Våldsdåd i Bjuråker 1905

Våldsdåd i Bjuråker som visserligen inte blev olösta, men som är i kriminalhistoriskt perspektiv intressanta.


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. Nu kan du söka vad du vill i sökrutan upp till höger eller ner till vänster, beroende på vilken dator du har.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan

 

GEFLE DAGBLAD DEN 28/12 1905

En polisrazzia i Bjuråker
För mordförsöket i Norrhafra anhöllos tre illa kända personer hemma i Ängebo nämligen soldatsonen 2). Olof Brink, bondesonen 3). August Jonsson och arbetaren 4). Lars Hedman. Samtliga de anhållne infördes annandagen till Hudiksvall och sattes för förhör i förvar i polisarresten

Inalles 8 af Bjuråkers sockens illa beryktade individer ha således genom hr Arvidsson ingripande brakts i säkerhet.

På grund af k. bfhdes förordnande att tills vidare bestrida länsmanstjänsten i Norrbo och Bjuråker företog stadsfiskal Arvidsson från Hudiksvall under juldagarna i sällskap md polismännen Lindell från Gefle och Lind från Hudiksvall spaningar inom Bjuråker för att ertappa dels utöfvarne af förmodad lönnbränning och dels de för mordförsök mot 1). Lars Jonsson-Brandt i Norrhafra förra veckan misstänkta.


KARLSTADSTIDNINGEN DEN 30/12 1905

Nytt våldsdåd i Bjuråker.
I onsdags kväll förra veckan inträffade ett nytt, synnerligen lömskt våldsdåd i Bjuråker, omtalar Hudiksvalls Posten. Arbetaren Lars Brant i Norrhafra hade då på kvällen varit inne i en granngård i byn och skulle bege sig hem, då han, knappt utkommen på bron, träffades af ett kraftigt slag öfver högra ögat, så att han tumlade tillbaka in i farstun. Slaget hade tillfogats honom med ett vedträ och förorsakat ett större krossår. Våldsdådet hade sålunda skett på samma sätt som Spångmyradramat och hade nog ock lätt kunnat få samma utgång för den slagne som detta.

När gårdsfolket skyndade ut, var angriparen, som tydligen stått på lur vid porten, försvunnen. Brant, som stundtals var medvetslös, fördes emellertid till doktor Bodinsson å Johannesberg, hvilken dess bättre ger hopp om hans vederfående.

Polisundersökning pågår. Brant lär emällertid ej själf ha några misstankar om hvem den lömske våldsmannen kan vara.


UPSALA NYA TIDNING 5/1 1906

Spaken måste afprofvas.
För ett ruskigt våldsdåd i Norrhafra i Bjuråker, därvid en arbetare Brandt blef illa slagen, ha tre bondsöner i Ängebo August Jonsson, Olof Brink och Lars Hedman häktats.

De har erkänt, att de gått ut för att smörja upp Backens-Lasse, en pojke från en grannby, med hvilken de länge legat i delo. På vägen passerade de Norrhafra, där de gingo från gård till gård och gluttade in genom fönstren. Backens-Lasse var fortfarande osynlig, men i stället sågo de i en gård arbetaren Brandt.Den ska vi knäppa, tyckte en af trion.

Anledningen var helt enkelt den att Ängebotrion nu en gång var ute på krigsstigen och att de i Norrhafra funnit en grof spak som måste afprofvas. För öfrigt lyckades Brink erinra sig att Brandt skulle ha klått honom en gång för åtskilliga år sedan, då Brink var en 16 års pojke. Och så ställde Brink sig bakom dörren och klämde Brandt med spaken öfver ögonen när han utan att ana något öppnade dörren och steg ut. Därpå gnodde de. Men det var stor tur att Brandt inte kolade af med ens.


HUDIKSVALLSPOSTEN DEN 20/1 1906

Våldsdådet i Norrhafra förekom i torsdags till ransakning å kronohäktet. Först infördes Olof Brink, som senast i somras var häktad och fick böta för sina då omtalade bedrifter.

  • Jaså, Brink kunde ej hålla sig längre, hälsade honom ordföranden, medan Brink iakttog tystnad. Hvad skulle ni misshandla Brandt för nu då?

Brink förklarade, att de voro ovänner sedan en basar i Ängebo för åtskilliga år sedan, då Brandt skulle ha slagit Brink. Och därför skulle nu Brink »slå till honom litet». Bara med händerna, hade han tänkt. Men då hade Augustin Jonsson räckt honom en lång spak och sagt: »Gif honom lite af den här!»

Som man minnes, hade Brink, Jonsson och Lars Hedman stått på lur bakom dörren till gården i Norrhafra, där Brandt var inne, hvarpå Brink, då Brandt kom i dörren, gaf honom ett förskräckligt slag med spaken, så att det var stor tur att Brandt ej kolade af med ens.

  • Jag trodde ej, att jag skulle träffa honom, sökte Brink förbättra sin sak.

Anledningen till att de tre, som äro hemma i Ängebo, tågar ut till Norrhafra, var, som bekant, att möta Backens-Lasse och Olof Larsson i Stråsjö, Jensan kallad, hvilka de väntade till Ängebo och med hvilka de lågo i guerillakrig. Men när fienden ej visade sig och trion genom fönstret upptäckte Brandt inne i en gård, yttrade Hedman: »Den där ska vi ge lite», något som Brink genast var med om. Under det trion sålunda var ute på krigsstigen stärkte den sig allt emellanåt med en flaska råbränvin, som den vid aftåget från Ängebo fått hos Kusens.

Brandt var ännu något matt och svag af misshandeln, men torde ej få något men af den.

  • Nå, hvad har Hedman gjort då? frågade ordföranden denne.
  • Jag har inte gjort nå vidare; jag var med.
  • Hvad voro ni ute i för ärenden?
  • Jo, vi voro nog ute för att slåss, nämligen med Backens Lars och Jensan. Men hvarför de skulle slå Brandt, det visste heller inte Hedman, fast han först föreslagit det. Emellertid hade han ej velat vara med om, att spaken skulle användas.
  • Augustinus Jonsson påstod att han sagt ifrån att »vi göra Brandt assint». Han hade emellertid tagit och burit spaken, hvarvid Brink sagt:
  • Tag hit den där spaken, för jag fick av Brandt med en spak, när jag var på 16:de året, så jag blef liggande i skogen.

Därmed hade Brink tagit spaken af Jonsson. Så ville Jonsson åtminstone minnas att det gått till.

Af vittnen intygades, att Brandt var mycket illa däran af er misshandel och i halft sanslöst tillstånd nedbäddad i hö fördes till doktor Bodinsson i Johannesberg. Han fordrade nu 500 kronor för sveda och värk, 100 kronor i mistad arbetsförtjänst och 100 kronor för resor, läkarevård och dylikt.

  • Det är nog mycket det förstås, tyckte Jonsson, men medgaf det sedan liksom de båda andra.

Åklagaren yrkade ansvar för mordförsök bland annat med afseende på det vapen de användt, ett vapen som vid Spångmyradådet visat hur lifsfarligt det var, samt ansåg dem lika delaktiga. Skulle rätten ej anse yrkandet som mordförsök tillämpligt yrkade han ansvar å Brink för misshandel med lifsfarligt vapen, hvaraf ock lifsfarlig skada följt, samt å de andra för delaktighet i lika grad.

De tilltalade förklarade att de aldrig haft någon tanke att döda Brandt.

Härpå ställde åklagaren Brink under ansvar för mened. Han hade vid 1904 års vinterting med Delsbo tingslag varit ställd under tilltal för hemfridsbrott m.m. hos Per Olsson i Tallbacken, Bjuråker juldagen 1903. Han skulle ha skurit Per Olsson med knif i armen, sedan aflossat ett skott mot den säng, i hvilken Per Olsson satt, och slutligen slagit in fönster i gården. Han ålades edgång och aflade äfven vid vintertinget i september 1905 ed på att han ej skurit Per Olsson och ej heller aflossat skottet ifråga mot honom. Däremot brast han åt eden ifråga om fönsterinslagningen, hvarför han ock dömdes att för detta hemfridsbrott böta 75 kronor.

Som vittnen voro instämde bondesonen Jonas Östberg från Ängebo och hustru Anna Persdotter i Tallbacken. Brink förklarade att Östberg var hans värsta ovän medan vittnet däremot ej visste af någon ovänskap dem emellan. Han fick emellertid aflägga eden och skulle rätten sedan pröfva hans vittnesmål.

Östberg förklarade att han juldagen 1903 på kvällen satt med Per Olsson på sängen, då Brink kom in och gick rakt mot dem samt aflossade ett skott mot dem på så nära håll att vittnets krage svärtades. Vid tillfället hade många personer varit inne i rummet, däribland vittnets bror Per, som förut aflagt ett liknande vittnesmål mot Brink, hvilken bestred Jonas liksom förut Pers vittnesmål.

Anna Persdotter, Per Olssons hustru, hade vid tillfället befunnit sig i en kammare bredvid, hvarför hon ej hade något att upplysa. När skottet small därute hade hon blifvit så rädd, att hon sprungit upp på vinden. Alla som varit inne hos Per Olsson hade varit mer eller mindre påstrukna och bråkat.

Brink påstod att ett par personer, som varit närvarande, kunde intyga att han tappat sin revolver, innan skottet small och sålunda ej aflossat det.

Källa: Kungliga Biblioteket
Avskrift: Viveca Sundberg


GEFLE DAGBLAD DEN 22/1 1906

Domarna i Bjuråkersmålen – MORDFÖRSÖKET I NORRHAFRA.
Två af de tilltalade, arbetaren Lars Hedman och bondsonen Augustin Jonsson från Ängebo dömdes samtidigt hvar för sig till ett års straffarbete för misshandel med lifsfarligt vapen samt ålades att till målsegaren Lars Jonsson Brandt i Norrhafra utgifva fordrade 700 kronor i ersättning för sveda och värk, läkararvode och lasarettsvård m.m.Beträffande tredje deltagaren i detta våldsdåd, soldatsonen Olof Brink från Ängebo, uppsköts målet på grund däraf att han nu af åklagaren ställts till ansvar för mened. Detta åtal grundar sig på en värjemålsed som han aflade inför Delsbo häradsrätt vid vintertinget 1905 i ett mål mot honom rörande hemfridsbrott hos bonden Per Olsson i Tallåsen och misshandel vid samma tillfälle m.m. juldagskvällen 1903. Nu hördes två vittnen.

Det ena intygade att Brink sagda kväll kommit in till Per Olssons och aflossat ett revolverskott tätt intill hufvudet på Per Olsson. Brink försökte jäfva vittnet under påstående att vittnet vore han uppenbara ovän.

På såväl Brinks som åklagarens begäran uppsköts rannsakningen till den 8 februari.

De för våldsdådet i Norrhafra, Bjuråker, sistlidne julhälg häktade tre Ängebo-pojkarna ha äfven rannsakats. Två af dem dömdes till ett års straffarbete hvardera. Den tredje, mot hvilken under rannsakningen väcktes åtal för mened i ett mål angående hemfridsbrott, från hvilket han svurit sig fri, erhåller sin dom i samband med menedsmålets afgörande.

Alla tre skola ersätta målsägaren med 700 kronor.
Källa och avskrift: Viveca Sundberg


Personuppgifter:

—47E3— Uppgifter ur Bjuråkers släktbok

2 JONAS BRANDT, * 11/9 1839, s. t. sold. J. Brandt i V. Stråsjö. G. 20/1 1878. Sold. nr 46 vid Häls. reg. Arb. Bos. i Norrhavra, Bjuråker. † 3/7 1908.
13B5 ELSA CHRISTINA LARSDOTTERHÄLL, * 10/5 1839, d. t. sockenlappen L. Jonsson i Berge, Bjuråker. † 16/12 1916.
JONAS * 22/5 1870                                           6
1).  LARS * 15/6 1872                                             7
MARGRETA * 2/6 1877                                       4C13
ANDERS * 18/11 1879                                       8

—7—

1). LARS BRANDT * 15/6 1872, s. t. arb. J. Brandt i Norrhavra, Bjuråker. G. 24/8 1913. Arb. i Norrhavra. Utfl. t. Arbrå 1915.
(X7) ANNA MARGRETA WOXBERG, * 23/5 1886 i Enånger, Gävleb. Infl. 1913. Utfl. t. Arbrå 1915.
ERIK ALBERT * 5/7 1906. Utfl. t. Arbrå 1915
ELSA KRISTINA * 26/12 1913. Utfl. t. Arbrå 1915


—49D3— Bjuråkers släktbok

2 PEHR ERIK BRINK, * 31/3 1845 i Njuparne. G. 10/6 1867. Sold. nr 125 vid Forsa komp., Häls. reg. Bos. i Norrberg, Bjuråker. † 11/5 1908.
26A15 ANNA JONSDOTTER, * 5/11 1846 i Ängebo, Bjuråker. † 10/3 1905.
JONAS * 20/6 1868. Emigr. t. USA 1888
PEHR * 13/11 1870. † 23/11 1870
ANNA * 21/6 1872                                            19H14
PEHR * 20/9 1875                                             4
ERIK * 27/9 1877. † 18/9 1889
2).  OLOF * 29/9 1881. Emigr. t. USA 1908
ELLA * 10/3 1884. † 31/5 1937
JOHAN * 5/7 1887                                             5
ERIK * 22/8 1891. Skogsarb. i Ängebo. † 24/6 1929 (Mördat). En dotter Anna Ragnhild * 6/11                   1923).


—26A14—Bjuråkers släktbok

7 JONAS NILSSON, * 20/9 1827, s. t. bonden N. Hansson i Ängebo 5, Bjuråker. G. 10/11 1864. Bonde i Ängebo 5 (10) (1 öresl. o. 18 pngl.). † 27/5 1907.
47D4 KJERSTIN NILSDOTTER, * 28/5 1835, d. t. bonden N. Jonsson i Söderdala 3, Bjuråker. † 9/12 1904.
HELENA ELISABET * 18/11 1863                         24
GÖLIN * 21/9 1865. † 23/2 1929
NILS * 16/ 4 1869                                             25
JONAS * 26/9 1871. † 30/1 1910
3).  AUGUSTIN * 28/8 1878                                     26

—26—

14 AUGUSTIN JONSSON, * 28/8 1878, s. t. bonden J. Nilsson i Ängebo 10, Bjuråker. G. 17/11 1912. Skogsarb. Bos. i Ängebo, sen. bonde i Bricka 45, Bjuråker. 2/1 1942.
11H26 ANNA BRITA WIKSTRÖM, * 1/11 1887, d. t. bonden K. H. Wikström i Ängebo 8, Bjuråker. † 24/3 1921.
NANNA KRISTINA * 24/2 1913                            43B9
JOHAN HENRIK * 7/12 1915                               38


—21U17— Norrbo släktbok

(X27) Jonas Hedman *184.. Bos. i Ljusdal. G. 22/1 1875. (Rymt)
14 Margta Blomberg *8/6 1848, d. t. korp. A. G. Blomberg i Lia. Vist. i Ljusdal 1873-1891. Sen. bos. i Brändbo (Lia), Bjuråker. † 3/1 1931.
Christina »Ersdotter» *22/2 1869                       (X4)36A8
Margreta 14/11 1872                                       19
Jonas Erik 7/12 1874. Utfl. t. Delsbo 1891
Anders Gustaf *10/4 1877. Utfl. t. Tännäs 1906.
4). Lars *21/1 1881                                              20
Anna *10/6 1884                                             (X4)1G65
Oskar Wilhelm *30/12 1887                              21

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva, eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *