Delsbo klockare-kyrkvärdar-organister

Delsbos klockare, kyrkvärdar, och organister – strävsamma personer som år efter år plikttroget tjänat sin kyrka.


I november 1952 elektrifierades klockringningen i Delsbo.
Många har letat efter den här uppgiften när klockringningen blev elektrifierad. Det blev till slut Kjell Ekelöf  ”Sval-Kjell” i Delsbo, som hittade den avgörande tidpunkten. Mer om det längre ner. 


Läs om kyrkklockor på Wikipedia


Hur man gjuter kyrkklockor.


Se och lyssna på klockringning med rep från Bjärka-Säby slotts klockstapel.


Läs om klockarens status.


Kantor – Wikipedia


Läs om kyrkvärdens arbetsuppgifter på Wikipedia


Se filmen, vad gör en kyrkvärd.


Här kan du läsa boken om – Värd i kyrkan, av Nils-Henrik Nilsson


Lyssna på klockringning från Hille kyrka.


Om orglar, Svenska kyrkan.


Läs om Delsbo kyrkas första orgel under Delsbo socken 1600-talet.


Delsbo kyrkas utveckling i kronologisk ordning.


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Allt material här är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.

Det är okej att använda några av Dellenportalens bilder, frågor och svar om ni anger dellenportalen.se som källa. Men det är inte okej att bara ta bilder och text och lägga ut det på andra sidor.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan


Kyrkans ringarlag – Kjell Ekelöf berättar
:
Delsbo Sockenstämmoprotokoll. KI/2, B.51. Protokoll 19/5 1816. 3:o
Då det af Kyrkvaktarne flera resor blifvit anmäldt, och utom dess allmänt kunnigt är, huru som Församlingens Klockor medelst ovarsamt ringande, lätteligen kunde skadas, och att föresatta viten och kyrkovaktares tillsyn i den delen ingenting verkade till rättelse, så önskade man att, till förekommade af slikt oskick, någon författning måtte vidtagas; till hvilket församlingen svarade att de ville efter tour ombesörja sammanringningarne vid Gudstjensterne med 6 man hvarje Sön- och Helgedag och Andra Predikodagar, hvarom Klockaren bör Söndagen förut genom tillsäjelse från predikstolen kundgöra, och hvarmed början sker nästa Söndag, efter tillsägelse om Christi Himmelsfärdsdag, imedlertid stadgades en plikt af 5 Rdr Bco för den som Klockorna för högt eller omringer.

 

dels-004-stor-klockan 
Stora klockan i Delsbo klockstapel med den gamla klämtningen
Foto: Gunnar Wahlström


KYRKKLOCKORNA I DELSBO

Natten mellan den 25 och 26 februari 1740 drabbades Delsbo församling av en kännbar olycka, kyrka, klockstapel och prästgård brinner ner till grunden i en häftig storm.

Inom tre timmars tid var allt lagt i aska, nära trettio olika byggnadsutrymmen gick upp i rök.

Ingen människa miste livet vid branden, och socknens kyrkoherde Knut Lenæus noterar i marginalen på kyrkans räkenskapsbok, ”Gud ware prisad för sin nåd uti straffet”.

Vid kyrkans uppbyggnad däremot inträffar två dödsolyckor. I juli månad 1740 vid rivningen av de förbrända kyrkomurarna hamnar unge bonden Per Persson i Ede under ett nedfallande väggparti, han blev illa skadad, och avled efter en halvtimmes tid, men hann få nattvarden en sista gång. Ett år senare faller bonden (4N1) Erik Ersson i Mora ner genom en öppning under kyrkvalvet. Han föll rakt ner i kyrkogången och avled strax efteråt. I begravningsboken har Lenæus antecknat: ”warandes hans sista ord tessa: Jesus, Jesus.

KYRKANS KLOCKOR

Mycket kunde skrivas om sockenbornas beslutsamhet och offervilja vid återuppförandet av kyrka och prästgård, kyrkans räkenskapsbok bär vittnesbörd om en imponerande och samfälld insatts av ortens folk, jag kommer dock endast att uppehålla mig vid kyrkans klockor. I gamla tider tycks det ha varit något av ett mandomsprov att ringa i kyrkornas klockor, trots flera förbud förekommer det att unga drängar får böta för sådana tilltag.

Två personer från Långede, Jon Larsson och drängen Jon Pålsson, får den 24 februari, alltså dagen före branden, böta 9 daler för ”oloflig klockringning”. Dom blir således de sista som tillsammans med klockaren Per Olofsson i Ede, ringde i dom gamla klockorna, säkert ett oförglömligt minne.

Före branden ägde församlingen fyra klockor med en sammanlagd vikt av ca 29 skeppspund (ett skeppspund är ca 151 kilo i ”råkopparvikt”), dessa smälte i den häftiga branden och spreds över kyrkbacken, enligt Lenæus ” i smärre grand än knappnåls knoppar”.

GÅVOR TILL NYA KLOCKOR

1742 hade man under byggmästare Rombergs ledning fått kyrkan så pass färdig att en ände på det byggandet kunde skönjas, därmed kom turen till klockstapel och klockor. Under maj månad startades en insamling till klockornas gjutning, förteckningen över givare omfattar mer än tio foliesidor, och innehåller uppgifter om vad som skänkts av koppar, malm, mässing, tenn och kontanta pengar. Omkring 370 namngivna personer finns i listan över givare, samtliga socknens hushåll torde vara representerade. Under rubriken ”Friwilliga gåwor till klockegiutningen” nämns först, och enligt tidens ordning, överstelöjtnant Axel Rothkirch, som bidragit med metall om 16 marks vikt, några poster ovanför, och dessutom över rubriken, finns dock soldaten Skytts hustru i Myra som givit en ”förbränd kopparskopa till klockorna”. En av socknens mindre bemedlade innevånare blir sålunda satt främst bland givarna, kanske ett sätt av Lenaeus att påminna om änkans skärv.

MÄSTER HILLSTRÖM

Den 5 juni anlände klockgjutaren Erik Hillström från Gävle, och redan två dagar senare började han skölja och vaska den sotiga mullen vid bron i Avasjön. Han lyckades på så sätt rädda omkring fyra eller fem skeppspund klockmalm. Olika uppgifter förekommer, i Delsboa Illustrata skriver Lineaus ”som man tyckte” fyra skpd, men i räkenskapsboken får Hillström 100 daler i betalning för fem skpd som han vaskat och sammansmält ur mullen. Klart dock att av de gamla klockornas ursprungliga vikt torde det mesta fortfarande finnas kvar i jorden vid nuvarande kyrka. För de kontanter som skänkts köptes, både i den egna och i angränsade socknar, ytterligare malm och koppar till en summa av 1107 daler. I Stockholm inköptes 387 mark Engelskt tenn till gjutningen, samt vax, harts, hampa och ståltråd till gjutformar. Sex stycken träskivor av pockenholtz inköptes för tillverkning av dragblock att användas vid de tunga lyften. Inom socknen erhölls talg och smör till formar, samt träkol till smältningen.

Den 21 juni 1742 började socknens egen byggmästare Jonas Ersson i Duvnäs med hjälp av sockenmännen att anlägga grunden till den nya klockstapeln. Samtidigt uppsätts gjuthus och ugn ”i västra backen i Stapelslyckan”, platsen torde ha legat där Mariagården idag ligger. Erik Hillström har en gesäll med sig, men har dessutom hjälp av två tidigare soldater ur Delsbo kompani, nämligen Daniel Rejman och (3L2) Per Edman.

STORKLOCKAN

Den 18 augusti gjöts den första klockan som höll 16 skeppspund i vikt, och den 2 september drogs klockan upp i den nybyggda, men inte riktigt färdiga stapeln. Lyftet skedde med en tross lånad från Järvsö kyrka. Redan den 5 september antecknar Lenaeus: ”Nota Bene, Thenna dagen ringdes första gången med then nygjutna Storklockan”. (vikt 2.720 kg).

LILLKLOCKAN

Den 9 september gjöts den mindre klockan om 8 skp, den uppsattes i stapeln den 18 samma månad. När material, arbetslöner, frakter, resor och kosthåll sammanräknats hamnar den totala kostnaden för församlingens klockor på nära 4000 daler.

Hillström, som naturligtvis erhöll den största posten, fick 720 daler för sitt arbete med den stora klockan och 360 för den mindre. Vid samma tillfälle gjöts även en klocka till Undersviks församling, den hämtades vid samma tid som Delsbos andra klocka sattes upp. Under dato 19 sept. för kyrkans inkomster noteras: ”Betalning af Underswiks församling för theras klockas omgjutning, som här för sig gick med thet samma wår Lillklocka giöts, 80 daler”.

Den vers som prydde den nygjutna storklockan är en god sammanfattning av vad som hänt:

När Herrans vredes eld, i grus och aska lade,
Wår Delsbo Prestegård, och sköna Helgedom,
Samt gjorde platsen all, kring Kyrkan ren och tom,
Wi Systrar fyra då ett bistert öde hade.

Af eldens häftighet, wi smulte bort i tårar,
Wi, som med klangen wår, och
sammanstämda ljud,
Förr kallat Socknens folk, hit up at prisa GUD,
Wi tystnade twärs af, Ach! Delsbo män det sårar!

Men GUD, som sina slår, och såren nådigt helar,
Halp först, at Kyrkan blef utwidgad, hwälfd
och täckt,
Halp sen, de Malme grand från mull,
at skölja käckt;
Hwaraf wi twå göts om, at oss nu intet felar.

Nu, Delsbo Menighet, låt klangen wår dig kalla,
At willigt komma hit til Herrans wackra Hus,
Och wandra sedan städs uti det klara ljus,
Som här beskriver dig, så skal du aldrig falla.
 

Källa:
Kyrkans tidskrift, Kyrkvallen
Av Kjell Ekelöf

 

 

 

 

HT den 10 juni 1961

 

Pingsten rings in från Delsbo

Pingsten rings in detta år (1967) i Sveriges Radio P1 av Delsbo klockstapels klockor

dels-013-klocka 
Text och ur HT den 11 maj 1967. Hilding Söderman vid klockan i stapeln

dels-014-klipp-1967 
Emil Wahlström var klockare i mer är 40 år när han slutade 1945. Dessförinnan vad det hans fader. (30A23) Jacob Wahlström född 7/3 1859, skomakare och klockare från 1890, bosatt på Lyktan, död den 27/5 1939.
Sonen Emil Wahlström 29/9 1886 – 3/2 1979.
Efter honom tog kyrkovaktmästaren (6O33)
Lars Söderman vid 10/8 1871 – 19/5 1949.
En tid även
Karl Lönn som blev den siste ringaren (1910 – 1961), innan Lars Södermans son Hilding Söderman tog över.
Hilding Söderman föddes 18/1 1918, och avled den 15/7 1997.

I reportaget ovan berättar Emil Wahlström att innan det fanns elektrisk ringning fick man stå vid stapelns fot och slita i ett rep som fick klockkläpparna i de båda klockorna att slå. Men när Hilding Söderman tog över ringningen, behövde han bara trycka på en knapp inne i kyrkans vapenhus, för att få klockorna att ringa.


Kjell Ekelöf skriver:

HT Fredag 31/10 1952: Delsbo. Radiotjänst kommer att inspela klockringningen i stapeln vid middagstiden på lördagen. Pastorsämbetet.
HT 4/11 1952: Klockklangen från Delsbo klockstapel skall arkiveras.
– ”Den siste ringaren i Delsbo Carl Lönn”, utförde först den vanliga vardagsklämtningen i stor-klockan med nio slag på morgon och kväll. Sedan klättrade han upp i stapeln och ringde helgmål i storklockan genom att veva ringverket. Därefter drog han tioringningen i lillklockan och sammanringningen i båda klockorna. Alla dessa moment återgavs sedan så tydligt av apparaten i radiobilen på landsvägen, att klockklangen hördes ända upp i stapeln. Arbetet med att montera bort ringmaskinen och ersätta den med elektrisk ringning i fritt svängnade klockor kommer att påbörjas de närmaste dagarna och den nya klockringningen beräknas kunna debutera redan i mitten av november.

HT 4 nov. 1952

Radiotjänst i Delsbo

Under visar ringare Lönn hur klämtningen går till, medan kyrkvaktmästare Hilding Söderman, kyrkoherde Hällbom och redaktör P. W. Häger intressant ser på.
Klockklangen från Delsbo klockstapel skall arkiveras.
Text och Bild: Kolvass


Bild ur Delsbo kyrka församlingsblad påsken 1979.
Delsbo har sedan den 1 mars i år fått en ny kyrkvaktare, i 18 -årige Lars Grunnesjö.
Hilding Söderman har med ålderns rätt, trappat ner sin tjänst till halvtid.


Läs om Orgelgruppen.


Ingemar Lundström Förre Skolkantorn i Delsbo församling (1965-1998)


Margareta Häggström Jonsson Kantor i Delsbo församling

 

Om klockaren

Ur boken ” Klockarens vedermödor” om Anders Wattrang i Harmånger.

Klockaren hade ett gammalt yrke. Redan i Hälsingelagen från 1300-talets första hälft finns bestämmelser som rör hans syssla, vilken alltså är medeltida. Han (det var alltid en han) fortlevde även efter reformationen på 1500-talet och hade en rad olika uppgifter inom kyrkans verksamhet, reglerade inom kyrkolagen. Som ordet visar ansvarade han för klockringningen och Wattrang antecknar exempelvis de extra ringningar som skedde vid kungars och drottningars dödsfall.

Dessutom ledde han sången i kyrkan, han skulle ha stark röst och ett gott öra, men behövde inte vara musikaliskt utbildad. Kyrkorglar var länge ganska ovanliga, i Harmånger fick man första orgeln 1864, ett 4-stämmigt verk, byggt av snickaren Anders Forsell i Harmånger. På Wattrangs tid fick sången ledas av just klockaren och hur Wattrang sjöng vet vi inte, men klagomålen över skorrade och falsk församlingssång hördes på många håll under 1700-talet. Ofta satt klockaren på en särskild stol eller bänk längs fram i kyrkan, vänd mot församlingen. Han ledde psalmsången och svarade prästen i högmässan. Psalmsången var länge växelsång, så att massidan och kvinnosidan i kyrkan turades om att sjunga psalmens verser.

Allt skulle klockaren kunna, och Wattrangs dagboksanteckningar jävar den åsikten. I 1686 års kyrkolag och klockaren en nyckelroll för att förbättra befolkningens läs- och skrivkunnighet. 1842, när folkskolestadgan antogs försvann den skyldigheten och enskilda lärare anlitades i socknarna. Ungdomens katekesläsning, tillsyn och skötsel av kyrkans inventarier, spridning av kungörelser, skrivbiträdesuppgifter, kollektredovisning, assistans åt kyrkoherden. Klockaren fick lov att vara tusenkonstnär, i Wattrangs bouppteckning finns ett oblatjärn upptaget bland järnsakerna, vilket visar att det var i klockarbostaden som nattvardens oblater gräddades. Klockaren skulle också bära kyrkans tjänstepost till närmaste grannförsamling och hade också skyldighet att hjälpa prästen med allehanda grövre sysslor som slakt och skörd. Enligt en förordning från 1755 skulle han biträda vid åderlåtning och från 1805 finns en bestämmelse om likvärdiga kunskaper om vaccinering. Bägge dessa medicinska åtgärder sysselsatte också Wattrang.

Församlingen hade rätt att sätta upp egna regler för klockaren, men det är inte känt om Harmånger hade några sådana bestämmelser. Rent formellt var det sockenstämman som utsåg klockaren och domkapitlet som utfärdade fullmakt, ifall han godkändes. Om klockaren inte skötte sig, var lat eller ”fallen för dryckenskap” kunde han avsättas. Under 1800-talet blev de ålderdomliga reglerna för yrket mer och mer kritiserade. Den ständiga plikten att ringa i klockorna, den nästan obefintliga tryggheten på ålderdomen (många gamla klockare hamnade på fattigstugan) och överlevande änkor och barn. Man försökte instifta pensionskassor, men frågan hamnade i långbänk och fick egentligen ingen lösning förrän under 1900-talet.

Klockaren Anders Wattrang levde mellan 1773 och 1855 i Backen, Harmånger.


Klockarens bestyr

Klockarfar, han skall nu allting bestyra:
Lära barnen, att två och två är fyra.
Utan honom man kan ej lära stava.
Utan honom man kan ej folket begrava.

Föds ett barn, så fråga, vad skall han heta?
”Gå till klockarn han måste allting veta”.
Om ett par sig i äkta ståndet begiver,
Är det klockaren som bröllopsverserna skriver.

Får med sjukdom för sina synder man sota,
”Gå till klockaren han skall dig nog kunna bota”.
Om processer och annat otyg än äger:
”Gå till klockaren och hör dig för vad han säger”.

Han skall veta råd för alla slags sorger,
ympa barn skall han kunna, samt spela på orger,
Det är han som skall hålla handbok åt prästen,
Och vid gravöl så är det han, som får resten.

Varje söndag skall predikstolen han damma,
Klockare ock klokare är detsamma,
Han i läsa skall känna nyaste modern,
Lugga barn skall han på Lankastermetoden.

Han åt prosten skall väga tioendesmöret,
Åka bakpå chaisen till Läs-förhöret.
Prost och kaplan han söka skall att förlika,
Och vid mässfall det händer, han får predika.

Ingenting, nej inget får han försumma:
Dör en gubbe, så tröstar klockaren hans gumma,
Han skall föra an både dansen och leken.
Och vid bordet så är det han, som skär steken.

Han skall vara med från början till slutet:
Skall det skjutas, så släpper klockaren till krutet,
Han skall vara en till hjälp för gamla och unga,
Framförallt skall han vara grön till att sjunga.

Det är träffande verser som boktryckaren J. W. Bäckström skrivit om klockarens liv, träffande och sammanfattande. Dikten ingår i ett folklustspel av G. W. Böttiger och uppfördes första gången 1843 på Kungliga Teatern i Stockholm. Den är alltså samtida med Anders Wattrang. Lankastermetoden var en pedagogisk metod av en engelsk pedagog och kallades också växelundervisning. Äldre och kunnigare elever undervisade övriga, allt under lärarens övervakning. På så sätt klarade en lärare av mycket stora klasser. Det där med krutet handlar om att klockaren på vissa orter hade ansvar för socknens krutförråd. Således fick han ansvar för både stensprängning och salutskjutningar.


Hälsingelagens ord

Om klockare ock klockor

Nu skall ock den tagas till klockare, som båda äro ense om, prästen och socknen. Äro de icke ense, må den taga klockare, som giver lönen.

§ 1. Detta är klockarens rätt: en halv spann säd, en kaka bröd och sovel till en kaka bröd av var och en som till prästen giver tioende både av säd och boskap; det skall han själv gå omkring och hämta vid jul. De som utgöra avgift till prästen och äro gifta, give till klockaren två penningar. Den som är ogift give en penning.

§ 2. Klockaren är skyldig att vårda klockans skrud och att hämta präst till annan socken, om prästen ej är hemma.

§ 3. Ringer någon i klockan, som klockaren icke har bett därom, han skall giva klockaren en aln. Bryter han sönder klockan, skall han återgälda den. Får han skada därav, ligge han ogill. Lossna banden på klockan, då skall klockaren tre söndagar tillsäga kyrkovärdarna. Råde de ej bot därpå och brister klockaren, då skola de gälda den. Säger klockaren till, då skall han gälda den.

Källa:
Klockarens vedermödor, av Jan-Olov Nyström, sid. 9-10 och 108-109 och 110.
Avskrift: Åke Nätterö

 

Kyrkans trotjänare

Uppgifter ur Delsbo släktregister, om:
klockare, kyrkvärdar och organister, 
utan inbördes ordning
 

Klockare och organister

-18 P 4-

Pehr Olsson, * 17… Härst. okänd. Klockare. Bos. i Ede 9, Delsbo.
2 Anna Pehrsdotter, * 26/10 1707, d. t. bonden P. Jonsson i Skarpäng 1, Delsbo.
Olof * 4/6 1743                                                5

-18 P 5 –

Olof Pehrsson, * 4/6 1743, s. t. klockare P. Olsson i Ede 9, Delsbo. Klockare. Bos. i Ede. † 30/5 1807 (bröstsjukdom).
H. namn okänt.


-5 P 4 –

Jonas Waldner, * 11/12 1747, s. t. länsman O. Waldner i Sjömyra 1, Delsbo. G. 1771. Klockare o. bonde i Sjömyra 1. † 2/12 1803 (vattusot).
19J2 Anna Jonsdotter, * 31/3 1744, d. t. bonden J. Erichsson i Duvnäs 2, Delsbo. † 29/2 1812 (bröstfeber).
Margreta * 14/12 1772                                      19P7
Brita * 18/8 1774, † 28/8 1774
Olof * 18/8 1776, † 9/9 1788
Anna * 9/7 1778. Okänd vistelseort
Jonas, tv., * 21/6 1781                                      9
Karin, tv., * 21/6 1781                                      10L3
Eric * 8/5 1784, † 16/7 1794
Brita * 1/4 1787                                               30T6


-8 L 15-

(X11) Olof Wahlroth, * 14/9 1755, s. t. ringaren Jöns Wahlrot o. h. h. Christina Boström i Gävle. G. 12/3 1786. Kantor 1777 o. klockare 1793. Bos. i Gävle.
12 Elisabet Ström, * 28/2 1756, d. t. direct. music. J. Ström i Gävle.
† 1828.
Christina Elisabeth * 1787                                  16
Johan Olof * 15/10 1789. Sjöman. † ./7 1809
Pehr Gustaf * 179., † 5/8 179 . vid 10 mån. ålderI gården till vänster bodde klockaren Skoglund enl. En bok om Delsbo del 3, sid.86

-30 M 4 –

Olof Jonsson-Skoglund, * 26/4 1782, s. t sold J Skoglund i Vitterarv. Adjunkt o. klockare. Bos. i Ava, Delsbo. Komminister i Järvsö 1826.
5P3 Hedvid Elisabet Delin, * 29/7 1784, d. t. kommin. P. Delin i Delsbo. Utfl. t. Järvsö 1826.
Christina Catharina * 19/7 1809, † 19/9 1809 (utsot)
Christina Catharina * 21/12 1810                        6
Pehr * 11/3 1812. Utfl. t. Järvsö 1826
Hedvig Elisabet * 27/8 1813. Utfl. t. Järvsö 1826
Jonas * 24/10 1815. Utfl. t. Järvsö 1826
Olof * 6/1 1817. Utfl. t. Järvsö 1826
Johan Fredrik * 19/7 1818. Utfl. t. Järvsö 1826
Brita Justina * 13/11 1821, † 11/3 1822


Klockargården Bredåker 31. Damen t v är troligen Johanna Maria Amalia Öhman Söderblom, och  fosterdotter Ebba Johanna Söderblom, pojken Gunnar Andreas Öhman f. 1896, damen bakom honom är okänd. Vykort ur egen samling poststämplat 1907.

 

-57 M 5 –

Pehr Larsson-Söderblom, * 12/12 1803, s. t. bonden L. Jonsson i Sörbo 1, Årsunda sn, Gävleb. G. 1826. Orgelnist o. klockare. Bos. i Bredåker, Delsbo. † 12/6 1854
(X35) Catharina Margareta Ström, * 22/7 1800. Infl. fr. Ovansjö.
† 16/4 1888
Anna Maria * 29/9 1828, † 7/11 1888
Pehr Fredrik * 27/2 1830                                    6
Lars Gustaf * 31/12 1832. Utfl. 1861
Christina Fredrika * 6/12 1837                           6L4

-57 M 6-

 Pehr Fredrik Söderblom, * 27/2 1830, s. t. klock. P. Söderblom i Bredåker, Delsbo. G. 26/2 1884. Organist o. klockare i Delsbo. Bos. i Bredåker. † 3/7 1900.
(X5) Johanna Maria Amalia Öhman, * 29/5 1848 i Bollnäs, Gävleb. Utfl. t. Bollnäs 1912.
(X43) Ebba Johanna »Dahlin» * 28/1 1888. (Fosterd.) Utfl. t. Bollnäs 1911.


—16 P 4—

2 Olof Eriksson-Strandfält, * 5/4 (6/4) 1726, s. t. husman E. Öman i Skog 3. Sold. vid Häls. reg. samt orgeltrampare. Bos. i Västeräng, Delsbo. † 12/8 1803 (ålder).
25R1 Margta Guliksdotter, * 30/1 1713, d. t. sold. G. Grellsson i Sannäs, Delsbo. † 19/11 1796.
Margta * 27/11 1749. Piga i Heden, Delsbo. † 4/3 1827
Kerstin * 25/9 1751                                           39P3
Anders * 7/3 1757                                            7
Anna * 2/12 1759                                             8


—8 L 14—

12 Johan Ström, * 9/6 1754, s. t. postmästare J. Ström i Hammaren. G. 18/11 1790. Postmästare, organist o. sockenskriv. Bos. i Vij, Delsbo.
† 8/2 1807 (vattusot).
(X18) Catharina Fahlander, * 1764 i Hudiksvall, † 7/1 1841.


—19 P VI—

IV Lars Matsson (Noak), * 164., s. t. bonden M. Påhlsson i Strandäng 1, Delsbo. Organist o. husman i Strandäng.
(Y—) Margreta Nilsdotter, * 1632 i Stöde, V.-norrl. † 3/1 1696.
Margreta * 1681, † 168.
Olof * 1683                                                      VIII
Helena * 1684. Okänd vistelseort
Annika * 1685, † 28/9 1694
Margta * 1690, † 15/8 1696
Lars * 15/7 1692, † 8/6 1693
Lars * 26/3 1694, † 29/5 1694
Brita * ./11 1700, † 14/8 1771
Påhl * 5/3 1703, † 7/6 1703


—26 J 14—

8 Per Lönn, * 11/8 1877, s. t. bonden P. E. Lönn i N. Sannäs 7. G. 11/5 1906. Bonde i Norrberg ss 3, sen. jordbr.arb. i Stömne, Delsbo. † 7/10 1937.
32S12 Ingrid Sandin, * 18/2 1881, d. t. bonden J. Sandin i Nyåker, Delsbo. † 17/11 1917.
Anna Kristina * 28/7 1906, † 2/11 1919
Karl Axel * 23/3 1910.G. 1953. Siste ringaren, bos. i Vij 16, Delsbo o Iggesund  †  28/7 1961
Ingrid Margreta * 1/4 1917                                 51S4

 

—13 K V—

IV Jöns Pehrsson-Näsberg, * 2/8 1692, trol. s. t. korp. P. Blank i Fjärdsätter. Korp. vid Häls. reg. Bos. i Bjusnäs, Delsbo.
Ella ………., * 169.. Härst. okänd.
Anna * 11/3 1719
Pehr * 25/7 1722. Okänd vistelseort


—13 N 2—

VII Olof Ericsson-Skogman, * 4/5 1699, s. t. bonden E. Nilsson i Myra 2. Kyrkvakt. Bos. i Hammarsvall s 1, Delsbo. † 1773.
9LV Kjerstin Larsdotter, * 12/12 1696, d. t. bonden L. Hansson i Hammarsvall 1. † 1775.
Eric * 11/7 1721
Kjerstin * 21/8 1724                                          15P1
Lars * 23/3 1727, † 25/3 1727
Ingrid * 7/1 1730, † 20/4 1780
Olof * 25/10 1732                                             2R7
Margta * 31/5 1736                                           2R5
Pehr * 8/6 1740. Utfl. t. Hudiksvall 1761


—22 P 1—

20P1 Pehr Pehrsson-Wiksten, * 2/11 1709, s. t. bonden P. Larsson i Stömne 1, Delsbo. Sold. vid Häls. reg. samt kyrkvakt o. bonde i Stömne 3. † 28/6 1788.
IV Margta Pehrsdotter, * 15/9 1707, d. t. bonden P. Påhlsson i Stömne 3. † 29/4 1783.
Ingrid * 9/4 1746, † 8/4 1747
Pehr * 4/2 1749                                                4


—42 P 2—

1 Carl Jonsson-Björk, * 1/10 1719, s. t. bonden J. Bryngelsson i Sättjära 5. G. 2 ggr. Kyrkvakt. Bos. i Lund, Delsbo.
49O1 Margta Ericsdotter, * 11/8 1714, d. t. sold. E. Spelman i Håknorrbo, Delsbo. † 1775.
19O1 Anna Olsdotter, * 20/12 1745, d. t. O. Hammarberg i Hammarsvall 3, Delsbo. † 6/4 1815 (bröstfeber).
Jonas * 3/10 1749                                            7K1
Brita * 13/5 1751                                              11O2
Margta * 5/10 1777. Piga i Sättjära 3. † 26/6 1799 Avrättad för barnamord.
Ingrid * 17/12 1779                                          14M54


—39 N 2—

1 Pehr Pehrsson, * 25/1 1710, trol. s. t. bonden P. Olofsson i Näsbyn 2, Delsbo. G. 174.. Kyrkvärd o. bonde i Näsbyn 2, »Krus», enl. 1740—1760 års ML. † 1783.
4M2 Brita Andersdotter, * 18/9 (21/9) 1710, d. t. bonden A. Olsson i Källeräng 1, Delsbo. † 1781
Olof * 18/12 1743, † 17/12 1744
Anders * 10/8 1745, † 5/7 1751
Pehr * 27/1 1750                                              3
Carin * 26/7 (26/6 1753) 1751                           (X33)11Y2

—39 N 3—

2 Pehr Pehrsson, * 27/1 1750, s. t. bonden P. Pehrsson i Näsbyn 2, Delsbo. G. 177.. Kyrkvärd o. bonde i Näsbyn 2, »Krus», † 7/4 1802 (lungsot).
2O2 Brita Larsdotter, * 7/4 1749, d. t. bonden L. Pehrsson i Oppsjö 2, Delsbo. † 5/4 1820.
Brita * 25/10 1774                                            60J6
Gertrud * 9/5 1776, † 22/8 1776
Pehr* 29/5 1777, † 11/3 1778
Anna * 2/7 1778                                               15K4
Pehr * 4/1 1780                                                4
Lars * 12/6 1782                                              5
Gertrud * 3/10 1784                                          9J12
Karin * 21/3 1787, † 15/4 1787
Karin * 16/6 1788                                             22T5


—8 P 28—

2 Olof Pehrsson, * 14/5 1755 s. t. bonden P. Jonsson i Sjömyra 4, Delsbo. G. 1782. Kyrkvärd o. bonde i Sjömyra 7. † 22/4 1826.
23M1 Karin Jonsdotter, * 11/9 1758, d. t. bonden J. Olofsson i Långsbo 1, Delsbo. † 2/4 1852.
Margta * 3/11 1783                                           29
Karin * 26/3 1785                                             11N12
Chjerstin * 11/8 1789, † 15/8 1794
2L7 Nils »Pehrsson» * 15/1 1803. (Fosters.) † 1828 (elephantiasis)


—31 M 1—

I Jonas Ersson-Blyger, * 6/7 1725, s. t. sold. E. Fält i Loka. G. 2 ggr. Sold. vid Häls. reg. Sen. kyrkvakt. Bos. i Näsbyn, Delsbo. † 24/6 1808 (ålder).
40O1 Brita Pehrsdotter, * 3/12 1721, d. t. husman P. Olsson i Källberg, Delsbo. † 10/8 1806 (ålder).
(X8) Karin Mickelsdotter, * 11/11 1760. Infl. fr. Forsa. † 28/11 1838.
Karin * 14/11 1750, † 21/8 1793
Jonas * 15/2 1757. Utfl. 1875
Brita * 7/7 1763                                               10J3


—3 N 3—

1 Olof Pehrsson-Lindblad, * 29/9 1743, s. t. bonden P. Jonsson i Mora 3. G. 3 ggr. Bonde i Bredåker 4, sen kyrkvakt. Bos. i Mora, Delsbo. † 3/11 1821.
21T4 Carin Pehrsdotter, * 28/9 1731, d. t. sold. P. Hultenberg i Byn. Änka e. sold. E. Dunder i Bredåker, Delsbo. † 26/9 1799.
(X4)42B2 Karin Johansdotter, * 5/8 1729, d. t. sold. J. Tideman i Sjövik, Bjuråker. † 25/3 1804 (håll och stygn).
Brita Mattsdotter, * 11/12 1766. (Blind på äldre dagar.) † 31/10 1844 (ålder).
Eric * 23/3 1766. Bos. i Mora
Karin * 1770. Okänd vistelseort


—37 M 3—

2 Olof Jonsson-Stål, * 6/6 1748, s. t. sold. J. Starberg i Loppet, Delsbo. G. 25/3 1770. Sold. nr 72 vid Häls. reg. samt kyrkvakt. Bos. i Loppet, † 28/1 1815 (bröstfeber).
30S1 Elsa Olsdotter, * 22/11 1741, d. t. bonden O. Andersson i Mora 2, Delsbo. † 29/1 1808 (feber).
Jonas * 12/10 1771                                           4
Margta * 16/6 1774                                           1R5
Karin * 8/10 1776. Piga i Jobsmyra. † 12/12 1856
Olof * 27/2 1782                                               5


—33 N 1—

(Finland) Herman Timper, * 24/7 1771 i Nyland, Finland. Infl. 1790.
G. 1799. Änkl. o omg. 181.. Änkl. o. omg. 2 ggn 1832. Trumslag, vid Häls. reg. samt kyrkvaktare. Bos. i Norrväna, Delsbo. † 24/12 1839.
(C48) Anna Pehrsdotter, * 1765 i Rasbo, Upps. Trol. infl. 1785. † 16/8 1812 (bröstfeber).
(X15) Anna Olsdotter, * 1776. Infl. fr. Hassela. † 13/11 1831.
18M3 Anna Jonsdotter, * 15/9 1789, d. t. bonden J. Pehrsson i Långede 5, Delsbo. † 5/10 1864 (lungsot).
Christina * 5/10 1799. Utfl. t. Forsa 1811
Margreta * 12/1 1801. Utfl. t. Forsa 1812
Pehr * 14/11 1802                                            2
Herman * 1/3 1804                                           3
Carl * 24/5 1806                                               4


—12 T 5—

4 Hans Eriksson, * 18/6 1778, s. t. bonden E. Hansson i Rossla 2.
G. 1800. Kyrkvärd o. bonde i Sjömyra 2, Delsbo. (Övertagit morbrors hem.) † 29/7 1862.
42N4 Margta Jonsdotter, * 10/2 1776, d. t. bonden J. Ericsson i Näsbyn 5, Delsbo. † 30/4 1869.
Margta * 24/11 1801, † 5/1 1802 (kvävd av våda und. sömnen)
Jonas * 13/11 1802                                           7
Margta * 2/1 1805                                            37N5
Erik * 27/3 1807                                               8
Lars * 17/12 1809                                             9
Karin * 19/6 1812, † 14/10 1812
Brita * 17/12 1813                                            10
Karin * 13/9 1816, † 11/6 1818
Kjerstin * 3/3 1819                                           1S4


—4 R 6—

2 Lars Pehrsson-Näs, * 9/3 1770, s. t. husman P. Larsson i Vij 2. G. 2 ggr. Korp. vid Häls. reg. Sockenskrädd. o. kyrkvakt i Hammarsvall, Delsbo. † 26/4 1840.
42R1 Brita Ericsdotter, * 14/6 1771, d. t. sold. E. Retsberg i Hammarsvall, Delsbo. G. 1801. † 19/12 1834.
6K9 Kjerstin Larsdotter, * 3/1 1790, d. t. bonden L. Olofsson i Ede 6, Delsbo. Änka e. skrädd. O. Zakrisson, Hammarsvall. † 22/10 1850.
Margta * 29/12 1804                                         12R10
Pehr * 2/9 1806                                                10
Kerstin * 5/1 1813, † 13/3 1813 (håll o. stygn)


—1 L 7—

5 Mathias Olofsson-Bork, * 14/8 1771, s. t. bonden O. Mattsson i Hagen 1, Delsbo. G. 1795. Korp. vid Häls. reg. Kyrkvakt o. bonde i Hagen s 1. † 15/8 1856.
23M2 Margta Jonsdotter, * 5/12 1775, d. t. bonden J. Jonsson i Långsbo 1, Delsbo. † 28/10 1865.
Olof * 7/12 1796                                               10
Sigrid * 4/10 1799                                            11
Jonas * 5/10 1810                                            12
Matts * 13/4 1815                                             13


—6 J 7—

4 Jonas Svensk, * 24/1 1796, s. t. bonden J. Simonsson i V. Berge s 2. G. 1824. Korp. nr 105 vid Häls. reg. Bos. i Åkre, Delsbo. Kyrkvakt. † 26/12 1871.
13S1 Kjerstin Svensdotter, * 3/11 1797, d. t. sold. S. Warg. Åkre, Delsbo. † 22/9 1844 (bråddöd).
Brita * 31/7 1828


—35 T 1—

(A) Carl Fredrik Blank, * 25/7 1786 i Sth. G. 2 ggr. Korp. nr 84 vid Häls. reg. Kyrkvakt. Bos. i Vitterarv, Delsbo. † 11/2 1862.
11O2 Brita Pehrsdotter, * 2/7 1786, d. t. bonden P. Pehrsson i Rimskog 1, Delsbo. † 13/3 1852.
26J1 Fredrika Pehrsdotter-Fors, * 12/10 1828, d. t. timmerman P. Fors i Oppsjö, Delsbo. † 11/10 1879 (kräfta).
Carl * 21/8 1816                                               2
Pehr * 19/9 1818                                              6O16
Brita * 16/12 1821                                            1R8
Fredrik * 22/11 1823                                         37P11
Lars * 3/8 1827                                                3
Kjerstin * 26/9 1832                                          4
Pehr * 31/8 1851. (Styvs.) † 27/11 1853
Erik, tv., * 25/10 1854, † 6/8 1864 (scharlakansfeber)
Olof, tv., 25/10 1854                                         5


—19 S 17—

8 Lars Eriksson, * 17/11 1806, s. t. torp. E Nyland i Mora. G. 24/11 1833. Bonde o. kyrkvakt i Stömne 2, Delsbo. Utfl.
(Z53) Brita Eriksdotter, * 20/5 1811 i Vemdalen, Jämtl. † 13/11 1863 (vattusot).
Erik * 16/4 1834                                               26
Lars * 20/10 1837                                             27
Pehr * 3/10 1842, † 11/10 1842
Anna * 6/2 1849, † 7/2 1849


—17 N 3—

2 Olof Pehrsson, * 2/10 1774, s. t. bonden P. Jonsson i Nordanäng 1. G. 179.. Änkl. o. omg. 24/11 1842. Bonde o. kyrkvärd i Långsbo 1, Delsbo (Blind 1843.) † 2/12 1863 (slag).
55O1 Margta Pehrsdotter, * 3/1 1775, d. t. nämndeman P. Jonsson i V. Hammaren 3, Delsbo. † 25/9 1840.
(X4)5B22 Brita Olofsdotter, * 30/5 1812, d. t. bonden O. Jönsson i Sunnansjö s 2, Delsbo. Änka o. omg.                                             (X4)14A3
Kjerstin * 15/6 1799                                          7J12
Karin * 19/1 1801, † 29/12 1806 (brännskada)
Margta * 16/12 1805, † 20/7 1808 (utsot)
Karin * 27/7 1809                                             5


—22 P 27—

16 Olof Hansson, * 11/11 1806, s. t. bonden H. Olofsson i Hammarsvall s 1, Delsbo G. 18/11 1832. Bonde o. kyrkvakt. i Hammarsvall s 1. † 7/10 1866 (bröstinflammation).
19 Brita Jonsdotter, * 11/4 1812, d. t. bonden J. Ersson i Stömne 2, Delsbo † 27/2 1855.
Hans * 8/6 1834                                               41
Brita * 18/9 1836, † 18/12 1865 (feber)
Anna * 27/7 1839                                             16M7


—12 L 15—

10 Olof Larsson-Linde, * 25/1 1821, s. t. sold. L. Nöjd i Hammarsvall, Delsbo. G. 20/10 1844. Sold. nr 9 vid Häls. reg. samt kyrkvakt. Bos. i Hammarsvall. † 12/1 1890.
(X7) Margta Larsdotter, * 3/6 1820 i Enånger, Gävleb. † 14/9 1897.
Maria * 12/10 1842                                           53J7
Karin * 4/2 1845                                               3P9
Margta * 29/10 1847                                         21
Brita * 20/1 1850                                              32J12
Anna * 24/3 1853                                             22
Sigrid * 22/1 1855, † 1855


—26 K 2—

1 Pehr August Hjelm, * 10/6 1814 i Falun, s. t. C. F. Martinows i Tomta, G. 8/11 1840. Änkl. o. omg. 1/5 1890. Sold. nr 29 vid Häls. reg., sen. kyrkvakt. Bos. i Knutslunda, Delsbo. † 9/7 1893 (blindtarmsinflammation).
(X4)5B27 Brita Jönsdotter, * 7/11 1815, d, t. sold. J. Skog i Sunnansjö, Delsbo. † 23/11 1886.
51J3 Ingrid Klang, * 3/11 1856, d. t. sold. E. Klang i Nordanäng, Delsbo.
† 16/11 1946.
Margta * 13/6 1846                                           45M4
Erik * 30/9 1886 (styvs.) Skogsarb. i Delsbo
Jonas Olof * 28/12 1897 (styvs.)                         3


—32 S 3—

2 Carl Carlsson-Rudolphi, * 10/8 1811, s. t. nämndeman C. G. Rudolphi i Sunnansjö 5. G. 1873. Änkl. o. omg. 5/5 1873. Bonde o. kyrkvärd i Ede s 8 (11), Delsbo. † 22/9 1903.
46J4 Kjerstin Nilsdotter, * 30/11 1806, d. t. sold. N. Kjäll i Stömne, Delsbo. † 30/4 1872
14J7 Ingrid Andersdotter, * 9/10 1846, d. t. sold. A. Ärling i Prättingberg, Delsbo. † 10/3 1927.
Margta Christina * 27/4 1875, † 5/6 1876 (scharlakansfeber)
Carl Gustaf * 24/9 1876                                     7
Anders Olof * 27/3 1879                                    8


—32 S 5—

2 Isac Rudolphi, * 19/4 1817, s. t. nämndeman C. G. Rudolphi, Sunnansjö 5, Delsbo. G. 19/10 1845. Kyrkvärd o. bonde i Sunnansjö 5.
† 26/1 1890.
35P20 Anna Pehrsdotter, * 15/8 1827, d. t. bonden P. Pehrsson i Oppsjö ss 2, Delsbo. † 27/10 1909.
Margta * 31/1 1847                                           9
Pehr * 29/8 1848                                              10
Carl * 31/1 1851                                               60J15
Anna * 12/8 1853                                             4M13
Isak * 28/2 1856                                              3T8
Erik Axel * 30/4 1863                                        11
Jonas * 16/2 1868, † 13/6 1869 (svullnad i huvudet)
Jonas * 5/6 1870, † 6/8 1870
Birgitta * 30/4 1872, † 8/4 1876 (scharlakansfeber)


—3 T 7—

4R10 Lars Pehrsson, * 27/6 1835, s. t. skrädd. P. Larsson i Hammarsvall. G. 2/3 1862. Måg, kyrkvärd o. bonde i Vij s 3 (3), Delsbo.
† 31/8 1914.
5 Catharina Jonsdotter, * 8/8 1841, d. t. bonden J. Jonsson i Vij 3.
† 30/9 1918.
Sigrid * 12/1 1865                                            8


—14 T 9—

8 Jonas Jonsson, * 7/2 1855, s. t. bonden J. Zachrisson i Västeräng 4, Delsbo. G. 13/11 1879. Änkl. o. omg. 25/1 1899. Kyrkvärd o. bonde i Västeräng 4, »Bommens», † 3/11 1930.
11R8 Margta Pehrsdotter, * 7/9 1858, d. t. nämndeman P. Ohlsson i Tomta 2, Delsbo. † 19/10 1897.
(O18) Anna Kristina Jonsson, * 27/9 1860 i Göteborg, † 27/2 1935.
Anna * 14/11 1884, † 24/7 1897
Anna Maria * 27/2 1901                                     3T9
Elof Zacharias * 17/11 1903                               10
Elsa Kristina * 1/7 1907. Utfl. t. Falköping 1947


—26 N 18—

12 Jonas Pehrsson, * 25/6 1839, s. t. bonden P. Jonsson i Näsbyn 6, Delsbo. G. 7/11 1871. Kyrkvärd o. bonde i Näsbyn 3. † 6/5 1888.
13J10 Karin Larsdotter, * 26/1 1851, d. t. bonden L. Pehrsson i Bondebo s 1, Delsbo. † 7/11 1933.
7P37 Jonas Jonsson, * 19/11 1858, s. t. bonden J. Jonsson i Sjömyra 3, Delsbo. G. 13/7 1890. Bonde i Näsbyn 3 (Bredåker 4), sen. i Sjömyra s 3. † 15/11 1944.
Christina * 15/4 1883                                        30
Jonas * 27/9 1891                                            31
Lars * 25/11 1892                                             32


—22 P 39—

(S66) Carl Gustaf Hult, * 28/3 1858 i Sunne sn, Värml. G. 28/10 1888. Kyrkvakt. Bos. i Hagen, Delsbo. † 23/5 1940.
25 Anna Eriksdotter, * 2/9 1863, d. t. bonden E. Pehrsson i Myra 14, Delsbo. † 4/6 1940.
Gustaf Valdemar * 8/3 1889, † 21/1 1890
Brita Maria * 17/11 1890, † 9/8 1893 (difteri)
Anna * 5/2 1892, † 15/2 1944
Carl Gustaf * 22/12 1894. Flottn.-arb. Bos. i Delsbo
Oskar, tv., * 19/8 1896, † 3/6 1897
Knut, tv., * 19/8 1896. Flottn.-arb. Bos. i Delsbo
Valdemar * 15/2 1900, † 3/7 1900


—6 O 33—

(W19) Lars Söderman, * 10/8 1871 i Leksand, Kopp. Infl. fr. Forsa 1902. G. 11/5 1902. Måg o. bonde i Västanäng s 3, sen. kyrkvakt. Bos. i Knutslunda, Delsbo. †  15/7 1949
30 Karin Möller, * 10/4 1875, d. t. bonden B. O. Möller i Västanäng 6.
Lars Lennart * 28/9 1902, † 1/9 1903
Signe Margareta * 2/11 1904                              (X33)15Y21
Bror Hilding * 27/7 1906, † 26/10 1907
Rut Martina * 22/2 1915, † 12/4 1924
Bror Hilding * 18/1 1918                                    37

—37—

33 Bror Hilding Söderman, * 18/1 1918, s. t. bonden L. Söderman i Västanäng s 3. G. 12/9 1942. Kyrkvaktm. heltidsanställd. Bos. i Knutslunda 1, Delsbo. † 15/7 1997
(X8) Gertrud Rotter, * 28/10 1921 i Forsa, Gävleb. Infl. 1949.
Karin Gunhild * 20/5 1944


Lars Bertil Grunnesjö Bos. i Bredåker Heltidsanställd. Född i juni 1960


Lars Erik Mickelsson Bos. i Sunnansjö Heltidsanställd. 1936 – 2001


Dan Anders Frisk Bos. i Krusänga. Heltidsanställd. Född i i april 1968


Per Anders Silén Bos. i Tomta. Heltidsanställd. Född i juni 1959, i Harmånger


Stig Magnus Östling Bos i Stömne, född i sept. 1952 i Berg, Jämtland.

Här finns aktuell inf. om dagens vaktmästare och annan personal.

 

Kyrkstöten, en k-märkt raritet.


Kyrkvaktmästare Hans Nilsson visar Delsbos båda kyrkstötar som har knoppar av silver

Nordiska museet skriver:
En kyrkstöt är en person som förr under gudstjänsten hade till uppgift att väcka den som somnat under predikan. Det är också benämningen på det redskap som användes till detta: en stång som avslutades med en rundad kula längst ut.

Stången var lång, ofta runt tre meter, för att kunna nå längst in i bänkraderna. Ibland fanns det också en klocka eller bjällra på för att det även skulle höras att man blev väckt och göra det lite extra pinsamt för den sovande.


Kyrkvaktmästare i äldre tid även kallad spögubbe.

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva, eller en donation senare mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78.
Tack för din hjälp – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *