Den vildsinte krigarn 1896

Per Erik Eriksson Sandkvist f. 1874 i Delsbo verkar ha varit ett samhällets olycksbarn. Troligen fick han ingen trygghet, värme och kärlek när han var ett liten, vilket präglade honom resten av livet.


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan.

 

GEFLEPOSTEN DEN 2/7 1896

Häktade.
T. f. länsmannen O. Thunborg har häktat och till länsfängelset införpassat löse arbetaren Per Erik Eriksson »Krigarn» att afbida ransakning för våld mot polismannen Lindberg i Forsbacka.

Eriksson, som är född den 12 februari 1874, är trots sin ungdom en för den allmänna ordningen och säkerheten synnerligen vådlig person.

Flerfaldiga gånger har han undergått straff för misshandel, våld mot polis och hemfridsbrott m.m.


NORRLANDSPOSTEN VECKOUPPLAGAN DEN 23/7 1896

Från domstolarne
Gefle, länsfängelset den 17 juli

»Krigarn» och polisen.
Snickaren Per Erik Eriksson »Krigarn» kallad, stod i går tilltalad inför Gestriklands östra tingslags häradsrätt för grof misshandel och motstånd mot polis.

Eriksson är född 1874 i Delsbo och hade nu senast arbetat vid Forsbacka. Han är förut straffad flera gånger för snatteri, misshandel, och våld mot polisman.

»Krigarn» anhölls midsommardagen för det han, berusad, å allmän plats åstadkom folksamling. Vid anhållan satte han sig till det allra vildaste motstånd, sparkade poliskonstapeln Lindberg samt sönderref hans regnkappa, bet en arbetare Larsson i handen och sparkade en annan arbetare, Knut Söderblom.

Då han skulle uttagas ur arresten, gaf han poliskonstapeln en dansk skalle och bet honom.

Den tilltalade, som under ransakningen stundtals sjöd af vrede, påstod sig ej ha varit berusad, och sade sig ej ha uppträdt på ett förargelseväckande sätt. Mer än ett slag hade han ej gifvit Lindberg och så en knuff, så att Lindberg skrapat örat mot en vägg. Han visste ej om, att han bitit omkring sig.

Hade för öfrigt intet att säga, annat än att »fyllfinkan var ett svinhus».
Eriksson bad om uppskof för att inkalla »halfva bruket» som sina vitnen.

Uppskof beviljades ock till den 6 augusti.


GEFLEPOSTEN DEN 13 AUGUSTI 1896 

Östra Gestriklands tingslags häradsrätt
Den 6 augusti

För allmänna säkerheten högst vådlig.
Arbetaren Per Erik Eriksson »Krigarn» kallad, ransakades ånyo för det han midsommardagen vid Forsbacka bruk gjort sig skyldig till förargelseväckande beteende, fylleri och upprepadt ytterligt våldsamt motstånd mot polis.

Genom åtta af åklagaren inkallade vitnens berättelser framgick tydligt, att den tilltalade gjort sig saker till hvad honom lades till last. Vid anhållandet hade han satt sig till det våldsammaste motstånd, sparkat poliskonstapeln Lindberg i pannan och rifvit sönder dennes uniformskappa, bitit och sparkat personer, som hjälpt till vid hans anhållande o.s.v. Sedermera hade han, efter det han insatts i förvar, vid ett tillfälle, då han på begäran erhöll vatten, i mörkret smugit sig på konstapeln Lindberg och tilldelat denne flere s.k. »danska skallar» samt ånyo rifvit sönder uniformen för denne samt först efter det våldsamma motstånd åter kunnat föras tillbaka till sitt förvaringsrum. Morgonen derpå hade han äfven, då han fördes ned till tåget för att föras in till länsfängelset i Gefle, gjort det ursinnigaste motstånd.

»Krigarn», såsom förut nämts född 1874 i Delsbo, är undersätsig och starkt bygd och tyckes besitta en ej vanlig kroppsstyrka och smidighet. Han lär äfven förut hafva varit akrobat, hvarpå hans konstskickliga spark i pannan mot den åtskilligt längre konstapeln Lindberg äfven tyckes antyda. Äfvenså hade han vid ett tillfälle, då han haft händerna bundna medels bojor bakpå ryggen, kastat sig ned på marken och helt hastigt fått händerna framför sig, troligtvis genom att vrida benen mellan dem.

Den tilltalade uppträdde äfven nu högst fräckt och utmanande inför rätten, hånskrattade, då något graverande mot honom kom i dagen, och beskylde alla vitnena för lögn och att hafva låtit sig påverka af åklagaremakten.

Tilltalade Eriksson hade själf instämt ett par vitnen, men hade endast ett infunnit sig, då Eriksson med all sannolikhet uppgifvit falsk adress för att draga ut på målet och komma på fri fot. Då ej de andra vitnena kunnat påträffas, var »Krigarn» genast framme och beskylde åklagaremyndigheterna för uppenbar försumlighet i afsigt att skada honom. Han afstod från att höra sitt vitne, då »alla de andra (åklagarens) ljögo så bra». Vitnet upptogs då som åklagarens vitne, men erkände sig vitnet hafva varit så pass »lindrigt nykter», att han just ingenting mindes. Mindes dock, att Eriksson äfven varit berusad, men ej redlös, hvilket ock framgått af de andra vitnenas berättelser.

Åklagaren anhöll om uppskof i målet för ytterligare bevisnings förebringande samt yrkade, att den tilltalade måtte kvarhållas i fängelse. Häröfver blef »Krigarn» så uppretad och ilsken, att han tillstälde ett dess bättre ganska ovanligt uppträde inför rätta. Då han nämligen skulle utföras medan rätten öfverlade, tog han plötsligt under hotfulla åtbörder ett par steg fram, skuffade undan sin vaktare och skulle tydligen rusa på åklagaren, kronolänsman Philip Cederberg, då han greps och kvarhölls af vaktbetjäningen och några närvarande handfasta personer. Han fortsatte att göra våldsamt motstånd, och det kostade mycken möda att åter få honom in i cellen.

På åklagarens begäran uppsköts målet till den 27 augusti och skulle Eriksson kvarhållas i häkte.

Eriksson, som nu grät i ilskan och beskylde åklagare och vitnen för partiskhet och lögn, fick af domaren en allvarsam skrapa för sitt besinningslösa uppförande. Då »Krigarn» åter skulle föras tillbaka till sin cell, tillslungade han vitnena några hånfulla och kränkande tillmälen och syntes äfven nu vilja ställa till ett uppträde. Han blef emellertid helt hastigt förd till sin cell.

»Krigarn» är en gammal poliskund och betecknas såsom för allmänna säkerheten vådlig. Han är af ett mycket hätskt och oregerlig sinnelag. Hvart han än kommer ställer han till förargelse och uppträden, hvadan det är att hoppas, att han nu för någon tid blir oskadliggjord.


GEFLE DAGBLAD DEN 28/8 1896

Den vildsinte »Krigarn»
Per Erik Eriksson från Delsbo stod i går åter inför rätta för det förut omtalade uppträdet vid Forsbacka midsommardagen. Med kännedom om hans häftiga lynne och vildsinta uppträdande vid föregående rättegångstillfälle, gjorde domaren, häradshöfding von Schultzenheim, framställan om det icke vore lämpligt att den tilltalade infördes i bojor, hvilket emellertid fångbevakningen måtte ha ansett onödigt. Han åtföljdes emellertid vid sitt inträde af såväl fängelsedirektören som en fånggevaldiger.

Både åklagaren och den tilltalade hade inkallat flera vittnen, hvilka dock ej hade något nytt att omtala. Erikssons vittnen intygade emellertid att Eriksson ej från början uppträdt på något störande eller förargelseväckande sätt.

Efter en längre stunds öfverläggning afkunnade rätten det utslag, att enär det icke vore tillfyllest bevisadt, att Eriksson vid det ifrågavarande tillfället varit berusad eller åstadkommit allmän förargelse, han härför icke kunde fällas till ansvar, men dömdes Eriksson för våldsamt motstånd mot polis, till 4 månaders straffarbete, och för opassande beteende inför rätta till 200 kronors böter, som i fall Eriksson ej ägde medel att betala dem förvandlades till 13 dagars straffarbete. Därjämte skulle Eriksson ersätta Lindberg med 35 kronor.

Eriksson förklarade sig nöjd med sin dom, och gick småskrattande ut ut domsalen med orden: »Det är bäst att ta saken med gladt mod».


SÖDERHAMNSKURIREN 27/6 1900

»Krigarn» åter i farten.
Häktade och införpassade till länsfängelset i Falun blefvo i torsdags, omtalar G. P., arbetarne Per Erik Eriksson från Delsbo, känd under namnet »Krigarn», och Alfred Leonard Eklund från Stockholm, den förre såsom misstänkt för stöld af pänningar och för slagsmål och den senare för delsktighet i stölden. Eriksson misstänkes jämväl hafva varit en af dem, som en natt uppträdde våldsamt och hotfullt vid Källviken och Hinsnoret.

»Krigarn» är en gammal fängelsekund, som flere gånger dömts för misshandel, häktats för stöld och aftjänat tvångsarbete för lösdrifveri. Nu senast utsläpptes han i åtta dagar från länsfängelset i Falun, där han undergått 6 månaders fängelse för våld mot polis. Redan på aftonen var han i konflikt med rättvisan och logerade i finkan öfver natten.

Källa: Kungliga Biblioteket
Avskrift: Viveca Sundberg


PER ERIK ERIKSSON SANDQVIST, * 12/2 1874 i Delsbo, s. t. arbetaren Eric Sandqvist och h. h. Augusta Carol Ersdotter i Gefle.

ArkivDigital: Delsbo (X) AIIa:1 (1900-1905) Bild: 5110 Sida: 499: Infl. t. Delsbo 16/5 1899 fr. okänd ort.

ArkivDigital: Delsbo (X) AIIa:3 (1906-1910) Bild: 5120 Sida: 497a: Utfl. t. Ljusdal 21/3 1911. Notering: Han föddes i Hammarsvall af ett kringvandrande par, som vid barnets dop uppgafs vara arbetaren Erik Sandquist och h. h. Augusta Carolina Ersdotter i Gefle. Dessa uppgifter befunnos vara falska. Fadern hade förlupit sin hustru. Den qvinna som var modern var antagligen ogift. Sonen, Per Erik var hos modern i 13 år, sedan hos slägtingar, går i skola i 6 år i Elfkarleby. Varit smidesarbetare i 8 år. Synes blifvit konfirmerad i Gefle 1892. Efter att hafva varit i delo med rättvisan flere gånger dömdes han af K. Maj:ts befallningshafvande i Gefleborgs län 24/5 1898 för lösdrifveri till tvångsarbete under 1 år, som slutade 2/6 1899. Eger medborgerligt förtroende. Är ogift. Absolverad=(fått syndernas förlåtelse). Såsom ingenstädes skrifven upptogs han 16/5 1899 i Delsbo, födelseorten. Utkom från tvångsarbetsanstalten i Carlskrona 2/6 1899.

Hans konfirmation ej attesterad. Dömdes 16/9 1901 af Rådstufvurätten i Söderhamn för våld å polis för straffarbete i 5 … å 50 kronor böter. Frigafs 17/1 1902.
Af Råd. Rätten i Gefle 19/6 1902 dömd för våld till 2 … fängelse. Af Häradsrätten i S. Helsingland dömd den 2/10 1902 till 2 mån. fängelse för hemfridsbrott.
Af Grangärde … … den 23/3 1903 för våldsamt motstånd och hotelser mot tjensteman i tjensten till nio månaders fängelse.

Af Grangärde Här. Rätt den 29/ maj 1903 dömd för misshandel å … gerning till sex månaders fängelse, för misshandel 2 mån., för … gerning tillsammans 8 månaders fängelse.

… Östra tingslagets Härads. Rätt 25/10 1903 dömd för hemfridsbrott till 2 månaders fängelse

Häktad 1903 i Nov. i Alfta.

1904 den 19 januari dömd af Här. Rätte i Bollnäs för 1:a resan stöld å särskilda tider … ställen till 1 års å 4 månaders straffarbete och 3 års förlust af medborgerligt förtroende.

1905 den 10 juni af S:a Helsinglands Vestra tingslag dömd för 1:a resan å särskilda tider och ställen för … stöld till straffarbete i 1 år och 11 månader, förlust af medborgerligt förtroende i tre år efter utståndet straff. Han frigafs från Länsfängelset i Gefle 21/6 1906

28/8 1907 dömd för 2:dra resan stöld m.m. 2 års straff, som slutar 28/8 … .

ArkivDigital: Delsbo (X) AIIa:16 (1934-1944) Bild: 2490 Sida: 541: Skriven i Hammarsvall. Fl. å Församlingen 1941.

ALFRED LEONARD EKLUND, * 20/3 1866

Avskrift: Viveca Sundberg

Notering:
Härads. Rätt den 14 mars 1910 dömd för tredje resan stöld till ett års straffarbete, tre års förlust af medborgerligt förtroende. Straffet slutar 18/3 1911. Sitter å Långholmen

Per Erik Sandkvist avled den 31/3 1945 i Gubbyn, Borgsjö, Västernorrland

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall.
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din hjälp – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *