Johan Rudolphi entomolog & uppfinnare

Johan Rudolphi var en stor entomolog, målarmästare och uppfinnare. Han fick patent på en nätbindningsmaskin för industriell nätbindning.

1300 personer runt om i världen heter Rudolphi i efternamn .


Läs om den Blå paradisfågeln – Rudolphi.


Se tavla signerad Märta Rudolphi.


I värden finns 1312 personer med namnet Rudolphi, i Delsbo finns ett 50-tal individer.


Rudolphis knyppling


Vad är ett patent PRV


Läs om Patent på Wikipedia


Gillar du den här sidan får du gärna dela den med dina vänner


Använd sökfunktionen
Tryck ner  Ctrl,  håll kvar och tryck ner tangenten  f  och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du söka vad du vill i det här dokument.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan

 

UR ACADEMIA 

HÄLSINGLAND

Någorlunda vidsträckt och något slags centrum i nedre Norrland, kom Hälsingland att utforskas något bättre än grannlandskapen. Några stannade till på väg norrut, och framförallt har det faktiskt funnits en liten serie inhemska entomologer. Läkaren Jacob Printz bodde här ett tag på 1768 men knappast några fynd är registrerade.

Långt senare fanns målarmästaren Johan Rudolphi i Delsbo som samlade outtröttligt, men väldigt mycket kom (efter att ha sålts i karamellstrutar eller ej) att etiketteras bara ”Delsbo-trakten” fast han sannolikt rörde sig över stora områden, eller, lika illa åt andra hållet, bara ”Norrland”.


HUDIKSVALLS ALLEHANDA ONSDAGEN DEN 31 MARS 1886

Avskrift: Viveca Sundberg

Hudiksvalls fiskareförening hade i måndags afton sammanträde, hvarvid fiskaren Jonas Skoglund valdes till ordförande.

En af föreningens medlemmar hade sammanträffat med en person vid namn Rudolphi från Delsbo, hvilken uppfunnit och uttagit patent på en nätbindningsmaskin, som äfven kan användas för bindning af skötar. Uppfinnaren hade förklarat sig villig att förfärdiga och afyttra till föreningen en dylik maskin för ett pris af 500 à 1,000 kr och mot ett förskott af 300 kr.

Efter en längre diskussion utsåg föreningen en kommitté af tre personer, fiskarena Hällström, Palm och Sundin, som fick i uppdrag att resa till uppfinnaren för att med honom uppgöra om en dylik maskins förfärdigande för föreningens räkning, äfvensom att närmare taga reda på maskinens beskaffenhet och duglighet samt om kontrakt kommer till stånd lemna ett förskott af 3 à 400 kr., som skola tagas ur föreningens kassa.


VESTERNORRLANDS ALLEHANDA 3 DEC. 1886

Avskrift: Viveca Sundberg

En nätbindningsmaskin är uppfunnen af hr Johan Rudolphi i Delsbo (Hälsingland). Å uppfinningen, som är en frukt af mångårigt tankearbete och uppoffringar, har han erhållit 11 års patent. Maskinen är mycket sinnrik och invecklad, men uppfinnaren är för närvarande sysselsatt med att förenkla dess konstruktion.

Rudolphi är icke blott uppfinnare, han är även ivrig insektsamlare, skriver en korrespondent till Gävleposten

Se Johan Rudolphis uppfinning.


HUDIKSVALLSPOSTEN DEN 9/6 1877

Avskrift: Viveca Sundberg

Den naturhistoriska samlingen har ökats genom följande gåfwor:
Af Hr Rudolphi i Delsbo diwerse fogelägg.

Entomologisk pdf.

Ordföranden visade en af Målaremästaren hr Johan Rudolphi i Delsbo till Föreningen förärad samling af fjärilar och andra insekter, som hr Rudolphi samlat i Lappland och södra Norrland Bland dessa funnos två för Sverige nya fjärilar: Psyche {Trichopsyché) hirsutella Hbn, och en vacker varietet af ’Brephos Nothum Hbn. Dr AuRiviLLius skulle redogöra för dessa vackra fynd.

Uti en liten samling insekter från Delsbo i Helsingland, skänkta till Entomologiska Föreningen af den flitige samlaren derstädes, målaremästaren J. Rudolphi, har jag påträffat ett par arter, som förtjena att särskildt omnämnas.

Den ena är en hane af Psyche. (Trichopsyche) hirsutella Hübn. (= fusca Haw., Wallengr.). Denna art är ej förut anmärkt såsom svensk, men funnen i Norge på Dovre samt äfven upptagen i Wallengrens arbete, ehuru då ännu ej funnen i Skandinavien. Någon beskrifning kan derför ej nu behöfvas, utan jag vill blott påpeka såsom tillägg till hvad Wallengren nämner, att bakkroppen ej når till bakvingarnes analhörn, och att framvingarne äro hvardera 13 m.m. långa.

Hr RUDOLPHI skrifver om den samma: »Jag fann flera exemplar flygande på en skogsäng i Juni 1882.»

Den andra är en synnerligen vacker Brephos-form, som väl tillhör B. Nothum Hbn., ehuru den till färgen något afviker från tyska exemplar. Basalfältet är gråblått och utåt begränsadt af den rent svarta första tvärlinjen, som står mycket snedare än hos B. Parthenias, Den inre hälften af midtfältet är rent svart och således ej skild från den första tvärlinien, den yttre hälften åter gråblå liksom basalfältet. Gränslinien mellan midtfältets båda halfvor är parallel med första tvärlinjen och nästan rät. Den andra tvärlinjen står deremot mera upprät, hvarigenom den gråblå delen af midtfältet blir bredare mot vingens framkant och smalare mot bakkanten. Bakvingarnes gula färg är densamma som hos B. Parthenias. Framvingarnes fransar äro något skäckiga, bakvingarnes deremot enfärgade. Denna art uppgifves af Wallengren såsom funnen i Östergötland. På Riksmuseum finnes emellertid intet svenskt exemplar.

Om artens lefnadssätt skrifver hr Rudolphi: »Denna art framkom en vecka senare (d. 24 April 1882) än Parthenias, flög lägre och mera sakta samt uppehöll sig envist tillsammans med andra liknande exemplar, sittande på sälgblommor. » Detta stämmer med uppgifterna från Tyskland, om att larven lefver på Salix-arter, hvaremot B. Parthenias som bekant håller sig till björk.

Fidonia Loricaria Eversm. HALIA Dup. Thamnonoma Ld.

Vingarne ofvantill blygrå med tre mörkare strimmor, af hvilka den tredje strimman fortlöper öfver de bakre vingarne. Alla vingarne i midten försedda med en brun, i midten föga märkbart hvit månfläck. De främre vingarnes våglinea inåt begränsad af rostgula fläckar. Honans vingar rudimentära.

Fjärilen synes vara ganska närbeslägtad med den icke ännu i Skandinavien funna Fidonia (Euholia) murinaria, men den är vanligen något litet större och har bredare framvingar med något bågböjd framkant och mot denna mera vertikal och något litet inbuktig utkant. De bakre vingarne äro ofvantill något litet skiftande i grågult och icke så rent blygrå, som de främre och hafva bågböjd tvärstrimma. Alla vingarne hafva nära intill fransarne en rad af svarta punkter och äro på undersidan blekt gulgrå med gula ribbor. — Honan af Fidonia muiinaria har fullt utbildade vingar.

Målaremästaren Joh. Rudolphi har funnit denna fjäril i Delsbo i Helsingland, der den, efter hans uppgift, skall förekomma allmänt (?). Den torde således äfven finnas flerestädes i mellersta Sveriges östra kusttrakt. Förut är den funnen på Åland, flerestädes i Finland, t.ex. i Nyland, Tavastland, Karelen och Österbotten, vidare vid Petersburg, i Lifland, inre Ryssland och Uraltrakten.

De exemplar, jag erhållit från Herr Rudolphi, voro så mycket afslitna, att de icke utan svårighet kunde bestämmas. Genom jämförelse med exemplar (från Ryssland) i min samling, kunde dock arten med säkerhet identifieras.

Uti en liten samling insekter från Delsbo i Helsingland, skänkta till Entomologiska Föreningen af den flitige samlaren derstädes, målaremästaren J. Rudolphi, har jag påträffat ett par arter, som förtjena att särskildt omnämnas. ’ Stelt. Entomol. Zeit. ]>. 34. 1873. P- i^^2. AURlVlLLlüS: ANTECKN. OM NÅGRA SKANDIN. FJÄRILAR. 37 Den ena är en hane af Psyche. (Trichopsyche) hirsukUa Hübn. (= fusca Haw., Wallengr.). Denna art är ej förut anmärkt såsom svensk, men funnen i Norge pa Dovre samt äfven upptagen i Wallengrens arbete, ehuru då ännu ej funnen i Skandinavien. Någon beskrifning kan derför ej nu behöfvas, utan jag vill blo^t påpeka såsom tillägg till hvad Wallengren nämner, att bakkroppen ej når till bakvingarnes analhörn, och att framvingarne äro hvardera 13 m.m. långa. Hr RUDOLPHi skrifver om den samma: »Jag fann flera exemplar flygande på en skogsäng i Juni 1882.»

Fjärilen finnes afbildad i Dr. G. A. W. Herrich-Schäffers »Systematische Bearbeitung der Schmetterlinge von Europa», tredje bandet, hanen fig. 377, honan fig. 422, och den beskrif- ves derstädes under N:o 235.


HUDIKSVALLSPOSTEN ONSDAGEN DEN 30 MARS 1887

Avskrift: Viveca Sundberg

En uppfinnare. Hr J. Rudolphi i Delsbo, hvilken som bekant uppfunnit en nätbindningsmaskin och erhållit tio års patent å densamma i Swerige, har nu lyckats så förbättra den, att ytterst fin bindning kan åstadkommas samt att strömmingsskötar kunna förfärdigas, hwilket förut warit omöjligt. Maskinen har nu genom denna anordning wunnit betydligt i wärde. Hr Rudolphi ämnar förfärdiga en ny, mera solid maskin samt med densamma besöka utställningen i Trondhjem i sommar. Försäljningspriset å maskinen torde ej komma att understiga 1,000 kr.

HUDIKSVALLS ALLEHANDA TISDAGEN DEN 5 JUNI 1888
Avskrift: Viveca Sundberg

Nytt aktiebolag. K. m:t har faststält bolagsordning för Rudolphis nätfabriksaktiebolag i Delsbo på ansökning af bolaget under firma G. H. Collin & Son, E. G. Olsson, Joh. Rudolphi och Gotth. Rosendahl. Bolaget har till ändamål att, efter förvärfvad rätt till tillverkning och användning af J. Rudolphis nätbindningsmaskin, hvarpå patent erhållits, anlägga fabrik för tillverkning af nät, notar och andra slag af fiskgarn. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Aktiekapitalet skall utgöra minst 8,000 kr och högst 16,000 kr., fördelatd i aktier å 250 kr., till viss man, med full inbetalning vid teckningen.


WERMLÄNDINGEN DEN 5/12 1888

Avskrift: Viveca Sundberg

En mycket praktisk nätbindningsmaskin har uppfunnits af en f.d. hemmansägareson i Sunnansjö af Delsbo socken, skrifves till N. V. T. Många års arbete och studium har af mannen egnats denna uppfinning, men så har han också, efter hvad nu förljudes, vunnit en tryggad ekonomi på uppfinningen. En viss firma lär nämligen bjudit mannen omkring trehundratusen kronor, för att öfvertaga patentet, likasom enligt rykte en annan firma i Göteborg erbjudit sig att bygga lokal och släppa till fri grund mot villkor att få öfvertaga tillverkningen, i hvilken Joh. Rudolphi, så är mannens namn, äfven skulle få disponera öfver ¼-del, har korrespondenten fått sig uppgifvet


SÖDERHAMNS TIDNING ONSDAGEN DEN 23 JULI 1890

Avskrift: Viveca Sundberg

En insektsamlare från Delsbo, herr Rudolphi, samme man, som för några år sedan gjorde sig bemärkt såsom uppfinnare af den beryktade nätbindningsmaskinen, har under de senaste fjorton dagarne i byarne omkring Mellansjö station lyckats rikta sina samlingar med flere sällsynta exemplar af arter, hvilka icke hittills förekommit sydligare än vid Åre i Jämtland och Kvickjock i Lappland


HUDIKSVALLS ALLEHANDA DEN 10 MAJ 1898

Avskrift: Viveca Sundberg

Hemmansägare – entomolog
Den för sina stora och värderika entomologiska samlingar i in- och utlandet kände hemmansägaren Rudolphi från Delsbo i Hälsingland vistas för närvarande i hufudstaden, medförande en mycket stor samling af fjärilar och skalbackar, erhållna dels genom köp och byte med framstående lärde i in- och utlandet, dels tagna af honom under ströftåg i Lappmarken. Rudolphi ämnar inom kort företaga en färd till norska fjällen för att öka sina samlingar.

Stockholms tidning onsdagen den 14 december 1904

—48 S 1— Uppgifter ur Bjuråker – Delsbo – Norrbo släktregister

(X27) Anders Larsson Westlund, * 30/7 1856, s. t. bonden L. Andersson i Klösbo s 1. Ljusdal.
G. 6/5 1879. Handl. i Ede, Delsbo. Utfl. t. Ljusdal 1910.
(X27) Kerstin Olsdotter, * 30/1 1856 i Ljusdal, † 5/9 1894.
Olof * 28/11 1880                                             2
Lars * 1/3 1883                                                3
Brita Henrietta * 22/8 1885                                (X33)12V24


HUDIKSVALLS NYHETER FREDAGEN DEN 28 AUGUSTI 1908

Avskrift: Viveca Sundberg

Olyckshändelse. Då fabrikör Carl Rudolphi i Delsbo i går skulle afprofva ett nytt hyfveljärn i en hyfvelmaskin i sin snickerifabrik, råkade han ut för olyckan att få vänstra handens fingrar utom tummen afskurna. Hr Rudolphi som icke är olycksfallförsäkrad, reste in till Hudiksvalls lasarett, för erhållande af vård.

Läs här om fotograf Carl Rudolphi.

—18 N 74— Uppgifter ur Bjuråker – Delsbo – Norrbo släktregister

71 Carl Pehrsson-Rudolphi, * 19/2 1853, s. t. torp. P. Johansson i V. Tolbo. G. 22/6 1878. Änkl. o. omg. 21/2 1903. Snick. i Sunnansjö, sen fotograf i Ede 2, Delsbo. † 30/4 1936,
30K1 Wilhelmina Josephina Margreta Hägglund, * 30/5 1835, d. t. kommin. J. Hägglund i Näsbyn 1, Delsbo. † 18/2 1900.
(R261) Emilia Elisabet Widmark, * 4/11 1868 i Österplana, Skarab. Infl. fr. Vintrosa, Ör., 1903. † 31/1 1920.
Amanda Brita Wilhelmina * 2/8 1879                    5M15
Ruth Emilia Elisabet * 9/5 1903. Utfl. t. Haverö 1931
Svea Ingeborg * 20/11 1904                               51N36
Carl Hugo * 6/9 1906. Emigr. t. Kanada 1927
Erik Elof * 12/3 1909, † 3/6 1911


HUDIKSVALLS TIDNING DEN 1 FEBRUARI 1921

Avskrift: Viveca Sundberg

Johan Rudolphi i Delsbo död.
I går morse avled Johan Rudolphi i Delsbo i en ålder av i det närmaste 70 år.

Den bortgågne var som känt en mycket märklig man, uppfinnare bl.a. av de kända, av växtnamnen tillverkade, utmärkta Rudolphiska färgerna, samt naturfordrare. Särskilt bekant är han för sina insektssamlingar, som han sålde över hela världen.

Ogift sörjes den avlidne närmast av tre syskon, fotograf Carl Rudolphi i Ede och två systrar, änkan Karin Nordgren i Sunnansjö, hos vilken Johan Rudolphi på sista tiden bott och nu avlidit, samt änkan Marta Simonsson i Stockholm

—18 N 71— Uppgifter ur Bjuråker – Delsbo – Norrbo släktregister

69 Pehr Johansson, * 15/3 1821, s. t. torp. J. Pehrsson i V. Tolbo, Delsbo. G. 8/10 1845. Torp. i V. Tolbo. † 9/11 1853.
32S2 Brita Rudolphi, * 2/1 1813, d. t. nämndeman C. G. Rudolphi i Sunnansjö 5, Delsbo. † 20/5 1887.
Karin * 10/8 1846                                             27K4
Margta * 1/2 1849. Utfl. t. Sth. 1869
Johannes * 17/2 1851. Målare, entomolog och uppfinnare † 30/1 1921
Carl * 19/2 1853                                               74

—32 S 2—

1 Carl Gustaf Rudolphi, * 16/11 1791, s. t. reg.-fältskär C. F. Rudolphi i Sunnansjö 5, Delsbo. G. 1809, änkl. o. omg. 1835. Bonde o. nämndeman i Sunnansjö 5. † 13/3 1864.
7T7 Margreta Stark, * 8/5 1786, d. t. korp. Isak Stark i Långede, Delsbo. † 18/7 1834.
22P4 Brita Pehrsdotter, * 18/7 1794, d. t. skomak. P. Pehrsson i Stömne, Delsbo.
Carl * 10/8 1811                                               3
Brita * 2/1 1813                                               18N71 ⇑
Catharina * 12/12 1814                                     4
Isac * 19/4 1817                                              5
Margta * 10/4 1819                                           6T6
Anna * 31/3 1822                                             60J9
Sara * 29/4 1824                                              18N12
Pehr * 18/9 1826                                              6
32J8 Ingrid Andersdotter * 14/10 1834. (Fosterd.) 32J10

 

 

Tidningen den 10 januari 1939

Tåg och bil i kollision i Sunnansjö

Bilen släpade med tåget nära 250 meter

På lördagskvällen uppskakades hela Delsbobygden av en hemsk bilolycka. Det s.k. ”fyratåget” som lämnar Hudiksvall kl. 15.18, körde nämligen då på en bil, som skulle fara över spåret vid en genväg i Sunnansjö. Det var hemmansägaren Jonas Rudolphi från Sunnansjö, som med sin lilla Opel just kom hemifrån och skulle fara till Ede, som råkade ut för detta sorgliga öde. Rudolphi hade förut på dagen varit på auktion i Näsbyn.

Endast ett par timmar tidigare hade han hälsat på hos en syster i Vij. Sedan for han hem och lämnade sin 10-årige son Sven som varit med honom i bilen, hemma och åkte sedan mot poststationen i Ede för att sända ett paket till sin dotter, som vistades i Uppsala. Ett stycke från järnvägsspåret tog han ginvägen, som går rakt fram. Han körde hela tiden mycket långsamt och just innan han skulle passera spåret lade han in en lägre växel. I samma ögonblick han körde over banan kom tåget. Buffertarna törnade med våldsam kraft in i bilens vänstersida. Bilen blev som fastkilad vid loket och släpade med nära 250 meter, innan tåget kunde stanna. Då man äntligen lyckades få loss bilen fördes den förolyckade till Delsbo järnvägsstation. D:r Bergström, som tillkallats, kunde endast konstatera, att döden troligen varit ögonblicklig.

Alldeles intill olycksplatsen ligger förre banvakten Per Höglunds villa. Hans dotter Anna såg katastrofen från köksfönstret. Hon berättar, att då hon såg tåglycktorna närma sig och samtidigt såg bilen krypa mot spåret, förstod hon, att det måste bli en sammanstötning. Det var emellertid för sent att hinna varna, och några ögonblick senare skedde olyckan.

Omedelbart efter katastrofen anlände landsfiskal Lange med fjärdingsman Iggström och Jönsson till platsen. Vid undersökning av bilen fann man, att vindrutan och sidoglasen voro så gott som fullständigt igenisade. Landsfiskalen ansåg, att det fanns två möjligheter till olyckan: antingen att Rudolphi skett skenet från lokets lyktor men trott, att det var från en bil, som kom från Fredriksforshållet, eller också att han helt enkelt inte sett tåget. Man kunde se på vindrutan, att Rudolphi sökt skrapa isen för att få sikt.

Tragiskt i olyckan är, att Rudolphi körde på en ägoväg, som går över hans egna marker, och att han själv satt upp varningsskyltar på var sida om järnvägsspåret efter denna väg.

Vägen var obevakad och förbjuden för biltrafik. Den rätta vägen från Sunnansjö till Ede går några hundra meter längre österut, och där finns det automatiska varningssignaler. När den nya landsvägen blir färdig för trafik – vilket man får hoppas ser snarast möjligt – blir även denna spårövergång överflödig.

Olyckståget var vid tillfället sju minuter försenat och lämnade Delsbo först kl. 4.42, 41 minuter försenat.


Den omkomne hemmansägaren Jonas Rudolphi

Jonas Rudolphi.
In memoriam.

Jonas Emanuel Rudolphi, som på ett så tragiskt sätt rycktes bort från sina anhöriga, var son till framlidne häradsdomaren Isak Rudolphi i Vij, Delsbo, och hans maka. Den bortgångne hade fyll 48 år på trettondagen, alltså dagen före sin död. Han var hemmansägare på en gammal färdenegård i Sunnansjö, där både hans egen far och hans hustrus far voro födda. Rudolphi var nämligen gift med sin kusin Brita Rudolphi, och det var hennes föräldrahem han övertog, då de gifte sig.

Jonas Rudolphi eller ”Joni” som han allmänt kallades i Delsbo, gick helt upp i sitt arbete med jordbruket. Han gjorde sig allmänt omtyckt genom sin glada och frimodiga natur, och han var alltid redo att hjälpa, där hjälp behövdes. Han fyllde den arbetsuppgift han valt i livet, och fyllde den väl. Och han många vänner vittna om, att han uppfyllde mottot: glad och god skall män`skan vara.

Närmast sörjande vid båren stå makan, en 21-årig dotter Karin och 10-årige sonen Sven, svärfader samt två bröder och tre systrar.


—3 T 8— Uppgifter ur Bjuråker – Delsbo – Norrbo släktregister

32S5 Isak Rudolphi, * 28/2 1856, s. t. kyrkvärd I. Rudolphi i Sunnansjö 5. G. 6/11 1884. Måg o. bonde i Vij 3, Delsbo. † 22/4 1933.
7 Sigrid Larsdotter, * 12/1 1865, d. t. kyrkvärd L. Pehrsson i Vij 3.
† 20/10 1937.
Lars Isak * 2/8 1885, † 4/10 1918
Johan Fredrik * 24/6 1887, † 25/10 1908
Jonas Emanuel * 6/1 1891                                  32S15 ⇓
Anna Margreta * 13/5 1894. Utfl. t. Färila 1931
Karin Elisabet * 7/12 1896                                  9K15
Karl Gustaf * 21/5 1899                                     9
Olof Folke * 15/7 1901                                       10
Eivor Maria * 18/1 1904. Handelsbitr. i Delsbo

—32 S 15—

3T8 Jonas Emanuel Rudolphi, * 6/1 1891, s. t. bonden I. Rudolphi i Vij 3. G. 25/11 1916. Måg o. bonde i Sunnansjö 2, Delsbo. † 7/1 1939.
10 Brita Katrina Rudolphi, * 8/7 1891, d. t. bonden P. Rudolphi i Sunnansjö 2.
Karin Maria * 31/12 1917. Utfl. t. Uppsala 1943
Sven Torsten * 20/11 1928

—32 S 10—

5 Pehr Rudolphi, * 29/8 1848, s. t. kyrkvärd I. Rudolphi i Sunnansjö 5, Delsbo. G. 4/5 1882. Bonde i Sunnansjö 2. † 13/8 1939.
6 Kjerstin Rudolphi, * 27/12 1853, d. t, bonden P. Rudolphi i Sannäs ss 2, Delsbo. † 7/4 1927.
Anna * 12/9 1884, † 29/12 1943
Brita Christina * 10/2 1887, † 11/2 1887
Odöpt flickebarn * 27/9 1889, † 27/9 1889
Brita Katrina * 8/7 1891                                     15 ⇑
Edla Kristina * 19/7 1893, † 4/4 1898


Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller donation senare,  mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen. till Carl Rudolphi Patent

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *