisinspektör, Brättingberg. † 20/10 1883
Gift 1/10 1865 med Anna Karolina Pulina Schweder * 14/5 1838 † 18/9 1886
BLENDA * 21/5 1866
DAGMAR KARIN ERINA * 12/4 1871
BENGT GÖSTA DAGOBERT * 21/6 1872 † 12/10 1876


—45E3— Uppgifter ur Bjuråkers släktbok

4). JONAS PEHRSSONFRÖJD, * 17/8 1825, s. t. bonden P. Pehrsson i Gårdsmyra 1. G. 6/5 1853. Torp. i Ö. Storås, Bjuråker. † 1/1 1890 (hjärnfeber).
7D3 ANNA OLOFSDOTTERNYLANDER, * 24/2 1826, d. t. torp. O. Nylander i Långede, Delsbo. † 25/12 1884 (bröstsjukdom).
PEHR * 5/8 1853. † 30/7 1858 (brännskador)
OLOF * 21/12 1854                                           4
SIGRID * 11/6 1858                                          5
BRITA * 20/4 1860. † 30/1 1866 (benröta)
ANNA * 7/6 1862                                              6
PEHR * 6/2 1864                                              7


—19H8— Bjuråkers släktbok

6 LARS ANDERSSON, * 24/6 1814, s. t. bonden A. Larsson i Änga 8 (11), Bjuråker. G. 1835. Bonde i Änga 11, »Övermickels». Emigr. t. N. Amerika 1868.
7F4 Anna Jonsdotter, * 16/11 1812, d. t. bonden Jon Larsson i Tomsjö, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1868.
ANDERS * 9/4 1836                                          12
ANNA * 20/7 1840. Emigr. t. N. Amerika 1868

—12—

5). ANDERS LARSSONENGLUND, * 9/4 1836, s. t. bonden L. Andersson i Änga 11. G. 185.. Husman i Våtmor, Bjuråker. Dömd för dråp. † 15/7 1892 (bröstsjukdom).
30G7 BRITA ANDERSDOTTER, * 21/7 1831, d. t. bonden A. Jonsson i Näppänge 6, Bjuråker. † 2/2 1917.
ANNA * 12/10 1857                                           17
KJERSTIN * 5/10 1858                                       26
BRITA * 3/2 1861                                             18
LARS * 6/1 1866                                               19

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78.

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *