Glada – Hudik på 1870-80-talet

Bilder och tankar från 1880-talets Hudiksvall


Historien om Marknaden i Hudiksvall, av Lennart Ersson


Läs om Hudiksvall och Hudiksvalls stad på Wikipedia


Läs om julskyltning på Wikipedia


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan.

 

Ordningsregler inför marknade i Hudiksvall 1863


HUDIKSWALLS WECKOBLAD 12/9 1863

Kungörelse

   
Om nu någån tycker att det är svårt att läsa texten från 1863 så har Viveca Sundberg renskrivet den

Kungörelse 1863

I afseende på infallande Frimarknad här i Staden den 16, 17 och 18 i denna månad, warder jemte påbjudande af marknadsfrid under nämnde tid, till behörigt iakttagande kungjordt, som följer:

1:o Hwilken som, under den tid marknaden påstår, föröfwar buller, owäsende eller slagsmål, pliktar efter Lag, med serskildt afseende å den brutna marknadsfriden.

2:o En hwar erinras, att å Stadens gator och torg köra och rida sakta; och skall den, som sådant uraktlåter, eller lemnar sin häst med körredskap lös utan tillsyn, plikta Fem Riksdaler.

3:o Der någon af wårdslöshet eller öfwerdåd kör eller rider omkull den, som till fot färdas, är han förfallen till Tjugu Riksdalers bot.

4:o Ibland den mängd hästbytare, som wanligtwis besöka marknaden och hwilkas antal i sednare tider allt mer och mer tilltagit, har den osed sig inrotat, att de dels med långa tömmar köra hästarna framför sig, utan att i trängseln gifwa akt på personer, som wandra förut och hwilka ofta äro i fara att blifwa skadade, dels med sina hästar sammanskocka sig på gatorne och uppgöra byten, till hinder och uppehåll för andre trafikerande; och warder till förekommande af slikt oskick, allt byte med hästar å Stadens gator och torg förbjudet wid vite af Fem Riksdaler; och åligger, wid enahanda vite, dem, som å gatorne föra hästar, att med grimma eller betsel leda dem wid hufwudet.

5:o Alla krogar, källare och ölstugor skola efter klockan Nio om aftnarne wara tillslutne, wid vite af Fem Riksdaler för huswärden och Twå Riksdaler och Femtio öre för den, som utan att äga qwarter, uppehåller sig å sådana ställen efter nämnde tids förlopp.

6:o Den, som ofredar Wakten med hot eller smädesord, under utöfningen af dess tjenst, gör sig förfallen till Fem Riksdalers böter; hwarjemte erinras om det strängare answar, som i allmän författning är stadgadt för waktens öfwerfallande med slagsmål eller annat wåld; och på det okunnighet ej må kunna förebäras, hwilka såsom Waktkarlar biträda, äro desse försedde med serskilte tjenstetecken, som utmärka deras befattning.

7:o Allt tobaks-rökande å gård eller gata, ware sig med pipa eller cigarr, är, enligt den för Staden fastställde Brandordning, uttryckligen förbjudet wid bot af Fem Riksdaler ellt Riksmynt.

Hudikswalls Rådhus den 7 September 1863

Magistraten

De utaf Stadens Innewånare eller främmande Marknadsbesökande, som instundande Frimarknad här i Staden önska att å torget erhålla Ståndplatser, äga att i sådant afseende anmäla sig hos Rådmannen Pehr Lundberg; börande dock dylik anmälan, få widt afseende derå skall göras, wara werkstäldt innan klockan 8 Tisdags morgonen den 15:de i denna månad.

Hudikswalls Rådhus den 7 September 1863

Magistraten

Bilder och renskrift: Viveca Sundberg

Kunde inte låta bli att återge dessa ordningsregler som gällde om man ämnade besöka marknaden i Hudiksvall 1863.

 


Karta daterad 1857, lånad från Hudiksvalls – Kommun Nya & Gamla Bilder.
Lägg märke till att det finns en läderfabrik vid Nedre Stads Qvarn, ägare C. E. Schilling

Översvämningar hotar Hudiksvall
Om man gräver ut kvarndamen vid Nedre Stads Qvarn/Överås, skulle man få en hålldamm så att vattnet från Hornån aldrig mer behöver bli ett hot för staden. Bara som ett tips.


HUDIKSVALLSPOSTEN DEN 4/2 1865
(Insänt)  

Gamla öldrickare

Sedan det s.k. Bäjerska öl, härwarande bryggeri gunstbenäget utsläpper till förtäring i staden, en längre tid warit och ännu fortfarande är af serdeles dålig beskaffenhet, hafwa några personer öfwerenskommit att ej, och intill dess det blifwit hwad det borde wara, samt särdeles med hänsyn till det höga priset, alltid skulle wara, förtära något däraf. Anledningen med detta offentliggörande är, att även andra personer, som gerna dricker werkligt bäjerskt öl, och som förmodligen kommit underfund med hur dåligt detta är, må kunna ingå i denna öfwerenskommelse.

Källa: Kungliga Biblioteket
Avskrift: Viveca Sundberg
HUDIKSVALLSPOSTEN DEN 8/8 1868

Auktionskammaren 

Tisdagen den 11 Augusti kl. 12 midd. Försäljes på Stadens Rådhus owillkorligen  Handl. L. D. Piranders går och tomter under N:o 18 och 19 i 3:dje qwarteret, hwika först utbjudes i 3:ne rop eller sålunda:

1:o Westra delen af tomten N:o 18 till halfwa portgången, med derå uppförda byggnader,
2:o den östra delen af samma tomt, med derå uppförda byggnader med BRYGGERI:

3:o tomten N:o 19, sedan utbjudes det hela då det högsta anbudet tillsammanräknadt blifwer antaget, Gården N:o 34 med tomt i 3:dje qwarteret; Sjöboden N:o 35 wid Sundskanalen;

Hudikswall den 32 Juli 1868

Auktionskammaren 

Källa: Kungliga Biblioteket
Avskrift: Viveca Sundberg


Hudiksvallsposten den 16 december 1871


HUDIKSVALLSPOSTEN DEN 16/1 1875

Härwarande bryggeri har under nyss förflutna år undergått en större reparation såwäl till det yttre som i det inre. Så hafwa de twenne gamla och otillräckliga pannorna blifwit utbytta mot twenne nya, rymmande, den större 2,500 och den mindre 2,100 kannor, eller tillsammans 1,600 kannor mer än de gamla, af hwilka den större mätte 1,700 och den mindre 1,300 kannor. Genom denna betydliga tillökning i redskapens storlek äfwensom genom möjligheten att brygga äfwen under sommaren, anses öltillwerkningen hädanefter kunna uppbringas till den punkt, att tillgången skall fullt motsvara den under de sista åren alltjemt ökade efterfrågan.

Källa: Kungliga Biblioteket
Avskrift: Viveca Sundberg


Hudiksvallsposten den 19 juni 1875


HUDIKSVALLSPOSTEN DEN 13/3 1878

Hudikswalls Tullkammares berättelse om handel 1877

Handlande finnas 37 st., hwaraf 3 idka grosshandel. Dessutom finnas 2 bolag, som bedrifwa träwarurörelse, 1 mekanisk werkstad, 2 snusfabriker, 1 läderfabrik, 1)1 bryggeri, 1 winfabrik, 1 snickerifabrik, 1 ångbageri, 1 färgeri och 2)1 garfweri samt å kringliggande socknar 9 jernbruk, hwaraf 1 tillwerkar bessemerstål, 1 snickerifabrik, 1 fabrik för tillwerkning af patentpapp af trämassa och 1 mekanisk werkstad. Inom stadens område finnes ett skeppswarf, hwarå likwisst intet fartyg under året nybyggts.

1) Hudiksvalls bryggeriaktiebolag, äg. disponent O. Östman, verkst. dir. Fr. Östman
2) Garveri: Alfr. Åhs

Se sockenbilder/Hudiksvall.


Under slutet av 1870-talet drabbades staden av två större bränder


Västra stadsdelen efter branden den 7 september 1878.
Området från Stora kyrkogatan norrut till Salutorget lades i aska, inalles 34 gårdar.
Källa: Västertull, Hudiksvalls Museum 1980. sid 9.Stadsbranden den 15 oktober 1879.
Branden startade i ett uthus strax bakom rådhuset. 21 gårdar jämnades med marken och ett 50-tal familjer blev hemlösa. Under 1880-talet återuppbygdes området och i stora drag har det samma utseende än i dag. I bildens högra kant syns stadshuset, sedemera stadshotellet, och fokskolan.
Bilden togs från kyrktornet efter branden
Källa: Centrala staden. Hälsinglands Museum 1982. Sid. 71


Vi närmar oss slutet av 1800-talet
och alla vill nu ha nymodigheter som spisar att laga sin mat på och kaminer att värma upp sina hem med. Kakelugnar fanns redan. För att tillgodose detta nya behov startar år 1877 Tunbacka Gjuteriförening sin verksamhet.


Karta över Tunbacka verkstadsområde ritad av Kommissionslantmätare L G Söderblom 1894

Ända fram till år 1895 utgjorde nuvarande Järnvägsgatan gräns mellan Hudiksvalls stad och Hälsingtuna socken. Detta år inkorporerades Tunbacka med staden. Området dominerades av institutionsbyggnader. Redan i slutet av 1800-talet hade Filatelikyrkan uppförts. År 1911 invigdes läroverket och Tunbacka servicehus byggdes i mitten av 1970-talet.
Källa: Underlag för centrumplan 1996. Sid 64.


Hudiksvallsposten den 30 maj 1877


Hudiksvallsposten den 21 aaugusti 1878
Landsbruksmötet i Delsbo


Bland Tunbacka Gjuterivaror märks matlagningsapparater och jernspislar


Hudiksvallsposten den 21 januari 1882


Hudiksvallsposten den 19 april 1884


Adolf Fredrik Lagergren * 15/7 1841 i Motala. Gift 31/7 1888 † 15/7 1903 4:e Kv 48 i Hudiksvall


GEFLEPOSTEN DEN 3/3 1885

I Tunbacka, som kan anses som en mellanlänk mellan Hudiksvalls stad och Åvik, uppgår fastighetsvärdet till cirka 70,000 kronor, fördelade på 10 fastigheter. Som bevis på lifaktig affärsverksamhet derstädes må nämnas, att der finnas mekanisk verkstad, färg- och tapethandel, möbelhandel, kryddkramhandel, garnhandel, skräddare, skomakare, slagtare, bokbindare, målare, snickare, pistolsmed och till och med fotograf.

Der är ock belägen ortens rymligaste samlingslokal: Sjömanskapellet.

Källa: Kungliga Biblioteket
Avskrift: Viveca SundbergBild från Bukowskis. Slaglåsrevolver, 1800-talets andra hälft, av Anders Johannesson.


Hudiksvallsposten 4 april 1894


Anders Johansson Pistolsmed i Hudiksvall

Anders Johannisson * 18/9 1834 i Ödestugu, Småland. Pistolsmed. † 25/1 1915 1:a Kv 87, Hudiksvall. Gift 23/2 1856 med Maja Katarina Johannisdotter * 30/6 1840 i Ödestuga, Småland. † 19/9 1919. Hudiksvall
Augusta Albertina * 23/11 1857. Gift, trävaruhand. Sörensen † 28/6 1928 i Hudiksvall
Ida Vilhelmina * 27/5 1860. Gift, med handlare Hugo Almgren. † 15/7 1908 i Hudiksvall


Hudiksvallsposten 14 september 1889


HUDIKSVALLS ALLEHANDA 17/12 1889

Inför julhandeln 1889

I butikerna i vår stad utbreder man nu för allmänhetens ögon hvad man har vackrast och bäst för att såmedels locka till inköp. Vi gjorde i går kväll som hastigast en titt hos våra annonsörer och beslutade redogöra för våra iakttagelser dels för att uppmuntra allmänheten till inköp hos just dem, dels för att låta dem, som icke annonserat hos oss, se sina färgrika artiklar genom afundens gröna glasögon.

»Glöm ej att först göra ett besök i Nya Bokhandeln!» uppmanar denna i sin annons. Vi glömde det ej. Vi gingo dit. Böcker i långa rader, parfymer och galanteriartiklar, musikinstrument af alla upptänkliga slag. Kan man själf spela, nog kan man med Nya bokhandelns tillhjälp få »harmoni i hemmet».

Och i närheten cigarrhandlare Edvard Pettersson. Hans specialitet är naturligtvis »rökelse», och för föreningen mot tobaken är har förvisso ingen persona grata. Men han har på sitt expositionsbord en mängd andra rara saker, som våldsamt fresta, bland annat små trefliga rökställ, en samling af de näpnaste småsaker lämpliga till julpresenter, eleganta glasmålningar o.s.v.


Hudiksvallsposten 1 oktober 1887

Ett stycke längre bort finnes en affärsman, som lefver på att »skinna sin nästa». Ja, förstå oss rätt, det är om bundtmakare Axel Pettersson vi tala, och han gör ju, som titeln angifver, i skinnvaror. Vill du köpa en julklapp, som skall hålla någon kär person varm om hjärtat, gå till Axel Pettersson.


Hudiksvallsposten 11 juni 1887

Men har du någon kär person, som redan är varm om hjärtat, smid då medan det är varmt. Midt emot honom bor J. Ax. Öberg, som bl.a. annonserar om förlofningsringar och andra guldpjäser, och af hvars silfver du kan erhålla fina saker i utbyte mot ditt eget myntade. Det är farligt att gå in dit, om man har en snål börs, ty frestelser vinka öfverallt i blänkande metall af alla former och gnistrande stenar i hvarjehanda infattning.


Hudiksvallsposten 14 november 1888

Lyckas man emellertid slita sig ifrån den frestelse, som hans butik strålar ut redan på gatan, på faller man så lätt i charybdis, på andra sidan. Där bjuder G. Lundin på »dvärgarnes daglans» fint arbetad, och guldett lockar ju nu som allt sedan den aflägsnade forntidsnatt människors barn.


Hudiksvallsposten 12 juni 1889


Hudiksvallsposten 9 oktober 1889

Skulle någon emellertid ej till julklapp ha lust att köpa äkta metaller och stenar, kan han gå förbi båda dessa frestare och i stället in till Mattsson & Andersson. Flyger hans öga vid inträdet midt genom butikerna, möter det längst fram en samling, de vackraste vaser och dylika artiklar, som pryda förträffligt ett litet snyggt rum. För öfrigt finnes där små trefliga saker och en stor uppsättning lampor.


Hudiksvallsposten 23 november 1889

När man ska välja lampor kan man emellertid också titta in till G. Ahlbom, och man skall finna, hvad man söker, och skulle man önska porslins- eller glassaker af läcker såväl som af mer stark beskaffenhet torde ett besök hos G. Mossberg bringa en i både valet och kvalet, ty han har hvarjehanda att välja på.

Hvarken böcker, musikinstrument, pälsvaror, guld eller glas tilltalar dig? Kanske manufakturvaror? Vår annonsafdelning kan äfven i så fall vara vägvisare.


Hudiksvallsposten 31 mars 1888

Werner Larsson kan fylla äfven långt gående anspråk i den vägen. Han har medel att göra ett hem trefligt och en människa snygg, och allt är af bästa kvalité, hvilket är bäst af alltsammans.


Hudiksvalls Allehanda 14 oktober 1887

Ett stycke längre bort finnes en annan manufakturist, som också kan tillfredsställa en julklappsköpares behof af artiklar i denna bransch, V. Brilling.


Hudiksvallsposten 7 december 1887

Vid Storgatan i sin butik har M. Fogelin, som också gör i rökverk men också har allehanda andra trefliga saker, redt till en exposition. Leksaker åt lillan, rökdon åt gubben, småsaker åt andra familjens medlemmar — hos Fogelin kan du erhålla detsamma.


Hudiksvallsposten 18 oktober 1884

Skulle du till sist under vandringen mellan butikerna, hvarvid du än här än där ökat din börda med något föremål, ha råkat i »ursinne» och vill visa någon nära stående eller vän »hvad klockan är slagen» — du kan ej då finna någon bättre hjälp än urmakare Isidor Forsströmson, i hvilkens urlager du kan utvälja hvad hälst dig faller i smaken.

Kanske komma vi att i ett följande nummer att påpeka ännu några ställen, där julklappar böra köpas.

Avskrift och annonser: Viveca Sundberg

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gilla den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva, eller donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva  – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *