Forsa Ångsåg

Här fortsätter berättelsen om Motlutsflottningen. De mesta om Forsa Ångsåg har vi Hugo Martinsson att tacka för. Hans forskning har varit den stora uppgiftskällan.

Vilka arbetade vid ångsågen? I slutet av sidan kan du se vilka vi hittade i Forsa släktbok.


Här börjar historien om Motlutsflottningen.


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan.

Forsa Ångsåg

Karta över anläggningarna kring Hamreströmmen år 1881.


GEFLEPOSTEN DEN 18/8 1881

Forsa ångsåg är antagligen för flertalet af våra läsare knappast känd till namnet. Hon hör likväl till de större inom länet och är följaktligen väl värd sitt egna kapitel. Sågen, som ligger vid Hudiksvall—Näsvikens järnväg, eger nämligen 4 dubbelramar, hvilka drifvas af en maskin om 50 nominelle hästkrafter. Försågningen per dygn uppgår till omkring 1,200 stockar. Virket flottas från skogar inom Herjedalen och Helsingland, dels på Ljusnan, dels förmedels konstgjord flottled från Ljusnan till Södra Dellen. Hela årliga tillverkningen uppgår till 20,000 standard.

Sågen eges af Hudiksvalls trävaruaktiebolag, hvars disponent är grosshandlande E. O. Regnander; och dess rörelse åter skötes i första hand af hr A. G. Friström.

Samma bolag eger dessutom i trakten flera mindre vattensågar och en större ångsåg på Hudiksvalls område.

Källa: Kungliga Biblioteket
Avskrift: Viveca Sundberg


Arbetstiden vid ångsågen var från kl 06.00 till 19.00 med två timslånga matraster. På lördagar var arbetstiden något förkortad. När Hudiksvalls Trävaruaktiebolag övertog sågen övergick man till tvåskift och då var omkring 200 personer anställda. Vissa tider gick sågen dygnet runt. Eftersom timmerbassängen var ganska grund frös den snabbt till när vinterkylan kom och sågen fick i regel stänga senast vid jultiden. Arbetet kunde tas upp igen i mars men vanligast i april.

Forsa Ångsåg var en imponerande anläggning. Timret från Svinhammar leddes via en kanal i stort sett rakt in i sågverket, där det fångades upp för inmatning i sågen.


Efter fullgjord sågning transporterades det sågade virket ut till en särskilt uppbyggd kaj för att lastas på pråmar och bogseras på Rolfstaån till Forsa station av ångbåten Fortuna. Foto 1868Forsa station där omlastning av virket skedde från pråmar till järnvägsvagnar för vidare transport till brädgården i Hudiksvall. Till höger ser vi Forsa kyrka. Bilden är troligen från slutet av 1860-talet.Hudiksvall med ”Engelska brädgården” i förgrunden. Den 17 juni 1906 förstördes brädgården genom eldsvåda. Efter målning av Albert Blombergsson från 1860-talet i Hälsinglands museum. Bild ur boken Iggesund Del II.Den största kasernen ”storkasern” låg i sluttningen mot Hillen ca 100 meter väster om sågen. Den hade fyra ingångar efter båda långsidorna och två ingångar på gavlarna. Den hade två våningar med 10 fönster i rad på varje våningsplan. I kasernen bodde omkring 20 familjer. I de flesta familjerna fanns det många barn, 8-10 var inte ovanligt. I en kasern kunde det finnas 100 barn.Nykasern. I sluttningen fanns även ”Nykasern”, även kallad ”Lärkhöjden” (sedan den ursprungliga Storkasern rivits). Den hade två våningar med fem fönster i varje våningsplan.

Sågverket var som ett eget litet samhälle, med kaserner för arbetarna och deras familjer, inspektorsbostad och kontor. Man byggde till och med en egen kvarn och en mjölnare med egen bostad fanns anställd. För kvarnens drift leddes vatten genom en särskild tunnel, som fortfarande finns kvar.

Efter det att sågen rivits 1912 kom den verkliga dödsstöten för industriområdet den 7 september 1914 då de återstående industribyggnader brann ned.Engelsmannen John Riddle. Foto: HM

När John Riddle mötte sin överman
En av de engelska teknikerna John Riddle, var under det engelska bolagets tid förvaltare för Forsa Ångsåg. Riddle blev mest känd för sina översittarfasoner och hänsynslösa behandling av arbetarna. Det berättas om honom att han alltid hade sin stora svarta hund och en hundpiska med sig, när han var ute på sina inspektionsronder. Om han mötte en arbetare som inte fick av sig mössan tillräckligt snabbt, drog han sig  inte för att slå arbetaren med piskan eller bussa hunden på honom. En dag måtte han ändå sin överman nere vid ångbåtsbryggan. Fortuna kom från Forsa. En tarvligt klädd man steg i land, gick fram till den fruktade patron ”Riddlell” och hörde sig för om arbete utan att ens hälsa på patronen. Sin vana trogen slog den hetlevrade engelsmannen till honom med hundpiskan. Men i nästa ögonblick fick han själv en kraftig stöt och vacklade, samtidigt som hunden anföll arbetaren. Det hela slutade med att hunden hamnade i strömmen, patronen på marken och frånryckt hundpiskan. Patronen fick ett par slängar av hundpiskan och tvingades be om nåd. Han fick ge ett löfte att aldrig mer slå någon underordnad innan han fick resa sig och kunde linka bort från platsen i sina arbetares åsyn.
När det engelska bolagets verksamhet i Hälsingland upphörde reste patron Riddle tillbaka till London. Detta var troligen 1868 då hela rörelsen togs över av det nybildade Hudiksvalls Trävaruaktiebolag.
John Riddel född i Backinghamskire den 25 januari 1822. Hustrun Ellen född 17/3 1819 i London, liksom deras tre döttrar, Harriet 10/6 1844, Elisabeth 18/4 1846 och Ellen 19/12 1848.Ångsågen i Forsa. Foto 1870


Forsa Ångsåg var byggd så att virket kunde flottas direkt in i byggnaden via en grävd kanal.Sågen har moderniserats och försetts med stora fönster.
Efter 1874 kunde de sågade varorna lastas direkt på järnvägsvagnar. Några utlastningskajer byggdes främst för bondsågens behov och till dem ledde en hög brobana över forsen. För ångsågens del skedde lastning direkt på järnvägsvagnar som kunds skjutas in direkt i sågens främre del. Eftersom järnvägen var smalspårig var det inte fråga om stora järnvägsvagnar. Det var först 1888 när järnvägen förlängdes till Ljusdal som den blev normalspårig och man byggde lastkaj och nya spår.Högst upp till vänster, Nykasern och till höger den stora Gammelkasern. Mitt i bild ångsågens skorsten och framför den ser vi gaveln på Hillens kvarn, och kvarnkasern till höger om strömbron.Mitt i bild ligger inspektorsbostaden med lusthus vilket är det enda byggnaden som finns kvar till våra dagar av sågens byggbestånd. Högst upp Nykasern.
Den östliga delen av brädgården överfylldes med sand och där iordningställdes i stället ett område med plats för ett 20-tal kolbottnar. 


GEFLE DAGBLAD DEN 14/11 1899

Hudiksvall i går.
En hemsk olyckshändelse timade i morse vid Forsa ångsåg. Maskinisten Anders Larsson, * 1/6 1850 som var sysselsatt med att smörja maskinen, blef indragen i axelledningen med den påföljd, att hufvudet krossades och ena armen afslets. Tre hans söner åsågo olyckshändelsen. Han efterlämnar änka och fyra barn.

ANDERS LARSSON, * 1/6 1850 i Njutånger. G. 29/11 1874. † 13/11 1899
ANNA KATRINA JÄDERBERG, * 12/2 1857 i Harmånger
KARL JOHAN, * 4/8 1875
GUSTAF HILDING, 26/6 1877
ANDERS BERNHARD, * 5/2 1879
EMIL VILLEHAD, * 5/10 1888

Källa: Kungliga Biblioteket
Forsa kyrkoarkiv
Avskrift: Viveca Sundberg


FÖRPOSTEN DEN 16/1 1904

Under kälkbackåkning vid Forsa ångsåg häromdagen råkade en liten son till arbetaren Nils Petter Blid åka ned i strömmen, der han omkom.

NILS PETTER BLID, * 5/3 1850 i Storkyro, Finland
BRITA STINA ERIKSDOTTER, * 7/10 1859 i Söderala.
KARL UNO SANDER, * 22/9 1899. † 4/1 1904. Dödsorsak: drunkning
af våda. Liket funnet den 2/5 1904. Jordfästes den 3/5 1904
Källa: Kungliga Biblioteket
Forsa kyrkoarkiv
Källa och avskrift: Viveca SundbergDet byggdes en rälsbana på höga träbockar för att transportera avfallsvirke och sågspån till kolning och bark och skräpvirke till ”bränniga”. Eftersom elden brann ständigt kallas platsen för den ”Eviga elden”.Bild över ångsågen tagen från bron över Hamreströmmen. På höjden syns Nykasern och till höger syns Hillens kvarn. De små knappt synliga vagnarna på räls användes till att köra avfall till kolning.Den 8 december 1911 meddelade bolagets disponent att ångsågen var så nedsliten att arbetet inte kunde fortsätta om den inte byggdes om. Bolaget beslutade om nedläggning och rivning som verkställdes 1912.Forsa ångsåg under rivning 1912


 
Efter det att sågen rivits 1912 kom den verkliga dödsstöten för industriområdet kring Hamreströmmen den 7 september 1914, då de återstående industribyggnaderna brann ned.
På grund av dåliga vattenföringen  hade Böle kvarn stängt och all malning hänvisades till Hillens kvarn som gick för högtryck. På söndag kväll den 6 september hade malningen pågått till inemot elvatiden på kvällen. Vid halvsextiden på morgonen därefter slog lågorna ut från kvarnen som snabbt övertändes. Elden kastade sig snabbt över östra sidan av strömmen och antände Hamre bondsåg som blev lågornas rov. Där låg också Hamre Tullmjölkvarn och några skakverk vilka samtliga brann ner. Även ett bostadshus beläget intill Hillens kvarn förstördes. Den långa bron över strömmen antändes men den lyckades man rädda liksom mjölnarebostaden och Forsså Bruks kraftstation som byggts över nedre slussen.

Lägg märke till banan som går över strömmen från Hamre vattensåg (bondsågen) på andra sidan strömmen.Till vänster, bakom ångsågens tak syns Gammelkasern och till höger Hillens kvarn där elden började. Bakom kvarnen syns mjölnarbostaden som klarade sig och revs i mitten av 1970-talet. Framför kvarnen är troligen den affärsbyggnad som omkring 1870 började användas av Forssa handelsbolag. (Byggnaden flyttades dit från Böle by). Affärens jordkällare finns dock kvar i slänten. Möjligen låg den under affären.


Jordkällaren i slänten som kanske låg under Forsa Handelsförenings hus. Arbetarna hade 1870 slagit sig samman och bildat en förening för att kunna göra förmånliga inköp.


Bilden är från områdets anslagstavla och visar mjölnarbostaden som klarade sig vid branden.
Till vänster ser vi bropelarna från bron över Hamreströmmen och till höger ser vi sjön Vågen.I förgrunden till höger ser vi bron över strömmen och kvarnkasern


En vinterbild med vågen och kasernen i förgrunden. Kasernen ägdes av Hillens kvarnDen gamla inspektorsbostaden är det enda byggnad som finns kvar till våra dagar.


Läs mer om:
Flottningen på Dellarna.
Om Ångbåten Fortuna som ägdes av Forsa Ångsåg .

Källa:
Motlutsflottningen, av Sven Forsström
Hybo ett sågverkssamhälle, del 1 och del 2
Sågverk och människor
Dellenbanan
Forsa Ångsåg. En faktaspäckad skrift av Hugo Martinsson vars uppgifter vi flitigt använt, vilket vi tackar särskilt för.
Min lefnadsbeskrivning, af Julius Brun
Hudiksvallsposten 14 juni 1873
Hudiksvallsposten  Lucianummer 1924
Hudiksvalls Tidning 7 juni 1955
Hudiksvalls Tidning 12 september 1992

 

Vilka var personerna som jobbade vid sågen? Det här är vad vi hittade i Forsa släktbok:

 —8 D 1—

(S45) JOHAN KÄLLMAN, * 12/11 1827 i Morkarla sn. Uppsala län. G. 30/12 1857. Sågv.arb. vid Ångsågen. † 22/9 1905.
(C45) GRETA STINA NORRBLOM, * 15/8 1834 i Morkarla. † 13/4 1887.
JOHAN, * 6/1 1857                                          2.
PER, * 21/12 1861. G. t. Mora 26/12 1893.
ANNA MARGRETA, * 12/2 1864. † 1/12 1866
ERIK, * 9/3 1866                                             3.
ANDERS, * 23/1 1868. Emigr. t. Amerika 1892.
ANNA, * 13/9 1870. Fl. t. Mora 1894.

—8 D 2—

1 JOHAN KÄLLMAN, * 6/1 1857, s. t. Johan Källman vid Ångsågen. G. 29/5 1882. Arb. vid Ångsågen. Fl. t. Mora 1893.
7D1 LOVISA KATRINA LUND, * 6/8 1860, d. t. arb. Fredrik Lund i Hillen.
JOHAN FREDRIK, * 1/9 1882. † 21/1 1883.
KARL JOHAN ALBIN, * 20/5 1884. † 10/12 1884.

—8 D 3—

1 ERIK KÄLLMAN, * 9/3 1866, s. t. arb. Joh. Källman, Ångsågen. G. 3/6 1888. Arb. vid Ångsågen. Fl. t. Mora 1893.
7D1 JOHANNA MARGRETA LUND, * 6/2 1863, d. t. arb. Fredrik Lund i Hillen.
ANNA ELISABET, * 25/5 1887. Fl. t. Mora.
HELMI KRISTINA, * 3/3 1890. Fl. t. Mora.


—52 D 1—

(X4)28H5 GUSTAF VIKTOR FAGERSTRÖM, * 19/6 1865, s. t. smeden Tobias Fagerström i Hedvigsfors, Bjuråker. G. 31/7 1887. lnfl. 1899. Smed vid Ångsågen. † 6/10 1939.
(X4)13E12 SIGRID JONSDOTTER, * 25/2 1862, d. t. torpare Jonas Eriksson i Lia 10, Bjuråker. † 3/12 1941.
JOHAN VIKTOR, * 17/5 1886                             2.
ANNA FREDRIKA, * 11/6 1888. † 9/8 1894.
HILDA KATRINA, * 3/5 1891. † 16/8 1894.
JONAS GOTTFRID, * 19/9 1894. Smed. G. 17/5 1921. Fl. t. Bergvik 1921.
BERNHARD TOBIAS, * 19/3 1897                       3.
ERNST GUSTAF, * 10/12 1899                           4.
ANNA KATARINA, * 8/8 1902. † 24/8 1918.


—12 E 1—

(X31) ANDERS LARSSON, * 1/6 1850, i Njutånger. G. 29/11 1874. Smed o. Maskinist vid ångsågen. † 13/11 1899.
20G1 ANNA KATRINA JÄDERBERG, * 12/2 1857, d. t. sågv. arb. Olof Jäderberg i Hillen. Emigr. t. N. amerika 1913.
KARL JOHAN, * 4/8 1875                                     2.
GUSTAF HILDING, * 26/6 1877. Emigr. t. N. Amerika 1901.
ANDERS BERNHARD, * 5/2 1879. Fl. t. Bergsjö 1898.
EMILIA KATRINA, * 10/11 1882. † 20/9 1889.

—12 E 2—

1 KARL JOHAN ANDERSSON, * 4/8 1875, s. t. smed Anders Larsson, Ångsågen. G. 7/6 1897. Smed vid Ångsågen. Fl. t. Idenor 1912.
9H11 BRITA KRISTINA ANDERSDOTTER, * 17/6 1877, d. t. arrendator Anders Jonsson i Hamre 7.
KARL JOHAN, * 13/11 1898. fl. t. Idenor.
GUSTAF HELGE, * 24/6 1900. Fl. t. Idenor.


—19 E 1—

(W23) ”MATS” PER OLSSON, * 10/1 1845 i Malung, Kopp. län. G. 8/6 1879. Sågv.arb. vid Ångsågen.
17S8 CECILIA ANDERSDOTTER, * 20/7 1844, d. t. Anders Andersson i Stavåker 2.
PER ALFRED, * 27/5 1880.
ANDERS WILLHARD, * 8/11 1882.


—121 E 2—

(S52) JOHAN ERIKSSON KJELLIN, * 16/12 1858 i N. Råda, Värml. G. 22/6 1884. Husman i Tomta, Forsa. Emigr. t. Amerika 1892. Återkom 1897. Arb. vid Ångsågen. Fl. t. Idenor 1915.
1 KRISTINA SVENSDOTTER, * 3/4 1863, d. t. Husman Sven Olsson i Tomta.
ALMA KRISTINA, * 24/7 1884. Fl. t. Hudiksvall 1908.
ELIN HELENA, * 25/12 1886. Fl. t. Idenor 1915.


—12 G 4—

2 ERIK JOHAN ERIKSSON, * 5/4 1872, s. t. arb. Olof Eriksson i Ångsågen. G. 1/10 1893. Arb. vid Ångsågen. Fl. t. Hudiksvall 1912.
11G1 MARGRETA KÄLLMAN, * 31/8 1867, d. t. arb. Anders Källman i Ångsågen.
SIGNE ELISABET ANDERSSON, * 30/7 1888. Styvdotter. Fl. t. Hudiksvall.
ESTER MARIA, * 7/1 1894.
Tv. MATILDA, * 10/11 1895. † 22/11 1895.
Tv. KRISTINA, * 10/11 1895. † 26/11 1895.
KARL JOHAN, * 4/10 1897. Fl. t. Hudiksvall.
OLOF HELGE, * 29/8 1904. Fl. t. Hudiksvall.


—12 G 5—

2 KARL OLOF OLSSON ERIKSSON, * 30/3 1874, s. t. arb. Olof Eriksson, Ångsågen. G. 2 ggr. Arb. vid Ångsågen. Fl. t. Bergsjö 1912 – (X3)50H1. † 7/6 1955.
14G1 KATRINA OLSDOTTER, * 20/2 1875, d. t. arb. Olof Nilsson vid ångsågen. G. 10/4 1898. † 15/6 1899.
(S51) MARIT PERSDOTTER, * 8/2 1866 i N. Ny Värml. G. 2/9 1900. † 25/5 1952.
ERIK OLOF, * 16/5 1899                                   6.
KARL GUSTAF, * 27/8 1901                               (X3)50H3.
JOHN ALBERT, * 11/8 1904. Fl. t. Söderhamn 1931.


—13 G 1—

(S65) JONAS OLSSON HEDBERG, * 15/4 1838 i Sunne, Värml. G. 1865. Sågv.arb. i Hillen. † 3/2 1920.
(S65) SARA MARIA NILSDOTTER, * 7/3 1845 i Sunne, Värml. † 21/1 1901.
KARL JOHAN ALBERT, * 25/4 1868                     2.
GUSTAF IMANUEL, * 14/2 1875. † 16/3 1876.

—13 G 2—

1 KARL JOHAN ALBERT HEDBERG, * 25/4 1868, s. t. arb. Jonas Hedberg i Hillen. G. 3/11 1889. Faktor vid Ångsågen. Fl. t. Järvsö 1911.
11G1 LOVISA ELISABET KÄLLMAN, * 2/10 1864, d. t. husman Anders Källman i Hamre.
ALVA MARIA, * 24/3 1890. Fl. t. Danderyd 1910.
ANNY ELISABET, * 5/7 1894. Fl. t. Järvsö 1911.
KARL HILDING, * 5/9 1897. Fl. t. Järvsö 1911.
ANDERS GUSTAF,* 20/12 1899. Fl. t. Järvsö 1911.
HJALMAR GUDRUN, * 24/11 1901. Fl. t. Järvsö 1911.


—14 G 1—

(S56) OLOF NILSSON, * 25/9 1853 i Ransäter, Värml. G. 2 ggr. Arb. vid Ångsågen.
(S71) KARIN JOHANSDOTTER, * 19/3 1844 i Tveta sn, Värml. G. 15/11 1874. † 7/3 1896.
(S53) INGA MARIA PERSDOTTER, * 29/12 1859 i Ny sn. Värml. G. 29/4 1900.
EMMA, * 22/5 1869.
KATRINA, * 20/2 1875                                     12G5.
CHARLOTTA ELFRIDA, * 20/6 1876                     15G2.
OSKAR EDVIN, * 14/5 1878. Fl. t. Hälsingtuna 1907.
HJALMAR, * 21/6 1882. Fl. t. Ransäter 1909.
OLOF ADOLF, * 23/4 1886                                2.


 —15 G 1—

(S15) OLOF JÖNSSON HEDSTRÖM, * 24/12 1836 i Ekshärad, Värml. Arb. vid Ångsågen. † 13/12 1902.
(S15) ANNA MAGNUSDOTTER, * 18/12 1829 i Ekshärad, Värml. † 24/8 1910.
ANNA CAJSA, * 21/10 1865.
JOHAN, * 27/12 1867                                       3.
OSKAR EDVARD, * 19/3 1877                            2.

 —15 G 2—

1 OSKAR EDVARD HEDSTRÖM, * 19/3 1877, s. t. arb. Olof Hedström, ångsågen. G. 29/5 1898. Arb. vid ångsågen. Stationsförest. i Iggesund. Fl. t. Hudiksvall 1898. † 5/9 1950.
14G1 CHARLOTTA ELFRIDA OLSDOTTER, * 20/6 1876, d. t. arb. Olof Nilsson i ångsågen.
ANNA KATRINA, * 11/7 1899. Fl. t. Hudiksvall.

—15 G 3—

1 JOHAN HEDSTRÖM, * 27/12 1867, s. t. arb Olof Hedström, ångsågen. G. 22/9 1889. Arb. vid ångsågen. Fl. t. Bergsjö 1897.
17G1 MATILDA ERIKSSON, * 13/3 1872, d. t. arb. Erik Persson, ångsågen.
JOHAN ALGOT, * 2/2 1890. † 8/9 1890.
JOHAN ALGOT, * 29/1 1891. † 29/1 1891.
RAGNHILD MATILDA, * 5/4 1894. Fl. t. Bergsjö.
JOHAN OSKAR, * 1/12 1896. Fl. t. Bergsjö.


—17 G 1—

ERIK PERSSON, * 8/9 1823 i Råda sn. Värml. G. 23/1 1859. Arb. vid ångsågen. † 28/9 1899.
(S65) KARIN PERSDOTTER, * 5/6 1838 i Sunne, Värml. † 19/7 1898
KLARA KRISTINA, * 10/2 1859                          25G1.
PER, * 26/1 1861                                            2.
OLOF, * 17/4 1864                                          3.
MARIA, * 6/11 1866.
FREDRIKA, * 19/9 1869                                    19G2.
MATILDA, * 13/3 1872                                     15G3.
EMMA TERESIA, * 7/10 1875. † 6/3 1885.

—17 G 2—

1 PER ERIKSSON, * 26/1 1861, s. t. arb. Erik Persson vid ångsågen. G. 25/9 1898. Arb. vid ångsågen. Fl. t. Hudiksvall 1913.
(X4)21E9 SELMA AMALIA KARLSTRÖM, * 9/1 1874. d. t. arb. Per Magnus Karlström i Moviken, Bjuråker
PER EMIL, * 27/4 1899 Fl. t. Hudiksvall.
HELGA ELISABET EUGENIA, * 6/1 1902. Fl. t. Hudiksvall.
NANNY AMALIA, * 15/4 1904. † 2/10 1904.
JUDIT KRISTINA AMALIA, * 13/3 1907. † 18/6 1913.
NANNY ANNA KATRINA, * 8/10 1910. Fl t. Hudiksvall

—17 G 3—

1 OLOF ERIKSSON, * 17/4 1864, s. t. arb. Erik Persson i Ångsågen. G. 17/5 1885. Arb. vid ångsågen. Vistats 2 år i Amerika. Fl. t. Delsbo 1895. – (X6)1801 Smed.
(X10) MARGRETA KRISTINA FORSELL, * 18/5 1863 i Gnarp. † 12/12 1946 i Delsbo.
SELMA ELEONORA, * 11/7 1885. Fl. t. Delsbo 1895.
Åter t. Forsa 1904                                           27G2.
HILDUR MARIA, * 28/2 1887                             (X6)11L33.
ERIK VIKTOR, * 22/5 1889                                4.
OLOF KONRAD, * 27/5 1896 i Delsbo.
EMMA JUDIT TERESIA, * 25/6 1898.
SIGNE MARGRETA ELISABET, * 11/7 1900. † 18/12 1904.
TYRA KRISTINA, * 27/10 1902


—19 G 1—

(W19) PER PERSSON FORSS, * 8/1 1841 i Leksand, Kopp. län. G. 18/4 1869. Arb. vid ångsågen. † 7/9 1924.
(X6)38P18 INGRID JONSDOTTER, * 9/12 1846, d. t. soldat Jonas Delin i Sannäs, Delsbo. † 14/12 1892.
PER OLOF, * 20/7 1870                                    2.
HELENA, * 6/4 1872                                        20G3.
JONAS ERIK, * 7/8 1874. † 13/2 1879.
KARL, * 3/6 1877. † 5/8 1877.
ANNA, * 22/5 1879                                          4.
JON ERIK, * 9/1 1882. † 25/7 1884.
INGA MARIA, * 1/11 1884. † 6/5 1886.
JOHAN ERIK, * 11/11 1886                               3.
FREDRIKA MARIA, * 18/7 1891                          5.


—20 G 1—

(X35) OLOF JOHANSSON JÄDERBERG, * 20/9 1833 i Ovansjö sn. Gästrikl. G. 1851. Sågv.arb. Ångsågen. † 25/12 1889.
(X35) GRETA JONSDOTTER, * 16/6 1829 i Ovansjö sn. † 24/1 1903
JOHAN, * 28/5 1852                                        7.
ANNA KATARINA, * 12/2 1857                           12E1.
SARA MARGRETA, * 6/4 1861                            11.
BRITA KRISTINA, * 2/5 1862                             2.
ANDERS OLOF, * 5/2 1866                                3.

—20 G 2—

44Ä1 JOHAN ADOLF BENGTSSON, * 23/6 1861, s. t. arb. Bengt Jönsson vid Ångsågen. G. 9/12 1883. Arb. Ångsågen. † 17/10 1885.
1 BRITA KRISTINA JÄDERBERG, * 2/5 1862, d. t. sågv. arb. Olof Jäderberg i Hillen. Bos. i Hamre. † 1/2 1943.
KARL GUSTAF, * 25/10 1880                             4.
IDA ALBERTINA, * 5/7 1884. † 2/3 1891.
JOHAN ADOLF, * 31/1 1886. Fl. t. Hälsingtuna 1908.


—20 G 7—

1 JOHAN JÄDERBERG, * 28/5 1852, s. t. sågv.arb. Olof Jäderberg i Hillen. G. 20/11 1876. Arb. vid Ångsågen. Fl. t. Hudiksvall 1912.
(S27) KRISTINA JOHANSDOTTER, * 9/5 1851 i Gunnarskog, Värml. (Gagnef?)
EMMA KRISTINA, * 20/9 1877                           8.
KARL JOHAN, * 22/11 1878                               9.
HILDUR JOHANNA, * 7/4 1880. Fl. t. Hudiksvall 1897.
EINAR FREDRIK, * 18/7 1885                            10.
EMILIA KATRINA, * 3/10 1894. Emigr. t. N. Amerika 1911

—20 G 8—

(X18) JOHAN FREDRIK WESTLUND, * 5/9 1883. G. 30/4 1911. Brädgårds.arb. i Hudiksvall.
7 EMMA KRISTINA JÄDERBERG, * 20/9 1877, d. t. arb. Johan Jäderberg, Ångsågen.
EMMY MARIA, * 28/9 1902. Fl. t. Hudiksvall.

—20 G 9—

7 KARL JOHAN JÄDERBERG, * 22/11 1878 s. t. arb. Johan Jäderberg Ångsågen. G. 10/12 1899. Arb. vid Ångsågen.
(W23) ANNA ERIKSSON, * 15/2 1873 i Malung, Kopp. län. Familjen fl. t. Idenor 1912.
KARL ERIK, * 8/3 1900. † 18/5 1900.
MÄRTA ELISABET, * 27/7 1901                          17.
ADELIA MARIA, * 16/12 1903.
ANNY KRISTINA. * 25/1 1905.
SALLY ELVIRA, * 4/12 1906.
ANNA EMILIA, * 28/1 1912.

—20 G 10—

7 EINAR FREDRIK JÄDERBERG, * 18/7 1885, s. t. arb. Johan Jäderberg Ångsågen. G. 2/9 1906. Arb. vid Ångsågen. Fl. t. Hudiksvall 1912.
(X4)43C3 BRITA KRISTINA FORSLIN, * 11/11 1879, d. t. arb. J. E. Forslin i Friggesund, Bjuråker.
JOHAN EINAR ALFONS, * 24/10 1905. Fl. t. Hudiksvall 1912
KARL OSKAR, * 7/9 1907. † 7/9 1907.
KARL OSKAR MAURITZ, * 22/9 1909. Fl. t. Hudiksvall 1912.
AINA KRISTINA, * 20/9 1911. Fl. t. Hudiksvall 1912.

—20 G 11—

(S56) PATRIK PETTERSSON ENGSTRÖM, * 16/4 1858 i Ransäter, Värml. G. 2/5 1880. Arb. vid Ångsågen. Fl. t. Hudiksvall 1912.
1 SARA MARGRETA JÄDERBERG, * 6/4 1861, d. t. sågv.arb. Olof Jäderberg i Hillen.
JOHAN HILDING,* 23/1880.
Fl. t. Hälsingtuna 1906                                     15.
SELMA KRISTINA, * 29/4 1882                          1E5.
HULDA KATRINA, * 2/2 1884                             22G2.
GUSTAF EDVIN, * 19/3 1886                             12.
ANDERS PATRIK, * 23/1 1888. Fl. t. Hudiksvall.
OLOF BERNHARD, * 22/2 1890. Fl. t. Hudiksvall.
ERIK EMIL, * 30/12 1891. Fl. t. Hudiksvall.
Tv. EDVARD, * 30/11 1894. † 30/11 1894.
Tv. DÖDFÖTT FLICKEBARN, * 30/11 1894. † 30/11 1894
EMMA ALBERTINA, * 23/3 1896. Fl. t. Hudiksvall.
KARL AXEL, * 23/3 1899. Fl. t. Hudiksvall.
Tv. AUGUST VILHELM, * 14/12 1900. Fl. t. Hudiksvall.
Tv. ANNA SOFIA, * 14/12 1900. Fl. t. Hudiksvall.


—22 G 1—

NILS PETTER GUSTAFSSON BLID, * 5/3 1850 i Storkyro, Finland. Tid. g. o. änkl. Arb. vid Ångsågen, Forsa. Fl. t. Hudiksvall 1912.
23G1 BRITA KRISTINA ERIKSDOTTER, * 7/10 1859, d. t. sågv.arb. Erik Andersson i Hillen. G. 27/4 1879.
MATS EDVARD, * 10/3 1874 i Oravais (i Blids 1:a gifte). Emigr. t. N . Amerika
25/2 1894.
CARL FREDRIK OSKAR, * 20/12 1878. † 19/7 1881.
NILS HERMAN, * 12/7 1880                              3.
KARL ERIK OSKAR, * 4/8 1882                          2.
ANNA MARIA, * 12/7 1884. Fl. t. Hudiksvall 1904.
BRITA SOFIA, * 28/10 1886. Fl. t. Hudiksvall 1911.
JOHAN FABIAN, * 16/6 1890. † 22/4 1891.
JOHANNA SUSANNA, * 28/12 1892. † 8/1 1894.
JOHANNA SUSANNA, * 6/3 1896. † 20/7 1899.
KARL UNO SANDER, * 22/9 1899. † 4/1 1903.
ANDERS GUSTAF KONRAD, * 9/8 1901. Fl. t. Hudiksvall 1912


—23 G 1—

(W37) ERIK ANDERSSON, * 26/9 1828 i Svärdsjö sn. Kopp. G. Arb. vid Ångsågen. † 25/2 1901.
(W37) KARIN ERSDOTTER, * 29/5 1829 i Svärdsjö. † 6/11 1893
KARIN, * 2/1 1852                                          2.
ANNA ELISABET, * 29/12 1853.
ANDERS ”SVEDMAN, * 22/11 1856.
BRITA KRISTINA, * 7/10 1859                           22G1.
SARA LOVISA, * 9/11 1861                               24G2.
KARL ERIK, * 10/9 1864                                   3.
JOHANNA FREDRIKA, * 9/2 1867. † 16/3 1867.

 —23 G 2—

1 KARIN ERIKSDOTTER, * 2/1 1852, d. t. sågv.arb. Erik Andersson i Hillen.
KARIN ELEONORA ANDERSDOTTER, * 7/7 1880.


—29 G 1—

(S25) OLOF NILSSON, * 13/10 1828 i Grums sn. Värml. G. 1859. Maskinist vid Ångsågen. † 21/3 1894.
(D60) ANNA CHARLOTTA EKMAN, * 11/5 1832, ST. Malm, Nyköp. † 2/2 1905.
(X18) AUGUSTA LOVISA TÖRNBLOM, * 11/11 1858 i Hudiksvall
(fosterdr.)                                                      28G4
8H8 HELENA ANDERSDOTTER, * 27/1 1873 (fosterdr).


—103 G 1—

(Y56) GABRIEL ANDERSSON, * 21/1 1862 i Trehörningssjö, V.norrl. G. 15/11 1887. Vistats i Amerika 1892-1895. Arb. vid ångsågen. Emigr. t. Amerika 19/5 1892. Sen. i Smedsgården.
16W6 ANNA PERSDOTTER, * 28/2 1855, d. t. bonden Per Olsson i Vålsta s3. Emigr. t. Amerika 1904.
BRITA OLIVIA, * 24/11 1888. Emigr. t. Amerika 1904.
ANNA MARIA, * 14/9 1891. Emigr. t. Amerika.
ESTER KATRINA, * 10/2 1893. Emigr. t. Amerika.
SIGNE KRISTINA, * 1/2 1897. Emigr. t. Amerika.


—127 G 1—

(X4)10D10 HENRIK GOTTHARD PRINS, * 6/5 1885, s. t. bruksarb. Lars Prins i Moviken. G. 26/3 1910. Såg.arb. vid Ångsågen, Forsa. Masungsarb. i Moviken, Bjuråker. Fl. t. Stockholm 1947.
(X4)12C5 BEDA EUGENIA EDLUND, * 31/3 1892, d. t. arb. Olof Edlund i Moviken, Bjuråker. Fl. t. Stockholm 1947.
OLOF RAGNVALD, * 24/5 1910. Fl. t. Stockholm 1938.
ANNA, * 8/5 1911 i Forsa.
LARS GOTTHARD, * 2/4 1912. † 21/6 1912.
BERTA ELISABET, * 24/8 1916. Fl. t. Stockholm 1941.
MAJ BRITT KRISTINA, * 12/6 1926. Fl. t. Ljusne 1947.


—63 H 1—

(X4) GERDA KRISTINA ERIKSDOTTER, * 20/1 1884. Ångsågen. Fl. t. Bjuråker 22/11 1905.
HILDUR KRISTINA, * 17/7 1905.


—99 H 1—

(W37) ERIK SJÖBERG, * 5/9 1834 i Svärdsjö. G. 1859. Skräddare i Norrbobyn, Norrbo. † 10/2 1890.
(W37) BRITA JONSDOTTER, * 21/6 1835 i Svärdsjö. Fl. t. Forsa 1895 (ångsågen). † 15/7 1910.
JOHAN, * 5/7 1859. Fl. t. Bjuråker 1876.
ERIK UDD, * 11/5 1861. Soldat.
BRITA, * 26/9 1863                                         (X33)12Å24.
HANS VILHELM, * 20/9 1865                             (X33)38Å2.
ANNA, * 30/9 1867. Fl. t. Bjuråker 1876.
PER OLOF, * 11/8 1870                                    (X33)2Y28.
KARIN, * 11/10 1872                                       (X33)25U1.
MARIA, * 28/2 1875.
FREDRIK, * 20/2 1877. † 20/12 1881.
KLARA, * 11/8 1881                                         (X33)14Y26.


—133 H 1—

JOHN RIDDLE, * 25/1 1822 i Buckinghamshire, England. G. Ingenjör vid Ångsågen.
ELLEN DAVIS, * 17/3 1819 i London. Fam. infl. fr. Shoreditch, London.
HARRIET, * 10/6 1844.
ELISABETH, * 18/4 1846.
ELLEN, * 19/12 1848.


—145 H 1—

NILS MOSS, * 1858. Arb. vid Ångsågen.
KAROLINA ERSDOTTER, * 1853.
ESTER MARIA, * 25/4 1884.
KARL GUSTAF, * 2/1 1886.


—63 J 1—

(X11) OLOF EFRAIM STRID, * 10/7 1874 i Gävle. G. 29/9 1907. Revisor i Ångsågen.
(T61) EBBA MARIA HANSSON, * 12/2 1883 i Örebro.
MAJ, * 11/7 1908.
HJÖRDIS EBBA MARGARETA, * 15/7 1910.


—6 M 21—

(Y46) HANS ERIK SÖDERQVIST, * 16/8 1845 i Stigsjö, V.norrl. Filare vid ångsågen.
19 KARIN MARGRETA FORSLIN, * 20/1 1840, d. t. Nils Forslin i Friggesund, Bjuråker. Änka o. omg. 30/8 1874. † 27/7 1881.
JULIA JONSDOTTER, * 1839.
HULDA KAROLINA, * 28/11 1874.
GUNHILD ALFHILD CHARLOTTA, * 23/12 1876.
ELIN MATILDA, * 4/2 1883.


—52 Y 1—

ANNA OLSDOTTER, * 1812 i Ransäter, Värml. Änka 26/4 1877.
ANDERS OLSSON FRIBERG, * 8/8 1853 i Ransäter – 2. Arb. vid Ångsågen, Forsa.


—53 Y 1—

(W23) MATS ANDERS OLSSON MALM, * 26/5 1852 i Malung, Kopp. G. 20/10 1878. Arb. vid Ångsågen.
(X46) EDLA KRISTINA KARLSSON, * 22/6 1858 i Undersvik, Gb.
IDA ELEONORA, * 21/6 1879.


 —56 Y 1—

(S57) NILS OLSSON STRÖMBERG, * 1/9 1836 i Ransäter, Värml. G. Arb. vid Ångsågen. Sen. bonde i Håknorrbo 1 i Delsbo. † 10/12 1909.
(S57) ANNA JONSDOTTER, * 30/10 1839 i Ransäter. Familjen fl. t. Delsbo 1880 – (X6)24L1. † 3/11 1923.
STINA, * 30/8 1862                                         (X6)24L2
OLOF, * 15/1 1866                                          (X6)24L3.
BETTY, * 1/2 1867. Bagerska.
AUGUSTA, * 19/12 1869                                   (X6)8O18.
EMMA, * 24/1 1872                                         (X6)24L4.


—13 Z 1—

(Y50) OLOF NYBERG, * 24/1 1865 i Sånga sn. V.norrl. G. 17/9 1900. Inspektor vid Ångsågen, Forsa. Fl. t. Bjuråker 1903.
(X15)12P1 HULDA INGEBORG TERESIA JÖDAHL, * 11/1 1878, d. t. flottn.chef Ole Jödahl i Berge 5, Hassela.
OLOF ÅKE, * 25/5 1901. Fl. t. Bjuråker.


—106 Z 1—

IVER HANSSEN, * 1/4 1826. Ångsågsarb. i Hamre.
MARIA PAULSDOTTER, * 15/11 1829.
PER IVAR, * 15/8 1857.
ANTE, * 15/4 1858.
HANS ERIK, * 12/1 1861. † 25/1 1861.


—157 Z 1—

LARS OLSSON ÅMBERG, * 5/10 1810 i Råda, Värml. G. 1829. Infl. 1858. Sågare vid Hamre Ångsåg.
KERSTIN HÅKANSDOTTER, * 1797, d. t. lantbrukare Håkan Elofsson i Råda, Värml. † 24/4 1860. Haft 2 söner o 2 döttrar. 1 son o. 1 dotter † i späd ålder.
HÅKAN, * 9/9 1832                                          2.

—2—

(S56) HÅKAN LARSSON ÅMBERG, * 9/9 1832 i Ransäter, Värml.
1 – S. t. Lars Olsson Åmberg. Sågmästare i Hamre, Forsa.
MARIA JOHANSDOTTER, * 26/7 1828 i Råda, Värml.
LARS JOHAN, * 25/1 1856.
KRISTINA, * 11/12 1858.
ANNA MARIA, * 12/3 1861.


—158 Z 1—

(X40) SVEN PETER RUDQVIST, * 22/8 1814 i Segersta. G. Sågare i Hamre.
(S13) MAJA NILSDOTTER, * 2/10 1821 i Ed.
CARL, * 1/4 1848.
AXEL, * 12/9 1853.
HILDA MATILDA, * 15/5 1856.
CLARA MARIA, * 9/2 1860.


 —159 Z 1—

(S56) PETTER PERSSON, * 17/12 1830 Ransäter, Värml. Sågare i Hamre.
(S56) STINA KAJSA LARSDOTTER, * 20/12 1835 Ransäter.
STINA LOVISA, * 28/8 1856.
OLOF, * 12/12 1858.
PER, * 16/1 1861.


—3 Å 1—

Norge CHRISTIAN SWENDSEN, * 14/11 1829 i Störens kap., Trondhjem, Norge. G. 22/3 1865. Infl. 1872. Sågv.arb. i Hillen. † 11/10 1903.
Norge BRITA ROALDSDOTTER, * 13/7 1836 i Lyngen, Norge. † 27/10 1909.
KRISTINA, * 6/1 1866                                      11G1.
SVEN, * 23/2 1868                                          2.
MARGARETA, * 9/7 1872                                  9M5.
ANNA MARIA, * 14/12 1874                              95C6

—2—

1 SVEN KRISTIANSSON, * 23/2 1868, s. t. arb. Kristian Svendsen vid Ångsågen. G. 26/12 1894. Arb. vid Ångsågen. Fl. t. Arbrå 1910.
4Å1 LOVISA BÄCKLUND, * 16/8 1871, d. t. arb. Per Bäcklund vid Ångsågen.
ALBERT ESKIL, * 30/8 1895. Fl. t. Arbrå.
KARL HILDING, * 30/10 1897. Fl. t. Arbrå.
KARL FREDRIK, * 8/9 1900. Fl. t. Arbrå.


—20 Å 2—

(X7)8F55 LARS ADOLF BERG,* 23/6 1872, s. t. fiskare L. O. Berg i Borka, Enånger. G. 20/5 1894. Klampare vid Ångsågen, Forsa. Fl. t. Hudiksvall 1912.
1 AUGUSTA MARGRETA ARESKOUG, * 28/2 1872, d. t. bagare H. Ch. Areskoug i Böle.
GUSTAF MARTIN, * 20/6 1895. Fl. t. Hudiksvall.
NANNY MARGRETA, * 10/9 1897. Fl. t. Hudiksvall.
GUSTAF ADOLF, * 21/4 1899. Fl. t. Hudiksvall.
GUSTAF BIRGER, * 26/4 1901. † 4/6 1907.
HULDA MARIA, * 2/2 1903. Fl. t. Hudiksvall.
BROR OLOF KRISTIAN, * 21/1 1905. Fl. t. Hudiksvall.
MALIN ELISABET, * 10/12 1906. Fl. t. Hudiksvall.
EVA KRISTINA, * 30/12 1908. † 15/11 1909.
HJALMAR YNGVE, * 26/1 1911. Fl. t. Hudiksvall.


 —30 Å 1—

(E77) CARL FREDRIK ALLARD, * 27/3 1826 i Risinge, Östergötl. G. 1852. Maskinist vid ångsågen. † 3/10 1888.
(D5) KRISTINA DOROTEA ZETTERSTRÖM, * 12/4 1822 i Björkvik, Sörml. län.
HULDA AQVILINA DOROTEA, * 13/6 1852            2.

—2—

(W27) ANDERS GUSTAF FRISTRÖM, * 29/11 1835 i Ore sn. Kopp. G. 2 ggr. Inspektor vid Ångsågen. † 24/5 1896.
(X18) GUSTAVA KATARINA FORSLIN, * 30/9 1839. Kopparslagaredotter, Hudiksvall. G. 18/11 1860. † 7/3 1861.
1 HULDA AQVILINA DOROTEA ALLARD, * 13/6 1852, d. t. maskinist C. F. Allard. G. 7/9 1871. Fl. t. Hällesjö, Jämtl. 1910.
Dödfödd gosse, * 7 /3 1861.
KARL GUSTAF, * 23/12 1871. Fl. t. Stockholm 1899.Maskinist.
ERIK HILDING, * 11/8 1874. Inspektor vid sågen. Emigr. t. Amerika. † 3/6 1906.
VALFRID ANDREAS, * 12/10 1875. Övermaskinist. † 17/6 1906.
HULDA FREDRIKA, * 23/10 1877. Fl. t. Hällesjö 1910.
GUSTAF FREDRIK, * 15/4 1879. Fl. t. Fors, Jämtl. 1905.
HULDA MARIA, * 24/11 1882. † 18/11 1885.
GUSTAF MARTIN, * 13/2 1886. Bokhållare. Fl. t. Hällesjö 1909.

Hudiksvallsposten den 10 maj 1900


Som framgår av annonsen ska 2 tulubber säljas. Om någon undrar
vad en tulubb är så avser det en lång pälsfodrad överrock.


 —31 Å 1—

(C9) PER PERSSON, * 6/3 1827 i Bälinge i Uppsala län. G. 30/6 1850. (Trol. * 16/3 1827). Sågarb. i Hillen. † 23/4 1916.
(X39) KAJSA GRETA PERSDOTTER, * 24/9 1827, d. t. kolare Per Matsson i Rogsta. † 2/9 1880.
ANNA GRETA, * 6/12 1852. † 2/9 1880.
PER ERIK, * 18/9 1855                                     2.
JOHAN GUSTAF, * 23/9 1858. † 14/12 1876.
MATTIAS, * 20/12 1861. † 10/8 1885.
JONAS, * 1/6 1865                                          5.
STINA KAJSA, * 5/1 1869. † 13/1 1869.
NIKOLAUS, * 13/9 1870. † 20/9 1870.

—2—

1 PER ERIK PERSSON, * 18/9 1855, s. t. arb. Per Persson vid Ångsågen. G. 4/6 1882. Arb. vid Ångsågen. † 4/6 1904.
9H4 ANNA KAROLINA ARVIDSSON, * 22/4 1853, d. t. bonden Anders Arvidsson i Hamre 7. † 31/3 1899.
KAROLINA VILHELMINA, * 3/9 1875                   6E2.
KARL FREDRIK, * 4/10 1878. Fl. t. Orsa 1908.
ANNA MARGRETA, * 14/2 1881. † 22/10 1882.
ANNA MARGRETA, * 6/5 1884                            4.
JOHAN ARVID, * 12/6 1886. † 21/10 1886.
PER ARVID, * 26/3 1888. Fl. t. Orsa 1908.
ERIK VERNER, * 17/8 1890                               3.
ANDERS VILHELM, * 29/3 1892. Fl. t. Hudiksvall 1909

                                                      —5—

1 JONAS BLOMQVIST, * 1/6 1865, s. t. arb. Per Persson i Hillen. G. 3/11 1889. Arb. vid Ångsågen. Fl. t. Njutånger 1901 – (X31)3E2. † 25/7 1906.
(X31)3E1 ANNA MARIA BERGLUND, * 7/9 1869 i Rogsta, d. t. bruksarb. Matias Berglund i Nianfors. † 4/6 1909.
ANNA AMANDA, * 28/6 1889                             (X31)3E4.
ERIK JOHAN, * 5/6 1891                                   (X31)3E5.
KLARA VILHELMINA, * 4/5 1893. † 5/5 1893.
KARL EDVARD, * 16/5 1894                              (X31)3E6.
KLARA MARIA, * 5/12 1897. † 14/7 1902.
PER AXEL, * 9/7 1903. † 17/3 1904.


—37 Å 1—

(S5) KARIN MÅNSDOTTER, * 11/6 1834 i Bogens sn. Värm län. Ångsågen, Forssån. † 13/2 1909.
MAGNUS, * 27/1 1870 – 2.
KARL ALFRED BLOM, * 23/2 1876. Sågv.arb. † 22/4 1905


 —44 Å 1—

(S15) BENGT JÖNSSON, * 24/2 1825 i Ekshärad, Värml. G. 27/6 1858. Arb. vid Ångsågen, Forsa. † 3/9 1865.
(X42) ANNA HANSDOTTER ASTNER, * 6/6 1823 i Söderala sn. † 18/1 1906.
ANNA BRITA, * 13/12 1859.
JOHAN ADOLF, * 23/6 1861                              20G2.
KRISTINA, * 17/4 1865.


  —45 Å 1—

(S52) ERIK ERSSON HOLM, * 30/1 1830 i Råda, Värml. G. 1855. Arb. vid Ångsågen. † 19/11 1905.
(S65) MARIA PERSDOTTER, * 12/1 1835 i Sunne, Värml. † 9/12 1910.
MARIA KRISTINA, * 15/8 1856. † 14/6 1872.
ANNA KATRINA, * 3/6 1859.
KAROLINA, * 17/10 1862. † 17/8 1863.
NILS, * 30/8 1864                                           2.
PER JOHAN, * 27/8 1867. † 30/11 1884.
Tv. EMIL, * 12/6 1870. † 6/9 1870.
Tv. GUSTAF, * 13/6 1870. † 6/9 1870.
MATILDA, * 11/10 1871. † 30/12 1871.
GUSTAF EMIL, * 4/1 1872. † 8/3 1876.
MAIRA KRISTINA, * 2/4 1875. Emigr. t. Amerika 1898.
OSKAR, * 9/12 1876. † 12/12 1876.
VENDLA CHARLOTTA, * 6/2 1880                       3.

—2—

1 NILS HOLM, * 30/8 1864, s. t. arb. Erik Holm vid Ångsågen. G. 29/11 1885. Arb. vid Ångsågen. Emigr. t. N. Amerika 1892.
(S56) KATRINA PETTERSSON, * 12/8 1860 i Ransäter, Värml. Emigr. t. N. Amerika 1893.
NILS JOHAN, * 3/5 1886. Emigr. t. Amerika.
ERIK VILHELM, * 7/10 1887. Emigr. t. Amerika.
ANNA KATRINA, * 19/3 1890. Emigr. t. Amerika.
ELIN ELISABET, * 11/3 1892. Emigr. t. Amerika.


—48 Å 1—

(S49) PER GUSTAF PERSSON ENGLUND, * 8/2 1844 i Nordmark, Värml. G. 25/3 1866. Arb. vid Ångsågen.
(S52) INGRID JANSDOTTER, * 18/12 1844 i Råda sn. Värml.
JOHAN PETTER, * 29/4 1866. † 26/10 1877.
KAROLINA, * 14/12 1868. Fl. t. Hudiksvall 1894 – 2.
GUSTAF TEODOR, * 5/8 1871.
MARIA, * 23/6 1873. Emigr. t. Amerika 1893.
ANNA MAGDALENA, * 18/3 1876. Fl. t. Gävle 1899.
JOHAN LEONARD, * 7/9 1878. Emigr. t. Amerika 1903
IDA KRISTINA, * 15/4 1881. Emigr. t. Amerika 1903.
SELMA, * 21/1 1884. Emigr. t. Amerika 1903.
AGNES, * 26/12 1886. Emigr. t. Amerika 1903.
MARTIN, * 10/12 1889. † 10/12 1889.


—51 Å 1—

(S56) OLOF STRÖM, * Ransäter, Värml. † 26/4 1877.
(S56) ANNA OLSDOTTER, * 1812. Ångsågen.
OLOF, * 9/5 1837                                            2.
PETTER, * 1/4 1845                                         3.

—2—

1 OLOF OLSSON STRÖM, * 9/5 1837, s. t. Olof Olsson Ström, * 9/5 1837. G. 1870. Sågv.arb. i Hillen. Emigr. t. Amerika. † 6/3 1888.
34C3 KERSTIN PERSDOTTER, * 21/11 1843, d. t. Per Lisbetsson, husman i Överby. Emigr. t. Amerika. Änka o omg. 29/11 1889             7D1.
KARIN, * 20/9 1869                                         4.

—3—

1 PETTER OLSSON STRÖM, * 1/4 1845, s. t. Olof Ström i Ransäter. G. 27/3 1870. Arb. vid Ångsågen. † 24/8 1885
124A4 GRETA STINA PALLMÉN, * 18/10 1842, d. t. skräddare Lars Erik Pallmén i Överby. † 15/8 1889.
INGA, * 11/11 1871.
ANNA, * 16/1 1873. † 27/3 1873.
ERIK OLOF, * 19/8 1875. Artillerist.
ANNA, * 12/11 1877. Fl. t. Gävle 1894.
KRISTINA, * 19/1 1881                                    49Å1.


 —52 Å 1—

(S56) JONAS JONSSON LÖFGREN, * 15/3 1843 i Ransäter, Värml. G. 2 ggr. Arb. vid Ångsågen. † 9/4 1901.
BRITA KARIN SVEDBERG, * 11/10 1844. G. 4/1 1871. † 7/8 1885.
(S27) KAROLINA NILSSON, * 10/2 1847 i Gunnarskog, Värml. län. G. 19/5 1889.
KRISTINA LOVISA, * 1/4 1871. † 23/11 1878.
KARL JOHAN, * 11/8 1872. † 13/11 1878.
HILDUR MARIA, * 6/8 1876. † 8/11 1878.
HILDUR KRISTINA, * 6/2 1880. Fl. t. Söderhamn 1900.
KARL HELGAR, * 11/10 1882. Sadelmak. Fl. t. Delsbo 1906.
JULIUS SANFRID, * 12/4 1890. Fl. t. Hudiksvall 1918.


  —53 Å 1—

(R67) CLAS ANDERSSON, * 14/9 1850 i Gökhem, Skarab. län. G. 12/9 1874. Arb. vid Ångsågen.
(S15) KRISTINA FORS, * 2/10 1849 i Ekshärad, Värml.
ANNA ELVIRA KRISTINA, * 24/12 1870.
MARIA CHARLOTTA, * 19/10 1874. † 2/1 1875.
IDA CHARLOTTA, * 14/10 1879. † 2/2 1880.
FRIDA KAROLINA, * 8/2 1884. † 4/11 1890.
KLAS VERNER, * 15/6 1889. † 14/11 1890.


—54 Å 1—

”HJORT” PER OLSSON, * 3/3 1834 i Gagnefs sn. Kopp. län. G. 2 ggr. Arb. vid Ångsågen. Fl. t. Hälsingtuna 1909.
”HED” ANNA MATSDOTTER, * 26/6 1821 i Mora sn. Kopp. län. G. 1859. † 22/2 1884.
KAROLINA JONSDOTTER, * 28/7 1860 i Forsa, d. t. drängen Jonas Ersson fr. Arfords by, Ore sn. G. 20/7 1890. † 1/5 1909.
ANNA PETRONELLA, * 10/6 1858.
BRITA KRISTINA, * 3/4 1860.
JOHANNA MARIA, * 7/7 1862.
KARL JOHAN, * 4/6 1867.
ISAK PETRUS, * 19/12 1894. † 4/1 1895.


  —55 Å 1—

(S49) ERIK MAGNUS PERSSON ENGLUND, * 14/9 1849 i Nordmarks sn. Värml. G. 24/4 1873. Arb. vid Ångsågen. † 4/10 1897.
(S52) KRISTINA NILSDOTTER, * 15/9 1846 i Råda, Värml. † 1/4 1924.
EMMA KATRINA, * 13/5 1873. Fl. t. Hudiksvall 1893.
MARIA CHARLOTTA, * 18/3 1876. Fl. t. Ljusdal 1900.
ELIN KRISTINA, * 5/8 1879. Fl. t. Hudiksvall 1897.
EINAR, * 25/9 1885                                         2.
ERIK MARTIN, * 14/5 1890. † 2/3 1891.
NILS EINAR, * 24/11 1882. † 28/5 1884.

—2—

1 EINAR ENGLUND, * 25/9 1885, s. t. arb. Erik Magnus Englund vid Ångsågen. G. 21/10 1906. Arb. vid Ångsågen. Fl. t. Hudiksvall 1913.
56Å1 HULDA MARIA EHN, * 19/8 1888, d. t. maskinist Per Ehn vid Ångsågen.
ELVIRA MARIA, * 15/4 1906. † 29/12 1912.
TORE EINAR, * 25/1 1911. Fl. t. Hudiksvall.


—56 Å 1—

(X3)6J4 PER EHN, * 7/9 1861, s. t. Olof Persson Ehn i Andersfors, Bergsjö. G. 27/10 1886. Maskinist vid Ångsågen. † 27/11 1937
(E65) HULDA AMALIA ADAMSSON, * 21/11 1859 i Motala, Östergötl. † 23/1 1952.
KONSTANCE, * 21/5 1887. Emigr. t. N. Amerika 1903.
HULDA MARIA, * 19/8 1888                              55Å2.
PER GUSTAF, * 6/12 1890. Fl. t. Stockholm 1916.
JOHAN ARTUR, * 23/9 1892. Fl. t. Hudiksvall 1916. † 9/3 1919.
GUNNAR ALFRED, * 22/10 1894. Fl. t. Hälsingtuna 1923.
ANNA ELVIRA, * 7/11 1896. Fl. t. Delsbo 1918.
EINAR OLOF, * 28/1 1899. Emigr. t. Amerika 1923.


—57 Å 1—

SVEN JONSSON CARLSTRAND, * 12/4 1846 i Skaraborgs län. G. 24/6 1875. Arb. vid Ångsågen.
(S65) KRISTINA PERSDOTTER SKOGBERG, * 10/1 1852 i Sunne, Värml.
JUSTINA MARIA ELISABET, * 16/6 1876. † 26/6 1876.
IDA JUSTINA, * 10/6 1877.
ARVID ISEDOR, * 8/2 1879.
ANDERS EMANUEL, * 28/4 1880.


—58 Å 1—

(S56) SVEN PERSSON ENGLUND, * 7/10 1833 i Ransäter, Värml. G. 2/9 1860. Sågv.arb. i Hillen, Forsa. † 30/12 1923.
(S65) BRITA KAJSA OLSDOTTER, * 20/12 1835 i Sunne, Värml. † 5/4 1926.
PER, * 20/10 1860                                           2.
EMMA KRISTINA, * 28/4 1863. † 18/1 1866.
EDVARD ALFRED, * 5/12 1866                           3.
EMMA KRISTINA, * 18/3 1870                           2G3.
ALMA TERESIA, * 2/6 1873                               36Z2.
ERNFRID EMANUEL, * 12/8 1876. † 9/11 1878.
OTTO JULIUS EMANUEL, * 20/12 1879                4.

—2—

1 PER ENGLUND, * 20/10 1860, s. t. arb. Sven Englund i Hillen. G. 16/11 1884. Arb. vid Ångsågen. Emigr. t. Amerika 1892.
(BD15) JOHANNA MARGRETA RESIN, * 29/10 1861 i Nederkalix, Nb. Emigr. t. Amerika.
ERNST GUSTAF EDVIN, * 27/4 1886. † 16/6 1887.
KNUT RICKARD, * 12/2 1888. Emigr. t. Amerika.
JENNY TERESIA, * 7/8 1891. Emigr. t. Amerika.

—3—

1 EDVARD ALFRED ENGLUND, * 5/12 1866, s. t. arb. Sven Englund i Ångsågen. G. 30/11 1890. Arb. vid Ångsågen. Fl. t. Hudiksvall.
(W23) BRITA ERIKSSON,* 14/5 1871 i Malung, Kopp. † 1/5 1914
VIKTOR EMANUEL, * 12/3 1892.                        5.
ERIK HERIBERT, * 1/3 1894. Fl. t. Hudiksvall.
KARL EDVIN, * 12/5 1896. Fl. t. Hudiksvall.
ANNA KATRINA, * 30/6 1898. Fl. t. Hudiksvall.
EDIT KRISTINA, * 11/9 1900. Fl. t. Hudiksvall.
JULIA MARIA, * 25/12 1904. Fl. t. Hudiksvall.
ESTER MARGRETA, * 3/7 1908. Fl. t. Hudiksvall.


  —59 Å 1—

(S52) ERIK MYRGREN, * 14/8 1852 i Råda, Värml. G. 14/8 1881. Infl. 1879. Arb. vid Ångsågen. † 31/12 1934
(X6) EMMA LOVISA PETTERSSON, * 5/3 1858 i Delsbo. † 13/2 1907
OTTILIA LOVISA, * 7/4 1882                             58Å4.
ERIK STEFANUS. * 26/6 1884. Fl. t. Bollnäs.
DAVID FERDINAND, * 29/5 1886                       2.
KARL VILHELM, * 7/4 1888. Fl. t. Gävle 1910.
EMMA AMALIA, * 30/5 1890. G. 25/9 1916 m. Ernst Fredr. Myrgren i Gävle
ALMA KAROLINA, * 16/7 1892                           4.
ERNST GUNNAR, * 10/10 1894                          3.


—61 Å 1—

(S54) PETER HINDRIKSSON, * 19/4 1824 i Nyed, Värml. Arb. vid Ångsågen. Husman i Överby. † 24/2 1903.
(S54) BRITA JOHANNA LARSDOTTER, * 10/10 1835 i Neyd, Värml. † 21/9 1918.
KRISTINA MARIA, * 19/12 1858                         10Ö7.
HENRIK VILHELM, * 16/10 1864.
EMMA KAROLINA, * 7/10 1876                          2.
ANNA LOVISA, * 13/12 1878. † 29/12 1878.


 —65 Å 1—

(W27) ERIK OLOF WENNSTRÖM, * 10/11 1822 i Ore sn. Kopp. G. 1/1 1858. Arb. vid Ångsågen. † 1/11 1889.
(W27) ANNA ERSDOTTER, * 8/11 1829 i Ore sn. † 19/9 1884.
ERIK VILHELM, * 20/10 1858                            2.
ANDERS JOHAN, * 17/12 1860. † 16/5 1884.
ANNA MARIA, * 20/12 1863. † 3/4 1886.

   —2—

1 ERIK VILHELM WENNSTRÖM, * 20/10 1858, s. t. arb. E. O. Wennström Ångsågen. G. 10/10 1880. Arb. vid Ångsågen. † 25/5 1891.
(S65) ANNA KAJSA HOLM, * 3/6 1859 i Sunne Värml. Emigr. t. Amerika 1892.
Tv. ERIK HILDING, * 12/11 1881. † 13/11 1881.
Tv. SELMA MARIA, * 12/11 1881. † 13/11 1881.
ERIK VILHELM, * 29/1 1883. Emigr. t. Amerika.
KARL EINAR, * 9/4 1885. Emigr. t. Amerika.
JOHAN GUSTAF, * 8/9 1887. Emigr. t. Amerika.
MARIA ELISABET, * 17/2 1890. † 28/11 1891.


—66 Å 1—

(S65) NILS ERSSON SKÖN, * 3/11 1852 i Sunne, Värml. G 17/9 1876. Sågv.arb. i Hillen. Emigr. t. Amerika 1911
(W27) MARGRETA KRISTINA SJÖBERG, * 18/2 1855 i Ore sn. Kopp.
ERIK AXEL, * 26/6 1877. Emigr. t. Amerika 1897.
ANNA KRISTINA, * 9/2 1880                             2.
AGDA MATILDA, * 6/3 1885. Emigr. t. Amerika 1901
JOHAN KONRAD, * 17/11 1889. Emigr. t. Amerika 1906

  —3—

(X5) JOHAN LINDBERG, * 22/12 1843 i Bollnäs sn. G. 4/11 1877. Sågv.arb. i Hillen. † 31/1 1911.
67Å2 LINA JOSEFINA BRODIS, * 4/3 1860, d. t. smed Per Pettersson Brodis i Hamre. † 20/2 1884.
MATILDA JOSEFINA, * 7/12 1882. † 24/5 1883


  —68 Å 1—

(S81) SVEN PETTERSSON FORSLUND, * 8/8 1848 i V. Fågelvik, Värml. G. 19/3 1872. Arb. vid Ångsågen. Fl. t. Ljusdal 1909.
(S56) KRISTINA OLSDOTTER, * 1/10 1849 i Ransäter, Värml. † 30/3 1907.
GUSTAF HERMAN, * 24/12 1875.
AMANDA KRISTINA, * 3/1 1878                         2.
LYDIA MARIA, * 25/9 1880                               3.
HILMA VILHELMINA ELISABET, * 12/1 1883. G. o. Fl. t. Ljusdal 1906.
Tv. ELMA KATRINA, * 1/12 1885. † 20/5 1890.
Tv. DÖDFÖTT GOSSEBARN, * † 1/12 1885
Tv. BERTA OTTILIA, * 29/6 1888                        4.
Tv. SIGNE TEORINA, * 30/6 1888. † 11/3 1894.
HILDING ERNFRID, * 13/11 1891. Fl. t. Ljusdal 1912.
SVANTE MARTIN, * 10/11 1895. Fl. t. Ljusdal 1913.


—69 Å 1—

(S87) JONAS JONSSON NORDSTRÖM, * 3/8 1850 i Östmark, Värml. G. 17/10 1875. Arb. vid ångsågen.
(X18) ANNA PETRONELLA PERSDOTTER, * 10/6 1858 i Hudiksvall.
JOHAN GUSTAF GOTTFRID, * 27/1 1878.
ANNA MARGRETA, * 30/8 1879. † 18/12 1880.
ANNA REGINA, * 3/10 1881.

—2—

(S87) OLOF JONSSON, * 9/5 1868 i Östmark, Värml. Bror t. 69Å1. Ångsågen, Forsa.


 —70 Å 1—

(S27) JAN MAGNUS JOHANSSON, * 1/7 1851 i Gunnarskog, Värml. G. 3/11 1874. Arb. vid ångsågen.
(X18) KLARA KRISTINA STRÖMBOM, * 5/10 1853 i Hudiksvall.
AXEL, * 23/3 1875.
JOHAN, * 30/4 1877.
KARL, * 24/9 1879.
ALBIN, * 23/1 1882.
AMANDA KRISTINA, * 29/5 1884.
EMMA MARIA, * /9 1886.
GERDA TERESIA, * 30/3 1889.


 —71 Å 1—

(S53) PER PERSSON NORDQVIST, 7/10 1832 i Ny sn. Värml. G. 20/5 1861. Sågv.arb. i Hillen.
(X14) HELENA MARGRETA ERSDOTTER, * 12/12 1835 i Harmånger, d. t. Korpral Erik Hopp.
ERIK, * 24/8 1861.
KATARINA, * 15/9 1862.
PER, * 5/5 1865. † 24/1 1866
PETTER, * 1/1 1867.
KARL JOHAN, * 12/3 1869.
GUSTAF, * 9/11 1871.
EMIL, * 29/7 1874.


 —72 Å 1—

(S9) JOHAN FREDRIK NILSSON, * 8/3 1839 i Bro sn. Värml. G. 2 ggr. Sågv.arb. i Hillen. † 27/6 1917.
(S87) MARIA HALLSTENSDOTTER, * 24/3 1846 i Östmark, Värml. G. 22/10 1872. † 6/1 1898
(R65) ALMA SOFIA ANDERSDOTTER, * 20/8 1857 i Gudhems sn. Skarab. län. G. 10/12 1899. Fl. t. Norrbo 1920.


 —73 Å 1—

(S37) KARL OLSSON, * 19/4 1847 i Kila sn, Värml. G. 5/9 1873. Arb. vid ångsågen. Emigr. t. Amerika.
(T28) GUSTAVA NILSSON,* 5/9 1853 i Karlskoga, Ör. Fl. fr. Forsa 1897, åter t. Forsa 1900. † 12/10 1911.
AUGUSTA BERNHARDINA, * 7/3 1874.
ELFRIDA MATILDA, * 21/4 1876. Fl. t. Söderhamn 1899. Sköterska. † 16/11 1956.
BERNHARD CHARLEY, * 24/7 1878. Fl. t. Kristinehamn 1894.
ALFRED JULIUS, * 12/4 1880                            2.
JULIA KAROLINA, * 20/5 1882. † 8/3 1891.
PER LUDVIG, * 5/4 1888. † 24/3 1891.
GUSTAF LUDVIG, * 9/3 1892. Fl. t. Bjuråker 1911.
FRIDOLF EUGEN, * 4/11 1896                           (X4)6H2.


—88 Å 2—

(O33) NILS JOHAN JOHANSSON, * 17/7 1850 i Kville (Fjällbacka) Göt. G. 19/12 1886. Infl 1886. Arb. Ångsågen. Fl. t. Idenor 1913.
1 ”HAGA” ANNA OLSDOTTER, * 13/11 1864, d. t. arb. Haga Olof Olsson i Hillen.
ANNA KRISTINA, * 15/1 1888. Fl. t. Hudiksvall 1911. G. 11/3 1916 – (X31)1M33.
KARL JOHAN, * 5/9 1889. † 8/9 1893.
OLOF EDVARD, * 5/12 1891. Fl. t. Idenor.
KARL JOHAN, * 7/11 1894                                (X31)8J37.
MARIA ELISABET, * 3/9 1897. Fl. t. Idenor.
NILS GUSTAF, * 14/9 1899. Fl. t. Idenor.
JOHN ALBERT, * 17/6 1903. Fl. t. Idenor             4.


—90 Å 1—

(X24) LARS ERIK JÄDERBLOM, * 30/4 1863 i Järbo sn. Gästrikl. G. 26/12 1887. lnfl. 1887. Arb. vid ångsågen. Fl. t. Hudiksvall 1912.
(S65) MARIA KATRINA ERSDOTTER, * 19/7 1856 i Sunne, Värml.
ESTER MARIA, * 23/6 1888. Fl. t. Idenor 1908. G. Ekholm. † 21/4 1974 i
Hudiksvall.
ELIN KATRINA, * 12/9 1890. Fl. t. Hudiksvall 1912.
SELMA TERESIA, * 19/4 1893. Fl. t. Hudiksvall 1912. Sjuksköterska.
ERIK ARTUR, * 16/8 1895. Fl. t. Hudiksvall 1912. Lärare


—95 Å 1—

(S37) OLOF PETTER WICKSTRÖM, * 25/3 1850 i Kila, Värml. G. 17/6 1888. Infl. 1881. Arb. vid ångsågen.
(X31)19H2 HELENA KATRINA FORS, * 25/4 1867, d. t. båtsman Sven Svensson Fors i Fegärde, Njutånger. Familjen fl. t. Idenor 1912.
ANDERS GUSTAF, * 16/6 1889. † 28/11 1907.
SVEN, * 16/7 1890. † 16/7 1890.
LUDVIG, * 20/9 1892.
JENNY KRISTINA, * 8/4 1894.
AUGUSTA, * 29/9 1895.
KARL, * 20/2 1897.
ANNA, * 20/6 1899.
ERIK OLOF, * 8/7 1902.
TILDA MARIA, * 21/ 11 1904.
MÄRTA JOHANNA, * 23/6 1907                          (X31)2L3.
KNUT GUSTAF, * 8/5 1911.


—96 Å 1—

(S56) JOHAN HEDBERG, * 27/1 1860 i Ransäter, Värml. G. 22/11 1885. Arb. vid ångsågen. Fl. t. Rogsta 1895
BRITA KARLSDOTTER, * 31/8 1860.
MARIA EMILIA, * 22/1 1888. † 10/4 1890.
JOHAN GUSTAF, * 11/10 1890. † 1/11 1890.
ERIK JOHAN, * 28/5 1892. Fl. t. Rogsta.


—97 Å 1—

(S56) PETTER ENGVALL, * 9/1 1852 i Ransäter, Värml. G. 15/11 1885. Infl. 1884. Arb. vid ångsågen. Fl. t. Bergsjö 1912 – (X3)14H1. † 1/5 1942.
(R198) ANNA KATRINA HASSEL, * 6/1 1864 i Sävare, Skarab. Län. † 5/2 1938.
MARTIN MAURITZ, * 22/9 1886. Emigr. t. Amerika 1902.
NANNA ELISABET, * 26/2 1888. Emigr. t. N. Amerika 1902.
ARTUR VIKTOR, * 24/4 1890. Sågv.arb. i Högen, Bergsjö.
HARALD TEODOR, * 8/9 1892                            (X3)14H2.
Tv. ERIK JULIUS, * 25/1 1895. Sågv.arb. i Högen, Bergsjö.
Tv. RIKARD FREDRIK, * 25/1 1895                     (X3)14H3.
HELGE FABIAN, * 27/1 1899. Fl. t. Hudiksvall 1927.
ROBERT VILHELM, * 18/5 1901. Fl. t. Borgsjö 1934.
ANDERS GUSTAF, * 17/5 1904. Fl. t. Njurunda 1939.
EMIL RUDOLF, * 12/11 1906. Vägarb. Bergsjö.
ELVA ELFRIDA, * 16/11 1908 – (X3)14H4 o. Forsa – 97Å2


—98 Å 1—

(S52) OLOF OLSSON ERNGREN, * 16/6 1855 i N. Råda, Värml. G. 3/10 1880. Infl. 1887. Arb. vid ångsågen. Fl. t. Bergsjö 1899.
(S65) MARIA NILSDOTTER, * 7/5 1859 i Sunne, Värml.
ALBERT, * 21/1 1883. Fl. t. Bergsjö.
EDVARD, * 18/3 1884. Fl. t. Bergsjö
JOHAN TEODOR, * 8/6 1885. Fl. t. Bergsjö.
OLOF NIKOLAUS, * 28/2 1887. Fl. t. Bergsjö.
HULDA MARIA, * 18/8 1888. Fl. t. Bergsjö.
SABINA CHARLOTTA, * 5/10 1891. Fl. t. Bergsjö.
ANDERS OSKAR, * 7/7 1893. Fl. t. Bergsjö.
ELLEN KATRINA, * 25/11 1894. Fl. t. Bergsiö.
SIGNE KAROLINA, * 14/12 1896. Fl. t. Bergsjö.


—99 Å 1—

(S27) ANDERS HJERPE, * 3/6 1846 i Gunnarskog, Värml. G. 2 ggr. Arb. vid ångsågen. Infl. 1881. † 27/12 1906.
KARIN ERSDOTTER, * 2/1 1852. G. 12/11 1882. † 11/5 1883.
(S56) KATRINA NILSDOTTER, * 6/1 1851 i Ransäter, Värml. G. 29/5 1889. Fl. t. Ransäter 1907.
KATRINA ELONORA, * 7/7 1880. Emigr. t. N. Amerika 1903.
PER ERIK, * 30/4 1883. † 30/5 1883.


—113 Å 1—

(X4)10D10 HENRIK GOTTHARD PRINS, * 6/5 1885, s. t. bruksarb. Lars Persson Prins i Moviken, Bjuråker. G. 26/3 1910. Sågarb. vid ångsågen, Forsa. Masugnsarb. i Moviken. Fl. t. Stockholm 1947.
(X4)12C5 BEDA EUGENIA EDLUND, * 31/3 1892, d. t. arb. Olof Elofsson Edlund i Moviken. Fl. t. Stockholm 1947.
OLOF RAGNVALD, * 24/5 1910. Fl. t. Stockholm 1938.
ANNA, * 8/5 1911. † 9/5 1911.
LARS GOTTHARD, * 2/4 1912. † 21/6 1912.
BERTA ELISABET, * 24/8 1916. Fl. t. Stockholm 1941.
MAJ BRITT KRISTINA, * 12/6 1926. Fl. t. Ljusne 1947.


 —153 Å 1—

(H11) OTTO VILHELM NILSSON, * 22/4 1856 i Döderhult, Kalmar län. G. 14/11 1886. Sågv.arb. Ångsågen. Fl. t. England 1891.
(S56) KRISTINA MARIA BERGSTRÖM, * 30/7 1863 i Ransäter, Värml.
GUSTAF VALDEMAR, * 13/11 1887.
KNUT REINHOLD, * 17/5 1890.


 —154 Å 1—

(R67) GUSTAF ANDERSSON, * 15/12 1846 i Gökhem, Skarab. G. 23/1 1874. Arb. vid Ångsågen.
(R67) SARA MARIA LARSDOTTER, * 2/6 1839 i Gökhem, Skarab. Familjen fl. t. Gökhem 14/2 1895.
KARL EMIL, * 6/1 1876.
JOHAN HERMAN, * 6/7 1877.
ERNST VILHELM, * 2/3 1880.
AUGUSTA VILHELMINA, * 26/4 1882 i Forsa.


 —155 Å 1—

(S5) KARIN MÅNSDOTTER, * 11/6 1834 i Bogen, Värml.
(X22) KARL ALFRED OLSSON, * 23/2 1876 i Idenor. lnfl. 1895. Arb. vid
Ångsågen.


—11 Ä 1—

(S27) DANIEL LARSSON, * 24/6 1829 i Gunnarskog, Värml. G. 24/7 1881. Arb. vid Ångsågen, Forsa. Fl. t. Ljusdal 1891. † 18/6 1912.


 —16 Ä 1—

(D60) FRANS AUGUST SUNDBERG, * 1/9 1857 i St. Malm, Sörml. G. 2 ggr. Maskinist vid ångsågen, Forsa. Fl. t. Bergsjö 1897.
ANNA HEDMAN, * 18/10 1855. G. 5/11 1882. † 11/7 1886
FRANS VERNER, * 17/8 1883                             2.
KARL AUGUST, * 3/1 1885. † 22/3 1885.
(P217) VILHELMINA SERAFINA LORENTSDOTTER, * 23/5 1859 i Ö. Frölunda, Älvsb. län. G. 4/11 1888.
GUSTAF AUGUST CYRUS, * 12/9 1889. † 24/6 1890.
ANNA VILHELMINA, * 19/8 1890. † 27/10 1890.
ANNA VILHELMINA, * 23/12 1893.
JOHANNA KRISTINA, * 25/1 1896.

—2—

1 FRANS VERNER SUNDBERG, * 17/8 1883, s. t. maskinist Frans August Sundberg. G. 18/5 1908. Arb. vid Ångsågen. Handlande i Hamre. Fl. t. Borås 1912.
(X10) OLGA KATARINA NORLIN, * 4/2 1882 i Gnarp.
ARNE VERNER ALEXANDER, * 25/3 1909. Fl. t. Borås.
IDA KATRINA, * 15/10 1911. Fl. t. Borås.


 —34 Ä 1—

CARL GUSTAF WALLIN, * 1/6 1837 i Stockholm. G. 24/11 1868. Sågv.arb. i Hillen.
(X25) MARGTA GUSTAFSDOTTER, * 13/7 1845 i Järvsö. † 13/6 1880.
ANDERS GUSTAF, * 23/8 1869.
JOHAN EDVARD, * 12/4 1872.
AUGUST, * 16/12 1874. † 27/3 1876.
KAROLINA, * 2/3 1877.
BRITA KATRINA, * 15/1 1879.


 —35 Ä 1—

(S54) LARS OLSSON, * 5/10 1832 i Ny, Eds sn. Värml. G. 29/9 1861. Sågv.arb. i Hamre. † 18/1 1866.
(X25) BRITA ANDERSDOTTER, * 20/7 1837 i Järvsö. Änka o. omg. – 2
OLOF, 13/3 1869                                             3.
MARIA, * 10/10 1861.
ANNA ELISABET, * 15/2 1864.
ANDERS, * 25/8 1865.

  —2—

(S90) NILS OLSSON, * 16/3 1836 i övre Ullerud, Värml. G. 30/8 1868. Arb. i Hillen. Emigr. t. Amerika 1880.
(X25) BRITA ANDERSDOTTER, * 20/7 1837 i Järvsö.1 – Tid. g. o. änka 1866
BRITA, * 21/12 1868. † 8/6 1875.
KRISTINA, * 5/10 1873. † 8/6 1875.
JOHAN, * 13/2 1877.
NILS PETER, * 19/2 1879.

  —3—

OLOF LARSSON, * 13/3 1859, s. t. arb. Lars Olsson i Hamre. G. 1/8 1886. Arb. vid ångsågen. Emigr. t. Amerika 1893.
(S15) KAROLINA JOHANSSON, * 23/12 1865 i Ekshärads sn. Värml
LARS JOHAN, * 18/11 1885. † 10/12 1887.
JOHANNA KRISTINA, * 24/6 1888. Emigr. t. Amerika.
LARS JOHAN, * 23/7 1890. Emigr. t. Amerika.


—48 Ä 1—

(X31) JOHAN SUNDIN, * 12/5 1846 i Njutånger. G. 14/1 1875. Arb. vid ångsågen. † 20/11 1927.
(S52) ANNA NILSDOTTER, * 20/7 1849 i Råda, Värml. † 4/9 1926.
EMMA SOFIA, * 18/1 1883. † 18/1 1883.


—49 Ä 1—

(S54) OLOF AUGUST NORDBERG, * 29/7 1842 i Nyed, Värml. G. 15/11 1868. Sågv.arb. i Hillen.
(X3)14A20 ANNA STINA SÖDERLUND, * 4/5 1849, d. t. jordbr. arb. Jonas Söderlund, Ede, Bergsjö.
ERIK JOHAN, * 28/4 1869.
JONAS PETTER, * 21/5 1873.
KARL OLOF, * 19/2 1876.
ANNA MARIA, * 22/1 1879.
AUGUST ABRAHAM, * 4/5 1882.


—50 Ä 1—

(X3)7H10 PER JONSSON HÖGSTRÖM, * 29/10 1817, s. t. husman Jonas Andersson i Högen, Bergsjö. G. Infl. 1860. Sågv­.arb. i Hillen. † 15/9 1865.
(Y54) KRISTINA MATSDOTTER, * 4/2 1816 i Torps sn. V.norrl. † 1/9 1884.
MARGRETA KRISTINA, * 17/8 1843.
KARIN, * 24/9 1850                                         2.
JONAS, * 17/2 1854. † 22/1 1866.
BRITA STINA, * 28/4 1859. † 19/5 1859.

—2—

(W27) CARL FREDRIK ENGSTRÖM, * 19/1 1843 i Orsa, Kopp. G. 2 ggr. Sågv.arb. i Hillen. Fl. t. Ljusdal 1891.
1 KARIN HÖGSTRÖM, * 24/9 1850, d. t. Per Högström i Hillen. G. 9/11 1879. † 18/12 1887.
(X6)38P18 KARIN DELIN, * 7/2 1860, d. t. soldat Jonas Delin i N. Sannäs, Delsbo. Fl. t. Forsa 1890. G. 2/11 1890.
KRISTINA, * 9/6 1878. † 30/12 1878.
ANNA KRISTINA, * 11/4 1880. † 4/5 1880.
JOHAN ROBERT DELIN, * 7/3 1887. Fl. t. Ljusdal.
ANDERS GUSTAF, * 3/7 1881. † 25/2 1882.
ANDERS GUSTAF, * 2/7 1882. † 15/7 1882.
CARL FREDRIK, * 28/8 1883. † 30/5 1884

  —3—

(W27) ANDERS GUSTAF ENGSTRÖM, * 17/8 1837 Orsa, Kopp. Arb. i Forsa. † 17/7 1878.


—51 Ä 1—

(S27) ANDERS OLSSON HÖGBERG, * 23/1 1856 i Gunnarskog, Värml. G. 1/10 1878. Arb. vid ångsågen.
(X9) ANNA JONSDOTTER, * 23/7 1857 i Färila.
KRISTINA, * 30/6 1879.
JOHAN EDVARD, * 21/3 1882.
MATILDA ELEONORA, * 18/5 1883.

—2—

(S27) NILS OLSSON HÖGBERG, * 13/9 1843 i Gunnarskog, Värml. Arb. vid ångsågen.


—52 Ä 1—

(W27) CARL FREDRIK NYQVIST, * 8/4 1858 i Ore sn. Kopp. G. 30/5 1880. Arb. vid ångsågen.
2G1 JOHANNA GUSTAVA FORS, * 24/12 1853, d. t. kolare Lars Fors i Hillen.
JAKOB AXEL ISEDOR, * 25/2 1874. † 21/6 1874.
GUSTAF BRYNOLF, * 25/6 1875. † 26/2 1876.
JOHANNA ELVINA OLIVIA, * 6/11 1878.
ESTER KRISTINA, * 27/5 1881.


—53 Ä 1—

(W27) JOHAN SÖDERLUND, * 1/3 1843 i Ore sn. Kopp. G. 12/11 1865. Arb. vid ångsågen.
(X48) BRITA KRISTINA ARFLUND, * 3/2 1843. Voxna.
KARL JOHAN, * 15/1 1866.
JOHANNA AMANDA, * 21/4 1867.
AUGUST ARVID, * 15/9 1869.
GUSTAF EMIL, * 27/9 1873.
OLOF AXEL, * 11/6 1876.
CLAS ERIK, * 19/3 1879.
HULDA KATRINA, * 25/11 1881. † 21/10 1882.


—61 Ä 1—

(X3)15M18 HANS ENGBERG, * 16/1 1877, s. t. torpare Hans Larsson Engberg i Bredåker, Bergsjö. G. 3/11 1900. Skogsarb. vid Ångsågen.
(X18) LOVISA EUGENIA LUNDGREN, * 24/11 1876 i Hudiksvall. † 10/9 1942.
RUTH INGEBORG, * 22/5 1902. Fl. t. Hudiksvall 1920.
EDIT EUGENIA, * 30/1 1905. Bagerska. † 27/10 1931.
OSKAR SIXTEN, * 13/7 1907. Fl. t. Uppsala 1930.
DOLLY MARGARETA, * 7/10 1909. Fl. t. Hudiksvall 1924.
ANNA KATARINA, * 1/4 1911. † 16/11 1927.
GUSTAF ARNE, * 9/2 1915.


—65 Ä 1—

(C61) PER ERIK OLSSON, * 8/7 1840 i Tensta sn. Upps. län. s. t. Anna Persdotter i Brogården. Snickare vid Ångsågen. † 17/7 1893.

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller donation senare,  mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *