Friggesund

Dellenportalen har samlat uppgifter om skolan i Friggesund  från intervjuer, privatpersoner, olika arkiv, Bjuråker – Norrbo skolinventering och inte minst bilder från Dellenbygdens Fotoklubb, och kopior från Kungsfotos skolkatalog. Finns inte ägaren till bilden angiven är bilden bara en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto eller Kungsfoto och skaffa dig ett minne för livet.

Då skolan anlitat både Svenskt Skolfoto och Kungsfoto och vi kopierat bilder ur båda företagens skolkataloger kan förväxlingar av fotofirmornas namn förekomma vilket vi beklagar. Troligen vet du själv vilket företag som är det rätta, om inte, får reda på det vid en kontrollringning.

Böckerna om Bjuråker – Norrbo skolors historia, finns att köpa på biblioteket i Friggesund och vid Bjuråkers Forngård. Böcker med enbart skolkort finns bara att köpa på biblioteket i Friggesund.


Materialet i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.

Det är okej att använda något av Dellenportalens uppgifter om ni anger Dellenportalen.se som källa. Men det är inte okej att ta bilder och text och lägga ut det på andra sidor.Läsåret 1990–2000
flyttade högstadieeleverna från Bjuråker till skolan i Friggesund. De hade tidigare gått i Delsbo.  År 2008–2009 flyttade eleverna tillbaka till Ede. Ett kortvarigt experiment!


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det här dokumentet.


Följ oss på Facebook,och dela gärna den här sidan med dina vänner


Gillar du den här sidan, glöm då inte att att klicka på Gilla-knappen. Tack!


Var den här sidan intressant? Glöm då inte lägga den bland dina favoriter.


Har du en egen hemsida får du mycket gärna länka till oss

fri-099-skolan
Friggesundsskolan

Friggesundskolan

Redan 1946 talades det om att bygga en ny skola på en central plats i bygden. Skolstyrelsen diskuterade möjligheten att bygga ut Kyrkskolan, men även en utbyggnad av Lia skola nämndes som en tänkbar lösning. I Kyrkbyn var det svårt att hitta lämplig tomtmark och ganska snart insåg man att Lia inte var något bra alternativ. 1948 inköpte skolstyrelsen Unasgården i Västansjö för att för att på gårdens mark bygga den nya skolan.
I samband med sammanslagningen av Norrbo och Bjuråkers kommuner hade respektive kommunalfullmäktige kommit överens om att den nya storkommunens centralort skulle vara Friggesund och att byggnadsplan skulle upprättas över området. Flera ledamöter ansåg att den nya skolan borde uppföras i Friggesund, men skolstyrelsen vidhöll sitt beslut att bygga i Västansjö. Deras ställningstagande grundade sig troligen på att de redan investerat pengar i samband med markinköpet.
Det tog så lång tid för kommunalfullmäktige att avgöra placeringen av skolan att folkskoleinspektör Oskar Lindberg till slut förlorade tålamodet och uppmanade år 1952 skolstyrelsen att skynda på ärendet. Efter åtskilliga turer i både skolstyrelse, byggnadsnämnd och fullmäktige beslutades till sist att skolan skulle byggas i Friggesund.

Den 7 mars 1958 postade rektor Sven Roos ansökan om statsbidrag. Det visade sig att huvudritningarna som inlämnats tidigare blivit inaktuella på grund av det långa dröjsmålet. En ny skolreform planerades centralt efter en omfattande försöksverksamhet. Nya beräkningsgrunder hade tillkommit vilket medförde att ritningsförslagen granskades ur helt andra synvinklar än tidigare. Slutbeskedet från Skolöverstyrelsen blev att ett nytt förslag till skolbyggnad måste utarbetas. Skolan skulle byggas för klasserna 1-6 men med skolkök och skolverkstad. Den 5 sept. 1958 godkände skolstyrelsen de nya ritningarna och strax före jul tog Skolstyrelsen sitt slutgiltiga beslut.

Den 20 februari 1959 kom så Kungl. Maj:ts. efterlängtade beslut om statsbidrag till skolbygget.
1959 i maj började Centralskolan att byggas.
1960 i augusti stod skolhusbygget klart för inflyttningen. Den officiella invigningen skedde juni 1961 med högtidstal av skolinspektör Anders Wickberg.
1961 Skogsbruksskolan i Friggesund flyttar in i de tomma verkstadslokalerna i bottenvåningen.
1969 Skogsbruksskolan i Friggesund läggs ner och verksamheten flyttas till Ljusdal.
1966 Höstterminen 1966 flyttar de första sjuorna från Friggesund till Delsbo högstadium.
1969 startas frivillig förskoleverksamhet för 6-åringar i de baracker Skogsbruksskolan använt som förläggning.
1970 i april beslutar skolstyrelsen att Centralskolan i framtiden skulle kallas för Friggesundsskolan på grund av att Bjuråkers kommun från och med januari 1971 införlivades i Hudiksvalls storkommun.
1971 i januari införes en ny organisation. Kommunen indelas i fem rektorsområden. Friggesundsskolan kom att tillhöra rektorsområde 5 (Ro 5) som omfattade Dellenbygdens skolor. Rektor Ivar Friberg får ny tjänst vid Västra skolan i Hudiksvall. Sven Roos blev på nytt rektor även för Friggesundsskolan men stationerad vid Ede skola i Delsbo. Han blev ansvarig för samtliga skolor i Dellenbygden — ett mycket vidsträckt och tungarbetat förvaltningsområde. Även skolexpeditionens skrivbiträde, Sigrid Dahlqvist, förflyttades till Ede skolexpedition.

Till hjälp i det dagliga arbetet hade rektor en tillsynslärare vid varje skolenhet.

1971 byggs en flygel på skolans södra gavel. Här inryms ett samordnat skol- och kommunbibliotek — det första i kommunen. Samtidigt byggs även lokaler för skolhälsovården.
1976 Den samlade skoldagen och SIA-reformen förbereds. SIA står för skolans inre arbete. Friggesundsskolan ser möjligheter att knyta ortens föreningsliv närmare skolan och föreningarna ser möjligheten att efter skoldagens slut fram till högstadiebussarnas avgång komma i kontakt även med barnen från byarna runt omkring. Tillsammans sökte skolan och föreningarna statsbidrag och kunde redan 1976 börja planeringen. När den nya läroplanen genomförs 1980 kunde Friggesundsskolan tacka nej till kommunalt anställd fritidsledare tack vare en egen organisation där ortens föreningar fick bidrag från kommunen för ledarinsatserna, samt aktivitetsstöd för varje grupp de ansvarade för.

80-talet inleddes med hjälp av 7 olika föreningar. Eleverna hade 24 olika grupper att välja emellan.

MHF erbjöd cykeltriad, Skytteföreningen- luftgevärsskytte, Fotoklubben- fotografering och framkallning, Schack-klubben- Schack, Pingstförsamlingen- sång, musik och hemkunskap, URK- sjukvård, BGIF- bollsporter, gymnastik och dans.

Samarbetet med föreningarna pågick så länge som de fria aktiviteterna fanns kvar på schemat.

1984 byggs de två första avdelningarna på Vesslans daghem.

1987 Vesslans daghem trångbott varför ytterligare en avdelning byggs.

1987 Skolhälsovården flyttar sin verksamhet till ett grupprum samt till närliggande hälsocentral. De gamla lokalerna byggs på ytterligare och används till skolans fritidsverksamhet.

1997 Kommunfullmäktige beslutar att införa F-9 skolor i kommunen. F-9 står för en sammanhållen skola från förstaskolans 6-åringar till årskurs 9. För att klara av att behålla även klasserna 7, 8 och 9 vid Friggesundsskolan beslutas om en ombyggnad av skolan samtidigt som ny ventilation och behövliga tillbyggnader görs.

2001 startar verksamheten med F-9 skola i full skala. Under några år framåt hyr skolan ytterligare lokaler, f. d. Idé gruvans lokaler, på grund av det tillfälligt höga elevantalet.

Källor: Invigningstal 1961 skrivet av Rektor Sven Roos.
Skolstyrelseprotokoll.

 

Lärare som tjänstgjort vid Friggesunds skola:

1960-1963               Malin Strandgren
1960-1965               Karin Törnblom
1960-1964               Henning Thurfjell
1960-1968               Birgit Faxå
1960-1968               Eric Faxå
1960-1964               Liss Lars Larsson
1961-1964               Åke Wallin
1963-1964               Viola Nilsson
1963-1964               Eva Thurfjell
1964-1965               Eva From
1964-1965               Eva Viklund-Novak
1964-1965               Margareta Loodh
1964-1996               Marianne Ekblom, (32 år) dock tjänstledig några år för politiska uppdrag.
1965-1998               Ingrid Lundgren  (33 år) Avled 1998 efter en tids sjukdom
1965-1970               Torsten Lundgren
1965-1969               Marianne Lundkvist
1965-1966               Carin Jonsson
1966-1967               Anna-Greta Erixon
1966-2001               Elsa Frank                (35 år)
1967-1997               Rune Norrgård          (30 år)
1967-1968               Lilian Stjernberg       (vik)
1968-1974               Ulla Karlsson-Nyberg
1968-1970               Valborg Ek
1968-2006               Bo Silwer trä- och metallslöjd
1968-1969               Seth Hägglöf
1969-1970               Sonja Kroon
1969-1970               Anna Lund
1970-1973               Agnetha Brendt-Larsson
1971-1973               Brita-Lena Hansdotter
—-? -1977               Kristina Andersson
1969-1988               Siv Larsson
1981-1983               Eva-Stina Engelbrekts
1986-2002               Karin Wiklund
1986-1991               Per Löfgren
1987-1990               Anna-Britta Andersson
1987-2014               Ulla Fredin
1988-1990               Urban Linderdahl
1989-1997               Harry Persson
1991-1992               Dacka Nylander
1996-1997               Anna Lööf
1996-2002               Göran Öberg
1998-1999               Pia Fridell
1998-1999               Monica Stoltz
1998-2004               Birgitta Sellander
1989-1989               Ann-Marie Bergman textilslöjd
1988-                      Conny Dahlgren timlär. idrott
1998-2011               Axelina Bäckström
1999-                      Berit Berggren
2000-2001               Gisela Tilemo
2000-                      Marcus Karlsson
2000-                      Evelina Bolin
2001-2013               Karl-Arne Zeidar
2001-2002               Sandra Andersson
2001-2008               Ulla Olsson

 

Intervju med PeO Berthilsson, Friggesund Född 1956

Han började sin skolgång i Centralskolan i Friggesund 1963 där han gick i låg och mellanstadiet. Han minns inte namnen på alla lärare han haft, men i första och andra klass hade han Karin Törnblom som lärare. I klasserna tre till fem hade han Ingrid Lundgren, Marianne Ekblom och Birgit Faxå och eventuellt någon mer lärare i olika perioder. I klass sex hade han Torsten Lundgren som lärare. Några ämneslärare förutom klasslärarna kan han inte påminna sig, men slöjdlärare var Bo Silwer som undervisade i Trä och metallslöjd.

Gymnastik och Idrott var det ett par timmar i veckan och de leddes vanligen av klassläraren. Det var omväxlande redskapsgymnastik inomhus och andra idrottsaktiviteter utomhus alltefter årstidsväxlingarna. Idrottsdagar med fotboll m.m. sommartid och Hockey bockey samt skidåkning vintertid var vanliga inslag.

För övrigt säger sig PeO inte minnas så mycket av skolan överhuvudtaget. Han tyckte skolan var tråkig. De första åren gick bra och var roliga, men från och med trean var skolan närmast ett lidande och inte blev det någon bättring i högstadiet heller. Han nämner två företeelser som han menar förklarar hans negativa inställning till skolan.

För det första: Det han kallar korvstoppningen i skolan, en massa meningslösa kunskaper som han inte haft någon nytta av menar han, samtidigt som det talades om att eleverna skulle fostras i demokratiskt tänkande och lära sig tänka kritiskt, men framförde man någon kritisk tanke eller fråga till läraren så fick man ofta veta att ”Det begriper inte du” eller ”Det har vi inte tid att diskutera nu”. Demokratiskt tänkande, menar han, innebär att elevernas kritik ska respekteras och diskuteras men inte slås ned av lärarna.

För det andra: Mobbningen. PeO hade under uppväxten ett häftigt temperament, eftersom han var liten och vek kände han sig ofta underlägsen de större och kraftigare kamraterna i klassen som gärna retade honom och det gjorde att han ibland uppträdde obalanserat och detta gjorde saken inte bättre och bidrog till att han kände sig utanför, det gjorde att han ofta gick för sig själv och fantiserade och det var endast ett par av klasskamraterna som han tyckte han kunde samtala med.

Varje rast var för honom ett lidande säger han, lektionerna gick väl an, för då fick han vara i fred men inte var det intressant. ”Man satt av det man skulle och resten fick vara” säger han.

Ett minne har han i alla fall från skolan och det var en uppsatsskrivning som hade rubriken ”Vem har stulit klasskassan?” .

PeO har alltid varit något avvikande och velat gå andra vägar än de sedvanliga och nu fick han iden att han skulle ta ett udda grepp på ämnet. Han utgick ifrån att de flesta skulle beskriva hur de klurade ut vem som var tjuven och hur de fick fast honom, PeO gick en annan väg. Han utvecklade händelseförloppet och beskrev de olika turerna i fasttagandet av tjuven. Det slutade med att han själv var tjuven.

PeO säger att han satt halva lektionstiden och funderade på hur han skulle lägga upp det hela. När han var klar med storyn satte han igång med att skriva men det gick inte så fort för honom. Tiden var knapp, så slutet av uppsatsen bestod av en enda lång mening utan vare sig punkt eller komma. Uppsatsen blev i alla fall godkänd och till och med uppläst för klassen.

 

Telefonintervju med Elenor Kallberg från Strömbacka, numera i Uppsala.

Jag började i skolan 1974, berättar Elenor, och då fick jag börja hemma i Strömbacka där det fanns småskola med klasserna 1-3. Vi var bara tre barn som började i första klassen det året, och i hela skolan var det nio eller tio elever. Lärarinnan hette Maud Nordlund, och hon hade varit där ganska många år, så vi kände henne rätt väl. Några av barnen kom från Frisbo och Moviken.

När jag skulle börja i klass 4 flyttades vi till Friggesunds skola, och dit fick vi åka skolskjuts eftersom det är över en mil dit.

Vår första lärare där hette Marianne Ekblom, men vi hade olika vikarier, tills Siv Larsson tog över och fick ordning på skolans värstingar. Siv var bra och lärde oss en hel del, men höjdpunkten på min skolgång i Friggesund, det var när vi fick åka till England på skolresa våren 1980. Lärare, barn och föräldrar hade på olika sätt jobbat ihop pengar till resan. Men vi fick spara lite själva också.

Resan gick till en gammal liten stad som hette Hastings, och ligger vid engelska kanalen. Vi bodde tre eller fyra elever i olika familjer, så vi fick försöka prata engelska en hel del. Vi gjorde också utflykter till London och Brighton. Det var ett minne.

När jag slutat sexan och skulle börja högstadiet fick vi åka till Delsbo.

Detta har Elenor berättat för pappa Erik Kallberg i boken skolor i Bjuråker och Norrbo

Avskrift: Viveca Sundberg.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-078-587
Friggesundsskolan 1958, klass 7 
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Skollokal:  Brandstation

Lärare:  Marianne Ekblom

Stående:
Berit Nilsson, Gunilla Herbertsson, Thea Persson, Siv Thyr, Elsie Berg, Anneli Svensk, Inger Hansson, Anna Olsson, Gunnel Andersson.

Knästående:
Maud Medin, Ingrid Hedberg, Mona Matsson, Ulla Andersson, Karl-Ingvar Johansson, Barbro Brandt.

Sittande: 
Max Gill, Börje Larsson, Verner Olsson, Henry Räf, Kurt Samuelsson,Tord Larsson, Åke Finnström.

Saknas: Kjell Andersson.


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-105-1960-klass-2
Friggesundsskolan 1960, klass 2
Bilden ägs av Ulla Olsson Ora

Lärare: Karin Törnblom

Bakre raden:
Lasse Bergström, Karl-Erik Andersson, Stig Andersson, Göran Lund, Ove Östberg, Roland Larsson, Roland Mattsson, Sture Fredin.

Främre raden:
Sune Lund, Karin Walther, Elisabeth Eldh, Ann-Catrin Olsson, Ulla Andersson, Kerstin Persson, Bo Sackrisson.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-062-6034

Friggesundsskolan 1960 klass 3 – 4
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare:Henning Thurfjell

Bakre raden:
Birgitta Hedberg, Peter Karlsson, Åke Windeskog, Stefan Zacco, Börje Forslund, Lasse Forslund, Dan Forslund, Bengt Jonsson, Börje Fredin,Kerstin Hjalmarsson, Ulla Gustavsson.

Främre raden:
Ann-Marie Olsson, Inger Höglund, Karin Persson, Eva Olovsson, Karin Norin, Anita Norin, Dagmar Fredin, Ingrid Hall, Yvonne Hjalmarsson.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-063-6056

Friggesundsskolan 1960, klass 5 – 6
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Birgit Faxå

Bakre raden:
Bengt Jonsson, Sten Windeskog, Anders Eriksson, Lisbet Ström, Mona Forslund, Mary Johansson, Ingrid Jonsson, Ingrid Persson, Hans-Erik Fredin, Erik Bergström, Börje Karlsson, Hans Olofsson.

Mellanraden:
Britta Palm, Ingela Persson, Elvy Bergström, Lilian Åkerström, Margareta Zackrisson, Sigrid Norman, Christina Eldh, Pia Östberg, Elisabeth Höglund, Inger Walther.

Främre raden:
Nils-Ingvar Fredin, Henry Brink, Christer Brink, Staffan Lund, Roger Sjödin, Conny Sjöblom, Stig Fredin.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-003-607

Friggesundsskolan 1960 – 1961, klass 7
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Eric Faxå

Bakre raden:
Göran Hall, Maj-Britt Juhlin, Lennart Westerberg, Erling Wedin, Ola Hansson, Berndt Bergfeldt, Sune Sahlin, Inger Windeskog, Tord Jonsson, Maj-Märt Olsson, Elsy Sundberg, Edvin Sundström, Bruno Fredin, Ivar Walther,
Alice Andersson, Göran Idh.

Främre raden:
Ingegerd Hansson, Betty Gladh, Gun Thyr, Karin Östlund, Maj-Lis Olsson, Yvonne Hellberg, Berit Nilsson, Lillemor Eriksson, Eivor Fredin.


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-109-60-61-7

Friggesundsskolan 1960 – 1961, klass 8, grupp 2.
Bilden ägs av Eva Alcén

Lärare: Liss Lars Larsson, ej med på bild

Bakre raden:
Inger Berntsson, Gunilla Eriksson, Berit Bergström, Birgitta Stillmark, Gerd Åström, Anna Magnusson, Inger Jonsson, Karin Ohlsson.

Mittenraden:
Anita Sjöman, Ingrid Jonsson, Gerd Munther, Ulla-Britt Sjöberg, Thord Estegren, Per-Ivar Nilsson, Kerstin Ohlsson, Eva Ahlsén, Sven-Olov Jonsson, Jan Nordqvist.

Främre raden:
Annemi Eriksson, Berit Andersson,Karin Bergström, Anna-Greta Sundin, Ingegerd Westerberg, Marianne Mattsson.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri101-1961-klass-1

Friggesundsskolan 1961, klass 1
Bilden ägs av Leif Elfving

Lärare: Karin Törnblom

Bakre raden:
Inger Jonsson, Gudrun Storm, Berit Forsberg, Märit Krantz, Ulla Berntsson, Margareta Bergström.

Främre raden:
Barbro Larsson, Leif Elfving, Anders Backström.


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-106-1961-3-4

Friggesundsskolan 1961, klass 3 – 4
Bilden ägs av Ulla Olsson, Ora

Lärare: Henning Turfjell

Bakre raden:
Hening Turfjell, Peter Karlsson, Lasse Bergström, Sune Lund, Roger Rask, Hasse Fredin.

Mellanraden:
Eva Olofsson, Anita Norin, Dagmar Fredin, Elisabeth Eldh, Ann-Catrin Olsson, Ulla Andersson, Kerstin Persson, Birgitta Hedberg, Inger Höglund, Karin Walther.

Främre raden:
Yvonne Hjalmarsson, Stefan Zacco, Sture Fredin, Ove Östberg, Göran Höglund, Göran Lund, Stig Andersson, Roland Mattsson, Bo Sackrisson.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-001-616
Friggesundsskolan 1961 – 1962, klass 6
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Birgit Faxå

Längst bak:
Hans-Erik Björk, Christer Brink, Bernt Hammarström, Arne Andersson.

Rad två:
Birgit Faxå, Gunilla Svensk, Siv-Britt Jonsson, Sigrid Hansson, Ulla Jonsson, Inger Höglund, Berit Olsson, Christina Eldh.

Rad tre:
Gun-Britt Norberg,  Inger Walther, Pia Östberg, Ann-Marie Östberg, Erne Brun

Främre raden:
Erik Bergström, Nils Fredin, Karl-Erik Eriksson, Torsten Gladh, Stig Eriksson, Sören Leek

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-004-617

Friggesundsskolan 1961, klass 7
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Eric Faxå

Bakre raden:
Henry Brink, Kristina Fröjd, Kristina Olsson, Yvonne Brolin, Viola Gustavsson, Roger Sjödin.

Mellersta raden:
Betty Lindholm, Eric Faxå lärare, Karin Olsson, Ingela Persson, Elvy Bergström, Lilian Åkerström, Marianne Juhlin, Lisbet Ström, Mary Johansson, Ingrid Jonsson, Britta Palm.

Främre raden:
Gunnar Brun, Lennart Hellberg, Uno Lind (snett bakom), Lennart Johansson, Stig Fredin, Håkan Hammarström, Anders Eriksson, Tommy Johansson, Fred Kallberg (snett bakom), Conny Sjöblom, Göran Lindgren, Stig Andersson.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-005-618

Friggesundsskolan 1960 – 1961, klass 8
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Liss Lars Larsson (ej med på bilden)

Bakre raden:
Gunnar Johansson, Erling Persson, Erling Persson, Ulla-Britt Johansson, Irene Bergström, Margareta Gill, Marianne Åsberg, Åke Eriksson, Lennart Eriksson, Kjell Andersson.

Mellersta raden:

Anita Lund, Märta Andersson, Anita Bergström, Karin Olsson, Berit Flyrén, Elsie Gladh, Dagmar Gullich, Elisabet Larsson.

Främre raden:
Claes-Göran Dahlqvist, Eje Skoglund, Gottfrid Johansson, Östen Sundberg, Håkan Johansson, Bernt Nordenståhl, Gillis Medin.


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-107-1961-8

Friggesundsskolan 1961, klass 8 A
Bilden ägs av Ingegerd Nilsson

Lärare: Liss Lars Larsson

Bakre raden:
Ingegerd Hansson Barbro Eriksson, Maj-Lis Olsson, Maj-Märt Olsson,Ingmarie ? , Berit Nilsson, Lillemor Eriksson.

Främre raden:
Bruno Fredin,Karl Erik Forslin, Ingrid Larsson.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-006-621
Friggesundsskolan (Brandstation) 1962, klass 1
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Malin Strandgren

Från vänster:
Jan-Peter Höglund, Lars Backström, Jonny Nord, Kristina Eriksson, Anders Westerberg, Karin Forsberg, Håkan Roos, Berit Karlsson, Annika Eriksson, Ann-Kristin Lund, Eva Olsson, Carina Bergström, Håkan Eriksson, Bo Olsson, Liss Valdemar Larsson, Hans Kristensen, Kent Jonsson.


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-108-60-talet
Friggesundsskolan 1962 – 1963, Klass 3 – 4
Bilden ägs av Ulla Olsson

Lärare: Henning Thurfjell

Bakre raden:
Birgitta Hedberg, Anita Norin, Stig Andersson, Göran Lundh, Ove Östberg, Roland Mattsson, Roland Larsson.

Mittenraden:
Dagmar Fredin, Bo Zakrisson, Hans Fredin, Sune Lund, Lasse Bergström, Göran Höglund, Peter Karlsson, Roger Rask, Sture Fredin.

Främre raden:
Karin Walter, Ann-Catrin Olsson, Elisabet Eldh, Kerstin Persson, Ulla Andersson, Eva Olofsson, Yvonne Hjalmarsson.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-079-1963-1

Friggesundsskolan 1963, Klass 1
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Katrin Törnblom

Bakre raden:
Tommy Jonsson, Åke Ekblom, Ann-Christin Larsson, Margit Walther. Karin Eriksson, Irma Larsson, Ulf Hedberg, Lennart Brink.

Mellanraden:
Rose-Marie Larm, Eva Eriksson, Birgitta Persson, Barbro Karlsson, Kerstin Hall.

Främre raden:
Per-Olof Bertilsson, Liss Erik Larsson, Christer Jonsson, Alf Lindgren.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-007-635

Friggesundsskolan 1963, Klass 5
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Henning Thurfjell

Bakre raden:
Hans Olsson, Bengt Hill, Kent Johansson, Dagmar Fredin, Anita Norin,
Majvor Andersson, Lillemor Munther, Anders Andersson (Staffare), Rune Brun, Bengt Eriksson.

Mittersta raden:
Yvonne Hjalmarsson, Siv Unosson, Irene Källman, Eva Bergman, Ulla Berglund, Eva Olofsson, Ingegerd Larsson.

Främre raden:
Jan-Erik Eriksson, Bernt Kristiansson, Kjell-Åke Bergqvist, Peter Karlsson, Stig-Lennart Hellberg, Alf Lusth,Torbjörn Ekblom.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-102-1963-1964-klass-3--
Friggesundsskolan 1963 – 1964, klass 3 – 4

Bilden ägs av Leif Elfving

Lärare: Eva Eriksson

Bakre raden:
Bosse Andersson, Sivar Arnér, Lars-Göran Karlsson, Bernt Karlsson, Olle Eriksson ?, ?.

Mellan raden:
Eva Dahlqvist, Sonja Persson, Runa Andersson, Märit Krantz,Yvonne Forslund, Kristina Eriksson, Eva Lusth, Britt-Marie Jonsson, Kerstin Karlsson, Ulla Berntsson.

Tredje raden:
Berit Forsberg, Barbro Larsson, Inger Jonsson, Eva Lindgren, Kristina Kristensen, Maj-Lis Gladh, Gudrun Storm, Margareta Bergström.

Främre raden:
Gunnar Eriksson, Karl-Erik Brink, Anders Backström, Leif Elfving, Lennart Faxå.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-008-636

Friggesundsskolan 1963, klass 6
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Åke Vallin

Bakre raden:
Margareta Gunnarsson, Berit Gunnarsson, Maj-Britt Jonsson, Bengt Jonsson, Tommy Ärlemar, Håkan Swing, Lennart Timan, Anders Olsson, Bengt Westerberg, Lasse Forslund,

Bakre sittraden:
Karin Persson, Ulla Gustavsson, Marianne Roos, Elvira Jonsson, Kerstin Andersson, Börje Forslund.

Andra sittraden:
Håkan Höglund, Dan Forslund, Börje Fredin

Främre raden:
Karin Norin, Ann-Marie Olsson, Kerstin Hjalmarsson.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-009-646

Friggesundsskolan 1964, klass 6
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb  

Lärare: Margareta Loodh

Stående bakre raden:
Stefan Vallin, Leif Lust. Ove Östberg,Karl-Einar Forslin, Stig Andersson, Eva Berglund, Barbro Olsson, Margareta Timan, Göran Lund, Roland Mattsson, Roger Rask. Ingvar Ågren.

Mellanraden:
Kerstin Persson, Elisabet Holmstrand, Irene Lindgren, Yvonne Hansson, Ann-Catrin Olsson, Elisabet Eldh, Karin Walther, Ulla Andersson,

Främre raden:
Roland Larsson, Sune Lund, Lennart Olsson, Kjell-Åke Jonsson, Ulf Westerberg, Hans Fredin, Sture Fredin, Bo Zackrisson, Lasse Bergström.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-010-647

Friggesundsskolan läsåret 1964 – 1965, Klass 7
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Marianne Ekblom

Bakre raden:
Marianne, Jan-Erik Fridén, Rune Brun, Kent Johansson, Anders Andersson,
Bengt Eriksson, Jan-Erik Eriksson, Stig-Lennart Hellberg.

Mellersta raden:
Gun Norberg, Britt Norberg, Lillemor Munther, Eva Brandt, Anna Hammarstedt, Eva Bergman, Britt Thyr.

Främre raden:
Heikki Lindgren, Peter Karlsson, Alf Lusth, Bernt Kristiansson, Kjell-Åke Bergqvist, Göran Höglund.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-086-1963-1964-8

Friggesundsskolan 1963 – 1964, klass 8
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Erik Faxå

Översta raden:
Håkan Eriksson, Erne Brun, Erne Olsson, Ulla Åström, Siv Erlandsson, Inger Höglund, Ulla Jonsson, Odd Ström, Karl-Erik Eriksson, Arne Nylander.

Mellersta raden:
Pia Östberg, Inger Walther, Lisa Persson, Margaretha Brandt,Sigrid Frank, Gun-Britt Sundberg, Karin Olsson, Maria Andersson.

Främre raden:
Ove Eriksson, Nils Fredin, Torsten Glad, Bengt Persson,Kennet Olsson, Bengt-Åke Hill, Roland Idén.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-103-1966
Friggesundsskolan 1964 – 1965, klass 4 – 5
Bilden ägs av Leif Elfving

Lärare: Marianne Ekblom

Bakre raden:
Bosse Christiansson, Lars Melin, Leif Elfving, Anders Backström.

Mellan raden:
Eva Dahlqvist, Gudrun Storm, Sonja Persson, Berit Forsberg, Märit Krantz.

Främre raden:
Ulla Berntsson, Janet Wedmark, Ann-Marie Bladin, Ulla Zacrisson, Barbro Larsson, Solveig Eriksson ?, Margareta Bergström.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-080-1964-8

Friggesundsskolan 1964 – 1965, klass 8
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Eric Faxå

Bakre raden:
Kent Swing, Peter Karlsson, Bernt Kristiansson, Göran Höglund, Kjell-Åke Bergqvist, Jan-Erik Eriksson.

Mellanraden:
Bengt Eriksson, Märta Åström, Mona Eriksson, Anna-Greta Sjöberg, Eva Bergman, Kent Johansson.

Främre raden:
Kerstin Bergström, Karin Frank, Birgitta Tagg, Gun Norberg, Britt Norberg.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-011-651

Friggesundsskolan 1965 –1966, klass 1
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Ingrid Lundgren

Bakre raden:
Bo svensk, Tommy Goude, Thomas Gladh, Lennart Larsson, Leif Andersson, Anders Melin, Stefan Eriksson.

Mellersta raden:
Torsten Viberg, Torbjörn Larm, Agneta Bergström, Susanne Nilsson.

Främre raden:
Karin Brink, Marie Faxå, Ylva Englund, Liss Olle Larsson, Christer Brink, Rolf Westerberg

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-081-1965-1966Friggesundsskolan, skolsal Brandstation 1965-1966, klass 2
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Anna Lund

Bakre raden: Roger Larm, Hans-Erik Dahlqvist, Mats Nylander, Christer Storm, Ulf Östberg, Nils-Erik Norin.

Mellersta raden:
Lars-Göran Lundh, Leif Carlström, Rune Wallner, Mats Skoog.

Nedre raden:
Gerd Olsson, Irene Persson, Karin Berglund, Ingrid Rask, Kristina Mattsson.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-012-657
Friggesundsskolan 1965-1966, klass 7
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Torsten Lundgren

Bakre raden:
Karl-Gustav Nygren, Per-Ove Lindh, Kjell-Åke Jonsson, Lars-Göran Bergsman, Roger Järnkrok, Egon Åslin.

Mellersta raden:
Tom Brandt, Ulf Westerberg, Leif Lusth, Karl-Einar Forslin, Mikael Hjelm, Roland Mattsson, Kent-Erne Elfström.

Främre raden:
Agneta Holmkvist, Eva Marsch, Margareta Timan, Karin Walter, Kerstin Persson, Yvonne Eriksson.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-014-658a
Friggesundsskolan 1965, Klass 8 A
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Eric Faxå

Bakre raden:
Alf Lusth, Heikki Lindgren, Stig-Lennart Hellberg, Tage Persson, Olle Svensson

Mellersta raden:
Roland Persson, Sven-Erik Juhlin, Stig Bergerståhl, Henry Johansson, Kjell Persson, Lennart Kvist, Erik Faxå

Främre raden:
Britt Tyhr, Annica Jonsson, Lillemor Munther, Eva Brandt, Gunhild Lusth, Anna Hammarstedt.


fri-104-1966 

Friggesundsskolan 1966
Bilden ägs av Leif Elfving som kommer springande ut från skolan

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-015-662
Friggesundsskolan 1966-1967, klass 2
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Ingrid Lundgren (ej med på bild)

Bakre raden:
Ylva Englund, Marie Faxå, Kristina Mattsson, Karin Brink, Torbjörn Larm, Agneta Bergström, Åsa Dahlberg, Agneta Hammarström.

Främre raden:
Lennart Larsson, Bo Svensk,  Anders Melin, Tommy Goude, Leif Andersson, Tomas Gladh, Liss Olle Larsson, Rolf Westerberg, Roger Högstedt, Stefan Eriksson.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-016-666

Friggesundsskolan 1966, klass 6
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Torsten Lundgren

Från vänster:
Sonja Persson, Barbro Larsson, Margareta Bergström, Gudrun Storm, Ulla Berntsson, Solveig, Janet Wedmark, Ulla Zacrisson, Ann-Marie Bladin (skymd), Eva Dahlqvist, Märit Krantz, Lars Melin, Bo Kristiansson, Berit Forsberg, Anders Backström, Lasse Jansson, och Leif Elfving-

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-017-671

Friggesundsskolan 1967, klass 1
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Elsa Frank

Bakre raden:
Margareta Andersson, Mona Christiansson, Stellan Lundh, Anders Christiansson, Hans Backström, Sune Jansson, Anders Bladin, Ove Bergström, Björn Axelsson, Anders Thyr, Stefan Björk.

Mellersta raden:
Elisabeth Mellin, Liss Ingela Larsson, Kerstin Edin, Maria Bäckman,
Eva Persson, Tony Bergström, Carina Olsson, Marianne Brun.

Främre raden:
Arne Tagg, Bengt Spetsmark, Pär-Erik Eriksson, Roger Larsson.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-087-1967

Friggesundsskolan 1967, klass 5
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Birgit Faxå och Marianne Ekblom

Bakre raden:
Birgit Faxå, Christer Jonsson, Janne Edlund, Lennart Jonsson, Åke Ekblom, Ulf Hedberg, Lennart Lindqvist, Per-Olov Persson,Lennart Brink, Tommy Jonsson, Liss Erik Larsson, Lars Wersterberg, Lars-Åke Eriksson, Per-Olov Bertilsson, Marianne Ekblom.

Främre raden:
Inger Winlund, Eva Eriksson, Irma Larsson, Lise-Lotte Larm, Ingela Eriksson, Rose-Marie Larm, Kerstin Hall, Birgitta Persson, Eva Karlsson, Margit Walther, Karin Eriksson, Ann-Kristin Larsson.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-018-676

Friggesundsskolan 1967-1968, klass 6
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Torsten Lundgren

Bakre raden:
Håkan Eriksson, Bo Olsson, Liss Valdemar Larsson, Anders Westerberg,
Kjell Andersson, Lars Backström, Karl-Gustav Larm, Olle Bladin,
Kent Jonsson, Börje Sahlin, Lennart Persson.

Främre raden:
Karin Forsberg, Ann-Kristin Lundh, Berit Karlsson, Carina Bergström,
Ann-Marie Hansson, Monica Norberg, Eva Olsson, Carina Svedh,
Annika Eriksson, Kristina Eriksson.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-088-1967-8
Friggesundsskolan 1967, klass 8
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Eric Faxå (han tog bilden)

Bakre raden:
Åke Blomdahl, Lars-Göran Bergsman, Leif Lusth, Karl-Erik Fredriksson, Roger Järnkrok,

Mellanraden:
Karl-Gustav Nystedt, Sven-Erik Larm, Sven-Olov Fredriksson, Lasse Krantz, Tom Brandt.

Främre raden:
Margareta Timan, Lilian Hedman, Agneta Holmqvist, Britt Norman, Evy Jonsson, Marianne Mattsson, Birgitta Swing, Märta Strand.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-019-682

Friggesundsskolan 1968, klass 2
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Elsa Frank

Bakre raden:
Arne Tagg, Björn Axelsson, Stefan Björk, Anders Christiansson, Ove Bergström, Bengt Spetsmark, Magnus Dahlberg, Pär Erik Eriksson, Anders Thyr, Anders Bladin, Karl-Gunnar Eriksson, Hans Backström, Roger Larsson, Stellan Lundh, Tony Bergström, Sune Jansson.

Främre raden:
Kerstin Edin, Mona Christiansson, Elisabeth Mellin, Margareta Andersson, Carina Olsson, Liss Ingela Larsson, Maria Bäckman, Marianne Brun, Eva Persson.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-020-683b

Friggesundsskolan 1968 – 1969, Klass 3b
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Ulla Nyberg

Bakre raden:
Torsten Timper, Carina Hansson, Carina Engström, Ove Berglund, Bengt-Erik Hall, Lennart Larsson.

Främre raden:
Monica Östergård, Kerstin Eriksson, Lena Munther, Ulla Eriksson, Ingrid Bergström, Ing-Britt Bergström.

 


 

fri-181-1969Friggesundsskolan 1969, Klass 2
Bilden utlånad av Elsie Svensk

Lärare: Ingrid Lundgren

Bakre raden:
Mikael Christiansson, Jan Karlsson, Leif Svensk, Ingrid Lundgren, Kristina Bäckström, Mikael Näslund, Göran Ekblom, Lena Sahlin, Ann-Katrin Larsson, Lars-Ove Wengelin, Elisabeth Gullbrandtsson.

Främre raden:
Alf Björklund, Siv Persson, Ove Norberg, Peter Andersson, Maria Eriksson, Mona Hedman, Birgitta Andersson, Ulla Jonsson, Birgitta Lindqvist

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-021-686

Friggesundsskolan 1968-1969, klass 6
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare:Torsten Lundgren

Bakre raden:
Janne Edlumd, Lars Westerberg, Ulf Hedberg, Åke Ekblom, Lars-Åke Eriksson Lennart Jansson,  Per-Olov Persson, Lennart Lindqvist, Lennart Brink, Inger Winlund, Barbro Karlsson.

Främre raden:
Ingela Eriksson, Ann-Christin Larsson, Lise-Lotte Larm, Kerstin Hall,
Malte Hjelm, Per-Olov Berthilsson, Liss Erik Larsson, Eva Eriksson.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-023-693b

Friggesundsskolan 1969 – 1970, Klass 3b
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Ulla Nyberg

Bakre raden:
Ingegerd Wigholm, Sone Persson, Peter Lindgren, Jouko Koivumaa. Juha Koivumaa, Jan Persson, Johanna Österberg, Anders Englund, Christina Ojala, Per-Åke Lusth, Anita Söderlund.

Främre raden:
Alf Krantz, Roger Larsson, Anders Andersson (Forsvik), Lars-Åke Nilsson, Anders Byhlén.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-024-694

Friggesundsskolan 1969-1970, klass 4
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Torsten Lundgren

Bakre raden:
Per-Arne Malmberg, Birgitta Andersson, Kerstin Persson, Inga-Lill Carlsson,
Morgan Persson, Laila Äng, Kerstin Hedman, Katarina Persson, Marianne Hedman.

Främre raden:

Peter Lindqvist, Johan Melin, Jonas Gränge, Stefan Berthilsson, Stefan Christiansson, Torbjörn Karlsson, Olle Standar, Jonny Nordin.


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-o89-1969-1970-6

Friggesundsskolan 1969-1970, klass 6
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Marianne Ekblom

Bakre raden:
Leif Carlström, Eva Swing, Berne Henriksson, Karin Berglund, Ruben Persson, Lilian Brun, Bengt Hedman, Ulf-Erik Östberg, Lars Äng, Stefan Idén, Rune Wallner, Marion Warneman, Erik Eriksson, Inger Nilsson, Viveca Sundberg, Bengt-Erik Lusth, Mats Skog, Lars-Gösta Lundh.

Främre raden:
Nils-Erik Norin, Roger Larm, Mats Nylander, Hannu Ojala, Hans-Erik Dahlqvist, Ahti Pajanen, Ingrid Rask, Gerd Olsson, Ingela Stadin, Irene Bertilsson.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-026-701b

Friggesundsskolan 1970 – 1971, Klass 1
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Ulla Nyberg

Bakre raden:
Peter Strand, Conny Nilsson, Dag Rissén, Susanne Löfling, Pia Äng, Karin Nordin, Olle Persson, Anders Jonsson, Anders Forsell, Susanne Larsson.

Främre raden:
Ove Sallander, Stefan Wedin, Örjan Finnberg, Monica Eriksson, Susanne Gill, Per-Arne Munther, Karin Timan, Eva Glad, Elisabet Eriksson.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-025-701

Friggesundsskolan 1969 – 1970, Klass 1
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Anna Lund

Bakre raden:
Carina Blom, Barbro Bäckman, Marie Malmberg, Helena Skytt, Anna Lund lärare, Anders Larm, Pär Eriksson, Gunnar Bergström, Jari Koivomaa, Katarina Skytt

Främre raden:
Roger Persson, Eva Broth,Brgitta Karlsson, Ingela Eneroth, Mats Tingelöf, Bengt- Arne Dahlqvist, Birgitta Jonsson, Kerstin Jonsson

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-027-713

Friggesundsskolan 1971, Klass 3
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Ingrid Lundgren

Bakre raden:
Bengt Andersson, Lars-Olov Wengelin, Ingrid Lundgren, Jan Karlsson, Karin Nilsson, Kristina Bäckström, Lena Sahlin, Ulla Jonsson, Laila Finnberg, Ann-Katrin Larsson, Birgitta Lindqvist, Mikael Persson, Ingvar Balkefors, Per-Olov Persson

Främre raden:
Kent Storm, Peter Andersson, Leif svensk, Mikael Christiansson, Göran Ekblom, Mikael Näslund, Inge Wedin, Ove Norberg, Alf Björklund,

Längst fram:
Maria Eriksson, Siv Persson, Mona Hedman.


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-100-1971-5
Friggesundsskolan 1971, klass 5
Bilden ägs av Laila Sölvesdotter

Bakre raden fr. v.
Kerstin Persson (Camél), Laila Walter, Katarina Persson, Marianne Hedman, Torsten Lundgren lärare, Inga-Lill Carlsson, Kerstin Hedman, Laila Äng (Sölvesdotter). 

Främre raden fr. v.
Peter Lindkvist, Jonny Nordin, Stefan Bertilsson, Morgan Persson, Bengt-Arne Malmberg, Olle Standar, Torbjörn Karlsson, Stefan Christiansson, Jonas Gränge.Friggesund Lekskolan 1971-72. Bilden utlånad av Agneta Wallin

Lärare: Kerstin o Pia

Bakre raden:
Roger Wikström, Håkan Jonsson, Mikael Jonsson, Anneli Westberg, Mia Nilsson, Stefan Persson, Sven Melin, Per Hansson, Per Alkerud, Lars Jernkrok, Katarina Jansson och Lena Larsson

Främre raden:
Agneta Wallin, Kristina Bergström, Inger Bergsman, Lillemor Eriksson, Ann-Marie Lusth, Åsa Svensk, Margareta Bergh, Lena JohanssonFriggesunds skola läsåret 1972 – 73klass 1 . Bilden utlånad av Agneta Wallin

Lärare: Anna Lund

Bakre raden:
Petri Hjalmarsson, Per Hansson, Monika Olovsson, Ann Berglund, Annelie Wästberg, Ann-Mari Lusth, Margareta Bergh, Åsa Svensk, Barbro Brink

Mellanraden:
Lena Cristiansson, Agneta Wallin, Peter Medin, Mikael Andersson, Stefan Persson, Petra Öjemark -Wiik, Bengt Jonsson

Främre raden:
Jonny Skott, Håkan Jonsson, Ingrid Eriksson, Lena Larsson, Jan-Stefan Dahlström, Roger Sallander och Katarina Jonsson


F
Friggesundskolan läsåret 1973- 74, klass 2. Bilden utlånad av Agneta Wallin

Lärare: Anna Lund

Bakre raden:
Hans Olsson, Petri Hjalmarsson Roger Wikström, Per Hansson, Mikael Andersson, Jonny Skott, Ann Berglund, Allelie Westberg, Monica Olofsson, Margareta Bergh, Katarinha Jansson, Ann-Marie Lusth

Främre raden:
Lena Larsson, Petra Öjemark – Wiik, Åsa Svensk, Peter Medin, Stefan Persson, Janne Dahlström, Lena Christiansson, Barbro Brink och Agneta WallinFriggesundskolan läsåret 1975 -76, klass 4. Bilden utlånad av Agneta Wallin

Lärare: Siv Larsson

Bakre raden:
Katarina Jansson, Margareta Bergh, Ingrid Eriksson, Ann Berglund, Micael Arringe, Per Hansson, Ann-Mari Lusth, Jonny Skott

Mellanraden:
Mikael Andersson, Janne Dahlström, Barbro Brinck, Annelie Westberg, Petri Hjalmarsson, Roger Wikström, Hans Olsson, Lajla Johansson

Främre raden:
Agneta Wallin, Lena Larsson, Åsa Svensk, Peter Medin, Lena Christiansson, Stefan Persson och Petra Öjemark-Wiik.Friggesundskolan läsåret 1977 – 78, klass 6. Bilden utlånad av Agneta Wallin

Lärare: Siv Larsson

Bakre raden:

Mellanraden:

Främre raden:


 

Klicka på bilden för att se den i större format

fri-069-lekis-1972-1973
Lekisgrupp 1972 – 1973
Bildens ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Inga-Berit Trogen

Bakre raden:
Catarina Olofsson, Marianne Jonsson, Katarina Newberg, Karin Brandt, Carina Ekblom, Håkan Bäckström.

Mellanraden:
Inga-Berit Trogen, Stefan Gill, Monica Norrgård, Jeanette Olgarsson, Miriam Fredin, Dan Silwer, Magdalena Persson, Ari Häkkilä

Främre raden:
Pierre Falk, Kent Persson, Helena Ryberg, Peter Ström, Ella-Karin Persson, Ulrica Skytt, Carina Svensk.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-028-731

Friggesundsskolan hösten 1973, årskurs 1
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare:
Elsa Frank

Bakre raden:
Carina Ekblom, Monica Norrgård, Mirjam Fredin, Marianne Jonsson, Katarina Newberg, Ulrika Skytt, Per-Inge Jonsson, Jeanette Olgarsson, Lars Blom, Håkan Bäckström

Främre raden:
Anita Tagg, Carina Nilsson, Helena Rydberg, Carina Svensk, Helena Medin, Martin Tagg, Stefan Gill, Kent Persson, Peter Ström, Dan Silver.

Frånvarande: Magdalena Persson, Peter Björk

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-029-734

Friggesundsskolan  hösten 1973, Klass 4
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Rune Norrgård

Bakre raden:
Anders Forsell, Tord Storm, Maria Brandt, Conny Persson, Peter Strand, Olov Persson, Pia Äng, Helena Brandt, Karin Nordin.

Mellersta raden:
Susanne Gill, Eva-Lisa Gladh, Monica Eriksson, Jeanette Dässman, Mikael Johansson, Bengt Forsvik, Ove Salander, Per-Arne Munther, Stefan Wedin.

Främre raden:
Karin Timan, Elisabeth Eriksson, Elisabeth Dahlström, Inger Andersson, Stefan Wennberg, Örjan Finnberg.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-030-741

Friggesundsskolan 1974-1975, klass 1
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Ingrid Lundgren

Bakre raden:
Erik Svensson, Mats Larsson, Magnus Walter, Anders Nilsson, Monica Forsell, Ingela Krantz

Främre raden:
Tomas Andersson, Maria Persson, Conny Gunnarsson (Dahlgren),
Göran Sundin, Tomas Larsson, Marie Bergström, Fredrik Lundgren.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-064-7374

Friggesundsskolan läsår 1974–1975 klass 4 
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Sigrid Berg

Bakre raden:
Peter Koch, Eva Forslund, Mikael Bergqvist, Kristina Larm, Irene Krantz, Thomas Eriksson,

Mellersta raden:
Margareta Norin, Agneta Tingelöf, Birgitta Henriksson, Karin Persson, Olle Munther, Nils-Anders Frank, Sigrid Berg.

Främre raden:
Katarina Eriksson, Sven-Erik Jonsson, Carina Dässman, Jonathan Larsson, Sven-Erik Joelsson, Per-Anders Walther, Elly Axelsson.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-031-745

Friggesundsskolan 1974, klass 6
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Siv Larsson

Bakre raden:
Anna Svensk, Helena Skytt, Marie Malmberg, Katarina Skytt, Bengt-Arne Dahlqvist.

Mellersta raden:
Carina Blom, Birgitta Jonsson, Lena Byhlén, Barbro Bäckman, Siv Larsson.

Främre raden:

Pär Eriksson, Ingrid Nilsson, Birgitta Karlsson, Mats Tingelöf, Ingela Eneroth, Karin Sundin.

Saknas: Roger Persson

 


Klicka på bilden för att se den i större format
fri-034-753
Friggesundsskolan 1975 – 1976, klass 3
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Elsa Frank

Bakre raden:
Per-Inge Jonsson, Lars Blom, Håkan Bäckström, Peter Björk, Stefan Gill, Elsa Frank lärare.

Mellersta raden:
Peter Svensson, Marianne Jonsson, Mirjam Fredin, Magdalena Persson, Katarina Newberg, Monica Norrgård, Carina Ekblom, Peter Ström.

Främre raden:
Dan Silver, Anita Tagg, Carina Nilsson, Helena Rydberg, Carina Svensk, Helena Medin, Jeanette Olgarsson, Ulrika Skytt, Martin Tagg.


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-035-764

Friggesundsskolan hösten 1976, klass 4
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Rune Norrgård

Bakersta raden:
Monica Norrgård, Peter Svensson, Peter Ström, Stefan Gill, Håkan Bäckström, Lars Blom, Karin Brandt, Carina Ekblom, Dan Silver, Per-Inge Jonsson, Peter Björk, Jeanette Olgarsson.

Mellersta raden:
Helena Medin, Helena Rydberg, Carina Nilsson, Ella-Karin Persson, Carina Svensk, Magdalena Persson, Anita Tagg, Kent Hammarström,

Främre raden:
Mirjam Fredin, Marianne Jonsson, Katarina Newberg, Ulrika Skytt, Martin Tagg.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-032-756

Friggesundsskolan, våren 1976, Klass 6
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Rune Norrgård

Bakre raden:
Stefan Wennberg, Elisabeth Eriksson, Pia Äng, Karin Timan, Susanne Larsson, Karin Nordin, Maria Brandt, Anders Forsell, Olov Persson, Peter Strand, Conny Persson, Tord Storm.

Mellersta raden:
Jeanette Dässman, Eva-Lisa Gladh,Susanne Gill, Mikael Johansson, Stefan Wedin, Bengt Forsvik, Örjan Finberg (Persson)

Främre raden:
Inger Andersson, Monica Eriksson, Ove Sallander, Helena Brandt.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-070-lekis-1976-1977

Lekisgrupp 1976 – 1977
Bildens ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Sara Bergström och Bengt Karlsson

Bakre raden:
Tomas Sandin, Charlotte Forslin, Helena Lideståhl, Nina Karlsson, Helena Hedman, Roger Berglund.

Mellanraden:
Malin Medin, Christer Eriksson, Anna Svensson, Marie Sjöqvist, Margareta Olofsson, Peter Sundberg.

Främre raden:
Oskar Norman, Robert Eriksson, Ulrik Ryberg, Per-Olov Brandt.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-036-766

Friggesundsskolan 1976 – 1977, klass 6
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Marianne Ekblom

Bakre raden:
Sven-Erik Jonsson, Jonathan Larsson, Birgitta Henriksson, Agneta Tingelöf, Karin Persson, Maria Svensson, Morgan Westberg, Nils-Anders Frank.

Mellersta raden:
Peter Koch, Mikael Bergkvist, Kristina Larm, Elly Axelsson, Thomas Walther, Margareta Norin, Olle Munther.

Främre raden:
Pentti Kykyri, Irene Krantz, Katarina Eriksson, Eva Forslund, Carina Dässman, Sven-Erik Joelsson, Per-Anders Walther, Tomas Eriksson.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-033-761

Friggesundsskolan 1976 – 1977, klass 1
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Elsa Frank

Bakre raden:
Stefan Eriksson, Marie Sallander, Marie Lindgren, Elsa Frank.

Mellersta raden:
Lena Larsson, Helena Lund, Susanne Persson, Roger Strand, Mats Medin,

Främre raden:
Camilla Olofsson, Katarina Westerberg, Roger Eriksson, Pernilla Karlsson, Agneta Norrgård.


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-064-763
Friggesundsskolan 1976-1977, klass 3
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Ingrid Lundgren

Bakre raden:
Maria Persson, Marie Bergström, Lillevi Forslin, Tomas Andersson, Matts Larsson.

Mellersta raden:
Anders Nilsson, Niclas Bergman, Magnus Walter, Ingela Krantz

Främre raden:
Monica Forsell, Susanna Larsson, Tomas Larsson, Conny Gunnarsson (Dahlgren), Fredrik Lundgren


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-037-771

Friggesundsskolan hösten 1977, Klass 1
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Ingrid Lundgren

Bakre raden:
Tomas Sandin, Torbjörn Karlsson, Lotta Forslin, Nina Karlsson, Roger Berglund, Margareta Olofsson, Anna Svensson.

Mellersta raden:
Ingrid Lundgren, Eva-Marie Andersson, Marie Jonsson, Oskar Norman, Ann-Sofi Gill, Robert Eriksson, Ulrik Rydberg, Malin Medin, Björn Sarkinen.

Främre raden:
Lenny Sörensson, Christer Eriksson, Josefina Persson, Marianne Nilsson, Per-Ola Frank, Peter Sundberg, Maria Sjökvist, Katarina Andersson.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-039-772

Friggesundsskolan 1977 – 1978, klass 2.
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Elsa Frank

Bakre raden:
Stefan Eriksson, Susanne Persson, Helena Lund, Marie Sallander, Lena Larsson.

Främre raden:
Camilla Olofsson, Roger Strand, Tobias Hjalmarsson, Mats Medin, Roger Eriksson, Marie Lindgren, Pernilla Karlsson, Agneta Norrgård, Felicia Wiik, Katarina Westerberg.


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-071-lekis-1978-1979

Lekisgrupp 1, år 1978 – 1979
Bildens ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Kerstin Berglund och Bengt Karlsson

Bakre raden:
Kerstin Berglund, Jörgen Löfling, Eva Svensson, Ann-Sofie Persson, Bengt Karlsson, Monica Svensk.

Mellanraden:
Magnus Backström, Jon-Olof Joelsson, Lola Äng, Stefan Sandin, Dennis Eriksson, Linda Bergerståhl, Patrik Wang, Carina Eriksson.

Främre raden:
Maria Kvist, Roger Ohlsson, Lotta Hagman, Ulrika Sundberg, Jonas Eriksson, Jill Eriksson, Kristina Jernkrok.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-066-lekis-78-79-2

Lekisgrupp 2, år 1978 – 1979
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Ulla Nordin, Kerstin Berglund

Bakre raden:
Ulla Nordin, Elisabeth Bergström, Andreas Westerberg, Ann-Marie Jernkrok, Kerstin Berglund.

Mellanraden:
Lars Rask, Ann-Louise Olsson, Carola Jonsson, Maria (Mia) Bergström, Maria Bergström.

Främre raden:
Åsa Johansson, Maria Lindgren, Marlene Björndahl, Leif Forslund, Inge Eriksson.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-040-783

Friggesundsskolan 1978, Klass 3
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Anna Lund

Bakre raden:
Christer Björk, Ulrika svensk, Eva Larsson, Kristina Hammarström, Vivianne Karlsson, Karin Svensson, Bo Karlsson, Tony Wallin.

Främre raden:
Madeleine Dässman, Olov Medin, Miriam Backström, Carola Persson, Kenneth Eriksson, Madeleine Bergström

Liggande framför:
Ronny Olgarsson, Örjan Olausson

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-042-96

Friggesundsskolan 1978 -1979, klass 6.
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Rune Norrgård

Bakersta raden:
Åsa Sved, Karin Brandt, Carina Ekblom, Lars Blom, Håkan Bäckström, Peter Björk, Peter Svensson, Per-Inge Jonsson, Ulrika Skytt.

Mellersta raden:
Stefan Gill, Peter Ström, Jeanette Olgarsson, Rune Norrgård, lär. Dan Silver, Marianne Jonsson, Ella-Karin Persson.

Främre raden:
Helena Medin, Carina Nilsson, Magdalena Persson, Monica Norrgård, Martin Tagg, Carina Svensk, Anita Tagg.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-072-lekis-1979-1980

Lekisgrupp 1, år 1979 – 1980
Bildens ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Mona Christiansson, Marianne Nordlöf och Bengt Karlsson

Bakre raden:
Mikael Olofsson, Jonas Eriksson, Stefan Sarkinnen, Marcus Brink, Tryggve Grindsäter, Linda Lideståhl.

Mellanraden:
Mona Christiansson , Anneli Bergström, Roger Olsson, Martina Darje, Pierre Löfling, Marianne Nordlöf.

Främre raden:
Lars-Erik Hedman, Hans-Örjan Karlsson, Anette Åhslin.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-067-lekis-2-1979-1980

Lekisgrupp 2, 1979 – 1980
Bildens ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Marianne Nordlöf och Ulla Nordin

Bakre raden:
Sigrid Persson, Jens Löfgren, Sofia Larsson, Thomas Berglund, Lars Olausson.

Mellanraden:
Maria Hedqvist, Irene Illonen, Ulrika Sundberg, Lotta Forslund, Maria Eriksson, Henrik Nordin.

Främre raden;
Jenny Persson, Linda Hammarström, Peter Christiansson, Mikael Östergård, Anette Swing.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-041-792

Friggesundsskolan 1979, Klass 2
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Anna Lund

Bakre raden:
Patrik Åslin, Peter Hübinette, Magnus Östberg, Christoffer Persson, Peter Jonsson, Krister Lindgren.

Mellersta raden:
Anna Lund, Jörgen Lundgren, Christer Eklund, Ralf Krantz, Eva Björk, Elisabeth Swing, Leif Karlsson.

Främre raden:
Lise-Lotte Jonsson, Tord Bergström, Kristina Forslin, Jörgen Wennberg, Pia Eden, Marie Jonsson, Anna Medin.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-042-786

Friggesundsskolan 1979 – 1980, klass 6
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Rune Norrgård, Siv Larsson (ej med på bilden)

Bakre raden:
Niklas Bergman, Kalle Andersson, Thomas Andersson, Rune Norrgård lärare, Anders Nilsson, Maria Persson, Ingela Krantz, Monica Forsell, Magnus Walter.

Främre raden:
Tomas Larsson, Fredrik Lundgren, Micael Eldblom, Monica Brandt, Lillivi Forslin, Ellinor Kallberg, Marie Bergström.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-043-801

Friggesundsskolan 1980-1981, klass 1
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Ingrid Lundgren

Bakre raden:
Mikael Olofsson, Jens Löfgren, Hans Karlsson, Maria Eriksson,  Peter Kristiansson, Jonas Eriksson, Sofia Larsson, Anette Åslin, Marina Hedqvist.

Mellersta raden:
Anneli Bergström,  Lars Olausson,  Tomas Berglund, Lowe Svensson,  Ingrid Lundgren, Björn Sarkkinen,  Anders Jonsson, AnnCharlotte Westerberg, Ulrika Sundberg.

Främre raden:
Roger Olofsson, Linda Hammarström, Irene Illonen, Sigrid Persson, Anette Swing, Jenny Persson.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-044-802

Friggesundsskolan 1980 – 1981, klass 2
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Elsa Frank

Bakre raden:
Maria Bergström, Dennis Eriksson, Jan-Olof Joelsson, Eva Svensson, Elisabeth Bergström.

Mellersta raden:
Marlene Andersson, Carola Jonsson, Magnus Backström, Maria Kvisth, Lotta Hagman,

Främre raden:
Maria Lindgren, Ann-Sofi Persson, Carina Eriksson, Lola Äng

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-045-804

Friggesundsskolan 1980, klass 4
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Siv Larsson ( ej med på bilden)

Bakre raden:
Tomas Sandin, Lenny Sörensson, Katarina Andersson, Lotta Forslin, Nina Karlsson, Torbjörn Karlsson, Roger Berglund, Anna Svensson, Helena Hedman, Tomas Fernström

Mellersta raden:
Björn Sarkinen, Ann-Sofi Gill, Marianne Nilsson, Oskar Norman, Per-Ola Frank, Maria Sjökvist, Margareta Olofsson, Josefina Persson.

Främre raden:
Carola Kvist, Liselotte Söderman, Malin Medin, Peter Sundberg, Eva-Marie Andersson, Per-Olov Brandt.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-073-lekis-1982-1983

Lekisgrupp 1, 1982 – 1983
Bildens ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Kerstin Berglund f. Wedin, Bengt Karlsson

Bakre raden:
Kerstin Berglund, Sofia Larsson, Tobias Svensk, Johan Backström, Bengt Backström.

Mellanraden:
Kerstin Newberg, Cecilia Ek, Linda Wiklander, Anna Larsson, Jon Olovsson.

Främre raden:
Christer Jonsson, Lisette Jonsson, Eleonore Mattsson, Tomas Arwén.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-068-lekis-2-1982-1983

Lekisgrupp 2, 1982 – 1983
Bildens ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Kerstin Berglund och Ulla Nordin

Bakre raden:
Mattias Jonsson, Tomas Kallberg, Håkan Lindgren, Fredrik Ekblom.

Mellanraden:
Kerstin Berglund, Carola Olgarsson, Erika Bergström, Linda Wenberg, Ulla Nordin.

Främre raden:
Maria Jonsson, Tord Jonsson, Linda Wester, Anna Westerberg.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-046-821

Friggesundsskolan 1982, Klass 1
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Elsa Frank

Bakre raden:
Marcus Eriksson, Carola Höglund, Henrik Fernström, Jessica Karlsson.

Mellersta raden:
Ulrica Forslin, Ann-Sofi Rådlund, Dennis Karlsson.

Främre raden:
Andreas Andersson, Mikael Söderman, Anna-Karin Persson, Julia Norman

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-047-824

Friggesundsskolan 1982 – 1983, klass 4
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Per Löfgren, Birgitta Karlsson (assistent)

Bakre raden:
Jörgen Löfling, Ann-Sofi Persson, Jan-Olov Joelsson, Maria Bergström,
Dennis Eriksson, Pia Eden, Leif Forslund.

Mellersta raden:
Birgitta Karlsson, Carola Jonsson, Elisabeth Bergström, Eva Svensson,
Stefan Sandin, Per Löfgren.

Främre raden:
Marita Nilsson, Maria Kvist, Tobias Juhlin, Lotta Hagman, Kajsa Andersson


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-050-826

Friggesundsskolan, våren 1982, klass 6
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Siv Larsson.

Bakre raden:
Björn Sarkinen, Katarina Andersson, Tomas Sandin, Marianne Nilsson, Per-Ola Frank, Margareta Olofsson, Peter Sundberg.

Tredje raden:
Lotta Forslin, Roger Berglund, Nina Karlsson, Helena Hedman, Torbjörn Karlsson, Anna Svensson, Mia Sjökvist.

Andra raden:
Liselotte Söderman, Oskar Norman, Josefina Persson, Tomas Fernström, Robert Eriksson, Malin Medin, Siv Larsson.

Främre raden:
Eva-Marie Andersson, Ann-Sofi Gill, Olle Brandt, Pernilla Bergström, Patric Karlsson, Carola Kvist.

 


Klicka på bilden för att se den i större format
fri-074-lekis-1983-1984

Lekisgrupp 1, 1983 – 1984
Bildens ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Kerstin Berglund och Ulla Nordin

Bakre raden:
Jennie Wiman, Andreas Hedman, Daniel Krützen.

Mellanraden:
Kerstin Berglund, Anki Bergström, Håkan Swing, Maria Jonsson, Ulla Nordin.

Främre raden:
Lars Larsson, Anders Persson.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-048-831

Friggesundsskolan, hösten 1983, Klass 1
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Ingrid Lundgren

Bakre raden:
Christer Jonsson, Tobias svensk, Johan Backström, Sophia Larsson, Torbjörn Olofsson.

Mellersta raden:
Eleonore Mattsson, Tomas Arvén, Linda Persson, Anna Larsson, Kerstin Newberg, Anton Svensson, Ingrid Lundgren, lärare.

Främre raden:
Susanne Olsson, Lizette Jonsson, Jon Olovsson, Cecilia Ek, Ann-Marie (Mia) Dahlström

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-051-836

Friggesundsskolan 1983 – 1984, klass 6
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare:Ulla Fredin och Rune Norrgård

Bakre raden:
Patrik Juhlin, Anna Medin, Anna-Karin Bergström, Christer Eklund, Tord Bergström, Peter Jonsson, Paulina Olofsson-Pahlén, Kristina (Tina) Forslin.

Rad två:
Ulla Fredin lärare, Johanna Olofsson-Pahlén, Magnus Östberg, Kristoffer Persson, Jenny Albinsson, Lise-Lott Jonsson, Christer Lindgren, Rune Norrgård lärare.

Rad tre:
Eva Björk, Lotta Larsson, Ralf Krantz, Patrik Åslin, Leif Karlsson, Elisabeth Swing, Katarina Eriksson.

Främre raden:
David Widén, Lena Sundell, Jörgen Wennberg, Susanne Rådlund, Jörgen Lundgren.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-075-lekis-1984-1985

Lekisgrupp 1984 – 1985
Bildens ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Bengt Karlsson och Kerstin Berglund

Bakre raden:
Hanna Lund, Maria Sandin, Maria Högwall, Björn Ekelöf, Anders Wester, Bernt Karlsson.

Mellanraden:
Karin Brandt praktikant, Sara Persson, Anders Persson, Anna-Britta Swing, Sofia Ekblom, Ingela Lund, Margareta Brun, Kerstin Berglund med Lotta Dahlström.

Främre raden:
Eva Kristina med sonen Mats Johnsson, Johanna Östberg, Matilda Brink, Niklas Hedström, Andreas Westerberg.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-095-1984-4

Friggesundsskolan 1984 – 1985, klass 4
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Ulla Fredin

Bakre raden:
Tomas Kallberg, Anna Westerberg, Eva-Karin Arwen, Anette Lund, Ulla Fredin, Andreas Emmerstrand, Erika Bergström, Fredrik Ekblom, Linda Wester.

Mellanraden:
Carola Olgarsson, Anders Svensson, Robert Högvall, Jennica Juhlin, Mattias Jonsson, Evelina Larsson, Desirée Eriksson.

Främre raden:
Linda Wennberg, Tord Jonsson, Maria Jonsson, Håkan Lindgren, Annica Jonsson, Roger Persson.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-052-846

Friggesundsskolan 1984 – 1985, klass 6
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Per Löfgren

Bakre raden:
Magdalena Johansson, Lola Äng, Maria Bergström, Per Löfgren, Elisabeth Bergström, Stefan Sandin, Ann-Sofi Persson.

Mellersta raden:
Marita Nilsson, Jörgen Löfling, Eva Svensson, Dennis Eriksson, Carola Jonsson, Jan-Olov Joelsson.

Främre raden:
Tobias Juhlin, Lotta Hagman, Leif Forslund, Magnus Norling, Mikael Danulf

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-053-851

Friggesundsskolan 1985 – 1986, klass 1
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Elsa Frank, Anna-Britta Andersson, spec.lärare

Bakre raden:
Elsa Frank, Ingela Lund, Margareta Brun, Mats Karlsson, Anna-Britta Swing, Anders Wester, Sara Persson, Anna-Britta Andersson.

Mellersta raden:
Sofia Ekblom, Johanna Östberg, Maria Högwall, Hanna Lund, Maria Sandin, Björn Ekelöf.

Främre raden:
Matilda Brink, Andreas Westerberg, Lotta Dahlström, Anders Persson, Niklas Hedström.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-096-1985-4

Friggesundsskolan 1985 – 1986, Klass 4
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Per Löfgren (ej med på bild)

Bakre raden:
Andreas Andersson, Ann-Sofi Rådlund, Henrik Fernström, Anna-Karin Persson, Jon-Erik Bergqvist.

Mellersta raden:
Carola Höglund, Marcus Eriksson, Jessica Karlsson, Ulrika Forslin.

Främre raden:
Julia Norman, Sara Larsson, Dennis Karlsson, Mikael Söderman.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-097-1986-1

Friggesundsskolan, hösten 1986 – 1987, Klass 1
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Ingrid Lundgren

Bakre raden:
Malin Westerberg, Malin Jonsson, Dennis Dahlgren, Linda Persson, Fredrik Gelinder, Sofie Lusth, Lars-Åke Westlund, Marianne Jonsson, Daniel Fredin, Madeleine Jonsson, Anna Berglund.

Mellanraden:
Kajsa Hedman, Marie Brun, Johanna Nordh, Sven Svensson, Per Olovsson, Daniel Olsson, Kristine Ärlemar, Karl-Henrik Ek, Ingrid Lundgren.

Främre raden:
Anna-Karin Sundström, Andreas Norrgård, Annelie Wiman, Erika Westerberg, Per Halvarsson, Ingrid Persson, Ellinor Dässman.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-054-864

Friggesundsskolan, hösten 1986, Klass 4
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Siv Larsson

Bakre raden:
Linda Persson, Magnus Johansson, Tobias Svensk, Johan Backström, Torbjörn Olofsson, Anna Larsson.

Mellersta raden:
Susanne Olsson, Peter Krantz, Sophia Larsson, Jon Olovsson, Anton Svensson, Christer Jonsson.

Främre raden:
Ann-Marie (Mia) Dahlström, Cecilia Ek, Tomas Arvén, Jimmy Norman, Eleonore Mattsson.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-082-1986-6

Friggesundsskolan 1986 – 1987, klass 6
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Rune Norrgård

Bakre raden:
Linda Wennberg, Anna Westerberg, Desirée Eriksson, Håkan Lindgren, Eva-Karin Arwen, Mattias Jonsson, Carola Olgarsson, Roger Persson, Annica Jonsson.

Mellanraden:
Tord Jonsson, Evelina Larsson, Erika Bergström, Fredrik Ekblom, Maria Jonsson, Jennica Juhlin, Rune Norrgård.

Främre raden:
Annette Lund, Andreas Emmerstrand, Robert Högvall, Anders Svensson, Tomas Kallberg.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-055-876

Friggesundsskolan 1987 – 1988, klass 6
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Per Löfgren

Bakre raden:
Marcus Eriksson, Henrik Fernström, Sara Larsson, Mikael Söderman,
Dennis Karlsson, Jon-Erik Bergkvist,Johan Berg, Ann Sofie Rådlund, Magnus Borg

Främre raden:
Jessica Karlsson, Carola Höglund, Daniel Freidenfeldt, Julia Norman,
Andreas Andersson, Ulrika Forslin, Anna Karin Persson.


 

 

Vi har namnen på den här klassen men vi har inte bilden. Hjälp oss om du har kortet. 

Friggesundsskolan 1988 – 1989, klass 4
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Ulla Fredin

Bakre raden:
Sara Persson, Mats Karlsson, Anders Persson, Niklas Hedström. Anna-Britta Swing, Lotta Dahlström, Ante Fredin.

Mellersta raden:
Johanna Östberg, Maria Sandin, Björn Ekelöf, Hanna Lund, Maria Högwall, Ulla Fredin.

Främre raden:
Sofia Ekblom, Ingela Lund, Matilda Brink, Margareta Brun, Andreas Westerberg.


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-057-894
Friggesundsskolan 1989 – 1990, klass 4
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Py Frenell

Bakre raden:
Erik Westerberg, Marie Brun, Per Olovsson, Carl-Henrik Ek, Johanna Nordh, Anna-Carin Sundström, Ingrid Persson, Daniel Olsson, Sofie Lusth, Linda Newberg, Sven Svensson.

Mellanraden:
Py Frenell lärare, Kristin Ärlemar, Annelie Wiman, Dennis Dahlgren, Anna Berglund, Fredrik Gelinder, Malin Jonsson, Andreas Norrgård, Randi Söderblom (Åhnevall),

Främre raden:
Lars-Åke Westlund, Linda Persson, Madeleine Jonsson, Daniel Fredin, Malin Westerberg, Marianne Jonsson, Kajsa Hedman.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-058-896

Friggesundsskolan, 1988 – 1989, Klass 6
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Per Löfgren

Bakre raden:
Torbjörn Olofsson, Anna Larsson, Magnus Johansson, Peter Krantz, Airi Fredin, Linda Persson, Sophia Larsson, Johan Backström.

Mellersta raden:
Per Löfgren, Christer Jonsson, Lizette Jonsson, Tomas Arvén, Tobias Svensk.

Främre raden:
Jon Olovsson, Ann-Marie (Mia) Dahlström, Kerstin Newberg, Cecilia Ek, Jimmy Norman, Susanne Olsson.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-076-lekis-1990-1991

Lekisgrupp  1990 – 1991
Bildens ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Kerstin Berglund och Ulla Nordin

Bakre raden:
Kerstin, Elisabeth Westerberg, Kristin Brun, Anneli Persson, Lina Hellberg, Sara Rokka, Ulla Nordin

Främre raden:
Peter Berglöf, Simon Bertilsson, David Fredin, Erik Karlsson.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-0911990-6

Friggesundsskolan 1990 – 1991, klass 6
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Ulla Fredin

Stående: 
Maria Högvall, Ante Fredin, Johanna Östberg, Björn Ekelöf, Maria Sandin, Lotta Dahlström, Sara Persson, Sofia Ekblom, Sara Norling, Anna- Britta Swing.

Sittande:
Hanna Lund, Anders Persson, Margareta Brun, Andreas Westerberg, Matilda Brink, Niklas Hedström, Ingela Lund, Mats Karlsson.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-077-lekis-1991-1992

Lekisgrupp 1991 – 1992
Bildens ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Carina Bergström och Ulla Nordin

Bakre raden:
Camilla Jansson, Jacob Norman, Kim Ödeving.

Mellanraden:
Carina Bergström, Simon Östberg, Anna Hammarström, Patrik Krantz, Ulla Nordin.

Främre raden:
Isabelle Johansson, Martin Eriksson, Johan Mellqvist, Marcus Eriksson, Nicklas Samuelsson.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-059-914

Friggesundsskolan 1991 – 1992, klass 4 
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Marianne Ekblom

Bakre raden:
Mattias Andersson, Sara Eriksson, Rose-Marie Källman, Martin Höglund, Erik Brun, Josefin Ärlemar, Martin Nilsson, Lisa Persson David Eriksson.

Mellanraden:
Angelica Bergström, Henrik Eriksson, Anna Källman, Joel Fredin, Ida Ohlsson, Jonas Kykyri, Marianne Ekblom lärare.

Främre raden:
Annika Kallberg, Johan Eriksson, Frida Nordin, Tobias Mattsson, Emma Fredin.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-092-1991-5

Friggesundsskolan 1991 – 1992, klass 5 
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb  

Lärare: Harry Persson

Bakre raden:
Marlene Persson, David Nordin, Helena Hedqvist, Hans-Erik Gladh, Catrin Westerberg, Anette Ström, Markus Persson, Elin Andersson, Peter Brun, Emma Forswik.

Främre raden:
Helena Gill, Fredrik Stadin, Per Dahlgren, Sandra Kykyri, Morgan Ljung, Henrik Larsson, Kristoffer Kristiansson, Pernilla Olsson, Angelica Höglund.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri090-1992-6

Friggesundsskolan 1992 , klass 6
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Dacka Nylander

Övre raden:
Erika Westerberg, Per Olivsson, Randi Söderblom, Anneli Viman, Sophie Lusth, Ingrid Persson, Kajsa Hedman, Johanna Nordh, Marie Brun.

Mellanraden:
Dacka Nylander, Marianne Jonsson, Fredrik Gelinder, Karin Sundström, Daniel Olsson, Malin Jonsson, Andreas Norrgård.

Främre raden:
Dennis Dahlgren, Madeleine Jonsson, Daniel Fredin, Malin Westerberg, Lars-Åke Westlund, Linda Persson.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-093-1993-6

Friggesundsskolan  1993 – 1994, klass 6
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Ulla Fredin

Övre raden:
Anders Bergström, Anna Jonsson, Britta Newberg, Kristoffer Åström, Josefin Andersson, Sandra Ödewing, Johanna Åsberg, Jörgen Sundberg,Sebastian Lusth, Jonas Mellqvist.

Mellersta raden:
Marlene Fredin, Christian Gelinder, Lisa Jonsson, Per Andersson, Sofia Bergström, Marie-Louise Westlund, Elias Hellberg.

Främre raden: Ulf Ekelöf, Ann-Sofi Jonsson, Lars Andersson, Peter Danulf, Anna Persson, Beatrice Albinsson, Andreas Fernström.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-060-946

Friggesundsskolan 1994, klass 6 
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Marianne Ekblom

Bakre raden:
David Eriksson, Lisa Persson, Idha Ohlsson, Rose-Marie Källman, Josefin Ärlemar, Martin Nilsson, Johanna Brink, Sara Eriksson, Mattias Andersson, Marianne Ekblom lärare.

Mellanraden:
Anna Källman, Annika Kallberg, Tobias Mattsson, Jonas Kykyri, Henrik Eriksson, Emma Fredin.

Främre raden:
Martin Höglund, Joel Fredin, Erik Brun, Frida Nordin, Angelica Bergström.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-061-954

Friggesundsskolan 1995 – 1996, klass 4
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Marianne Ekblom

Bakre raden:
Simon Östberg, Patrik Krantz, Isabelle Johansson, Kim Ödeving, Mikaela Andersson, Jenny Fredin, Johan Mellqvist, Björn Jonsson, Jonathan Frykman.

Främre raden:
Oskar Lund, Anders Eriksson, Martin Eriksson, Markus Eriksson, Jakob Norman, Daniel Åkerlund, Dan Källman.

Saknas: Helene Åström, Anna Hammarström.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-094-1995-6

Friggesundsskolan 1995 – 1996, klass 6
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb   

Lärare: Harry Persson

Övre raden:
Christian Alvsporre, Linnea Persson, Anton Lund, Tobias Jonsson, Åsa Holmberg, Evelina Jonsson, Vincent Wallin.

Mellersta raden:
Niclas Persson, Cecilia Karlsson, Gudrun Nordin, Mia Gladh, Lena Westerberg.

Främre raden:
Rojne Jonsson, Cathrin Persson, Josefin Åsberg, Sofia Norman, Peter Schröder.

Saknas: Stefan Karlsson.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-098-1996-4

Friggesundsskolan 1996 – 1997, klass 4 
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Göran Öberg

Bakre raden:
Göran Öberg, Daniel Jonsson, Thomas Gill, Mikael Grundström, Anders Blom, Jimmy Kykkeri, Joakim Goude, Camilla Lövgren, Elin Jonsson, Jon Christiansson.

Mellanraden:
Susanne Sjökvist, Sara Backström, Nathalie Wedin, Lisa Skoog, Jacob Berthilsson, Paula Fredin, Angelica Edorsson, Jenny Sundin.

Främre raden:
Martin Orrström, Kristian Silwer, Åsa Ekelöv, Steven Crosson, Joel Sundberg.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-083-1996-6

Friggesundsskolan läsåret 1996 – 1997, klass 6 
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare:Ulla Fredin

Bakre raden:
Joel Eriksson, Anneli Persson, Jonas Dellenhag, Marcus Nilsson, Daniel Larsson, Lina Hellberg, Therese Söderberg, Kristin Brun, Ulla Fredin.

Mellanraden:
Peter Berglöf, Anna Persson, Barbro Löfgren, Carina Holmberg, Elisabeth Westerberg.

Främre raden:
Kent-Olov Jonsson, Simon Bertilsson, David Fredin, Madeleine Anderson.


Klicka på bilden för att se den i större format

fri084-1998-6

Friggesundsskolan läsåret 1998 – 1999, klass 6 
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Göran Öberg

Bakre raden:
Jimmy Kykkyri, Petter G:son – Rickert, Åsa Ekelöv, Paula Fredin, Anders Blom, Irmelin Hansen, Mikael Grundström, Elin Jonsson, Jon Christiansson.

Mellanraden:
Göran Öberg, Susanne Sjökvist, Thomas Gill, Kristian Silwer, Martin Orrström, Joel Sundberg, Joakim Goude, Camilla Lövgren.

Främre raden:
Angelica Edorsson, Jenny Sundin, Lisa Skoog, Per-Erik Källman, Jakob Berthilsson, Nathalie Wedin, Johan Grindsäter, Sara Backström.


fri-110-9900-7a

Friggesundsskolan läsåret 1999-2000, klass 7:1
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto kan klicka på Kungsfoto, och därmed skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: Conny Dahlgren och Göran Öberg

Bakre raden:
Jon Kristiansson, Annika Ullberg, Thomas Gill, Moa Olsson, Jenny Sundin, Johan Grindsäter, Daniel Armstrong, Mikael Grundström, Elin Jonsson.

Mellersta raden:
Conny Dahlgren, mentor, Robbin Eriksson, Kristian Silver, Daniel Andersson, Jim Tönnehag, Göran Öberg, mentor,

Främre raden:
Svante Hedström, Sara Backström, Markus Björk, Nathalie Vedin, Jakob Bertilsson, Paula Fredin, Per-Erik Källman


 

fri-111-9900-7b

Friggesundsskolan läsåret 1999-2000, klass 7:2
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto kan klicka på Kungsfoto, och därmed skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: Axelina Bäckström och Tomas Dahl.

Bakre raden:
Malin Tilemo, Anders Bergström, Anders Blom, Christina Svensson, Camilla Löfgren, Joakim Goude, Åsa Ekelöf, Tommy Girén, Tomas Dahl, mentor.

Mellersta raden:
Irmelin Hansen, Daniel Jonsson, Susanne Sjöquist, Martin Orrström.

Främre raden:
Axelina Bäckström, mentor, Angelica Åström Johansson, Joel Sundberg, Lisa Skoog, Linus Bäckström, Camilla Eriksson, Angelica Edorsson.

Frånvarande: Annika Berg


fri-112-0001-7a

Friggesundsskolan läsåret 2000-2001, klass 7:1
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto kan klicka på Kungsfoto, och därmed skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: Bo Silver och Ulla Fredin

Bakre raden:
Torbjörn Ångman, Nicklas Brolin, Andreas Danulf, Kristoffer Johansson, Emmelie Johansson, Andreas Jonsson, Samuel Andersson, Jonas Eriksson.

Mellersta raden:
Veronica Fjäll, Christoffer Kring Tönnehag, Mats Tönnehag, Daniel Kvist, Emanuel Nilsson, Lina Kristiansson, Ulla Fredin, mentor.

Främre raden:
Bo Silver, mentor, Emma Kristiansson, Robin Hedman, Jörgen Lif, Ida Källman, Gabriel Leek Röstlund.

Frånvarande: John Backström

 


Klicka på bilden för att se den i större format

fri-085-2000-7

Friggesundsskolan 2000 – 2001, klass 7:1
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Ulla Fredin och Bo Silwer

Bakre raden:
Samuel Andersson, Ida Källman, Veronica Fjäll, Kristoffer Kring – Tönnehag, Daniel Kvist, Lina Christiansson, John Backström.

Mellanraden:
Ulla Fredin, Mats Tönnehag, Emanuel Nilsson, Jörgen Liw, Gabriel Leek – Röstlund, Emma Christiansson.

Främre raden:
Jonas Eriksson, Emmeli Johansson, Nicklas Brolin, Kristoffer Johansson, Andreas Danulf, Torbjörn Ångman, Bo Silwer.

 


 

fri-113-0001-7b

Friggesundsskolan 2000 – 2001, klass 7:2
Bilden är en kopia ur skolkatalogen.Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto kan klicka på Kungsfoto, och därmed skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: Lisa Persson och Ann-Marie Bergman

Bakre raden:
Jimmy Hedblom, Fredrik Berglöf, Patrik Wallner, Frida Joelsson, Mikael Johansson, Cecilia Bylund, Fredrik Jonsson, Per Anders Svedberg, Simeon Albertson.

Mellersta raden:
Lisa Persson, mentor, Sara Edström, Hannes Vallin, Mattias Eriksson, Björn Vedin, Annika Eriksson, Ann-Marie Bergman, mentor.

Främre raden:
Henrik Persson, Jenny Kring, Joakim Eriksson, Grels Eriksson, Maja Vonck Öman, Jimmie Brun.

Frånvarande: Suzette Tönnehag

 


 

fri-114-0001-7c

Friggesundsskolan 2000 – 2001, klass 8:1
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto kan klicka på Kungsfoto, och därmed skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: Göran Öberg och Conny Dahlgren

Bakre raden:
Mikael Grundström, Johan Grindsäter, Daniel Armstrong, Annika Ullberg, Daniel Andersson, Jim Tönnehag, Nicklas Kronholm, Thomas Gill, Jon Kristiansson.

Mellersta raden:
Björn Persson, kock, Mats Nylander, fritidsledare, Paula Fredin, Moa Olsson, Svante Hedström, Per-Erik Källman, Kristian Silver, Jenny Sundin.

Främre raden:
Göran Öberg, mentor, Kim Nämndkarls, Sara Backström, Jakob Bertilsson, Natahlie Vedin, Markus Björk, Conny Dahlgren, mentor.

Frånvarande: Robbin Eriksson

 


 

fri-115-0001-8b

Friggesundsskolan 2000 – 2001, klass 8:2
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto kan klicka på Kungsfoto, och därmed skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: Axelina Bäckström och Marcus Karlsson

Bakre raden:
Tommy Girén, Anders Bergström, Elin Jonsson, Anders Blom, Daniel Jonsson, Joel Sundberg, Irmelin Hansen, Joakim Goude, Bilen Gebriel.

Mellersta raden:
Camilla Löfgren, Martin Orrström, Annika Berg, Linus Bäckström, Malin Tilemo, Axelina Bäckström, mentor.

Främre raden:
Marcus Karlsson, mentor, Camilla Eriksson, Angelica Åström Johansson, Lisa Skoog, Christina Svensson, Anders Larsson.

Frånvarande: Angelica Edorsson, Åsa Ekelöf och Susanne Sjöquist


 

fri-116-0001-

Friggesundsskolan 2000 – 2001, Elevråd
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto kan klicka på Kungsfoto, och därmed skaffa dig ett minne för livet.

Bakre raden:
Bilen Gebriel, Susanne Sjökvist, Emma Christiansson, Paula Fredin, Kim Nämndkarls, Anders Svedberg.

Främre raden:
Hanna Jonsson, Katja Whilgaard, Maria Fredin, Mikael Blom.

Frånvarande: Anders Jonsson och Hannes Wallin.


 

fri-117-2001-

Friggesundsskolan 2000 – 2001, Fritidsgrupp
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto kan klicka på Kungsfoto, och därmed skaffa dig ett minne för livet.

Bakre raden:
Paula Fredin, Sara Backström, Lisa Skoog, Moa Olsson.

Främre raden:
Andreas Jonsson, Jörgen Lif, Jimmy Hedblom.


 

fri-118-0102-7a

Friggesundsskolan 2001 – 2002, Klass 7:1
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto kan klicka på Kungsfoto, och därmed skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: Nina Underdal Grindsäter.

Bakre raden:
Emil Berglund, Elisabet Jonsson, Fredrik Andersson, Markel Jonsson, Katja Whilgaard, Lotta Forsvik, Jerry Fast, Kristina Larsson, Joakim Brink.

Mellersta raden:
Joel Lundell, Jonas Westerberg, Josefin Andersson, Olof Forsvik, Jimmie Bergström.

Främre raden:
Sara Lif, Andreas Karlsson, Marie Jonsson, Britta Syd, Christoffer Kring Tönnehag, Nicolina Alwandy, Nina Underdal Grindsäter.


 

fri-119-0102-7b

Friggesundsskolan 2001 – 2002, Klass 7:2
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto kan klicka på Kungsfoto, och därmed skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: Karl-Arne Zeider och Nina Underdal Grindsäter.

Bakre raden:
Joakim Tönnehag, Björn Lindqvist, Elsie Äng, Caroline Emmerstrand, Maria Fredin, Åsa Jonsson, Anna Flodin, Kalle Grundström.

Mellersta raden:
Erika Orrström, Joakim Sjöberg, Daniel Björk, Pär Eriksson.

Främre raden:
Karl-Arne Zeider, lärare, Marianne Larsson, Johan Eriksson, Elin Sundberg, Jonas Svedberg, Jakob Vallin och Nina Underdal Grindsäter.

Frånvarande: Jan Almstedt


 

fri-120-0102-8a

Friggesundsskolan 2001 – 2002, Klass 8:1
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto kan klicka på Kungsfoto, och därmed skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: Ulla Fredin

Bakre raden:
Torbjörn Ångman, Jimmy Eriksson, Emmelie Johansson, Andreas Danulf, Nicklas Brolin, Damian Ajvaz, Jonas Eriksson.

Mellersta raden:
Samuel Andersson, John Backström, Veronica Fjäll, Kristoffer Johansson, Lina Kristiansson.

Främre raden:
Emanuel Nilsson, Ida Källman, Gabriel Leek Röstlund, Jörgen Liw, Emma Kristiansson, Ulla Fredin, lärare.

Frånvarande: Robin Hedman och Mats Tönnehag.


 

fri-121-0102-8b

Friggesundsskolan 2001 – 2002, Klass 8:2
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto kan klicka på Kungsfoto, och därmed skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: Lisa Persson och Ann-Marie Bergman

Bakre raden:
Jonas Thimper, Jimmy Hedblom, Patrik Wallner, Mikael Johansson, Frida Joelsson, Sara Edström, Patrik Norman, Anders Svedberg, Simeon Albertsson.

Mellersta raden:
Cecilia Bylund, Henrik Persson, Suzette  Tönnehag, Annika Eriksson, Björn Vedin, Jimmie Brun.

Främre raden:
Lisa Persson, Mattias Eriksson, Joakim Eriksson, Maja Vonck Öman, Grels Eriksson, Hannes Vallin, Ann-Marie Bergman.

Frånvarande: Fredrik Berglöf


 

fri-122-0102-9a

Friggesundsskolan 2001 – 2002, Klass 9:1
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto kan klicka på Kungsfoto, och därmed skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Jon Kristiansson, Fredrik Thorildsson, Johan Grindsäter, Niklas Kronholm, Robbin Eriksson, Annika Ullberg, Moa Olsson, Daniel Andersson, Mikael Grundström, Daniel Armstrong, Thomas Gill.

Mellersta raden:
Peter Strand, Jenny Sundin, Kristian Silver, Paula Fredin, Svante Hedström, Jan-Erik Eriksson.

Främre raden:
Ceder Eriksson, Jim Tönnehag, Jacob Bertilsson, Sara Backström, Markus Björk, Natahlie Vedin, Per-Erik Källman och Thomas Sjöberg.

Frånvarande: Göran Öberg


 

fri-123-0102-9b

Friggesundsskolan 2001 – 2002, Klass 9:2
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto kan klicka på Kungsfoto, och därmed skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: Marcus Karlsson

Bakre raden:
Anders Bergström, Joel Sundberg, Daniel Jonsson, Iremelin Hansen, Åsa Ekelöf, Elin Jonsson, Anders Blom, Tommy Girén, Anders Larsson.

Mellersta raden:
Martin Orrström, Malin Tilemo, Angelica Edorsson, Christina Svensson, Annika Berg, Camilla Lövgren.

Främre raden:
Joakim Goude, Camilla Eriksson, Angelica Åström Johansson, Lisa Skoog, Susanne, Sjöquist, Linus Bäckström och Marcus Karlsson.


 

fri-124-0102-

Friggesundsskolan 2001 – 2002, Elevråd
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto kan klicka på Kungsfoto, och därmed skaffa dig ett minne för livet.

Övre raden:
Paula Fredin, Maria Fredin, Sara Liw, Emma Christiansson, Susanne Sjöquist, Christina Svensson.

Främre raden:
Hannes Vallin, Olof Forsvik, Anders Svedberg, Jakob Vallin och Micke Grundström


 

fri-125-0102-

Friggesundsskolan 2001 – 2002, Skol IF
Bilden är en kopia ur skolkatalogen.Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto kan klicka på Kungsfoto, och därmed skaffa dig ett minne för livet.

Bakre raden:
Thomas Sjöberg ”Chef”, Thomas Gill ”Brassen”, Elisabet Jonsson, Sara Edström, Elin Jonsson, Jocke ”Målskytten” Goude.

Främre raden:
Paula Fredin, Mattias Eriksson, Emil Berglund, Emma Christiansson.


 

fri-126-0102-

Friggesundsskolan 2001 – 2002, Cafeteriagruppen
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto kan klicka på Kungsfoto, och därmed skaffa dig ett minne för livet.

Bakre raden:
Emma Christiansson, Christina Svensson, Moa Olsson, Paula Fredin, Sara Backström, Lina Christiansson.

Främre raden:
Emmelie Johansson, Daniel Armstrong, Thomas Gill, Jim Tönnehag, Ida Källman

 


 

fri-127-0102

Friggesundsskolan 2001 – 2002, Personal
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto kan klicka på Kungsfoto, och därmed skaffa dig ett minne för livet.

Bakre raden:
Bo Silver, Karl-Arne Zeider, Evelina Bolin, Berit Berggren, Ulla Fredin, Elsa Frank, Mats Fahlberg, Thomas Sjöberg.

Mellersta raden:
Göran Öberg, Ulla Ohlsson, Karin Wiklund, Marcus Karlsson.

Främre raden:
Ruth Berthilsson, Nina Underdal Grindsäter, Rose-Marie Arwén, Sandra Andersson, Anne Marie Bergman, Lisa Persson, Alice Roth.


 

fri-128-2-3-7a

Friggesundsskolan läsåret 2002 – 2003, klass 7:1
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto kan klicka på Kungsfoto, och därmed skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: 

Bakre raden:
Kristian Bergström, Jennifer Eriksson, Emil Larsson, Maj-Louise Larsson, Ann-Christin Bergsman, Emil Bylund, Svante Vedin, Krister Dellhem.

Mellersta raden:
Pär Jonsson, Hanna Edström, Magdalena Sjöberg, Carolin Skoog.

Främre raden:
Fredrik Bergström, Lisa Dellenhag, Johannes Vonck Öman, Filip von Thelemann, Katarina Grindsäter, Ante Björklund.

Frånvarande: Kim Norberg.


 

fri-129-2-3-7b

Friggesundsskolan läsåret 2002 – 2003, klass 7:2
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto kan klicka på Kungsfoto, och därmed skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: Bo Silver

Bakre raden:
Bo Silver, Mattias Sallander, Anton Westberg, Simon Skytt Dempwolf, Oda Eriksson, Elina Skott, Hannah Bärlin, Erik Fjäll, Mikael Blom, Anders Ångman.

Främre raden:
Johan Lindqvist,  Elin Gill Larsson, Tomas Kristiansson, Britta Persson, Jimmy Andersson, Johanna Svedberg.


 

fri-130-2-3-8a

Friggesundsskolan läsåret 2002 – 2003, klass 8:1
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto kan klicka på Kungsfoto, och därmed skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Emil Berglund, Kristina Larsson, Elisabet Jonsson, Olof Forsvik, Sara Liw, Lotta Forsvik, Josefine Andersson, Katja Wihlgaard, Jimmie Bergström, Fredrik Andersson, Markel Jonsson.

Mellersta raden:
Jerry Fasth, Nicolina Alwandy, Christoffer Kring Tönnehag, Britta Sydh, Marie Jonsson, Jonaz Westerberg

Frånvarande: Joakim Brink och Andreas Karlsson.


 

fri-131-2-3-8b

Friggesundsskolan läsåret 2002 – 2003, klass 8:2
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto kan klicka på Kungsfoto, och därmed skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: Nina Grindsäter och Karl-Arne Zeider

Bakre raden:
Björn Lindqvist, Rikard Lignell Tallroth, Anna Flodin, Åsa Jonsson, Maria Fredin, Elsie Äng, Joakim Tönnehag, Kalle Grundström.

Mellersta raden:
Nina Grindsäter, Pär Eriksson, John Backström, Caroline  Emmerstrand, Erika Orrström, Joakim Sjöberg, Joel Lundell, Karl-Arne Zeider.

Främre raden:
Marlene Larsson, Daniel Björk, Jan Almstedt, Jakob Vallin, Johan Eriksson, Elin Sundberg.

Frånvarande: Fredrik Andersson.


 

fri-132-2-3-9a

Friggesundsskolan läsåret 2002 – 2003, klass 9:1
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto kan klicka på Kungsfoto, och därmed skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: Ulla Fredin

Bakre raden:
Torbjörn Ångman, Samuel Andersson, Gabriel Leek Röstlund, Robin Hedman, Emanuel Nilsson, Kristoffer Johansson, Jonas Eriksson.

Mellersta raden:
Marina Hedqvist, Oline Härdelin, Veronica Fjäll, Lina Christiansson, Ida Källman, Ulla Fredin.

Främre raden:
Hussein Dalal, Emma Christiansson, Andreas Danulf, Jimmy Eriksson, Emmelie Johansson, Nicklas Brolin.

Frånvarande: Bo Jörgen Liw, Mats Tönnehag och Damian Ajvaz

 


 

fri-132-2-3-9b

Friggesundsskolan läsåret 2002 – 2003, klass 9:2
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto kan klicka på Kungsfoto, och därmed skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: Tomas Sjöberg och Ann-Marie Bergman

Bakre raden:
Jonas Thimper, Jimmy Hedblom, Patrik Norman, Jimmie Brun, Mattias Eriksson, Henrik Persson, Anders Svedberg, Patrik Wallner, Simeon Albertsson.

Mellersta raden:
Thomas Sjöberg, Grels Eriksson, Sara Edström, Frida Joelsson, Micke Johansson, Fredrik Berglöf, Ann-Marie Bergman.

Främre raden:
Cecilia Bylund, Joakim Eriksson, Maja Vonck Öman, Hannes Vallin, Bettina Meinke, Björn Vedin.

Frånvarande: Annika Eriksson och Suzette Tönnehag


 

fri-133-2-3-elev

Friggesundsskolan läsåret 2002 – 2003, Elevråd
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto kan klicka på Kungsfoto, och därmed skaffa dig ett minne för livet..

Bakre raden:
Marina Hedqvist, Oda Eriksson, 7:2, Johanna Svedberg, 7:2, Jennifer Eriksson, 7:1.

Främre raden:
Jerry Fasth, 8:1, Olof Forsvik, 8:1, Jakob Vallin, 8:2, Daniel Björk, 8:2, Hannes Vallin, 9:2, Emil Larsson, 7:1.

Liggande: Simeon Albertson, 9:2.

Frånvarande: Damian Ajvaz, 9:1 och Kristoffer Johansson, 9:1.

 


 

fri-134-2-3-personal

Friggesundsskolan läsåret 2002 – 2003, Personal
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto kan klicka på Kungsfoto, och därmed skaffa dig ett minne för livet.

Bakre raden:
Bo Silver, Mats Abelson, Ceder Eriksson, Marina Hedqvist, Berit Berggren, Lars-Göran Lantz, Helena Forsell, Thomas Sjöberg.

Främre raden:
Mona Eriksson, Anne Marie Bergman, Lisa Persson, Reima Lindberg, Axelina Bäckström, Gunilla Gunnarsson.


 

fri-135-2-3-personal

Friggesundsskolan läsåret 2002 – 2003, Personal
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto kan klicka på Kungsfoto, och därmed skaffa dig ett minne för livet.

Bakre raden:
Jan-Erik Eriksson, Örjan Fridner, Roland Larsson, Karl-Arne Zeider, Alf Björklund, Katarina Andersson,  Barbro Åström, Kjell Ekelöf, Peter Strand.

Främre raden:
Ulla Ohlsson, Eva Ropponen, Evy Norman, Lillevi Forslin, Nina Grindsäter, Ulla Fredin.


 

fri-162-3-4-7

Friggesundsskolan läsåret 2003 – 2004, Klass 7
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto kan klicka på Kungsfoto, och därmed skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: Roger Töyrä och Ulla Fredin

Bakre raden:
Alexander Norman, Emmy Åström, Benny Börser, Carina Alkerud, Martin Lif, Anders Skov, Linn Persson, Emelie Skott, Erik Westman.

Mellanraden:
Christoffer Juhlin, Sara Andersson, André Forsvik, Stephanie Lust, Jannike Norin, Lars Andersson, Frida Canebro, Joakim Dolk.

Främre raden:
Roger Töyrä, Fredrik Falmår Johansen, John Karlsson, Sanna Larsson, Niklas Hedman, Klas Almstedt, Ulla Fredin.

Frånvarande: Sten-Inge Åkerlind.


 

fri-163-3-4-8a

Friggesundsskolan läsåret 2003 – 2004, Klass 8:1
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto kan klicka på Kungsfoto, och därmed skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Alf Andersson, Jennifer Eriksson, Ante Björklund, Emil Larsson, Fredrik Bergström, Svante Vedin, Emil Bylund, Krister Dellhem.

Mellanraden:
Filip von Theleman, Lisa Dellenhag, Carolin Skoog, Ann-Christin Bergsman.

Främre raden:
Pär Jonsson, Maj-Louise Larsson, Hanna Edström, Katarina Grindsäter, Magdalena Sjöberg, Kristian Bergström.

Frånvarande: Kim Norberg och Johannes Vonck Öman.


 

fri-164-3-4-8b

Friggesundsskolan läsåret 2003 – 2004, Klass 8:2
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto kan klicka på Kungsfoto, och därmed skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: Bo Silver

Bakre raden:
Mattias Sallander, Anton Westberg, Erik Fjäll, Johan Lindqvist, Simon Skytt Dempwolf, Mikael Blom, Anders Ångman.

Mellanraden:
Hannah Jonsson, Elina Brandt Skott, Johanna Svedberg, Oda Eriksson.

Främre raden:
Jessica Karlström, Britta Persson, Tomas Kristiansson, Elin Gill Larsson, Jimmy Andersson, Bo Silver.


 

fri-165-3-4-9a

Friggesundsskolan läsåret 2003 – 2004, Klass 9:1
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto kan klicka på Kungsfoto, och därmed skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Emil Berglund, Fredrik Andersson, Jonas Westerberg, Kristina Larsson, Katja Wihlgaard, Lotta Forsvik, Robert Lidberg, Olof Forsvik, Jerry Fast, Jimmie Bergström.

Främre raden:
Andreas Karlsson, Britta Syd, Marie Jonsson, Nicolina Alwandy, Sara Liw, Elisabet Jonsson. Christoffer Kring Tönnehag.

Frånvarande: Josefine Andersson och Joakim Brink.


 

fri-166-3-4-9b

Friggesundsskolan läsåret 2003 – 2004, Klass 9:2
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto kan klicka på Kungsfoto, och därmed skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: Nina Grindsäter och Karl-Arne Zeider

Bakre raden:
Jim Hedström, Rikard Lignell Tallroth, Pär Eriksson, Elsie Äng, Åsa Jonsson, Elin Sundberg, Anna Flodin, Joakim Tönnehag, Björn Lindqvist.

Mellanraden:
Nina Grindsäter, Daniel Björk, Johan Eriksson, Marlene Larsson, Jan Almstedt, Maria Fredin, Karin Hildingsson.

Främre raden:
Jakob Vallin, Joakim Sjöberg, Erika Orrström, Caroline Emmerstrand, John Backström, Karl-Arne Zeider.

Frånvarande: Kalle Grundström.


 

fri-167-3-4-elev

Friggesundsskolan läsåret 2003 – 2004, Elevråd
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto kan klicka på Kungsfoto, och därmed skaffa dig ett minne för livet.

Bakre raden:
Elin Sundberg, Caroline Emmerstrand, Sara Liw, Britta Syd, Robert Lidberg.

Främre raden:
Jan Almstedt, Sanna Larsson, Klas Almstedt, Katarina Grindsäter.

Frånvarande: John Karlsson


 

fri-168-3-4-personal

Friggesundsskolan läsåret 2003 – 2004, Personal
Bilden är en kopia ur skolkatalogen.Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto kan klicka på Kungsfoto, och därmed skaffa dig ett minne för livet.

Bakre raden:
Klaus Meinke, Salko Turkovic, Ulla Fredin,, Karl-Arne Zeider, Bo Silver.

Främre raden:
Karin Hildingsson, Axelina Bäckström, Nina Grindsäter


 

fri-136-3-4-7

Friggesundsskolan läsåret 2004 – 2005, klass 7
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto kan klicka på Kungsfoto, och därmed skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Främre raden:
Micke Svedberg, Christopher Persson, Ann Helene Larsson, Lisa Setterlind, Katarina Dellhem, Sven Forslund, Fredrik Westerberg, Mikael Persson, Mattias Svensk, Christopher Fors Jonsson, Oskar Eriksson.

Mellersta raden:
Hannah Johansson, Jessica Dahlqvist, Emely Eriksson, Christin Jonsson, Gry Eriksson, Sofia Vedin, Rickard Tönnehag, Simon Liw, Sofia Ytell.

Främre raden:
Ida Tilemo, Jessica Carlsson, Caroline Svensson, Nicolina Depwolf, Mårten Andersson, Emil Sundberg, Per Westerberg, Mattis Björklund

Frånvarande: Emma Eriksson.


 

fri-137-3-4-8

Friggesundsskolan läsåret 2004 – 2005, klass 8
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto kan klicka på Kungsfoto, och därmed skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Alexander Norman, Emmy Åström, Anders Skov, Martin Lif, Lars Andersson, Leonard Winter, Carina Alkerud, Emelie Skott, Joakim Dolk, Benny Börser

Mellersta raden:
Anne Lena Zeider Voxberg, Linn Persson, Klas Almstedt, Sara Andersson, Jannike Norin, André Forsvik, Isak Tallroth-Lignell.

Främre raden:
Stephanie Lust, Niklas Hedman, John Karlsson, Sanna Larsson, Fredrik Falmår-Johansen, Sten-Inge Åkerlind, Frida Canebro.

Frånvarande: Christoffer Juhlin, Johan Lindqvist och Erik Vestman.


 

fri-1383-4-9a

Friggesundsskolan läsåret 2004 – 2005, klass 9:1
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto kan klicka på Kungsfoto, och därmed skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden: 
Pär Jonsson, Ante Björklund, Svante Vedin, Lisa Dellenhag, Ann-Christin Bergsman, Fredrik Bergström, Jennifer Eriksson, Krister Dellhem.

Främre raden:
Maj-Louise Larsson, Katarina Grindsäter, Carolin Skoog, Hanna Hedström, Magdalena Sjöberg, Susanne Engberg.

Frånvarande:
Kristian Bergström, Emil Bylund, Flaura Dwana, Emil Larsson, Kim Norberg, Filip von Thelemann, Johannes Vonck Öman.


 

fri-139-4-5-9b

Friggesundsskolan läsåret 2004 – 2005, klass 9:2
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto kan klicka på Kungsfoto, och därmed skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Mattias Sallander, Simon Skytt Dempwolf, Mikael Blom, Johanna Svedberg, Hannah Jonsson, Oda Eriksson, Anders Ångman, Anton Westberg.

Främre raden:
Jimmy Andersson, Elin Gill Larsson, Tomas Kristiansson, Britta Persson, Elina Brandt Skott, Erik Fjäll.


 

fri-140-4-5-elev

Friggesundsskolan läsåret 2004 – 2005, Matråd
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto kan klicka på Kungsfoto, och därmed skaffa dig ett minne för livet.

Johanna Svedberg, Sanna Larsson och Christoffer Jonsson.


 

fri-141-4-5-elev

Friggesundsskolan läsåret 2004 – 2005, Elevråd
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto kan klicka på Kungsfoto, och därmed skaffa dig ett minne för livet.

Bakre raden:
Klas Almstedt,vice ordförande, Sofia Ytell, Katarina Grindsäter, sekreterare, Hanna Edström, vice ordförande, Anton Westberg, ordförande.

Främre raden:
Magdalena Sjöberg, Sanna Larsson, Caroline Svensson, Katarina Dellhem.


 

fri-142-5-6-7a

Friggesundsskolan läsåret 2005 – 2006, klass 7
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto kan klicka på Kungsfoto, och därmed skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: Karl-Arne Zeider

Bakre raden:
Robert Lindqvist, Agnes Lund, Rosa Linda Westberg, Towa Albinsson, Felicia Persson Sjöberg, Jonas Brandt, Martin Saxlind.

Mellersta raden:
Karl-Arne Zeider, Frida Flodin, Henrik Lust, Elisabet Ytell, Emil Berggren, Kalle Lindqvist, Anders Jonsson.

Främre raden:
Ruth Sjödin, Emma Sundberg, Martin Dässman, Alexander Johansson, Ida Gill Larsson, Julia Frykman.


fri-143-5-6-8

Friggesundsskolan läsåret 2005 – 2006, klass 8
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto kan klicka på Kungsfoto, och därmed skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: Anders Jonsson

Bakre raden:
Oskar Eriksson, Sven Forslund, Lydia Ann Helene Larsson, Mikael Persson, Pasant Omar, Emely Eriksson, Emma Eriksson, Mikael, Svedberg, Christoper Persson.

Mellersta raden:
Anders Jonsson, Mattias Svensk, Fredrik Westerberg, Hannah Carolina Johansson, Sofia Vedin, Sofia Ytell, Rickard Tönnehag, Shimon Liw.

Främre raden:
Mårten Andersson, Ida Tilemo, Emil Sundberg, Nicolina Dempwolf, Jessica Karlsson, Katarina Dellhem, Mattis Björklund.

Frånvarande: Christopher Fors Jonsson och Lisa Setterlind.


 

fri-144-5-6-9

Friggesundsskolan läsåret 2005 – 2006, klass 9
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto kan klicka på Kungsfoto, och därmed skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Benny Börser, Isak Tallroth-Lignell, Alexander Norman, Martin Liw, Klas Almstedt, Joakim Dolk, Anders Skov.

Mellersta raden.
Emelie Skott, André Forsvik, John Karlsson, Linn Persson, Carina Alkerud.

Främre raden:
Jannike Norin, Sara Andersson, Frida Canebro, Nina Jonsson, Sanna Larsson, Stephanie Lust.

Frånvarande:
Lars Andersson, Rasmus Eriksson, Fredrik Falmår, Niklas Hedman, Christoffer Juhlin, Johan Lindqvist, Leonard Winter, Emmy Åström


 

fri-145-5-6-elev

Friggesundsskolan läsåret 2005 – 2006, Elevråd
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto kan klicka på Kungsfoto, och därmed skaffa dig ett minne för livet.

Bakre raden:
Jonas Skott, Christopher Persson, Mikael Svedberg, vice ordförande

Främre raden:
Katarina Dellhem, Felicia Persson Sjöberg, Klas Almstedt, ordförande, Nina Jonsson, 2:a vice ordförande, Sanna Larsson.

Frånvarande: Emely Eriksson


 

fri-146-5-6-mat

Friggesundsskolan läsåret 2005 – 2006, Matråd
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto kan klicka på Kungsfoto, och därmed skaffa dig ett minne för livet.

Sanna Larsson, Christoffer Fors Jonsson och Elisabeth Ytell.

 


 

fri-147-5-6-personal

Friggesundsskolan läsåret 2005 – 2006, Personal
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto kan klicka på Kungsfoto, och därmed skaffa dig ett minne för livet.

Bakre raden:
Markus Apelgren, Örjan Fridner, Ulla Fredin, Karl-Arne Zeider, Anders Jonsson.

Främre raden:
Anna-Lena Zeider Woxberg och Ann-Marie Bergman


 

fri-148-6-7-7a

Friggesundsskolan läsåret 2006 – 2007, klass 7
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto kan klicka på Kungsfoto, och därmed skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: Ulla Fredin, Eva Ropponen och Maria Blom

Bakre raden:
Marica Dolk,Alexander Goude, Cecilia Persson, Andreas Edström, Frida Nilsson, Fredrik Alkerud, Sara Fredlund, Andrea Larsson, Viktor Ahlbom, Andreas Elfwing.

Mellersta raden:
Tobias Källman, Johanna Kristiansson, Emma Vedin, Andreas Ahlberg, Beatrice Larsson, John Dässman, Jessica Björkman, Ulla Fredin.

Främre raden:
Eva Ropponen, Hanna Hjelm, Per-Erik Bergsman, Linn Nordvall Dässman, Linnea Fredin, Mikael Andersson, Lina Lund, Maria Blom.

Frånvarande: Johan Albinsson, Agnes Hedberg och Joacim Svensk.


 

fri-149-6-7-8

Friggesundsskolan läsåret 2006 – 2007, klass 8
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto kan klicka på Kungsfoto, och därmed skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: Urban Andersson och Karl-Arne Zeider

Bakre raden:
Martin Saxlind, Jonas Brandt, Emil Berggren, Henrik Lust, Agnes Lund, Sigurd Hoffman Watanawilai, Kalle Lindqvist, Robert Lindqvist.

Mellersta raden:
Alexander Johansson, Ruth Sjödin, Felicia Persson Sjöberg, Emma Sundberg, Joakim Söderlund, Martin Dässman, Malin Johansson, Amir Siljavaara-Makhfi, Emma Johansson.

Främre raden:
Urban Andersson, Frida Flodin, Julia Frykman, Ida Gill Larsson, Towa Albinsson, Linda Rosa Westberg, Sara Stadin, Karl-Arne Zeider


 

fri-150-6-7-9

Friggesundsskolan läsåret 2006 – 2007, klass 9
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto kan klicka på Kungsfoto, och därmed skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: 

Bakre raden:
Mattias Svensk, Sven Forslund, Ann Helene Larsson, Mattis Björklund, Jim Söderlund, Emma Eriksson, Mårten Andersson, Fredrik Westerberg.

Mellanraden:
Christin Jonsson, Emil Sundberg, Katarina Dellhem.

Främre raden:
Mikael Svedberg, Hannah Johansson, Nicolina Dempwolf, Ida Tilemo, Jessica Karlsson, Emely Eriksson, Rasmus Eriksson.

Frånvarande: Sofia Vedin, Kristoffer Pettersson, Mikael Persson, Oskar Eriksson.


 

fri-151-6-7-elev

Friggesundsskolan läsåret 2006 – 2007, Elevråd
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto kan klicka på Kungsfoto, och därmed skaffa dig ett minne för livet.

Bakre raden:
Frida Flodin, Andreas Edström, Emma Wedin, Caroline Backström, Melina Dolk, Kattis Dellhem, ordförande, Emely Ericsson, sekreterare.

Främre raden:
Tula-Lina Jonsson, Markus Persson, Frida Persson, Dennis Setterlind, Andreas Ahlberg.


 

fri-152-6-7-mat

Friggesundsskolan läsåret 2006 – 2007, Matråd
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto kan klicka på Kungsfoto, och därmed skaffa dig ett minne för livet.

Bakre raden:
Anna Lindqvist, Alice Persson, Melina Dolk, John Dässman, Alexander Johansson.

Främre raden:
Kenny Jonsson, Robin Larsson, Niklas Lindqvist, Beatrice Larsson.


 

fri-153-6-7-personal

Friggesundsskolan läsåret 2006 – 2007, Personal
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto kan klicka på Kungsfoto, och därmed skaffa dig ett minne för livet.

Bakre raden:
Roland Larsson, Karl-Arne Zeider, Annica Eriksdotter, Eva Ropponen, Ulla Fredin, Leif Svensk.

Främre raden:
Maria Blom, Urban Andersson, Ann-Marie Bergman, Katarina Skytt-Svensk, Alf Björklund


 

fri-154-7-8-7

Friggesundsskolan läsåret 2007 – 2008, klass 7
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto kan klicka på Kungsfoto, och därmed skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: 

Bakre raden:
André Norberg, Linus Johansson, Oskar Dellhem, Joel Berggren, Anna Lindqvist, Johan Eriksson, Per Ullberg, Johan Persson.

Mellanraden:
Alexander Brink, Sara Bergström, Daniel Saxlind, Tula-Lina Jonsson, Ida Johansson, Linus Jonsson.

Främre raden:
Marcus Sjödin, Alice Persson, Martin Newberg, Beatrice, Dahlgren, Caroline Backström, Simon Brink.

Frånvarande: Anton Vedin.


 

fri-155-7-8-8

Friggesundsskolan läsåret 2007 – 2008, klass 8
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto kan klicka på Kungsfoto, och därmed skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: Maria Blom

Bakre raden:
Emil Svensson, Andreas Elfwing, Johan Mårtens, Marica Dolk, Frida Nilsson, Andreas Edström, Tobias Källman, Fredrik Alkerud, Alexander Goude.

Mellanraden:
Mikael Andersson, Jessica Björkman, Emma Vedin, Beatrice Larsson, Linn Nordvall Dässman, Johanna Kristiansson, Lina Lund, Johan Albinsson, Andrea Larsson.

Främre raden:
Hanna Hjelm, Per-Erik Bergsman, Linnéa Fredin, John Dässman, Cecilia Persson, Olov Ridderstråle, Sara Fredlund, Maria Blom.

Frånvarande:
Alex Goude, Agnes Hedberg, Joacim Svensk, Andreas Ahlberg, Ronja Tönnehag.


 

fri-156-7-8-9

Friggesundsskolan läsåret 2007 – 2008, klass 9
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto kan klicka på Kungsfoto, och därmed skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: 

Bakre raden:
Robert Lindqvist, Sigurd Hoffman Wantanawilai, Kalle Lindqvist, Alexander Johansson, Jonas Brandt, Emil Berggren, Henrik Lust, Martin Sxlind.

Mellanraden:
Rosa Linda Westberg, Sara Stadin, Joakim Söderlund, Martin Dässman, Towa Albinsson, Ida Gill Larsson, Amir Siljavaara-Makhifi.

Främre raden:
Frida Flodin, Emma Johansson, Ruth Sjödin, Julia Frykman, Felicia Persson Sjöberg, Agnes Lund.

Frånvarande: Emma Sundberg.


 

fri-157-8-9-7

Friggesundsskolan läsåret 2008 – 2009, klass 7
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto kan klicka på Kungsfoto, och därmed skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: 

Bakre raden:
Andreas Alkerud, Kevin Bergkvist, Sandra Strand, Melina Dolk, Markus Persson, Elin Eriksson, Linn Källman, Pär Björk, Lisa Fredlund, Frida Brink.

Främre raden:
Kenny Jonsson, Oscar Lust, Hannah Walter, Victor Larsson, Felicia Grindsäter, Villemo Nordvall Dässman, Esteban Rojas Delgado.

Frånvarande: Jon Sallander.


 

fri-160-8-9-8

Friggesundsskolan läsåret 2008 – 2009, klass 8
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto kan klicka på Kungsfoto, och därmed skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: 

Bakre raden:
Simon Bolin Sundqvist, Johan Eriksson, Linus Johansson, Anna Lindqwist, Alice Persson, Daniel Saxlind, Marcus Sjödin, Joel Berggren, Per Ullberg, Johan Persson.

Främre raden:
André Norberg, Ida Johansson, Beatrice Dahlgren, Caroline Backström, Alexander Brink, Sara Bergström, Martin Newberg.

Frånvarande:
Simon Brink, Oskar Dellhem, Linus Jonsson, Tula-Lina Jonsson, Elzbieta Otczyk, Anton Vedin.


 

fri-158-8-9-9

Friggesundsskolan läsåret 2008 – 2009, klass 9
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto kan klicka på Kungsfoto, och därmed skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: 

Bakre raden:
Fredrik Alkerud, Andreas Elwing, John Dässman, Cecilia Persson, Andreas Ahlberg, Agnes Hedberg, Jessica Björkman, Sara Fredlund, Frida Nilsson, Marica Dolk, Alex Goude, Tobias Källman.

Mellanraden:
Olov Ridderstråle, Andrea Larsson, Hanna Hjelm, Linnéa Fredin, Johanna Kristiansson, Lina Lund, Mikael Andersson, Per-Erik Bergsman.

Främre raden:
Johan Mårtens, Ronja Tönnehag, Andreas Edström, Linn Nordvall Dässman, Alexander Goude, Beatrice Larsson Emma Vedin.

Frånvarande: Johan Albinsson och Joacim Svensk.


 

fri-159-8-9-elev

Friggesundsskolan läsåret 2008 – 2009, Elevrådet
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto kan klicka på Kungsfoto, och därmed skaffa dig ett minne för livet.

Olov Ridderstråle, Frida Nilsson, Alexander Brink, Beatrice Larsson, Emma Wedin, Markus Persson, Marcus Sjödin och Anders Edström.


 

fri-161-8-9-personal

Friggesundsskolan läsåret 2008 – 2009, Personal
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto kan klicka på Kungsfoto, och därmed skaffa dig ett minne för livet.

Leif Svensk, Karl-Arne Zeider, Helene Nygård, Eva Ropponen, Madelaine Klingestam, Katarina Skytt Svensk och Peter Högdal.


 

fri-174-14-15-1

Friggesundsskolan läsåret 2014 – 2015, klass 1
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: 

Bakre raden:
Thea Lindqvist, Wilmer Höglund, Minna Karlsson, Molly Ljung, Wille Kring.

Främre raden:
Elis Hansson, Emmy Mattsson, David Ranameramullage, Lukas Lindqvist.

Frånvarande: Kim Johnsson.


 

fri-175-14-15-2

Friggesundsskolan läsåret 2014 – 2015, klass 2
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: 

Bakre raden:
Nilas Nordin, Klara Kristiansson, Gia Ekengren, Pontus Norell, Nils Nyberg, Henrik Sandin, Isak Nordh, Jonas Eriksson.

Främre raden:
Gustav Ulander, Agni Ödeving Persson, Matilda Sarkkinen, Simone Hall, Sanna Löfstrand, Macks Ekengren.


 

fri-176-14-15-3

Friggesundsskolan läsåret 2014 – 2015, klass 3-4
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: 

Bakre raden:
Maja Kristiansson, Vilma Bergström, Gry Bergström, Norah Backström, Pontus Olsson, Leo Stenberg, Mattias Markusson.

Mellanraden:
Stella Karlsson, Joleené Riggo, Malin Sarkkinen, Julia Lindgren, Sirie Sundin, Leon Ekengren, Isabelle Andersson.

Främre raden:
Max Stenberg, Ida Olofsson, Timjan Björklund, Vilda Björklund, Denise Walter, Axel Olofsson.

Frånvarande: Klara Berglund och Emma Gill.


 

fri-177-14-15-5-6

Friggesundsskolan läsåret 2014 – 2015, klass 5-6
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: 

Bakre raden:
Ella Bergström, Karl Nyberg, Julia Sandin, My Persson, Nora Lindqvist, Thelma Nordin, Linus Lund, Klara Olofsson, Tilde Jonsson.

Främre raden:
Tindra Bergström, Albin Gill, Felicia Jonsson, Anja Sundell, Diana Ranameramullage, Emilia Källman, Douglas Mickelsson.

Frånvarande: Philip Andersson.


 

fri-178-15-16-1-2

Friggesundsskolan läsåret 2015 – 2016, klass 1-2
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: Urban Andersson

Bakre raden:
Wilmer Höglund, Lukas Lindqvist, Hjalmar Brun, Emil Mellqvist, Molly Ljung, Minna Karlsson, Thea Lindqvist, Wille Kring.

Mellanraden:
Elias Hansson, Kim Johnsson, David Ranameramullage, Linus Lindqvist, Mattias Sundell, Isak Jonsson, Emmy Mattsson.

Främre raden:
Urban Andersson, Nora Persson, Enya Johansson, Stina Löfstrand, Emmy Ekelöf, Hjalmar Jonsson.


 

fri-179-15-16-3

Friggesundsskolan läsåret 2015 – 2016, klass 3
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: Berit Berggren

Bakre raden:
Jonas Eriksson, Macks Ekengren, Gustav Ulander, Henrik Sandin, Pontus Norell, Gia Ekengren, Klara Kristiansson, Nilas Nordin, Isak Nordh.

Främre raden:
Berit Berggren, Matilda Sarkkinen, Sanna Löfstrand, Timjan Björklund, Simone Hall, Agni Ödeving Persson, Nils Nyberg.


 

fri-180-15-16-4-6

Friggesundsskolan läsåret 2015 – 2016, klass 4-6
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: Madeleine Markusson

Bakre raden:
Karl Nyberg, My Persson, Maja Kristiansson, Emilia Källman, Douglas Mickelsson, Felicia Jonsson, Mattias Markusson, Vilma Bergström, Gry Bergström, Tindra Bergström, Linus Lund.

Mellanraden:
Leo Stenberg, Malin Sarkkinen, Diana Ranameramullage, Sirie Sundin, Emma Gill, Leon Ekengren, Norah Backström, Pontus Olsson, Madeleine Markusson.

Främre raden:
Julia Lindgren, Ida Olofsson, Axel Olofsson, Vilda Björklund, Denise Walter, Max Stenberg.


 

fri-170-16-17-1

Friggesundsskolan läsåret 2016 – 2017, klass 1
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: Caroline Backström

Bakre raden:
Caroline Backström, Atle Backström, Hanna Hansson, Alma Ringqvist, André Hall, Maja Grönlund Persson, Selma Eriksson, Era Tano, Lova Höglund, Benedict Isaak.

Frånvarande: Oliver Slezak, Einar Tykosson, William Ulander.


 

fri-171-16-17-2-3

Friggesundsskolan läsåret 2016 – 2017, klass 2-3
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: Britt Marie Carlberg

Bakre raden:
Wille Kring, Wilmer Höglund, Natalie Westergren Matla, Lukas Lindqvist, David Ranameramullage, Minna Karlsson, Hjalmar Brun, Thea Lindqvist.

Mellanraden:
Britt Marie Carlberg, Emil Mellqvist, Isak Jonsson, Kim Johnsson, Emmy Mattsson, Elias Hansson, Molly Ljung.

Främre raden:
Mattias Sundell, Nora Persson, Linus Lindqvist, Hjalmar Jonsson, Stina Löfstrand, Enya Johansson, Emmy Ekelöf.


 

fri-172-16-17-4

Friggesundsskolan läsåret 2016 – 2017, klass 4
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare:

Bakre raden:
Isak Nordh, Jonas Eriksson, Henrik Sandin, Pontus Norell, Gia Ekengren, Gustav Ulander, Macks Ekengren, Klara Kristiansson, Nilas Nordin.

Främre raden:
Sanna Löfstrand, Zuhal Zuhal, Simone Hall, Timjan Björklund, Matilda Sarkkinen, Emil Eriksson.

Frånvarande: Nils Nyberg.


 

fri-173-16-17-5-6

Friggesundsskolan läsåret 2016 – 2017, klass 5-6
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: Madeleine Markusson

Bakre raden:
Maja Kristiansson, Vilma Bergström, Stella Karlsson, Mattias Markusson, Malin Sarkkinen, Norah Backström, Rustam Rustam, Gry Bergström.

Mellanraden:
Madeleine Markusson, Denise Walter, Sirie Sundin, Julia Lindgren, Ida Olofsson, Leo Stenberg, Pontus Olsson.

Främre raden:
Leon Ekengren, Max Stenberg, Vilda Björklund, Emma Gill, Axel Olofsson.


Det saknas fortfarande många skolkort och många namn och kanske har även uppgifter blivit felaktiga.

Därför vill vi att du rättar oss när du ser att något blivit fel och hjälper oss att hitta fler skolkort så att vi kan dokumentera skolans elever ännu bättre.

Längst ner på den här sidan kan du lämna kommentarer. Gäller det en hel skolklass kan du kopiera texten med barnens namn och sedan klistra in alltsammans i kommentarfältet. Där kan du sedan ta bort eller ligga till uppgifter om du vill, innan du skickar det till oss.

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo eller Swisha till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

11 kommentarer

 1. Friggesundsskolan 2000 – 2001, klass 7:1
  Johan Backström ska vara John Backström.

 2. Friggesunds skolan 1961 klass 1 Ulla Berntsson inte Bengtsson.

  1963-64 klass 3-4 Bakre raden Karlsson …kan vara Bernt
  Mellanr. Yvonne Forslund, Eva Eriksson , Christina Eriksson, Eva Lusth,
  Tredje r. 5:e Christina Christissen??? Danskt efternamn…

  1964-65 klass 4-5 Främre raden Solveig Eriksson tror jag.

  Hoppas det hjälper något när jag äntligen hitta rätt.

  Med vänlig hälsning
  Märit

 3. 63-64 Friggesundsskolan år 3-4 längst ner till höger är jag, Lennart Faxå.

  1. Hej Lennart.
   Tack, det var bra att jag fick ditt namn. Nu är det fixat.
   Hälsningar
   Åke Nätterö

 4. 1964 klass 6 främre raden längst till höger är Lasse Bergström, bakre raden står det Per- Anders Dahlkvist men jag får det till att vara Göran Lund.

  1963-64 klass 3-4 tredje raden nr 5 ska vara Kristina Kristensen

 5. Klass 1 friggesund skolan år 1986-87 heter en tjej inte Madeleine Dässman utan Ellinor Dässman

  1. Hej Anneli,
   vad snäll du är som berättar att det har blivit fel så att jag får möjlighet att rätta till det.
   Nu är det gjort. Har du några skolkort som vi saknar får du gärna hjälpa oss med det.
   Tack och hej
   Åke Nätterö

 6. Jag är med på fotot för Friggesundsskolan 2001 – 2002, Klass 8:1, Damian Ajvas. Mitt efternamn är Ajvaz. Intressant att se sig själv för 16 år sedan! Mycket har hänt sedan dess! Tack för all möda ni lägger ner, Damian

  1. Hej Damian, visst är det kul och se hur och se hur vi förändras. Nu har du fått ditt efternamn rättstavat i alla fall.
   Tack för att du hörde av dig, hälsningar, Åke

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *