Andersfors Bruk

 Andersfors Bruk startade sin verksamhet 1806 och upphörde 1873, därefter bedrev bruket enbart jordbruksverksamhet som upphörde 1910.
Här får du även veta lite om vilka som arbetade här på bruket

Allt material i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande

 


Andersfors karta


Läs mer om smedjor och smidesmetoder.


Bjuråkersverken kalendarium.


Läs om Gnarps Masugn o Fransammars bruk.


Bosatta i Franshammar


Strömbacka Bruk.


Bosatta i Strömbacka.


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan


kal-007-anderforsRiksantikvarieämbetets karta visar alla kulturlämningar

Några glimtar ur Andersfors Bruks historia

 

Den man som givit Andersfors bruk sitt namn hette Anders Smaræus; varifrån han var kommen eller var han var bosatt framgår inte vare sig av kyrkböckerna i Bergsjö eller av handlingarna i Strömsbruks arkiv varifrån dessa uppgifter är hämtade. Av de gamla handlingarna framgår dock, att Anders Smaraeus var ägare av tre hemman i Norra Älgered och Fiskvik samt Södra Älgered nr 5. Sedan Smaraeus till Bergskollegium ingivit ansökan om, att vid Ängbotjärns utlopp i Norra Älgered få anlägga en råstålshammare och härd och tvenne garvstålshammare med tillhörande ässjor, för att därstädes, till garvstål förädla 400 skeppspund tackjärn förrättades av bergmästaren i orten behörig undersökning den 6 aug. 1793. Därjämte hade Smaraeus sökt tillstånd att uppföra en masugn för att genom egen blåsning tillverka tjänligt ämne till garvstålstillverkningen.

Först år 1806 kom dock smidet i gång vid Andersfors, men någon masugn blev det dock aldrig.
Protest mot byggandet anfördes av Strömsbruks ägare, visserligen sade man sig ej frukta några storverk av Smaraeus planer ”ty han var känd för att endast påbörja men aldrig fullborda något”.
Platsen för anläggningen låg nu mitt i Strömsbruks, Franshammars bruk och Gnarps masugns intressesfär, varför de på det bestämdaste protesterade, men ännu skarpare Hedvigsfors bruk som genom det Wallejska konkursboets kreditorer förklarade, att Smaraeus ej kunde styrka sin rätt till varken vatten, mark eller kolfångst. På tillfrågan varifrån Smaraeus räknade på malm till den egna blåsningen uppgav han gruvor i Bjuråker och Färila, samt Utö och Herrängs gruvor i respektive Södermanland och Uppland.
Smaraeus var dock i stånd att styrka sin rätt till vattenfallet och marken ävensom till dammfästena, därjämte han slutit betryggande avtal med bönderna från angränsande orter om kolleverans.

Den 8 sept. 1806 fick Smaraeus Bergskollegiets privilegium att på angiven plats uppföra en hammare och två härdar varav den ena skulle komma att utnyttjas till 450 skeppspund årligt stångjärnssmide och den andra till 300 skp. ämnessmide årligen. Därjämte fick han tillstånd att upphandla 300 skpp. tackjärn årligen från Nya Kopparbergs bergslag. Dessutom skulle han av nämnda bergslag få inköpa 140 skpp. som blandningsjärn till stångjärnssmidet, det återstående stångjärnssmidet skulle täckas med 310 skpp. eget tillverkat tackjärn.
Hammarskatten skulle bli 9 skpp. årligen och för ämnesjärnet 6 skpp.
Av handlingarna i arkiven framgår icke när Samaraeus avhändt sig Andersfors bruk eller när han avlidit. År 1820 hade bruket en ny ägare, Johan Tranberg, han var född i Filipstads landsförsamling år 1755. Om brukspatron Tranberg varit ogift eller om hans familj vistats på annan ort framgår ej av kyrkoböckerna ty endast hans namn står antecknat. Han avled på Långvinds bruk i Enånger den 15 april 1827.

När nu smidet kommit igång måste det ju givetvis kallas kunniga smeder och tjänstemän till bruket, i kyrkböckerna finna vi namnen bokhållaren Hanc Knöppel född i Brattfors i Värmland 1792 inflyttad från Enånger 1824. Mästersmeden Jakob Sundberg, född i Voxna 1753 inflyttad från Valbo 1807. Klensmeden Anders Järnkrok född i Enånger inflyttad från Norrbo 1817, samt hammarsmederna Elias Kvist från Siljansfors och Benjamin Berg från Strömsbruk o. s. v.

Av de gamla handlingarna framgår vidare, att brukspatron Johan Tranberg den 14 febr. 1824 skänkte bruket till inspektoren Tranbergs minderårige son Per, i kyrkboken står antecknat, att Per Tranberg var född i Enånger 1815. Andersfors hade då alltså en nioårig brukspatron, han synes vara inflyttad först år 1835 och då från Viksjöfors. Hans fru var född i Säbrå och hette Vendela Charlotta Catarina Jakopson, de avflyttade till Säbrå år 1839.
Från denna tid finna vi som inflyttade, inspektoren Adolph Mauritz Vågström från Attmar 1837 och mästersmeden Anders Fagerström från Ore i Dalarna.

På obekant datum sålde brukspatron Per Tranberg bruket till brukspatron filosofie magister Leonard Magnus Wærn, han var född i Adolfsfors bruk i Värmland år 1812 och inflyttad från Varnums socken i Älfsborgs län 1839, han avflyttade till Lottefors 1849. Som samtida till honom finna vi inspektoren Thord Stenberg inflyttad från Torshälla 1842 samt skogvaktaren Anders Arvidsson inflyttad från Ore 1847. Brukspatron Waern erhöll laga fångst på Andersfors den 2 febr. 1840, bruket bestod då av en hammare med två härdar för en årlig tillverkning av 750 skpp. stångjärn.
Enligt vad som framgår av P. H. Widmarks beskrivning synes även trävarurörelse och jordbruk ha bedrivits i samband med smidet, trävarorna bestod mest av bjälkar som fraktades ned till Jättendal där lastageplats var anordnad.
Att jordbruket varit betydande framgår av nämnda beskrivning för år 1847 då vid Andersfors fanns 70 kor, 10 ungdjur, 2 oxar, 45 får och 10 svin. Folkmängden var vid 1847 års början vid bruket 110 personer fördelade på 23 hushåll.
Andersfors var då skattelagt till 20 öres 1 pgl. skatt. Den 31 okt. 1849 sålde brukspatron Waern bruket till S. F. Säve som den 5 dec. 1862 sålde detsamma till G. M. Säve. Deras namn står icke upptaget i kyrkoboken Bergsjö varför man får ta för givet att de vistats på annan ort. Som samtida till dem finna vi inspektoren Daniel Silén inflyttad från Hassela 1853, bokhållaren Emil Gustaf Vallmo från Sävnäs avflyttad till Dalfors 1861, inspektoren Fritz Johan Vallmo inflyttad från Bjuråker 1855.
I handlingarna från Strömsbruk står antecknat: ”År 1866 ägdes Andersfors av Lennart Lind som i köpekontraktet av den 22 febr. 1867 sålde det till C. E. Asp”. Ej heller deras namn står antecknat i kyrkoboken.
Inspektor vid bruket under denna tid var Herman Jakobsson född i Svärdsjö 1823 och avflyttad till Attmar 1862.
Ekonomiska svårigheter synes ha lagt hinder i vägen för bruksdriftens fortsättande, fastigheterna voro intecknade för vad de kunde anses vara värda, för lån till avlidne livmedikus Fredrik Säwe och försåldes på exekutiv auktion den 29 juli 1868 till disponenten för Strömsbruk, Fabian Terssmeden som därå erhöll laga fångst den 8 dec. 1869.
Med detta är järnets tidsålder praktiskt taget slut vid Andersfors, lite klensmide bedrevs ännu några år tills det definitivt upphörde år 1873.
Sedan Strömsbruk blivit ägare till Andersfors drevs det som jordbruk på 1870-talet. Från denna tid finna vi befallningsman Lars Härdelin inflyttad från Årsunda 1869, han beskrivs som en ovanligt duktig och kunnig ledare för jordbruket som även införde kunniga jordbruksarbetare från södra delarna av landet.
Kreatursbesättningen var då omkring 50 kor och 20 hästar samt egen mejerianläggning. Som hans samtida finna vi inspektoren Carl Vilhelm Segerstedt från Nykyrka, inspektoren Axel Lunding från Uppland, rättaren Olov Anton Vestman från Kila och mejerskan Selma Augusta Nordstedt från Högbo samt till sist skogvaktaren Frans Vilhelm Vahlstrand, avflyttad till Hudiksvall 1881.

Detta är sagan om det förgångna, en ny tid går fram över det gamla bruket med en ny generation som knappast anar vad som en gång varit. Det gamla är förgånget, men ännu vilar ”Hag-Lisas” sagoskatt i ostörd ro vid Ängbodarna.

Källa:
BERGSJÖ-BYGDEN 1948
Av Anselm Nordh
Avskrift:
Viveca Sundberg

 


Text och bild ur HT den 17 maj 2014

 

 


Spannmålsmagasinet i Andersfors finns inte längre, läs helahälsingland.se 31 aug.2015


Flyttning av åkfordon från Andersfors logen till Bergsjö, hösten 2005.
Fr.v Stig Lindqvist, Erik Östberg, David Persson och Ove Eriksson.
Källa:
Bergsjö/sockenbilder, där finns fler bilder från Andersfors.


Vällingklockan från Andersfors


Den värdefulla vällingklockan flankeras här av från vänster f. bankkamrer Ivan Larsson och f. stiftsskogvaktare Albert G. Wiksten.
Den gamla dagsverkskockan vid Andersfors bruk i Bergsjö har såsom gåva av Ströms Bruks AB skänkts till Bergsjö Hembygdsförening. Den cirka 30 kg. tunga klockan befinner sig nu i hembygdsgården, där den uppsats på lämpligt stativ. Den anrika klockan bär gjutningsåret 1814 och initialerna B.S. och var i bruk på det gamla bruket i Andersfors i nära 100 år, d.v.s. den ringde sista gången år 1910.

Initialerna B. S. påminner om brukspatron Anders Smaræus, som den 8 sept. 1806 erhöll Kongl. Bergskollegiet privilegier å en stångjärnshammare med två härdar och en knipp- och två spikhammare med tillhörande verkstäder.

Klockans uppgift som dagsverksklocka var att först ringa till samling klockan fem på morgonen, då alla arbetare skulle ställa upp och få sina arbetsorder för dagen av dåvarande rättaren. Därefter ringde den samman till frukost och middag samt kväll klockan sju på eftermiddagen. 

Klockan har endast suttit i en ställning cirka fem meter ovan marken vid en uthusbyggnad. Till klockan hör även en lång lina.

Att klockan skulle bevaras låg särskilt en känd församlingsbo i Bergsjö varmt om hjärtat, 88-årige f. bankkamrer Ivan Larsson, som är född i Andersfors och hörde klockans ljuva klang i unga år, och nu som särskilt ivrat för att klockan skulle övertagas av hembygdsföreningen, vilket alltså nu har skett.
Källa:
Bergsjö-Bygden 1957, sid. 17

 

 

Smeder, arbetare och bosatta vid Andersfors enligt Bergsjö – Hassela släktregister

—1A1—

(W27) REINHOLD FAGERSTRÖM, * 7/1 1770 i Ore sn, Kopp. Hjälpsmed vid Andersfors bruk, Bergsjö. † 29/10 1837.
(W27) CHRISTINA HAMMARSTRÖM, * ./. 1764 i Ore sn, Kopp. † 1/8 1834.
PER, * 14/2 1804                                               3
MARGRETA, * 1/3 1809                                       4

—2—

(W27) ANDERS FAGERSTRÖM, * 11/2 1795 i Ore sn, Kopp. G. 1822. Tysksmidesmäst. vid Hedvigsfors bruk, Bjuråker. † 31/7 1873.
(W27) CATHRINA OLOFSDOTTER, * 16/12 1787 i Ore sn, Kopp. † 25/5 1878.
ANDERS GUSTAF, * 4/2. 1823                              5
SIMON PETRUS, * 10/12 1824                              6
JOHAN, * 2/5 1826.
Smed vid Hedvigsfors, Bjuråker                            (X4)28H3
JACOB, * 15/1 1829.
Smed vid Hedvigsfors, Bjuråker                            (X4)28H4
TOBIAS, * 13/9 1831.
Smed vid Hedvigsfors, Bjuråker                            (X4)28H4

—3—

1 PER FAGERSTRÖM, * 14/2 1804, s. t. smeden Reinhold Fagerström i Andersfors, Bergsjö. G. 1/9 1833. Spiksmed vid Andersfors bruk. † 28/12 1856.
9K4 ANNA JONSDOTTER POST, * 16/9 1813, d. t. sold. Jonas Thomsson Post i Västertanne. Emigr. t. N. Amerika 1876.
PER RELNHOLD, * 26/8 1834                                7
SARA CHRISTINA, * 4/1 1837. Fl. t. Rogsta 1854
JOHAN OLOF, * 5/2 1839. Arb. i Andersfors. † 20/12 1864
ANNA BRITA, * 3/3 1842. † 17/10 1860
JONAS GUSTAF, * 4/2 1845. Utfl. t. Harmånger 1864
MARGRETA GUSTAVA, * 7/6 1849                         8
ANDERS, * 17/5 1855. † 18/8 1857
MARIA, * 17/5 1855. † 3/5 1856

—4—

(X7)14N3 MATS OLOFSSON, * 20/2 180,5, s. t. husman Olof Eriksson i Grängsjö, Enångers sn. G. 3/11 1831. Smedsdräng i Andersfors bruk, Bergsjö. Skolmästare i Enånger 1833. † 1/4 1896.
1 MARGRETA FAGERSTRÖM, * 1/3 1809, d. t. smed. Reinh. Fagerström i Andersfors, Bergsjö.
PER OLOF, * 24/11 1831. † 13/7 1834
OLOF, * 18/7 183,5. Kolare i Larsbo, Nianfors.        (X7)14N5
ERIK, * 3/10 1838. Torp. i Nianfors.                      (X7)14N6
CHRISTINA, * 23/2 1841.
G. m. kolare N. E. Eriksson i Nianfors.                    (X7)19D20
MATHIAS, * 1/12 1844. Handl. i Nianfors.               (X7)14N7

—7—

3 PER REINHOLD FAGERSTRÖM, * 26/8, 1834, s. t. smeden Per Fagerström i Andersfors bruk, Bergsjö. G. 9/12 1859. Spiksmed vid Andersfors bruk. Utfl. t. Harmånger 1862.
(X4)43C1 CATHRINA MARGRETA FORSSLIN, * 20/1 1840, d. t. Nils Forslin i Friggesund, Bjuråker.
PEHR JOHAN, * 15/3 1861. Utfl. t. Harmånger

—11—

(X4)24A15 CARL ERIK BERGLUND, * 14/8 1871, s. t. Nils Berglund i Hedvigsfors, Bjuråker. Rättare i Andersfors, Bergsjö. † 27/3 1936.
5 MARIA KRISTINA FAGERSTRÖM, * 29/12 1866, d. t. smeden A. G. Fagerström i Franshammar, Hassela. † 25/3 1956.
ANNA GUSTAVA KARLSSON, * 17/12 1886 (styvd.). Fl. t. Hälsingtuna
1904
HILDA MARGRETA, * 2/1 1893                              19
NILS ALBIN, * 7/12 1894                                     20
GUSTAF ERNST, * 20/2 1897                                21
ALMA KATRINA, * 21/2 1899                                (X15)13U4
SIGNE MARIA, * 13/4 1901                                  3A10
JENNY AUGUSTA, * 16/7 1903                              25B3
KARL HJALMAR, * 6/11 1905                                22
ERIK VERNER, * 1/4 1909. † 1/5 1909
EDIT KRISTINA, * 1/4 1909. † 27/4 1909
ERIK OSKAR, * 28/9 1910                                    23

—19—

11 HILDA MARGRETA BERGLUND, * 2/1 1893 d. t. rättare C. E. Berglund i Andersfors, Bergsjö.
KARL GUSTAF, * 12/1 1916                                  35

—21—

11 GUSTAF ERNST BERGLUND, * 20/2 1897, s. t. rättare K. E. Berglund i Andersfors. Jordbr.-förman vid Andersfors, Bergsjö. † 18/2 1960.
(X15)6U6 SARA MARGRETA GAGNER, * 4/3 1902, d. t. jordbr. E. G. Gagner i Franshammar, Hassela.
KARL AXEL, * 15/9 1925                                      37

—22—

11 KARL HJALMAR BERGLUND, * 6/11 1905, s. t. rättare K. E. Berglund i Andersfors, Bergsjö. Skogsförman i Bjåsta 9:12.
(X15)14U2 THORA DAGNY HILDEGARD NÄSMAN, * 26/9 1909, d. t. faktor J. F. Näsman i Andersfors.

—35—

19 KARL GUSTAF BERGLUND, * 12/1 1916, s. t. H. M. Berglund i Andersfors, Bergsjö. G. 23/6 1943. Virkesmätare i Andersfors. Fl. t. Gnarp 1944.
5K56 ASTRID MARIA ENGMAN, * 23/8 1922, d. t. bonden E. V. Engman i N. Älgered ss13, Bergsjö.

—37—

21 KARL AXEL BERGLUND, * 15/9 1925, s. t. G. E. Berglund i Andersfors, Bergsjö. Jordbr.-arb. vid Andersfors.
16M34 ANNA NORELL, * 26/6 1929, d. t. bonden Joh. Norell i Högen 3, Bergsjö.
KARIN AGNETA, * 31/1 1950
BENGT OVE, * 9/8 1953
LENA MARIA, * 27/6 1955

 

 

—2 A 5—

4 PER FERNLUND, * 25/10 1813, s. t. skrädd. Per Fernlund i Långvind, Enånger. Hjälpsmed vid Andersfors bruk, Bergsjö. † 7/5 1858.
(X31)7F6 CARIN MARGRETA SUNDMAN, * 12/7 1816, d. t. husman Jon Sundman i Iggesund, Njutånger.
PER, * 9/9 1837                                                 6
JOHAN ERIK, * 16/6 1840. Bruksarb. vid Andersfors
CATHARINA CHRISTINA, * 7/2 1842
JOHANNA MARGRETA, * 19/2 1844. G. m. båtsman
Sven Fors i Njutånger.                                         (X31)19H2
JONAS GUSTAF, * 20/6 1846. Smed i Boda bruk, Enånger. (X31)2F7
NILS MAGNUS ”LINDSTRÖM, * 18/6 1848. Utfl. t. Forsa (Sörforsa) 1882
AUGUST, * 3/5 1854. Smed i Iggesund, Njutånger. (X31) 2F8
ANNA BRITA, * 9/1 1858                                     7

—6—

5 PER FERNLUND, * 9/9 1837, s. t. smeden Per Fernlund i Andersfors, Bergsjö. G. 17/10 1861. Klensmed vid Andersfors. Utfl. t. Gnarp 1867. † 17/6 1879.
1K16 HELENA CHRISTINA STÅLBERG, * 30/4 1835, d. t. Jonas Stålberg i Andersfors. † 4/4 1912.

—7—

(S65) NILS JANSSON, * 13/1 1846 i Sunne sn, Värml. G. 15/2 1885. Torp. i Slätterne, Bergsjö. † 13/1 1925.
5 ANNA BRITA FERNLUND, * 9/1 1858, d. t. smeden Per Fernlund i Andersfors, Bergsjö. † 17/12 1941.
JOHAN GUNNAR, * 15/7 1885. † 15/6 1892
PER VIKTOR, * 23/12 1887                                  8
HILDA KATRINA, tv, * 3/12 1890                           (X15)12Y45
ANNA MATILDA, tv, * 3/12 1890                           2D50
NILS ALBIN, * 12/4 1894                                     9
GUSTAF, * 3/11 1898                                          10

—8—

7 PER VIKTOR JANSSON, * 23/12 1887, s. t. torp. Nils Jansson i Slätterne, Bergsjö. G. 12/8 1916. Skogsarb., bos. i Andersfors. Fl. t. Hedvigsfors, Bjuråker 1920.
5A17 FRIDA JULIANA SUNDMAN, * 21/12 1894, d. t. J. O. Sundman i Fiskvik, Bergsjö.
NILS RAGNAR, * 23/4 1917                                  11
LARS GUSTAF, * 10/8 1918                                  12
ANNA BRITA, * 28/2 1921. Fl. t. Västanfors 1942

—10—

7 GUSTAF TEODOR JANSSON, * 3/11 1898, s. t. torp. Nils Jansson i Slätterne, Bergsjö. Bonde i Slätterne.
7K23 ANNA SÖDERLUND, * 16/1 1897, d. t. torp. Hans Söderlund i Kitte, Bergsjö.
NILS ERIK, * 3/11 1925                                       13
HANS GUNNAR, * 21/7 1930                                14
LARS GUSTAF, * 16/2 1934. Bonde i Andersfors 1:31
PER VIKTOR, * 13/6 1935. Fl. t. Bjuråker 1958
OLOF HELMER, * 6/4 1939                                   13K2
SVEN HOLGER, * 22/1 1942, stud.

—13—

10 NILS ERIK JANSSON, * 3/11 1925, s. t. bonden G. T. Jansson, Slätterne, Bergsjö. Skogsarb., bos. i Andersfors.
10T46 ANNA BRITA BRONELL, * 2/3 1933, d. t. skogsarb. H. A. Bronell i N. Älgered, Bergsjö.
BRITT MONICA, * 5/1 1952

 

 

—3A2—

1 ANDERS HANSSON, * 4/12 1798, s. t. kolare Hans Olsson i Norrgimma, Bergsjö. Kolare, bos. i Andersfors. Fl. t. Bjuråker 1837.
9K3 MARGET OLOFSDOTTER, * 25/6 1786, d. t. nybygg. Olof Larsson i Norrgima.
CATHRINA, * ./11 1827. Fl. t. Bjuråker

—10—

8 JOHAN AUGUST FRÖJD, * 2/1 1898, s. t. kolare H. E. Fröjd i Gisslarbo, Bergsjö. Virkesmätare, bos. i Andersfors.
1A11 SIGNE MARIA BERGLUND, * 13/4 1901, d. t. rättare K. E. Berglund i Andersfors, Bergsjö. † 16/3 1958.
(X15)15U26 KRISTINA NORLING, * 19/5 1904, d. t. kyrkvärd Nils Norling i Berge 4, Hassela. G. 16/4 1960.
GUNHILD KRISTINA, * 30/1 1923                          13
ERIK ARNE, * 28/10 1924                                    14
JOHAN HARRY, tv, * 2/3 1927                              15
AGDA MARIANA, tv, * 2/3 1927. † 18/12 1927
HANS HELGE, * 7/1 1933. Diamantborrare, bos. i Stockholm

 

 

—5A10—

2 PEHR ABRAHAMSSON STRANDBERG, * 23/2 1810, s. t. smed. Abrah. Johansson i Älgered, Bergsjö. Bruksarb. i Andersfors. Fl. t. Njurunda 1843.
(Y51) MAGDALENA LARSDOTTER FROMMELIN, * 19/10 1817 i Säbrå, V.-norrl.
ABRAHAM, * 20/11 1841. Fl. t. Njurunda
LARS, * 23/11 1842. Fl. t. Njurunda
CATHRINA, * 29/7 1844. Fl. t. Njurunda

 

 

—6A1—

(D4) KARL GUSTAF LINDBERG, * 1/1 1840 i Bettna sn, Söd. G. 1870. Hammarsmed vid Andersfors bruk, Bergsjö. † 17/2 1879.
(W44) HEDDA ULRIKA DAHLSTRÖM, * 14/4 1848 i Venjans sn, Kopp.
Änka o. omg.                                                                2D36.
AUGUSTA CHARLOTTA, * 21/2 1871 – 7Al6
KARL JOHAN, * 9/3 1872                                     2
GUSTAF LEONARD, * 22/4 1874                            3
HILDA CHRISTINA, * 15/9 1876
ERIK VILHELM, * 31/3 1879                                 4

—2—

1 KARL JOHAN LINDBERG, * 9/3 1872, s. t. smeden K. G. Lindberg i Andersfors, Bergsjö. G. 1916. Jordbr.-arb. i Andersfors ”Stenbo”. Sen. arr. i S. Älgered. † 19/7 1950.
23A3 ALMA MARIA HAMMARSTEDT, * 4/2 1880, d. t. smeden G. R. Hammarstedt i Strömbacka, Bjuråker. Tid. g. o. änka. † 28/3 1951.
GUSTAF, * 25/5 1917                                          5
KARL TURE, * 30/5 1921                                     6

—3—

1 GUSTAF LEONARD LINDBERG, * 22/4 1874, s. t. smeden K. G. Lindberg i Andersfors, Bergsjö. Körkarl vid Andersfors. Kolare i Fönebo, Norrbo 1908.
16B10 BRITA CATRINA LIND, * 28/7 1878, d. t. torp. J. E. Lind i Slätterne, Bergsjö.
ANNA KATRINA ”PERSSON”, * 10/6 1897. G. m. chauf. J. V. Nyström i
Bjuråker.                                                           (X4)22E6
ERIK, * 30/1 1903                                              7

—4—

1 ERIK VILHELM LINDBERG, * 31/3 1879, s. t. smeden K. G. Lindberg i Andersfors, Bergsjö. Körkarl vid Andersfors. Fl. t. Järvsö 1911.
4G37 ANNA MARIA WENNBERG, * 22/2 1879, d. t. kolare P. E. Wennberg i Fönebo, Norrbo.
KARIN, * 2/12 1900. Fl. t. Järvsö 1911
ERIK GUSTAF, * 2/9 1908. Fl. t. Järvsö 1911
KARL VILHELM, * 13/8 1910. Fl. t. Järvsö 1911

 

 

—7A6—

2 ANDERS MÅRTENSSON WIBERG, * 28/4 1791, s. t. skomak. Mårt. Wiberg i Norrgimma. G. 30/11 1815. Smed vid Andersfors bruk, Bergsjö. † 31/1 1876.
4L5 INGRID PEHRSDOTTER, * 21/2 17189, d. t. bonden Per Andersson i Skrämsta 4, Bergsjö. † 8/10 1863.
NILS, * 15/1 1816                                              10

—7—

18A1 JOHAN HOLM, * 5/10 1817, s. t. smeden Jacob Andersson Holm o. h. h. Catrina Lindman i Horndals bruk, By sn, Kopp. Mästersmed vid Andersfors bruk. Bergsjö. Fl. t. Gysinge bruk, Ö.-färnebo sn 1838.
2 ANNA WIBERG, * 11/3 1811, d. t. skomak. Mårt. Wiberg i Fiskvik, Bergsjö.
MARGRETA CATRINA, * 20/5 1836. Fl. t. Gysinge

—10—

6 NILS WIBERG, * 15/1 1816, s. t. And. Wiberg i Andersfors, Bergsjö. G. 2 ggr. Mästersmed vid Andersfors bruk. Sen. brukstorpare i Slätterne. † 23/11 1891.
2E6 KARIN LARSDOTTER, * 2/3 1813, d. t. torp. Lars Jonsson i Åkroken, Bergsjö. † 1/1 1860 (bråd död).
2M21 SARA CATHRINA SVENSDOTTER, * 19/7 1832, d. t. Sven Svensson i Yttre, Bergsjö. G. 20/5 1861. Fl. t. Gnarp 1896.
ANDERS MARTIN, * 13/10 1842
LARS ERIK, * 9/1 1847                                        13
SIGRID CATRINA, * 17/2 1862                             15
SVANTE, * 17/12 1865                                        16
NILS JOHAN, * 25/2 1872                                    17

—14—

11 PETTER WIBERG, * 6/6 1855, s. t. smeden Erik Wiberg i Andersfors, Bergsjö. G. 6/11 1881. Torpare i den Nils Wiberg i Andersfors bruk, Bergsjö. † 28/11 1937.
3G28 CHRISTINA BERG, * 10/5 1850, d. t. sold. Per Berg i Skrämsta, Bergsjö. † 13/5 1916.
PER, * 26/8 1882. † 18/9 1888

 

 

—8A17—

10 OLOF JOHANSSON LUST, * 16/11 1800, s. t. sold. Joh. Lust. i Kyrkbyn, Bergsjö. Torp. o. bruksarb. i Andersfors. † 6/12 1866.
16M11 SIGRID JONSDOTTER, * 8/3 1800, d. t. torp. Jon. Andersson i Gamsäter, Bergsjö. † 2/4 1881.

 

 

—9A2—

1 JOHAN LEONARD HEDLUND, * 17/12 1865 i Gnarps sn, Häls. Torpare i Andersfors, ”Slätterne”, Bergsjö. † 17/7 1941.
4N22 INGRID PERSDOTTER, * 25/6 1865, d. t. bonden Per Gahn i Vade 6, Bergsjö. † 19/4 1934.
BRITA, * 14/6 1886                                            3
JONAS, * 22/7 1890                                            4
PER, * 2/5 1893                                                 5
ANNA, * 14/11 1895                                           7A25
LEONARD, * 30/12 1897                                      6
SVEN, * 20/1 1900                                             7
INGEBORG, * 16/10 1901                                    15D27
MARGRETA KRISTINA, * 8/7 1905. † 19/9 1906
JOHAN GUSTAF, * 6/11 1907                                8

 

 

—13A7—

(X19) DANIEL SILEN, * 8/4 1810 i Hälsingtuna, Häls. Infl. fr. Bjuråker 1847. G. 8/6 1840. Inspektor vid Franshammars bruk, Hassela, sen. i Andersfors bruk, Bergsjö. Fl. t. Harmånger 1855.
3 HELENA ANDERSDOTTER SAHLIN, * 29/1 1812, d. t. And. Gabrielsson i Norrgimma, Bergsjö.
ERIK GABRIEL, * 15/3 1841. Utfl. t. Harmånger 1855
DANIEL ANDERS, * 14/11 1844. Utfl. t. Harmånger 1855
NILS HERMAN, * 4/9 1847. Utfl. t. Harmånger 1855
HANS FREDRIC, * 10/2 1851. Utfl. t. Harmånger 1855

 

 

—14A21—

10 ANDERS ANDERSSON, * 4/5 1806, s. t. bonden And. Andersson i S. Älgered 6, Bergsjö. Bruksarb. vid Andersfors. Fl. t. Njurunda 1848.
15B5 BRITA ERICSDOTTER, * 13/10 1810, d. t. korpral Eric Balk i Hamre, Bergsjö.
ANNA, * 14/9 1835. Fl. t. Njurunda
ANDERS, * 30/8 1839. Fl. t. Njurunda.

 

—16A9—

(X14) JOHAN FORSBERG, * 26/2 1821 i Harmångers sn, Häls. Infl. fr. Johannesfors 1862. Bruksarb. vid Andersfors bruk, Bergsjö. † 12/8 1900.
5 BARBRO NILSDOTTER, * 20/9 1817, d. t. kolare Nils Jönsson i Åkern, Bergsjö. † 14/2 1893.
BRITA, * 4/10 1841. † 29/5 1856
CHRISTINA, * 7/7 1850
CATHRINA, * 14/1 1853                                       2D30
NILS JOHAN, * 1/4 1864                                      13

 

 

—17A1—

(W35) CARL JOHAN HAMMARLIND, * 15/4 1831 i Stora Tuna sn, Kopp. G. 2 ggr. Mästersmed vid Andersfors bruk, Bergsjö. Utfl. t. Harmånger 1874.
(X48) BRITA ELISABET PEHRSDOTTER, * 17/8 1831 Voxna sn, Häls. G. 8/7 1866. † 21/12 1872.
19B4 CECILIA CEDER, * 12/3 1830, d. t. sold. Olof Ceder i S. Älgered, Bergsjö. G. 3/11 1873.
CARL AUGUST, * 22/10 1855. Fl. t. Harmånger
ANDERS JOHAN, * 20/6 1858. Fl. t. Harmånger
GUSTAF VILHELM, * 22/3 1867. Fl. t. Harmånger
PER AXEL, * 10/10 1869. † 26/7 1872
ANNA CHARLOTTA, * 12/5 1871. Fl. t. Harmånger
19B4 PER OLOF, * 1/7 1863, (styvs.) Fl. t. Harmånger

 

 

—18A1—

(U2) JAKOB ANDERSSON HOLM, * 27/6 1788 i Arboga Vm. Infl. fr. By sn, Kopp. Mästersmed vid Andersfors, Bergsjö. Fl. t. Gysinge, Österfärnebo 1838.
(W5) CATHRINA LINDMAN, * 28/4 1790 i By, Kopp.
JOHAN, * 5/10 1817 – 7A7
CHRISTINA, * 19/9 1822. Fl. t. Ö. Färnebo
ANDERS, * 24/11 1824. Fl. t. Ö. Färnebo
CARL, * 14/11 1825. Fl. t. Ö. Färnebo

 

 

—19A6—

2 HANS JÖNSSON STRÖMBECK, * 20/12 1811, s. t. Jöns Hårning i Strömbacka, Bjuråker. G. 12/11 1835. Smed vid Andersfors bruk, sen. torpare i Skrämsta, Bergsjö. Utfl. t. Färila 1864.
(X4)5A9 HEDVIG BRITA PALM, * 24/12 1813, d. t. smed Benjamin Palm i Strömbacka.
CAROLINA CHRISTINA, tv, * 27/11 1836. † 14/3 1837
HEDDA CHARLOTTA, tv, * 27/11 1836. Fl. t. Bjuråker 1856
ANNA MARGRETA, * 25/4 1848                             12
ANDERS ALFRED, * 2/8 1852. Fl. t. Färila 1864

 

 

—23A1—

(Y15) ANDERS DUFVA, * 8/6 1806 i Graninge, V.norrl. Spiksmed vid Andersfors bruk, Bergsjö. † 4/3 1885.
(Y25) MARGRETA CHRISTINA GÖRANSDOTTER, * ./2 1804 i Högsjö, V.norrl. † 7/3 1875.
MARTHA CHRISTINA, * 18/2 1838                         2

—2—

(Y33) DANIEL TJERNLUND, * 11/4 1830 i Njurunda sn, V.norr 1. G. 27/10 1859. Mästersven vid Andersfors bruk, Bergsjö. Utfl. t. Bjuråker 1866.
1 MÄRTHA CHRISTINA DUFVA, * 18/2 1838, d. t. smeden And. Dufva i Andersfors bruk.
CHRISTIN CATHARINA, * 6/8 1860. Utfl. t. Bjuråker 1866
MÄRTA MARGRETHA, * 22/1 1862                         2D37
ANDERS JOHAN, * 23/4 1865. † 25/11 1902
CARL GUSTAF, * 3/5 1869. † 8/1 1913
ERIC VILHELM, * 25/2 1872                                 3
EMMA HELENA, * 23/7 1876. G. m. Vilh. Reinh. Hammarstedt
i Bjuråker.                                                         (X4)16D3

 

 

—25A1—

(S—) JONAS LARSSON HOLM, * 24/2 1798 i Värmland. Mästersven vid Franshammars bruk. Utfl. t. Andersfors, Bergsjö. † 16/7 1883.
(S—) CATHRINA JONSDOTTER, * 7/8 1795 i Värmland. † 15/3 1868.
OLOF, * 20/5 1829                                             2
JOHAN, * 28/5 1832                                           3

—2—

1 OLOF JONSSON HOLM, * 20/5 1829, s. t. smeden Jonas Holm i Franshammar, Hassela. Mästersven vid Andersfors bruk, Bergsjö. Fl. t. Harmånger.
2E6 MARGETA LARSDOTTER, * 14/4 1816, d. t. torp. Lars Jonsson i Älgered, Bergsjö.
JONAS OLOF, * 7/5 1848. Fl. t. Harmånger
MARIA CATHRINA, * 8/4 1851. Fl. t. Harmånger
JOHAN ERIK, * 12/12 1853. Fl. t. Harmånger

—3—

1 JOHAN JONSSON HOLM, * 28/5 1832, s. t. smeden Jonas Holm i Franshammar, Hassela. G. 2 ggr. Bruksarb. vid Andersfors bruk, Bergsjö. † 23/10 1893.
(X10) GÖLIN LARSDOTTER, * 19/2 1825 i Gnarps sn, Häls. G. 27/12 1860. † 23/9 1863.
(X10) INGRID ERIKSDOTTER, * 9/9 1832. Infl. fr. Gnarps sn. G. 24/4 1864. † 8/10 1888.
INGRID CATRINA, * 31/10 1866. † ./. 1867
JAN ERIK, * 19/11 1869. † ./. 1871

 

 

—26A1—

(D49) CLAES BRÖMS, * 29/6 1823 i Nyköping. Infl. fr. Attmar 1863. G. 11/5 1845. Mästersmed o. torpare i Andersfors bruk, Bergsjö. Utfl. t. Harmånger 1874. † 20/1 1904.
(Y4) CARIN MARGRETA SJÖDIN, * 22/12 1826. Infl. fr. Attmar. † 25/12 1906.
ULLA VILHELMINA, * 2/5 1850                              2E16
JOHAN VILHELM, * 6/10 1859                               2
INGA CATHRINA, * 12/3 1862. Fl. t. Harmånger 1874
ERIK GUSTAF, * 13/9 1865. Fl. t. Idenor 1888

 

 

—31A1—

(X4)5A2 BENJAMIN MÅRTENSSON PALM, * 18/11 1779, s. t. smeden Mårten Palm i Strömbacka, Bjuråker. Smed vid Andersfors bruk. Sen. bos. i Harmånger.
(X4)34D1 ANNA OLOFSDOTTER, * ./4 1778 i Sävsnäs sn, Kopp.
MÅRTEN, * 28/4 1804                                         2
OLOF, * 13/10 1805                                            3
BENJAMIN, * 16/2 1808. Fl. t. Harmånger
ERIC, * 5/9 1810. Fl. t. Hassela
JONAS, * 25/5 1813. Fl. t. Bjuråker 1833
PEHR, * 16/6 1816                                             4
JOHAN GUSTAF, * 11/9 1819. Fl. t. Harmånger
ANNA CARIN, * 18/4 1822                                   1N32

—2—

1 MÅRTEN BENJAMINSSON PALM, * 28/4 1804, s. t. smed. Benjamin Palm i Andersfors, Bergsjö. Mästersven vid Andersfors bruk. Fl. t. Harmånger.
(X4)8A4 ANNA MARIA BERG, * 26/7 1812, d. t. smidesmäst. Anders Berg i Strömbacka, Bjuråker.
ANNA MARIA, * 28/10 1833. Fl. t. Harmånger
ANDERS BENJAMIN, * 30/9 1835. Fl. t. Harmånger

—3—

1 OLOF BENJAMINSSON PALM, * 13/10 1805, s. t. smeden Benjamin Palm i Andersfors, Bergsjö. Bruksarb. vid Andersfors. Fl. t. Harmånger 1845.
7F9 MARGET SVENSDOTTER, * 4/12 1802, d. t. Sven Jonsson i Östertanne, Bergsjö.
SVEN, * 27/4 1832. Fl. t. Harmånger

—4—

1 PEHR PALM, * 16/6 1816, s. t. smeden Benjamin Palm i Andersfors, Berg. Mjölnare i Andersfors. † 10/5 1881
(W1) ANNA LARSDOTTER URSELL, * 4/7 1804 i Aspeboda sn, Kopp. † 24/2 1884.

 

 

—32A1—

(X7) JOHAN WESTLING, * 16/10 1816. Infl. fr. Enångers sn, Häls. Mästersmed vid Andersfors bruk, Bergsjö. † 26/4 1900.
(X10) MARGRETA LARSDOTTER, * 14/5 1821 i Gnarps sn, † 4/12 1890.
JACOBINA MARGRETA, * 14/10 1847                     2
JOHANNA SOFIA, * 1/10 1850. Tjän:a i Andersfors. † 24/1 1916

—2—

1 JACOBINA MARGRETA WESTLING, * 14/10 1847, d. t. smeden Joh. Westling i Andersfors, Bergsjö.
IVAN LARSSON, * 5/3 1869                                  3

 

 

—33A1—

(X48) JACOB SUNDBERG, * 27/12 1753 i Voxna. Infl. fr. Valbo 1807. Hammarsmed vid Andersfors bruk, Bergsjö. † 21/6 1831.
(X4)13C3 CATHARINA JOHANSDOTTER, * 18/6 1775, d. t. Johan Ersson, Alsjö, Bjuråker. † 24/5 1838.
JACOB, * 20/1 1809                                            2

 

 

—34A1—

(X19) CARL LEONARD STRÖM, * 13/10 1801 i Hälsingtuna, Häls. Bruksinspekt. vid Andersfors bruk, Bergsjö. Fl. t. Hudiksvall 1839.
(S52) JOHANNA LOVISA HAGBERG, * 21/1 1806 i Råda, Värml.
EMILIA CHARLOTTA, * ./5 1834. Fl. t. Hudiksvall
HELENA AUGUSTA, * 24/11 1835. Fl. t. Hudiksvall

 

 

—35A1—

(S40) LEONARD MAGNUS WÆRN, * 9/12 1812 i Adolfsfors bruk, Köla sn, Värml. G. 11/1 1840. Fil. mag. o. brukspatron vid Andersfors bruk, Bergsjö, Fl. t. Lottefors, Bollnäs 1849.
(W7) MARGARETA GAHN, * 4/2 1816 i Falun, Kopp. Dot. t. dir. Joh. Henric Gahn o. h. h. Johanna Charlotta Theil.
GUNILLA, * 30/10 1840
HANS JACOB, * 15/11 1842
CECILIA CHARLOTTA, * 9/11 1844
LEONARD MAGNUS, * 5/1 1846
MARIA MARGRETA, * 26/2 1848
JONAS, * 23/5 1849 Jonas Wærn professor, se wikipedia

 

 

—36A1—

(W37) JOHAN HERMAN JACOBSSON, * 10/1 1823 i Svärdsjö sn, Kopp. Infl. fr. Attmar 1862. Inspektor vid Andersfors bruk, Bergsjö. Sen. bos. i Ungrik nr 2 där han nämnes som sågverksäg. † 22/3 1877.
(T37) EVA JOHANNA BOMAN, * 23/10 1831 i Ljusnarsberg sn, Ör. Utfl. t. Hälsingtuna 1882.
ANNA MARIA, * 27/8 1857. Fl. t. Hälsingtuna 1882
JOHAN GUSTAF, * 10/8 1859. Emigr. t. N. Amerika 1882
HERMAN EMIL, * 26/1 1861. Fl. t. Hälsingtuna 1882, bokbindare
HERMAN GEORG, * 25/7 1863. Fl. t. Hälsingtuna
DANIEL THEODOR, * 11/12 1866. Fl. t. Hälsingtuna

 

 

—37A1—

(O16) OSSIAN FRITHIOF JOHAN WALLMO, * 25/11 1827 i Göteborg. G. 2 ggr. Infl. fr. Bjuråker. Inspektor vid Andersfors bruk. Utfl. t. Delsbo 1863.
A—) ELISABETH CHARLOTTA HILDEGARD MALMQVIST, * 25/11 1827 i Stockholm. † 27/12 1857.
(Y4) EMILIE CHARLOTTA BERG, * 2/4 1836 i Attmars sn, V.norrl. G. 11/9 1863.
NILS JOHAN EMIL, * 12/7 1857
SVEN ALFRED, * 27/9 1861. † 21/6 1862
SVEN ALFRED, * 21/8 1863. † 11/9 1863

 

 

—38A1—

(D48) CARL WILHELM SEGERSTEDT, * 21/5 1845 i Nykyrka församl., Söd. Infl. fr. Hassela 1869. G. 16/11 1872. Inspektor vid Andersfors bruk, Bergsjö. Utfl. t. Harmånger 1879.
AUGUSTA LOVISA THERESIA ROSELL, * 8/1 1846.

 

 

—39A1—

(B90) AXEL RUDOLF LUNDING, * 1/6 1853 i Turinge, Sth. Infl. fr. Harmånger 1879. G. 6/7 1884. Inspektor vid Andersfors, Bergsjö. Utfl. t. Vikingstad 1889.
(X25) EMMA NYGREN, * 24/10 1861 i Järvsö sn, Häls.
CARL GUSTAF, * 3/6 1885
BROR AXEL, * 27/7 1886
INGEBORG CHARLOTTA MARIA, * 10/3 1888

 

 

—40A1—

(H58) OSKAR FRITIOF BERG, * 20/8 1862 i Misterhult, Kalm. Infl. fr. Harmånger 1888. G. 31/8 1891. Inspektor vid Andersfors bruk, Bergsjö. Fl. t. Hudiksvall 1893.
(H58) ANNA MATILDA JONSSON, * 23/1 1864 i Misterhult, Kalm.
NILS, * 6/8 1892. Fl. t. Hudiksvall

 

 

—41A1—

(B45) AXEL TEODOR HÖGSTRÖM, * 30/3 1837 i Lagga sn, Sth. Infl. fr. Hassela 1897. Bokhållare vid Andersfors bruk, Bergsjö. Fl. t. Hudiksvall 1913. Sen. bos. i Högen, Bergsjö. † 24/11 1920.
(X10) JOHANNA KATRINA AHLBOM, * 15/4 1834 i Gnarp, Häls. † 19/3 1913.
ALMA MARGRETA VILHELMINA, * 31/12 1876. Fl. t. Hudiksvall 1917

 

 

—42A1—

(X47) LARS HÄRDELIN, * 21/9 1840 i Valbo sn, Gästrikland. G. 9/12 1866. Befallningsman vid Andersfors bruk, Bergsjö. Utfl. t. Edebo, Sth. 1874.
(X49)15S3 HILDA AUGUSTA DAHL, * 22/1 1843, d. t. riksdagsman Isac Reinh. Dahl i Sörby, Årsunda, Gästrikland.
LARS GUSTAF ENGELBERT, * 7/11 1867
ANNA MATILDA, * 5/8 1869
CARL ERIK, * 5/1 1873
JOHAN REINHOLD, * 20/9 1874

 

 

—43A1—

(Y4) SVEN MÅRTENSSON WIBERG, * 4/5 1817 i Attmars sn, V.norrl. Bruksarb. vid Andersfors bruk. Emigr. t. N. Amerika 1868.
(Y57) SARA BRITA LINDSTRÖM, * 22/2 1817 i Tuna sn, V.norrl. † 14/8 1861.
CATRINA MATHILDA, * 11/9 1845                         2
BRITA ERIKA, * 6/5 1852. Emigr. t. N. Amerika 1869

—2—

(X3) JONAS SVENSSON, * 23/4 1840, s. t. I. Andersson i Hulte, Bergsjö. G. ./7 1867. Bysmed, bos. i Bjåsta. Emigr. t. N. Amerika 1867.
1 CATRINA MATILDA WIBERG, * 11/9 1845, d. t. arb. Sven Wiberg i Andersfors, Bergsjö. Emigr. t. N. Amerika 1867.

 

 

—44A1—

(T45) ANDERS HAMMARSTRÖM, * 8/6 1827 i Ramsberg, Ör. lnfl. fr. Hassela 1869. G. 1859. Mästersmed vid Andersfors bruk. Utfl. t. Ströms bruk, Harmånger 1874
(U46) JOHANNA CAROLINA SÖDERBERG, * 9/2 1835 i Skinnskatteberg.
ANDERS, * 7/5 1859. Fl. t. Harmånger
JOHANNA, * 19/12 1861. Fl. t. Harmånger
CARL JOHAN, * 11/3 1865. Fl. t. Hamnånger
HEDDA ULRIKA, * 10/1 1868. Fl. t. Harmånger
ERIK HERMAN, * 31/10 1870. Fl. t. Harmånger

 

 

—45A1—

(Y54) ERIK ERIKSSON LODÉN, * 30/6 1829 i Torps sn, V.norrl. G. 30/11 1856. Spiksmed vid Andersfors bruk, Bergsjö. † 1/4 1891.
(X4) MARIA ELISABET LINDSTRÖM, * 11/3 1826. Infl. fr. Bjuråker. † 3/3 1908.

 

 

—46A1—

(X35) HANS WESTBERG, * 17/5 1841 i Ovansjö sn, Gävleb. Mästersmed vid Andersfors bruk, Bergsjö. Utfl. t. Selånger, V.norrl.
(W37) JOHANNA NILSDOTTER, * 24/12 1843 i Svartnäs, Svärdsjö sn, Kopp.
JOHANNA CHRISTINA, * 4/11 1865
HANS ERIK, * 19/10 1867
JOHAN ALFRED, * 2/5 1873

 

 

—1B24—

14 PER HANSSON TJERNELD, * 7/1 1815, s. t. Hans Olsson i Svartvik (Knoppe), Bergsjö. Torp. vid Andersfors bruk. † 26/2 1882.
18B5 ANNA BRITA BROSTEN, * 25/3 (10/4) 1800, d. t. Joh. Brosten i Andersfors. † 26/6 1879.

 

 

—4B43—

27 ERIC ERICSSON, * 13/8 1815, s. t. bonden Eric Pehrsson i Bjåsta ss3, Bergsjö. G. 24/11 1843. Torp. i Andersfors. Emigr. t. N. Amerika 1850.
8A19 MARGTA ERSDOTTER SUNDSTRÖM,* 18/6 1821, d. t. C. Holm i Gamsäter, Bergsjö. Emigr. t. N. Amerika 1850.
ANDERS, * 22/2 1844. Emigr. t. N. Amerika
CARIN, * 16/12 1845. Emigr. t. N. Amerika
MARGETA, * 15/4 1849. Emigr. t. N. Amerika

—46—

31 HENRIK NILSSON SÖDERSTRÖM, * 14/6 1824, s. t. sold. Nils Kant i Skrämsta. G. 6/1 1854. Bruksarb. vid Andersfors bruk, Bergsjö. † 16/10 1870.
3B8 GÖLIN OLOFSDOTTER, * 18/12 1814, d. t. torp. Olof Hansson i Bjåsta, Bergsjö. † 4/10 1895.
OLOF, * 16/4 1852 (styvs.)                                  62

 

 

—16B10—

8 JONAS ERIK LIND, * 4/6 1851, s. t. sold. And. Lind i S. Älgered, Bergsjö. G. 22/5 1875. Torpare i Andersfors ”Slätterne”. Fl. t. Norrbo 1881. † 9/2 1917.
5D6 KARIN JONSDOTTER LINDELL, * 30/9 (21/9) 1849, d. t. Jon. Lindell i N. Älgered, Bergsjö. † 7/8 1935.
BRITA CATHRINA, * 21/4 1874. † 22/8 1874
ANDERS ERIK, * 2/10 1875. Bonde i Hålsjö, Norrbo. (X33)7U4
BRITA CATHRINA, * 28/7 1878                             6A3
ANNA MARGRETA, * 31/1 1881. G. Joh. Mickelsson i
Norrbo.                                                             (X33)24Å7
JONAS, * 16/5 1883. Jordbruk. i Fönebo, Norrbo.     (X33)7U6

 

 

—18B5—

4 JOHAN BROSTEN, * 16/11 1766, s. t. dagakarlen Joh. Brosten i Njupa, Voxna sn, Häls. G. 1/10 1797. Bruksarb. vid Andersfors bruk, Bergsjö.
(X48)5D5 MARGETA OLOFSDOTTER, * 1/2 1772, d. t. kolare Olof Eliasson i Överbo, Voxna, Häls. † 16/12 1863.
MARGRETA CATRINA, * 3/7 1798                          10H8
ANNA BRITA, * 10/4 1800                                    1B24
CHRISTINA, * 7/10 1802                                     10H7
JOHAN, * 5/3 1805                                             6
OLOF, * 28/4 1807
MARIA ELISABET, * 9/5 1810
PER, * 30/9 1814

 

 

—19B8—

4 PER OLOFSSON SÖDER, * 26/1 1841, s. t. soldat Olof Ceder i S. Älgered, Bergsjö. Arb., bos. i Andersfors (S. Älgered.) † 14/4 1923.
5F10 KARIN JONSDOTTER GADD, * 18/4 1842, d. t. husman Jonas Gadd i Fiskvik, Bergsjö. † 20/2 1933.
JONAS OLOF, * 25/9 1869. Bonde i S. Älgered s 22. † 18/4 1951

 

 

—20B18—

(W36) ANDERS GUSTAF HJORT, * 26/10 1847 i Sundborns sn, Kopp. Smed vid Andersfors, Bergsjö. Utfl. t. Iggesunds bruk, Njutånger 1872.
12 JULIANA (GÖLIN) OLSDOTTER WALL, * 17/1 1843, d. t. husman Olof Wall i Hulte, Bergsjö.
OLOF BERNHARD, * 26/6 1871. † 15/12 1877
ANDERS AUGUST, * 18/12 1873. Fl. t. Njutånger
AUGUSTA JULIANA, * 8/5 1876. † 14/9 1882
JOHAN BERNHARD, * 7/1 1879. Fl. t. Njutånger
ANNA CHARLOTTA, * 24/1 1882. † 7/2 1882

 

 

2D9—

4 ERIK MATTSSON ÅSBERG, * 4/4 1807 i Ilsbo sn, Häls. G. 2 ggr. Skomak. o. torpare Andersfors (Gimsjön). † 15/8 1894.
(X4)25A1 ANNA ANDERSDOTTER, * 2/12 1812, d. t. kolare And. Olofsson i Frisbo, Bjuråker. † 25/6 1851.
14A12 CATHRINA HENRIKSDOTTER, * 7/11 1810, d. t. Henr. Andersson i Ede, Bergsjö. G. 18/10 1852. † 23/3 1890.
BRITA, * 18/5 1835                                            1N33
ANDERS, * 22/10 1836
ERIK, * 30/4 1839                                              23
ELISABET, * 11/2 1842                                        13M12
MATHIAS, * 14/1 1846
ANNA MARGRETA, * 19/4 1849. Emigr. t. N. Amerika 1869
(X4) PER HENRIK ”ÅBERG”, * 26/11 1840, (styvs.)
JONAS OLOF, * 8/11 1855. † 16/4 1856
CHRISTINA, * 3/3 1857                                       24

—11—

5 ANDERS ANDERSSON ENLÖF, * 28/2 1805, s. t. nybygg. And. Andersson i Norrgimma, Bergsjö. Arb., bos. i Andersfors. † 26/9 1856.
6D1 SIGRID OLSDOTTER ELD, * 14/8 1801, d. t. sold. Olof Eld i Älgered, Bergsjö. † 3/8 1888.
ERIC OLOF, * 16/11 1832                                    27
MARIA CHRISTINA, * 20/10 1833                          2M35
SIGRID, * 3/10 1839. Emigr. t. N. Amerika 1868
ANDERS, * 19/9 1842                                         28
PER, * 12/10 1846                                              29

—19—

7 HENRIK ANDERSSON SPORR, * 23/12 1823, s. t. kolare And. Sporr i N. Kitte, Bergsjö. Torp. o. bruksarb. vid Andersfors bruk, Bergsjö. † 20/6 1902.
5L8 MARGRETA OLOFSDOTTER, * 22/6 1829, d. t. torp. Olof Göransson i Skrämsta, Bergsjö. † 29/4 1893.
ANDERS OLOF, * 7/12 1850 (styvs.)                      35
HANS ERIK, * 3/5 1854. † 25/7 1857
PER HENRIK, * 18/10 1855. Utfl. t. Ströms bruk 1875
HANS ERIK, * 23/9 1857                                      36
JOHAN, * 16/8 1859. † 19/9 1918
JONAS ABEL, * 2/3 1862. Avb. i Bergsjö. † 20/1 1931
LARS GÖRAN, * 20/9 1864                                   37
CARL ARON, * 11/5 1868. † 15/7 1868
GUSTAF, * 20/8 1868. † 8/10 1869

—35—

19 ANDERS OLOF HENRIKSSON SPORR, * 7/12 1850, s. t. M. Olofsson i Skrämsta, Bergsjö. G. 2 ggr. Arb. vid Andersfors bruk. Emigr. t. N. Amerika 1892.
17B1 CHRISTINA ANDERSDOTTER SPJUT, * 14/10 1854, d. t. sold. Anders Spjut i S. Älgered, Bergsjö. G. 4/6 1876. † 2/6 1881.
11E16 SIGRID ANDERSDOTTER SPJUT, * 6/2 1860, d. t. Anders Spjut i Andersfors, Bergsjö. Tid. g. o. änka. Omg. 5/6 1887. Emigr. t. N. Amerika 1893.
KRISTINA KATHRINA LARSDOTTER, * 23/11 1873, (styvd.)
ANNA MARGRETA, * 30/11 1876. Emigr. t. N. Amerika
BRITA MARIA, * 25/12 1878. Emigr. t. N. Amerika
ANDERS, * 20/5 1881. † 22/5 1881
BEDA ANDRIETTE, * 5/6 1888. Emigr. t. N. Amerika
SELMA JOSEFINA, * 2/8 1891. Emigr. t. N. Amerika
HENRIK EMANUEL, * 4/12 1892. Emigr. t. N. Amerika

—36—

19 HANS ERIK SPORR, * 23/9 1857, s. t. torp. Henrik Sporr i Andersfors, Bergsjö. G. 7/9 1890. Arb. i Andersfors. † 13/2 1915.
6A1 HEDDA ULRIKA DAHLSTRÖM, * 14/ 4 1848 i Venjans sn, Kopp. Tid. g. o. änka. † 19/10 1931.
MARGRETA, * 16/1 1891. † 16/1 1891

—52—

38 EMIL BLOM, * 24/9 1893, s. t. torp. Erik Blom i Slätterne, Bergsjö. Byggn.-snick, bos. i Andersfors. Fl. t. Harmånger 1940.
(AC24) EDLA JOHANNA ÖSTLUND, * 16/10 1890 i Skellefteå, Vb. Infl. 1924. (Tid. g. o. skild m. polisuppsyningsman Lars Gunnar Elfström). Lärarinna.
LARS ELFSTRÖM, * 27/1 1919, (styvs.) Fl. t. Harmånger 1940

 

 

—6D2—

(W24) ERIC MATSSON, * 12/5 1778 i Mora sn, Kopp. Torp. o. kolare, bos. i Andersfors, ”Älgered”, Bergsjö.
1 CHERSTIN PERSDOTTER, * 2/11 1763, d. t. bonden Per Persson i Fiskvik, Bergsjö. (Tid g. o. änka.)

 

 

—19D1—

(W27) JOHAN PETTER DAHLQVIST, * 7/11 1823 i Ore sn, Kopp. G. 9/6 1850. Smältare vid Franshammars bruk, Hassela. Torp. i Stenbo (Andersfors), Bergsjö 1869. † 8/5 1907.
(W27) ANNA ERIKSDOTTER, * 3/9 1828 i Ore sn, Kopp. † 4/6 1915.
KARL JOHAN, * 31/10 1851. Torpare i Bjåsta 3
ERIK AXEL, * 9/1 1857                                        2
ANNA CHARLOTTA,* 16/4 1862                             4G32

 

 

—11E10—

9 ANDERS JONSSON SPJUT, * 28/9 1810, s. t. sold. Jonas Spjut i Åkern, Bergsjö. Bruksarb. vid Andersfors bruk. † 17/11 1889.
15D3 BRITA PEHRSDOTTER NÖJD, * 10/7 1817, d. t. torp. Pehr Nöjd i Ede, Bergsjö. † 9/1 1888.
BRITA, * 16/9 1838
PER, * 1/2 1840                                                 13
MARGRETA, * 13/8 1842                                      (X15)6S7
CHRISTINA, * 13/1 1845                                     14
JONAS, * 21/6 1847
ANDERS, * 17/10 1851. Utfl. t. Harmånger 1870
NILS, * 19/1 1854. Läg.äg. † 1/9 1936
ANNA, * 31/1 1857                                             15
SIGRID, * 6/2 1860                                            16

—18—

(Y48) PETRUS HELMER HÖGDAHL, * 22/7 1898 i Stöde sn, V.norrl. G. 31/10 1920. Skogsarb. i Andersfors, Bergsjö. Fl. t. Stöde 1927.
15 GERDA GUNILLA UNGER, * 27/2 1898, d. t. H. G. A. Unger i Skrämsta, Bergsjö.
ERIK BERTIL, * 18/3 1920. Fl. t. Stöde

 

 

—14E21—

(C62) ANDERS GUSTAF LINDQVIST, * 17/12 1825 i Tierps sn, Uppl. G. 30/9 1855. ”F. d. gardist”. Stallkarl vid Andersfors bruk, Bergsjö. Sen. landbonde i Vade s8.
12 MARGRETA HANSDOTTER, * 14/12 1825, d. t. torp. Hans Larsson i Skrämsta, Bergsjö.
HANS STEFANSSON, * 11/8 1846 (styvs.)              14A24
ANDERS ERIK, * 11/3 1855
CAROLINA GUSTAVA, * 2/12 1857
ERIK GUSTAF, * 22/5 1864

 

 

—18E6—

3 NILS ERSSON LJUNG, * 23/7 1821, s. t. sold. Eric öst i Västertanne, Bergsjö. G. 30/4 1848. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Andersfors bruk, ”Gammalbodarne”. † 1/12 1875.
(X14) BRITA JOHANSDOTTER, * 10/7 1818 i Harmångers sn, Häls. † 16/7 1892.
ANNA CHRISTINA, * 26/6 1848. Bos. i N. Älgered 15. † 30/4 1935
ERIC, * 13/2 1850. † 15/5 1850
BRITA MARGRETA, * 11/4 1852                            7E42
SIGRID CATHRINA, * 31/3 1855. † 23/12 1884
BARBRO, * 16/12 1860                                        10E51

 

 

—27E2—

1 ERIK GUSTAF HÖGLUND, * 14/5 1873, s. t. bonden Erik Höglund i N. Älgered av 15, Bergsjö. Läg.-äg. i N. Älgered, sen. småbrukare i Andersfors. † 24/10 1959.
(X15)3T36 ALMA MATILDA WIGG, * 1/9 1883, d. t. sold. A. P. Wigg i Nybodarne, Bergsjö. † 4/4 1963.
SIGNE OTILIA, * 20/1 1901. Emigr. t. USA 1920
JOHAN, * 24/7 1904                                            4
ALMA KRISTINA, * 25/12 1906                             5
ANNA BRITA, * 10/4 1910. Fl. t. Arvika 1939
EMMA, * 21/7 1911. Fl. t. Gnarp 1928
ERIK, * 28/1 1913                                              6
DANIEL, * 5/6 1915. Slaktare. † 8/2 1943
ELIN, * 6/8 1916. Fl. t. Harmånger 1938
PER ADRIAN, * 8/4 1919. Fl. t. Mölndal 1949
EMIL, * 22/12 1920
ANDERS GUSTAF, * 19/8 1923. Fl. t. Örgryte 1947

—4—

2 JOHAN HÖGLUND, * 24/7 1904, s. t. E. G. Höglund i N. Älgered, Bergsjö. Läg.-äg. i Andersfors,. Fl. t. Hudiksvall 1962.
(X15)11Z5 ANNA MATILDA GRIP, * 8/8 1908, d. t. N. E. Grip i Ölsjön 6, Hassela.
ASTRID LINNEA, * 25/3 1931                               9

 

 

—29E3—

2 JONAS MATSSON BERGLUND, * 1/9 1797, s. t. Mats Jonsson i Älgered, Bergsjö. G. 23/5 1823. Torpare i Svartvik. (Andersfors.) † 29/11 1853.
4G9 MARGRETA ANDERSDOTTER, * 9/1 1795, d. t. bonden And. Nilsson i Hulte s2, Bergsjö. † 21/11 1867.
MATS, * 29/7 1824                                             5
ANDERS ”SÖDERBLOM”, * 21/2 1826
MARGRETA, * 8/11 1831                                      28D2

—7—

4 JONAS PEHRSSON SUNDELL, * 1/11 1835, s. t. sold. Pehr Berglund i Älvsund, Bergsjö. G. 2/6 1859. Torpare i Andersfors. Emigr. t. N. Amerika 1880.
10E27 HELENA ERIKSDOTTER, * 2/12 1833, d. t. torp. Eric Larsson i S. Älgered, Bergsjö. Emigr. t. N. Amerika.
ANNA, * 24/8 1859. Emigr. t. Minnesota, N. Amerika 1879
PEHR, * 11/11 1860. Emigr. t. Minnesota, N. Amerika 1879
ERIK, * 13/1 1864. † 4/7 1864
JONAS ERIK, * 22/12 1864. Emigr. t. N. Amerika 1880
LARS, * 28/9 1867. † 5/7 1878
SVANTE, * 10/9 1868. † 29/1 1869
SVANTE, * 23/8 1869. † 7/1 1870
OLOF, * 14/8 1870. Emigr. t. N. Amerika 1880
BRITA CATHRINA, * 13/8 1873. Emigr. t. N. Amerika 1880
SVANTE, * 5/2 1876. Emigr. t. N. Amerika 1880
MARGRETA KRISTINA, * 23/4 1879. Emigr. t. N. Amerika 1880

 

 

—7F13—

9 OLOF SVENSSON, * 2/3 1808, s. t. Sven Jonsson i Älvsund, Bergsjö. G. 16/10 1834. Torp. i Andersfors ”Flenbo”. † 27/2 1880.
10H5 BRITA ERIKSSON, * 30/5 1815, d. t. bonden Eric Olsson i Älgered 1, Bergsjö. † 27/1 1896.
CHERSTIN, * 23/2 1835                                       4F13
BRITA, * 7/5 1838                                              2D20
MARGRETA, * 21/1 1840
GÖLIN, * 1/11 1842                                            5K23
ERIC, * 16/9 1848. † 27/11 1851

—14—

9 JONAS SVENSSON, * 15/7 1815, s. t. Sven Jonsson i Älvsund, Bergsjö. Torpare i Andersfors. Emigr. t. N. Amerika 1857.
7E8 KARIN HANSDOTTER, * 21/1 1805, d. t. torp. Hans Hansson i Älgered, Bergsjö. Emigr. t. N. Amerika 1857.
HANS, * 7/5 1843. Emigr. t. N. Amerika 1857
SVEN OLOF, * 13/11 1844. Emigr. t. N. Amerika 1857
CHRISTINA, * 12/11 1846. Emigr. t. N. Amerika 1857

 

 

—31F1—

(X10) JONAS ERIK HANSSON, * 24/3 1853 i Gnarps sn, Häls. Bruksarb. vid Andersfors bruk, sen. bonde i Bredåker 4, Bergsjö. † 29/5 1944.
13N1 MARGRETA FRÄNELL, * 6/8 1858, d. t. bonden Daniel Fränell i ”Orrsjön”, Östertanne, Bergsjö. † 17/12 1943.
JONAS EMIL, * 16/11 1886. Skogsarb. i Bredåker. † 28/3 1862
BRITA MARGRETA, * 3/8 1888                              2
LARS DAVID, * 23/9 1890. Emigr. t. USA 1910
HANS ERIK, * 4/1 1893. Emigr. t. USA 1910
KLARA HELENA, * 17/5 1895                                3
SIGNE ULRIKA, * 5/7 1899
ANTON EDVIN, * 3/6 1902. F. d. hem.-äg. i Fiskvik

 

 

—4G16—

10 NILS PERSSON KÄCK, * 10/5 1812, s. t. torp. Per Dunder i Kitte, Bergsjö. G. 15/11 1840. Bruksarb. vid Andersfors bruk. † 30/4 1874.
(X14) JOHANNA CATHRINA JOHANSDOTTER, * 27/7 1814, infl. fr. Harmånger. † ./11 1890.
CATHRINA ”ERSDOTTER”, * 4/11 1837, (styvd.) † 6/11 1860
PER, * 6/6 1842                                                 26
JOHAN ERIK, * 7/3 1846                                      27

—26—

16 PEHR NILSSON KÄCK, * 6/6 1842, s. t. arb. Nils Käck i Andersfors, Bergsjö. G. 29/12 1864. Kolare, bos. i ”Larsäng”, Andersfors. † 19/10 1919.
8A16 SIGRID CATHRINA JONSDOTTER BERGLUND, * 25/5 1837, d. t. kolare Jon. Berglund i Norrgimma, Bergsjö. † 13/11 1911.
NILS, * 12/7 1865. † 12/2 1866
NILS JOHAN, * 15/7 1866. † 1/12 1866
PEHR JOHAN, * 14/11 1867                                  40
BRITA, * 1/5 1870                                              41
NILS HERMAN, * 9/9 1872                                   42
JOHANNA, * 11/11 1874                                      (X15)6Y3
JONAS, tv, * 15/2 1877. † 24/2 1877
ERIK, tv, * 15/2 1877. † 9/7 1877
ANNA LENA, * 2/3 1879                                       43

—41—

(X33)23U8 JOHAN ERIK SCHAWON, * 18/8 1865, s. t. torp. Jon Schawon i Klacken, Norrbo. G. 1894. Arrend. i Slätterne (Andersfors), Bergsjö. † 16/5 1940.
26 BRITA KÄCK, * 1/5 1870, d. t. kolare Per Käck i Larsäng, Bergsjö. † 7/5 1939.
MARGRETA, * 22/6 1895                                      14E55
SIGNE KATRINA, * 10/1 1897                               (X15)1Z209
JONAS ARVID, * 23/11 1898                                56
PER EMIL, * 28/12 1900                                      57
ERIK ALGOT, * 4/2 1903                                      58
KARL JOHAN, * 26/1 1905                                    59
ANNA BRITA, * 15/2 1907                                    60
ELIDA KRISTINA, * 10/1 1910. Fl. t. Jättendal 1932
NILS REINHOLD, * 13/6 1914                               61

—54—

40 HERMAN KÄCK, * 18/10 1898, s. t. torp. P. J. Käck i Andersfors, Bergsjö. Bonde i Larsäng, Andersfors.
17F10 ANNA BRITA ÄRFSTRÖM, * 8/10 1906, d. t. K. M. Ärfström i S. Älgered, Bergsjö.
JENNY MARGRETA, * 15/11 1925                          3A14
BROR JOHAN, * 21/12 1927                                 70
ERIK ARNE, * 9/2 1929. † 7/5 1929
HERMAN FOLKE, * 19/1 1932. Fl. t. Sandviken 1960
ERIK GÖTE, * 3/1 1934. Traktorförare
KARL ARNE, * 28/5 1935. Skogsarb. i Andersfors
SIV MARIANNE, * 17/6 1941
BERIT ANNA-GRETA, * 5/9 1943
BERNT ROLAND, * 17/11 1946. † 5/1 1947
MATS GÖRAN, * 22/2 1948

 

 

—21G5—

2 KARL EDVIN HALLSTRÖM, * 23/8 1904, s. t. M. E. Hallström i Gamsätter, Bergsjö. G. 30/11 1942. Anläggn.-arb., bos. i Gamsätter. Fr.-skild 1948 o. sen. bos. i Andersfors.
(Y48) HILMA AURORA NORDQVIST, * 11/4 1901 i Stöde sn, V.norrl. Fr.-skild 1948. Fl. t. Rengsjö 1945.

 

 

—10H12—

(Y8) PEHR MÅNSTRÖM, * 1834 i Attmars sn, V.norrl. G. 17/4 1865. Mästersven vid Andersfors bruk, Bergsjö. Utfl. t. Sörfors, Attmar 1866. Emi,gr. t. N. Amerika 1874.
7 MARGRETA JOHANSDOTTER, * 9/7 1830, d. t. torp. Joh. Eriksson i S. Älgered, Bergsö. † 29/11 1899.
MARGRETA CHRISTINA, * 30/9 1866                     16M42

 

 

—6J4—

2 OLOF PERSSON EHN, * 16/8 1839, s. t. soldat Per Ehn i Vade, Bergsjö. G. 25/11 1860. Bruksarb. vid Andersfors. Fl. t. Njurunda 1869.
(X3) BRITA MARGRETA JOHANSDOTTER, * 13/4 1835, Carin Hansdotter i Skrämsta, Bergsjö.
PEHR, * 7/9 1861. Fl. t. Njurunda 1869

 

 

—14J4—

2 LARS JOHAN PERSSON, * 25/5 1881, s. t. kolare Per Finne i Furuberg, Bjuråker. Smed o. småbruk. i Andersfors, Bergsjö.
(X4)25D9 HILDA KAROLINA THYR, * 18/3 1900 i Moviken, Bjuråker.
PER EMIL, * 14/3 1919                                        5
ANNA KATARINA, * 19/5 1920. Bos. i Yttre
BRITA KRISTINA, * 30/3 1922                              24J3
LARS OLOF, * 16/6 1923. Skogsarb., bos. i S. Älgered
HILDA MARIA, * 20/12 1924                                 (X15)2Y28
ELIN LINNEA, * 5/1 1927. Fl. t. Jättendal 1945
ERIK JOHAN, * 12/5 1928. Fl. t. Söderhamn 1948
BEDA TERESIA, * 26/4 1931. Fl. t. Gävle 1947
TAGE ANDERS, * 13/3 1936. Fl. t. Gävle 1960

 

 

—40J1—

(X14) KARL VILHELM EKMAN, * 5/10 1873 i Harmångers sn, Häls. Infl. fr. Stockholm 1901. G. 15/11 1901. Extra jägmästare, bos. i Andersfors, Bergsjö. Fl. t. Skellefteå 1904.
(X18) ELSA RAGNHILD SIGNEUL, * 18/4 1878 i Hudiksvall.
RAGNA, * 12/10 1902. Fl. t. Skellefteå
STIG VILHELM, * 9/12 1903. Fl. t. Skellefteå

 

 

—1K16—

10 JONAS JONSSON STÅLBERG, * 11/3 1807, s. t. torp. Jon. Persson i Hulte, Bergsjö. Bruksarb. vid Andersfors bruk. † 11/4 1863.
7A3 ANNA MARGRETA WIBERG, * 8/3 1803, d. t. H. Wiberg i Norrgimma, Bergsjö. † 18/12 1890.
BARBRO, * 27/12 1830                                        25
HELENA CHRISTINA, * 30/4 1835                          2A6

—17—

10 PER JONSSON ÅKER, * 9/1 1819, s. t. Jon. Persson i Ståltjärn, Bergsjö. Skomakare o. bruksarb. vid Andersfors bruk. Emigr. t. N. Amerika 1883.
11E9 BRITA JONSDOTTER SPJUT, * 31/1 1817, d. t. sold. Jonas Spjut i Knoppe, Bergsjö. Emigr. t. N. Amerika.
JONAS, * 20/1 1844                                            26
PER, * 17/4 1845                                               27
ANDERS ”ÅKERSTRÖM”, * 21/12 1847. Emigr. t. N. Amerika 1883
BRITA, * 15/8 1854. Emigr. t. N. Amerika 1883
NILS, * 16/4 1857                                              28

—25—

(W19) ANDERS ARVIDSSON, * 29/8 1825 i Leksands sn, Kopp. Rättare o. skogvaktare vid Andersfors bruk, Bergsjö. Utfl. t. Forsa sn 1868.
1K16 BARBRO JONSDOTTER STÅLBERG, * 27/12 1830, d. t. Jon Stålberg i Andersfors.
PER FREDRIK, * 4/10 1851. Utfl. t. Strömsbruk 1867
ANNA CAROLINA, * 22/4 1853. Utfl. t. Forsa sn 1868
JONAS VILHELM, * 20/5 1857
CARL ARVID, * 19/1 1860

 

 

—6K16—

(Y4) LARS LARSSON KANON, * 22/9 1850 i Attmars sn, V.norrl. G. 12/12 1873. Smed vid Andersfors bruk, Bergsjö. Utfl. t. Strömsbruk, Harmånger.
11 MARGRETA JONSDOTTER, * 20/12 1851, d. t. torp. Jon. Persson i Skrämsta, Bergsjö.

 

 

—1L15—

6 JONAS JONSSON, * 19/11 1797, s. t. bonden Jon Persson i Skrämsta s5, Bergsjö. G. 29/10 1824. Bruksarb. i Andersfors bruk. † 27/4 1868.
3K19 GÖLIN NILSDOTTER, * 6/10 1793, d. t. bonden Nils Pehrsson i Mörtsjön ss1, Hassela. † 17/12 1876.
NILS, * 27/1 1827                                              29
GÖLIN, * 16/8 1836

—29—

15 NILS JONSSON, * 27/1 1827, s. t. arb. Jon. Jonsson i Andersfors, Bergsjö. G. 2 ggr. Torpare i Andersfors, ”Nysverge”. † 7/6 1898.
13 SIGRID OLSDOTTER, * 8/6 1821, s. t. Olof Jonsson i Slätterne, Bergsjö. G. 1857. † 3/8 1876.
5A14 MARGRETA JOHANSDOTTER, * 23/8 1837, d. t. smed. Joh. Abrahamsson i Älgered, Bergsjö. † 27/12 1917.
JONAS OLOF ”EKMAN”, * 8/10 1858. Torp. i Andersfors. Emigr. t. USA
1904
NILS PETTER, * 15/8 1861. † 17/8 1884
LARS ERIK, * 21/5 1863. † 25/1 1868

 

 

—4L18—

(X14) LARS JONSSON BLOM, * 16/1 1817 i Harmångers sn. Häls. G. 20/12 1838. Bruksarb. vid Andersfors bruk, Bergsjö. Fl. t. Njurunda 1852.
8 BRITA HANSDOTTER, * 3/8 1812, d. t. bonden Hans Hansson i Skrämsta 4, Bergsjö.
JONAS, * 5/12 1839. Fl. t. Njurunda
HANS OLOF, * 19/3 1843. Fl. t. Njurunda

 

 

—3M12—

8 HANS ERSSON FRÄNELL, * 30/5 1810, s. t. skrädd. Eric Fröjd i Västertanne, Bergsjö. Skräddare, bos. i Andersfors bruk, sen. bos. i N. Älgered. † 14/6 1901.
7A5 HELENA BRITA WIBERG, * 23, 3 1817, d. t. skomak. Christian Wiberg i Skrämsta, Bergsjö. † 28/8 1891.
MARIA MARGETA, * 17/8 1838                              14D4
ERIK, * 16/7 1841. Utfl. t. Sundsvall 1856
JULIANA, * 21/7 1845
ANDERS PETTER, * 20/4 1854                              20

 

 

—1N19—

10 NILS ANDERSSON KARP, * 21/3 1799, s. t. sold. And. Karp i Älgered, Bergsjö. Bruksarb. vid Andersfors bruk, Bergsjö. † 15/3 1890.
5N9 BRITA ANDERSDOTTER BERGQVIST, * 3/10 1798, d. t. skrädd. And. Bergqvist i Trösten, Bergsjö. † 14/2 1887.
ANDERS, * 25/6 1822                                         30
SIGRID, * 6/9 1826
NILS, * 30/11 1829                                            31
JONAS ERIK, * 15/4 1837. † 27/8 1838
BRITA MARGETA, * 29/2 1840. † 4/12 1842

—30—

19 ANDERS NILSSON KARP, * 25/6 1822, s. t. Nils Karp i Andersfors bruk, Bergsjö. Stallkarl vid Andersfors bruk.
(X18) BRITA MARGRETA LÖGDSTRÖM, * 5/9 1823 i Hudiksvall. † 30/7 1881.
(X15)28U1 ANNA MÄRTA NILSDOTTER, * ./. 1824 i Högsjö sn, V.norrl. Tid. g. o. änka. † 18/10 1892
BRITA MARGRETA, * 27/3 1854. † 20/8 1857
NILS ERIK, * 27/10 1859. † 14/2 1864

—5S111—

109 ERIK MAGNUS PERSSON, * 22/6 1874, s. t. Per Utter i Ede, Bergsjö. G. 1900. Körkarl, bos. i Andersfors. Fl. t. Hälsingtuna.
(W27) JOHANNA MATILDA BÄCKVALL, * 6/1 1880 i Ore sn, Kopp.
HILDUR AMANDA, * 17/1 1901. Fl. t. Hälsingtuna
HILMA KRISTINA, * 17/6 1902. Fl. t. Hälsingtuna
ANNA MARGRETA, * 15/4 1904. Fl. t. Hälsingtuna

—2T82—

(Y3) JOHN OLGAR ANDERSSON, * 2/6 1920 i Arnäs, V.- norrl. Jordbr.-arb. i Hyttebo 1:2, Färila, sen. bonde i Andersfors 1:32, Bergsjö.
75 JENNY LINNEA MOLIN, * 31/8 1931 i Franshammar, Hassela.
JAN-ERIK ALLAN, * 2/3 1948
JEANETTE BIRGITTA, * 7/1 1951
BERT OVE, * 16/3 1954
BENGT-ÅKE HOLGER, * 12/10 1955
KJELL ARNE, * 16/3 1959

—2U5—

(Y25) JOHAN NORMAN, * ./. 1800 i Högsjö sn, V.-norrl. G. 23/4 1832. Mästersmed vid Franshammars bruk, Hassela. Utfl. t. Bergsjö 1836. (Andersfors bruk.) † 28/4 1865.
3 MARGRETA JOHANSDOTTER PALM, * 22/4 1789, d. t. smeden Joh. Palm i Franshammar, Hassela. † 11/12 1871.
ANNA MARGRETA, * 30/9 1811                           1Z189
JOHAN, * 26/8 1815                                          6
PER, * 26/8 1815. Utfl. t. Tuna sn, V.-norrl. 1839
ANDERS FREDRIK, * 13/6 1832                           7

—2U7—

5 ANDERS FREDRIK NORMAN, * 13/6 1832, styvs. t. smeden Joh. Norman i Franshammar, Hassela. Bruksarb. i Andersfors, Bergsjö. † 2/2 1867.
(Y62) CHRISTINA ELISABET WIKSTRÖM, * 17/12 1823 i Viksjö sn, V.-norrl. † 20/12 1870.
JOHAN ERIC, * 28/10 1853. † 3/4 1854
ANDERS ERIK, * 25/4 1855                                9
JOHAN FREDRIK, * 1/7 1858. Emigr. t. N. Amerika 1884
CHRISTINA MARGRETA, * 30/3 1861. † 21/2 1870
PEHR GUSTAF, * 1/3 1863                                  (X3)15M23
CARL LEONHARD, * 1/10 1865. † 20/4 1866

—10U20—

9 ALGOT LJUNG, * 24/3 1888, s. t. J. E. Ljung i Bäckaräng, Hassela. Skogsarb., bos. i Andersfors, Bergsjö. † 2/12 1948.
9S1 IDA AUGUSTA NORÉN, * 4/6 1893, d. t. rättare P. A. Norén i Kyrkbyn, Hassela.
GERDA KRISTINA, * 30/9 1913. Fl. t. Ljusnarsberg 1938
ASTRID SERAFIA, * 23/1 1915. Fl. t. Delsbo 1935
KARIN MARGARETA, * 22/8 1916                         (X3)27E6
BROR FOLKE, * 10/10 1919                                30
RUT LILLY, * 9/4 1922. Fl. t. Säter 1940
MARTA INGEGERD, * 8/10 1924. Fl. t. Jättendal 1941
NILS RUNE, * 10/7 1931. Fl. t. Västerås 1949

—13U2—

1 KARL ERIK KARLSSON, * 4/3 1864, s. t. K. J. Andersson i Franshammar, Bergsjö. Mjölnare i Andersfors, Bergsjö. Fl. t. Delsbo 1900.
(X3)1N31 SIGRID KATRINA KARP, * 30/10 18’64, d. t. rättare Nils Karp i Ede, Bergsjö. † 6/6 1953.
ANNA MARGRETA, * 23/9 1884. Fl. t. Delsbo 1900
JENNY MARIA, * 21/2 1888. Fl. t. Delsbo 1900
SALLY ELISABET, * 30/3 1896. Fl. t. Delsbo 1900

—14U1—

(S26) MAGNUS NÄSMAN, * 2/10 1852 i Gräsmarks sn, Värm. Infl. fr. Harmånger 1891. Rättare, bos. i Kölsjö 3, Hassela. Fl. t. Andersfors, Bergsjö 1921. † 28/11 1935.
(X14) KERSTIN JONSDOTTER, * 29/9 1845, infl. fr. Harmångers sn, Häls. † 15/11 1921.
JOHAN FREDRIK, * 16/7 1878                             2
SELMA KRISTINA EUGENIA, * 5/11 1880              6Z37
VILHELM MAURITZ, * 6/4 1883                           3
ALBIN RICHARD, * 7/2 1886                               4
ALMA CAROLINA, * 27/3 1889                             5
AGNES HENRIETTA, * 22/8 1892                         8Y15

—14U8—

2 YNGVE REINHOLD NÄSMAN, * 20/9 1912, s. t. faktor J. F. Näsman i Andersfors, Bergsjö. G. 23/6 1936. Skogvaktare vid Andersfors. † 1964. ”Olyckshändelse i skogen”
(X3)14E50 MARGRETA LARSSON, * 27/9 1914, d. t. torp. Per Larsson i Fiskvik, Bergsjö.
KJELL ÅKE, * 19/11 1941

—15U6—

3 JOHAN RÖDJARE, * 5/7 1813, s. t. smeden Joh. Rödjare i Franshammar, Hassela. G. 24/6 1839. Mästersven vid Franshammars bruk. Utfl. t. Bergsjö 1870, Andersfors. † 5/ 4 1881.
10T7 MARTHA OLSDOTTER TUPP, * 15/4 1806, d. t. kolare Olof Tupp i Knacknäs, Hassela. † 28/3 1881.
MÄRTA CATHRINA ”WOLCAN”, * 27/10 1827 (styvdotter) – 16U4
BRITA CHRISTINA, * 16/3 1840                          10
ANNA ELISABET, * 7/9 1842                               11

—15U8—

3 PER RÖDJARE, * 23/2 1819, s. t. smeden Johan Rödjare i Franshammar. G. 1246. Mästersven vid Andersfors bruk, i Bergsjö. † 17/12 1894.
(Y8) MARGRETA LARSDOTTER ELF, * 24/5 1824 i Attmars sn, V.-norrl. † 18/3 1897.
CARIN MARGRETA, * 4/11 1847. Fl. t. Iggesund 1873
JOHAN OLOF, * 21/9 1849. Fl. t. Harmånger 1867
LARS PETTER, * 2/10 1855. Fl. t. Harmånger 1872
ANDERS FREDRIK, * 19/4 1858. Fl. t. Harmånger 1872
NILS ERIK, * 19/9 1860                                     15
CARL ALFRED, * 8/6 1863                                  16
CHRISTINA ELISA, * 18/5 1866. Fl. t. St. Kopparberg 1890

—19U5—

3 JOHAN WAHLSTRÖM, * 18/6 1828, s .t. Lars Wahlström i Franshammar, Hassela. G. 1863. Bruksarb. vid Andersfors bruk. Utfl. t. Galtströms bruk.
(X3)3M10 CAROLINA PEHRSDOTTER, * 26/7 1836, d. t. bonden Per Larsson i Trösten 5, Bergsjö.
LARS PETTER, * 8/1 1864. † 17/6 1864
BRITA CHRISTINA, * 27/12 1865. Utfl. t. Galtström
LARS PETTER, * 11/11 1868. Utfl. t. Galtström

—6Y3—

2 ERIK PETTER ÅSBERG, * 10/5 1872, s. t. Erik Åsberg i Lindsjön, Hassela. G. 24/4 1898. Bonde i ”Larsäng'”. Andersfors, sen. i Vade 7, Bergsjö. † 12/9 1931.
(X3)4G26 JOHANNA KÄCK, * 11/11 1874, d. t. Per Käck i Larsäng, Bergsjö. † 1/10 1943.
ELIDA KRISTINA, * 4/3 1899                              6
ANNA KATRINA, * 1/8 1904                                7
HANNA MATILDA, * 5/4 1906                              8

—12Y45—

23 OLOF SVANG, * 16/6 1883, s. t. Jonas Svang i Kyrkbyn, Hassela. Kolare i Andersfors, Bergsjö. Fl. t. Rökullen, Bjuråker 1914. Sen. bonde i Nordanäng 3, Delsbo.
2A7 HILDA KATHRINA JANSSON, * 3/12 1890, d. t. Nils Jansson i Slätterne, Bergsjö.
NILS EVERT, * 20/12 1913                                 67
JONAS VERNER, * 21/3 1918                              68
ERIK GUSTAF, * 20/5 1924, skogsarb.
KARL JOHAN, * 5/1 1927. † 26/1 1927

—13Y7—

2 NILS HERMAN SJÖDIN, * 13/10 1910, s. t. husman J. A. Sjödin i Mörtsjön 3, Hassela. Arrend. i Malungsås, sen. bonde i Andersfors 1:32. Fl. t. Forsa 1961.
6T71 INGEBORG KRISTINA BACKLUND, * 6/2 1910, d. t. jordbruk. A. Hansson Backlund i Malungsås, Hassela.
SVEN ARNE, * 6/3 1930                                     13
AINA KRISTINA, * 18/8 1933                              (X3)2A14
INGA BRITTA, * 17/5 1938                                 15U36
JONAS ANDERS, * 6/10 1942. † 22/3 1943
ROLF HUGO, * 5/1 1946. Fl. t. forsa 1960

—13Y13—

7 SVEN ARNE BACKLUND, * 6/3 1930 i Malungsås, Hassela. Byggn.-arb. i Andersfors, Bergsjö. Fl. t. Ljusdal 1960.
3T47 BRITA INGEGERD WIGG, * 16/1 1935, d. t. T. Wigg i S. Älgered, Bergsjö.
ALF ARNE, * 18/11 1954. Fl. t. Ljusdal
INGEBORG CARINA, * 23/6 1959. Fl. t. Ljusdal

—1Z199—

191 LARS LARSSON NÖJD, * 19/2 1847, s. t. sold. Lars Nöjd i S. Älgered, Bergsjö. G. 30/11 1880. Torpare i Andersfors. † 2/7 1887.
(X4)39A13 SARA BRITA STRÖM, * 9/8 1855, d. t. korpral And. Ström i Strömhacka, Bjuråker. † 20/3 1895.
KATRINA KRISTINA, * 18/10 1881. † 14/9 1884
LARS ERIK, * 12/12 1884

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78
Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Till toppen till Hedvigsfors -Österbo, till Strömbacka Bruk till Movikens masugn.

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *