Häxprocesser i Norrbo

gpno-048-ormbergRiksantikvarieämbetets karta mer R-märket pekar ut avrättningsplatsen

Mellan Ormberg och Kilberget finns fornlämning 43 Norrbo sn. I SV delen av åkern finns en naturlig mindre kulle. På en liten kulle finns den påstådda avrättningsplatsen där enligt sägnen två häxor skall ha blivit avrättade och begravda. Hundra alnar från avrättningsplatsen finnas en källa, i vilken bödeln tvättade sin yxa.

Enligt markägaren kallas platsen allmänt i bygden för Häxtäkten. Markägarens far och farfar påstod att ingen gröda växte där och det var därför ingen idé att odla något. Platsen har endast använts till bete för djuren.

 

Trolldomskommissionens sammanträde i Norrbo den 23 december 1673

Rannsakning i Norrbo socken angående ”barns ynkeliga färdemål om nätterna” hållen med nämnden den 23 december 1673.

Anno 1673 den 23 december hölls rannsakning uti Norrbo socken efter församlingens trägna skrivelse över deras barns ynkeliga färdemål om nätterna.

Närvarande: uti befallningsmans ställe stadsnotarien uti
Hudwichswald välförståndig Lars Ersson Höök
Oluf Svensson i Västansjö
Pål Andersson i Gulsmyra
Per Olsson i Änga
Lars Ersson i Stråsjö
Pell Persson i Stråsjö
Per Larsson i Tåssgården
Jakob Olsson i Hålsjö
Olof Ersson i Gammelsträng
Olof Hansson i Norrbobyn

 

 1. Olof Olss hustru i Gammelsträng Anna Persdotter om 50 år bekände nu sig för rätten såväl som ofta förr i församlingen ifrån barndomen vara bedragen till Satans tjänst av honom själv och hans verktyg onda människor. Bekänner sig hava haft sängelag med Satan och avlat barn med honom. Säger sig och intet kunna minnas när hon begynte taga barn. Beder Gud allsmäktig om nåde och gode människor att de ville fälla förbön för henne att hon måtte bliva fri djävulens frestelse.

Tillstår sig också hava fört och nu förer efterskrevne barn, nämligen Per Nilsson 11 år, Hans Larsson 9 år, Sigred Hansdotter 14 år, Kerstin Persdotter 10 år, Margreta Olofsdotter 15 år, Anna Ersdotter 9 år, Gölug Jonsdotter 9 år samt Jon Mickelsson, Gammelsträng och Jon Olsson från samma by, den sista är så liten att han intet kan göra något besked, Anders Olofsson, Gammelsträng är och liten, så och Tomas Matsson i Bästdal. Desse närvarande barn beklagade och att hona tager och förer dem om nätterna till Blåkulla.

 1. Systren gamla piga Ella Persdotter i Gammelsträng 67 år bekänner det hon haver blivit bedragen igenom Satans listighetn och onda människors tillhjälp. Säger sig och hava varit med i deras sällskap allt sedan hon var 4 år gammal.

Soldat Elias 20 år säger sig hava sett Ella haft sängelag med Satan och avlat månge otaliga barn, som han ej kan uppräkna. Ella bekänner det hon ibland förer ovanskrevne barn som systren Anna Persdotter förer så och 4 andra med sig till Blåkulle.

 1. Systren Karin Persdotter i Gammelsträng 65 år förehades vilken tillstodm sig hava blivit bedragen av den elaka Satan och hans verktyg allt från sin ungdom. Säger sig icke väl minnas vem som henne först bedrog.

Tillstår och sig hava fört desse barnen: Oluf 6 år, Cecilia 9 år, Karin 3 år, alla i Gammelsträng samt Gertrud i Backen 7 år, Ella i Hålsjö 1 år, Olof Larss i Hålsjö 12 år, Lars Johnss, Kerstin Johansdotter i Hålsjö 14 år och Jon Jonsson i Hålsjö 3 år.

Hon beder Gud han ville upplysa henne att hon sanningen må kunna bekänna. Hon förer och ett spätt barn Olof om 4 veckor.

 1. Hustru Annas dotter hustru Margreta Olofsdotter i Gammelsträng bevittnades att vara fallen i barnsäng, som likväl för prästerskapet bekänt haver att vara fallen ifrån Gud och föra barn till Blåkulle.
 1. Hustru Annas dotter Gölug Ologsdotter 20 år tillstår sig hava blivit lärd av sin egen moder för 5 år sedan, säger nu det bliver henne fråntaget både minne och sinne och vill gärna bekänna om hon tröste. Det står hos henne en svart karl vilken håller om halsen på det hon intet skall kunna bekänna. Hon förer sitt eget barn Lars Jonsson på 3:dje året och inge flere som hon nu tillstår.

De barn som förr antecknade äre säger sig hava sett henne äta, dricka, dansa och hava sängelag där i Blåkulla. Hustru Gölug säger att hennes moder står och håller om hennes hals att hon intet skall kunna sig bekänna. Då hustru Gölug vände sig om och spottade på henne och bad henne vika från sig. Hustru Gölug tör sig om bot med gråtande tårear. Hon bekänner sin synd och hoppas att Gud i himmelen han förlåter henne.

Olof Olofss legopiga Margret Andersdotter i Gammelsträng vites allenast vara sedder i Blåkulla men intet att föra barn.

 1. Erik Daniels moder hustru Brita Björsdotter i Hålsjö 65 år vites av efterskrevne barn vara sedder i Blåkulla nämligen Margreta Olsdotter i Hålsjö 15 år Per Nilsson 11 år, Mårten Månss i Byn 11 år, Sigred Jakobsdotter i Hålsjö 14 år, Hans Larsson i Hålsjö 9 år, Anders Larsson och Kerstin Persdotter i Hålsjö 10 år. Men desse klaga sig av henne föras Cecilia Larsdotter 18 år. Sigred Larsdotter 13 år säger sig hava blivit tagen till Blåkulla allt sedan Larsmässodag av Brita Björsdotter.

Hustru Britas Sonedotter Brita Persdotter i Hålsjö 13 år, tillstår sig och av sin fadermoder bliva förder till Blåkulla allt sedan 8 dagar efter heljemässdag. Bekänner och att lång hustru Margreta i Högsved tager henne två nätter och tredje natten tager henne denna hennes fadermoder hustru Brita, därtill hon nekar.

Elias soldaten säger att Satan står bakom henne och en orm sitter om halsen.

Margreta Olofsdotter i Hålsjö 15 år haver sett hustru Brita i Blåkulla då hon haver tagit på henne, strax haver hon sagt får jag intet gå till freds på golvet, säger sig ock hava sett på gamle länsmans hustru Gertrud i Hålsjö och henne påtagit, och i detsamma haver hon blivit i liknelsen två stycken tegelstenar med flera som hava blivit dit spökta, somliga blivit lika med trän lerstycken och gråstenar när hon tager på dem där i Blåkulla.

Karin Persdotter i Gammelsträng 65 år, förehades vilken säger sig bliva varse där i Blåkulla denna hustru Brita, men hon nekar och säger sig väl veta av härligheten och beder Gud bevara sig från dem, beder Gud upplysa sanningen.

Jakob Ols dotter Ingred i Hålsjö 15 år, säger sig av hustru Brita Björsdotter bliva tagen till Blåkulla. Sonedottern Brita Persdotter i Hålsjö säger det hustru Margreta, alias LångMargreta, tager henne. Ingred vet intet därav. Brita säger och att hon, Lång Margreta, haver fört henne och i förledne tisdagsnatt haver hon släppt henne neder på snön men intet farit illa. Ingrid nekar och vet intet av Lång Margreta utan hustru Brita tager henne.

 1. Margreta Ersdotter i Hålsjö, gamle länsmans Jakob Olss tjänstepiga 23 år tygas av hos gående barn vara sedder i Blåkulla nämligen Margreta Olofsdotter i Hålsjö 15 år, Per Nilsson i Hålsjö 11 år, Sigred Jonsdotter i Hålsjö 14 år, Brita Persdotter i Hålsjö 13 år, Mårten Månsson i Byen 9 år, Kersten Persdotter i Hålsjö 10 år, Anna Olsdotter i Hålsjö 9 år och Hans Larsson i Hålsjö 9 år, där hon plägar äta, dricka, dansa och hava sängelag.

Margreta nekar alldeles och vet intet mera därav än den dag hon skall dö.

 1. Erik Perss i Hålsjö hustru Sigred Zachrisdotter 60 år är i Blåkulla sedd av efterskrevne barn, nämligen Margreta Olofsdotter i Hålsjö 15 år, Per Nilsson i Hålsjö 11 år, Sigrid Jonsdotter i Hålsjö 11 år, Mårten Månsson i Byen 9 år, Anna Olofsdotter i Hålsjö 9 år, sjuk, Kersten Persdotter i Hålsjö 9 år, Hans Larsson i Hålsjö 9 år och Per Larsson i Hålsjö 11 år, dessa vita på henne att hon förer 7 barn därav tre vore tillstädes som henne anklagade.

Hustru Sigred säger att hon vet aldrig därav och kan intet ljuga sin själ till helvettis.

Den 1 november 1673 bekände Jöns Torbjörnsson 17 år att hans moster, denna hustru Sigred, var ahns första förare till Blåkulla. Hustru Sigred nekar alldeles och vet icke mera därav än den dag hon skall dö.

Jöns Torbjörnsson säger sig intet ljuga på sin moster, han blev en gång slagen av henne med ormar där i Blåkulla så att det svall över buken på honom som synt blev. Hon binder nu alltid för ögonen på honom för han intet kan få se. Hustru Sigred nekar.

Olov Nilsson i Hålsjö 62 år bliver av barnen sedder där i Blåkulla men inget barn förer han. Släpptes utan löfte.

 1. Olof Nilss hustru Margreta i Hålsjö 60 år är av barnen sedder där i Blåkulla att äta, dricka och dansa, är också gift där i Blåkulla och jämväl sedd av Margreta Olofsdotter i Hålsjö 15 år, Sigred Jonsdotter 14 år, Per Nilsson 11 år, Mårten Månsson i Byn 9 år, Kersten Persdotter i Hålsjö 10 år och Hans Larsson i Hålsjö 9 år.

Efter det hustru Margareta Nekar och allenast är sedder av barnen dock ingen föra till Blåkulla, ty släpptes hon på löfte till vidare oplysning.

 1. Dottren piga Kerstin Olufsdotter 24 år vites allenast av Oluf Skytts lilla son Erik i Byen 7 år bliva tagen ehuru väl flera barn hava sett henne där i Blåkulla. Kersten nekar och vet intet därav mer än den dag hon skall dö. Släpptes till vidare oplysning.
 1. Systren Margreta Olufsdotter 34 år och allenast sedder i Blåkulla, ty blev hon och dimitterad.
 1. Kona Ella Olofsdotter på Bränsved 50 år vites av sin egen son Lars Olufsson, item Lars Hanssons son i Hålsjö 9 år, Erik Danielss i Hålsjö son Daniel 4 år och dottern Karin 12 år, att hon tager och förer dem till Blåkulla.

Denna Ella haver sig förr bekänt Dominica 8:de trinitatis 1673 för kyrkoherden och allmogen i socknen att hon haver fallit ifrån Gud och tjänt Satan, men nu alldeles nekar och säger sig hava bekänt uti räddhåga, det hon fruktar vara kommet genom djävulens tillskyndan. Hon giver sig väl tillfreds; får hon intet rätt här i världen så får hon fuller rätt i andra världen.

Jonas säger att hon läser i Blåkulla idel förbannelser. Soldaten Elias säger att Satan följer henne allt efter.

 1. Hustru Brita Olsdotter på Bränsved 80 år vites av efterskrevna barn vara sedder i Blåkulla nämligen Margreta Olofsdotter 15 år, Sigred Jonsdotter 14 år, Per Nilsson Varg 11 år, Mårten Månsson i Byen 9 år, Kerstin Persdotter i Hålsjö 10 år, Hans Larsson i Hålsjö 9 år och Anna Olufsdotter 9 år.

Hustru Brita nekar sig härav veta. Icke heller funnes någre personer, som kunde förvita henne att hon förer några barn. Ty blev hon frigjord till vidare upplysning.

 1. Hustru Brita Danielsdotter Per Jonss hustru på Bränsved 30 år, vites allenast av tvänne stycken barn vara sedder i Blåkulla nämligen Margreta Olsdotter 15 år och Hans Larsson 9 år,men intet föra barn. Dimissa.

Hustru Margreta Pålsdotter alias Lång Margreta i Högsved 50 år är sedd av efterskrevna barn, nämligen soldat Elias 20 år, Margreta Olsdotter 15 år, Per Varg i Hålsjö 11 år, Sigred Jonsdotter 14 år, Mårten Månsson 9 år, Kersten Ersdotter 10 år, Anna Olufsdotter i Hålsjö 9 år, Brita Persdotter i Hålsjö 13 år, Brita Eriksdotter i Hålsjö 14 år vilka bekänner att hon förer efterskrevna barn Brita Persdotter i Hålsjö 13 år, det hon själv klagar, Sigred Persdotter 3 år, Olof Olofsson i Högsved 3 år, Per Ersson i Högsved 2 år, Sigred Andersson i Hålsjö 3 år, Brita Jonsdotter 4 år och Sigred Olofsdotter i Byen 12 år vilken och klagar att hustru Margreta förer sig till Blåkulla. Margreta nekar alldeles och kan inte ljuga på sig själv.

Anna Olofsdotter i Hålsjö 9 haver hemma i byn klagat sig så blivit slagen att hon intet kan komma tillstädes.

Per Danielsson i Hålsjö refererade att i förledne sommar när ryktet kom på henne, haver hon tagit flykten och rymde först till Bjuråker då de henne strax tillbaka hämtade. En tid därefter haver hon åter tagit flykten och rymt till Ångermanland där hon vistades till dess socknen måste skicka efter henne en karl vilken tog henne tillbaka med igen.

Per Daniels dotter Brita säger att när hon skulle bekänna sig haver hustru Margreta hårt anfäktat henne, så att hon haver bedit henne ljuga på sin farmoder. Brita säger, att hon haver lovat Satan det hon skall spöka till Blåkulla stort folk, på det de beryktade skola icke bliva opröjda. Hustru Margreta nekar alldeles och vet intet därav. Barne säga att Satan står bakom henne, vilken beder henne icke bekänna sig.

Olof Påls hustru Sara Nilsdotter i Norrbobyn 70 år vites allenast av efterskrevna barn: Margreta Olsdotter i Hålsjö 15 år, soldaten Elias från Bjuråker 20 år och Mårten Månsson i Byen 9 år, vara sedder i Blåkulla men intet föra barn.

Erik Johanss Anna Mattsdotter i Norrbobyn 30 år och sedder af efterskrevne barn men beskyltes intet att föra dem till Blåkulla: Per Varg i Hålsjö 11 år, soldat Elias från Bjuråker 20 år, Sigred Jakobsdotter i Hålsjö 14 år, Mårten Månsson i Byn 9 år.

Soldat Elias säger att hon red en natt på sin man åt Blåkulla. Hustru Anna säger sig icke det ringaste veta eller förstå att hon föres eller förer någon.

Piga Sigred Larsdotter i Norrbobyn 40 år är sedder av (nyss här ovan nämnda samt) Erik Haraldsson, Bjuråker 19 år, Karin Nilsdotter, Norrbobyn 11 år, Anna Persdotter i Byn 5 år, men efterskrevne barn beklaga att de föras av henne till Blåkulla: Karin Nilsdotter i Byn 11 år, Margreta Olsdotter i Byn 8 år och dessutom tvenne små barn. Sigred nekar och hoppas Gud upplyser sanningen.

Prästerskapet samt läns- och tolvmän angåve det hon brukar skamlig mun på dem, när de barnens klagemål antecknade. Sigred beder Gud upplysa sanningen, hon vet sig vara oskyldig.

Hustru Karin salig Anders Ers i Byn 58 år är allenast sedder i Blåkulla av efterskrevne barn nämligen Margreta Olsdotter i Hålsjö 15 år, Brita Persdotter i Hålsjö 14 år och Mårten Månsson i Byn 9 år.

Olof Anderss legepiga Anna Hafftolsdotter i Byn 40 år är sedder av efterskrevne barn nämligen (de i föregående stycke nämnda) vilka där hos berätta att hon förer fyra barn som Grels Olufsson och tvenne barn som Oluf Ersson i Byn tillhöra, fast de själva icke hava tillstått, och såg Margreta Olufsdotter att hon i natt red med bemälte opå en vit ko. Anna nekar.

Jon Svenss dotter Sigred i Byn 14 år är av någre barn beryktad att hon föres till Blåkulla, därtill Sigred nu svarar att det är för henne såsom en dröm och tycker att hustru Kersten Bose tager henne, det och efterskrevne barn berätta: Margreta Olsdotter i Hålsjö 15 år, KArin Olsdotter i Byn 16 år, Brita Persdotter i Hålsjö 13 år, Kersten Persdotter i Hålsjö 10 år och Brita Mattsdotter i Hålsjö 30 år.

Anna Danielsdotter i Byn 17 år säger att det hustru Kersten haver givet henne en förgyllt sölverremmare i gåvor. Hustru Kersten vet här intet av. Hon haver eljest ett gott beröm uti socknen så att ingen kan annat av hennes umgänge tänka än att hon skall vara oskyldig.

Hustru Gertrud Svensdotter i Byn 58 år är sedd av efterskrevne barn nämligen (alla de som här förut nämnts) förutom många flere barn som se henne äta, dricka, dansa och hava sängelag med Satan var natt. Efterskrevne barn förer hon till Blåkulla, Mårten Månsson i Byn 9 år. Hon haver och brukat dessa läsningar således om fin skott (hastigt påkommen sjukdom) nämligen: ”Nio voro de älver skutte (de alfer som sköt) åt en jordfast sten där som Jesus satte sig på. Så kom jungfru Maria gångandes och frågade vad Jesus han fattas inom sår och utan hel, så vart Jesus min son god, så blev också människan god. Jungfru Maria gick sig i kyrkiegård, hon dövde värk och grodde sår med sin tio finger med sin tolv Guds änglar Guds ord och amen. Jesus gick sig vägen fram mötte kan kvesan (koppa, utslag) vart skall du gå sade Jesus. Jag skall gå till bondens gård och senka blod och bryta ben. Nej sade Jesus jag skall dig återvända, jag skall stämma dig under en jordfast sten och ingen människa till men, inom tre namn Guds faders, Sons och den helige Andes. Amen”.

Desse böner läste hon för rätten uti församlingens frånvaru.

När barnen infordrades sade de, att hon är den argeste trull käring som reser till Blåkulla och lovat aldrig sig bekänna om hon bleve huggen i hundrade stycken.

Systern änka hustru Brita Svensdotter i Byn 60 år ses av efterskrevne barn (i stort sett desamma som förut nämnts som vittnen) att hon tager och förer dem till Blåkulla. Hustru Brita nekar alldeles och kan intet ljuga på sig själv.

Förbemälte Brita Svensdotter anklagas att föra efterskrevne barn det de som tala kunna tillstå och eljest vittna de större att hon förer de flere smärre barn nämligen Lars Månsson Herr Måns son 3 år, Brita Olsdotter i Byn 14 år, Olof Olsson i Byn 11 år, Karin Eriksdotter i Byn 8 år och Erik Matsson i Byn 4 år.

Pigan Margreta Olsdotter i Vedmyra 15 år vites av efterskrevne barn att hon förs till Blåkulla och sitter efterst vid ändan av bordet nämligen Margreta Olsdotter i Hålsjö 15 år, Brita Persdotter i Hålsjö 13 år, Sigred Jakobsdotter i Hålsjö 14 år och Sara Noachsdotter i Hålsjö 11 år, Margreta säger hon intet kan minnas vem som förer henne till Blåkulla ty de taga allt minne och sinne av henne på det hon ej bekänna skall.

Barnen säga det de icke hava annat kunnat se än att hustrun Anna i Åkre och hustru Märet i Hovra ifrån Delsbo socken hava fört henne. Bemälte piga Margreta Olsdotter bekänner sant vara att hon är förder och tagen till Blåkulla men kan icke väl bekänna av vem, dock omsider sade hon att Hovra Märet haver fört henne men intet hustru Anna i Åkre.

Uti dessa mörka ärenden var nämndens betänkande att de som hava bekänt kunna icke undgå livsstraffet som äre hustru Anna Persdotter, Karin Persdotter, Elin Persdotter, hustru Gölug Olufsdotter och hustru Margreta Olsdotter, alla i Gammelsträng.

Och såsom hustru Gertrud Svensdotter i Byn, förutom det hon beryktas föra barn, haver missbrukat Guds namn med signelser i ”Malt och salt samt läsningar emot finskott, hot och kvesan” fanns hon och värd att mista livet.

De övriga ställdes på löfte till vidare oplysning i längden; dock allt hemställandes underdån – ödmjukeligst till höglovl. kongl. hovrättens nådige förklaring.

Ex protocollo
På Häradsrättens vg:r
Erich Nerbelius

I protokollen talas på flera ställen om att man ”smorde” sig för att kunna flyga. Vad smörjan bestod av och hur smörjan det tillgick synes emellertid ha varit så allmänt känt att ingenting därom då behövde sägas. Så är dock inte fallet nu.

I Tyskland kom under 15 eller 1600-talet en hemlig salva i bruk ”med vilken de, som ville närvara vid sammankomsterna, måste smörja sig”. Nyfikenheten och önskan att nå jordiska fördelar förledde till användning, ”salvar ingneds i armhålorna, i ändtarmen och sannolikt även i slidan så djupt som möjligt. Sedan väntade man med en kvastkäpp mellan benen på vad som skulle komma. Efter en stund inställde sig verkan av salvan. Individen faller i ett slags dvala med förvirrad fantasi, varunder hon tror sig se och erfara vad hon hört andra berätta. Efter några timmar kommer hon till sans igen.

Den berömde franske filosofen och naturforskaren Gassendi träffade en herde, som med ett rör förde in salvan i anus och sedan föll i sömn och efter uppvaknadet kunde berätta om underbara visioner. Det lyckades Gassendi fastslå att herden samlade bolmört, som han sammanrev med fett och olja till en salva.

En präst, som i en predikan betecknade häxfärderna som idel drömmar blev tilltalad av en gammal gumma, som protesterade och erbjöd sig bevisa, att färderna var verklighet. Prästen gick med på förslaget och földe henne hem och såg hur hon gned sig med salva. Strax därefter insomnade hon. I sömnen rörde sig hennes lemmar och bål fram och tillbaka så att hon föll av bädden. Efter uppvaknandet trodde hon, att hon övertygat prästen om att hon verkligen gjort färden till Blåkulla.

Det fanns en hel rad av giftiga droger, såsom indisk hampa, opium flugsvamp m.fl. Men särskilt framstår som sådana de tropinhaltiga arterna av familjen Solanae i synnerhet bolmört och belladonna.

Även andra ingredienser än örter brukades. Paracelsus (1490-1541) som mente sig känna häxorna mycket väl, lät i häxsalvan även kött från nyfödda barn ingå. Även likdelar, i synnerhet från hängda, ja till och med repet från någon som hängt sig, ansågs som häxgift.

Det talas också om kärleksdrycker. Man trodde, att genom sådana den, som fick drycken bands vid den som gav den. En formel härvidlydde: ”Jag skall laga åt dig en starkare dryck, en starkare dryck skall jag bjuda dig, du som försmår mig. Förr skall himlen sjunka under havet och jorden höja sig över den, än du skall undgå att förbrännas i kärlek till mig, liksom ditt hjärta i svarta lågor”.

Ofta föreskrev receptet till en sådan dryck äckliga ingredienser, såsom katthjärna, manlig sperma, menstrationsblod, blod och svett, pulvriserat hår från givarens blygd m.m. men också verkliga till brunst retande medel, som apoteken ännu idag säljer till ägare av nötkreatur som inte vill bli brunstiga.

Eftersom inget Blåkulla fanns, var barnens vittnesmål angående salvans beredande där ju blott fantasier. Salvan själv var däremot verklighet – den enda materiella grunden jämte den biologiska.

Det synes som endast Underlagman Erich Nerbelius varit den ende närvarande ur d. s.k. Trolldomskommissionen. Den bestod dock av en rad kända och lärda personer nemligen:

President Gustaf Rosenhane
Assessor Andreas Stiernhöök
Häradshövding Erich Theet
Syndicus Johan Clason Wellwijk
Professor Carolus Lundius
Slottsbefallningsman Samuel Sten
Häradshövding Gudmund Krook

Vid kommissionens sammanträde i Delsbo i februari 1673 deltog ur kommissionen Presidenten Gustaf Rosenhane, doktoren Claudio Åkerman, professoren Carolus Lundio och notarien Håkan Gäggebohm.

Källa:
Ur ”Trolldom och häxprocesser i Hälsingland”
Av  J. J:son Hanzén

Avskrift: Viveca Sundberg


Följ oss på Facebookoch dela gärna den här sidan med dina vänner


Läs om fler Häxprocesser i Sverige på Wikipedia


Läs om häxsalva.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo
Du kan äver Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen igen!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *