Dråpet i Vakås Bjuråker 1887

Det började som ett gammaldags fylleslagsmål, men den här gången spårade det ur.

 

HUDIKSVALLS ALLEHANDA DEN 19/4 1887

Dråpet i Vakås i Bjuråker den 28 mars.
Härom hölls nu ransakning med häktade Landbonden * Ol. Reinh. Skröder från Skån i Ljusdal på Bjuråkersgränsen. Olycklig och förkrossad redogjorde han för den hemska tilldragelsen, synbarligen väckande allmänt deltagande af den stora allmänheten i tingssalen. Han är född i Fryksände i Vermland, hade många år deltagit vid flottning och timmerarbete i Färila, vid Bergvik, i Dalarne och Herjeådalen. Var nu sedan 7 år landbonde vid Skån underr Iggesunds eller Strömbackaverken, han är gift, har 8 barn och har aldrig varit tilltalad för något brott. Han ser ej elak eller rå ut, utan deremot godmodig och känslig eller mycket lättrörd. Hans humör, medgaf han, var dock, när han blifvit retad, hvilket dröjde länge, vildt och besinningslöst.

Om dråpet berättade han, att han den 24 mars bevistat en auktion i Vakås, der mycket folk fans, hvaribland kolaren * Dan. Sjögren från Franshammar. Som vanligt vid dylika tillfällen blef bränvinshumöret slutligen hos många uppjagadt till den höjd, att ett värre allmänt slagsmål med timmerkedjor uppstått, hvari Skröder dock icke deltagit. Men hans timmerhuggare And. Carlsson var deruti invecklad och fick mycket stryk. Då Skröder såg honom ansatt af öfvermakten, flög raseriet och hämndlustan på Skröder, som afbröt en par alnar lång spak från en stubbe, hvarmed han tilldelade Dan. Sjögren, som råkade vara först i hans väg, det olycksbringande slaget. Då dråpslaget föll, såg han att Sjögren var blodig förut och var liggande, men kunde icke återhålla slaget. Han blef då förskräckt öfver hvad han gjort, bortkastade spaken och gick sin väg. Uttryckligen vidhöll Skröder, att han slog blott ett slag, hvaremot ett vitne intygade, att han slog tre, hvilket Skröder sannolikt gjort i sitt blinda raseri. Sjögren blef liggande sanslös, fördes strax till Hassela, der han efter tre dygn afled. Dr Wesséns attest utvisade, att Sjögren varit förfärligt tilltygad i ansigtet, hufvudet och hjernan, hvaraf döden följt.

Sjögren lär också efterleämna en stor familj. Den olyckliga gerningen, som sålunda vållat en persons död och tvänne familjers ofärd, får äfven denna gång skrifvas på rusdryckernas konto, utom hvilka det blodiga slagsmålet antagligen icke uppstått, och Skröder icke behöft af en missledd pligtkänsla så våldsamt bistå en slagen kamrat.

Tvänne vittnen * Magnus och Johannes Trygg konstaterade förloppet, men hade Johannes Trygg sett Skröder utdela blott ett slag, hvaremot Magnus Trygg bevitnade tre slag, ett ofvan det ena örat, ett öfver näsan och pannan samt ett öfver munnen och bröstet. Bägge vitnena hade sett Sjögren blödande i hufvudet förut, hvilket Trygg antog uppkommit genom ett slag i hufvudet förut, som tilldelats Sjögren af en person. »Delsbo-Pelle» kallad, medelst en messingdosa. Skröder bestred att hafva slagit Sjögren mer än ett slag. Han fick som vitne inkalla Jon Olsson från Stakholmen. För vidare utredning blef målet uppskjutet till den 6 maj. Åklagare i målet var länsman Pira i Norrbo — Bjuråker och som ombud för målsegaren upptträdde inspektor Lunding från Andersfors.

Avskrift från kriminalvårdsanstalten Hudiksvall 1887:
OLOF REIHOLD SKRÖDER, * 13/2 1842 i Fryksände socken, Karlstads län, sist skrifven i Skån, Ljusdals socken. Bonde.

SIGNALEMENT: 5,8 fot lång, mörkt hår, blå ögon, rak näsa, ovalt ansigte, ordinär växt, på högra benet ärr efter bölder.

ANLEDNING TILLHÄKTANDET: Dråp, häktad af Länsamn Pira

DOM: Genom utslag den 15 juni 1887, har Delsbo häradsrätt dömt Olof Reinhold Skröder att, jemlikt 14 kap. 4, 5, och 7 §§ strafflagen för delaktighet i misshandel, dervid han med en trädstubbe tilldelat annan person, dels ett slag öfver mun och näsaderaf näsbenet krossats dels och ett slag hvilket träffat ena sidan af hufvudet ofvan örat hvilken misshandel, som icke skett med berått mod eller i afsigt att dräpa, till … det förorsakat döden, hålles till straffarbete i 4 år, samt att ersätta Enkan 50 kronor årligen under sin lifstid och till hvart af hennes minderåriga barn 35 kronor, till dess desamma uppnått 15 års ålder, äfvensom Målsegaren hennes kostnader i rättegången med 128 kronor och 96 öre och till statsverket den kostnad som af allmänna medel utgått till vittnen och rättsmedicinsk … m.m.

Utslaget ankom upplästes för Skröder samme dag eller den 15 juni hvilket han förklarade sig nöjd och efterlemnad 2 dagars betänketid, fortfarande nöjd. Hvadan straffet tog sin början den 15 juni och afbröts den 24, för förflyttning till Centralfängelset å Nya Warfvet vid Göteborg för att derstädes undergå det ådömda straffarbetet.

NOTERING: 4 års straffarbete börjar den 15 juni 1887 och efter föreskrifvet afdrag slutar den 25 April 1891, dock med de i Kungliga cirkuläret af den 7 Mars 1855 stadgade förbehåll, skolande Skröder förvaras i enrum 8 månader från och med 15 Juni 1887 till den 15 Februari 1888 innan straffet i gemensamhetsfängelset vidtages.

DANIEL OLOFSSON SJÖGREN, * 25/2 1840 i Hassela. † 27/3 1887

JOHANNES TRYGG, * 17/3 1864

MAGNUS TRYGG, * 31/10 1866 i Hassela

Källa: Kungliga Biblioteket
Källa: Kriminalvårdsanstalten Hudiksvall
Avskrift: Viveca Sundberg

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva, eller en donation senare mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din hjälp – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *