Delsbo Fyrhjulsdriven skördare

Sören Stenberg fick patent på en fyrhjulsdriven skördare för skogsbruk 1991


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan.

(73) PATENTHAVARE                           Sören Stenberg, Rolfsberg 3396, 820 60 Delsbo SE

(72) UPPFINNARE                               Bo Bergman, Delsbo SE, Sören Stenberg, Delsbo SE

(74) OMBUD                                       Lindbloms Patentbyrå AB

(54) BENÄMNING                              För skogsarbete och liknande avsedd maskin

(56) ANFÖRDA PUBLIKATIONER    SE A 8803690-0 (B62D 61/10)

SAMMANDRAG:
Uppfinningen avser en för skogsarbete och liknande anpassad maskin (1) uppvisande, två, med varandra via en midjestyrning (2) samverkande, enheter (3, 4), där varje enhet innefattar bl.a. en boggikonstruktion (5, 6) och ett maskinen över mark förflyttande medel. Nämnda medel består bl.a. av fyra hjul (31, 32), vart och ett drivet av en hydraulmotor, där två hjul (31, 32) på var sida boggikonstruktionen (5) är drivna vi en ventilanordning (48). Hydraulmotorerna kan påverkas via en seriekoppling eller en parallellkoppling.

TEKNISKT OMRÅDE
Föreliggande uppfinning hänför sig till en, företrädesvis för skogsarbete och liknande avsedd, maskin och då speciellt till en sådan maskin som uppvisar två, med varandra via en midjestyrning samverkande, enheter och där varje enhet innefattar en boggienhet och maskinen över mark förflyttande medel, i form av hjul.

Uppfinningen avser att i första hand komma till användning vid mindre maskiner, d.v.s. maskiner med en egenvikt mindre än 4 ton och med en lastkapacitet understigande 4 ton.

TEKNIKENS TIDIGARE STÅNDPUNKT
Maskiner för skogsarbete och liknande är tidigare kända i ett flertal olika utföringsformer och i ett flertal olika storleksklasser. Sådana skogsmaskiner utgöres vanligtvis av den gemensamma konstruktionen att de uppvisar två, med varandra via en midjestyrning samverkande, enheter med en drivning på varje enhet.

Man kan också konstatera att för stora maskiner har varje enhet försetts med fyra däck, fästade till en boggikonstruktion, och där dessa däck är mekaniskt drivna från en centralt placerad hydraulmotor.

Härför erfordras då drivaxlar, differentialknutar och liknande kända mekaniska delar, för att från en gemensam hydraulmotor kunna driva dessa hjul och för att kunna erbjuda en differentialspärrfunktion.

Vid sådana stora maskiner har det visat sig att användandet utav fyra däck för varje enhet erbjuder här en tillräckligt hög friktion och greppförmåga mot underlaget för att maskinen framgångsrikt skall kunna framföras även i svår terräng och lastad.

Vidare kan man konstatera att för lättare maskiner har en drivning med fyra däck för varje enhet inte ansetts tillräcklig utan här har resp. enhet nödvändigtvis försetts med två drivband, ett på var sida, och detta har skett i första hand för att kunna erbjuda en tillräckligt hög greppförmåga mot underlaget, om maskinen framgångsrikt skall kunna framföras i svår terräng.

Det är emellertid också känt att ett användande utav drivband medför svåra olägenheter, i det att drivbanden ger markskador och speciellt skador på rotsystemen.

För lättare skogsmaskiner har man dock ansett kravet på framkomlighet få prioritet över skador på mark, träd och rotsystem.

Beaktas de med föreliggande uppfinning signifikativa egenheterna hör också till teknikens tidigare ståndpunkt det som är visat och beskrivet i publikationerna EP-A2-0 252 674 och SE-B-446 074.

I publikationen EP-A2-0 252 674 visas ett fordon med främre och bakre boggikonstruktioner, där en motor driver två hjul synkront över en transmission.

Utnyttjade motorer är här parallellt anslutna till en hydraulpump med de vänstra hydraulmotorerna kopplade till en pump och de högra hydraulmotorerna kopplade till en annan pump.

Vidare har här anvisats utnyttjandet av ventiler, som kan sammankoppla pumparnas verkan så att drivhastigheten kan dubbleras vid färd på väg.

I publikationen SE-B-446 074 visas ett tvådelat terränggående fordon med boggiburen dragenhet och en boggiburen lastenhet vridbart fästade till varandra.

Även här anvisas en synkron drift av resp. hjulpar av en hydraulmotor.

En dubbel hydraulpump är här kopplad för att å ena sidan driva motorerna för dragenhetens högra hjulpar och lastenhetens vänstra hjulpar och å andra sidan driva motorerna för dragenhetens vänstra hjulpar och lastenhetens högra hjulpar och genom att reglera mängden och riktningen, via en manöverspak, kan fordonet styras.

Föreliggande uppfinning kan anses vara en utveckling och förbättring av den konstruktion som är visad och beskriven i den svenska patentskriften 8803690-0 (464 186)

REDOGÖRELSE FÖR FÖRELIGGANDE UPPFINNING

TEKNISKT PROBLEM
Under beaktande av teknikens tidigare ståndpunkt, såsom den beskrivits ovan, framstår det såsom ett tekniskt problem att kunna erbjuda en lätt maskin, anpassad för skogsarbete och liknande, som för ett framgångsrikt framförande genom svår terräng inte kräver drivbandsdrift utan att även för dessa skall åtgärder kunna vidtagas så att de skall kunna utnyttja för tyngre maskiner anvisade, varje boggikonstruktion tillhöriga, fyra hjul med tillhörande grovmönstrat däck, gärna av traktortyp, genom att anvisa en parallell drift av varje hjul och inse betydelsen av att utnyttja en för fyra hjul avsedd ventilanordning.

Det måste vidare få anses vara ett tekniskt problem oh en kvalificerad teknisk insikt att det ovan angivna tekniska problemet kan erbjudas en lösning i de fall de, en boggikonstruktion tillhörig, fyra hjulen med tillhörande traktordäck, vart och ett drives utav en hydraulmotor och de dragenheten tillhöriga fyra hjulen påverkas via en första ventilanordning och de lastenheten tillhöriga fyra hjulen påverkas via en andra ventilanordning.

Det måste vidare få anses vara ett tekniskt problem att kunna komma till den insikten att, för att få en differentialfunktion mellan parvisa hjul å ena sidan boggikonstruktionen och parvisa hjul å andra sidan boggikonstruktionen, trots att resp. hjul är drivet av en hydraulmotor, härför kunna anvisa en enkel hydraulkoppling och två enkla ventilanordningar, som var och en möjliggör en differentierad drift av nämnda hjulpar.

Det måste också få anses vara ett tekniskt problem att kunna finna en ventilanordning, som inte bara erbjuder den önskade differentiella driften av parvisa hjul utan jämväl möjliggör en differentialspärr, som i så fall företrädesvis bör vara elektriskt påverkbar.

LÖSNINGEN
Föreliggande uppfinning anvisar nu en, för skogsarbete och liknande avsedd, maskin, av en lättare typ, som uppvisar två med varandra via en midjestyrning samverkande enheter, där varje enhet innefattar bl.a. en boggikonstruktion och ett maskinen över mark förflyttande medel.

Vid en sådan maskin skall föreliggande uppfinning utnyttja nämnda medel, som skall bestå bl.a. av fyra hjul, med därtill hörande däck, speciellt grovmönstrade däck, gärna av traktortyp, och där vart och ett av dessa är drivet av en resp. hjul tillhörig hydraulmotor, varvid de fyra hydraulmotorerna för den ena enheten, dragenheten, är drivna via en första ventilanordning medan de fyra hydraulmotorerna för den andra enheten, lastenheten, är drivna via en andra ventilanordning av en eller flera hydraulpumpar.

Uppfinningen anvisar speciellt att för en maskin av ovan angiven beskaffenhet föreslås av två hjul, på en sida en boggikonstruktion, är drivna genom en parallellkoppling av de, två dessa hjul tillhöriga, hydraulmotorerna och två hjul, på andra sidan boggikonstruktionen, är drivna genom en parallellkoppling av de, dessa två hjul tillhöriga, hydraulmotorerna.

Såsom lämpliga utföringsformer av en maskin enligt uppfinningen anvisas att den ena hydraulmotorn i ett par kan väljas med en sådan konstruktion att den uppvisar en skivbroms.

Vidare föreslås att den ena boggikonstruktionens fyra hydraulmotorer, en för varje hjul, är drivna av en första hydraulkrets och den andra enhetens fyra hydraulmotorer är drivna av en andra hydraulkrets och där varje krets är tilldelad sin ventilanordning.

För att få en differentialspärr mellan hjulpar på var sin sida boggikonstruktionen föreslås att välja en ventilanordning, som skall vara anpassad för att i ett första läge kunna tillföra parvisa sidoordnade hydraulmotorer samma hydrauloljemängd per tidsenhet som parvisa motstående sidoordnade hydraulmotorer och att ventilanordningen för detta ändamål är elektriskt påverkad.

Slutligen föreslås att boggikonstruktionen är så utförd att boggiinfästningen till enheten sker via en axel med på var sida anordnade dubbla koniska rullager och vilka två koniska rullager är justerbara mot varandra för att kunna upptaga eventuellt glapp, som kan uppstå efter en viss driftstid.

FÖRDELAR
De fördelar som främst kan få anses vara förknippade med en för skogsarbete och liknande avsedd maskin, i enlighet med föreliggande uppfinning, är att en lätt midjestyrd maskin kan för sin drift utnyttja fyra, varje boggikonstruktion tillhöriga, hjul och därtill hörande däck med grov mönstring och genom en separat drivning av resp. hjul, med hjälp av var sin hydraulmotor, är det möjligt att framgångsrikt framföra maskinen även i svår terräng med i vart fall väsentligen samma förutsättningar som kan erbjudas vid banddrift, men där åverkan på mark, skog och rotsystem väsentligen förminskats.

Samtidigt kan driften av de fyra hjulen, med hjälp utav en enkel ventilanordning, ske med differentiering, med samma drivmoment verkande på de båda, ena sidan tillhöriga, hjulen och med annat drivmoment verkande på de båda, andra sidan enheten tillhöriga, hjulen och med hjälp av en elektrisk påverkan av ventilanordningen kan boggikonstruktionens fyra hjul tilldelas en differentialspärrfunktion med samma vridmoment på samtliga de enheten tillhöriga hjulen.

Det som främst kan få anses vara kännetecknande för en för skogsarbete och liknande avsedd maskin, i enlighet med föreliggande uppfinning, anges i det efterföljande patentkravets 1 kännetecknande del.

KORT FIGURBESKRIVNING
En för närvarande föreslagen utföringsform utav en för skogsarbete och liknande avsedd maskin, i enlighet med föreliggande uppfinning, skall nu närmare beskrivas med hänvisning till bifogad ritning där;

Figur 1 visar i sidovy en skogsmaskin med en egenvikt understigande 4 ton och som försetts med hjuldrift

Figur 2 visar maskinen enligt figur 1 i frontalvy

Figur 3 visar i sidovy boggikonstruktionen med borttagna två hjul och deras hydraulmotorer

Figur 4 visar en förenklat hydrauliskt kopplingsschema för de båda enheterna med en seriell inkoppling av de två hydraulmotorerna tillhörande resp. enhets ena sida och

Figur 5 visar ett hydrauliskt kopplingsschema för de båda enheterna med en uppfinningsenlig parallell inkoppling av de två hydraulmotorerna tillhörande resp. enhets ena sida.

BESKRIVNING ÖVER NU FÖRESLAGEN UTFÖRINGSFORM
Med hänvisning till figur 1 och 2 visas således i sidovy och i frontalvy en för skogsarbete och liknande avsedd maskin 1 av en lättare konstruktion. Som utföringsexempel har illustrerats en under varumärket TIMUR 2000 saluförd maskin, med en egenvikt av 3,3 ton.

Denna maskin uppvisar två med varandra, via en midjestyrning 2, samverkande enheter 3, 4, där varje enhet innefattar bl.a. en boggikonstruktion 5 resp. 6 samt maskinen över mark 10 förflyttande medel.

Enheten 3 kan benämnas drivenhet och enheten 4 lastenhet.

Midjestyrningen 2 är i och för sig tidigare känd och utgör icke heller någon del av föreliggande uppfinning, varför denna lämnas utan närmare beskrivning.

Medlet för att förflytta maskinen 1 över marken 10 består bl.a. av boggikonstruktionen 5 för enheten 3 tillhöriga fyra hjul och boggikonstruktionen 6 för enheten 4 tillhöriga fyra hjul.

Varje hjul omfattar ett däck med grov mönstring, vilket är vanligt inom detta område, och gärna ett däck av traktortyp.

Boggikonstruktionen 3 har fyra hjul 31, 32, 33 och 34 medan boggikonstruktionen 4 har fyra hjul 41, 42, 43 och 44, två belägna på ena sidan och två belägna på andra sidan.

Vart och ett utav dessa hjul, fyra hjul för enheten 3 och boggikonstruktionen 5 och fyra hjul för enheten 4 och boggikonstruktionen 6, är drivet av en hydraulmotor. Dessa är tilldelade hänvisningsbeteckningarna 311, 321, 331 och 341 i figur 4 för resp. hjul 31, 32, 33 och 34. Hydraulmotorerna 411, 421, 431 och 441 är avsedda att driva var sitt hjul 41, 42, 43 och 44 för boggikonstruktionen 6 eller enheten 4.

Föreningen av hjulet 31 till hydraulmotorn 311 utgör ingen del av föreliggande uppfinning och är tidigare känd, varför denna inte närmare kommer att beskrivas.

Boggikonstruktionen 5 och boggikonstruktionen 6 är i princip likartade.

Med hänvisning till figur 2 visas i frontalvy boggikonstruktionen 5, som består utav en låda 51, för fasthållande utav hydraulmotorerna 311 och 321, samt en låda 52, för fasthållande av hydraulmotorerna 331 och 341.

Lådan 51 är identiskt lika med lådan 52 och båda fasthålles med hjälp utav en axel 53, vilken på känt sätt är fast förenad till chassit 54. Lådan 51 och 52 är via dubbla koniska kullager 55, 551 vridbart förbundna med axeln 53. Dessa dubbla koniska rullager är anordnade förskjutbara från och mot varandra för att därigenom på var sida kunna erbjuda en injustering av uppträdande lagerspel, för att därigenom kunna kompensera för glapp.

I figur 3 visas i sidovy boggikonstruktionens 5 låda 51 med en urtagning 56 avsedd för nämnda ena dubbla koniska rullager 55 samt med en urtagning 57 och en urtagning 58, omgiven utav en fläns 57a och en fläns 58a, avsedda att kunna fasthålla i figur 3 ej visade hydraulmotorn 311 och 321.

Det föreslås att hydraulmotorn 311 mycket väl kan väljas av en dyrare konstruktion och en som är försedd med en inbyggd skivbroms, tjänande som en parkeringsbroms.

Från figur 4 framgår nu att två hjul 31, 32, på ena sidan boggikonstruktionen 6 eller enheten 3, är drivna genom en seriekoppling av de två dessa hjul tillhöriga hydraulmotorerna 321, 311.

Vidare framgår att den ena enhetens 3 eller boggikonstruktionens 5 fyra hjul är drivna av en första hydraulkrets, innefattande en hydraulpump 46, medan den andra enhetens fyra hjul är drivna av en andra hydraulkrets, innefattande nämnda hydraulmotorer drivna utav en hydraulpump 47.

Pumparna 46 och 47 kan vara dubbla axialkolvpumpar med variabelt flöde.

Pumpen 46 står i förbindelse med en första ventilanordning 48 medan pumpen 47 står i förbindelse med en andra ventilanordning 49.

Eftersom hydraulkretsarna för enheten 3 och hydraulkretsarna för enheten 4 är identiskt lika kommer den efterföljande beskrivningen endast att omfatta enheten 3.

Den kompletta första ventilanordningen 48 kan med fördel omfatta en strömventil, typ MHSE, saluförd av Mannesman Rexroth, samt övrig känd kringutrustning.

Figur 4 visar således att två hjul, på ena sidan boggikonstruktionen, är drivna genom en hydraulisk seriekoppling av de två resp. hjul tillhöriga hydraulmotorerna och vidare framgår att den nedströms belägna hydraulmotorn 311 är via nämnda ventilanordning 48 tillförd en ytterligare andel hydraulolja för att därigenom kompensera för de kända oljeläckage som vid drift uppstår vid hydraulmotorn 321.

Ventilanordningen 48 är i första hand inställd på att kunna leda hydraulolja till de olika parvisa hjulen på var sida enheten med olika kvantitet så att en differentierad drift erhålles vid bl.a. kurvtagning.

I andra hand skall ventilanordningen 48, med hjälp av en elektrisk påverkan, vara anordnad att kunna anpassa till parvisa sidoordnade hydraulmotorer 311, 321 samma hydrauloljemängd per tidsenhet som parvisa motstående sidoordnade hydraulmotorer 331, 341, och därigenom erhålles en differentialspärrfunktion.

Pumparna 46 och 47 skall med fördel vara synkroniserade och samverkar med var sin flödeskrets, via var sin ventil 48, 49.

Vid den praktiska tillämpningen är det att förvänta en betydligt lämpligare utföringsform än den i figur 4 visade seriematningen, nämligen den i figur 5 visade uppfinningsenliga parallellmatningen.

I figur 5 har liknande delar som i figur 4 tilldelats liknande hänvisningsbeteckningar.

I figur 5 illustreras ventilerna 48 och 49 som differentialventiler, exempelvis med typbeteckningen MHA FA HF 25D.

En hjälpventil 48a resp. 49a utgöres av en elektriskt styrd 3/2 riktningsventil, exempelvis med typbeteckning 3WE 6A 5x/A.

En 2-läges backventil 48b resp. 49b är inkopplad enligt schemat.

Således visas att varje enhet är tilldelad sin ventil för att styra oljeflödet till de enheten tillhöriga fyra hydraulmotorerna.

Uppfinningen erbjuder även en möjlighet att kunna anordna axeln 53 för boggikonstruktionen 5 på ett avstånd ifrån midjestyrningen 2 som är lika med avståndet från motsvarande axel för boggikonstruktionen 6 till midjestyrningen 2 och därigenom skapas förutsättningar för att få den bakre enheten att följa hjulspåren för den främre enheten vid kurvtagning.

Uppfinningen är givetvis inte begränsad till den ovan såsom exempel angivna utföringsformen utan kan genomgå modifikationer inom ramen för uppfinningstanken illustrerad i efterföljande patentkrav.

PATENTKRAV

  1. För skogsarbete och liknande avsedd maskin (1) uppvisande, två med varandra via en midjestyrning (2) samverkande enheter (3, 4), där varje enhet innefattar bl.a. en boggikonstruktion (5, 6) och ett maskinen över mark förflyttande medel, varvid nämnda medel för resp. boggikonstruktion består bl.a. av fyra hjul (31, 32, 33 och 34), vart och ett drivet av en hydraulmotor (311, 321, 331 och 341), och att de fyra hydraulmotorerna för en enhet (3) är drivna via en första ventilanordning (48) och att de fyra hydraulmotorerna (411, 421, 431 och 441) för den andra enheten (4) är drivna via en andra ventilanordning (49), k ä n n e t e c k n a d därav, att två hjul, på en sida en enhet, är drivna genom en parallellkoppling av de två, dessa två hjul tillhöriga, hydraulmotorerna (311, 321).
  2. Maskin enligt patentkravet 1 eller 2, k ä n n e t e c k n a d därav, att den ena hydraulmotorn (311) är försedd med en skivbroms.
  3. Maskin enligt patentkravet 1, k ä n n e t e c k n a d därav, att den ena enhetens fyra hydraulmotorer (311, 321, 331 och 341) är drivna av en första hydraulkrets (46) och den andra enhetens fyra hydraulmotorer (411, 421, 431 och 441) är drivna av en andra hydraulkrets (47) via resp. ventilanordning (48, 49) och en hydraulpump.
  4. Maskin enligt patentkravet 1, k ä n n e t e c k n a d därav, att en ventilanordning är anpassad för att i ett första läge tillföra parvisa sidoordnade hydraulmotorer (311, 321) samma hydrauloljemängd per tidsenhet som parvisa motstående sidoordnade hydraulmotorer (331, 341).
  5. Maskin enligt patentkravet 1, k ä n n e t e c k n a d därav, att en boggiinfästning till enheten sker via en axel med dubbla koniska rullager (55) på var sida.
  6. Maskin enligt patentkravet 3, k ä n n e t e c k n a d därav, att den första enheten (3) uppbär en hydraulpump, en ventilanordning och erforderliga hydraulmotorer och att den andra enheten (4) uppbär en ventilanordning och erforderliga hydraulmotorer.Källa: Svensk Patentdatabas
Avskrift: Viveca Sundberg


Personuppgifter

—37P19— Uppgifter ur Delsbo släktbok

14 Pehr Olsson-Stenberg, * 7/2 1859 i Svedja. G. 7/11 1886. Skrädd. Bos. i Ava, Delsbo. † 5/2 1919.
(Y16) Lovisa Olsson, * 3/11 1859 i Grundsunda sn, V.-norrl. † 4/3 1947.
Maria Ingeborg, tv., * 5/9 1887, † 4/11 1888
Olof Edvin, tv., * 5/9 1887, † 17/10 1888
Helga Katharina * 16/11 1889, † 9/3 1924
Naijma Lovisa, tv., * * 25/2 1892                        30T34
Karl Edvin, tv., * 25/2 1892. G. 1928. Skräddarmäst. Bos. i Hudiksvall
Pehr Hjalmar * 30/10 1894, † 18/11 1894 (kikhosta)
Pehr Ruben * 21/9 1896                                    26
Olof Vincent * 22/1 1901                                    27

—27—

19 Olof Vincent Stenberg, * 22/1 1901, s. t. skrädd. P. Stenberg i Ava, Delsbo. G. 10/10 1926. Bonde i Ava 45.
36N14 Karin Olsson, * 3/5 1899, d. t. bonden O. Olsson i Nyåker 4, Delsbo.
Sture Torbjörn * 1/3 1927
Anna Lovisa * 31/10 1932

Sture Torbjörn Stenberg * 1/3 1927.  † 18/3 2004 Bosatt I Rolfsberg, Delsbo.
Gift 22/11 1953 med Märta Linnéa Eriksson * 25/8 1933.  † 16/10 2013 Rolfsberg 5:1
Barn:
Ingrid Birgitta * 22/11 1952
Erik Sören * 5/4 1954
Kjell Torbjörn * 3/6 1957
Bengt Olov * 18/5 1965

Sedan 1999 bor Sören och Anita Stenberg i Skålsvedja 25. Läs om Sörens verksamhet, med skördare.
Sören Stenberg * 5/4 1954 från Rolfsberg i Delsbo Gift 29/12 1989 med Anita Larsson * 28/9 1956.
De har tre barn:
Johan * 23/7 1977.
Anne-Sofie * 29/4 1980.
Carolin * den 14/9 1984.

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gilla den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva, eller donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva  – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *