Stakholmen Bengts

Nybyggare Bengt Eriksson blev av Kongl. Patriot. Sällskapet hugnad med en Silfverbägare om 20 lods vigt, för sitt odligsflit.


Våra uppgifter är skyddade enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande


Läs om mordet i Stakholm 1892.


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan.

 


Stakholm 123 i Hassela. Bild ur boken, Gods och Gårdar 1940, sid 663.
Ägare då var Oskar Leander Brodin som övertagit gårdarna 1926. Gårdarna har gått i arv i 5 generationer sedan 1700-talet. Stamfadern av Bengt Eriksson

—6T100— Uppgifter ur Bergsjö – Hassela släktregister
(T34) OSKAR LEANDER BRODIN, * 24/2 1886 i Lerbäcks sn, Ör. G. 31/3 1918. Bonde o. poststationsförest:e i Kyrkbacken 3, Hassela. (Vistats i Shanghai, Kina 1919-1921 som missionär.) Fl. t. Mölndal 1957. † 10/12 1971 i Hallsberg
70 HILDUR MARGRETA BACKLUND, * 6/3 1891, d. t. bonden And. Backlund i Kyrkbyn 9, Hassela. † 10/5 1951
BENGT OSKAR EMANUEL, * 17/10 1919. Fl. t. Stockholm 1939
ERIK BIRGER, * 27/12 1921                               128
BRITA MARGARETA, * 21/12 1923. Fl. t. Styrsö 1949
RUT KRISTINA, * 23/6 1925                               129

—6T128—
100 ERIK BIRGER BRODIN, * 27/12 1921, s. t. bonden Oskar Leander Brodin i Kyrkbacken, Hassela. G. 23/6 1951. Lantmäst., bos. i Kyrkbacken.
(BD8) RUTH MARIANNE AGSTAM, * 22/1 1926 i Jukkasjärvi, N.-bottens l.
ANDERS BIRGER, * 16/10 1953
BENGT ERIK, * 28/2 1958

—6T129—
(F56) ERNST OLA DANIEL FRITZ, * 27/8 1921 i Jönköping. Infl. fr. Umeå 1953. G. 31/12 1950. Tingsnotarie, bos. i Kyrkbacken, Hassela. Fl. t. Mölndal, Göteb. 1954.
100 RUT KRISTINA BRODIN, * 23/6 1925, d. t. bonden Oskar Leander Brodin i Kyrkbacken, Hassela.
KRISTINA ANNY MARGARETA, * 30/4 1952. Fl. t. Mölndal 1954

 

NORRLANDSPOSTEN DEN 23/6 1849

Uti de af Öfverste af Forsell år 1839 utgifna ”Anteckningar och Statistiska upplysningar öfver Sverige” är intagen en af författaren till denna beskrifning meddelad berättelse om en Torpare-familj från Hassela, hvilken berättelse torde vara förtjent att i socknebeskrifningen inflyta. Den lyder sålunda:

Afledne Torparen Bengt Ersson i Hassela socken och Norra Helsingland, född den 4 februari 1752, började år 1775, eller vid 23 års ålder, att uppodla en skogsmyra i nämda socken, uppförde vid denna odling gård och nedsatte sig der år 1780 samt gifte sig 1782.

Hans föräldrar voro fattigt husfolk, och hustrun, som var torparedotter, hade icke heller någon förmögenhet. Odlingen var så frostländig, att grödan nästan årligen skadades och förstördes, och mannen tvangs derföre, sedan han bebott stället i 13 år eller till år 1793, och derstädes uppodlat 6 tunne- 291/4 kappland plog-jord och 6 tunne- 253/4 kappland äng, att derifrån afflytta med hustru och 8 barn. Mannens utmärkta och ovanliga arbetsamhet omtanke gjorde dock, att han, äfven under dessa hårda åren, tog sig fram med sin stora familj. Han förfärdiga spinnrockar, murade och arbetade, hvad annat som helst åt andra, emellan det han skötte sitt eget.

Sistnämnde år nedsatte han sig en fjerdedels mil längre bort från sitt förra hem, och började der uppodlingen af ett nytt torp, liggande intill de öfrige Stakholmens torpen. Lägenheten var så stenbunden, att hvarje fläck deraf måste brytas med jernstör, samt större *) stenar brännas och sprängas. Det oaktadt upptogs på sådant sätt en åkerrymd af 5 tunnland, oberäknadt inom samma hägnad 4 tunnland äng. På hela åkerrymden finnes nu icke en enda sten, utan är den så slät och jemn som Uplands gärden; men större delen af ägan omgifves af stengärdesgård till 1,300 alnars längd, som gör, efter en bredd af 2½ till 3 alnar, och höjd af tvenne alnar omkring 7000 kubikalnar, hvilken stenmassa uppbrutits endast inom nämnde jordrymd.

Genom bref från Komministern i församlingen upplyst, att detta hjonelag hade inalles 17 barn, hvaraf 13 lefde vid fadrens död 1823; att af de 12 ännu lefvande barnen bebor äldste sonen, en af de förmögnaste personer i socken, fadrens torp, och 9 äro bönder och bondhustrur i denna och nästgränsande socknar, hvilka alla utmärka sig för flit och ordentlighet, och derföre äfven kommit till välstånd; samt ändteligen att mannen vid sin död efterlemnade å det väl odlade torpet en fullbygd gård, fullt bo och 1000 Rdr R:gs i penningar.

Hustrun, moder till alla barnen, lefver ännu (1848). Hon är en glad och treflig gumma, som har få sine likar, icke allenast derföre att hon framfödt och fostrat alla desse barn, utan äfven emedan hon varit en god och förståndig husmoder, och tillika biträdt mannen uti dess märkvärdiga odlingsföretag.

Enligt vid det af mig i Hassela socken förrättade laga skifte, författad häfdebeskrifning, innehåller detta torp med dertill uppröjde skogsslogar och ängar, jemte gamla myrodlingen, hvilken begagnas för höbord:

Areal Uppskattning
Åker- och plogjord 11 tunne- 29½ kappl. 5: 9,297
Ängar och rödningar 21 tunne- 26 kappl. 4: 29,351
Tillsammans 33 tunne- 23½ kappl. 10: 6,648

Källa: Kungliga Biblioteket
Avskrift: Viveca Sundberg


Avskrift dödboken Hassela kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/HLA/1010066/F/1 (1775-1861)

Bengt Ericsson Torpare vid Stakholm, föddes den 4 Febr. 1752 utaf Husman Eric Pehrsson och H. Gölin Benctsdotter i Kyrkbyn. Efter med beröm förrättad årstjenst på åtskilliga ställen, företog han sig å 1775 en arbetsam uppodling af den så kallade Gårdsmyran, der han ock uppförde Gård; men som detta ställe var blottställd för köld, nödgades han efter några år flytta sin gård och allt till Stakholm, der han grep sig an med en i hög grad stenbunden mark, hvilken han med oförtruten flit och möda uppbragt till bördig åker. I anseende härtill blef han af Kongl. Patriot. Sällskapet hugnad med en Silfverbägare om 20 lods vigt, hvilken den 20 October förlidit år honom i kyrkan öfverlemnades — År 1782 trädde han i ägtenskap med Torp. dottren Brita Ericsdotter ifrån Fagernäs och har med henne under dessa 40½ års tid haft 17 barn, 9 söner och 8 döttrar, af hvilka 2 Söner och 2 Döttrar äro med döden afgågne. De öfvriga 13 lefva.

Bröstfeber slöt hans idoga 71-åriga lefnad den 23 April — Begrofs den 4 Maj 1823.

Avskrift: Viveca Sundberg


*) Spräcka sten med eld.


Ett exxempel till.Spräcka sten med eld.


Tips och råd vid bygget av naturstensmur.


Se beskrivning Bygga stenmur.

 

Eric Ersson och hans släkt enligt Bergsjö – Hassela släktregister

—4T4— Uppgifter ur Bergsjö Hassela släktregister

2 ERIC PEHRSSON, * 28/12 1720, s. t. bond. Pehr Andersson i Kyrkbyn 3, Hassela. Nybygg. o. torpare i Bäckaräng. † ./. 178..
6T2 GÖLIN BENGTSDOTTER, * 1/2 1719, d. t. bonde Bengt Olofsson i Kyrkbyn 5, Hassela. † 2/6 1806.
PEHR, * 20/10 1749                                          99
CHERSTIN, * 20/11 1754                                   1T5
BENGT, * 4/2 1752                                           100
ERIC, * 31/12 1757                                           101
ANNA, * 9/12 1760

—4T99—

4 PER ERSSON, * 20/10 1749, s. t. torp. Eric Pehrsson i Bäckaräng, Hassela. Bonde i Bäckaräng 1. † ./. 179..
1S6 GÖLIN PEHRSDOTTER, * 15/12 1747, d. t. bond. Pehr Jonsson i Svedje 1, Hassela. † 8/5 1821.
ERIC, * 20/5 1778. † 5/8 1804 (drunknat)
PEHR, * 16/8 1779                                            1Y11
GÖLIN, * 24/1 1781                                          (X3)3M7
JONAS, * 2/5 1783                                            102
ANDERS, * 16/2 1785. † 21/3 1785
ANDERS, * 23/3 1787                                        1V18


Riksantikvarieämbetets karta visar med en blå markering att vid Stakholm 123, finns en minnessten över Bengt Ericssons gärning

—4T100—
4 BENGT ERICSSON, * 4/2 1752, s. t. torp. Eric Persson i Bäckaränge, Hassela. G. 6/10 1782. Torpare i Stakholmen, Hassela. † 23/4 1823. Den omfattande bouppteckningen efter Bengt Ericsson visar att han var en välbergad person.
1Y5 BRITA ERICSDOTTER, * 17/1 1764, d. t. torp. Eric Jonsson i Fagernäs s1, Hassela. † ./. 1848.
ERIC, * 18/7 1783                                            103
GÖLIN, * 10/11 1784                                        (X3)1K11
PEHR, * 17/12 1785. † 31/3 1799
CARIN, * 24/2 1787                                          5T15
CHERSTIN, * 30/8 1788. † 14/4 1799
BRITA, * 7/5 1790                                            (X3)6H12
HELENA, * 26/3 1791                                        3R33
JONAS, * 17/8 1792. † 19/5 1799
ANNA, * 16/1 1794                                           5R4
HANS, * 19/9 1795                                           104
ANDERS, * 23/4 1797                                        (X3)1J10
PEHR, * 11/4 1799. † 10/11 1829
CHERSTIN, * 31/1 1801. † 10/8 1801
CHERSTIN, * 30/4 1802                                     3T14
JONAS, * 10/8 1805                                          (X3)8F7
OLOF, * 18/6 1807                                            (X3)3N8
DANIEL, * 27/3 1810. † 13/4 1861


—101—

4 ERIC ERICSSON, * 31/12 1757, s. t. bond. Eric Jonsson i Bäckeräng s1, Hassela. G. 6/11 1785. Brukstorpare i Långnäs. † 12/6 1846.
2R10 MARGETA PÅHLSDOTTER, * 23/5 1759, d. t. bonden Pål Danielsson i Nordanbro 2, Hassela. † 1/8 1834.
31U1 JACOB JACOBSSON BERG, * 22/2 1799, (fosters.) – 105

—102—

99 JONAS PERSSON, * 2/5 1783, s. t. bonden Per Ersson i Bäckaräng 1, Hassela. G. 16/10 1808. Bonde i Bäckaräng 1. † 14/11 1871.
1V13 CARIN OLOFSDOTTER, * 14/12 1789, d. t. bonden Olof Danielsson i Hadungsnäs 1, Bergsjö. † 9/8 1862.
GÖLIN, * 12/3 1810. † 18/6 1811
PER, * 14/5 1812                                              106
OLOF, * 21/7 1817                                            107
JONAS, * 16/4 1822. † 13/6 1824
JONAS, * 22/7 1824                                          8Z27
ERIC, * 2/5 1829                                              10T25

—103—

100 ERIC BENGTSSON, * 18/7 1783, s. t. torp. Bengt Ericsson i Stakholmen, Hassela. G. 17/10 1816. Bonde i Stakholm 2. (Hem.-skatt. 1 öresl.) † 6/10 1872.
2R13 GUNILLA DANIELSDOTTER, * 19/9 1790, d. t. bonden Daniel Pålsson i Nordanbro 2, Hassela. † 17/3 1876.
BENGT, * 22/10 1817                                        1Z92
DANIEL, * 27/3 1820                                         108
ERIC, * 30/5 1823                                            109
BRITA, * 25/2 1826                                           (X3)12B11
PEHR, * 12/10 1828                                          2T39
INGRID, * 2/6 1831                                          5T43
GUNILLA, * 3/6 1834. Bos. i Stakholm. † 4/4 1931

—104—

100 HANS BENGTSSON, * 19/9 1795, s. t. torp, Bengt Ericsson i Stakholmen, Hassela. Bonde i Hamre s1, Bergsjö. (Hem.-skatt. 3 öresl. 2 1/2 pngl.) † 14/5 1874.
(X3)6E8 KERSTIN ERSDOTTER, * 31/7 1801, d. t. bonden Eric Olofsson i Älgered 6, Bergsjö. † 8/3 1879.
ANDERS, * 15/7 1824                                        110
PER, * 17/5 1830                                              (X3)3H14
BRITA, * 13/2 1833                                           (X3)5N36
CHRISTINA, * 14/1 1842                                    (X3)5N32

—105—

101 JACOB JACOBSSON BERG, * 22/2 1799, s. t. smeden Jacob Berg i Franshammar, Hassela. (Fosters. t. E. Ericsson i Långnäs). G. 2 ggr. Torpare i Långnäs. † 2/1 1873.
5S11 GUNILLA DANIELSDOTTER, * 3/4 1796, d. t. torp. Dan. Danielsson i Ölsjön, Hassela. G. 5/4 1825. † 20/5 1837.
26U3 GUNILLA JÖNSDOTTER, * 19/7 1800, d. t. kolare Jöns Larsson i Franshammar, Hassela. G. 25/6 1839. † 7/3 1851.
ERIC, * 27/9 1840                                            111

—106—

102 PER JONSSON, * 14/5 1812, s. t. bonden Jon. Persson i Bäckaräng 1, Hassela. G. 10/7 1839. Bonde i Bäckaräng s1. (Hem.-skatt. 20 pngl.) † 1865.
2T14 MARGRETA HANSDOTTER, * 12/4 1815, d. t. bonden Hans Jonsson i Kyrkbyn 1, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1873.
CARIN, * 13/10 1839                                         3T19
ANNA, * 17/12 1843. Emigr. t. N. Amerika 1869
JONAS, * 13/8 1846. Emigr. t. N. Amerika 1867
MARGRETA, * 23/11 1849. Emigr. t. N. Amerika 1873
HANS, * 10/7 1853. Emigr. t. N. Amerika 1869

—107—

102 OLOF JONSSON, * 21/7 1817, s. t. bonden Jon Persson i Bäckaräng 1, Hassela. G. 2/7 1845. Bonde i Bäckaräng 1. (Hem.-skatt. 20 pngl.) Emigr. t. N. Amerika 1889.
1Y12 CHERSTIN HANSDOTTER, * 2/9 1824, d. t. bonden Hans Hansson i Fagernäs 1, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1889.
CARIN, * 13/8 1849                                          112
JONAS, * 28/2 1852                                          113
CHRISTINA, * 28/2 1865. Emigr. t. N. Amerika 1889

—108—

103 DANIEL ERIKSSON, * 27/3 1820, s. t. Eric Bengtsson i Stakholm 2, Hassela. Bonde i Stakholm 3. (Hem.­ skatt. 1 öresl. 1/10 pngl.) † 30/10 1905.
11U3 MARGRETA JONSDOTTER, * 28/5 1837, d. t. arrend. Jon. Olsson i Lillsund, Hassela. Tid. g. o. omg.                                                                 1S24.
JONAS ERIK, * 8/4 1859                                    114

—109—

103 ERIC ERICSSON, * 30/5 1823, s. t. bonden Eric Bengtsson i Stakholm 2, Hassela. G. 16/6 1853. Bonde i Stakholm 2. (Hem.-skatt. 1 öresl.) † 29/4 1896.
10T15 BRITA ANDERSDOTTER TUPP, * 24/1 1834, d. t. bonden Anders Tupp i Kyrkbacken, Hassela. † 22/7 1910.
BENGT, * 3/1 1857                                           115

—110—

104 ANDERS HANSSON WENNBERG, * 15/7 1824, s. t. bonden Hans Bengtsson i Hamre 3, Bergsjö. G. 29/4 1852. Bonde i Hamre 3. † 7/1 1903.
(X3)9M5 BRITA JONSDOTTER STRÖM, * 5/3 1826, d. t. bonden Jonas Ström i Östertanne 3. Bergsjö. † 24/6 1897.
CHRISTINA, * 11/3 1854                                    116
HANS, * 22/6 1859. † 22/9 1870

—111—

105 ERIC JACOBSSON FRIBERG, * 27/9 1840, s. t. torp. Jacob Berg i Långnäs, Hassela. G. 29/6 1862. Torpare i Långnäs, Franshammar. † 27/6 1888.
12U5 BRITA OLOFSDOTTER, * 2/9 1838, d. t. kolare Olof Olofsson i Franshammar, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1899.
JACOB, * 1/10 1863                                          117
MARGARETA, * 20/10 1870. Emigr. t. N. Amerika 1891
OLOF, * 31/5 1873. Emigr. t. N. Amerika 1892

—112—

5S19 ERIC NILSSON SJÖLANDER, * 24/7 1850, s. t. bonden Nils Jonsson i Hällåsen 2-3, Hassela. G. 21/6 1875. Måg o. bonde i Bäckaräng 1. Emigr. t. N. Amerika 1889.
107 CARIN OLOFSDOTTER, * 13/8 1849, d. t. bonden Olof Jonsson i Bäckaräng 1, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1889.
KRISTINA MATILDA, * 17/5 1876. Emigr. t. N. Amerika 1889
ANNA ERIKA, * 22/2 1878. Emigr. t. N. Amerika 1889
OLOF, * 18/4 1880. † 20/4 1880
OLOF, * 12/5 1881. Emigr. t. N. Amerika 1889
JONAS, * 25/7 1883. Emigr. t. N. Amerika 1889
KLARA ELVIRA, * 29/6 1885. Emigr. t. N. Amerika 1889
ESTER KATHARINA, * 18/3 1888. Emigr. t. N. Amerika 1889

—113—

107 JONAS OLOFSSON ÄNGMAN, * 28/2 1852, s. t. bonden Olof Jonsson i Bäckaräng 1, Hassela. G. 29/12 1875. Måg o. bonde i Stensjön 1. Emigr. t. N. Amerika 1887.
1Z91 ANNA MARGRETA ERICSDOTTER, * 15/3 1855, d. t. faktor Eric Olofsson i Stensjön 1, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1887.
ERIK HERMAN, * 20/11 1876. † 4/1 1877
KRISTINA ELISABET, * 16/11 1877. Emigr. t. N. Amerika 1887
HANNA KATRINA, * 5/2 1880. Emigr. t. N. Amerika 1887
ULRIKA JOSEFINA, * 7/8 1882. † 29/9 1882
OLOF AMBROSIUS, * 8/12 1883. † 8/3 1885
JONAS CORNELIUS, * 1/1 1885. Emigr. t. N. Amerika 1887
KARIN ALVIRA, * 29/5 1886. Emigr. t. N. Amerika 1887

—114—

108 JONAS ERIK DANIELSSON HOLM, * 8/4 1859, s. t. bonden Daniel Eriksson i Stakholm 3, Hassela. G. 4/12 1891. Bonde i Stakholm 3. Utfl. t. Attmar, V.-norrl. 1901.
(Y4) ELISABET AMANDA HÖGLUND, * 8/6 1870 i Attmar sn, V.-norrl.
ERIK EGRON FERDINAND, * 15/5 1896. Utfl. t. Attmar 1901
HILDA MARGRETA ZENOBIA, * 23/8 1898. Utfl. t. Attmar 1901


Hudiksvalls Nyheter den 31 augusti 1906

—4T115—
109 BENGT ERIKSSON LUNDHOLM, * 3/1 1857, s. t. bonden Erik Eriksson i Stakholm 2, Hassela. G. 11/11 1886. Bonde i Stakholm 2. † 4/11 1925.
(X3)5N36 CHRISTINA ERIKSDOTTER, * 27/2 1862, d. t. bonden Erik Persson i Vade 7, Bergsjö. † 29/9 1953.


Hudiksvalls Posten den 29 december 1900


—5T75—

60 JONAS HELMER ENGLÖF, * 14/2 1893, s. t. bonden Jonas Englöf i Stakholm s4, Hassela. G. 11/12 1924. Arrend. i Stakholmen 2.
(X22) MARGRETA ERIKSSON, * 31/12 1889 i Idenors sn, Häls.
3R53 PER ALBERT ”UDD” * 1/12 1923 (fosters.) Utfl. t. Sundsvall 1959

 

 

Stakholmen [X 108 ](Hassela sn)
Motivering:
Bymiljö med en för 1800-talet och trakten speciell byggnadstradition samt odlingslandskap.
Uttryck för riksintresset:
Fyrkantsbyggda gårdar med ekonomibyggnader i vinkel, täckta av valmade tak som
möjligjort stora byggnadsvolymer.
Källa:
Riksantikvarieämbetet  Riksintressen

 

 

Dom här har också bott i Stakholm – utan inbördes ordning

—6Z3— Uppgifter ur Bergsjö – Hassela släktregister

2 PEHR OLOFSSON, * 19/7 1719, s. t. skomak. Olof Olofsson i Hadungsnäs, Ber,gsjö. G. 2 ggr. Nybyggare i Stakholmen. † 12/6 1799.
2P5 CARIN ERICSDOTTER, * 24/12 1717, d. t. bonden Eric Esbjörnsson i Berge 2, Hassela. G. 11/11 1743. † 26/2 1752.
4R5 CARIN DANIELSDOTTER, * 29/1 1731, d. t. sold. Daniel Färdig i Nordanbro, Hassela. G. 1753. † 31/3 1815.
CARIN, * 20/1 1754                                          6T9
OLOF, * 16/2 1756                                            5
SIGRID, * 24/12 1759
ANNA, * 27/1 1763                                           9U2
DANIEL, * 20/7 1766                                         6
BRITA, * 20/8 1769                                           5T8
INGRID, * 2/2 1773

—4—

2 HANS OLOFSSON, * 1/11 1739, s. t. skomak. Olof Olofsson i Hadungsnäs, Bergsjö. G. 25/10 1762. Nybyggare i Stakholmen. † 26/5 1818.
2R9 CARIN PEHRSDOTTER, * ./3 1737, d. t. bonden Pehr Påhlsson i Sniptorpet, Bjuråker. (Tid. g. o. änka.) † 6/1 1813.
PAUL, * 11/6 1763                                            56
OLOF, * 8/2 1765
PEHR, * 11/4 1767                                            (X3)1J7
ANNA, * 26/10 1771                                          1T8
ERIC, * 27/7 1775                                            7
CARIN, * 28/6 1779                                          2P21

—5—

3 OLOF PEHRSSON, * 16/2 1756, s. t. nybygg. Pehr Olofsson i Stakholmen, Hassela. Torpare i Stakholmen. † 5/1 1808.
1Y6 BRITA PEHRSDOTTER, * 23/10 1759, d. t. bonden Pehr Hansson i Fagernäs 1, Hassela. † 29/11 1829.
PEHR, * 4/6 1786                                             8
CARIN, * 24/2 1788           2Y10
HANS, * 1/2 1790. † 14/11 1813
OLOF, * 9/7 1791. † 24/10 1805
BRITA, * 28/10 1796. † 7/4 1800
DANIEL, * 12/10 1798                                       9
BRITA, * 26/7 1800. † 13/3 1867
ANNA, * 26/5 1804                                           5T36


—6Z7—

4 ERIC HANSSON, * 27/7 1775, s. t. nybygg. Hans Olofsson i Stakholmen, Hassela. G. 6/5 1798. Torpare i Kölsjön, ”Stakholmen”. † 24/6 1833.
1Z103 CHERSTIN MATSDOTTER, * 28/3 1772, d. t. nybygg. Mats Påhlsson i Fagerbacken, Hassela. † 4/5 1854
HANS, * 8/8 1799                                             11
OLOF, * 28/2 1802                                            12
MATHIAS, * 7/12 1804. Dräng i Nordanbro. † ./. 1825
CARIN, * 29/10 1807                                         3R21
CHERSTIN, * 19/9 1810                                     13
MARTA, * 29/4 1813                                          5S29

—6Z8—

5 PEHR OLOFSSON, * 4/6 1786, s. t. torp. Olof Pehrsson i Stakholmen, Hassela. G. 7/4 1816. Bonde i Berge s6, ”Stakholmen”.
1P12 CHERSTIN NILSDOTTER, * 12/7 1793, d. t. kolare Nils Nilsson i Dalvik, Hassela.
BRITA, * 17/6 1817                                           17V4
OLOF, * 17/12 1822                                          14


SUNDSVALLS TIDNING DEN 13/8 1885

Våldsamt åsknedslag
Åskan nedslog natten till den 3 d:s hos hemmansegaren Olof Persson i Stakholmen, Hassela. En större mangårdsbygning som blifvit uppförd under sommaren led mest af det lössläpta elementet. En knut på södra gafveln krossades. Flera stockar lössletos och kastades 100 fot därifrån. Yttertaket blef ganska illa medfaret och flera stockar i de innantill varande väggarne splittrades och afsletos. Flera hål gjordes i marken, hvarefter strålen gått öfver gården in i stallet, beläget på 40 fots afstånd från bygningen, och där uppkastat golfvet och farit illa fram. En häst, tillhörande Erik Sjölander i Bäckaräng, blef dock oskadad. Båda dörrarna i stallet blefvo uppkastade fast de stodo för pålagda hakar. En där förvarad slipsten lösslets och slungades ett godt stycke. En stege splittrades i trasor. Ladugården jämte stall voro sammanbygda med den mangårdsbygnad, där gårdsfolket låg. I denna bygnas öfre våning blef en mindre lucka för en glugg lössliten och kastad in på golfvet.

Källa: Kungliga Biblioteket
Avskrift: Viveca Sundberg


—6Z14—
8 OLOF PERSSON, * 17/12 1822, s. t. bonden Pehr Olofsson i Stakholmen, ”Berge s6”, Hassela. Bonde i Berge s6. (Hem.-skatt. 18 pngl.) † 1/6 1888.
27U5 ANNA ELISABET JONSDOTTER MEJER, * 23/5 1822, d. t. smeden Jon. Mejer i Franshammar, Hassela. † 12/7 1872.
BRITA CHRISTINA, * 22/9 1849. Bos. i Stakholmen 5. † 4/5 1899
PER ”STRID”, * 10/12 1852. Emigr. t. N. Amerika 1888
ANNA ELISABETH, * 23/3 1855                           27

—6Z27—
17 PER DANIELSSON WALLSTRÖM, * 4/1 1861, s. t. bonden Daniel Wallström i Lindsjön, Hassela. G. 4/1 1886. Måg o. bonde i Stakholmen 5, (Berge s6). † 26/9 1910.
14 ANNA ELISABETH OLOFSDOTTER, * 23/3 1855, d. t. bonden Olof Persson i Stakholm. † 25/7 1907.
KRISTINA, * 17/6 1890. † 5/7 1894
KLARA, * 3/8 1893                                            51
JOHANNA, * 22/4 1896. Fl. t. Skuttunge, Upps. 1919


—2P12—

6 HANS HANSSON WESTMARK, * 26/2 1728, s. t. sold. Hans Lustig i Kölsjön, Hassela. G. 6/7 1755. Har tid. varit sjöman o. sågv.-arb., sen. nybyggare i Stakholmen. † 28/11 1765.
(X4) LISBETH ERICSDOTTER, * ./. 1727, d. t. bonden Eric Olsson o. h. h. Margta Danielsdotter i Furuberg, Bjuråker. Änka o. omg.             17.
ERIC, * 27/11 1758                                           18

—2P17—

(Y39) HINDRIC HINDRICSSON BJÖRK, * 20/9 1745, s. t. båtsman Henr. Jonsson Björk o. h. h. Anna Persdot. i Selångers sn, V.-norrl. G. 19/6 1768. Nybygg. i Stakholm, Hassela.
12 ELISABETH ERICSDOTTER, * ./. 1727, d. t. bonden Eric Olsson i Furuberg, Bjuråker. (Tid. g. o. änka.) † 4/2 1804.
ANNA, * 15/3 1769                                           (X3)4B37

—2P18—

12 ERIC HANSSON, * 25/11 1758, s. t. nybygg. Hans Westmark i Stakholmen, Hassela. G. 19/11 1786. Torp. i Stakholmen. † 19/6 1799.
1R4 VENDELA PERSDOTTER, * 21/11 1764, d. t. bonden Per Olofsson i Nordanbro 1, Hassela. † 23/3 1843.
HANS, * 7/4 1788                                             23
PEHR, * 23/11 1789                                          1Z72
ERIC, * 16/3 1792                                            2T25
ELISABETH, * 26/3 1796. † 26/3 1796
HINDRIC, * 24/11 1798                                     24

—2P23—

18 HANS ERICSSON, * 7/4 1788, s. t. torp. Eric Hansson i Stakholm, Hassela. G. 8/11 1812. Bonde i Stakholm 3. (Hem.-skatt. 1 öresl. 2 pngl.) † 5/10 1856.
1Z50 ANNA LARSDOTTER, * 17/9 1784, d. t. bonden Lars Olofsson i Kölsjön s6, Hassela. † 17/1 1871.
ERIC, * 10/12 1813                                           40


—1P35—

23 PER OLOFSSON SWING, * 30/1 1853, s. t. bonden Olof Nilsson i Norrbäck 2, Hassela. G. 8/11 1876. Bonde i Norrbäck 2. (Hem.-skatt. 9 1/3 pngl.) Sen. bos. i Stakholmen. † 7/3 1912.
5S16 MARGRETA JOHANSDOTTER, * 30/10 1847, d. t. torp. Joh. Persson Flink i Norrbäck. † 23/1 1932.
JOHAN OLOF, * 25/9 1877. † 29/9 1977
NILS OLOF, * 22/10 1878. Arrend. i Åkern 4:2, Bergsjö. † 12/1 1946
KARIN MARGRETA, * 28/8 1881. Utfl. t. Jättendal 1903
MARIA, * 2/9 1883                                            2T51
JOHANNA, * 30/9 1886. Fl. t. Bergsjö 1942. † 11/1 1960
EMMA KRISTINA, * 23/7 1889                             18U22
ANNA GUNILLA, * 14/2 1892                              64


—1P41—

24 MATIAS HENRICSSON LINDHOLM, * 18/9 1830, s. t. Henric Ljung i Kölsjön, Hassela. Husman, bos. i Stakholmen. † 25/3 1874.
1U6 ANNA NILSDOTTER FRISK, * 20/3 1828, d. t. kolare Nils Frisk i Långnäs, Hassela. † 1/6 1915.
NILS LINDHOLM, * 25/6 1851. Skollärare i Hassela. Utfl. t. Borlänge 1881
HENRIC PETTER, * 16/7 1854                             65
ERIC, * 19/12 1857. † 28/4 1858
ERIC, * 16/5 1860                                            67
HANS, * 16/8 1862. Emigr. t. N. Amerika 1882
KARIN MARGRETA, * 22/1 1865. Emigr. t. N. Amerika 1865
JOHAN, * 24/11 1868                                        68


—1P52—

PER JONSSON, * 11/7 1820, s. t. husman Jon Jonsson i Bäckaräng, Hassela. G. 1856. Måg o. bonde i Stakholm. (Berge ss6). † 3/4 1885.
32 ANNA ERSDOTTER, * 19/2 1828, d. t. bonden Eric Hansson i Stakholmen, (Berge), Hassela. † 11/10 1915.
CARIN ELISABET, * 24/2 1857                            2U9
ANNA, * 10/12 1860                                          1Z110
JONAS, tv, * 3/1 1864. † 24/8 1864
ERIK, tv, * 3/1 1864                                          87


—1P66—

41 HENRIK PETER LINDHOLM, * 16/7 1854, s. t. husman M. Lindholm i Stakholmen, Hassela. Jordbruk. i Stakholmen (Berge s2). † 15/4 1929.
2S31 SIGRID CATHRINA GÖRANSDOTTER, * 3/7 1855, d. t. bonden Göran Hamberg. Stakholmen. † 1/3 1947.
GÖRAN ALFRED, * 26/11 1876                            98

—1P67—

41 ERIC LINDHOLM, * 16/5 1860, s. t. husman Matias Henriksson i Stakholmen, Hassela. Arb., bos. i Stakholmen. Fl. t. Näppänge, Bjuråker 1897. † 20/3 1937.
2S31 INGRID SOFIA HAMBERG, * 2/9 1860, d. t. mjöln. Göran Hamberg i Stakholmen. † 24/4 1936.
ESTER ELIDA, * 15/1 1886                                 7T72
SIGNE ELVIRA, * 28/1 1889. Bos. i Brännbo, Bjuråker (X4)42E3
ALMA EMILIA, * 9/2 1895. G. m. And. Bergström i N. Lia,
Bjuråker                                                          (X4)36A15
ERIK GUNNAR, * 1/10 1896. Arrend. i Blixbo, Bjuråker
KARL GOTTFRID, * 28/1 1898. Skogsarb. i Blixbo, Bjuråker
KLARA DOROTEA, * 7/3 1900. G. m. K. V. Friberg i Blixbo,
Bjuråker                                                          (X4)23H23
PER GEORG, * 29/3 1901                                   99

—1P68—

41 JOHANFERNLUNDLINDHOLM, * 24/4 1868, s. t. Eric Lindholm i Stakholm, Hassela. G. 8/9 1895. Bonde i Stakholmen 6 (Berge sss3). † 1/10 1918.
(X3)15B13 ANNA MARGRETA NORELL, * 14/11 1866, d. t. skomak. Lars Norell i Vrångtjärn, (Sörboda), Hassela. † 25/9 1953.
JENNY ADELIA, * 10/7 1896. † 13/11 1899
NILS RAGNAR LAURENTIUS, * 18/9 1898              100
AGDA MARIA INGEGERD, * 22/11 1900. Fl. t. Torp, V.-norrl. 1924
ANNA ADINA INGEBORG, * 23/8 1902. Fl. t. Skedevi, Ög. 1922
JUDIT ADELIA KATARINA, * 14/3 1905                 18P2
JOHAN ERIK ALFONS, * 8/2 1907. † 5/7 1928
MÄRTA JOHANNA MARGARETA, * 30/9 1908          4T73


—1P56—

32 CARIN ERSDOTTER, * 19/4 1848, d. t. bonden Erik Hansson i Berge ss6, ”Stakholmen”, Hassela. Tjän:a i Stakholmen s1.
CARIN MARGRETA, * 13/9 1874


—1P68—

41 JOHANFERNLUNDLINDHOLM, * 24/4 1868, s. t. Eric Lindholm i Stakholm, Hassela. G. 8/9 1895. Bonde i Stakholmen 6 (Berge sss3). † 1/10 1918.
(X3)15B13 ANNA MARGRETA NORELL, * 14/11 1866, d. t. skomak. Lars Norell i Vrångtjärn, (Sörboda), Hassela. † 25/9 1953.
JENNY ADELIA, * 10/7 1896. † 13/11 1899
NILS RAGNAR LAURENTIUS, * 18/9 1898              100
AGDA MARIA INGEGERD, * 22/11 1900. Fl. t. Torp, V.-norrl. 1924
ANNA ADINA INGEBORG, * 23/8 1902. Fl. t. Skedevi, Ög. 1922
JUDIT ADELIA KATARINA, * 14/3 1905                 18P2
JOHAN ERIK ALFONS, * 8/2 1907. † 5/7 1928
MÄRTA JOHANNA MARGARETA, * 30/9 1908          4T73


—1P87—

52 ERIK PERSSON WIKSTRÖM, * 3/1 1864, s. t. bonden Per Jonsson i Stakholm, Hassela. G. 1885. Bonde i Stakholm s2. Emigr. t. Canada 1904.
11Z2 INGEBORG KATRINA TUNSTRÖM, * 22/2 1865, d. t. Joh. Tunström i Torps sn, V.-norrl. (Styvd. t. bonden O. A. Grip i Stakholm.) Emigr. t. Canada 1904.
ANNA MELINDA, * 15/1 1886. Emigr. t. Canada 1904
PER EDVARD, * 26/2 1888. Emigr. t. Canada 1904


—18P1—

(E87) ERIK GUSTAF WIKLUND, * 14/2 1864 i Skedevi sn, Ög. Torpare i Stakholmen, Hassela. † 19/11 1931.
(Y4) MARTA ANDREETTA ÅSÉN, * 15/6 1866 i Attmars sn, V.-norrl. † 5/5 1939.
HULDA ELEONORA, * 13/11 1890. Fl. t. Malung,Kopp. 1921
GUSTAF ARVID, * 23/4 1892. Skogsarb. † 13/9 1918
ERIK EDVIN, * 22/5 1894. Fl. t. Marstrand 1908
LARS BERTIL, * 17/1 1896. Fl. t. Bergsjö 1923
BERTA GUSTAVA, * 20/6 1898. † 3/10 1918
KNUT HILDING, * 26/2 1901 – 2
VERNER ARRAHAM, * 20/3 1903. Smed. † 20/6 1920
MÄRTA BIRGITTA, * 15/1 1906. Fl. t. Hedesunda 1938
KARL VALTER, * 5/11 1909. † 9/10 1911


—2R9—

6 PÅHL NILSSON, * 31/3 1732, s. t. dragon Nils Brech i Nordanbro, Hassela. G. 28/6 1757. Nybygg. i Stakholmen. † 8/4 1760 (drunknat i Forsa).
(X4) CARIN PEHRSDOTTER, * ./3 1737, d. t. bonden Pehr Påhlsson o. h. h. Elisabet Ersdot. i Sniptorpet, Bjuråkers sn. Änka o. omg. – 6Z4.
ELISABET, * 22/2 1758                                      10T4
HELENA, * 8/8 1760


—3R45—

27 DANIEL ERIKSSON ÄNG, * 12/5 1853, s. t. bonden Erik Norberg i Lindsjön 2, Hassela. G. 25/6 1886. Bonde i Gräsåsen ss3, sen. i Stakholmen 5. † 18/1 1943.
1V35 INGRID NILSDOTTER, * 10/2 1862, d. t. bonden Nils Nilsson i Vrångtjärn 2, Hassela. † 29/10 1943.
ERIK ALGOT, * 30/7 1887. Vägarb., bos. i Gräsåsen
NILS BERNHARD, * 19/3 1897                            73


—3R72—

44 DANIEL ISEDOR LINDSTEN, * 14/12 1888, s. t. torp. Erik Lindsten i Gräsåsen, Hassela. G. 20/5 1918. Bonde i Gräsåsen, sen. i Stakholmen 1.
5Z16 BRITA KATHRINA HÖGLUND, * 21/8 1887, d. t. bonden Per Höglund i Stakholm, Hassela.
SIGNE ERIKA, * 23/6 1922                                 17V22
SIGRID MARGARETA, * 22/12 1924                     6Z55

—73—

45 NILS BERNHARD ÄNG, * 19/3 1897, s. t. bonden Daniel Äng i Stakholm (Berge ss3), Hassela. Bonde i Stakholm (Berge ss3, s5 o. s6).
5S83 MARGRETA NORLING, * 12/9 1906, d. t. bonden Erik Norling i Lindsjön 2, Hassela.
NILS HERBERT, * 19/1 1926. Maskinist, bos. i Berge
ERIK DANIEL, * 20/7 1935. Skogsarb., bos. i Stakholmen
JOHN INGEMAR, * 9/8 1938. Skogsarb., bos. i Stakholmen


—7R4—

2 PEHR ANDERSSON, * 29/6 1737, s. t. korpr. And. Wattlind i Nordanbro, Hassela. G. 21/10 1764. Nybygg. o. torpare i Stakholmen. † 13/4 1803.
12T5 ANNA ERSDOTTER, * 27/12 1731, d. t. nämndem. Eric Danielsson i Nordanbro 4. Tid g. o. änka. † 27/3 1806.
JONAS, * 3/7 1766                                            8


—7R8—

4 JONAS PEHRSSON, * 3/7 1766, s. t. nybygg. Pehr Andersson i Stakholmen, Hassela. G. 30/10 1796. Bonde i Stakholmen (Nordanbro s4). † 28/9 1858.
4T5 BARBRO PEHRSDOTTER, * 31/10 1774, d. t. bonden Pehr Andersson i Kyrkbyn 3, Hassela. † 2/12 1809.
ANNA, * 11/12 1800                                          8Y3
GUNILLA, * 24/6 1803                                       5U9
CARIN, * 3/3 1806. † 27/3 1806
PER, * 26/9 1807                                              13


—7R13—

8 PER JONSSON, * 26/9 1807, s. t. bonden Jon. Persson i Stakholm (Nordanbro s4). G. 5/12 1839. Bonde i Nordanbro s4 (Stakholm) Hem.skatt. 1 öresl. 2 pngl. † 10/1 1871.
26U3 BARBRO JÖNSDOTTER, * 4/2 1810, d. t. kolare Jöns Larsson i Franshammar, Hassela. † 7/5 1885.
JONAS ”ENGLUND”, * 25/10 1840. Dräng i Älvsund s2. † 21/1 1920
CHRISTINA, * 10/2 1843                                    3T20
BARBRO, * 22/5 1845. † 18/5 1857
JÖNS, * 2/10 1848                                            21
PER ”LIND”, * 15/10 1851. Fl. t. Bergsjö 1887


—7R21—

13 JÖNS PERSSON ENGLUND, * 2/10 1848, s. t. bonden Per Jonsson i Nordanbro s4, ”Stakholmen”, Hassela. G. 11/11 1875. Bonde i Nordanbro s1. (Stakholmen). (Hem.skatt. 1 öresl. 2 pngl.) † 25/5 1887.
4T23 CHRISTINA HANSDOTTER, * 16/12 1849, d. t. bonden Hans Eriksson i Kyrkbacken 2, Hassela. Utfl. t. Bergsjö 1887 (Älvsund). † 15/12 1928.
BRITA CHRISTINA, * 28/8 1876                          (X3)5G75
BARBRO CATHRINA, * 9/6 1879                          1S33
PER, * 3/8 1882                                                26
EMMA REGINA, * 24/9 1886. † 4/8 1889


—8R2—

1 PER ERIK LARSSON SCHVARTZ, * 7/8 1863, s. t. Lars Persson i Mörtsjön, Hassela. Arbetare, bos. i Stakholm. Emigr. t. N. Amerika 1889.
5V14 ELISABET PERSDOTTER, * 30/3 1864, d. t. Per Olofsson i Mörtsjön. Emigr. t. N. Amerika 1889.
KLARA, * 13/1 1888. † 19/1 1888


—1S33—

22 ERIK ERIKSSON, * 14/7 1878, s. t. bonden Erik Jonsson Lund i Svedje ss3, Hassela. G. 3/12 1905. Bonde i Stakholm. (Nordanbro s4.) † 27/1 1924.
7R21 BARBRO KATRINA ENGLUND, * 9/6 1879, d. t. bonden Jöns Englund i Stakholmen, ”Nordanbro” s1, Hassela. † 18/3 1952
NILS GOTTFRID, * 15/12 1906, jordbruksarb. † 13/4 1954
IDA KRISTINA, * 14/9 1908. † 14/12 1908
ERIK ALGOT, * 1/8 1910                                    40
BERTA KRISTINA, * 31/12 1912                          2U19


—1S40—

33 ERIK ALGOT ERIKSSON, * 1/8 1910, s. t. bonden Erik Eriksson i Stakholmen, Hassela. Bonde i Stakholmen.
7T88 ETHEL SYRENA SELINA LJUNG, * 13/2 1922, d. t. arrend. E. H. Ljung i Gräsåsen, Hassela.
RUT ELVY, * 3/4 1941
ELSIE BIRGITTA, * 30/11 1943
BROR ERIK, * 24/7 1955


—2S31—

18 GÖRAN HENRIKSSON HAMBERG, * 31/5 1831, s. t. bonden Henrik Olofsson i Stakholm, Hassela. G. 1854. Mjölnare i Skansån, sen. bonde i Fagerbacken. (Stakholm.) † 15/3 1896.
5S19 CARIN NILSDOTTER, * 27/9 1835, d. t. bonden Nils Jonsson i Rigberg, Hassela. † 1/5 1912.
SIGRID CATHRINA, * 3/7 1855                           2P66
MÄRTA CHRISTINA, * 27/10 1858                        44
INGRID SOFIA, * 2/7 1860                                 2P67
ANNA BRITA, * 4/11 1866                                  45
MARGRETA ELISABET, * 22/11 1869. † 24/12 1896
JOHANNA MATILDA, * 4/6 1872                           12V17


—2S42—

29 MATS WIBERG, * 28/4 1865, s. t. bonden Matias Wiberg i Norrbäck, Hassela. G. 1/12 1900. Arrend. i Stakholmen, ”Fagerbacken”, Hassela. † 30/3 1949.
(AC17) SELMA ANDREA HOLMSTRÖM, * 26/11 1876 i Lövångers sn, Vb. † 29/4 1959.
GUSTAF VALTER, * 29/1 1902                             53
BIRGER MATIAS, * 24/8 1903                             54
NANNY KRISTINA, * 22/3 1906. Hush:a, bos. i Stakholmen
PER VILLEHARD, * 10/7 1908. Arrend. i Stakholmen
KRISTINA JOHANNA, * 5/1 1917                          55


—2S53—

42 GUSTAF VALTER WIBERG, * 29/1 1902, s. t. arrend. Matias Wiberg i Stakholm, Hassela. G. 29/5 1927. Arrend. i Stakholmen. Fl. t. Gnarp 1946. Återinfl. 1958 o. bos. i Kyrkbyn.
7T58 MÄRTA NORD, * 15/12 1898, d. t. bonden L. P. Nord i Norrbäck, Hassela.
ARNE VALTER, * 4/3 1928                                  65
PER HOLGER, * 17/12 1931. † 27/8 1938


—10S1—

(F57) JOHAN ALFRED CARLSSON, * 30/7 1862 i Karlstorp, Jönk. G. 16/11 1885. Bonde i Stakholm 4, Hassela. Utfl. t. Forsa, Häls. 1901.
(F83) ANNA ELISA CARLSSON, * 9/3 1863 i Nydala, Jönk.
AGNES MARIA, * 12/9 1886. Fl. t. Forsa
ANNA CHARLOTTA, * 5/4 1888. Fl. t. Forsa
CARL GOTTFRID, * 29/1 1891                             2
HILDUR ELISABETH, * 15/9 1893                        3
ESTER MATILDA, * 2/3 1896. Fl. t. Forsa
ELIN JOHANNA, * 13/12 1899. Fl. t. Forsa


—1T8—

4 PAUL OLSSON GILL, * 12/12 1769, s. t. sågv.arb. Olof Matsson i Franshammar, Hassela. G. 26/1 1794. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Stakholm. † 17/4 1801.
6Z4 ANNA HANSDOTTER, * 26/10 1771, d. t. nybygg. Hans Olofsson i Stakholm, Hassela. Änka o. omg.                                                             14.
KARIN, * 16/4 1794. Tjän:a i Stakholm
BRITA, * 17/7 1797                                           15


—1T14—

(Y48) PEHR PÅLSSON, * ./. 1773, infl. fr. Stöde sn, V.-norrl. G. 26/11 1809. Torpare i Stakholm, Bergsjö. † 14/3 1817.
8 ANNA HANSDOTTERGILL, * 26/10 1771, d. t. nybygg. Hans Olofsson i Stakholm, Hassela. (Tid. g. o. änka.) † 14/9 1854.
HANS, * 23/12 1804. † 26/8 1841.
PÅL, * 3/11 1810. Dräng i Stakholm. † 19/10 1883
PEHR, * 7/5 1816. ”Saknar arbetsförmåga”

—1T15—

8 BRITA PAULSDOTTER GILL, * 12/7 1797, d. t. sold. Paul Gill i Stakholm, Hassela. Bos. i Stakholm. † 25/8 1841.
JONAS OLOFSSON, * 5/1 1824
ERIC OLOFSSON, * 13/11 1827                           19
PÅL GLLL, * 19/9 1831


—5T60—

43 JONAS HANSSON ENGLÖF, * 9/5 1858, s. t. Hans Jonsson i Bäckaräng 2, Hassela. Landbonde i Stakholm s4, (Fagerbacken). † 29/5 1935.
(Y4) SIGRID MATILDA FALK, * 30/3 1864 i Attmars sn, V.-norrl. † 14/8 1952.
JOHANNA MATILDA, * 13/1 1891                         17V20
JONAS HELMER, * 14/2 1893                              75
PER ALGOT, * 18/12 1895                                  76
ERIK ALBERT, * 24/8 1898. † 25/12 1899
ANNA ERIKA, * 1/5 1907                                    8V21


—5T78—

61 JONAS OSKAR HANSSON, * 4/5 1907, s. t. torp. Johan Arvid Hansson i Skansfors, Hassela. G. 14/1 1945. Skogsarb., bos. i Stakholmen. † 18/9 1963.
17V20 AGNES MARGARETA BLIXT, * 18/5 1914, d. t. arb. F. V. Blixt i Stakholmen, Hassela.
RUT MARIANNE, * 27/9 1947


—6T33—

15 JONAS HANSSON, * 7/2 1806, s. t. torp. Hans Andersson i Fagerbacken, Hassela. G. 21/4 1839. Bonde i Nordanbro s2, ”Stakholmen”. † 31/10 1883.
22Y1 BRITA LOVISA PERSDOTTER KNAPP, * 13/8 1813, d. t. sold. Pehr Knapp i Ässjö, Hassela. † 17/2 1893.
MARGRETA, * 8/11 1841. † 23/2 1844
PER, * 28/4 1843                                              60
HANS, * 1/2 1845                                             61
ANDERS, * 28/5 1848. Arbetare, bos. i Stakholm. † 21/2 1912
MARGRETA, tv, * 15/5 1851                               14V14
CHRISTINA, tv, * 15/5 1851
BRITA LOVISA, * 13/9 1853                                62
JONAS, * 16/12 1855                                        63
ERIK, * 7/1 1860                                              64


—6T55—

31 JONAS ANDERSSON RUST, * 27/1 1833, s. t. nybygg. And. Persson i Stornäs, Hassela. G. 3/4 1855. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Stakholmen.
12T9 CARIN LARSDOTTER, * 22/11 1829, d. t. torp. Lars Nord i Östantjärn, Hassela.
MARGRETA JULIANA, * 1/5 1856                         82
BARBRO, * 27/10 1858                                      5Z15
ANDERS OLOF, * 9/9 1860. Emigr. t. N. Amerika 1882
LARS, * 20/6 1863. Emigr. t. N. Amerika 1882
JONAS PETTER, * 20/7 1867. Emigr. t. N. Amerika 1882
HANS JOEL, * 15/7 1870
EMMA KRISTINA, * 22/5 1875


—6T60—

33 PER JONSSON NORELL, * 28/4 1843, s. t. bonden Jon. Hansson i Nordanbro s2, ”Stakholmen”, Hassela Bonde i Nordanbro s2, sen. i Stakholm s1. † 1/10 1923.
3R27 ANNA ERIKSDOTTER NORBERG, * 26/7 1845, d. t. bonden Eric Norberg i Lindsjön 2, Hassela. † 23/6 1912.
ANNA BRITA, * 12/12 1871                                89
MARGRETA KRISTINA, * 20/2 1874                      18U21
JONAS ERIK, * 19/12 1875
FREDRIKA, * 21/3 1877                                     90
SELMA, * 19/8 1880                                          5S52
SOFIA, * 9/4 1884

—6T61—

33 HANS JONSSON SVEDIN, * 1/2 1845, s. t. bonden Jon. Hansson i Nordanbro s2, ”Stakholm”, Hassela. G. 25/6 1873. Bonde i Stakholm (Nordanbro s2). Hem.­ skatt. 12 pngl. Emigr. t. N. Amerika 1886.
4T17 ELISABET OLOFSDOTTER, * 9/7 1846, d. t. Barbro Jonsdotter Qvick i Langsbo, Hassela. † 25/3 1874.
BRITA ELISABET, * 21/3 1874. Emigr. t. N. Amerika 1886


—6T89—

(X14) PER OLSSON EDSTRÖM, * 16/1 1871 i Harmånger, Häls. G. 1894. Arbetare, bos. i Stakholmen, Hassela. Utfl. t. Skön, V.-norrl. 1898.
60 ANNA BRITA NORELL, * 12/12 1871, d. t. bonden Per Norell i Stakholm.
GÖTA SOFIA MARGRETA, * 13/3 1895. Utfl. t. Skön 1898
ELOF ALFONS, * 6/10 1896                                117


—7T24—

12 PER PERSSON, * 29/9 1797, s. t. bonden Pehr Pehrsson i Kyrkbyn s2, Hassela. G. 10/11 1820. Bonde i Stakholmen, ”Högbrand”. Fl. t. Stöde 1857.
7R5 GÖLIN PEHRSDOTTER, * 2/6 1800, d. t. torp. Per Hansson i Högbrand, Hassela.
PER ”HÖGLUND”, * 13/11 1824. Utfl. t. Stöde 1857
HANS, * 8/8 1829                                             48
ANNA, * 23/6 1840. Utfl. t. Stöde 1857


—7T35—

20 PER PERSSON, * 21/10 1820, s. t. bonden Per Jonsson i Kyrkbyn 6, Hassela. G. 24/6 1848. Bonde i Stakholm. (Högbrand sub 1.) Hem.-skatt. 12 öresl. Emigr. t. N. Amerika 1872.
2P27 CARIN ERICSDOTTER, * 10/9 1824, d. t. bonden Eric Nilsson i Berga ss2, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1872.
CHRISTINA, * 19/4 1850
CARIN, * 5/3 1852. Emigr. t. N. Amerika 1872
PER, * 8/4 1854. Emigr. t. N. Amerika 1872
BRITA, * 22/3 1856. Emigr. t. N. Amerika 1872
ERIC, * 21/1 1859. Emigr. t. N. Amerika 1872
JONAS, * 22/8 1861. † 28/8 1861
INGRID MARGRETA, * 29/11 1862. Emigr. t. N. Amerika 1872
JONAS, * 5/3 1866. Emigr. t. N. Amerika 1872


—10T4—

2 PEHR NILSSON TUPP, * 11/4 1762, s. t. kolare Nils Tupp i Franshammar, Hassela. G. ./10 1784. Torpare i Stakholmen. † 5/3 1838.
2R9 ELISABET PÅLSDOTTER, * 22/2 1758, d. t. nybygg. Pål Nilsson i Stakholm, Hassela. † 6/7 1845.
CHERSTIN, * 24/8 1785                                     3R12
CARIN, * 3/12 1787                                          (X3)4K11
PÅL, * 23/1 1790                                              10
NILS, * 5/9 1791                                              11
ELISABET, * 28/3 1793                                      27U5
HANS, * 9/3 1W5                                              12
HELENA, * 5/8 1796                                          5V9
BRITA, * 15/11 1798. † 29/1 1799
PEHR, * 4/2 1800                                             13


—10T11—

4 NILS PEHRSSON TUPP, * 5/9 1791, s. t. torp. Pehr Tupp i Stakholmen, Hassela. G. 1/11 1820. Torpare i Stakholmen. † 17/1 1855.
8Z10 MARTHA CATHRINA OLOFSDOTTER, * 14/3 1795, d. t. bonden Olof Jönsson i Kölsjön, Hassela. † 17/12 1851.
PEHR, * 12/10 1821                                          21
OLOF ”HASSELBORG”, * 28/8 1825. Fl. t. Hudiksvall 1850
NILS, * 24/9 1829                                             22
BRITA ELISABET, * 1/10 1833                             (X3)9B15


—6U13—

(Finland) SIMO NESTOR LAHTINEN, * 19/5 1929 i Björneborg, Finland. Fabriksarb., bos. i Stakholmen, Hassela.
6 HILMA ELVIRA GAGNER, * 7/5 1923, d. t. jordbruk. Erik Gustaf Gagner i Franshammar, Hassela.
KAJ SIMON, * 1/11 1951
MAJRI KRISTINA, * 12/6 1954
INGER CARINA, * 15/2 1956


—7U1—

(Y54) GRELL GUSTAFSSON, * ./. 1726. Infl. fr. Torps sn, Medelpad. Nybyggare, bos. i Stakholmen, Hassela. † ./. 1810.
(X27) ANNA ANDERSDOTTER, * ./. 1736 i Ljusdals sn, Häls. † 11/9 1818.
ERIC, * 23/6 1767, (styvs.)                                2


—7U11—

5 KARL JOHAN ÖSTBERG, * 19/4 1902, s. t. bonden O. P. Östberg i Gräsåsen, Hassela. Arrendator i Gräsåsen (Stensjön s1). Sen. bonde i Stakholmen.
3R52 HILDEGARD NORD, * 22/9 1893 i Ässjö, Hassela.
HANS ALFRED ”SÖRELL”, * 6/11 1914                  15
NILS TORE ÖSTBERG, * 25/4 1927, Utfl. t. Selånger, V.-norrl. 1954
KARL BIRGER ÖSTBERG, * 3/12 1930                   16
SVEN ERIK, * 14/5 1937                                    17


—11U12—

6 OLOF HANSSON SÖRELL, * 21/8 1863, s. t. arrend. Hans Jonsson i Kyrkbyn, Hassela. Landbonde i Fagerbacken, Stakholm. Emigr. t. USA 1907.
12Y14 ANNA OLSDOTTER LÖFQVIST, * 24/3 1857, d. t. arrend. Olof Löfqvist i Sänningstjärn, Hassela. Emigr. t. USA 1907.
BRITA, * 6/10 1884. Emigr. t. USA 1903
HANS VIKTOR, * 19/3 1887. † 16/1 1890
ANNA MATHILDA, * 28/11 1892. Emigr. t. USA 1907
KRISTINA OLIVIA, * 28/4 1896. Emigr, t. USA 1907
HANS FILIP, * 20/11 1901. Emigr. t. USA 1907


—12V32—

17 KARL BERTIL WESTBERG, * 11/6 1909, s. t. skrädd. Paul Westberg i Kölsjön, Hassela. G. 30/12 1930. Chaufför, bos. i Stakholmen. Utfl. t. Bergsjö 1941. (Bergvik.) Fl. t. Skönsmon 1956.
(W45) LILLY LOVISA JOHANSSON, * 3/2 1905 i Vika-Hosjö, Kopp.
ELLEN ELISABET, * 6/6 1939. Fl. t. Skönsmon
TORD BERTIL, * 22/7 1942. Fl. t. Skönsmon
STIG PAUL, * 1/5 1944. Fl. t. Skönsmon


—14V14—

10 PER OLOF TRYGG BROLIN, * 13/7 1856, s. t. Erik Trygg i Gräsåsen, Hassela. Arbetare, bos. i Stakholmen. Emigr. t. N. Amerika 1883.
6T33 MARGRETA JONSDOTTER, * 15/5 1851, d. t. bonden Jon. Hansson i Stakholm. Emigr. t. N. Amerika 1883.
JONAS ERIK, * 2/7 1882. Emigr. t. N. Amerika 1883


—17V20—

13 FRANS VILHELM BLIXT, * 6/6 1885 i Lindsjön, Hassela. Arbetare, bos. i Stakholmen.
5T60 JOHANNA MATILDA ENGLÖF, * 13/1 1891, d. t. bonden Jonas Englöf i Fagerbacken, Hassela.
HANS GOTFRlD, * 10/10 1908. Skogsarb., bos. i Stakholmen
NILS HOLGER, * 13/9 1911                                22
AGNES MARGRETA, * 18/5 1914                          5T78
KARL HELMER, * 6/11 1915. Utfl. t. Eskilstuna, Söd. 1943
JONAS ALBERT, * 5/2 1919                                23
ERIK GERHARD, * 5/6 1934. Utfl. t. Hudiksvall 1952


—17V23—

20 JONAS ALBERT BLIXT, * 5/2 1919, s. t. arb. F. V. Blixt i Stakholmen, Hassela,. G. 8/11 1942. Byggnadsarb., bos. i Stakholmen
3R53 ALMA KATHRINA UDD, * 27 /5 1921, d. t. Per Ersson Udd i Stakholmen.
TORD ALBERT, * 10/9 1947


—3Y13—

7 ANDERS LEONARD LINDBERG, * 25/1 1894, s. t. Olof Lindberg i Lindsjön 8, Hassela. G. 1924. Bonde i Stakholmen. † 17/10 1955.
(X4)35G65 HANNA ELIDA IDH, * 28/11 1902, d. t. E. K. Idh i Älgåsen, Bjuråkers sn, Häls.
OLOF GUNNAR, * 11/3 1925. Fl. t. Hofors 1950
PER ANDREAS, * 23/6 1927. Fl. t. Ljusdal 1954
ANNA KRISTINA, * 8/3 1930. Fl. t. Västerås 1951
KARIN MARGARETA, * 28/1 1932                         20
HANNA ELVIRA, * 14/8 1938. Fl. t. Västerås 1959
GUNHILD INGEGERD, * 27/6                              19


—19Y5—

4 PER OLSSON STAF, * 12/12 1829, s. t. torp. Olof Staf i Kölsjö, Hassela. Landbonde i Stakholm. (Gräsåsen.) † 28/6 1898.
1Z206 BRITA JOHANSDOTTER MACKIA, * 22/1 1836 i Övre Kölfors, Hassela. † 3/4 1912.
PER OLOF, * 26/12 1856                                    6
CARIN MARGRETA, * 17/9 1859. G. o. utfl. t. Harmånger 1891
BRITA JULIANA, * 22/2 1863                              18U23
LARS ERIK, * 1/5 1865. † 4/8 1865
LARS ERIK, * 9/4 1869. Emigr. t. N. Amerika 1892
HANS, * 4/1 1872. Emigr. t. USA 1893
KRISTINA ELISABET, * 3/9 1875. Utfl. t. Stockholm 1902
EMMA SELINA, * 29/8 1879. Emigr. t. USA 1913


HUDIKSVALLSPOSTEN DEN 1/6 1901

Olyckshändelse.
Då bonden P. O. Rask i Stakholmen, Hassela, i fredags f. v. var sysselsatt med vårkörning och hade en unghäst tillsammans med en äldre förspänd för en s.k. sladd, blef unghästen ostyrig, hvarvid Rask, som stod åkande på sladden, föll omkull och kom med vänstra benet inuti skacklorna och fick detsamma afbrutet ofvan fotleden.

Efter att hafva erhållit ett nödhjälpsförband i hemmet, forslades Rask i torsdags till Hudiksvalls lasarett för erhållande af tjänlig vård.

Källa: Kungliga Biblioteket
Avskrift: Viveca Sundberg

—19Y6—
5 PER OLOF (FÄRDIG) RASK, * 26/12 1856, s. t. bonden P. Olsson Staf i Gräsåsen, Hassela. Landbonde i Stakholmen 1. (Högbrand.) Sen. i Norrbäck. † 29/12 1923.
2S30 ANNA BRITA OLSDOTTER, * 13/2 1869, d. t. husman Ol.Henricsson i Gräsåsen, Hassela. † 19/11 1948.
BRITA ELIDA, * 1/7 1887                                   3U28
MÄRTA KATHRINA, * 17/9 1891                          14P2
OLOF IVAR, * 23/12 1894                                  7
PER GOTTFRID, * 17 /5 1897. Emigr. t. USA 1928
ESTER LAURA, * 10/8 1898                                7T75

—19Y7—

6 OLOF IVAR RASK, * 23/12 1894 i Norrbäck, Hassela. Arrend. i Stakholmen.
(Y4) SELMA LINNEA LARSSON, * 12/1 1911 i Attmar, V.-norrl.
ROLF UNO, * 22/7 1931
RANGVI VIOLA, * 2/3 1934                                 12Y54
ALF ÖRJAN, * 24/3 1949


—1Z110—

83 ZAKRIS ZAKRISSON ÄNG, * 6/8 1858, s. t. torp. Zakris Zakrisson i Rigberg, Hassela. G. 24/6 1885. Måg o. bonde i Stakholmen (Berge ss6). Utfl. t. Bergsjö 1893 ”Gunnarbo”. † 25/1 1931.
2P52 ANNA PERSDOTTER, * 10/12 1860, d. t. bonden Per Jonsson i Stakholmen. † 30/12 1947.
PER, * 9/3 1885. † 12/3 1885
ALFRED ZAKRIS, * 7/8 1886                               (X3)3G68
PER ERIK, * 9/4 1888                                        126
ANNA SELINA, * 6/2 1890. † 25/9 1910
FRIDA KATHRINA, * 25/11 1891. Sjukv.-bitr., bos. i Kyrkbyn 12:28
JOHAN EMANUEL, * 26/7 1900                            127
KARL AUGUST, * 9/9 1902                                 128


—1Z144—

132 VALFRID WALLNER, * 5/5 1890, s. t. jordbruk. Bengt Wallner i Kölsjön, Hassela. G. 20/6 1920. Skogsarb., bos. i Stakholm, (Skansfors). † 25/11 1956.
(W15) AGDA AUGUSTA CARLBOM, * 10/7 1894 i Hedemora, Kopp. † 5/4 1943.
TORE VALFRID RUNE, * 26/2 1921                       156
ANDERS ERIK NORE, * 14/4 1923. Fl. t. Gnarp 1946
SVEN ÅKE HERBERT, * 28/3 1925. Fl. t. Södertälje 1944


—1Z167—

165 LARS ERIK BJÖRK, * 19/10 1848, s. t. bonden And. Larsson Lindström i Österås 1, Hassela. G. 2 ggr. Arrend. o. byggmäst., bos. i Stakholmen, ”Gräsåsen”. † 13/4 1935.
(Y48) SIGRID CATRINA ANDERSDOTTER, * 26/1 1854 i Stöde sn, V.-norrl. G. 14/6 1873. † 16/7 1879.
6Z19 HELENA PERSDOTTER, * 4/11 1843, d. t. bonden Per Danielsson i Lindsjön 5, Hassela. (Tid. g. o. änka e. bonden Jonas Wallberg i Lindsjön 5.) Omg. 19/12 1885. † 28/4 1913.
CHRISTINA CATRINA, * 18/7 1873                       6Z34
INGRID MÄRTA, * 9/3 1875                                6Z35
JOHANNA, * 21/7 1877
AGATA, * 28/11 1883                                        5Z22
GERDA, * 6/3 1886                                           5S72
EVA GUNBORG, * 11/4 1889. † 16/7 1891


—5Z5—

2 OLOF OLOFSSON STÅL, * 5/2 1786, s. t. soldat Olof Stål i Kölsjön, Hassela. G. 28/4 1811. Bonde i Kyrkbyn s6. ”Stakholm 1”. (Högbrand). Hem.-skatt 1 öresl. † 27/9 1878.
7T11 ANNA JONSDOTTER, * 4/9 1787, d. t. bonden Jon Pehrsson i Kyrkbyn 6, Hassela. † 8/6 1862.
CARIN, * 15/9 1811                                          3Z18
ANNA, * 24/10 1815                                          1S17
BRITA, * 14/2 1819                                           6T38
OLOF, * 31/12 1821                                          10
JONAS, * 4/9 1824                                            11
PER, * 14/1 1828                                              12
HELENA, * 13/8 1830                                        5S46


—5Z10—

5 OLOF OLOFSSON, * 31/12 1821, s. t. bonden Ol. Olofsson i Stakholm 1, Hassela. G. 1846. Bonde i Stakholmen 1. (Högbrand 1.) Hem.-skatt 12 pngl. † 3/3 1908.
2S14 BRITA HENRIKSDOTTER, * 17/12 1817, d. t. Henric Olofsson i Mörtsjö, Hassela. † 28/3 1897.
OLOF ”RASK”, * 31/3 1847. Snickare, bos. i Stakholmen. † 9/10 1916
HENRIK, * 7/2 1852                                          15
PER, * 2/12 1858                                              16


—5Z15—

10 HENRIK OLSSON FRISK, * 7/2 1852, s. t. bonden Ol. Olofsson i Stakholmen 1, Hassela. Bonde o. byggmästare i Stakholmen 1. † 12/8 1931.
6T55 BARBRO JONSDOTTER RUST, * 27/10 1858, d. t. soldat Jonas Rust i Stakholmen, Hassela. † 7/3 1956.
OLOF ALFRED, * 26/9 1881                                22

—5Z16—

10 PER OLSSON HÖGLUND, * 2/12 1858, s. t. bonden Ol. Olofsson i Stakholmen 1, Hassela. G. 24/6 1884. Bonde i Stakholmen. (Kyrkbyn s4.) † 2/8 1932.
15U7 BRITA ANDERSDOTTER SUNDELL, * 23/5 1857, d. t. spiksmed A. R. Sundell i Franshammars bruk, Hassela. † 3/4 1927.
BRITA KATHRINA, * 21/8 1887                            3R72


—5Z41—

26 EDIT VIKTORIA SVENSSON, * 22/1 1915, d. t. torp. A. Svensson i Kölfors, Hassela. Hush:a, bos. i Stakholmen.
SVEN IVAR, * 10/4 1944
EVA BIRGITTA, * 23/6 1946
LEIF GUNNAR, * 17/9 1947


—6Z13—

7 CHERSTIN ERICSDOTTER, * 19/9 1810, d. t. torp. Eric Hansson i Kölsjön, Hassela. Tjän:a, bos. i Stakholm. † 23/2 1899.
ANNA BENJAMINSDOT., * 28/1 1836                    17Z8
ERIC BENJAMINSSON, * 15/7 1839                      26
PER BENJAMINSSON SMED, * 1/4 1844
KRISTINA BENJAMINSDOT., * 4/5 1850                1Z218
OLOF BENJAMINSSON LIND, * 7/4 1854. Arb., bos. i Stakholmen. † 2/10 1892 (dräpt)


—6Z26—

13 ERIK BENJAMINSSON FRENELL, * 15/7 1839 i Stakholmen, Hassela. G. 1862. Husman, bos. i Stakholmen. † 4/2 1918.
12 MARIA OLOFSDOTTER, * 31/12 1841, d. t. Olof Bäckvall i Lindsjön, Hassela. † 31/10 1892.
MARGRETA CHRISTINA, * 17/2 1863                    (X3)15B17
ANNA BRITA, * 14/2 1865                                  (X3)15B22
MÄRTHA CATHRINA, * 13/4 1868                        2S46
PER OLOF, * 1/11 1870                                      41
JOHAN ERIK, * 22/11 1872. † 21/2 1873
JOHAN ERIK, * 6/4 1874. † 30/6 1874
MARIA MATILDA, * 25/7 1875                             42
ERIK ARVID, * 30/10 1879                                 43
KARL VIKTOR, * 30/5 1884                                 44


—6Z34—

19 PER WALLBERG, * 23/11 1868, s. t. bonden Jonas Wallberg i Lindsjön, Hassela. Handelsbitr. i Stakholm. Utfl. t. Hudiksvall 1895. † 22/1 1908.
1Z167 CHRISTINA CATHRINA BJÖRK, * 18/7 1873, d. t. arrend. L. E. Björk i Stakholmen, Hassela. † 12/1 1941.
EVA HELENA KATHRINA, * 14/12 1894                 2P95
DOLLY SIGRID KRISTINA, * 21/11 1896               1Z145


—6Z41—

26 PER OLOF FRENELL, * 1/11 1870, s. t. husman E. B. Frenell i Stakholm, Hassela. Stenarb., bos. i Stakholm. † 16/1 1954.
(O85) STIGEN SERAFIA ASPELIN, * 25/2 1881 i Uddevalla, Göt. o. Boh. Utfl. t. Ramsjö 1957.
GERTRUD MARGRETA TERESIA, * 19/10 1903. Fl. t. Göteborg 1921
HERBERT REIDAR OSBORNE, * 8/9 1905. Fl. t. Torp, V.-norrl. 1942
FRED ESKIL, * 25/11 1907                                 52
BENGT VALTER. * 1/5 1910. Skogsarb., fl. t. Torp 1957
BERTA ELISABETH, * 15/2 1913. Fl. t. V. Frölunda 1931
ELSA MATILDA, * 14/3 1915. Fl. t. Trönö 1938
GÖTA INGEBORG, * 19/8 1917. † 14/11 1924
ERIK VILLNER, * 21/4 1920. Fl. t. Ramsjö 1942
HARRY LAMBERT, * 7/8 1922. Fl. t. Torp, V.-norrl. 1945
MARY ELVIRA, * 9/7 1925. Fl. t. Ramsjö 1943


—6Z43—

26 ERIK ARVID FRENELL, * 30/10 1879, s. t. husman Erik Frenell i Stakholm, Hassela. Skogsarb., bos. i Stakholm. Utfl. t. Torp, V.-norrl. 1919.
1Z218 JOHANNA MARGRETA MACKIN, * 9/5 1888, d. t. bonden Per Mackin i Rökullen, Bjuråker.
LILLY MARGRETA, * 24/3 1911. Fl. t. Torp 1919
ASTRID KRISTINA, * 13/5 1918. Fl. t. Torp 1919

—6Z44—

26 KARL VIKTOR FRENELL, * 30/5 1884, s. t. Erik Frenell i Stakholmen, Hassela. G. 3/12 1911. Arb. i Stakholmen. Fl. t. Torp, V.-norrl. 1920.
1Z218 EMMA MACKIN, * 13/12 1890, d. t. bonden Per Mackin i Rökullen, Bjuråker. † 11/12 1916.


—6Z51—

38 ERIK ALBIN OLSSON HALLDORF, * 1/7 1892, s. t. Olof Öst i Gräsåsen 1, Hassela. G. 11/11 1917. Skogsarb., bos. i Stakholmen. † 7/9 1958.
27 KLARA WALLSTRÖM, * 3/8 1893, d. t. bonden Per Wal1ström i Stakholmen, Hassela.
ERIC CYRIL, * 18/9 1919                                   55


—6Z52—

41 FRED ESKIL FRENELL, * 25/11 1907, s. t. P. O. Frenell i Stakholmen, Hassela. Måleriarb., bos. i Stakholmen (Skansfors).
2T51 ANNA MARGRTA SMED, * 8/12 1906, d. t. K. J. Smed i Bäckaräng, Hassela.
KJELL JOHNNY, * 15/8 1938. Mål.-arb.
GUSTEN BIRGER ROLAND, * 9/8 1941. Skogsarb.
BERT ARNE INGVAR, * 12/3 1943
MARY IRMA YVONNE, * 11/3 1945


—6Z55—

51 ERIK CYRIL HALLDORF, * 18/9 1919, s. t. E. A. Olsson Halldorf i Stakholmen, Hassela. Byggn.-snick. Bos. i Stakholmen.
3R72 SIGRID MARGARETA LINDSTEN, * 22/12 1924, s. t. bonden D. I. Lindsten i Gräsåsen, Hassela.
ERIK ALVAR, * 22/3 1953


—6Z56—

4 PAUL HANSSON BÄCKVALL, * 11/6 1763, s. t. nybygg. Hans Olofsson i Stakholmen, Hassela. Infl. fr. Njutånger 1789. Torpare i Silveråsen. (Stakholmen.) † 16/9 1812.
(X31)7K5 ANNA ERICSDOTTER, * 8/11 1758, d. t. bonden Eric Thomsson i Kyrkbyn 5, Njutånger.
ERIC, * 1/10 1787                                            57
HANS, * 27/10 1792. † 3/5 1814
PÅL, * 10/2 1796                                              58
JONAS, * 12/11 1798                                        59
CARIN, * 2/5 1802                                            2P32


—12Z7—

3 LARS ERIK NILSSON BJÖRKLUND, * 10/2 1857, s. t. husman Nils Ljunglöf i Kölfors, Hassela. G. 15/8 1892. Husman i Stakholm. Utfl. t. Gnarp 1900.
6Z22 ANNA KATHRINA ERSDOTTER ÖST, * 8/10 1855, d. t. bonden Eric Öst i Lindsjön 4, Hassela.
ANNA THERESIA, * 13/1 1886                             12
ERIK, * 5/11 1892. Fl. t. Gnarp
KRISTINA, * 12/7 1894. t 9/11 1899
NILS OLOF, * 16/7 1899. Fl. t. Gnarp


—14B14—

(W24) ERIK PERSSON, * 4/5 1835 i Mora sn, Kopp. G. 1858. Husman, bos. i Nordanbro, ”Stakholmen”, Hassela. † 14/7 1916.
12 ANNA ERSDOTTER, * 14/10 1813, d. t. sold. Eric Käck i Mörtsjö, Hassela. † 7/2 1896.


—14B17—

12 PEHR ERICSSON KÄCK, * 6/6 1821, s. t. sold. Eric Käck i Mörtsjön, Hassela. G. 2 ggr. Bonde i Stakholmen (Kyrkbacken s4.) † 30/5 1890.
6T15 CHERSTIN HANSDOTTER, * 15/9 1802, d. t. torp. Hans Andersson i Fagerbacken, Hassela. G. 24/10 1851. † 23/6 1879.
(X4) ANNA MARGRETA OLSDOTTER, * 7/3 1837. Infl. fr. Bjuråker 1873. G. 17/2 1880. Utfl. t. Stöde 1899.
(X15) PEHR ERIK LARSSON, * 12/2 1854, (fosters.) 20
MARGRETA KRISTINA, * 28/11 1880                      21


—14B20—

17 PEHR ERIK LARSSON, * 12/2 1854, fosters. t. bonden Pehr Käck i Statkholm, Hassela. G. 4/4 1875. Bonde i Stakholmen. (Kyrkbacken s4.) Utfl. t. Bjuråker 1892. Sen. bonde i Hällåsen 1, Hassela. † 19/3 1943.
(X15)1Z235 HELENA LARSDOTTER LINDELL, * 16/8 1849, d. t. husman Lars Erik Lindell i Kölfors, Hassela. † 23/12 1941.
PEHR, * 9/9 1874                                               22
MARGRETA KRISTINA, * 23/12 1877                      (X15)4Z9
ERIK, tv, * 14/9 1881                                          23
KARIN, tv, * 14/9 1881. † 22/2 1883
LARS VIKTOR, * 20/8 1888                                  24
DANIEL, * 14/2 1891. † 31/3 1891
DANIEL RICKARD, * 9/1 1893                               25


—14B21—

(BD11) JOHAN PETTER ZACHRISSON HAVELA, * 26/1 1860 i Karl Gustafs förs., Nb. G. 26/1 1899. Arbetare, bos. i Stakholm, Hassela. Utfl. t. Stöde 1899.
17 MARGRETA KRISTINA KÄCK, * 28/11 1880, d. t. bonden Per Käck i Stakholm, Hassela.


—14B31—

29 JOHAN OLOF FERM, * 4/4 1867, s. t. Erik Ferm i Svedje, Hassela. Skogsarb., bos. i Stakholm (Skansfors.) † 8/7 1943.
(Y54) KARIN STRANDELL, * 7/10 1870 i Torps sn, V.norrl. † 24/10 1959.
ERIK HELMER, * 8/8 1893. Utfl. t. Torps sn, V.norrl. 1908
HILMA KRISTINA, * 12/6 1896                              (X15)7U13
OLOF, * 3/9 1898. † 3/9 1898


—52F1—

(X4)44A3 PER ERIKSSON, * 15/8 1815, s. t. sold. Eric Staf i Lia, Bjuråker. G. 1846. Bonde i Stakholmen, Hassela 1885, sen. bonde i Fiskvik 2, ”Lillbodarne”, Bergsjö. (Hem.­skatt. 2 öresl.) † 3/5 1902.
(X4)5D11 ANNA JONSDOTER, * 25/3 1821, d. t. torp. Jon. Jonsson i Långmon, Bjuråker. † 29/6 1907.
MARGRETA, * 24/10 1851                                    2

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall.
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *