Artur Hazelius

Artur Hazelius. Skansen och Nordiska museet grundare, med rötter i Hassela socken i Hälsingland

Här kan du följa Artur Hazelius släktled, familj efter familj från 1480 – fram till honom själv under  —2P7I— Hassela släktregister. Observera att detta är bara i rakt nedstigande led, Hazeliussläkten är betydligt mycket större.Vykort ur egen samling


Se bildberättelsen om Sofi o Artur Hazelius.


En bildberättelse om Artur Haselius och Nordiska museet.


Artur Hazelius, enl. Wikipedia


Om Arthur Hazelius födelsehem.


Läs om Nordiska museet.


Läs om Skansen.


När Artur Hazelius skapade Skansen.


Se film från Stockholmsutställningen 1897.


Se ännu en film från Stockholmsutställningen 1897.


Läs om 1100-talskistan från Bjuråker. En av Nordisk museets äldsta föremål.


Målad bordsskiva med årtalet 1575, efter stapelbyggaren i Delsbo, finns nu hos Nordiska museet


Läs om Delsbogårdarna på Skansen.


Läs om Delsbobröllopet på Skansen 1929.


Se film om Stortvätt på Skansen.


En omtyckt gäst på Skansen var Delsbostintan.


Se Biografiska anteckningar, om släkten Hazelius


Våra uppgifter är skyddade enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan

 

Artur Hazelius

Artur Hazelius var son till arméofficeren, politikern och skriftställaren Johan August Hazelius (1797–1871), och Louise Svanberg (1805–1873), dotter till landsfiskalen Lorentz Svanberg och Brita Carolina Alenius från den så kallade Bureätten.
Släkten Hazelius var på 1400-talet bosatt i Hassela socken i Hälsingland, varför stamfadern *) Pehr Hansson antog namnet Hazelius på 1600-talet.
Artur Hazelius gifte sig 1864 med Sofia Elisabet Grafström (1839–1874) från Umeå, dotter till skalden och professorn Anders Abraham Grafström (1790–1870) och Helena Sofia Franzén, och dotterdotter till Frans Michael Franzén. Hustruns far hade tidigare varit gift med hennes moders halvsyster Henrika Elisabeth Franzén. Arturs syster Heloise Desdemona Hazelius var gift med hans svåger, skalden Thor Frithiof Grafström (1827–1883). Arturs syster Jenny Cecilia Hazelius var gift med tullfiskalen Erik Gabriel Poppius (1840–1907).
Källa:
WikipediaUtsikt mot Vanadislunden från sydväst. Till höger syns det så kallade Hazeliushuset vid Surbrunnsgatan 45 i hörnet mot stora Badstugatan. I fonden till vänster kan Cederdals anas.
Källa: Stockholmskällan

Under 1710-talet uppfördes” Hazeliushuset” ursprungligen som flygelbyggnad på en malmgård som vid slutet av århundradet fick namnet ”Henriksdal”. År 1833 föddes Nordiska museets och Skansens skapare Artur Hazelius i denna byggnad. Huset kom att skänkas till Skansen år 1916 i samband med att nya Sveavägen skulle dras fram och huset stod inför rivning. Det var i samband med detta som namnet ”Hazeliushuset” kom att knytas till huset. Det skulle dock dröja till 1926 innan flyttningen till Skansen genomfördes.
Källa:
Stockolmskällan.
Bilden ovan, liksom texen till bilderna.

ARTUR HAZELIUS GÄRNING


Vykort ur egen samling

Nordiska museet har nästan alltid expanderat, sällan stannat i invanda former. Artur Hazelius besök i Dalarna 1872, som han själv och museets krönikörer gärna återkommer till, satte lavinen i rullning. Det var den ännu rika kvarlåtenskapen från traditionssamhället som Hazelius ville rädda för forskning; dess gamla boningar som revs, dess bohag, som ringaktades och dess dräkter bortlades. Museitanken föddes i en rent folklig miljö, och Hazelius ansåg själv att allmogeavdelningen med dess utpräglat nationella föremålsbestånd var samlingarnas huvudavdelning. Men redan under det första året lades grunden till avdelningen för de högra stånden. Nu är museets samlingar av möbler, inventarier och dräkter, som tillhört adel, präster och borgare de största i Norden. Detsamma gäller beståndet av skråföremål.


Nordiska museet. Drottninggatan 71 A. Bild ur Skansens nyheter N:r 3, 1933

Den 24 oktober 1873 öppnades Skandinavisk-etnografiska samlingen i trädgårdsföreningens södra paviljong i Drottninggatan 71, 1874 den andra paviljongen, 1875 norska avdelningen i Drottninggatan 45, 1877 två våningar i Drottninggatan 79 och 1878 ett stort reklamnummer på världsutställningen i Paris, där Hazelius exponerade svenska folkdräkter i autentisk miljö.

Dessa ”livslevande tavlor” fängslade publiken och journalisterna i hög grad som förebilderna på ”experimentscenen” vid Drottninggatan hemma i Stockholm. ”Om vi i Frankrike ägde ett dylikt museum, skulle ett enda besök där lära oss mera av sederna och dräkternas historia än ett halvt års studerande i digra böcker”, skrev La Gazette de France.

År 1880 fick Skandinaviska-etnografiska samlingen namnet Nordiska museet, nya stadgar, en ny organisation och hela svenska folket till huvudman – vilket ingen tilläts glömma, så länge Hazelius levde.


Ett par alster ur en egen mindre samling efter Artur Hazelus


Hazelius triumf

Artur Hazelius är den nordiska museivärldens store PR-man. Snabbt och effektivt redovisar han sin verksamhet i utställningar, i publikationer och i dagspressen. Han får tidningarna att månad efter månad publicera listor över nyförvärv och givare, spalt upp och spalt ner.

Den lärde språkmannen Hazelius, som enligt egen utsago avskydde egennytta, småsinne och byråkrati, var en mästare i konsten att ordna kortfristiga krediter med sig själv och sin idé som säkra tillgångar. Under 25 år lånade han, ”mestadels i smärre poster”, mer än 3 miljoner kronor. Finansieringen av museibygget på Lejonslätten (där Nordiska museet ligger) satte han förmåga att finna utvägar på svåra prov. I städer och socknar runt om i landet bildades kommittéer, ofta med hundratals ledamöter, som på basarer, soaréer och sällskapsspektakel samlade medel till byggnadsfonden. Tillräckligt liv i spelet blev det dock först sedan han ordnat ett penninglotteri, som gav upphov till dagens statslotteri, och byggplanerna kunde sättas i verket.

Stockholmsutställningen 1897, med det halvfärdiga Nordiska museet. Arkitekten Isak Gustaf Clason i förgrunden.
Text och bild från: Stockholmskällan

Vid 25-årsjubileet 1898, när Hazelius helt fångad av sin mest glänsande idé Skansen, uppgick behållningen utom fonder till 872 878 kronor. Bland tillgångarna fanns två fastigheter vid Drottninggatan, med samlingar, som det året lockade 26 324 besökare, vidare Skansen med 419 995 besökare, den halvfärdiga museibyggnaden på Lejonslätten och en grundmurad goodwill. Hela den avlönade personalen uppgick till hundra personer, varav omkring 30 på själva museet. Lönerna för de senare stannade vid 29 tusen kronor och för hela styrkan vid knappt 45 tusen.

Hazelius fick uppleva hur hans idé blev grundläggande för nya museer inom och utom landet. Hazelius var rätt man på rätt post vid rätt tid. Det sista inte minst viktigt.

Källa:
Uppgifter saxade ur FATABUREN, 1965, om Artur Hazelius
Avskrift, Åke Nätterö


Om Skansen och Hälsingland

I Hälsingland fick Hazelius en aktiv medhjälpare i Delsboprosten Lars Landgren, en av våra främsta kulturkämpar på 1800-talet.

Den räddningsaktion Landgren startade i Hälsingland i slutet av 1850-talet och sedan fortsatte som biskop i Härnösand låter honom framstå som en föregångare till Artur Hazelius. Det är också känt att han redan från början visade ett stort intresse för Hazelius, arbete att han under sina sista år i Delsbo för Hazelius räkning inköpte gamla möbler, husgeråd och dräkter och därmed lade grunden till Nordiska museets rikedom av föremål från Delsbo socken.

När Delsbostugan i Norra paviljongen på Drottninggatan 71 var färdig 1874, kunde Hazelius själv betyga att han för dess tillkomst i främsta rummet hade att tacka prosten, sedermera biskopen Lars Landgren. Detta skriver han i en minnesskrift, kallad ”Nordiska museets tjugofemårsminne 1873-1898”.

I Hazelius ”Minnen från Nordiska museet” (1895) får den inleda Landgrens egen uppsats om dellbornas dräkter och karaktärsegenskaper. Med den uppsatsen dokumenterade sig Landgren som sin tids främste kännare av det gamla dräktsticket i Delsbo. Den har rubriken ”Stuga i Delsbo socken i Hälsingland”.

Skansen hette Skansen innan det blev Skansen
Många har skrivit om tillkomsten av vad vi i dag menar med Skansen. Jag väljer en kort summering av intendenten vid Nordiska museet N E Hammarstedt i Nordisk familjebok 1913. Han skriver att ”Ett fullständigare annex till Nordiska museets på Lejonslätten belägna inomhusmuseum bildar Skansens friluftsmuseum, även detta grundlagt av Artur Hazelius.

På Djurgårdsbergens och Djurgårdsbrunnsvikens brant uppstigande platå ligger ett af backsluttningarna och högslätt samt löf- och barrskog i angenäm omväxling bestående område, sedan gammalt kallat för Skansen. Första delen av detta inköptes 2 maj 1891 af Hazelius för 25 000 kronor. Året därpå blef Nordiska museet för 100 000 kronor egare af ett bredvid liggande nära 175 000 kvm stort markområde med ett 1876 uppfört utsiktstorn. Af Hazelius omdöpt till Bredablick. Dels genom inköp och dels genom konung Oscar I:s tillmötesgående ha sedan upprepade markförvärv gjorts, så att Skansens hela område för närvarande utgör inemot291 500 kvm. På detta område skapade Hazelius inom inramning af den mest förtjusande naturpark med härliga utsikter Öfver Stockholm ett friluftsmuseum, som invigdes den 11 okt. 1891. Och sedan dess hunnit bli världsberömt som det första och främsta i sitt slag. Om Hazelius i Nordiska museet ville ge en bild af det inre lifvet i Norden, så har han på Skansen sökt framamma lifet där under bar himmel och ej blott människornas utan äfven djurens och växternas”, framhåller Hammarstedt.
Källa:
Hälsingerunor 1991
Saxat ur berättelsen, Om Skansen och Hälsingland under 100 år, av Bror JonssonFoto från luftbalong över Skansen. Vykort ur egen samlingBild från Nordiska Museet
Artur Hazelius stoft förs till Hedvig Eleonora kyrka. Processionen svänger upp från Strandvägen och passerar hovstallet. I bakgrunden Nybrovikens vatten med förtöjda skutor.Vykort från Artur Hazelius begravning


Två vykort från Artur Hazelius begravning ur egen samling

 

Namnet Hazelius är en latinesering av namnet Hassela

—1Z7— Hassela släktregister. Den förste som latineserade namnet Hassela var Anders Göransson. Någon släktskap med Arthur Hazelius släktingar kan vi inte finna.

3 ANDERS GÖRANSSONGEORGIIHAZELIUS, (Mäster Anders), född omkr. 1605, s. t. nybygg. Göran Pehrsson i Kölsjön 4, ”Sörgården”, Hassela. Inskriv. i Uppsala akademi 1626, fil. mag. 1641, – conrektor vid Uppsala trivialschola, – prv. 1645. Fältpräst vid Häls. reg. under tyska fälttåget på 1640-talet vid Dömitz o. Wärnemünde skans. Utnämnd till kyrkoh. i Bollnäs 1651. (Ägde genom arv del i hemmanet Kölsjön 4.) † 27/1 1655.
(X7) Ser.past. 9 sid. XVIII ELISABETH LARSDOTTER, * 1620, d. t. kyrkoh. Laurentius Danielis o. h. h. Margreta Terserus i Enångers sn. Änka o. omg. m. kyrkoh. Torstanus i Selångers sn.


—2PI— Uppgifter om Arthur Hazelius släkt ur Hassela släktregister

(X15) ”ERICH i Vesby”, som torde vara född omkr. 1480-talet och nämnd som hemmansbrukare i Berge by, Hassela eller ”Vestby” som bynamnet var vid denna tid. trol. beroende på att Hassela då var anex till Bergsjö och denna sockens västligaste bebyggelse.
H. namn okänt.
ESBJÖR, * (1510)                                             I

—II—

I ESBJÖR ERICHSSON, som torde vara född omkr. 1510 o. möjligen s. t. ”Erich i Vesby” (Berge 2), Hassela anex, Bergsjö. Finnes nämnd som hemmansbrukare i nämnda by enl. Norrlands räkenskapshandlingar för åren 1535-1557. Han skall ha avlidit 1557.
H. namn okänt.
PEDER, * (1540)                                               III

—III—

II PEHR (PEDER) ESBJÖRNSSON, * (1540), trol. s. t. bonden Esbjör Ericsson i Berge 2, Hassela. Nämnd som bonde i Berge 2 enl. 1565-1580 års Jdbk, KA. (Enl. 1565 års boskapsräkn. ägare t. 5 kor.) † ./. 1601.
H. namn okänt.
ESBJÖR, * (1575)                                             1

—1—

III ESBJÖR PEHRSSON, * (1575), trol. s. t. bonden Pehr Esbjörnsson i Berge 2, Hassela. Nämnd som bonde Berge 2 enl. 1609-1630 års Jdbk, KA. † 1631.
H. namn okänt.
HANS, * (1610)                                                2

—2—

1 HANS ESBJÖRNSSON, * (1610), s. t. bonden Esbjör Pehrsson i Berge 2, Hassela. Nämndeman o. bonde i Berge 2 ”Innegården” enl. 1641-1673 års Jdbk, KA. † ./. 1677.
(X15) KIERSTIN HANSDOTTER, * (1615), härst. okänd.
ESBJÖR, * ./. 1638                                            3
SIGRID, * ./. 1640                                            6T1
PEHR, * ./. 1644                                               4
CARIN, * ./. 1648                                             1Z15
GÖLIN, * ./. 1659                                             1S2

—3—

2 ESBJÖRN HANSSON, * ./. 1638, s. t. bonden Hans Esbjörnsson i Berge 2, Hassela. G. 2 ggr. Bonde i Berge 2. † 21/12 1713.
(X15) KARIN ERICSDOTTER, * ./. 1640, härst. okänd. (Död omkr. 1680.)
1T1 ELISABET MATSDOTTER, * 1662, d. t. bonden Mats Hindersson i Kyrkbyn 1, Hassela. † ./. 1716.
INGRID, * 3/2 1677                                          1R2
ERIC, * 17/9 1685                                            5 Han tog över gården
ANDERS, * 11/9 1689
JONAS, * 22/2 1691
THOMAS, * 17/3 1694
KERSTIN,* 26/12 1695. † 23/. 1706 (drunknat i brunnen)
HANS, * 15/9 1698                                           6
BRITA, * 29/8 1701
PEHR, * 11/1 1705. † ./9 1719

—4—

2 *) PEHR HANSSON HAZELIUS, * 1644, s. t. bonden Hans Esbjörnsson i Berge 2, ”Innegården”, Hassela. PRV. 1673. Komminister i Bergsjö-Hassela år 1674. G. 2 ggr. † 28/2 1704.
(X3) ANNA HALLENIUS, * 1650, d. t. kyrkoh. Jonas Hallenius i Kyrkbyn, Bergsjö. (Tid. g. o. änka e. commin. Eric Tolstenius i Bergsjö.) † (1680).
(X10) MARGRETA GEVALIA, * ./. 1660, d. t. kyrkoh. Joh. Gavelius i Gnarps sn. Änka o. omg. m. commin. J. E. Hertschier i Bergsjö. † 9/3 1748.
HANS, * 3/7 1688                                             7
ANNA, * 3/7 1690                                             8
MAGDALENA, * 3/8 1693. † ./. 1696

—5—

3 ERIC ESBJÖRNSSON, * 17/9 1685, s. t. bonden Esbjörn Hansson i Berge 2, Hassela. G. 2/12 1707. Bonde i Berge 2 ”Innegården”. † ./9 1719. (Omkom gm. olyckshändelse i kvarnen.)
(Y4) KJERSTIN NILSDOTTER, * 4/2 1686, d. t. Nils Persson o. h. h. Margta Jonsdotter i Gryttje, Attmars sn. Änka o. omg.                                 (X3)20B5.
CARIN, * 14/11 1708. † ./5 1710
NILS, * 14/4 1712                                                 9 Han tog över grden
HANS, * 1/2 1714. † 24/8 1714
MARGETA, * 24/2 1716                                      2T4
CARIN, * 24/12 1717                                         6Z3

—6—

3 HANS ESBJÖRNSSON LUSTIG, * 15/9 1698, s. t. bonden Esbjörn Hansson i Berge 2, Hassela. G. 30/11 1719. Soldat vid Häls. reg. (Förfrös sina fötter vid Armfelds återtåg över norska fjällen 1719.) Senare bonden i Hadungsnäs o. skomak. i Kölsjön. † 29/5 1744.
1Z17 KARIN MATSDOTTER, * 17/10 1686, d. t. sold. Mats Kongsman i Kölsjön. † 17/3 1759.
PEHR, * 2/7 1721                                              10
MATS, * 30/9 1724                                           11
HANS, * 26/2 1728                                           12

—7—

4 HANS HAZELIUS, * 3/7 1688, s. t. kommin. Pehr Hazelius i Bergsjö-Hassela. Stud. 1710. PRV. 1717. Kommin. i Bergsjö 1722, kyrkoh. i Bergsjö 1728. † 27/1 1760.
(B14) MARIA SCHILLING, * ./. 1695, d. t. kommin. Joh. Schilling o. h. h. Beata Wennerstedt i Ed, ”Uppl. Väsby”, Sth.
PEHR, * 25/11 1724                                          13
BEATA, * 8/6 1726. G. m. kyrkoh. Mårt. Rogstadius i Färila – (X9) ser. Fast 11
MARGRETA, * 18/5 1731. G. m. kyrkoh. Eric Wiklund i Bjuråker – (X4) ser. Fast. 14
JOHAN, * 20/10 1728                                        14
ERIC, * 16/10 1733                                           15

—8—

(C28) ERICH ANDERSSON LILJA, * ./. 1683, s. t. bonden And. Olsson o. h. h. Anna Thomsdot. i Husby-Sjutolft, Uppl. G. 4/2 1735. (Tid. g. o. änkl.) Nämnd som borgare o. kopparlagare i Sundsvall.
4 ANNA PERSDOTTER HAZELIA, * 3/7 1690, d. t. kommin. Pehr Hazelius i Hassela.

—9—

5 NILS ERICSSON, * 14/4 1712, s. t. bonden Eric Esbjörsson i Berge 2, Hassela. Bonde i Berge 2. † 18/1 1747.
1S3 GÖLIN JONSDOTTER, * 14/10 1715, d. t. bonden Jon. Jonsson i Svedje 1, Hassela. Änka o. omg.     2R8.
CHERSTIN, * 30/7 1738                                     3T8
GÖLIN, * 26/3 1741                                          5T5
ERIC, * 20/4 1743                                            16 Han tog över gården
KARIN, * 13/2 1746. † 8/8 1746

—10—

6 PEHR HANSSON HOLLBERG, * 2/7 1721, s. t. sold. Hans Lustig i Kölsjön, Hassela. G. 1749. Sold. vid Häls. reg., bos. i Västansjö, Bjuråker. (Deltagit i fälttågen i Finland o. Pommern.) † 28/7 1802 (ålder.)
(X4) CHERSTIN LARSDOTTER, * 18/5 1716 i Bjuråker. † 3/2 1793 (slag.)

—11—

6 MATS HANSSON WESTMARCH, * 30/9 1724, s. t. sold. Hans Esbjörsson Lustig i Kölsjön, Hassela. G. 14/10 1750. Klockare o. sockenskrivare, bos. i Nordanbro. † 26/2 1795 (bröstfeber.)
2R7 ANNA DANIELSDOTTER, * 2/12 1730, d. t. bonden Daniel Pålsson i Nordanbro 2. † 6/3 1790 (moderpassion.)
CARIN, * 5/1 1759                                            1P11
HANS, * 6/7 1761
DANIEL, * 16/4 1764. Död omkr. 1800

—12—

6 HANS HANSSON WESTMARK, * 26/2 1728, s. t. sold. Hans Lustig i Kölsjön, Hassela. G. 6/7 1755. Har tid. varit sjöman o. sågv.-arb., sen. nybyggare i Stakholmen. † 28/11 1765.
(X4) LISBETH ERICSDOTTER, * ./. 1727, d. t. bonden Eric Olsson o. h. h. Margta Danielsdotter i Furuberg, Bjuråker. Änka o. omg.             17.
ERIC, * 27/11 1758                                           18

—13—

7 PEHR HAZELIUS, * 25/11 1724, s. t. kyrkoh. Hans Hazelius i Bergsjö. Pvg. 1751, adj. i Bergsjö 1751. G. 15/2 1756. Kyrkoh. i Bergsjö 1760, prost 1787. † 30/2 1800.
(P161) SARA ENEROTH, * 28/9 1726, d. t. kyrkoh. Pehr Eneroth o. h. h. Cathrina Lohm i Svenljunga, Älvsb. † 29/12 1795.
PEHR, * 15/1 1757                                            25
JOHAN (HANS), * 18/6 1758                               26
MARIA CATHRINA, * 11/2 1760. G. m. kommin. P. Lockner i Norrbo
GABRIEL, * 19/2 1761. † 23/5 1761
AGNETA, * 3/5 1762. G. m. handlande Isak Villhelm Hülphers i Stockholm
SARA, * 9/1 1764. † 8/4 1764 (koppor)
SARA, * 16/12 1766. G. m. kyrkoh. P. Nordenvall i Hälsingtuna
GABRIEL, * 26/8 1768. Handl. i Stockholm

—14—

7 JOHAN HAZELIUS, * 20/10 1728, s. t. kyrkoh. Hans Hazelius i Bergsjö. G. 31/5 1768. Handelsbokhållare i Hernhut, Tyskland. † 29/9 1789. (61 år gammal.)
(Tyskland) Ester Franzin, * 3/3 1742 i Ober-Schesien, Tyskland. † 24/8 1817.
BENJAMIN, * ./. 1778. Bos. i Tyskland
DANIEL, * ./. 1786. Bos. i Tyskland

—15—

7 ERIC HAZELIUS, * 16/10 1733, s. t. kyrkoh. Hans Hazelius i Bergsjö. G. 1774. Guldsmed, bos. i Neuzalzan der Oder, Tyskland. † ./. 1787.
(Tyskland) CHRISTINE BRAHTS, * 173., fr. Stettin, Tyskland.
JULIANA, * ./. 177., bos. i Tyskland
ERNS LUDVIG, * ./. 1777. Teol. dr o. professor. Emigr. t. N. Amerika. † 1853

—16—

9 ERIC NILSSON, * 20/4 1743, s. t. bonden Nils Ericsson i Berge 2, Hassela. G. 9/11 1766. Bonde i Berge 2. † 11/6 1806.
1P8 MARGRETA NILSDOTTER, * 22/8 1745, d. t. bonden Nils Hansson i Nordanbro 4, Hassela. † 5/12 1796 (moderpassion.)
NILS, * 23/12 1769                                           19 Han tog över gården
ERIC, * 24/8 1779                                            20
HANS, * 6/5 1783                                             21
GUNILLA, * 29/10 1786                                     2R16
JONAS, * 4/8 1790                                            22

—17—

(Y39) HINDRIC HINDRICSSON BJÖRK, * 20/9 1745, s. t. båtsman Henr. Jonsson Björk o. h. h. Anna Persdot. i Selångers sn, V.-norrl. G. 19/6 1768. Nybygg. i Stakholm, Hassela.
12 ELISABETH ERICSDOTTER, * ./. 1727, d. t. bonden Eric Olsson i Furuberg, Bjuråker. (Tid. g. o. änka.) † 4/2 1804.
ANNA, * 15/3 1769                                           (X3)4B37

—18—

12 ERIC HANSSON, * 25/11 1758, s. t. nybygg. Hans Westmark i Stakholmen, Hassela. G. 19/11 1786. Torp. i Stakholmen. † 19/6 1799.
1R4 VENDELA PERSDOTTER, * 21/11 1764, d. t. bonden Per Olofsson i Nordanbro 1, Hassela. † 23/3 1843.
HANS, * 7/4 1788                                             23
PEHR, * 23/11 1789                                          1Z72
ERIC, * 16/3 1792                                            2T25
ELISABETH, * 26/3 1796. † 26/3 1796
HINDRIC, * 24/11 1798                                     24

—19—

16 NILS ERICSSON, * 23/12 1769, s. t. bonden Eric Nilsson i Berge 2, Hassela. G. 26/10 1794. Kyrkvärd o. bonde i Berge 2. † 28/8 1813.
7T6 CARIN PEHRSDOTTER, * 6/2 1773, d. t. bonden Pehr Jonsson i Kyrkbyn 6, Hassela. † 27/3 1856.
MARGRETA, * 19/4 1796                                    6T23
ERIC, * 5/4 1798                                              27
ANNA, * 15/12 1803                                          28 Hon och maken tog över gården
PEHR, * 23/2 1807. † 24/6 1841
NILS, * 23/7 1813                                             29

—20—

16 ERIC ERICSSON, * 24/8 1779, s. t. bonden Eric Nilsson i Berge 2, Hassela. G. 2 ggr. Bonde i Berge ss2. (Hem.-skatt. 1 öresl.) † 22/10 1844.
(X3)14A4 CARIN JONSDOTTER, * 7/2 1782, d. t. mästersmeden Jon. Jonsson i Franshammar, Hassela. G. 6/4 1801. † 25/4 1806.
3R10 MARGRETA ERICSDOTTER, * 23/2 1779, d. t. sockenskriv. Eric Norberg i Svedje, Hassela. G. 1/11 1807. † 10/4 1844.
MARGTA, * 23/6 1801                                       30
CARIN, * 1/9 1803
PEHR, * 3/11 1807. † 13/12 1807
ANNA, * 21/8 1808                                           9T4
GUNILLA, * 29/12 1809                                     5T24
CHERSTIN, * 1/1 1812                                       2S13
ERIC, * 27/2 1814. Utfl. t. Bjuråker 1840
NILS, * 2/5 1816                                              31
JONAS, * 27/6 1818. † 12/6 1819
JONAS, * 25/9 1822. Emigr. t. N. Amerika 1850
PEHR ”STRANDBERG”, * 30/5 1825. Emigr. t. N. Amerika 1871

—21—

16 HANS ERICSSON, * 6/5 1783, s. t. bonden Eric Nilsson i Berge 2, Hassela. G. 2 ggr. Bonde i Kölsjö 1, sen bos. i Stakholmen. † 16/4 1834.
6Z4 CARIN HANSDOTTER, * 28/6 1779, d. t. nybygg. Hans Olofsson i Stakholmen. G. 17/7 1803. † 23/3 1826.
5S4 ANNA DANIELSDOTTER FÄRDIG, * 30/1 1776, d. t. kyrkvakt. Daniel Färdig i Kyrkbyn, Hassela. G. 26/4 1827.
MARGRETA, * 30/9 1803. † 20/3 1805
ERIC, * 21/9 1805                                            32
HANS, * 16/12 1807                                          33
NILS, * 7/3 1810
PER, * 18/5 1812                                              34
KARIN, * 25/9 1814                                          10Y2
MARGRETA, * 17/2 1817                                    3R30
JONAS, * 4/4 1819                                            35
ANNA, * 25/5 1821                                           36
ELISABETH, * 19/3 1826                                    6Z57

—22—

16 JONAS ERSSON, * 4/8 1790, s. t. bonden Eric Nilsson i Berge 2, Hassela. G. 8/6 1813. Husman, bos. i Korpåsen. † 3/12 1868.
2R11 KRISTINA OLOFSDOTTER, * 2/4 1788, d. t. torp. Olof Danielsson i Höjden, Hassela. † 7/7 1873.
OLOF, * 1/8 1813                                             37
ERIC, * 11/11 1816                                           3U8
JONAS, * 26/2 1821                                          38
DANIEL, * 4/10 1824                                         39
MARGRETA, * 28/1 1828. Fl. t. torp. V.-norrl. 1851
NILS, * 7/2 1831. † 1/6 1831

—23—

18 HANS ERICSSON, * 7/4 1788, s. t. torp. Eric Hansson i Stakholm, Hassela. G. 8/11 1812. Bonde i Stakholm 3. (Hem.-skatt. 1 öresl. 2 pngl.) † 5/10 1856.
1Z50 ANNA LARSDOTTER, * 17/9 1784, d. t. bonden Lars Olofsson i Kölsjön s6, Hassela. † 17/1 1871.
ERIC, * 10/12 1813                                           40

—24—

18 HENRIC ERICSSON LJUNG, * 24/11 1798, s. t. torp. Eric Hansson i Stakholmen, Hassela. G. 1827. Jordbrukare i Kölsjö. † 13/10 1852.
1Z61 CARIN MATSDOTTER KÖHL, * 7/2 1809, d. t. torp. Mats Köhl i Kölsjön, Hassela. Änka o. omg.    3R17.
ERIC ”LINDVALL”, * 11/2 1828
MATIAS, * 18/9 1830                                        41

—25—

13 PEHR HAZELIUS, * 15/1 1757, s. t. kyrkoh. Pehr Hazelius i Bergsjö. Stud. 1775, V. collega i Hudiksvall 1781, collega i Uppsala 1788. Pvg. 1792, past.ex. 1793. Kyrkoh. i Bergsjö 1800. G. 31/2 1801. Kontr.-prost 1815. † 18/1 1816.
(U37) DOROTEA WOUGT, * 25/11 1765, d. t. prosten G. Wougt i Nora o. h. h. Anna Wahlman. † 21/6 1845.
ANNA, * 26/3 1803                                           5T17
SARA, * 22/10 1804. † 1/11 184..


Gården Hagan som nu kallas Hazeliusgården finns bevarad i Älgered, Bergsjö. Se fler bilder.

Norra Elgered nr 6 eller Hagan som var gårdens ursprungliga namn, kallas nu för Hazeliusgården.

Gården köptes av prosten i Bergsjö, Pehr Hazelius, den siste av tre prästerna Hazelius, för att bli pensionärsbostad. Tyvärr dog prosten år 1816 så det blev hans änka Dorotea och dotter Anna som 1818 flyttade in i det då nybyggda huset.

Det är Bergsjö Hembygdsförening som döpt den till Hazeliusgården. Gården ingår i det som kallas Hälsingegårdar, byggnaden skall finnas på sin ursprungliga plats för att få ingå i projektet.
Läs mer här om gårdens historia.


Året 1827 donerade en minnesgod son av socknen, lärftskramhandlaren Johan Hazelius (farfar till Nordiska museets grundläggare Artur Hazelius) ett belopp av 1.500 rdr till Bergsjö socken med föreskrift, att räntan av beloppet skulle användas till lärarlön vidförsamlingens skola. Samme man gav samma år 1.000 rdr B:o – alltså lika mycket som till Bergsjö – till Hassela socken, även i detta fall för att räntan skulle användas till lärarlön. I donationsbrevet sägs bl.a., att gåvan lämnades »av kärlek till den ort, där mine förfäder från längre tid tillbaka varit älskade lärare och af hvilken ort de burit sina namn». Släkten Hazelius leder sina anor från Hassela, som vid tiden för donationen tillsammans med Bergsjö utgjorde ett pastorat.
Källa:
Folkskoleinspektionen i Gävleborgs län Åren 1861 – 1876
Avskrift: Viveca Sundberg

—26—

13 JOHAN HAZELIUS, * 18/6 1758, s. t. prosten Pehr Hazelius i Bergsjö. G. 20/11 1790. Lärftkramhandlande o. borgare i Stockholm. † 24/7 1828.
(A—) LOUISE DOROTHEA KEIJSER, * 1/10 1771, d. t. handlande Abraham Keijser o. h. h. Christina Halling i Stockholm. † 7/4 1850.
PER ABRAHAM, * ./. 1791                                   42
SARA JOHANNA, * ./. 1793. G. 1816 m. kyrkoh. Lars Tunelius i Sala
LOUISE, * ./. 1795. † 1795
JOHAN AUGUST, * 18/4 1797                              43
CHARLOTTE, * ./. 1799. G. m. kapten (överstelöjtn.) Olof Joh. Södermark
GUSTAF ANTON, * ./. 1801                                 44
CARL VILHELM, * ./. 1803. Kanslist i Stockholm. † 1860
LOUISE VILHELMINA, * ./. 1805. Bos i Stockholm. (Og.) † 1888
FREDRIK REINHOLD, * 8/10 1807. † 1819
AXEL EDVARD, * ./. 1809. Överstelöjtnant i armen. (Og.) † 1877
AGNETA SOPHIA, * ./. 1814. G. 1837 m. kapten K. T. Georgii

—27—

19 ERIC NILSSON BERG, * 5/4 1798, d. t. bonden Nils Ericsson i Berge 2, Hassela. G. 26/10 1823. Bonde i Berge ss2. † 3/10 1844.
26U3 CHRISTINA JÖNSDOTTER, * 24/6 1804, d. t. kolare Jöns Larsson i Franshammar, Hassela. † 19/6 1858.
CARIN, * 10/9 1824                                          7T35
NILS, * 26/5 1826                                            45
CHRISTINA, * 18/4 1828                                    1V38
JÖNS, * 3/1 1830. † 30/11 1852
MARGRETA, * 11/7 1832                                    16V3
ERIC, * 1/12 1834                                            46
ANNA, * 28/9 1836                                           53
PER, * 21/4 1839. Dräng i Berge
HANS ”WIKLUND”, * 12/5 1842. Emigr. t. N. Amerika 1872
GUNILLA, * 28/11 1843. Emigr. t. N. Amerika 1866

—28—

18U4 ERIC OLOFSSON, * 2/2 1797, s. t. kolare Olof Ericsson i Franshammar, Hassela. G. 11/4 1822. Måg o. bonde i Berge 2. (Hem.-skatt. 1 öresl., 6 pngl.) † 15/11 1867.
19 ANNA NILSDOTTER, * 15/12 1803, d. t. bonden Nils Ericsson i Berge 2. † 5/3 1852.
KARIN, * 17/9 1821. † 16/4 1824
BRITA, * 14/2 1823. † 12/8 1832 (koppor)
KARIN, * 20/3 1827. † 21/3 1827
CARIN, * 17/7 1828                                          3T18
OLOF, * 29/4 1831. † 22/3 1837
BRITA, * 11/2 1835                                           47 Hon och maken tog över innegården
ANNA, * 18/5 1838                                           1S23
NILS, * 9/9 1841. † 21/8 1861
MARGRETA, * 13/5 1844                                    18U16
CHRISTINA, * 10/6 1847. † 10/11 1848

—29—

19 NILS NILSSON, * 23/7 1813, s. t. bonden Nils Ericsson i Berge 2, Hassela. G. 6/11 1835. Bonde i Berge 5. (Hem.-skatt. 1 öresl. 6 pngl.) † 8/5 1882.
12T7 ANNA JONSDOTTER LUND, * 14/9 1809, d. t. sold. Jonas Lund i Ässjö, Hassela. † 9/1 1892.
CARIN, * 16/7 1836                                          6T39
NILS, * 13/7 1844                                            48
MARGRETA ELISABET, * 5/5 1850                        1R26

—30—

20 MARGTA ERICSDOTTER, * 23/6 1801, d. t. bonden Eric Ericsson i Berge s2, Hassela. Bos. i Nordanbro. Utfl. t. Bergsjö 1839.                                   1Z187.
DANIEL PERSSON, * 29/1 1823                           49
JONAS STRANDBERG, * 11/2 1829. Fl. t. Hälsingtuna 1845

—31—

20 NILS ERICSSON, * 2/5 1816, s. t. bonden Eric Ericsson i Berge ss2, Hassela. G. 7/10 1842. Bonde i Berge 1. (Kyrkbacken sub 3.) † 28/9 1862.
15U5 KARIN ANDERSDOTTER, * 24/12 1821, d. t. bonden And. Rödjare i Lillvall, Hassela. † 17/10 1901.
MARGRETA, * 19/12 1842                                  50
ERIC, * 8/3 1845                                              51
ANDERS, * 31/8 1847                                        10T35
CHRISTINA, * 16/4 1851                                    2R27

—32—

21 ERIC HANSSON BÄCKVALL, * 21/9 1805, s. t. bonden Hans Ericsson i Kölsjön 1, Hassela. G. 1827. Bonde i Berge ss6 ”Stakholm”. (Hem.-skatt. 8 pngl.) Emigr. t. Amerika 1881.
6Z56 CARIN PÅLSDOTTER, * 2/5 1802, d. t. torp. Paul Bäckvall i Silveråsen, Hassela. † 27/7 1866.
ANNA, * 19/2 1828                                           52
HANS, * 16/5 1831                                           53
PÅL ”LJUNGLÖF”, * 26/5 1834. Utfl. t. Stöde 1865
ERIC, * 1/5 1837. Utfl. t. Stöde 1857
PER, * 1/1 1841                                                54
JONAS, * 18/10 1843                                        55
CARIN, tv., * 19/4 1848                                     56
MARGRETA, tv., * 19/4 1848                              57

—33—

21 HANS HANSSON SNITT, * 25/11 1807, s. t. bonden Hans Eriksson i Kölsjön 1, Hassela. Husman, bos. i Fiskvik, Bergsjö. † 18/4 1873.
5F10 MARGET JONSDOTTER GADD, * 7/1 1821, d. t. husman Jonas Gadd i Fiskvik, Bergsjö. Emigr. t. N. Amerika 1892.
BRITA MARGRETA, * 8/12 1843                           (X3)12K10
JONAS, * 19/7 1852                                          58
HANS, * 7/6 1858
ERIK, * 26/8 1860. † 28/9 1860

—34—

21 PER HANSSON LJUNGLÖF, * 18/5 1812, s. t. bonden Hans Ericsson i Kölsjön 1, Hassela. Arb., bos. i Rigberg. † 26/1 1910.
22Y1 MARGRETA PERSDOTTER KNAPP, * 17/7 1810, d. t. sold. Per Knapp i Ässjö, Hassela. † 12/1 1886.
CHRISTINA, * 11/12 1835                                  5T51
KARIN, * 22/2 1839. Fl. t. Stöde 1863
ANNA, * 15/12 1841                                          3R36
PER, * 12/8 1844                                              59
MARGETA, * 23/9 1846                                      7T50
HANS, * 6/4 1849                                             60
ERIC, * 24/10 1852                                           61

—35—

21 JONAS HANSSON, * 4/4 1819, s. t. bonden Hans Ericsson i Kölsjön 1, Hassela. G. 29/10 1843. Landbonde i Olsbygge 1. Emigr. t. N. Amerika 1883.
2S10 CHERSTIN HENRICSDOTTER NORMAN, * 6/3 1816, d. t. sold. Henric Norman i Badstutjärn, Hassela. † 12/11 1871.
CARIN, * 6/2 1845                                            62

—36—

21 ANNA HANSDOTTER, * 25/5 1821, d. t. bonden Hans Ericsson i Kölsjön 1, Hassela. Bos. i Kölsjön. † 14/1 1915.
KARIN MARGRETA, * 1/2 1856. † 3/2 1856
HANS PETER, * 13/6 1857

—37—

22 OLOF JONSSON, * 1/8 1813, s. t. husman Jon. Ersson i Korpåsen, Hassela. G. 5/6 1842. Jordbr.-arb. i Furuberg, Bjuråker. † 30/3 1852.
9P1 ANNA HANSDOTTER, * 4/5 1810, d. t. bonden Hans Jonsson i Furuberg. (Änka o. omg. m. Joh. Olof Hammar i Österbo, Bjuråker.) – (X4)50A1. † 8/2 1889.
KJERSTIN, * 6/4 1843                                       22Y4

—38—

22 JONAS JONSSON, * 26/2 1821, s. t. husman Jon. Ersson i Korpåsen, Hassela. G. 30/11 1851. Kolare, bos. i Njuparne, Bjuråker. † 26/2 1896.
2S12 MARGRETA PERSDOTTER, * 15/8 1821, d. t. A. Olofsson i Mörtsjön, Hassela. † 17/11 1900.
CHRISTINA PERSDOTTER, * 19/6 1845. G. m. kolare Joh. Erik Bergström i
Bjuråker                                                          (X4)12D3
ANNA, * 25/6 1849. G. m. kolare And. Persson i Bjuråker (X4)15H9
JONAS, * 28/12 1854                                        63

—39—

22 DANIEL JONSSON, * 4/10 1824, s. t. husman Jon. Eriksson i Korpåsen, Hassela. G. 30/3 1853. Bonde i Korpåsen s3. (Hem.-skatt. 1 öresl. 5/8 pngl.) † 24/1 1888.
15Y2 SIGRID JACOBSDOTTER, * 11/10 1831, d. t. bonden Jacob Olofsson i Korpåsen s3, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1899.
CHRISTINA, * 22/12 1856. † 7/4 1857
JONAS OLOF, * 16/4 1859                                  64

—40—

23 ERIC HANSSON, * 10/12 1813, s. t. bonden Hans Ericsson i Stakholm 3, Hassela. G. 31/10 1844. Bonde i Stakholm 3. (Hem.-skatt. 1 öresl. 2 pngl.) Bonde i Kitte 2, Bergsjö 1867. Emigr. t. N. Amerika 1869.
3R18 CARIN PERSDOTTER, * 30/4 1815, d. t. sågställ. Per Persson i Franshammar, Hassela. † 16/6 1853.
HANS, * 25/12 1845                                          65

—41—

24 MATIAS HENRICSSON LINDHOLM, * 18/9 1830, s. t. Henric Ljung i Kölsjön, Hassela. Husman, bos. i Stakholmen. † 25/3 1874.
1U6 ANNA NILSDOTTER FRISK, * 20/3 1828, d. t. kolare Nils Frisk i Långnäs, Hassela. † 1/6 1915.
NILS LINDHOLM, * 25/6 1851. Skollärare i Hassela. Utfl. t. Borlänge 1881
HENRIC PETTER, * 16/7 1854                             65
ERIC, * 19/12 1857. † 28/4 1858
ERIC, * 16/5 1860                                            67
HANS, * 16/8 1862. Emigr. t. N. Amerika 1882
KARIN MARGRETA, * 22/1 1865. Emigr. t. N. Amerika 1865
JOHAN, * 24/11 1868                                        68

—42—

26 PER ABRAHAM HAZELIUS, * 23/10 1791, s. t. handl. Johan Hazelius i Stockholm. G. 1826. Lärftkramhandl. i Stockholm. † 28/3 1862.
(A—) CHARLOTTA EMILIA KARLBRECHT, * 29/1 1805 i Stockholm. † 29/12 1876.
FREDRIK FILIP, * ./. 1829                                  69
AUGUST EMIL, * ./. 1843                                   70

—43—

26 JOHAN AUGUST HAZELIUS, * 18/4 1797, s. t. handl. Johan Hazelius i Stockholm. G. 16/10 1825. Generalmajor o. skrifställare, bos. i Stockholm. † 28/4 1871.
(Y—) LOUISE SVANBERG, * 29/5 1804, d. t. landsfiskal Lars Svanberg o. h. h. Brita Alenius i N. Ångermanland. † 24/8 1873.
ARTUR IMMANUEL, * 30/11 1833                         71 Grundare av Skansen och Nordiska museet

—44—

26 GUSTAF ANTON HAZELIUS, * 29/6 1801, s. t. handl. Joh. Hazelius. G. 1826. Löjtnant i armén, sen. organist i Stockholm. † 1/6 1833.
(A—) BIRGITTA CHARLOTTA FOGELBERG, * 11/12 1803. † 3/3 1838.
HJALMAR GUSTAF, * ./. 1829                              72

—45—

27 NILS ERICSSON RUST, * 26/5 1826, s. t. bonden Eric Nilsson i Berge ss2″, Hassela. G. 14/10 1853. Bonde i Berge 3, sen. i Kölsjön 2, ”Norrgården”. Utfl. t. Jättendal 1883.
1Z174 BRITA OLOFSDOTTER, * 2/10 1828, d. t. torp. Olof Jonsson i Hångberg, Hassela.
CHRISTINA, * 18/8 1854                                    61
CARIN, * 21/8 1856                                          8Y12
ANNA, * 30/1 1859. Utfl. t. Jättendal 1883
ERIC, * 18/5 1861. Utfl. t. Jättendal 1883
GUNILLA, * 30/11 1863. Utfl. t. Jättendal 1883
BRITA, * 10/11 1865. Utfl. t. Jättendal 1883
NILS OLOF, * 1/5 1868. † 9/11 1875
HANS PETTER, * 30/8 1870. Utfl. t. Jättendal 1883

—46—

27 ERIC ERICSSON BERG, * 1/12 1834, s. t. bonden Eric Nilsson Berg i Berge ss2, Hassela. G. 9/5 1864. Bonde i Styggberg, (Gräsåsen s5). Fl. t. Älvsund s2, Bergsjö. † 5/5 1894.
1Z84 KARIN PEHRSDOTTER, * 14/3 1840 i Ingesarven 2, Bergsjö. † 17/10 1880.
KRISTINA, * 11/5 1865                                      (X3)19N8
ERIC, * 16/3 1867. † 28/3 1867
ERIC, * 7/1 1869. Fl. t. Bergsjö 1880. † 3/11 1880
PEHR, * 7/9 1871                                             78
KARIN, * 14/12 1873                                         1Z219
MARGRETA, * 17/1 1876. Fl. t. Harmånger 1902

—47—

5T18 JONAS PEHRSSON, * 9/3 1825, s. t. bonden Pehr Jonsson i Kyrkbyn 8, Hassela. Måg o. bonde i Berge 2 (6). † 14/1 1915.
28 BRITA ERICSDOTTER, * 11/2 1835, d. t. bonden Eric Olofsson i Berge 2. † 1/1 1913.
ANNA, * 1/11 1855. † 25/1 1875
BRITA KRISTINA, * 11/5 1863                             79
ERIC, * 17/1 1868                                                 80 Han tog över gården efter föräldrarna


Berge 6, Innegården. Bild ur boken Gods och Gårdar 1940.
Gården har varit i släktens ägo sedan 1400-talet. Mangårdsbyggnaden till vänster uppfördes 1870 och den äldre till höger år 1800.

—48—

29 NILS NILSSON SVEDBERG, * 13/7 1844, s. t. bonden Nils Nilsson i Berge 5, Hassela. Bonde i Berge 5. (Hem.-skatt 1 öresl. 6 pngl.) † 25/10 1884.
1P19 ANNA NILSDOTTER, * 23/6 1854, d. t. bonden Nils Jonsson i Nordanbro 4, Hassela. Änka o. omg.                                                             5T55.
ANNA JULIANA, * 6/1 1875                                 81
NILS OLOF, * 17/8 1878, (blind). Jordbr.-arb. Mörtsjön 1
KATRINA MARGRETA, * 9/2 1880                         82
ERIK, * 23/10 1882. † 5/1 1914
ANDERS, * 5/11 1884                                        83

—49—

30 DANIEL PERSSON SVING, * 29/1 1823, s. t. M. Ericsson i Berge s2, Hassela. Skomak. o. landbonde i Vrångtjärn. † 26/3 1870.
5T20 ELISABET JONSDOTTER BERGLUND, * 14/9 1830, d. t. klockare Jon. Berglund i Kyrkbyn 7, Hassela. † 21/3 1914.
KARIN MARGRETA, * 24/12 1856. † 24/1 1870
JONAS, * 10/3 1860. † 15/4 1942
ERIK, * 30/11 1862                                           84
BRITA KRISTINA, * 29/10 1865                           11U14
ANNA ELISABET, * 29/10 1865                            4T45
INGRID MÄRTA, * 28/2 1869                              85

—50—

(Y57) HANS JOHAN NILSSON BERGLÖF, * 6/2 1839 i Tuna sn, V.-norrl. G. 28/10 1865. Kolare vid Franshammar, Hassela. Utfl. t. Bjuråker 1870. Emigr. t. N. Amerika 1892.
31 MARGRETA NILSDOTTER, * 19/12 1842, d. t. bonden Nils Eriksson i Berge 1, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1892.
KRISTINA KATHRINA, * 10/ 9 1866. Emigr. t. N. Amerika 1889
ANNA MARGRETA, * 27/2 1868. Emigr. t. N. Amerika 1889
GUNILLA, * 8/11 1869. Elmigr. t. N. Amerika 1889
BRITA, * 1/7 1872. Emigr. t. N. Amerika 1892
JOHANNA, * 27/11 1881. Emigr. t. N. Amerika 1892

—51—

31 ERIC NILSSON FRID, * 8/3 1845, s. t. bonden Nils Ericsson i (Berge), Kyrkbacken s3, Hassela. G. 17/11 1875. Gästgivare o. bonde i Kyrkbacken s3. (1 öresl. 2 pngl.) † 7/5 1903.
(X3)8M16 SIGRID JONSDOTTER, * 27/5 1849, d. t. bonden Jon. Jonsson i N. Älgered 20, Bergsjö. Tid. g. o. änka. Utfl. t. Hudiksvall 1904.
ERIK, * 10/10 1876 -86
KATRINA, * 9/3 1878. G. 10/6 1904 m. målare Jon. Olof Holm
i Bjuråker.                                                       (X4)8D7

—52—

PER JONSSON, * 11/7 1820, s. t. husman Jon Jonsson i Bäckaräng, Hassela. G. 1856. Måg o. bonde i Stakholm. (Berge ss6). † 3/4 1885.
32 ANNA ERSDOTTER, * 19/2 1828, d. t. bonden Eric Hansson i Stakholmen, (Berge), Hassela. † 11/10 1915.
CARIN ELISABET, * 24/2 1857                            2U9
ANNA, * 10/12 1860                                          1Z110
JONAS, tv, * 3/1 1864. † 24/8 1864
ERIK, tv, * 3/1 1864                                          87

—53—

32 HANS ERICSSON, * 16/5 1831, s. t. bonden Eric Hansson i Berge ss6, ”Stakholm”, Hassela. G. 1/4 1861. Emigr. t. N. Amerika 1861.
27 ANNA ERSDOTTER, * 28/9 1836, d. t. bonden Eric Nilsson i Berge ss2, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1861.

—54—

32 PER ERIKSSON, * 1/1 1841, s. t. bonden Erik Hansson i Berge ss6, ”Stakholm”, Hassela. G. 28/11 1864. Arb., bos. i Kölsjön. † 6/10 1882.
(A—) MARIA CHARLOTTA PETERSSON, * 24/7 1834 i Stockholm. † 27/9 1912.
JONAS OLOF, * 31/7 1865                                  88
INGRID KATRINA, * 23/4 1872. Fl. t. Selånger 1898
KRISTINA ERIKA, * 25/5 1875. † 13/6 1875
HANS PETER, * 1/11 1877                                  89

—55—

32 JONAS ERIKSSON BÄCKVALL, * 18/10 1843, s. t. bonden Eric Hansson i Stakholm, Hassela. G. 1873. Torp. i Rigberg, (Krontorp). † 14/5 1929.
1Z83 CARIN ZAKRISDOTTER, * 21/2 1848, d. t. torp. Z. Zakrisson i Rigberg, Hassela. † 15/7 1909.
ERIK OLOF, * 12/1 1874                                    90
ANNA KATRINA, * 2/1 1876. Tjän:a i Berge. † 11/10 1951
ZAKARIAS, * 8/8 1878. Jordbr.-arb. † 31/8 1949
JONAS PETTER, * 7/8 1880. † 24/6 1884
HANS JOHAN, * 21/2 1883. † 23/6 1884
JONAS GERMANUS, * 26/5 1885                          91
HANS PETER, * 29/3 1888                                  92
MARGRETA ALIDA, * 8/7 1891                            6V4

—56—

32 CARIN ERSDOTTER, * 19/4 1848, d. t. bonden Erik Hansson i Berge ss6, ”Stakholmen”, Hassela. Tjän:a i Stakholmen s1.
CARIN MARGRETA, * 13/9 1874

—57—

(X4)6H28 ANDERS ERSSON, * 24/1 1850, s. t. torp. Eric Andersson i Sniptjärn, Bjuråker. G. 12/7 1877. Torp. i Sniptjärn. † 23/10 1932.
32 MARGRETA ERSDOTTER, * 19/4 1848, d. t. bonden Eric Hansson i Berge ss6, ”Stakholm”, Hassela. † 26/10 1921.
ERIK PETTER, * 2/3 1872. Jordbr.-arb. i Bergsjö. † 30/1 1941
JENNY, * 28/4 1878. G. m. Erik Olsson i Bjuråker. (X4)11C10
HJALMAR ”SVENSK”, * 6/11 1879. Arrend. i Norrdala, Bjuråker. (X4)6H43
HANS ANDREAS, * 11/1 1882. Arrend i Våtmor, Bjuråker. (X4)6H44
KATRINA MARGRETA, * 24/7 1884. G. m. sold. C. G. Hök i Bjuråker.  (X4)25D10
HULDA KRISTINA, * 11/12 1886. Emigr. t. USA 1910
LARS HANDEL, * 22/4 1889. Emigr. t. USA 1909

—58—

33 JONAS HANSSON BJÅS, * 19/7 1852 i Fiskvik, Bergsjö. G. 4/7 1875. Torpare i Kitte. Emigr. t. N. Amerika 1892.
(X3)2D22 ANNA BRITA WASS, * 10/8 1856, d. t. Nils Eric Wass i Skrämsta, Bergsjö. Emigr. t. Amerika.
HANS, * 23/6 1876. Emigr. t. Amerika
JONAS, * 27/10 1878. Emigr. t. Amerika
ERIK, * 13/2 1881. Emigr. t. Amerika

—59—

34 PER PERSSON LJUNGLÖF, * 12/9 1844, s. t. Per Ljunglöf i Rigberg, Hassela. Landbonde i Rigberg av 1. (Lindsjön s 2). Utfl. t. Attmars sn, V.-norrl. 1890.
12V11 CATHRINA JOHANSDOTTER BERG, * 19/2 1845, d. t. husman Johan Berg i Korpåsen, Hassela.
PER, * 12/8 1868 – 93
JULIANA, * 2/7 1870. Fl. t. Attmar 1888
MARGRETA, * 24/12 1872. Fl. t. Attmar 1890
KRISTINA, * 19/4 1875. Fl. t. Attmar 1890
JOHANNA, * 26/5 1878. Fl. t. Attmar 1890
ANNA, * 20/2 1881. Fl. t. Attmar 1890
JOHAN, * 26/4 1884. Fl. t. Attmar 1890

—60—

34 HANS PERSSON HÖST, * 614 1849, s. t. Per Ljunglöf i Rigberg, Hassela. Husman, bos. Gräsåsen. † 12/5 1916.
6Z15 CATRINA OLOFSDOTTER, * 31/10 1857, d. t. bonden Olof Säll i Gräsåsen. † 4/5 1885.
BRITA MARGRETA, * 1/3 1873                            1Z137
OLOF, * 28/11 1877. Arb., bos. i Gräsåsen. † 3/2 1953

—61—

34 ERIC PERSSON STRÄNG, * 24/10 1852, s. t. Per Ljunglöf i Rigberg, Hassela. Landbonde i Kölsjön 2. † 5/4 1934.
45 CHRISTINA NILSDOTTER RUST, * 18/8 1854, d. t. bonden Nils Rust i Kölsjön 2, Hassela. † 4/5 1918.
JENNY, * 14/10 1875. Utfl. t. Jättendal 1892
NILS LEANDER, * 16/12 1876, skogsarb.
PER EMANUEL, * 21/11 1878                              94
ERIK VIKTOR, * 12/10 1881. Utfl. t. Torps sn, V.-norrl. 1915
OLOF ALFRED, * 20/3 1884. † 23/2 1911
AGNES KRISTINA, * 18/2 1887. † 11/2 1892
BRITA MARGRETA, * 3/6 1889. Utfl. t. Torp, V.-norrl. 1916
RICHARD, * 21/5 1892                                      95
HANS GUNNAR, * 13/9 1894                               96
KRISTINA, * 7/12 1896                                      3Y14

—62—

(S53) MATS MATSSON, * 24/12 1836 i Ny sn, Värml. Bonde i Mörtsjön 1. Infl. 1871. Utfl. t. Bergsjö 1878 o. nämnd som bonde i N. Älgered s10. Fl. t. Gnarp 1890.
35 CARIN JONSDOTTER, * 6/2 1845, d. t. bonden Jon. Hansson i Olsbygge 1, Hassela. Emigr. t. N. Amerika.
CHRISTINA, * 24/7 1864                                    (X3)1K28
ANNA AMANDA, * 20/6 1876. Emigr. t. N. Amerika 1893

—63—

38 JONAS JONSSON RASK, * 28/12 1854, s. t. kolare Jon. Jonsson i Njuparne, Bjuråker. G. 30/11 1877. Bonde i Ängebo s1 (6), Bjuråker. † 3/3 1947.
(X4)11H11 SIGRID JACOBSDOTTER, * 28/12 1858, d. t. bonden Jacob Michaelsson i Ängebo 1, Bjuråker. † 14/8 1928.
KATRINA MARGRETA, * 1/10 1879. G. m. bonden Jon. Jonsson i Ängebo. (X4)28A20
JONAS, * 22/6 1882                                          97

—64—

39 JONAS OLOF DANIELSSON, * 16/4 1859, s. t. bonden Daniel Jonsson i Korpåsen 3, Hassela. Handlande i Korpåsen sub 3. Emigr. t. N. Amerika 1899.
12V18 ELISABET KATRINA LARSDOTTER, * 6/10 1863, d. t. bonden Lars Thomsson i Kölsjön 6, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1899.
DANIEL VALFRID, * 12/10 1883. † 13/11 1894
BERTA MARGRETA, * 3/5 1894. Emigr. t. N. Amerika 1899

—65—

40 HANS ERICSSON WESTMARK, * 25/12 1845, s. t. bonden Eric Hansson i Stakholm 3, Hassela. Bonde i Bjåsta 10, Bergsjö. Utfl. t. Ilsbo 1875. † 7/1 1917.
(X3) 18E4 CHRISTINA NILSDOTTER ÖSTBERG, * 20/6 1830, d. t. bonden Nils Östberg i Gamsäter 4, Bergsjö. † 6/3 1905.
ANNA, * 4/6 1867. Utfl. t. Forsa 1902
PER ERIC, * 25/5 1871. † 31/5 1871
CHRISTINA, * 12/2 1873                                    (X3)10E58

—66—

41 HENRIK PETER LINDHOLM, * 16/7 1854, s. t. husman M. Lindholm i Stakholmen, Hassela. Jordbruk. i Stakholmen (Berge s2). † 15/4 1929.
2S31 SIGRID CATHRINA GÖRANSDOTTER, * 3/7 1855, d. t. bonden Göran Hamberg. Stakholmen. † 1/3 1947.
GÖRAN ALFRED, * 26/11 1876                            98

—67—

41 ERIC LINDHOLM, * 16/5 1860, s. t. husman Matias Henriksson i Stakholmen, Hassela. Arb., bos. i Stakholmen. Fl. t. Näppänge, Bjuråker 1897. † 20/3 1937.
2S31 INGRID SOFIA HAMBERG, * 2/9 1860, d. t. mjöln. Göran Hamberg i Stakholmen. † 24/4 1936.
ESTER ELIDA, * 15/1 1886                                 7T72
SIGNE ELVIRA, * 28/1 1889. Bos. i Brännbo, Bjuråker (X4)42E3
ALMA EMILIA, * 9/2 1895. G. m. And. Bergström i N. Lia, Bjuråker (X4)36A15
ERIK GUNNAR, * 1/10 1896. Arrend. i Blixbo, Bjuråker
KARL GOTTFRID, * 28/1 1898. Skogsarb. i Blixbo, Bjuråker
KLARA DOROTEA, * 7/3 1900. G. m. K. V. Friberg i Blixbo, Bjuråker (X4)23H23
PER GEORG, * 29/3 1901                                   99

—68—

41 JOHANFERNLUNDLINDHOLM, * 24/4 1868, s. t. Eric Lindholm i Stakholm, Hassela. G. 8/9 1895. Bonde i Stakholmen 6 (Berge sss3). † 1/10 1918.
(X3)15B13 ANNA MARGRETA NORELL, * 14/11 1866, d. t. skomak. Lars Norell i Vrångtjärn, (Sörboda), Hassela. † 25/9 1953.
JENNY ADELIA, * 10/7 1896. † 13/11 1899
NILS RAGNAR LAURENTIUS, * 18/9 1898              100
AGDA MARIA INGEGERD, * 22/11 1900. Fl. t. Torp, V.-norrl. 1924
ANNA ADINA INGEBORG, * 23/8 1902. Fl. t. Skedevi, Ög. 1922
JUDIT ADELIA KATARINA, * 14/3 1905                 18P2
JOHAN ERIK ALFONS, * 8/2 1907. † 5/7 1928
MÄRTA JOHANNA MARGARETA, * 30/9 1908          4T73

—69—

42 FREDRIK FILIP HAZELIUS, * 14/8 1829, s. t. handl. Per Abrah. Hazelius i Stockholm. G. 23/11 1871. Överstelöjtn. i armen. † 1894.
(A—) MARIA GAHN, * 20/12 1850 i Stakholm.  † 17/3 1927 Karlaplan 11.
GÖSTA JOHAN, * 25/2 1875                               73
FRITIOF AUGUST, * 6/2 1882                              74
INGRID MARIA, * 16/6 1887. G. 1911 med professor (med. dokt.) Richard Harald Öhnell i Stockholm

—70—

42 AUGUST EMIL HAZELIUS, * 17/9 1843, s. t. handl. Per Abrah. Hazelius i Stockholm. G. 2 ggr. Änkl. o omg.17/7 1889.  Hovintendent, kapten o. direktor, bos. i Stockholm. † 13/5 1902.
(A-) PAULINE GEBER, * 17/6 1849. H. i 1:a äktenskap. † 22/11 1871.
(A-) THERESIA VIKTORIA KAROLINA LUNDMARK, * 9/12 1849 i Stockholm. H. i 2:a äktenskap
SARA PAULINA CHARLOTTA, * 8/11 1870. G. m. major Fredrik Otto Zethelius i Stockholm.

—71—

43 ARTUR IMMANUEL HAZELIUS, * 30/11 1833, s. t. generalmajor Joh. Aug. Hazelius i Stockholm. G. 1864. Fil. dr., skolman o. forskare. Grudlägg. av Nordiska museet o. Skansen. † 27/5 1901.
(A—) SOFIA ELISABET GRAFSTRÖM, * 1/11 1839. d. t. präst. Anders Abraham Grafström i Sundsvall † 29/3 1874. Se bildberättelsen om Sofi o Artur Hazelius.
GUNNAR, * 17/3 1874                                       75

—72—

44 GUSTAF HJALMAR HAZELIUS, * 8/5 1829, s. t. löjtnant G. A. Hazelius i Stockholm. G. 2 ggr. Godsägare. † 26/12 1907 Halleby
(A—) ANNA ERIKA SEGERBRAND, * 31/3 1838. H. i 1:a äktensk. G. 1857. † 2/8 1891. Klackeborg
(A—) INGEBORG BRITA EMILIA FOSSER, * 17/12 1863 i Skärlind, Östergötland,  i 2:a äktensk. G. 13/4 1897.  †. 8/12 1960, Valhallavägen 98.
ANNA ELISABET, * 5/12 1859. G. 1896 m. kyrkoh. Gust. Vilh. Bergqvist i Vallerstads-Järstads förs.
BJÖRN GUSTAF, * 3/9 1866                                76
JOHAN GUSTAF, * 30/6 1868                              77

—73—

69 GÖSTA JOHAN HAZELIUS, * 24/2 1875, s. t. överstelöjtn. Fr. F. Hazelius. G. 5/10 1904. Major vid Smålands artilleri reg. Bos. i Jönköping. † 31/12 1922
(F39) GUNHILD MARGARETA LILLIEHÖÖK av Gällaryd o. Kolbäck, * 26/2 1879 i Torsåker. † 26/7 1967
HANS GÖSTASSON, * 17/5 1910
GÖSTA GÖSTASSON, * 2/7 1912
ESBJÖR GÖSTASSON, * 11/5 1915

—74—

69 FRITIOF AUGUST HAZELIUS, * 6/2 1882, s. t. överstelöjtn. Fr. F. Hazelius i Stockholm, G. 18/1 1908. Fil. lie. pedagog, redaktör o. godsägare. Bos. i ”Hasselagård”, Åkarp. † 14/12 1963
(M31) ELLEN MARGARETA FRISELL, * 29/11 1883. Folkhögskollärarinna vid Hvilans folkhögskola i ”Åkarp”, Burlöf. † 14/3 1962
BRITA, * 22/1 1909
JAN ARTUR, * 1/11 1912

—75—

71 GUNNAR HAZELIUS, * 17/3 1874, s. t. fil. dr Artur Em. Hazelius i Stockholm. G. 16/12 1902. Fil. lie. intendent vid Nordiska museet. † 26/2 1905.
(A—) ANNA VIRGINIA BROMAN, * 15/7 1881 i Stockholm † 4/2 1980
GUNNEL GUNNARSDOTTER, * 10/5 1905. Gift 1929 m. professor Gösta Berg. (Dir. vid Nordiska museet o, Skansen, Sth.)

—76—

72 BJÖRN GUSTAF HAZELIUS, * 3/9 1866, s. t. godsäg. Hj. G. Hazelius. G. 20/12 1918. Fil. kand. borgmäst. i Vaxholm. † 22/5 1946
ANNA CECILIA WETTERSTEDT, * 10/3 1866. † 27/12 1934

—77—

72 JOHAN GUSTAF HAZELIUS, * 30/6 1868, s. t. godsägare Hj. G. Hazelius. G. 15/3 1899. Direktör, bos. i Södertälje. † 31/3 1927
MARIA AUGUSTA VILHELMINA KUGELBERG, * 22/6 1873. † 8/6 1956

—78—

46 PER BERG, * 7/9 1871, s. t. bonden Eric Berg i Gräsåsen, Hassela. G. 9/7 1903. Bonde i Frisbo 1:2, Bjuråker.
(X4)10B12 CARIN MATSDOTTER, * 14/5 1857, d. t. bonden Mats Påhlsson i Frisbo 1, Bjuråker.
ANDERS MATIAS, * 20/1 1910                            101

—79—

(Y4) HENRIK PERSSON SALÉN, * 8/5 1862 i Attmars sn, V.-norrl. G. 5/11 1890. Bonde i Mörtsjön 2, Hassela. Utfl. t. Attmar 1897.
47 BRITA KRISTINA JONSDOTTER, * 11/5 1863, d. t. bonden Jon. Persson i Berge 6.
JONAS ALGOT, * 19/2 1893. Utfl. t. Attmar 1897
PER GOTTHARD, * 12/3 1896. Utfl. t. Attmar 1897

—80—

47 ERIK JONSSON, * 17/1 1868, s. t. bonden Jon. Persson i Berge 6, Hassela. G. 30/4 1903. Bonde i Berge 6 Hazeliusgården. Erik Jonsson tilldelades en silverbägare för odlingsflit av Hushållningssällskapet i länet och en annan silverbägare 1922 men inskriften ”Den äldsta färdeneärvda gården”.  (Hem.-skatt. 1 öresl. 16 pngl.) † 15/6 1958.
6U3 MARIA GAGNER, * 16/1 1867, d. t. kolare L. O. Gagner i Franshammar, Hassela. † 24/12 1923.
JONAS LAURENTIUS, * 5/9 1904                         102 Bonde i Berge 6 Berghammarvägen 3
ERIK EVALD ERIKSSON, * 23/7 1907. † 20/7 1986 Bonde i Berge 6, Berghammarvägen 3.
ANNA MARIA, * 12/1 1909                                  103
BRITA LINNEA, * 9/6 1910. Utfl. t. Stockholm 1934

—81—

(Y33) GUSTAF ADOLF BÄCKVALL, * ./. 187.. Cellulosa-arb., bos. i Galtströms bruk, Njurunda sn, V.-norrl.
48 ANNA JULIANA SVEDBERG, * 6/1 1875, d. t. bonden Nils Svedberg i Berge 5, Hassela.
DAGNY LINNEA, * 24/11 1900. Tjän:a i Mörtsjön 1

—82—

48 KATHRINA MARGRETA SVEDBERG, * 9/2 1880, d. t. bonden Nils Svedberg i Berge 5, Hassela. Bos. i Mörtsjön. (Blind.) † 2/1 1948.
NILS EDVIN WESTBERG, * 5/4 1897                    112

—83—

48 ANDERS SVEDBERG, * 5/11 1884, s. t. bonden Nils Svedberg i Berge 5, (Svedje), Hassela. Torpare i Berge. † 13/1 1955.
17V14 EMMA KRISTINA BLIXT, * 25/1 1890, d. t. jordbr. Sven Blixt i Österås, Hassela.
NILS OSKAR, * 28/11 1909. Skogsarb., bos. i Nordanbro
RUTH MARGRETA, * 21/4 1912. † 26/4 1931
ANNA KRISTINA, * 12/2 1914. Bos. i Kölsjön
ERIK ANTON, * 27/12 1915. Skogsarb., bos. i Nordanbro
KARIN LINNEA, * 1/5 1918. Utfl. t. Söderhamn 1956
ELSA BORGHILD, * 31/10 1922. Fabriksarb., bos. i Nordanbro
SVEA MARIA, * 23/4 1925                                  3U46
EVA ELISABET, * 4/6 1929                                 14U12
JONAS YNGVE, * 20/7 1933                                114

—84—

49 ERIK DANIELSSON SVING, * 30/11 1862, s. t. bonden Daniel Swing i Vrångtjärn, Hassela. G. 1889. Torpare i Skrämsta, Bergsjö. Emigr. t. N. Amerika 1892.
1Z117 JOHANNA KRISTINA HANSDOTTER, * 10/9 1870 i Laxbo 2, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1892.
ERIK KONRAD, * 25/4 1890. Emigr. t. N. Amerika
HILDA ELISABET, * 6/1 1892. † 29/4 1892

—85—

49 INGRID MÄRTA SWING, * 28/2 1869, d. t. bonden Daniel Swing i Vrångtjärn, Hassela. Tjän:a, bos. i Svedje 1. † 3/4 1918.
LYDIA ELISABETH, * 21/2 1891                           7S4

—86—

51 ERIK ERIKSSON BROLIN, * 10/10 1876, s. t. gästgiv. Erik Nilsson Frid i Kyrkbacken s3, Hassela. G. 3/4 1920. Förvaltare vid Strömbacka bruk, Bjuråker. Fl. t. Hudiksvall 1939.
(Z51) HJÖRDIS MAGNUSDOTTER NÄS, * 27/6 1894 i Tännäs sn, Jämtl.
LEIF ERIK, * 20/11 1921. † 23/12 1932
MATS, * 9/8 1924. † 22/3 1933

—87—

52 ERIK PERSSON WIKSTRÖM, * 3/1 1864, s. t. bonden Per Jonsson i Stakholm, Hassela. G. 1885. Bonde i Stakholm s2. Emigr. t. Canada 1904.
11Z2 INGEBORG KATRINA TUNSTRÖM, * 22/2 1865, d. t. Joh. Tunström i Torps sn, V.-norrl. (Styvd. t. bonden O. A. Grip i Stakholm.) Emigr. t. Canada 1904.
ANNA MELINDA, * 15/1 1886. Emigr. t. Canada 1904
PER EDVARD, * 26/2 1888. Emigr. t. Canada 1904

—88—

54 JONAS OLOF PERSSON WEDIN, * 31/7 1865, s. t. Per Eriksson i Kölsjön, Hassela. Skomak. o. kolare vid Franshammars bruk, bos. i Dalviken. Utfl. t. Bjuråker 1898.
7Z5 ANNA MARGRETA PERSDOTTER, * 18/12 1864, d. t. torp. Per Ersson i Kölfors.
ANTON ROBERT, * 3/9 1889. Utfl. t. Bjuråker 1898
HILMA MARIA, * 1/12 1891. Utfl. t. Bjuråker 1898
ELIN KATHARINA, * 4/3 1896. Utfl. t. Bjuråker 1898
PER ALFRED, * 30/5 1898. Utfl. t. Bjuråker 1898

—89—

54 HANS PETER PERSSON, * 1/11 1877, s. t. Per Ericsson i Kölsjön, Hassela. G. 18/5 1903. Arrend. i Strömacka, Bjuråker.
1Z218 ANNA KAROLINA MACKIN, * 24/10 1883, d. t. bonden Per Mackin i Rökullen, Bjuråker.
KRISTINA ELIDA, * 5/7 1906. G. m. Erik Olof Ljung i Bjuråker. – (X4)6C9

—90—

55 ERIK OLOF BÄCKVALL, * 12/1 1874, s. t. torp. Jonas Bäckvall i Rigberg, Hassela. G. 20/6 1900. Jordbruk. i Rigberg 2. Utfl. t. Bergsjö 1926. (Bjåsta). † 16/4 1946.
7U4 EDLA JULIANA ÖSTBERG, * 19/4 1874, d. t. bonden Per Östberg i Silveråsen, Hassela. † 2/5 1936.
7U7 ANNA MARGRETA ÖSTBERG, * 3/4 1902, (fosterd.) – (X3)5A29

—91—

55 JONAS GERMANUS BÄCKVALL, * 26/5 1885, s. t. torp. Jonas Bäckvall i Rigberg, Hassela. Arrendator i Rigberg. † 10/11 1963.
2S43 KRISTINA JULIANA ÅS, * 14/5 1884, d. t. bonden Jon. Olof Ås i Lindsjön, Hassela. † 22/2 1962.
ANNA MÄRTA, * 15/12 1909. † 17/1 1913
KARIN AUGUSTA, * 23/4 1911. † 21/11 1924
HELGA KRISTINA, * 21/11 1914                          15R2
JONAS IVAR, * 17/3 1918. † 28/10 1918
JONAS HELGAR, * 1/5 1925                                104
ERIK HENRY, * 8/3 1927. † 10/4 1937

—92—

55 HANS PETER BÄCKVALL, * 29 3 1888, . t. torp. Jon. Bäckvall i Rigberg, Hassela. Torp. i Norrbäck.
9V1 BEDA MARGRETA PERSSON, * 8/5 1893, d. t. bonden Per Persson i Norrbäck.
PER RAGNVALD, * 24/5 1921                              105

—93—

59 PER LJUNGLÖF, * 12/8 1868, s. t. bonden Per Ljunglöf i Rigberg, Hassela. Bonde i Västertanne 5, Bergsjö. † 14/10 1953.
(X4)7F47 KRISTINA KATRINA LING, * 10/2 1871, d. t. kolare Eric Larsson Ling i Furuberg, Bjuråker. † 3/12 1948.
OLIVIA KRISTINA, * 1/1 1893                             (X3)21N2
NANNY MARGARETA, * 29/1 1899                        2Y22
HULDA ANNA KATRINA, * 30/5 1904                    106
HANNA LINNEA, * 2/2 1914                                107

—94—

61 PER EMANUEL STRÄNG, * 21/11 1878, s. t. bonden Erik Sträng i Kölsjön 2, Hassela. G. 2/7 1917. Jordbruk. i Lindsjön 9. † 12/9 1938.
17V10 ANNA BRITA RING, * 12/11 1885, d. t. bonden Anders Ring i Gräsåsen, Hassela. † 25/4 1958.
ERIK ARNE, * 5/4 1918. † 22/12 1931
VERA MARGRETA, * 6/5 1920. † 7/3 1929
OLOF KONRAD, * 14/3 1924. † 7/6 1958
KARL EMANUEL, * 14/9 1925. Utfl. t. Kristinehamn 1954

—95—

61 RICHARD STRÄNG, * 21/5 1892, s. t. bonden Erik Sträng i Kölsjön 2, Hassela. Arrend. i Lindsjön 8. Fl. t. Hög 1931.
6Z34 EVA HELENA KATRINA WALLBERG, * 14/12 1894, d. t. Per Wallberg i Stakholmen, Hassela.
ANNA KRISTINA, * 7/3 1920. Utfl. t. Hög 1931

—96—

61 HANS GUNNAR STRÄNG, * 13/9 1894, s. t. bonden Eric Sträng i Kölsjön 2, Hassela. Arrend. i Gräsåsen.
17V10 AGDA MARIA RING, * 6/5 1898, d. t. bonden Anders Ring i Gräsåsen.
PER ANDRY, * 23/3 1923. Skogsarb., bos. i Gräsåsen
GUNNIL MARGARETA, * 18/3 1932. Hush.-bitr., bos. i Gräsåsen
KARL ERIK, * 16/5 1936. Skogsarb., bos. i Gräsåsen
ANNA-LISA, * 19/3 1939                                    7U17

—97—

63 JONAS RASK, * 22/6 1882, s. t. bonden Jonas Rask i Ängebo s1, Bjuråker. Torp. i Tallbacken, Bjuråker. Utfl. t. Hög 1929.
(X4)45E5 MARGTA ELD, * 23/8 1884, d. t. soldat J. Eld i Sörviksta, Forsa sn, Häls.
SIGNE MARGRETA, * 4/6 1904. G. m. montör J. A. Jakobsson i Delsbo. (X33)12A25
ESTER LINNEA, * 10/4 1906. G. m. Jon. Jonsson i Lia, Bjuråker. (X4)9E18
FRIDA AMANDA, * 5/8 1908. Fl. t. Delsbo 1929
LYDIA VIOLA, * 27/7 1910. Fl. t. Forsa 1941
JONAS RAGNAR, * 27/1 1914. Fl. t. Hög 1929
EDIT MARIA, * 21/2 1915. Fl. t. Hög 1929
JOHAN REINHOLD, * 16/7 1916. Fl. t. Hög 1929
GERDA MARTINA, * 22/2 1918. Fl. t. Hög 1929
SELMA HENRIETTA, * 22/8 1920. Fl. t. Hög 1929
INGA ELVIRA, * 16/9 1921. Fl. t. Hög 1929
YNGVE VALFRID, * 12/10 1923. Fl. t. Hög 1929
GÖTE EDVARD, * 17/3 1925. Fl. t. Hög 1929
FRANS EVALD, * 4/10 1927. Fl. t. Hög 1929

—98—

66 GÖRAN ALFRED LINDHOLM, * 26/11 1876, s. t. torp. H. P. Lindholm i Norrbäck, Hassela. Arrendator i Rigberg. (Lindsjön s2.) † 10/3 1956.
11P2 BRITA AMANDA GRIP, * 8/10 1881, d. t. bonden O. A. Grip i Ölsjön 6, Hassela.
EDVIN VERNER, * 6/9 1900. Skogsarb., bos. i Norrbäck. † 25/11 1934
HOLGER VALDEMAR, * 16/2 1903                        108
AGDA MELINDA, * 10/9 1904
SIGRID MÄRTA, * 9/3 1909                                3R88
PETRUS VALFRID, * 19/1 1917                            109
ANNA DOROTEA, * 2/12 1920                             12Y48

—99—

67 PER GEORG LINDHOLM, * 29/3 1901, s. t. Erik Lindholm i Näppänge, Bjuråker. Skogsarb., bos. i Lia, Bjuråker.
(X4)11C8 ANNA ERIKSSON, * 30,11 1897, d. t. kolare E. Andersson i Alsjö, Bjuråker.
EVY MARIA, * 9/1 1930

—100—

68 NILS RAGNAR LAURENTIUS LINDHOLM, * 18/9 1898, s. t. bonden Joh. Lindholm i Stakholm, Hassela. Byggn.-arb., bos. i Skansfors.
(Y4) KRISTINA SKOGLUND, * 6/5 1900 i Attmar, V.-norrl.
1Z246 BIRGIT MARIA LINDSTEN, * 18/9 1929, (fosterd.) – 110

—101—

78 ANDERS MATIAS BERG, * 20/1 1910, s. t. bonden Per Berg i Frisbo 1:2, Bjuråker. Bonde i Frisbo 1:2.
(X4)12F1 HILDA LINNEA FLYGT, * 10/5 1911, d. t. sergeant E. O. Flygt i Tjärna, Bjuråker.
KARIN LINNEA, * 14/5 1936
KARL GUSTAF, * 6/6 1937

—102—

80 JONAS LAURENTIUS ERIKSSON, * 5/9 1904, s. t. bonden Erik Jonsson i Berge 6, Hassela. Bonde i Berge 6. Berghammarvägen 3. † 14/1 1968
1P52 MARGARETA ELISABET BERGER, * 21/10 1909, d. t. bonden P. S. Berger i Norrbäck, Hassela. † 16/8 1982
ERIK YNGVE, * 7/4 1932, landfiskals-aspirant

—103—

(Y4) PER ARTUR PERSSON BROMHED, * 5/1 1914 i Attmars sn, V.-norrl. Skogsarb. i Berge, Hassela.
80 ANNA MARIA ERIKSSON, * 12/1 1909, d. t. bonden Erik Jonsson i Berge 6.
MARIA BIRGITTA, * 9/10 1939
ULF ESBJÖRN, * 27/1 1942
INGRID GUNILLA, * 4/1 1946

—104—

91 JONAS HELGAR BÄCKVALL, * 1/5 1925, s. t. arrend. J. G. Bäckvall i Rigberg, Hassela. Jordbruk. i Rigberg. Utfl. t. Rogsta sn, Häls. 1951.
12V47 IRIS ELIDA NORD, * 31/7 1932, d. t. K. O. Hellström i Norrbäck, Hassela.
TORD ALVAR, * 7/7 1950. Utfl. t. Rogsta

—105—

92 PER RAGNVALD BÄCKVALL, * 24/5 1921, s. t. torp. H. P. Bäckvall i Norrbäck, Hassela. G. 1945. Jordbruksarb., bos. i Norrbäck.
7T72 ANNA ELIDA NORD, * 24/5 1917, d. t. arrend. Daniel Nord i Norrbäck, Hassela.
INGA LENA, * 5/1 1946
PER JOHAN, * 14/7 1948
HANS RAGNAR, * 3/10 1953

—106—

93 HULDA ANNA KATRINA LJUNGLÖF, * 30/5 1904, d. t. bonden Per Ljunglöf i Västertanne 5, Bergsjö. Hem.-äg. i V. Tanne 5, sen. bos. i Åkern 2:17.
(X4) BIRGIT ELVIRAPERSSON”, * 10/10 1935, (fosterd.) – 111

—107—

(Y4) ERNST AXEL NORDIN, * 16/6 1919 i Attmars sn, V.-norrl. Infl. 1942. G. 7/7 1940. Skogsarb., bos. i Västertanne 5:2, Bergsjö.
93 HANNA LINNEA LJUNGLÖF, * 2/2 1914, d. t. bonden Per Ljunglöf i Västertanne 5, Bergsjö.
PER LENNART BÖRJE, * 30/4 1939                       113
KARL VIDAR RUNE, * 24/3 1942, slipare

—108—

98 HOLGER VALDEMAR LINDHOLM, * 16/2 1903, s. t. arrend. G. A. Lindholm i Norrbäck, Hassela. Bonde i Norrbäck. (Kyrkbyn 12 s4.)
1P51 ANNA GUNHILD SVAN, * 5/11 1909, d. t. P. E. Swan i Norrbäck.
AGDA VILHELMINA VALBORG, * 30/4 1928           (X3) 12D6
ANNIE GUNHILD, * 16/5 1932. Utfl. t. Karlskoga, Örebro l. 1953
KARL ERIK VALDEMAR, * 16/7 1938
INGER-LILL MARGARETA, * 3/4 1946
SVEN ÅKE, * 1/4 1949

—109—

98 PETRUS VALFRID LINDHOLM, * 19/1 1917, s. t. arrend. G. A. Lindholm i Rigberg, Hassela. Arrend. Bos. i Norrbäck.
7T75 SVEA OTTILIA NORD, * 7/3 1923, d. t. bonden L. E. Nord i Norrbäck, Hassela.
LARS HENNING, * 12/8 1940
GÖRAN HENRY, * 5/2 1945
ELLEN MARGARETA, * 24/11 1956

—110—

(T53) KLAS GUNNAR HAGELIN, * 25/9 1925 i Tysslinge, Ör. G. 18/12 1954. Bos. i Njurunda, V.-norrl.
100 BIRGIT MARIA LINDSTÉN, * 18/9 1929, fosterd. t. byggn.-arb. R. L. Lindholm i Skansfors, Hassela.

—111—

106 BIRGIT ELVIRA PERSSON, * 10/10 1935, d. t. Per Erik Persson i Bjuråker. Fosterd. t. H. A. K. Ljunglöf i Åkern. Fl. t. Forsa 1962.
SVEN CHRISTER ”PERSSON”, * 21/7 1954. FL t. Forsa
ERIK CONNY ”PERSSON”, * 20/11 1955. Fl. t. Forsa
KENT ANDERS ”PERSSON”, * 3/3 1957. Fl. t. Forsa
MONICA CHRISTINA ”PERSSON”, * 19/10 1959. Fl. t. Forsa

—112—

82 NILS EDVIN WESTBERG, * 5/4 1897, s. t. K. M. Svedberg i Mörtsön, Hassela. Bonde i Mörtsjön 1:2.
(Y4) BEDA EVELINA LUNDIN, * 12/12 1903 i Attmar, V.-norrl. † 10/1 1963.
ERIK YNGVE, * 30/7 1927. † 10/1 1963

—113—

107 PER LENNART BÖRJE NORDIN, * 30/4 1939, s. t. E. A. Nordin i Västertanne, Bergsjö. Verkst.-arb., bos. i Vade 3:11.
(X3)5G89 SIRI ANNAGRETA WESTRIN, * 29/5 1940, d. t. G. L. Westrin i Fiskvik, Bergsjö.
GUNILLA CHRISTINA, * 22/9 1959

—114—

83 JONAS YNGVE SVEDBERG, * 20/7 1933, s. t. And. Svedberg i Berge, Hassela. G. 5/10 1963. Fabr.-arb., bos. i Nordanbro.
4T65 EIVOR INGEBORG SVING, * 7/3 1939, d. t. A. F. Sving i Ässjö, Hassela.

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva, eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen till Erik Norelius och Joris-Pelle.

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *