Delsbo bärplockare 1905

En bärplockare som enligt patentet gör att bären blir fullständigt befriade från föroreningar. En självränsande bärplockare.


Vi efterlyser mer information om den här bärplockaren, och vill gärna se en bild på den. Vet du mer om patentet, får du gärna höra av dig.


Vad är ett patent PRV


Läs om Patent på Wikipedia


Läs om Bärplockare på Wikipedia


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan.

 

Den ifrågavarande bärplockningsapparaten är särskildt afsedd för plockning af vanliga skogsbär, såsom lingon, blåbär och liknande. Apparaten skiljer sig från andra förut befintliga bärplockningsapparater särskildt därutinnan, att den är försedd med en anordning, hvarigenom bären kunna göras fullständigt rena från blad, kvistar, barr och liknande, samtidigt med att bären plockas.

Å bifogade ritning visar fig. 1 apparaten i vertikal längdgenomskärning efter linjen A—B i fig. 2, hvilken senare figur visar apparaten sedd uppifrån. Fig. 3 visar en vertikal tvärgenomskärning efter linjen C—D i fig. 2. Fig. 4 och 5 förtydliga utförandet af ett apparaten tillhörande rensningssåll, och fig. 6 visar utförandet af den vid apparatens främre ände befintliga kammen, hvarmed bärens afrepning, d.v.s. den egentliga plockningen utföres.

Apparaten bildar i sin helhet en långsträckt låda, lämpligast utförd af plåt och på öfversidan försedd med ett grepliknande handtag. Lådan är öppen framtill och främre delen af dess botten bildas af de framåt riktade pinnarna A, som bilda afrepnings- eller plockningskammen. Bakom denna kam är förlagd rensningsapparaten B, och bakom denna åter bildar apparaten en behållare C, för upptagande af de plockade och rensade bären. Bakom denna kam är förlagd rensningsapparaten B, och bakom denna åter bildar apparaten en behållare C för upptagande af de plockade och rensade bären.

Rensningsapparaten B består af ett vid bakre kanten af kammen A ledbart fäst såll D med den lutning ritningen visar. Sållets bakre kant är ledbart förbunden med nedre kanten af en klaff eller lucka E, hvars öfre kant är ledbart fäst vid öfversidan af behållaren C. Främre kanten af sållet D är fast förbunden med en nedskjutande klaff F, och vid nedre kanten af denna är ledbart fäste ett såll G, så bockadt som ritningen visar. Bakre kanten af sållet G är ledbart fäst vid nedre kanten af en klaff eller lucka H, hvars öfre kant är ledbart fäst vid öfre kanten af behållarens C framvägg. Mellan sistnämnda öfre kant och behållarens C öfversida finnes en öppning i. Från framsidan af luckan eller klaffen E skjuter ut en arm eller hake K, och från främre änden af handtaget L skjuter ut en annan fjädrande arm eller hake M. Hakarna hafva sådana inbördes lägen, att om haken M tryckes nedåt, så verkar den icke vridande på armen K, hvilket däremot inträffar, då haken M släppes tillbaka uppåt. Haken M träffar då och påverkar den främre utskjutande delen af haken K, och hela rensningsapparaten sättes därvid i rörelse på sätt, som tydliggöres med punkterade linjer i fig. 1 å ritningen.

Apparaten användes på följande sätt. Med tag om handtaget L föres apparaten framåt, så att bärstjälkarna ingå mellan kampinnarna A, och bären repas af vid det att apparaten samtidigt föres uppåt. Bären och dem åtföljande blad och liknande glida inåt öfver sållet D, genom att främre änden af apparaten höjes något. Öppningarna i sållet äro jämförelsevis stora, och en del af bären falla genast ned genom öppningarna och skiljas från föroreningarna, men för att påskynda och fullständiga detta frånskiljande, försättes rensningsapparaten i rörelse genom att på sätt ofvan beskrifvits nedtryckta armen M ett antal gånger. Då bären fallit ned genom sållet D, komma de ned på sållet G, som är tätare. Förmedelst detta såll åvägabringas en efterrensning, i det mindre föroreningar genomgå sållet, medan bären blifva kvarliggande på detsamma fullständigt rensade. Om man nu vänder om apparaten så, att främre änden kommer rakt uppåt, så falla de ned på sållet D frånskilda gröfre föroreningarna ut genom den midtöfver rensningsapparaten B befintliga, vida öppningen, under det att de mellan sållen D och G befintliga rensade bären falla nedåt mellan luckorna E och H för att slutligen genom öppningen i komma in i behållaren C. På detta sätt fortfar man, tills behållaren C blifvit fylld, då den tömmes genom uppdragning af den bakre luckan N.

Efter några få timmars öfning kan man på ofvan beskrifna sätt plocka 6 à 10 liter bär i timmen, och en fullt van person kan utan svårighet utföra plockningen så att bären blifva fullständigt befriade från föroreningar, hvilket helt naturligt är af särskildt stor betydelse.

De öfre reningssållet D göres lämpligast af plåt med utstansade, helst cirkelrunda öppningar, hvaremot det nedre sållet G framställes af ståltråd. Fig. 4 och 5 å ritningen förtydliga denna framställning och visa, hurusom sållpinnarna O bestå af en enda tråd, bockad i sicksack och med de bockade delarna insatta i sidostycken P af sådan tvärsektion, som visas i fig. 5. I fig. 6 visas, hurusom kammen A framställes på ett liknande sätt. Hvarje par af kampinnar bildas nämligen af en enda omböjd ståltråd, som med den omböjda delen är insatt i ett tvärstycke Q och fäst där medelst lödning eller på annat lämpligt sätt.

PATENTANSPRÅK

1:o) Bärplockningsapparat med en för bärens afrepning afsedd kam, en bakom denna varande rensapparat och en bakom denna senare befintlig behållare för bärens uppsamling, kännetecknad däraf, att rensapparaten utgöres af två på lämpligt afstånd öfver hvarandra anbragta rensningssåll (d, g), som vid framkanterna äro ledbart förbundna med såväl hvarandra som med afrepningskammen (a), medan sållens bakre kanter äro ledbart förbundna med hvar sin af kanterna till bärbehållarens (c) inloppsöppning (i), i ändamål att bären må underkastas en dubbel rensning samt denna påskyndas och fullständigas genom sållens (d, g) försättande i skakande rörelse.

2:o) Vid en sådan bärplockningsapparat, som angifves i patentanspråket 1:o), den anordningen, att någotdera sållet eller någon med detsamma ledbart förbunden del är försedd med en utskjutande del (k), hake, arm eller dylikt, hvilken är så anbragt i förhållande till en annan fram och åter rörlig del (m), att förstnämnda del (k) kan påverkas af den sagda rörliga delen (m) och öfverföra rörelsen till rensningssållen (d, g)

3:o) Ett rensningssåll, afsedt för den i patentanspråken 1:o) och 2:o) angifna bärplockningsapparaten, kännetecknadt däraf, att sållet är framställdt af en enda i sicksack bockad tråd, hvars mellan bockningsställena befintliga delar löpa parallellt med hvarandra och bilda sållspjälorna (o), medan bockningsställena äro insatta och fästa i lämpliga sido- eller ramstycken (p).

4:o) En kam för bärens plockning eller afrepning och speciellt afsedd för en sådan bärplockningsapparat, som angifves i patentanspråken 1:o) och 2:o), kännetecknad däraf, att hvarje par af kampinnar är framställdt af en U-form bockad tråd, hvarvid samtliga de sålunda bockade trådarna äro med bockningsställena fästa i ett gemensamt fäst- eller tvärstycke (q).

Källa: Svenska historiska patent (1746-1945)
Avskrift: Viveca Sundberg


—5B26— Uppgifter ur Delsbo släktbok

20 LARS LARSSON-RING, * 1/12 1800, s. t. bonden L. Jönsson i Sunnansjö 2, Delsbo. G. 182. Änkl. o. omg. 8/11 1867. Korp. nr 86 vid Häls. reg. Bos. i Långsbo, Delsbo. † 12/12 1885 (slag).
(X6)29N5 KARIN PEHRSDOTTER, * 11/12 1797, d. t. bonden P. Ersson i Norrväna, Delsbo. † 1863.
(X6)8P7 KARIN ERSDOTTER, * 10/7 1835, d. t. bonden E. Eriksson i Sjömyra ss4, Delsbo. Utfl. t. Västerås 1910.
KARIN * 29/4 1826                                           (X6)44P18
PEHR * 23/10 1829. Utfl. t. Tuna 1853
LARS * 20/10 1831                                           29
ANNA * 25/4 1834                                            (X6)46K10
KJERSTIN * 22/8 1836. Utfl. t. Tuna 1853
ERIK * 27/8 1840. † 1840
MARGTA * 6/10 1868. Utfl. t. Tuna
ERIK * 24/3 1870                                             30
JONAS * 10/1 1873. † 16/1 1873
JONAS * 5/11 1874. Emigr. t. USA 1902

—5B30— Uppgifter ur Delsbo släktbok
26 ERIK RING, * 24/3 1870, s. t. korp. L. Ring i Långsbo, Delsbo. G. 20/1 1901. Agent. Bos. i Sunnansjö, Delsbo. Utfl. t. Västerås 1906.
(X6)28K1 ANNA MARIA GRAN, * 22/5 1873 i Gräsmark, Värml. Infl. fr. Forsa. Utfl. t. Västerås 1906.
LARS ERIK * 13/3 1901. Utfl. t. Västerås 1906
MARIA KAROLINA * 20/5 1903. Utfl. t. Västerås 1906
JOHN OLOF * 5/9 1905. Utfl. t. Västerås 1906

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall.
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din hjälp – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *