Flottningen på Dellarna

Dellenportalen har med hjälp av egna-och andras bilder, tillsammans med fakta från intervjuer och skrifter ur olika arkiv,  – sammanställt en kort historik om flottningen på Dellarna. Flottningen på Dellarna upphörde 1965.

Allt material i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.


Så här gick flottningen till på norrlandsälvarna.


Se filmen Flottning i Svågan 1993, av Bo silver.


Se filmen  Flottning från Svågan till Iggesund, av Ove Lexelius


Många av flottarbåtarna var s k Lidvallsbåtar, läs om Lidvallsbåtar, och deras historia


Se Hilding Mickelssons båtbild.


Se Hilding Mickelssons bild från flottningen.


Läs om Motlutsflottningen.


Läs om PRÅMAR


Läs om ÅNGBÅTARNA TAMM


Läs om ÅNGSLUPEN NÄS


Läs om ÅNGBÅTEN FORTUNA


Läs om ÅNGBÅTEN DELLEN


Läs om ÅNGBÅTEN DELSBO


Läs om SJÖFARTEN I  HUDIKSVALL


Läs om KUST- OCH INSJÖBÅTAR


Läs om Sjöväsendet, inte minst på Dellarna, men se upp för en del felaktigheter.


Läs om Dellarnas kyrkbåtar.


Läs om Dellen-båtar.


Se filmen Dellenrundan 2021.


Här kan du göra en historiskt intressant resa genom att klicka på Dellenriket.


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan

 

Flottningen på Dellarna

Redan 1828 blev Svåga älv i Bjuråker rensad för flottning från Brännbo till Friggesund vid norra Dellen. Vad som då flottades var bjälkar och timmer till den av Strömbacka bruk uppförda sågen i Friggesund. Därifrån transporterades plank och bräder i flata båtar, s k haxar, över norra Dellen till i Hallbo för vidare transport med hästforor till Hudiksvall. Dessa haxar roddes och seglades till faktoriet i Hallbo till dess Dellarnas första ångbåt Tamm år 1842 övertog transporten tillsammans med järn-och malmtransporten Friggesund/Moviken-Hallbo och åter.

Det var först sedan Strömbacka bruks ägare baron Tamm år 1858 lät muddra Norrboån, som en led ut mot södra Dellen och havet blev möjlig. I slutet av 1850-talet hade en flottled anlagts från södra Dellen till havet förbi Dellåkvarn.
En av landets första ångsågar anlades av Engelska Bolaget i Hillen i Näsviken 1858. Bolagets timmer skulle flottas från Ljusnan via Gryttjen, Stömnesjön och södra Dellen. Ett helt otroligt projekt som brukar kallas ”motlutsflottningen”.
Även Forsså bruks träsliperi anlades i slutet av 1860-talet
Under 1800-talets senare hälft började den stora trävaruexplosionen med sågar här och var kring Dellarnas stränder.
Sedan ett träsliperi uppförts i Iggesund år 1903, kom allt mer ett nytt sortiment nämligen massaved att väsentligt öka flottgodsvolymen från Dellarna.


Innehåll. Vattenflöden som flottade virke till Dellen

1. Svågaflottningen
Delångersån med dess största källgren, Lomsjöån-Svåga älv, bidrar från de större källsjöarna Stora Grundsjön, Hångstaörn och Stornaggen inom Västernorrlands län en sammanhängande kedja av strömmar, lugna åsträckor och sjöar med utflöde i Norra Dellen med en längd av ca 14 mil.


2. Lennsjö – Moviken
Flottgods tillfördes Dellenvattendragen dels från Skärås- och Lennsjö sjön, vilket framflottades till Strömbacka för vidare transport med järnväg till Moviken.


3. Ljusnan – Stömneån
Dels från Ljusnans vattenområde genom Back- och Stömnesjön för utlopp Sördellen


4. Nianån
I Nianån bedrevs flottning från 1912. Det flottades fr o m Lill-Nien till Hålsjön, där virket uppfordrades och transporterades på en smalspårig järnväg över vattendelaren till sjön Kösen, vilken sjö ingick i Dellenvattendragens flottleder. År 1956 började man biltransportera allt virke från Nianfors, varför flottlederna och järnvägen nedlades samma år.


HUDIKSVALLSPOSTEN DEN 18/4 1868

Från Bjuråkers socken har meddelats Redactionen, att till Ordförande i socknens Kommunal-stämma en så lydande skrifwelse ingått:

Enär wi gjort oss förwissade om att Bjelkar och Timmer, afwerkade å Bjuråkers allmänna skifteskog tillhöriga under Laga skifte stående skogsareal blifwit nedförde å Norra Dellens strand, dels wid Westansjö-wiken, dels i närheten af Friggesunds lastageplats, der de blifwit försålde, utan att de bestämmelser, som Kongl. Brefwet af den 1:sta Juni 1855 om lindring i segwester å socknens skogar under pågående Laga skifte föreskrifwer angående kontroll för den tillåtna afwerkningen, blifwit iakttagne — få undertecknade det begångna ofwannämnde missbruket af den Nådige Kongl. Licencen härmed anmäla, samt jag Pira, i egenskap af i wederbörlig ordning af Bjuråkers socknemän utsedd tillsyningsman för afwerkningen, gifwa tillkänna, att jag belägger de afwerkade och nedförda wirkeseffekterna med qwarstad och detsamma med särskildt märke, efter intummning, omstämplar, hwarjemte wi, jemlikt föreskriften i utaf Kongl. Maj:ts Befallningshafwande i Gefle gilladt och stadsfästadt sockenstämmo beslut af den 24 October 1855 angående försäljning af under pågående Laga skifte förwerkade skogseffekter från Bjuråker, yrka att Kommunalstämma warder nästa Söndag utlyst att hållas i början af nästgående wecka för besluts fattande om tiden för auktions hållande inom möjligast korta tid för försäljning af det i qwarstad tagna wirket; tillåtande wi oss få fästa herr Ordförandens uppmärksamhet derpå, att en uppskjuten försäljning, hwarunder wäntad islossning å sjön Dellen kan inträffa, kommer att medföra ökade kostnader för wirkets förwaring samt minska den supponerade behållningen för detsammas försäljning. — Särskildt får jag Bergman försäkra, att det är i egenskap af Öfwerjägare inom 3:dje Rewieret i detta län som jag i detta fall uppträder som angifware, derför att innehafwarne af inom socknen belägna Norrbo Pastors annex hemman och Bjuråkers Komminister boställe genom denna afwerkning blifwa wanlottade, alldenstund dessa boställs innehafware hwarken nu begagnat sig af, ej heller gerna kunna med fördel nyttja den rätt Kongl. Maj:ts ofwanåberopade Nådiga Bref gifwer samtlige hemmans innehafware i Bjuråker samt ingen säkerhet gifwes, att nämnde boställen komma att, wid afslutande af nu pågående Laga skifte, bibehållas wid sina sparade skogsskiften.

En afskrift af denna angifwelse ingår genom min, Piras, försorg till Kongl. Maj:ts Befallningshafwande i Gefle med nu först afgående post.

Bjuråker den 16 April 1868

Öfwerjägare                                 Kronolänsman

 1. Th. Bergman J. W. Pira

                                   Löjtnant
Swante Berg
Källa och avskrift Viveca Sundberg


Hudiksvalls Allehanda 19 mars 1889


Hudiksvalls Allehanda 19 mars 1889


1800-talets flottgods utgjordes främst av sågtimmer och kolved. Först omkring sekelskiftet 1900, förekommer ett nytt sortiment – massaved. Det sistnämnda framflottades, dels till Forsså Bruks träsliperi i Näsviken, som uppfördes i slutet av 1860-talet och dels till det nyuppförda träsliperiet vid Iggesund. År 1918 påbörjades försök att flotta björkvirke (tändsticksvirke). På grund av lövvirkets höga sp vikt gick dock en stor del av detta virke förlorat genom sjunkning varför flottning av detta sortiment snart upphörde.


HUDIKSVALLS ALLEHANDA 17/5 1899

Vårfloden har senaste dagarna varit rätt våldsam. Landsvägsbron öfver älfven i Lia i Bjuråker jämte den stora nedanför belägna nybyggda dammen bortrycktes förra veckan af vatten och timmermassor.


HUDIKSVALLS ALLEHANDA 19/5 1899

Till Hudiksvallsposten meddelas att i nedre Svågan i Bjuråker vattenståndet var i måndags middag två fot högre än vid högsta vattenståndet i fjol, då det likväl var ovanligt högt.

Bron öfver älfven å vägen mellan Ängebo och Stråsjö följde i tisdags med strömmen och timret ned mot dammen vid Ängebo, hvilken sväfvade i stor fara.

Dammen vid Svedjebo blef äfven ramponerad. Friggesundsdammen var starkt hotad i det att 10,000-tal timmer kommit i drift ned mot densamma. Med uppbådadt folk från kringliggande byar gjordes allt för att rädda dammen.

På vägen mellan Hedvigsfors och Friggesund blefvo tre landsvägsbroar bortspolade och postföraren måste taga sig fram genom skogen. Postföraren från Strömbacka måste lega bärare för väskorna emedan landsvägen sönderskurits.

Äfven vägen mellan Delsbo och Friggesund var så skadad, att åkande ej kunde taga sig fram där.
Källa och avskrift: Viveca Sundberg


Hudiksvallsposten den 5 augusti 1891


GEFLEPOSTEN DEN 1/12 1904

Stora böter.

Hemmansägaren Per Silén i Sanna hade år 1902 tillsammans med ett par andra personer köpt hemmanet Norrhafra n:r 1 i Bjuråker. Under vintern 1902 utdrefs från detta hemman timmer och omkring 49,000 sparrämnen, hvilket virke skulle flottas genom Svågan till Norra Dellen för att där levereras till sågverksägaren Erik Eriksson i Gammelsträng.

Då virket emellertid före flottningen blef märkt med Erik Erikssons stämpel, hade allmänna åklagaren först stämt Erik Eriksson med yrkande om ansvar för flottning af obarkadt furuvirke. (Granvirke har man som bekant rätt att flotta obarkadt). Erik Eriksson hade då förklarat, att det ej var hans virke, förrän det nedkommit i Norra Dellen. Då instämdes äfven Silén, hvilken förklarade, att han sålt virket till Erik Eriksson och endast skulle betala flottningskostnaden till Norra Dellen. Ansvaret borde enligt hans förmenande drabba icke honom, utan den som inköpt virket till flottning. Sedan rätten emellertid på grund af hvad som framkommit under målets behandling, funnit att Silén ensam måste anses ha ansvaret för flottningen, har Silén nu genom vid sluttinget i Delsbo i torsdags afkunnadt utslag dömts att böta 3, 165 kronor.

Källa: Kungliga Biblioteket
Avskrift: Viveca Sundberg


 

 


Text och bilder ur HT lördagen den 20 april 1985

”Ni ska tro karer att je sjöng. Je sjöng så spikskallera damp frå take, å när je gat si i psalmboka va je trå verser före”.
Gamla flottare kunde dra sina historier med både must och färg. Det var hårdföra karlar som kunde gå en dust med stora timmerbrötar, men också spela poker med vädergudar.


– Å hej och hå… för nu ska storbröten i Storkroken gå. De var 1964 som pH fångade denna bild och de tre som är närmast är Taito Saiteman, Sörnaggen, Lars Frank, Naggen och Folke Christmansson, Valsjön.

 
Vad vore flottarlivet utan en rejäl pris snus. Kaffepannan på elden och mullbänken på rätt plats, ja då log livet i vårkvällens skymning. Blom, Hedvigsfors var visst namnet.

  


Det kunde ha varit jättar som roat sig med att stälpa stickor. Klamparna i alla de riktningar, kors och tvärs. Då gäller det att leka sig fram även om den råa styrkan kan åstadkomma mycket. Och alltid på sin vakt för att inte plumsa i.


Text och bild ur HT tisdagen den 30 april 1985

 

 

1. Svågaflottningen

TAPPSTÄLLET – knutpunkten för hela Svågaflottningen.

fpd-102

Berättat av Bruno Frank i Hudiksvalls Tidning 16 juni 1990

fpd-066-klipp

fpd-067-klipp

fpd-037-reportage

fpd-033-flottlederfpd-035-reportage

fpd-070

fpd-069-valsjönfpd-064-bruno

En välskriven och utomordentligt informativ artikel av Bruno Frank och Roland Hamlin.


fpd-089-valsjon
Valsjölaget 1933. Fr v. Okänd, Älgebo-Olle Mattsson, Dal-Pers Erik Persson, Gean, Erik Frank, Johan Ochas-Oskar Johansson, okänd, okänd och Remås-Axel Johansson.
(kolla gäddan upphängd på horkubben).
Bild ur Bruno Franks bok: Flottningen i Svågan.


fpd-090-damm
Uttappning av virke i Naggdammen. Flottarbasen Helge Frykman på dammbron.
Bild ur Bruno Franks bok: Flottningen i Svågan.

fpd-091-skan
Flottarbaracken, som stod intill badplatsen i Skån.
Bild ur Bruno Franks bok: Flottningen i Svågan.


fpd-092-lill-vallsj
Algot Lindkvist lastar av timmer på Lillvalsjön.
Bild ur Bruno Franks bok: Flottningen i Svågan.


fpd-093-lill-vallsj
Timmerforor på Lillvalsjön. Bild ur Bruno Franks bok: Flottningen i Svågan.


fpd-094-lill-valsj
Stickväg – avlägg för varje körare.Bild ur Bruno Franks bok: Flottningen i Svågan.


fpd-097-valsj
Flytbryggan över Valsjösundet var i bruk till mitten av 1940-talet.
Bild ur Bruno Franks bok: Flottningen i Svågan.


fpd-044-bandtraktor
Ängebo på 60-talet. Här knuffas välltor ner i Svågan med hjälp av bandtraktor


fpd-095-angebo 
Gamla Ängebobron, med timmeravägget på andra sidan Svågan.
Bild ur Bruno Franks bok: Flottningen i Svågan.


fpd-038-karta-tappstallet

Karta över Tappstället på 1950-talet
Som framgår av kartan stod det en matbarack intill landsvägen. dit flottarna kom för att få sig ett mål vällagad mat. En av kokerskorna var Vivecas mor, Brita Thorell.
Nu återstår enbart rester efter spismuren och några hörnstenar. Intill matbaracken stod ett stall och ett förråd som det finns husgrunder efter.
Vi efterlyser bilder från dessa byggnader

fpd-039-spismur
Skorstensmuren efter flottarbaracken

fpd-040-dass
Av sovbaracken vid Tappstället vid Svågan återstår enbart spismuren. 20 – 30 meter ifrån sovbaracken ligger det omkullvräkta dasset.

fpd-041-tappstallet 
Tappstället nyröjt 23 aug. 2013
För den som vill besöka denna för flottningen så viktiga plats, har Viveca S. och Åke N. nu röjt upp och snitslat den 5-600 meter långa stigen från landsvägen ner till Tappstället.

fpd-078-bomspel


fpd-099-langmor
Omslagsbilden till flottarbasen Bruno Franks bok från 2005. Rekommenderas


Flottningen
Flottningen började på våren i omedelbar anslutning av islossningen som vanligtvis inträffade under första hälften av maj. Mycket av virket kom via Svåga älv ned till Friggesund, men en stor del av virket kördes vintertid ned från skogarna till stränderna runt Dellarna. Det var timmerkörare med sina hästar som stod för detta mycket arbetskrävande arbete. Virket lades på isen i vältor och mättes in av respektive köpares s.k. tummare. Senare började även lastbilar transportera virke ut på isen eller sommartid tippa det från iordningställda timmeravlägg. Timmeravlägg eller fällstolar fanns i norra Dellen i Friggesund, Anderbo, Moviken och Fönebo.


fpd-042-friggesund-flottare
Friggesund nedanför gamla landsvägsbron.


Friggesund ovanför gamla landsvägsbron. Här har det brötat till sig ordentligt.
Bild ur häfte1. Så minns vi Dellenbygden, sid. 30


fpd-087-flottare
En bild ur boken ”Friggesund”,sid 171.
Från vänster, Erik bergström, Helge Sving, Ivar Karlsson, Evald Eriksson, Stig Karlsson och Helmer Karlsson.Brötrivning vid Friggesundsdammen.
Från vänster Nirje-Nisse Jonsson, Jonas Bergström, Erik Bergström, Stig Karlsson, Henrik Nylander, Nirje-Johan Jonsson, Helge Persson, Ivar Frank och Huv-Knut Bergström.fpd-081-frigge 
Samma plats som ovan, fotad av Matts Gladh.

fpd-082-frigge 
Samma plats som ovan, men nu flyter timret som det ska. Bild ur Matts Gladhs samling

fpd-080-frigge 
Dammen i Friggesund. Bild ur Matts Gladhs samling


Flottningen

Flottningen förbereddes på vårvintern genom att man lade ut länsor runt virket. Länsorna bestod av långa stockar som var förbundna med varandra med s.k. bomjärn. Virke som var omringat med länsor kallades för bom.

För att förflytta dessa bommar över sjöarna användes spelflottar. En flotte var tillverkad av ett lager mycket grova timmerstockar vilka var beklädda med bräder som utgjorde flottens däck. De flottar som användes på Dellarna var försedda med koja (bostad) med liggplats för 4 till 6 man och den var försedd med öppen spis/spis för matlagning. Vissa flottar hade två spel som bestod av två runda vertikalt ställda stockar, som kallades horor. På dessa rullades linan upp manuellt. I vardera ändan av en planka (horspak) som var trädd genom i horan upptagna hål, vandrade man runt varvid en wire lindades upp på stockens nedre del. Andra flottar hade bara en speltrumma (horstock) med plats för fyra spakar. En spelwire var ca 350 meter lång i vars ände var fästad en dragg som roddes ut i hela sin längd, varpå draggen kastades i sjön. När den fått fäste i sjöbotten började manskapet en monoton cirkelgång kring speltrumman, ett slitsamt och tidsödande sätt att förflytta virket över sjöarna. Det var förståeligt om karlarna, när de efter en hel natts cirklande runt på detta sätt med blytunga ögonlock och dito ben, råkade in i en sorts halvslummer, men för varje varv, när de snubblade över den löpande linan, rycktes upp ur sitt uttröttade tillstånd.
Längs bak på flotten fanns det en eldpall, där elden ständigt underhölls och över vilken en kaffepanna oftast puttrade.
Vid gynnsam vind sattes också segel. Om vinden blåste från rätt håll, var det som regel aldrig tal om någon sömn, utan då gällde utnyttja vindens hjälp.

Senare tiders ång-och motorvarpbåtar innebar en avsevärd lättnad i flottningsarbetet. De gamla spelflottarna fick i fortsättningen i huvudsak fungera som bostadsflottar.

Varpning
Varpningen gick nu till så att varpbåten, som hade spelwiren fästad i ringbomen, gick ut till ett fäste i sjön (varpmoring), där båtens för gjordes fast. Med varpspelet, som drevs av båtens motor, spelades (varpades) ringbommen in mot båten. När virkesbommen kommit in till båten gick man till nästa fäste osv. Avståndet mellan fästpunkterna var något kortare än linans längd och varierade mellan 400-1000 meter. Varphastigheten var 0,5 á 2 km/tim. Vid varpning nerväxlades motorn varvtal så att man i varvspelet erhöll önskad dragkraft utan att motorstyrkan behövde vara stor. För bogsering med propeller fordrades däremot en kraftigare motor vilket Tamm hade, som saknade varpspel.

fpd-045-moring

Sida ur Bruno Franks detaljrika bok om ”Flottningen i Svågan”.

fpd-077-morings-stenar

Moring

Moringen var en lång stock som var fastkedjad vid fyra stora på sjöbotten nerlagda stenar. Möjligen var stenarna även sinsemellan förbundna med varandra. Där det fanns timmeravlägg fans det också moringar. Omkring 100-150 meter ut från stranden och med ungefär samma avstånd från varandra, fanns det moringar där ringbommen var fästad. Timmerbommens landfäste var alltid en stor sten. Dessa finns oftast kvar med vidhängande ringfäste.

fpd-047-dyktalb-flicka
Friggesund. Här ser vi en dykdalb i närbild med friggsesundsflickan Svea Leek.

Dykdalb.
Skillnaden mellan moring och dykdalb är att en dykdalb (efter uppfinnaren Duc d´Albe) är buntade stockar som är nedslagna i sjöbottnen.

 

fpd-046-man-dyker
Friggesunds gamla ångbåtsbrygga och magasin.
Här dyker smeden Karl-Erik Björk i vattnet. T.h. Svågans utlopp med raden av dykdalber.

Timmermagasinet vid Svågans utlopp. I övre högra hörnet drar en båt, en timmerbom


GEFLEPOSTEN DEN 5/6 1890

Stormen pingsthelgen.

Gamla personer säga sig icke kunna påminna sig hafva sett Dellen så upprörd, som under annandagens förmiddag, skrifves till H. P.

Vågorna, som mera liknat hafssjöar och i djupa dyningar brutit öfver hvarje hinder, hafva i det mest ursinniga raseri piskat högt upp mot skär och stränder.

Friggesunds stora timmermagasin, som uthärdat mången svår dust förr, blef under annandagsförmiddagen sönderslitet och af det deri inneslutna timret drefs, som det antages, omkring 25,000 ned mot Vestansjö-landet, der bryggan till handlaren Bölanders sjömagasin illa ramponerats.

Under pingstdagen slets äfven en redan hopkopplad timmerbom, som låg färdig att flottas till Norrboån, och dref hän mot ständerna vid Vestansjö och Sjövik. Och nu ligga timmermassorna hopade på hvarandra och uppdrifna på stränder och ängar. Det torde icke afgå med så ringa kostnader innan allt blir stäldt till rätta igen.

Källa: Kungliga Biblioteket
Avskrift: Viveca Sundberg


Hålsjö såg 
Trävarubolaget som förvärvat Hålsjö Såg och Tegelbruk AB, där ångbåten Dellen ingick, hade 1925 uppgått i AB Iggesunds bruk och därmed behölls ”Dellen” för Dellarna, dels för sågverksrörelsen och dels för flottningsföreningens behov. För att göra båten mera effektiv för ringbomsboxering installerades 1925 ett s.k. varpspel. Med varpspelet som drevs av en särskild ångmaskin (inte den ångmaskin som drev båtens propeller) spelades (varpades) bommen in till båten.


Norrboån 
Genom Norrboån, som var för smal för virkesbommen, fick virket flyta fritt i den svaga strömmen. Vid åns mynning samlades på nytt virket till en bom för vidare transport genom södra Dellen till Näsviken. Denna sträcka kunde ibland ta veckor om väderleken var otjänlig.


Tappning av virke genom Norrboån. Bilden är troligen tagen på våren därför att bryggan ut till pråmen vid Dellenbaden är ännu inte byggd. Bryggan byggdes upp inför sommaren och monterades  ner på hösten varje år.


fpd-076-norrbo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild ur boken, Inre vattenvägar i Hälsingland
Foto, 1963 av Arne SundströmDetta är sista tappningen genom Norrboån 1965
Bilden utlånad av Ulla Olsson

fpd-079-norrbo-pir
Norrboåns utlopp med den långa pålade vågbrytaren 


fpd-052-bat
Sördellen med Hålsjöholmen t.v. I båten sitter bagar Einar Gustafsson


fpd-098-varpbat
Tändkule-råoljemotor, typ Säflle, ca 12 hkr. Motorbåt med varpspel och stållina (6-8 mm).
Bild ur Bruno Franks bok: Flottningen i Svågan.


Okänd man och okänd plats. Källa: Norrbo/sockenbilder.Norrboån 1915. Flottarbasen Per From Bild ur boken Iggesund 300 år, sid 121.


fpd-001-flottarkoja
Flottarkoja/Spelflotte i början av 1900.
Lägg märke till den höga seglarmasten som fanns på de äldsta flottarna.

fpd-002-parti-av-dellen
Parti av Dellen, men var någonstans?

fpd-003-grabbar-pa-flotte
På flottens baksida fanns en liten vedbod. Fr. v. okänd, Jonas Jonsson Fjärdsätter ”Sjulsen kallad”, Per Engberg Näsviken och Tage Rask Näsviken.

Troligen ligger flotten i Norrboån där man brukade bunkra upp ved, berättar Ingemar From från Hålsjö som själv varit flottare på Dellarna liksom sin far Per From som var flottningsförman.Andre f. v. är Per Engberg, nr 6, kapten Karl Rask, okänd, 8 Albin Gunst, okänd


Uppgifter ur Norrbo släktbok:

—7 Å 29—

21 Michael Larsson, *8/9 1849, s. t. kyrkvärd L. Olsson i Ö. Norrbobyn s7, Norrbo. Nämndeman o. bonde i Norrbobyn 7, »Staffas». † 4/2 1923.
4Y14 Anna Brita Jonsdotter, *19/11 1852, d. t. gästgiv. J. Jonsson i Ö. Norrbobyn 4. † 25/2 1915.
Lars, *5/4 1875. Sjömaskinist. Utfl. t. Sth. 1912.
Anna, *23/3 1881                                             11Y13
Jonas, *20/9 1886                                            39


—7 Å 34—

26 Pehr Pehrsson From, *16/1 1882, s. t. torp. P. Jonsson i V. Hålsjö, Norrbo. G. 30/10 1910. Sold. nr 137 vid Forsa komp., Häls. reg. Bos. i Hålsjö. Sen. flottn.-förman. Bos. i Hålsjö, Traneberg 1.
(X4)29C7 Hulda Margreta Pettersson, *3/8 1884, d. t. arb. O. Pettersson i Moviken, Bjuråker.
Elsa Ingeborg, *6/4 1904                                   54
Anny Maria, *6/12 1906. G. 1932. Bos. i Iggesund.
Emma Kristina, *24/7 1910                                45
Per Albert, *12/9 1912. Skogsarb. i Hålsjö
Karl Erik, *25/7 1914. G. 1941. Eldare. Bos. i Östanbo, Iggesund.
Oskar Villiard, *18/6 1916. Furir. Bos. i Lockne, Jämtl. 1945.
Sven Olof Sigvard, *31/10 1918, † 14/12 1918
Olof Sigvard, *23/11 1920. Utfl. t. Rödön, Jämtl., 1945
Jonas Emanuel, *8/11 1922. Utfl. t. Hudiksvall 1946
Bror Ingemar, *16/12 1926. Utfl. t. Rödön 1946.


—11 V 3—

1 Gösta Kron, *24/12 1914, s. t. bonden N. E. Kron i Gammelsträng s5, Norrbo. G. 5/1 1941. Flottn.-arb. Bos. i Norrbobyn 1. † 5/1 1993.
9Å51 Brita Kristina Eriksson, *21/1 1912, d. t. bonden E. Jonsson i Ö. Norrbobyn 3507. † 21/4 1993.
Sonja Kristina, *3/5 1943
Nils Rune, *11/1 1945


fpd-004-grabbar-med-hakar
Nr 2 fr.v. är Per Berg och längst t.h. står Jutte, troligen hette han Erik Persson, och var från Tjärna


Timmerbom i Hallboviken. Man ser även dansbanorna på festplatsen


fpd-005-flottarkoja-pa-slap
Flottarkoja på släp efter en motorbåt. I bakgrunden syns Sörvall i Hallbo

fpd-006-i-en-flottarkoja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interiör av en modern flottarkoja


GEFLEPOSTEN DEN 14/4 1904

Död under lasset.
Arbetare Per Olof Frank i Hålsjö, Norrbo, hvilken den 6 d:s skulle nedköra en timmerfora vid Gammelsträng hade i den branta basvägen nere vid Dellen troligen fallit af lasset, som då kördes i stark fart, och blifvit inklämd mellan timmerlasset och en ”ledare” vid vägen. Hästen kom ensam ned på sjön med lasset, hvadan tillstädesvarande personer gingo upp för backen där de funno Frank ligga i dödsryckningar med ett stort sår i hufvudet. Han afled efter en kort stund.

Frank, som var omkring 29 år gammal, efterlemnar enka och barn.
H.P.

Källa: Kungliga Biblioteket
Avskrift: Viveca Sundberg

—27Å10— Uppgifter ur släktboken
6 Per Olof Persson Frank, *29/8 1875, s. t. skomak. P. Frank i Backmo.
G. 11/5 1902. Arb. Bos. i Ö. Hålsjö, Norrbo. † 6/4 1904
(X4)12B14 Brita Andersdotter, *19/12 (19/2) 1882, d. t. bonden A. Pehrsson i Hålsjö s7, Norrbo. Änka. Utfl. t. Hudiksvall 1905
Per Valfrid, *12/10 1902. Utfl. t. Ovanåker 1928.
Anders Emil, *10/1 1904, † 18/8 1905

 

 

2. Lennsjö – Moviken


Hudiksvallsposten den 6/4 1892

Lennsjösjön
För vidaretransport av virke från Lennsjösjön, längs Lingån till Frisbo, därifrån genom varpning till Strömbacka där ett timmerspel tillverkades 1881 av byggmästare (12D5) Mattias Bergström (1840-1887) i Strömbacka. År 1884 stod den smalspåriga järnvägen mellan Strömbacka och norra Dellen vid Moviken klar. Vagnarna drogs av oxar eller hästar till 1912 då ett motorlok anskaffades. Transportleden användes till 1953 då såväl flottled som järnväg lades ned.

Flottgods från Lennsjösjön.

fpd-084-s-backa
Strömbacka 1888. Lastning av timmer som flottats hit från Lennsjösjön genom Lingån, Frisbosjön och brukssjön, nu för transport ner till hamnen i Moviken. Mannen till vänster som håller i spaken till timmerspelet är Magnus Eriksson ”Lång-Eriksson”, han var bas för timmerfrakterna.

fpd-083-s-backa
Bild från 1912. Från vänster, Valdemar Fernlund, Rickard Berg, Jonas Persson, Gösta Sjöstedt och Knut Lejdström


fpd-011-lok-timmer
Här är sex vagnar lastade och klara att köras till stortäktens slut där vagnarna sedan rullar själva ner till Moviken.

Vagnarna är hopkopplade två och två med en stång emellan. På varje vagnsett (2 vagnar) satt en bromsare.


fpd-012-vagnsett

Moviken. Här kommer ett vagnsätt. Nu kan bromsaren släppa upp bromsen helt så rullar vagnarna ända ut på piren.

fpd-013-avlagget-i-moviken
Här har alla vagnarna anlänt till timmeravlägget i Moviken. Sedan vagnarna lastats av och stängerna mellan vagnarna tagits bort, blev vagnsättet kortare så att loket kunde köra förbi på det högra lediga spåret. Lägg märke till såghuset i bakgrunden.

fpd-014-avlastning
Vagnarna lastas av på det långa timmeravlägget.

fpd-015-vagnsett-tomt
Nu är vagnarna tömda och loket kan köra upp dem till Strömbacka igen.
På vagnen ser vi stången som tidigare satt mellan vagnarna. Där ligger även handtaget till bromsen. Fripassageraren är Harald Berg.


fpd-016-man-med-pickhake
Moviken 1965. Järnvägen är nu borta och en del av rälsen används här vid timmeravlägget. Isidor Öberg i sjöstövlar och pickhake och Åkessons åkeri med Tycko Nöjd lossar kedjan till lasset.


Timmerbommar i Moviken och vid Stornäsudden


Timmeravlägget i  Moviken vintern 1958

fpd-048-lastbil

 X 5612, en av Iggesunds Bruks bilar väntar på att få tippa av sin last på isen i Moviken

Moviken vintern 1958
Den vintern arbetade undertecknad och min skolkamrat Esa Lindgren som virkesmottagare i Moviken. Vår uppgift var att ta emot hästforor och lastbilar som körde massaved. Massaveden skulle vi lägga upp i vältor för torkning. Det tyngre virkestimret tog Isidor Öberg och Herman Erlandsson hand om. När temperaturen var över 20 grader fick vi stanna hemma.


Timmeravlägget i Anderbo

GEFLEPOSTEN DEN 30/4 1868

Kungörelse
För Bjuråkers sockens allmänna kassa kommer, genom offentlig auktion, som förrättas i Bjuråkers sockenstuga Thorsdagen den 7:de nästkommande Maj kl. 12 på dagen, att försäljas följande inom Bjuråkers sockens allmänna skifteslag fällde, och derföre enligt Kongl. Maj:ts befallningshafwandes i Gefleborgs län föreskrift af den 24 Oktober 1855, jemförd med Kongl. Maj:ts nådiga bref af den 1 Juni samma år, i beslag tagne och af kommunalstämma såsom förbrukne ansedde skogseffekter, nemligen 1 025 st bjelkar, 1 163 st sågtimmer, 6 st mastspiror samt 46 st större bomslanor.

Till respektive spekulanters kännedom meddelas, att det utbjudna wirket är nedfördt å sjön Norra Dellens strand, dels wid Westansjö, dels wid Friggesund och dels wid Anderbo och Pipstegsstranden; att sågtimret består nästan uteslutande af gran; att wirket är af utmärkt beskaffenhet samt nu inbommadt och utbjudes i särskilda partier, hwarom wid auktionstillfället lemnas upplysning; att kontant betalning skall erläggas, samt att inom en half timme efter auktionens slut tillkännagifwes om gjorda anbud antagas eller icke.

Norrbo och Bjuråkers Kronolänsmanskontor den 24 April 1868
J. W. Pira

Källa: Kungliga Biblioteket
Avskrift: Viveca Sundberg

fpd-049-virke-flicka
Anderbo. Här väntar virke på att bli upplagt i vältor. Den som vinkar så glatt är Barbro Netzell från Tormyra

fpd-050-avlagg-anderbo
Det här är också vid timmeravlägget i Skålsvedja/Anderbo

fpd-074-x-2961 
Anderbo, här har Åkessons lastbil X 2961 gått igenom isen.


Timmeravlägget i Anderbo
Jonnie, som visserligen inte bodde i Skålsvedja, men hade en viss anknytning dit, bedrev en tid verksamhet där som blev starten till ett av de större virkesmagasinen i Dellen.
Jonnie köpte redan som 18-åring sin första lastbil och vid 25 års ålder, i slutet av 40-talet, var han ägare till 5-6 lastbilar och hade ett 20-tal anställda. Han utförde transporter av olika slag åt Strömbacka Bruk.
Våren och sommaren 1947 blev nederbördsfattig och vattnet i bl.a. Lennsjö räckte inte till för flottning ner till Strömbacka. Hela vinterns avverkning låg kvar i Lennsjön i Lensjö.
Förvaltaren på Strömbacka, Tom Fåhraeus, kallade till sig Jonnie Dahlström för att undersöka om det skulle gå lyfta upp virket ur sjön och köra det på bil till Dellen.
Jonnie fick fria händer och konstruerade tillsammans med John Hansson från Delsbo, ett spel för uppfordring av massaved. Avlägget vid Dellen byggdes vid Bränsla mellan Skålsvedja och Anderbo. Med en liten bandtraktor och några lastbilar forslades stora fyllningsmassor ner till stranden där det skapades en pir för tippning av virket ner i sjön.
Fyllnadsmassorna tog man direkt i vägbanken alldeles intill. Allt användes som utfyllnad. Även stora stubbar som blivit blottlagda kom till användning. Ett par av dom finns än idag synliga bland stenarna vid stranden. Själva avlägget blev ganska lodrätt byggt och vattendjupet var i minsta laget. Jonnie och hans manskap körde sedan timmer och massaved från Lennsjö till Anderbo med sex bilar dygnet runt den sommaren.
Något år därefter gjordes en ny utbyggnad för att få bättre vattendjup och större svängradie för de långa lastbilarna

Anderbo vintern 1959
Den vintern arbetade jag tillsammans med min far ”Annebo-Johan”, som virkesmottagare i Anderbo. Far som var mycket stark fick alltid lyfta grovändan när stora stockar skulle lyftas upp på någon välta. När de tunga lastbilarna kom ut på sjön blev det verkligen liv i isen. Den brakade och knakade och man kunde tydligt se hur den liksom sjönk under bilen. Grabbarna i hytten körde med dörrarna öppna för att snabbt kunna kasta sig ut om de gick igenom. Vilket hände mer än en gång.
Ska berätta om en episod som etsat sig fast. Vi hade avslutat en avlastning från en lastbil ut på sjön och var på våg till rast kojan för en kaffepaus, när de båda uppspelta timmerkörarna fick för sig att ”nu ska vi lägga ner dig Johan”. Pappa höll dem ifrån sig, men de fick sina händer runt honom och kunde då med gemensamma krafter lägga ner honom på isen. Han vägde omkring 120 kilo. Han blev inte arg, det blev han aldrig, men jag började gråta, för när han reste sig upp började det rinna kaffe ur hans axelväska. Termosglaset hade naturligtvis gott sönder. Det var vanligt att lastbilsgrabbarna stanna till en stund i vår rast koja sedan de lastat av. Där hände det alltid saker. Var det inte utmaningar i armbrytning eller fingerkrok med pappa, så skulle man spela kronkulor. Kronkulor var femkort med två spel och en krona i insats. Vem som vann eller förlorade minns jag inte.
På våren när isen gått upp skulle vältorna som låg utefter stranden (200-300 meter), vältas ut. Det var ett lättsamt och roligt arbete. Jag minns en midsommarafton när jag fann snö under en timmervälta. När vi gick hem för dagen gjorde jag en snöboll som jag tog med mig hem.

Timmerbommar i Anderbo

Flottningen upphör
På 1960-talet gick det tekniska utvecklingen väldigt fort. Skogen kom alltmer att skördas och transporteras med maskiner. Såg och yxa, hästar och kälkar blev snabbt omoderna och olönsamma. Vägar bröts till avlägsna byar och platser. Till områden som tidigare varit vildmark drog man nu vägar för att med bil hämta och transportera den gamla urskogen direkt ned till bruket utan omlastning. Flottning av virke med vattenkraft hade definitivt spelat ut sin roll i och med att 1965 års flottningssäsong var över.

När flottningen upphörde sålde flottningsföreningen allt kvarvarande flottningsmaterial inklusive bogserbåtarna Tamm och Dellen till Jonnie Dahlström på våren 1967.Under 1960-talet förfogade flottningsföreningen över 14 st. motorbåtar.
Dahlström sålde sedan ut det mesta på en auktion den 14 oktober 1967.
Dellen behöll han för egen del. Tamm ropades in av brodern Börje Dahlström för 3.000 kronor.


fpd-053-hallbo-flottarkoja-bat
Hallbo från slutet av 40-talet eller början av 50. Båten är troligen en flottarbåt som kallades Långsjön och som normalt var stationerad just i Långsjön i Forsa. Båtens skeppare hette Per Hedlund.

fpd-054-m-s-tamm
M/S Tamm med maskinist Reinhold Fernström och skeppare Erik Persson 1951.
I förgrunden Fritz Trygg och Johan Rönnqvist (Homo-Johan)

fpd-055-fem-karlar
Bak står Reinhold Fernström och Erik Persson.
Fram fr v. Homo-Johan, Fritz Trygg och Herman Erlandsson

fpd-056-fjardgatan-1965
Fjärdgatan 1965 T.v. flottbasen Bruno Frank och Herman Erlandsson, Moviken

fpd-057-herman-erlandsson
Fjälgatan 1965. I förgrunden Herman Erlandsson

fpd-058-ingvar-fernstrom
Fjärdgatan 1965. Närmast kameran Ingvar Fernström

fpd-059-sigge-hansson
Fjärdgatan 1965. Till vänster ser vi ryggen på Ingvar Fernström. Närmast kameran står Sigge Hansson från Moviken

fpd-060-glada-flottare 
Ora 1954 Ett gäng glada flottare.
Fr.v. (Homo-Johan) Johan Rönnkvist, vit mössa Herbert Ädel, Gammelsjön, Norrbo, Herman Erlandsson med flaska, Kalle Sallander och Albert Eriksson


Björsboholmen


fpd-061-landrensning

Landrensning.
Den som ror är Kalle Sallander, Sigge Hansson i mitten och Ingvar Fernström som har haffat en massavedbit med sin pickhake.

fpd-062-elna-eriksson
Moviken med Fönebo i bakgrunden. Flickan heter Elna Eriksson född Jonsson.

Timmerbom i Fönebo

 

 

3. Ljusnan – Stömneån

Flottning från Ljusnans vattenområde genom Back- och Stömnesjön för utlopp i Sördellen

Flottningsepoken
Flottrännan efter Stömneån byggdes på 1870-talet, men nu är den riven och flottningsepoken bara ett minne. Var det inte 1965 det flottades sista gången och flottarrännan revs? Och så brändes Lurhuset i Hällnäsbacken 1966 på uppdrag av flottningsföreningen. Lurhuset, ja, det såg inte mycket ut för världen men kunde ha varit kvar som ett minne av den svunna flottningsepoken. – Från Lurhuset hade man uppsikt över rännan ända upp från Stömne såg nertill Avasjön. Under flottningen fanns det någon däruppe och vaktade både natt och dag och blåste i den meterlånga kopparluren, om det blev någon bröt i rännan. Flottarna turades om att vakta. Ibland kunde det även vara en kvinna, som skötte vaktsysslan, Sigrid Moberg i Stömne var den sista av vakterna i Lurhuset.


Foto 1956. Vid inmatningen från Stömnesjön. Med flottarkojan som syns till höger varpades timmerbommarna över sjön. Bild ur häfte 1. Så minns vi Dellenbygden. Vart har spelflotten tagit vägen? Den finns inte kvar längre. Borta är även flottbryggan i Åminne och vandringen från Mobergsbron ner till dammluckan, där karlarna gick med sina pickhakar och flottade timmer.Utloppet i Stömne?


fpd-009-delsbo-stomne
Till vänster ser vi flottrännan genom StömneBild ur boken, Stömneån i Delsbo.
Fotografi från början av 1900-talet över byggnaderna vid Nedre Tullkvarnsdammen. Från vänster mejeriet, smeden Dahlboms smedja. Nedre tullkvarn och gaveln på garveriet.
Flottrännan går från bildens mitt ut till Avasjön.Bild ur HT den 30 dec. 1999. Ett minne från 1950-talet. Stömne såg i bakgrunden


Timmerbommar vid Norsbron i Delsbo


Lumpån I Delsbo


Hudiksvallsposten den 26 maj 1883


Här framgår att omkring 40 000 timmer flottas längs Lumpån


Uppgifter ur Delsbo släktbok:

—4 L 18—

13 Anna Olsdotter, * 27/7 1876, d. t. bonden O. Lund i Hagen 4, Delsbo. Bos. i Hagen.
Per »Persson» * 18/10 1902. Flottn.-arb. Bos. i Stömne 15, Delsbo.


—17 L 16—

13 Pehr Walther, * 21/7 1855 i Charlotteberg, Delsbo. G. 18/11 1885. Sold. nr 64 vid Häls. reg. Bos. i Mora, Delsbo. † 7/8 1907.
12T9 Brita Hansdotter, * 20/1 1863, d. t. H. Månsson o. Karin Jonsdotter. Fosterd. t. bonden L. Hansson i Sjömyra 2, Delsbo. † 2/8 1946.
Karl * 9/5 1886. Utfl. t. Kristinehamn 1910
Karin * 2/5 1889, † 10/5 1906
Per Gustaf * 22/3 1895. Flottn.-arb. i Delsbo
Brita * 22/9 1900                                              19


—17 L 19—

(X39 Elof Holger Västlin, * 26/3 1912 i Rogsta, Gävleb. Infl. fr. Hälsingtuna 1946. G. 28/6 1847. Flottn.-arb. Bos. i Mora 62, Delsbo.
16 Brita Valther, * 22/9 1900, d. t. sold. P. Walther i Mora.


—46 M 2—

1 Pehr Jonsson-Stenmark, * 17/6 1850, s. t. J. Pehrsson i Ekshärad, Värml. G. 25/5 1874. Flottningsförman. Bos. i Överälve, Delsbo. Utfl. t. Bjuråker 1881 o. skogvakt. Bos. i Berge 1. Återfl. t. Delsbo 1918.
(S90) Anna Catarina Nilsdotter, * 25/3 1854 i Övre Ullerud, Värml.
Anna Maria * 22/8 1872                                     3
Brita Christina * 3/12 1873. Utfl. t. Ljusdal 1912
Nils Johan * 20/2 1876                                      4
Olga Elisabet * 26/1 1886                                  5


—19 N 9—

6 Lars Erik Jonsson, * 15/4 1896, s. t. kol. J. E. Larsson i Sörgimma, Bjuråker. G. 11/7 1925. Bonde i Mora s 10, sen. flottn.-arb. Bos. i Ede 142, Delsbo.
(X3) Maria Höglund, * 2/1 1894 i Bergsjö, Gävleb. Infl. 1927.
John * 3/11 1926. Utfl. t. Hudiksvall 1945
Brita * 3/1 1928


—1 P 12—

10 Adolf Olsson, * 27/2 1899, s. t. torp. O. Andersson i Charlotteberg.
G. 24/6 1920. Flottn.-arb., bos. i Hagen 11, Delsbo.
32L7 Karin Elvira Olsson, * 24/9 1900, d. t. bonden O. Larsson i Klubbo 36, Delsbo.
Elsa Teresia * 11/9 1919                                    (X4)1G60


—22 P 39—

(S66) Carl Gustaf Hult, * 28/3 1858 i Sunne sn, Värml. G. 28/10 1888. Kyrkvakt. Bos. i Hagen, Delsbo. † 23/5 1940.
25 Anna Eriksdotter, * 2/9 1863, d. t. bonden E. Pehrsson i Myra 14, Delsbo. † 4/6 1940.
Gustaf Valdemar * 8/3 1889, † 21/1 1890
Brita Maria * 17/11 1890, † 9/8 1893 (difteri)
Anna * 5/2 1892, † 15/2 1944
Carl Gustaf * 22/12 1894. Flottn.-arb. Bos. i Delsbo
Oskar, tv., * 19/8 1896, † 3/6 1897
Knut, tv., * 19/8 1896. Flottn.-arb. Bos. i Delsbo
Valdemar * 15/2 1900, † 3/7 1900


—44 P 74—

72 Olof Ragnar Olsson, * 18/6 1922, s. t. bonden P. Olsson i Skog 6.
G. 26/6 1943. Flottn.-arb. Bos. i Hagen 14, Delsbo.
26N28 Brita Margreta Paulsson, * 27/8 1922, d. t. bonden O. Pålsson i Hagen 27, Delsbo.


—35 T 3—

1 Lars Carlsson-Ädel, * 3/8 1827, s. t. korp. C. F. Blank i Vitterarv, Delsbo. G. 26/11 1852. Sold. nr 80 vid Hals. reg. Bos. i Vitterarv. † 16/6 1907.
8M9 Margta Ersdotter, * 16/7 1828, d. t. husman E. Reuter i Skyttänga, Delsbo. † 3/3 1910.
Brita * 16/11 1857                                            7
Erik * 15/10 1866, † 28/3 1889 (olyckshändelse vid timmerflottning)


—32 S 9—

(X8) Lars Eriksson-Forsström, * 23/2 1842, s. t. torp. E. Olsson i Rolfsta, Forsa sn, Gävleb. G. 2/5 1867. Ångbåtstjänsteman. Bos. i Knutslunda, Delsbo. † 9/5 1889.
5 Margta Isaksdotter-Rudolphi, * 31/1 1847, d. t. kyrkvärd I. Rudolphi i Sunnansjö 5, Delsbo. † 2/7 1920.
Erik Axel * 28/7 1867, † 30/3 1876 (scharlakansfeber)
Anna * 17/7 1869. Utfl. t. Forsa
Margta * 21/8 1871. Utfl. t. Forsa
Brita Christina * 25/11 1877. Utfl. t. Bollnäs 1900
Elin * 3/7 1884                                                 18N33
Isac Rudolf, tv., * 17/6 1888. Jordbr.-arb. i Spångmyra, Bjuråker
Maria, tv., * 17/6 1888, † 24/10 1889


—68 T 1—

(X43) Anders August Lingman, * 25/11 1862 i Söderhamn, Infl. fr. Idenor 1895. G. 18/9 1887. Eldare, sen. maskinist. Bos. i Långede, Delsbo. Utfl. t. Norrbo 1902 o. bos. i Norrbobyn. Utfl. t. Idenor 1914.
(S20) Anna KHstina Sjöberg, * 19/9 1865 i Fryksände, Värml. Utfl. t. Idenor 1914.
Johan August Sigismund * 22/12 1887. Utfl. t. Idenor 1914
Signe Johanna Kristina * 27/10 1889                    (X33)13Å33
Thorvald Leander * 25/12 1891. Utfl. t. Idenor 1914
Anna Elvira * 10/5 1893, † 28/12 1897
Olga Maria * 8/6 1896. Utfl. t. Idenor 1914
Knut Hjalmar * 19/11 1897. Utfl. t. Idenor 1914
Anna Elvira * 6/1 1900. Utfl. t. Idenor 1914

 

 

Flottning genom Tamms kanal anlades 1944

Som ett led i rationalisering av flottning från södra Dellen anlades 1944 flottled från södra Dellens utlopp genom den gamla trafikleden Tamms kanal, varvid en flottningsränna inlades i den övre slussen. Från sjön Vågen grävdes en kanal, genom den plats där Forsa ångsåg en gång hade varit belägen, till Hamre ström. Man upptog sålunda delvis den gamla flottleden med timmermagasin vid södra Dellens utlopp, som en gång hade anlagts av det ”Engelska bolaget”. På den högra sidan utfördes enskild flottled för Forsså Bruk. Mellan dessa flottleder anordnades trafikled och hamn för allmänhetens mindre båtar.

Harsneviken, vid Dellens utlopp i NäsvikenEn mycket bra bild över flottningen vid Dellens utlopp i Näsviken, men lastkajen efter gamla järnvägsstationen i bakgrunden. Bilden utlånad av Håkan Lidström


 
Vid Näsvikens gamla sjöstation


Fr v Emil Olsson, Edvin Frisk, övriga okända


Edvin Frisk och Emil Olsson


Nils och Emil Olsson. Osäkert var bilden är tagen


Fr v. Anders Dahlberg, Nils Berglöf, Emil Olsson och Johan Fransson


1961. Dellen bogserar en flottarkoja och en flottareka, utanför KråkholmFlottarbåt och Flottarkoja utanför Kråkholm 1961.Näsviken. Troligen en av flottningsförenings plåtbåtar. Den kunde köra in och ut ur timmerbommarna utan minsta problem. Håkan Blank lär visst äga båten.


fpd-029-tamms-kanal-karl
Tamms kanal 1945

fpd-030-tamms-kanal
Tamms kanal

fpd-031-tamms-kanal-ranna
Tamms kanal

fpd-065-nesviken

fpd-032-tamms-kanal-tva-grabbar
Tamms kanal
Genom omläggning av flottningen från Tutleden till den gamla trafikleden genom Tamms kanal ökades flottningskapaciteten inom detta flottningsavsnitt från ca 600 klampar per timme till ca 10. 000 och manskapsbehovet minskades från 49 till 5 man.

Mer historik och bilder om Tamms kanal på Wikipedia


Flottning förbi Forssån i början av 1900-talet

 

 

Tuts sjöskilje
Vid Tuts skilje, där urskillning skedde av virke till olika ägare kring Dellensjöarna, var man helt beroende av vindens hjälp för frammatning av virket. Skiljet var beläget utanför intaget till Tutleden och placerad i V-O riktning med intag i vardera ändan. Under förmiddagarna, då i regel V vind var rådande, skedde insättning från den västra ändan. När den SO vinden var förhärskande, flyttades insättningen till den östra intaget.


En jättestor timmerbom vid Abborrudden utanför Tutviken.

 

fpd-017-tuts-sjoskilje
Tutviken. Här vid Tuts sjöskilje står Anders Olsson förman från Övernäs.
Vilka är det som sitter och metar ?

fpd-018-tutviken
Tutviken. Om du vet vilka arbetarna är, får du gärna berätta det för oss.

fpd-019-sex-grabbar-tutviken
fpd-020-tutviken-flottranna
Tutviken, här började flottrännan, t v okänd, Nils Fransson och Johan Lybeck

fpd-021-tutleden
Tutleden. Det flyter på bra, verkar Olle Strid (t.h.) tycka. Olle var från Flatmo. Vem är den andre?

fpd-022-tutleden-två-grabbar
Tutleden, troligen vid Tuttjärn. Anton Svensson och Karl von WalterDammluckan vid Tutviken


Flottrännan vid Tut


Här intill leden stod en stjälplada som lär vara flyttad till Kalvhaga, enl. Jonny Lybeck.
Stjälpladan har fått sitt namn av att man stjälpte ned höet i ladan i stället för att lada in det.Tutleden 1873 – 1944

I slutet av 1850-talet kunde man flotta från norra Dellen till havet, dock med flera flaskhalsar längs vägen. Ett av dessa hinder var sträckan från södra Dellen genom Böle ström förbi Forsa ångsåg. Dels var passagen förbi ångsågen smal och dels skulle det finnas tillräckligt utrymme för båttrafiken. Detta var anledningen till att Strömbacka bruksägare började projektera flottled från den s.k. Tutviken i södra Dellen till sjön Ingan och från denna sjö till ån nedanför Hamre sluss.
Sedan den mark som skulle komma att beröras av flottleden inköpts började man att anlägga ett timmermagasin vid Tutviken, rymmande 30.000 timmer. Från Tutviken grävdes en kanal till sjön Ingan via den s.k. Tuttjärn. Vid grävning av kanalen träffade man närmare Ingan på berg, där man blev tvungen att spränga sig fram på en sträcka av 400 meter. Med tanke på dåtida hjälpmedel blev detta arbete mycket tidsödande. Förrådet för dynamit, som även var rast- och övernattningsplats, är numera är riven. Vid kanalens början anlades en damm och från denna byggdes på kanalens botten en 1. 375 meter lång flottningsränna av 3” plank. Vid sjön Ingans utlopp anlades en damm med flottningsutskov för reglering av sjöns vattenstånd. Den s.k. sågbäcken, som leder från denna sjö breddades och fördjupades på en sträcka av 365 meter. Därefter en damm för reglering av vattenståndet i bäcken samt utgörande intag för en ränna, 977 meter lång, som utmynnade i Hamre ström.


Utloppet vid ingan visar smedjan och två förrådsbyggnader. I en av byggnaderna förvarade man dynamiten när man sprängde för leden, och den andra byggnaden var mat och rastplats. Till höger på kartan ser man flottningsarbetare Nils Berglöfs gård, Söräng 251.


Ingalid. Bild från 2007Det här är vad som återstår av flottarnas rast- och redskapsbod vid Ingan. 7 maj 2022.Bild från Forsa sockenbilder visar Ingan där Tutrännan mynnade ut. Personerna är Emil Olsson och Anton Svensson

Smedjan vid Ingalunda
I samband med anläggandet av denna flottled uppfördes vid Ingalunda invid sjön Ingans utlopp en smedja samt tvenne förrådsbyggnader


fpd-024-ingans-utlopp
En bild från Ingans utlopp. T. v. om virkesbommen syns en flotte och en flottarbåt. Lägg märke till den långa flottarrännan

Denna flottled togs i användning 1873 och var i bruk till och med 1944.
Kapaciteten var låg och krävde stor manuell insats. I medeltal flottades genom detta avsnitt under de sista åren ca 12. 000 klampar per dygn. På sträckan Tutviken till sjön Ingan bedrevs arbetet i regel med dubbla skift, med 21 man på varje skift. Från och med Ingan till Hamre ström var 8 man sysselsatta i ett skift. Arbetstiden var 10 timmar. Totalt sysselsattes sålunda 49 arbetare varav hälften utgjordes av minderåriga.

Märkning
Sortering av virket skedde med ledning av märken på flottgodset. Märkning fanns dels på stockarnas mantelytor och dels på ändytorna. Ändmärkningen gjordes med skarp-eller vassmärken vilka slogs på med s.k. skarpyxor. Märkningen på ändytorna kallades vanligen stukmärken som slogs på med speciella märkyxor. I slutet av 50-talet infördes färgmärkning, vilket innebar att färg, olika för skilda virkesägare, slogs på stockens ändyta med hjälp av en hammarliknande stämpel och vars skaft var fylld med aktuell färg.


Tidig bild från smedjan vid Sågbäcksvägen 3.


Utanför smedjan står fr. v. okänd, Bertil (barn), Hilding, Gustav och smeden Kalle.


Här är det motorn på en flottarbåt som fått något fel. Känns dom igen, hjälp oss med namn


Här vill vi ha hjälp med namn, vilka är dom?Bröderna Söderlund. Bertil, Karl, Hilding, okänd, Gustaf

Bröderna Söderlunds två förrådsbyggnader. Här utfördes flottningssmiden av olika slag till hela flottningssystemet. Det var bomklavar, flottningshakar (pickhakar), bomkoppel, och allt övrigt smide som behövdes till flottledsbyggnaderna. Under senare år skedde dock upphandling av standardsmide i den öppna marknaden och till övrigt smidesarbete anlitades bysmeder.

—28 D 2— Uppgifter ur Forsa släktbok

1 AUGUST VILHELM SÖDERLUND, * 28/6 1861, i Orsa, Kopp. län., s. t. smed Eric Söderlund. Infl. 1877. G. 15/5 1887. Mjölnare i Hillen. † 9/10 1905.
28H11 KARIN JONSDOTTER, * 28/12 1864, d. t. bonden Jon. Ersson i Hillen s1. † 16/2 1950.
GUSTAF VILHELM, * 15/2 1888                          3.
KARL AUGUST, * 19/8 1890. † 19/9 1890.
AUGUST BERTIL, * 18/8 1891                            4.
CARL ERIK, * 18/7 1894. Smed i Hamre. † 16/1 1968. Og.
JOHAN HILDING, * 26/1 1897                           5.
ANNA KRISTINA MARGARETA, * 3/7 1900. Fl. t. Hudiksvall 1925.
SIRI VILHELMINA, * 18/12 1903                        46S12.

—3—

2 GUSTAF VILHELM SÖDERLUND, * 15/2 1888, s. t. mjölnare A. V. Söderlund i Hillen. G. 20/2 1916. Kraftstat. förest:e i Hamre.
(R183) VENDLA KRISTINA WESSEN, * 28/11 1893, i Skövde, Skarab. län. † 6/9 1964.
BERTIL ARNE, * 4/8 I 917                                 6.
AINA KRISTINA, * 5/2 1930. † 8/2 1930.
MARIANNE KRISTINA, * 21/6 1935                     7.
100Ä3 – GÖTA ELISABET RASK, * 21/4 1930.
Fosterdotter                                                    100Ä5.

—4—

2 AUGUST BERTIL SÖDERLUND, * 18/8 1891, s. t. mjöln. A. V. Söderlund i Hillen. G. 24/6 1926. Reparatör i Hamre.
(D90) ALMA MARIA LARSSON, * 17/5 1900 i Ö. Vingåker, Södermanl.
ULLA MARIA, * 13/11 1928.
DORIT CHARLOTTA, * 11/9 1931.

—5—

2 JOHAN HILDING SÖDERLUND, * 26/1 1897, s. t. mjöln. A. V. Söderlund i Hillen. G. 24/6 1930. Mekaniker i Böle, Tamms kanalv. 9. † 13/11 1999
66G1 ELSA MARGRETA PERSSON, * 8/10 1902, d. t. förman Jonas Persson i Böle.
KARIN MARGRETA, * 28/3 1931.
SUNE JOHAN, * 22/4 1937.
ELSA GUNILLA, * 21/3 1942.

—6—

3 BERTIL ARNE SÖDERLUND, * 4/8 1917, s. t. Gustaf Vilhelm Söderlund i Hamre. G. 24/5 1947. Verkst.arb. i Böle.
(S54) MAJ ALICE GRÄSBERG, * 1/5 1921 i Nyed, Värml.
KJELL BERTIL, * 8/7 1950.
KLAS GUSTAF, * 2/3 1855.Flottrännan i Sågbäcken med Vågen i bakgrunden


Flottrännan över sjön Vågen var i bruk mellan 1873 och 1944.


Järnvägen
Det kan vara på sin plats påminna att sjötrafiken från Forsa kyrka som påbörjats 1861 upphörde 1875 då järnvägen blev utbyggd till Näsviken.Flottarkojor och båten Långsjön i Kyrksjön vid Forsa kyrka


Vid inloppet i Kyrksjön samlade man upp timret i en stor timmerbom som sedan drogs vidare av båten Långsjön.


Här ser vi två timmerbommar. En i Rolfstaån som väntar på att öppnas så snart den fulla timmerbommen i Kyrksjön blivit flyttad och nya länsar blivit utlagda.


 
Timmerbom i Sörforsa

 


Flottarbåten Långsjön. Byggd 1922 i Björkmo av bl.a. maskinisten P.E. Hedlund Foto. Sockenbilder

Virkesbom och spelflotte Foto: Sockenbilder


Virkesavlägg på is. Foto Gösta Svensson, Tövsätter

Källa:
SKÅLLA MED OMNEJD I FORSA SOCKEN, sidor 125 -131.

 

 

4. Nianån

I Nianån bedrevs flottning från 1912. Det flottades fr o m Lill-Nien till Hålsjön, där virket uppfordrades och transporterades på en smalspårig järnväg över vattendelaren till sjön Kösen, vilken sjö ingick i Dellenvattendragens flottleder. År 1956 började man biltransportera allt virke från Nianfors, varför flottlederna och järnvägen nedlades samma år.

 


Tappning av flottgots genom Lundströmmen


Virket passerar bron vid Ölsund och Björkmoån


Text och bild ur HT fredagen den 15 juli 1960

 
Som en bred matta i bruna, grå och gula nyanser glider timmer och massaved i olika dimensioner fram genom Skiljet vid Långsbo, Forsa. C:a 30 000 klampar passerar där fram varje dygn och sorteras in i rätt fålla. När vintern och vattentillgången inte är tillräckligt gynnsamt, kopplas 4 motordrivna strömbildare på för att ge virket bättre fart.

Flygbild över skiljet vid Långsbo och Bergeforsen. Se många bilder på Forsa/sockenbilder.

   

   
Till vänster. Arrendatorn Nils Erik Ovanfors har övergivet jordbrukaryrket denna sommar för flottningen.  Han tycks inte vara missbelåten med valet.


Karl Wilhelm Pettersson, Björkmo, är gammal i flottarskrået och har till och med avgått med pension. Nu har han ryckt in för att avlösa flottare som även har höskörd att tänka på.

   
Till vänster. Vid skiftbyte kommer flottningsförman Per Ringqvist, Sörforsa, för att notera antalet klampar, som passerat Skiljet under förmiddagspasset.
Till höger. Axel Edström, Nianfors, föredrar en pipa rök, innan han koncentrerar sig på skiljandet vid sulfat- och sulfitved.

mord-087-dellokvarn
Dellåkvarn står det på kortets baksida, men nu har vi blivit rättade av Roland Larsson som vet bättre att bilden är vid Bergforsen, i Forsa. Eftersom bilden är av kulturhistoriskt värde får den ligga kvar här tillsammans med Roland Larssons berättelse.


Hej!
Har nyligen upptäckt Dellenportalen. Riktigt intressant initiativ för en ex-hälsing att ta del av!

Det har blivit lite fel på en av Era bilder, visande två byggnader som säges vara vid Delåkvarn. Bilden visar egentligen Bergforsens flottningsstation några km uppströms från Delåkvarn. Jag besökte platsen några gånger i slutet av 1960-talet eller början på 1970-talet. Det äldre timmerhuset till höger föreföll ha varit kombination av personalutrymme, verkstad och förråd. Det nyare huset till vänster var sannolikt förläggning-kök-matsal. Lokaliseringen hängde säkert ihop med att skiljet där massaveden till Iggesund och sågtimret mot Saltvik separerades. Vad jag förstår är nu båda byggnaderna borta, rivna och/eller brända. Bifogar kartbilder, bl.a. ekonomiska kartan från 1950-talet med husen markerade.

Fortsätt det goda arbetet!
Med vänlig hälsning
Roland Larsson

mord-132karta

mord-131-karta
Tack Roland för all informativ hjälp och för utomordentliga kartbilder.


Efter pappersfallet vid Östanå, (mitt i bild), var virket så framme vid Viksjön och Sågfallet i Iggesund


fpd-063-slutdestination
Slutstation för virket var fabriken i Iggesund.

Mängder av timmerbommar vid Iggesund

Källor:
Conrad Holms historik om ”Dellenvattendragens Flottleder”.
Några blad ur Norrbo socknens Historia, av Albin Gunst
Gård och Byggd genom 100 år. Studier i Norrbos historia
Båttrafiken på Dellarna, av Albin Gunst

Läs mer om Dellarnas flottningsbåtar som tillverkades av Lidwalls i Leksand http://www.lidwallsbatar.se.

Eftersom flottningen var ett säsongsarbete finns långt ifrån alla omnämnda i släktboken. Här är namn några som vi hittat i Forsa släktbok:

—42 U 1—

(X43) CONRAD VALDEMAR HOLM, * 5/6 1906 i Söderhamn. G. 29/11 1942. Flottn. inspektor i Hillen. † 2/6 1988
(Z4) EVA IRENE LINDQVIST, * 26/1 1918 i Berg, Jämtl.
KARL ÅKE, * 9/5 1944.
LARS GUSTAV, * 4/9 1946.
EVA GUNNEL CHRISTINA, * 1/5 1949.
GUNNAR VALDEMAR, * 17/11 1953


—123 U 1—

(X6)44P72 OLOF RAGNAR OLSSON,* 18/6 1922, s. t. bonden Per Olsson i Svedja 16, Delsbo. G. 26/6 1943. Flottn.arb. i Byberg.
(X6)26N28 BRITA MARGARETA PAULSSON, * 27/8 1922, d. t. bonden Olof Paulsson i Hagen 2:7, Delsbo.
PER PAUL, * 19/4 1956.


—10 W 1—

(X14) PER OLOF NILSSON, * 25/1 1879 i Harmånger. G. 23/3 1907. Flottn.arb. i Veda.
(X9)4L33 ANETTE TORILD ENGSTRÖM, * 25/11 1888, d. t. soldat Per Engström i Valla, Färila. Familjen fl. t. Solna 23/10 1914.
TORA VIOLA, * 13/2 1913.


—19 W 5—

3 OLOF VILHELM GRAD, * 17/7 1877, s. t. soldat Joh. Aug. Grad i Vålsta. G. 20/4 1906. Fabr.arb. i Hamre. † 10/2 1954.
(X20) ANNA FLODIN, * 29/4 1879, d. t. husman Erik Flodin i Edsta, Hög. † 16/11 1909.
JOHAN MARTIN, * 23/2 1900                             7.
ANNA MATILDA, * 13/7 1901. Fl. t. Hudiksvall 1933 – 8.
IDA KATARINA, * 24/12 1903. † 12/9 1908.
GUNNAR AUGUST, * 16/2 1906. † 4/3 1924. Flottn.­arb.
OLOF EINAR, * 5/2 1908. † 30/10 1934.


—26 X 1—

(Y43) KARL GUSTAF HOLM, * 7/5 1870 i Söderhamn. G. Infl. fr. Segersta 1952. Flottn.förman i Hillen. † 14/4 1960.
(Z61) EMMA OLSDOTTER, * 16/10 1867 i Överhogdal, Jämt. † 26/9 1952.


—21 Z 1—

(W42) KARL ROBERT CANDELL, * 4/7 1873 i Torsångs sn. Kopp. G. 18/11 1894. Infl. fr. Mora 1915. Flottn. förman i Bäck, Forsa. Fl. t. Njurunda 1921.
(D83) SOFIA VILHELMINA SLAGBRAND, * 24/1 1869 i Ytterselö, Sörml.


—17 Å 1—

(X6)26S10 JONAS KÄLLMAN, * 11/8 1866, s. t. husman Jon. Olsson i Källeräng, Delsbo. G. 15/11 1891. Handl. i S. Sannäs, Delsbo. Infl. 1911. Flottn.arb. i Veda, Forsa. † 13/1 1942.
(X6)43M10 ANNA KRISTINA WINBLAD VON WALTER, * 2/5 1862, d. t. sergeant G. F. O. Winblad von Walter, Sannäs, Delsbo. † 14/8 1937.
PER, 15/11 1882. † 24/11 1882.
GUSTAF LEONARD, * 28/9 1886. † 9/1 1888.
OSKAR JOEL, * 13/7 1888                                 2.
KARL EDVARD, * 4/6 1890. † 7/6 1890.
ANNA MARGRETA, * 28/6 1892                          9A6 .
JONAS OLOF, * 3/11 1897. † 18/11 189.7.
INGA KATRINA, * 10/1 1899. † 28/9 1945.
(X18) RUT EMILIA GENBERG, * 10/6 1908. Fosterdotter – 47D2.


—18 Å 2—

1 ERIK ADOLF BERG, * 13/12 1877, s. t. arb. Jonas Berg i Överby. G. 28/12 1911. Skräddare i Hillsta. † 31/1 1956
(X31)6K19 ANNA JULIANA ÅGREN, * 7/11 1886, d. t. båtsman Erik Gustaf Ågren Buller, Nordmyra, Njutånger. Fl. t. Forsa 1904. † 30/1 1959.
ERIK ÅGREN, * 20/1 1906. Snickare. Fl. t. Järvsö 1928.
MÄRTA KRISTINA, * 29/4 1908. Fl. t. Amsberg, Kopp. län 1913.
ENAR ADOLF, * 26/9 1909. Fl. t. Bergum, Älvsb. 1931.
OSKAR SIGVARD, * 8/11 1911. † 6/11 1934.
ARTUR GEORG, * 20/7 1913. † 5/5 1935. Flottn.arb. i Söräng.
JOHN BIRGER, * 21/10 1915. Flottn.arb.             7.
KARIN ELISABET, * 12/9 1919.
GUNNAR DAVID, * 6/2 1921.
ÖSTEN JAKOB, * 11/9 1923                              (X31)22S5.
ESTER VILHELMINA, * 13/1 1927. † 3/2 1938.
ANNA ELVIRA LINNEA, * 16/2 1929                    8.


—18 Å 5—

3 ERIK ALFRED BERG, * 28/8 1909, s. t. arb. Oskar V. Berg i Överby. G. 19/11 1944. Flottn.arb. i Överby, Postförare i Hamre.
(X4)5D44 ELEONORA MARGRETA BERGMAN, * 3/8 1916, d. t. bonden Jonas Bergman i Norrbobyn ss12, Norrbo.
MARGARETA ELEONORA, * 21/5 1949.
ERIK BERTIL, * 11/6 1953.

 —6—

3 GUNNAR EDVARD BERG,* 19/12 1914, s. t. Oskar Villehard Berg i Överby. G. 8/8 1937. Flottn.arb. i Hamre
4H13 LINNEA GUSTAVA MALM, * 25/7 1913, d. t. bonden Karl Axel Malm i Hamre 4.
ULLA-BRITTA, * 22/4 1940.

—7—

2 JOHN BIRGER BERG, * 21/10 1915, s. t. skräddare Erik Adolf Berg i Hillsta. Flottn.arb. i Söderäng.
1A8 INGRID MARIA JONSSON, * 15/12 1923, d. t. fabr.arb. Jonas Jonsson i Lund
LILIAN ELISABET, * 4/11 1942                          25D4.


—79 Å 1—

(T5) JOHAN PETER PETERSSON, * 16/5 1850 i Bjurtjärns sn. Ör. län. G. 16/11 1889. Arb. i Böle, Forsa. Flottn. förman. † 14/8 1929.
(X22) KATRINA NYSTRÖM, * 12/7 1864 i Idenors sn. † 5/4 1932
PER RIKARD, * 16/8 1886                                 2.
JOHAN ERIK, * 18/9 1890                                 3.
KARL FREDRIK, * 9/10 1892. Fl. t. Södertälje 1911 – 6
Tv. LARS EMIL, * 2/11 1893                              4.
TV. ANDERS EDVIN, * 2/11 1893. † 12/1 1916. Flottn­.arb.
ANNA KRISTINA, * 16/3 1896. Väverska. † 5/12 1968. Og.
GUNNAR EDVARD, * 28/5 1900                          5.


—79 Å 3—

1 JOHAN ERIK PETTERSSON, * 18/9 1890, s. t. flottn.- förman Joh. Pet. Petersson i Böle. G. 28/8 1921. Flottn­.arb. i Lund. † 20/1 1970.
27S6 ANNA KATRINA JONSSON, * 17/8 1895, d. t. bonden Olof Jonsson i Sunnanbäck.
36T3 – (Fosterdotter t. B. Olof Olsson i Tronbo s1).
JOHAN OLOF EDVIN, * 29/11 1921.
ELSA INGEGERD, * 17/6 1924                           7.


—103 Å 3—

(T5) LARS EMIL PETTERSSON, * 19/7 1862 i Bjurtjärns sn. Ör.
79Å1 Bror t. Johan Peter Petersson i Böle. G. 17/6 1894. Flottn. förman i Byberg. † 23/1 1931.
1 INGRID ANDERSDOTTER, * 30/12 1861, d. t. arb. Anders Mårtensson i Byberg. † 9/10 1934.
ANNA ELISABET, * 31/10 1894. Mejerist. † 11/3 1962.
ANDERS EMIL, * 24/3 1896. Flottn.arb.               5.

—103 Å 5—

3 ANDERS EMIL LARSSON, * 24/3 1896, s. t. flottn.- förman Lars Emil Petterson i Byberg. Og. Flottn.arb. i Byberg. † 18/1 1967.
42L4 ANNA OLSSON, * 30/11 1902, d. t. kolare Olof Olsson i Långsbo.
ANDERS MARTIN, * 9/4 1921.


    —110 Å 3—

(X3) KARL OSKAR NILSSON, * 30/5 1890. G. 21/5 1916. Textilarb. vid prästgården, Forsa. Sen. flottn.arb. † 4/12 1934.
1 KRISTINA ELISABET HELLSTRÖM, * 15/9 1895, d. t. bonden Olof Hellström i Hälsingtuna.
KARIN ERIKA, * 18/5 1918                               4.
ELSA ELISABET, * 25/9 1925                             5.


—4 Ä 2—

1 JONAS JONSSON BLOM, * 26/11 1850, s. t. arb. Jon Jonsson i Hamre. G. 1/4 1894. Arb. i Hamre. † 13/5 1926
(X45) SARA BROLUND, * 8/11 1866 i Trönö sn. † 24/6 1929.
PER ALBIN, * 16/3 1889                                   5.
JONAS ERIK, * 10/7 1891. Flottn.arb.
ANNA MARGRETA, * 8/10 1894                          6.
KARL MAXIMUS, * 18/11 1896. † 29/11 1915.
SARA KAROLINA, * 29/12 1899                         7.
JOHAN ADOLF, * 13/2 1903. Fl. t. Eftra, Hall 1929.
OLOF HENNING, * 27/10 1906. † 6/12 1924.


—13 Ä 2—

(X6)1L13 HANS MATSSON, * 10/3 1847, s. t. bonden Mats Matsson i Sannäs s1, Delsbo. Og. Flottn.arb. i Kalvhaga. † 19/12 1931.
1 AUGUSTA ERIKA JOSEFINA ÅKERSTRÖM, * 18/6 1858, d. t. Erika Josefina Åkerström i Kalvhaga. Sömmerska i Kalvhaga. † 28/3 1936.
JOSEFINA KATRINA VILHELMINA, * 20/1 1880     3.
AXEL HANSSON, * 14/8 1882. Fl. t. Stöde 1913.
JENNY INGEBORG HANSSON, * 16/2 1885. † 9/2 1905.
HILDA MARIA ELISABET HANSSON, * 12/6 1887. Fl. t. Ilsbo 1906.
KARL BERNHARD HANSSON, * 3/5 1889. Anst. vid T3, Sollefteå 1908.
SELMA AUGUSTA HANSSON, * 6/1 1893. Fl. t. Uppsala 1915.
GUSTAF IVAR TEODOR HANSSON, * 31/5 1900. † 5/5 1903.


—15 Ä 8—

2 OLOF RUDOLF JOHANSSON, * 27/3 1925, s. t. Anna Josefina Johansson i Lund. G. 22/8 1959. Flottn.arb. i Lund.
(X11) BIRGIT MARGARETA BROSTRÖM, * 9/4 1932 i Hel.- trefald, Gävle. Text.arb. i Lund.
KENT OLOV, * 4/5 1959.
EVA BIRGITTA, * 4/1 1964.
LENA MARGARETHA, * 11/1 1970.


—22 Ä 1—

(X6)1L36 ERIK LARSSON,* 17/5 1881, s. t. bonden Lars Olsson i Myra s8, Delsbo. G. 3/6 1907. Flottn.arb. i Forsån, Forsa. † 20/9 1946.
(X6)25T8 MARTA STORM, * 13/2 1885, d. t. soldat o. bonde Zacharias Storm i Änga s3, Delsbo.
GERTRUD MARGRETA, * 31/8 1907.
ANNA KRISTINA, * 25/7 1911                            21Ä2.
MÄRTA LAURA, * 15/1 1914. Fl. t. Spängrnyra, Bjuråker 1930.
KARIN LINNEA, * 5/2 1916. Fl. t. Hudiksvall 1930.
LARS ERIK, * 19/10 1919. † 8/1 1920.
INGRID BIRGITTA, * 8/11 1921. Fl. t. Gävle 1942.


—2 Ö 10—

8 JONAS ERIKSSON, * 21/2 1895, s. t. bonden Erik Jonsson i Ölsund 2. Flottn.arb. i Ölsund. † 10/5 1971.
(X31)19G20 MÄRTA MARIA SUNDSTRÖM, * 29/3 1897, d. t. arrend. Per Sundström, Nianfors. Hush:a.
JONAS ERIK JONSSON, * 21/6 1919                   16.
BRITA KRISTINA JONSSON, * 30/9 1921             28A6.
ELLEN MARIA JONSSON, * 16/9 1924                 25U1.
PER HARRY JONSSON, * 27/5 1928                    21.
EIVOR LINNEA JONSSON, * 13/9 1931                20.
BROR HELGE JONSSON, * 30/9 1936. † 16/4 1937.
GUNN HILLEVI, * 31/8 1939                              6S3.


—2 Ö 11—

8 ERIK ERIKSSON, * 11/9 1897, s. t. bonden Erik Jonsson i Ölsund 2. G. 29/9 1918. Flottn.arb. i Ölsund. † 10/10 1955.
11C3 ANNA ANDERSSON, * 10/7 1892, s. t. husman Anders Persson i Tronbo.
MARTA KRISTINA, * 31/1 1917                          (X31)42U1.
ERIK VERNER, * 14/2 1919. † 19/2 1920.
ERIK VERNER, * 6/2 1921                                 13A3.
BRITA INGEGERD, * 19/9 1923. Textilarb. † 8/8 1945.


—3 Ö 2—

1 JONAS FRID, * 20/1 1852, s. t. soldat Johan Frid i Ölsund. G. 26/10 1875. Soldat i Ölsund. † 6/7 1908.
(X6)26J4 MARGTA LÖNN, * 12/10 1855, d. t. soldat Erik Persson Lönn, Gåsbacka, Delsbo. † 25/3 1912.
JOHAN, * 7/3 1876                                          3.
ERIK, * 31/3 1879. † 26/8 1898.
ANNA KRISTINA, * 11/6 1882                            37T3.
JONAS, * 2/7 1889. Flottn.arb. † 5/4 1962. Og.
PER EDVARD, * 13/9 1892. † 16/2 1911.
TILDA MARGRETA, * 25/4 1897. † 9/5 1913.


—3 Ö 3—

2 JOHAN FRID, * 7/3 1876, s. t. soldat Jonas Frid i Ölsund. G. 22/4 1900. Flottn.arb. i Ölsund. † 23/3 1957.
(X6) KAROLINA ANDERSDOTTER, * 8/3 1875 i Delsbo. † 25/1 1956.
JONAS OLOF, * 17/6 1900                                4.
MARTA KAROLINA, * 20/8 1901                         5.
JOHAN, * 23/12 1903                                       6.
ANNA KRISTINA, * 29/6 1906. † 7/6 1915.
BRITA, * 12/6 1911                                         7.
ANNA ELISABET, * 19/11 1917                          26D4.


 —3 Ö 4—

3 JONAS OLOF FRID, * 17/6 1900, s. t. flottn.arb. Johan Frid i Ölsund. G. 9/3 1933. Flottn.arb. i Björkmo.
(U40) IRMA CHARLOTTA NORDGREN, * 25/3 1910 i Ramnäs, Västmanl.
(X31)60F1 – D. t. smed Gustaf Valfrid Nordgren i Iggesund.
INGER MARGRETA, * 16/10 1935.
IRENE BIRGITTA, * 27/3 1946.


—3 Ö 5—

(X7)8L61 HENRIK OLOF BERGROTH, * 16/11 1902, s. t. jordbr.arb. Olof Bergroth i Grängsjö, Enånger. G. 24/6 1927. Flottn.arb. i Ölsund. Fl. t. Njutånger 1930 -(X31)3N22.
3 MARTA KATRINA FRID, * 20/8 1901, d. t. arb. Johan Frid i Ölsund.
PER BERTIL FRID, * 10/8 1923                          8.
OLOF ALBERT, * 16/7 1929                               (X20)8S1.
ELSA MARGRETA, * 28/8 1930. G. 1952 m. Erik Olof Sundberg i Hällefors bruk,
Mellösa.


—3 Ö 6—

3 JOHAN FRID, * 23/12 1903, s. t. arb. Johan Frid i Ölsund. G. 10/11 1928. Flottn.arb. i Lund. Agent. † 10/12 1972.
(X4)5D32 o. (X8)10L1 BIRGITTA JULIANA BJURLING, * 9/8 1901, d. t. skomak. P. A. Bjurling i Västansjö, Bjuråker.
SONJA BIRGITTA, * 21/2 1937                          11.


—4 Ö 3—

69E1 LARS PETTER ÖSTBERG, * 1/3 1852, s. t. kolare Per Östberg i Tronbo. G. 1/6 1897. Husman i Ölsund. † 11/7 1936.
1 ANNA PERSDOTTER, * 23/2 1861, d. t. husman Per Larsson i Ölsund.
2 – Tid. g. o. änka 2/2 1883. † 9/6 1951.
PER JOHAN, * 23/11 1887. Flottn.arb.


—11 Ö 11—

(X20)9G16 ERIK WEST, * 2/10 1898, s. t. soldat Erik Wannberg West, Västanåker, Hög. G. 7/1 1923. Flottnarb. i Hamre, Forsa. Fl. t. Bjuråker 1936. Arrendator i Brännbo Bjuråker – (X4)14Y35.                      8 HANNA MARGRETA KLAR, * 24/8 1903, d. t. bonden Erik Klar i Överby 2.
LILLY KRISTINA, * 3/12 1923. † 23/1 1930.
FANNY CECILIA, * 29/5 1928. Fl. t. Bjuråker.
GURLI MARGRETA, * 22/4 1932. Fl. t. Bjuråker.
BROR ERIK JOHNY, * 18/1 1934. Fl. t. Bjuråker.
ELSI KRISTINA, * 24/4 1936. Fl. t. Bjuråker.


—20 Ö 15—

18G1 ANDERS OLSSON, * 27/6 1875, s. t. dräng Olof Jonsson i Hillen. G. 25/2 1912. Flottn.arb. i Övernäs. Förman. † 15/9 1965.
3 CECILIA TROLIN, * 15/5 1880, d. t. torpare Lars Trolin i Övernäs. † 29/1 1948


—22 Ö 6—

4 LARS LARSSON FRISK, * 3/11 1867, s. t. husman Lars Frisk i Övernäs. G. 14/4 1903. Flottnarb. i Övernäs. † 16/3 1949.
176Z1 BRITA LOVISA JOHANSSON, * 8/12 1875, d. t. Marit Matsson i Backen. † 20/9 1945.
JOHAN ALBERT, * 8/2 1904                               7.
ALGOT ISEDOR, * 8/9 1905                              8.
LARS ALBIN, * 3/9 1908. † 4/9 1931.
JONAS EDVIN, * 4/5 1910.
PER -ARVlD, * 21/4 1913. † 24/7 1913.
NILS ANTON, * 8/10 1915.
ELSA GURLI JONSSON, * 10/1 1932. Fosterdotter – 9


—37 Ö 8—

3 EMIL OLSSON, * 2/6 1898, s. t. arb. Olof Andersson i Övernäs. G. 12/7 1931. Flottn.arb. i Övernäs.
(X4)34A17 KARIN MARGRETA SVEDSTRÖM, * 10/10 1910, d. t. byggn.arb. J. Svedström i Vedmyra, Bjuråker.
EIVOR LINNEA EMILSSON, * 14/6 1932.

—37 Ö 9—

3 JOHAN OLSSON, * 20/6 1902, s. t. arb. Olof Andersson i Övernäs. G. 29/11 1930. Flottn.arb. i Övernäs.
(X6)35J9 ANNA KRISTINA GRÖNING, * 1/1 1901, d. t. arb. Nils Erik Gröning i Bjart, Delsbo.
ERIK OLOV, * 1/4 1931.
GUNHILD INGEGERD, * 25/11 1934                    12.


—55 Ö 1—

(W12) KARL ANDERSSON, * 25/8 1845 i Grangärde. Flottn.arb. i Övernäs. † 14/2 1926.


—58 Ö 1—

(X9) JONAS WALLSTRÖM, * 14/3 1840 i Färila. Flottn.arb. i Övernäs. † 31/3 1919.


—10 A 11—

6 KARL LINDSTRÖM, * 30/3 1877, s. t. korpral Karl Lindström i Överby. G. 24/11 1907. Soldat o. flottn.arb. i Kalvhaga. † 12/11 1948
(X20)8Z3 MARTA HÖGSTRÖM, * 24/6 1885, d. t. torpare Carl Fredrik Högström i Åsak, Hög. † 3/1 1965
KARL EINAR, * 8/10 1908. † 9/10 1908
KARL ISEDOR, * 24/9 1909. Emigr. t. USA 1937. † 3/3 1939
ERIK EINAR, * 1/3 1913. Flottn.arb.                   20
JOHN MARTIN, * 24/2 1916. Flottn.arb.
MARTA VIOLA, * 16/9 1919. Fl. t. Stockholm 1937
ELSA BIRGITTA, * 17/8 1922                             22
LILLY KRISTINA, * 15/12 1925                          23 o. 30L21
ANDERS SIXTEN, * 2/1 1929


—10 A 14—

7 EMIL LINDSTRÖM, 23/12 1906, s. t. torpare Jonas Lindström i Hamre. G. 24/3 1934. Flottn.arb. i Hamre.
(X33)24Y8 MATILDA RAGNHILD HAMRÉN, * 7/4 1909, d. t. handl. Alfred Hamrén i Bästdal, Norrbo
ÅKE LENNART, * 13/7 1929                               24


—10 A 20—

11 ERIK EINAR LINDSTRÖM, * 1/3 1913, s. t. soldat Karl Lindström i Kalvhaga.
G. 28/1 1940. Flottn.arb. i Kalvhaga.
75A7 MÄRTA KRISTINA MACKIN, * 31/1 1915, d. t. torpare Erik Mackin i Långby
BO EJE, * 30/6 1940
LEIF KONNY, * 10/2 1942
GUNILLA CHRISTINA, * 30/6 1950


—27 A 5—

2 LARS EINAR STRID, * 17/2 1906, s. t. Olof Strid Dahlenfeldt i Flatmo. G. 17/11 1935. Flottn.arb. i Hamre. † 9/7 1972
23L9 SVEA EVELINA ERIKSSON, * 12/2 1912, d. t. bonden Erik Alfred Eriksson i Långby 3.


— 27 A 6—

2 KARL GÖSTA STRID, 7/3 1914, s. t. Olof Strid i Flatmo. G. 18/5 1941. Flottn.arb. i Söderäng.
(X39) KARIN JONSSON, * 24/8 1915 i Rogsta.
KARL TORBJÖRN, * 19/8 1941


—51 A 2—

1 PER GUSTAF FLYGT, 15/4 1886, s. t. soldat Johan Flygt i Söderäng. G. 22/12 1918. Furir, sen. flottn.arb. i Söderäng. † 22/8 1955
(Y11) HENNY ELISABET JONSSON, * 4/11 1898 i Ed, V. Norrl. † 20/6 1963
JOHAN AMANDUS, * 25/5 1915. Fl. t. Ed V. Norrl. 1925
GUSTAF VILHELM, * 29/8 1919
GUNNAR FERDINAND, * 1/12 1921                     3
Tv. PER ARNE * 22/3 1928. † 7/11 1928
Tv. GUNHILD ANNA OLIVIA, * 22/3 1928             4
BO IVAR, * 29/10 1934
Tv. ASTRID MARGRETA, * 16/5 1936. † 17/5 1936
Tv. PER ÅKE, * 16/5 1936. † 17/5 1936


—51 A 3—

2 GUNNAR FERDINAND FLYGT, * 1/12 1921, s. t. furir Per Gustaf Flygt i Söderäng. G. 13/4 1943. Flottn.arb. i Berglock
26H8 KARIN MAJ-BRITT ÅKMAN, * 28/4 1923, d. t. chaufför P. I. Åkman i Berglock.
PER ERIK, * 19/9 1943                                     6
KERSTIN ANITA, * 2/12 1948                            7
ROSMARIE, * 2/4 1951
KARL GUNNAR, * 13/7 1957


—142 A 11—

6 ERIK JONSSON PRIM, * 20/12 1882, s. t. husman Jon Jonsson i Häggnäs. G. 23/11 1913. Soldat o. flottn.arb. i Häggnäs. † 25/4 1964.
(X4)21D8 KRISTINA HANSSON, * 15/4 1886, d. t. bruksarb. Hans Persson i Lia, Bjuråker. † 14/6 1963.
JOHAN, * 21/7 1916. † 22/7 1916.
JONAS IVAR, * 12/8 1918.
OLGA KRISTINA, * 7/7 1921.
BRITA LINNEA, * 27/4 1923                              18.


—35 C 2—

31R1 SVEN JOHANSSON LEK, * 10/6 1867, s. t. bonden Johan Olof Ed i Rödmyra. G. 18/5 1891. Soldat i Utnäs. Flottn.arb. i Lund. † 26/12 1946.
1 KERSTIN SVENSDOTTER, * 6/9 1871, d. t. husman Sven Svensson i Utnäs. † 16/4 1945.
JOHAN OLOF, * 22/8 1891                                3.
BRITA KRISTINA, * 22/11 1892                         4.
ANNA MARGRETA, * 12/2 1895                          37C3.
SVEN HERMAN, * 8/6 1897                               5.
VILHELM, * 29/9 1899. † 20/12 1899.


—103 C 3—

(S87) JONAS ERIKSSON, * 1/1 1858, i Östmarks sn. Värml. län. G.26/4 1885. Arb. i Klockarsveden, Forsa. Flottn.förman. (Vistats å okänd ort sen 1894).
2 VALBORG CAROLINA WINBLAD von WALTER, * 1/12 1854, d. t. Fanjunkare Carl Fredrik Winblad v. Walter i Hamre. † 6/7 1943.
ANNA EDLA ELVIRA GULADIS, * 3/4 1878           6.
JOSEF ERNST FRITIOF, * 24/12 1879.
KARL JOHAN EINAR, * 20/1 1886                       7.
ALBERTINA KRISTINA, * 1/3 1887                      19W6.
CAROLINA VILHELMINA, * 29/4 1889                  1A8.
EDVARD,* 15/4 1891. Anst. vid Avesta Järnverk 1918.


 —36 D 1—

(O85) GOTTFRID TEODOR SALLANDER, * 3/7 1841, i Uddevalla. G. 16/9 1875. Flottn.chef i Böle, Forsa. † 12/1 1911.
(E90) HlLDA AUGUSTA ELISABET SUNDSTRÖM, * 10/3 1848 i Skenninge. Fl. t. Filipstad 1912. † 27/5 1929.
ELISABET, * 20/11 1876. † 15/4 1969. G. 11/7 1902 m. banktj.man. L. A. Lodin i
Karlstad.
AXEL GOTTFRJD, * 19/7 1878. † 24/7 1878.
TURE GERHARD, * 26/6 1879. Ingenjör. Fl. t. Göteborg 1906.
SELMA MARIA, * 22/8 1881. † 23/1 1885.
LAURA VALBORG, * 17/11 1884. Sjuksköterska. † 23/5 1947 i Uppsala.


—58 D 3—

1 SIGNE MARGRETA WIDMARK, * 29/4 1893, d. t. urmakare Göran Widmark i Hamre. Sömmerska i Söderhamn. † 3/6 1956.
STIG ERIK, * 17/10 1917. Flottn.arb.                  55U1.


 —108 D 1—

(X25)48H1 ARVID SVENSSON, * 11/12 1875, s. t. flottn.förman Anders Svensson i Öje, Järvsö. G. 2 ggr. Infl. 1918. Flottn.chef i Hillen, Forsa.
(X13) BRITA LARSSON, * 18/8 1874, i Hanebo. G. 31/8 1907. † 20/6 1909.
(U36) JOHANNA MARIA ERIKSSON, * 24/6 1886, i Nora, Västml. G. 2/8 1913.
OLOF ANDERS GUNNAR, * 11/4 1914.
SVEN ERIK ARVID, * 4/7 1915.
STEN NILS JOHAN, * 2/7 1918.
BRITA MARIA SOFIA, * 18/4 1924.
STIG PER GUSTAF, * 6/8 1925.


—7 E 2—

1 NILS FREDRIK BERGLÖF, * 7/11 1885, s. t. arb. Gustaf Berglöf i Söderäng. G. 22/12 1912. Flottn.arb. i Söderäng. † 18/11 1967.
17Ö1 IDA KATARINA STRÖMBERG, * 2/8 1890, d. t. bonden J. P. Strömberg i Överby ss4. † 23/12 1964.
TORA KATARINA, * 4/3 1913                                 5.
NILS GUSTAF, * 13/8 1914                                    6.
MARIA INGEBORG, * 18/6 1917. Fl. t. Rytterne. Västm.län. Åter                       2E3.
ELIN KRISTINA, * 8/4 1920                                   (X31)6K34.
KARIN LINNEA, * 26/3 1923                                  7.
KARL MARTIN, * 14/3 1926                                   9.
IDA MARGARETA, * 30/9 1928                               8.
HILDA OTILIA, * 17/4 1931                                   10.


—14 E 1—

(X5) NILS NÄSLUND, * 3/9 1844, i Bollnäs. G. 3/12 1871. Flottn. Förman i Övernäs. † 22/3 1934.
(X18) ANNA KAJSA SUNDSTRÖM, * 12/12 1841, i Hudiksvall. † 1/4 1900.
JOHAN ERNST, * 10/10 1866                                2.
GUSTAF NIKOLAUS, * 14/5 1871                           5.
CARL LUDVIG, * 10/8 1875                                  3.
LILLY ESTER, * 19/1 1878                                    4.


—53 E 4—

2 JANNE EMANUEL ELLSTRÖM, * 7/5 1885, s. t. handl. Magnus Ellström i Övernäs. G. 29/10 1919. Flottn.arb. i Hamre. Spelman. † 12/12 1979.
(U43) AGNES VIKTORIA ERIKSSON, * 21/1 1886 i Sala. ”Barnmorska”. † 20/12 1952 i Böle.
MARGIT INGEGERD, * 2/3 1921.


—54 E 2—

1 AXEL VERNER ELLSTRÖM, * 17/8 1898, s. t. skogvaktare Joh. Ellström i Hamre. G. 21/9 193 7. Flottn.förman i Hamre. † 5/10 1940.
1G2 BRITA LINNEA JOHANSSON, * 14/4 1905, d. t. skogsarb. Johan Magnusson i Långby.
LENNART, * 28/9 1937. † 30/9 1937.


—73 E 2—

1 GUSTAF VILHELM BERGLUND, * 12/9 1901, s. t. arb. Bengt Berglund i Övernäs. G. 30/3 1929. Flottn.arb. i Övernäs. Fl. t. Västerlövsta 1932.
74E1 JUDIT INGEGERD BERGSTRÖM, * 28/9 1907, d. t. bonden Nils Bergström, Venås 4, Delsbo.
DAGNY VIOLA INGEGERD, * 27/7 1927. Fl. t. Västerlövsta.
BENGT ERIK, * 9/6 1929. Fl. t. Västerlövsta.


—1 G 5—

2 PER AUGUST JOHANSSON, * 21/3 1894, s. t. arb. Johan Magnusson i Långby. G. 14/4 1918. Flottn.arb. i Övernäs. † 30/4 1919.
(Z47) BEDA LEONTINA LUNDBERG, * 26/1 1894 i Stugun, Jämtl. Fl. t. Sollefteå 1919.
SVEA VILHELMINA, * 7/2 1919. † 23/7 1919.


—31 G 1—

(X6)8P15 JONAS EMANUEL OLSSON, * 30/6 1895, s. t. jbr.arb. Olof Olsson i Myra, Delsbo. G. 25/10 1924. Flottn.förman i Hamre.
27L12 HILDA KRON, * 8/4 1902, d. t. bonden Nils Erik Kron i Långby 6.
EIVOR, * 25/2 1925.
ALVA, * 18/12 1929.


—57 G 1—

(X4)19H18 PER MAGNUS ENGBERG, * 7/1 1895, s. t. bonden Anders Engberg i Fjärdsäter 3, Delsbo. G. 14/10 1923. Infl. 193 7. Flottn.arb. i Hillen 1.
(X6)51J7 EDLA JONSSON GLANS, * 16/3 1902, d. t. bonden Jonas Glans i Sjulsberg 2, Delsbo.
DAGNY BIRGITTA, * 22/1 1921. Fl. t. Bromma 1945.
JONAS RUNE, * 22/6 1922. Fl. t. Bromma 1945.
ERIK LENNART, * 28/9 1926. Fl. t. Bromma 1945.
PAUL ARNE, * 19/9 1928                                  2.
SVEN ROLAND, * 12/8 1932.


—57 G 2—

1 PAUL ARNE ENGBERG, * 19/9 1928, s. t. flottn.arb Per Magnus Engberg i Hillen. G. 21/5 1949. Verkstads. arb. Hillen.
90U1 INGRID BIRGITTA NORIN, * 25/10 1927, d. t. bonden Anders Johan Norin i Nansta 4:3.
KAROLA GUNILLA, * 23/7 1948.
PER MATS PAUL, * 15/5 1950.


—106 G 1—

(X6)22P30 OLOF PERSSON, * 4/5 1895, s. t. bonden Per Olsson i Myra 14, Delsbo. G. 28/4 1918. Infl. 1925. Flottn.arb. i Böle, Forsa. † 12/3 1951.
(X6)25T8 INGRID STORM, * 20/5 1896, d. t. soldat Zacharias Storm i Änga s2, Delsbo. Änka                                                       21G2.
KARIN MATILDA, * 12/2 1918                            2.


—106 G 2—

9A15 TORE VALDEMAR ERIKSSON, * 24/3 1916, s. t. Karl Johan Eriksson i Lund. Fabr.arb. i Lund. Fl. t. Malma, Västmanl. 1937.
1 KARIN MATILDA PERSSON, * 12/2 1918, d. t. flottnarb. Olof Persson i Böle.
SIV INGER BARBRO ERIKSSON, * 11/12 1935.


—107 G 1—

(X6)9K13 OLOF ERSSON, * 27/9 1890, s. t. bonden Erik Olsson i Edsäng 3, Delsbo. Infl. 1927. Nattvakt i Lund. Flottn.­arb. i Byberg. † 31/3 1971.
CECILIA LARSSON, * 8/5 1878, fr. Kalvhaga.
(X6)22P76 ANNA MARIA MÅRTENSSON, * 17/2 1894, d. t. bonden Per Mårtensson i Sunnansjö s6, Delsbo. Hush :a.
AGDA KRISTINA, * 31/1 1912.
MÄRTA KRISTINA MÅRTENSSON, * 24/12 1924.
SIGNE MARIA ERSSON, * 5/3 1930.
(X7)3N20 JOHANNA KRISTINA ENQVIST, * 8/6 1887, d. t. husman Johan Enqvist i Ö. Tosäter, Enånger. Infl. 1940. G. 5/12 1943. † 15/10 1970.
AINA OTTILIA ENQVIST, * 7/3 1915                   (X7)3N45.


—4 H 10—

9 NILS OLOF JONSSON, * 1/1 1896, s. t. bonden Jon. Nilsson i Hamre 4. G. 24/10 1920. Flottn.arb. i Hamre. † 24/6 1969.
10R10 ANNA MARGRETA SAHLIN, * 17/4 1892, d. t. bonden Erik Sahlin i Hedsta 4, sen. i Rumsta 1. † 16/11 1967.
INGRID LINNEA, * 15/3 1921                            103C13.


—4 H 12—

9 JONAS JONSSON, * 15/3 1901, s. t. bonden Jon Nilsson i Hamre 4. G. 9/9 1928. Flottn.arb. i Hamre.
(X6)44K10 FRIDA KRISTINA ANDERSSON, * 15/6 1906, d. t. bonden Anders Persson i Prättingberg s5, Delsbo. † 4/10 1961.
17R3 GÖTE INGEMAR ANDERSSON, * 15/6 1927.
Fosterson                                                       21.
FOLKE, * 27/1 1939.
ANDERS BÖRJE, * 20/6 1948.


—23 H 2—

1 JOHAN ALFRED WESTBERG, * 21/9 1879, s. t. bonden Hans Westberg i Hedsta 4. G. 9/11 1913. Flottn.arb. i Hedsta. Torpare. † 30/6 1950.
17H3 KLARA MARGRETA PERSSON, * 17/10 1888, d. t. bonden Per Larsson i Harv s1. † 31/12 1947.
ANNA, * 15/3 1915. Fl. t. Hudiksvall 1936.
IVAR, * 11/3 191 7. Fl. t. Badelunda 1938.
INGRID, * 23/5 1920.
15E5 TORD GÖSTA CARLSSON, * 26/3 1923. Fosterson.
15E5 SOLVEIG MARIA CARLSSON, * 16/8 1925. Fosterdotter


—3 K 13—

(R226) PER JAKOBSSON RINGQVIST, * 17/9 1851 i Undenäs sn., Skarab. län. G. 26/4 1886. Arb. i Kalvhaga, Forsa. † 8/2 1933.
9 KARIN ERSDOTTER, * 23/6 1863, d. t. bonden Erik Mårtensson i Kalvhaga 3. † 26/1 1948.
St.dr., MARGRETA, * 26/6 1883                         14.
ERIK, * 23/8 1886. Korpral. Fl. t. Gävle 1909.
ANNA ELIDA, * 22/3 1888                                 15 o. 1L9.
EMMA KRISTINA, * 3/6 1890. Fl. t. Delsbo 1909.
BEDA KATRINA, * 12/9 1892. Fl. t. Hudiksvall 1929.
LARS LEONARD, * 25/9 1895. Fl. t. Gävle 1915.
HILDA MARIA, * 26/9 1899. Fl. t. Hudiksvall 1916.
PER EINAR, * 26/9 1901. Flottn.arb.


—6 K 21—

20 ELOF MAURITZ OLSSON, * 30/6 1906, s. t. torpare Olof Johansson i Kalvhaga. G. 5/8 1928. Flottn.arb. i Kalvhaga.
100Å2 KARIN ELISABET NYGREN, * 20/9 1908, d. t. Johan Hjalmar Nygren i Veda.
ASTRID ALVINA, * 28/11 1927.
INEZ VIOLA, * 23/2 1929                                 27.
SIGBRITT MARGARETA, * 21/10 1932. † 20/12 1932.
KARIN SOLVEIG, * 8/7 1934.
DAGA YVONNE, * 3/7 1939.
RAGNA ELISABET, * 25/3 1942. † 13/6 1942.
SONNY ERIK LENNART, * 2/6 1944. † 13/11 1944.
OLOF KENDENNY, * 26/4 1946.
HANS ELOF ROGER, * 12/6 1949.


—6 K 22—

32S4 ANDERS JOHAN ANDERSSON FLYGT, * 3/7 1875 i Hille sn., s. t. Anders Jonssons 1:sta hustru. G. Soldat, flottn.arb., bonde i Kalvhaga sss6. † 14/2 1958.
(S15) KRISTINA JOHANSDOTTER, * 17/9 1867 i Ekshärads sn., Värml. † 18/12 1939.
GERDA MARGARETA, * 29/12 1894                    24.
ANNA KRISTINA, * 14/12 1896                          25.


—42 L 7—

4 PER BERNHARD OLSSON, * 15/1 1899, s. t. kolare Olof Olsson i Långsbo. G. 2/12 1928. Flottn.arb i Björkmo. † 15/8 1960.
(X31)7F22 ERIKA ALFRIDA SUNDMAN, * 1/7 1906, d. t. bonden Nicolaus Aug. Sundman i Rådsla s3, Njutånger.


—42 L 9—

(X6)39A19 JONAS VILHELM ANDERSSON, * 20/5 1906. s. t. Gårdsäg. Anders Jonsson i Åbo, Delsbo. G. 29/10 1937. Flottn.arb. i Skarmyra.
4 EMMA KRISTINA OLSSON, * 28/5 1913, d. t. kolare Olof Olsson i Långsbo. Familjen fl. t. Hudiksvall 1947.
BARBRO MARIANNE, * 3/1 1939.
OLOF STURE, * 15/8 1943.


—6 M 15—

14 OLOF OLSSON, * 14/9 1889, s. t. bonden Olof Ersson i Mikje 3. G. 23/12 1912. Flottn.förman i Ölsund. † 11/12 1970.
33R1 ELIN LARSSON, * 17/7 1891, d. t. kolare L. E. Larsson i Rödmyra 1. † 26/5 1974.
IDA KRISTINA, * 18/6 1909                              10A1.
NILS OLOF, * 5/7 1913                                     33.
ELIN CECILIA, * 31/8 1915                               31.
KARIN MARGARETA, * 18/1 1917. † 10/1 1942.


—5 N 6—

7E1 HENNING BERGLÖF, * 18/1 1897, s. t. arb. Gustaf Jansson Berglöf i Söderäng. G. 19/4 1925. Fl. t. Delsbo 20/5 1925. Flottn.arb. † 2/6 1969.
3 KRISTINA OLSSON, * 27/12 1895, d. t. bonden Olof Larsson i Nansta s4. † 21/12 1969.
EIVOR CECILIA, * 22/5 1917.


—33 R 2—

1 PER LARSSON, * 26/9 1893, s. t. arrend. L. E. Larsson i Rödmyra 1. G. 8/12 1928. Flottn.arb. i Ölsund. † 10/2 1972
40G1 ESTER KRISTINA OLSSON, * 30/10 1902, d. t. sömmerskan Brita Margreta Glad i Sunnanbäck.
11C3 (Fosterdotter t. Anders Persson i Tronbo).
BERNT RUNE LARSSON, * 9/6 1931 i Hudiksvall (Adoptivson) – 15E8.


—33 R 3—

1 ERIK LARSSON, * 2/9 1888, s. t. arrendator L. E. Larsson i Rödmyra 1. G. 21/12 1929. Flottn.arb. i Tronbo. † 20/11 1966.
34R1 INGEBORG ULIN, * 10/10 1885, d. t. kolare Olof Ulin i Rödmyra


—33 R 6—

1 AXEL LARSSON, * 5/7 1905, s. t. arrendator L. E. Larsson i Rödmyra 1. G. 28/2 1937. Flottn.arb. i Rödmyra, sen. i Lumnäs. † 6/9 1974.
(X6)44L3 ANNA TERESIA DOLK, * 11/6 1914, d. t. sågv.arb. Georg Dolk i Knutslunda, Delsbo. lnfl. 1935.
ERIK BERTIL, * 11/1 1935                                8.


—34 R 3—

1 PER JOHAN UHLIN, * 29/1 1898, s. t. arrendator Olof Ulin i Rödmyra 1. G. 4/6 1927. Flottn.arb. i Skarmyra. Fl. t. Rolfsta. † 14/3 1973.
(X46)23T11 SVEA MARIA BLOM, * 30/12 1902, d. t. torpare Anders Blom i Kyrkbyn, Undersvik.
TORE, * 23/5 1928                                          6.
INGRID, * 16/3 1933.
BRITTA, * 20/3 1939.
KARIN, * 18/1 1941.
GÖRAN, * 2/6 1944.


—36 S 1—

(S4) ANDERS ANDERSSON, * 4/1 1848 i Boda sn, Värml. G. 22/6 1873. Flottn.arb. i Söderäng, Forsa. † 16/2 1937.
1K8 ANNA JOHANSDOTTER, * 17/11 1853, d. t. husman Johan Olsson i Kalvhaga. † 5/6 1928.
KARIN, * 7/11 1873. † 20/3 1937.


—37 S 1—

JOHAN FLYGT, * 14/11 1872. Flottn.arb. i Söderäng. † 3/3 1941.


—32 T 1—

(X31) PER NESTOR PERSSON, * 16/3 1898. G. 21/6 1931. Flottn.arb.
KRISTINA ELD, * 4/7 1903. Trogsta.
MARY KRISTINA, * 20/7 1931.


—37 T 3—

1 PER ERIK HEDLUND, * 23/7 1887, s. t. skräddare P. E. Hedlund i Tronbo. G. 6/6 1909. Flottn.arb. o torpare i Björkmora. ”Åssmyra”.
3Ö2 ANNA KRISTINA FRID, * 11/6 1882, d. t. soldat Jonas Frid i Ölsund. † 4/6 1956.
ANNA KRISTINA, * 23/9 1909. † 6/6 1971. Og.
BRITA MARGRETA, * 5/8 1911                           117T10.
PER ERIK, * 9/9 1915                                       7.
JONAS TURE, * 8/3 1917                                  5.


—1 U 14—

12 JOHAN FORS, * 20/12 1886, s. t. arb. Per Fors i Mickje. G. 12/12 1909. Flottn.arb. i Sunnanbäck.
11C3 KRISTINA ANDERSSON, * 16/12 1888, d. t. husman Anders Persson i Tronbo. † 11/3 1967.
PER HILDING, * 9/3 1910                                 16.
ANDERS HADAR, * 21/3 1912                            17.
MÄRTA KRISTINA, * 29/1 1917. † 20/1 1938.


 —21 U 1—

(X31)22S1 PER ALBERT SANDSTRÖM, * 24/5 1908, s. t. Kristina Sandström i Nianfors. G. Flottn.arb. i Iggesund – (X31)22S2.
(X19) ANNA LARSSON, * 2/10 1908 i Hälsingtuna. 13 barn se (X31)22S2.
ANNA MARIA, * 4/6 1930. Fl. t. Hudiksvall 1947.
BIRGER ALBERT FERDINAND, * 29/12 1931         (X31)22S3.
SIGURD OLOF, * 24/6 1935.
SVEN ERIK, * 20/11 1936 i Forsa. † 16/3 1937.
INGRID VIOLA, * 10/8 1939. Fl. t. Valbo 1956.
EDIT MARGRETA, * 15/12 1940. Fl. t. Forsa 1957.


—53 Z 1—

(M173) ADOLF PETTERSSON, * 18/1 1831 i Säby sn. Malmöhus län G. 19/2 1860. Ångbåtskapten vid prästgården, Forsa.
(E112) LINA VILHELMINA SVENSSON, * 25/9 1827 i Vadstena, Ög.
(X14) VILHELMINA KRISTINA, * 29/9 1856. St.d. † 3/5 1863.
(B91) JOSEFINA CHARLOTTA DAHLSTEDT, * 23/2 1859 i Tveta. Fosterdotter.
ANNA ADOLFINA VILHELMINA, * 15/10 1865.


  —67 Å 4—

(X4)65D2 KARL EMIL RASK, * 17/1 1878, s. t. fanjunkare J. P. Hübinette Rask i Norrbo. G. 8/11 1907. Ångbåtsägare i Hillen, Forsa. † 1/3 1939.
3 HILDA CHARLOTTA SCHEDIN, * 9/2 1884, d. t. A. A. E. Schedin i Hamre. † 2/4 1929.
DAGA GERDA ELISABET, * 4/10 1905. g. 30/10 1937 o. fl. t. Badelunda, Västmanl.
BROR ALFRED TAGE, * 18/8 1907 -9.
KARL ESKIL GOTTHARD, * 10/8 1909. Chaufför    11
IRMA MARGRETA KRISTINA * 10/6 1912. G. 6/1 1935 -(X31)12B24.
SVEN GÖSTA, * 28/5 1915                                12.
GÖTA MARIA, * 25/4 1919                                22B2.
EIVOR HILDEGARD, * 19/9 1922.
SVEA MAJ-BRITT, * 29/5 1925.


—67 Å 9—

4 BROR ALFRED TAGE RASK, * 18/8 1907, s. t. ångbåtsförare Karl Emil Rask i Frägsta. G. 7/10 1934. Maskinist i Kalvhaga. Död 14/11 1991.
25L9 SVEA LINNEA MATSSON, * 31/5 1908, d. t. bonden Mats Olsson i Långby 5.


—37 G 2—

(X4)32D1 HANS FRIBERG, * 11/9 1854, s. t. arb. friar Erik Hansson Friberg i Moviken, Bjuråker. G. 10/12 1876. Maskinist. Sjökapten i Hamre. † 12/10 1929.
(X18) BRITA MARGRETA HAGBOM, * 26/9 1847 i Hudiksvall. † 20/5 1891.
OTTO WILLIAM, * 9/4 1876. † 16/6 1895.
ERIK GOTTFRID, * 17/5 1877. Fl. t. Stockholm 1904.
GUSTAF OSSIAN, * 31/1 1880. † 6/9 1884.
HILDA MARGRETA, * 23/6 1888. † 23/1 1892.


—33 Å 2—

1 NILS OLOF PlHL, * 31/7 1905, s. t. kamrer Alfred Pihl i Forssån. G. 4/9 1937. Sjökapten. Fl. t. Örgryte, Göt. 1937.
(O16) ROSA MAGNHILD PERSSON, * 9/2 1907 fr. Oskar Fredriks förs. Göteborg.

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78
Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra. 

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


 Till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

4 kommentarer

 1. Bilden från Tutviken (här började flottrännan) ägs av min farmor Annie Jansson f. Persson med. Den föreställer från vänster enligt baksidan: Okänd, Nils Fransson en granne till Johan Lybeck som är till höger på bilden. Johan Lybeck var farmors morfar och var född 1878 i Söderäng, Forsa

  1. Tack Towa, nu har jag med din hjälp äntligen kunnat få dom identifierade.

   Det är bra att det finns sådana som du.
   Hälsningar
   Åke Nätterö

 2. Thank you for this wonderful site. My ancestors were from Norrbo, Delsbo, and around that are Brujaker…hope I did not spell names wrong. Soderlund is the name..I have dates, etc…more later…
  Deb Glantz Hann (Soderlund became Glans when Per Erik Soderlund joined military and took then name,,,spelling changed to Glantz. He had relatives that went to MN…he went to CT…others stayed in Sweden. 1880 he came over…brother came 1872…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *