Delsbo Kyrkas kalendarium

Delsbo kyrkas kalendarium är ett unikt arbete som är framtaget av hembygdsforskaren Kjell Grönberg.


Delsbo kyrka, när du vill komma i kontakt med kyrkan, Dellenbygdens pastorat.


Delsbo kyrka, Wikipedia


Delsbo kyrka, Riksantikvarieämbetet


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan

 

DELSBO KYRKAS  KALENDARIUM.

 

1057
Lär Josef, Dellenbygdens apostel, ha stenats vid Josefsbergen efter att ha uppmanat                              rivning  av hednatemplet vid Wij i Delsbo (”Ärkestiftets julhälsning” 1995-96)

1100
Tidigast då kan en kyrka tillkommit (”En bok om Delsbo”  del.1 av Bror Hillgren)

1200-talet
Ersattes befintligt träkapell med en gråstenskyrka med 10 m. långhus. Den förlängdes                        senare till 24 m. och försågs med golv av Dellenit-sten. Från denna tid härstammar                                dörringen som då satt på södra kyrkdörren. Se 1745. ( D:o Ill. av Lenæus sid. 59-62 samt                      ”Delsbo kyrka” av Ingrid Swartling)

En dörring från 1200-talet har texten:  ”Se må du på mig. Ej må du få mig.                                                Kyrkan äger mig. Gunnar gjorde mig. Salig Maria”.


Delsbo kyrkas dörring. Källa: Bebyggelsehistorisk tidskrift

1314
Av påven Clementz den femte uttogs skatt, den s.k. sexårsgärden med 13 öre för Delsbo.                     Nu skrivs Delsbo som ett eget pastorat. (”En bok om Delsbo” den 2, av Bror Hillgren)

1318
Ärkebiskop Olaus Berunius, hin vitre (den vise) gör visitation bl.a. här på väg till Jämtland                       och Ångermanland (Provinsen Hälsingland av P.H. Widmark sid. 81) Då skulle vi ge 14                             öre/hushåll i skatt vilket var högst i Norrland (”Gamla minnen” av E.G. Wengelin sid. 70)

1320 
Var Johannes kyrkoherde här. (”Bjuråker-Delsbo-Norrbo släktregister” av S. Wahlund sid.                      30)

1346
Var Benedictus kyrkoherde när (enl. anslagstavlan vid sakristian)

 

 

1400-talet

1462 
Var Jon Olai kyrkoherde här

1465
Avlider kyrkoh. Olai och begravs i kyrkan. Gravstenen restes senare på kant.

1470
Testamenterade Påvel Björnson gården Linfläck till domkyrkan. (”Provinsen Hälsingland”                        av P.H. Widmark sid. 82)

1474-83   Var Jonas kyrkoherde här (Delsbo Illustrata” av K.N. Lenæus sid. 74.)

1474
9/2 Ärkebiskop Jacob Ulfonis gör visitation här. Han stadfäste ett jordbyte som kyrkoh.                           Jonas gjort med några sockenmän. (D:o Ill av KN Lenæus sid.74.)

1490 
Var Andreas kyrkoherde här (enl. anslagstavlan vid sakristian).

 

 

1500-talet

1520
Målades kyrkan invändigt efter sista tillbyggnaden. Kyrkomålaren Måns Gadh utförde målningarna inkl. hans bomärke i korvalvet. (D:o Ill av K.N. Lenæus sid 64)

1523 
Valdes Gstav 1 Wasa till kung med ordspråket ”All makt är av Gud

1525-56
Var Elof Svensson (Elavus) kyrkoherde här.

1525 (möjligen 1527)
kom ÄB Johannes Magni på visitation här vintertid. Han hade med sig 200 personer med stort prål och ståt. (D:o Ill av K.N. Lenæus sid.76-77)

1527
16-18 /6 genomfördes reformationsriksdagen till den Lutherska läran i Västerås

1528 
12-13 /3 kom kung Gustav l med 14.000 soldater (mer troligt är 140 man) hit enär här var ett landsmöte här med Hälsingar, Medelpartsbor och Ångermanlänningar. Han höll sitt berömda tal från prästen balkong där han hotade att dränka alla som ej avsvor sig den katolska tron. (D:o Ill av K.N. Lenæus sid. 28-29)

1529
Kh Elov Svensson var lutheran och det ogillades av Delsbos befolkning och efter kungens besök avsattes Svensson och herr Påvel tjänstgjorde till 1531 då kyrkoh. Elof Svensson återinsattes. Makarna fick tre barn Sven som blev sekreterare åt alla tre wasakungarna, Birgitta gift med Kyrkoh. Engelbertus Elai, Leksand och Gudelina gift med biskop O.S. Bellinus Västerås.

1529
Fraktades den största kyrkklockan på isen mot Stockholm på order av kungen men hamnade i Bergviken genom medföljande drängars försorg. (D:o Ill. av K.N. Lenæus sid. 156)

1542
Lämnade kyrkoh. Elof Svensson ett silverstop 35 lod=4,6 kg) till staten som gåva (”Gamla minnen” av E.G. Wengelin sid. 74)

1547
Meddelade kung Gustav I att den hop av silver som fanns i kyrkan här kunde avvaras. (”Gamla minnen” av E.G. Wengelin sid. 74)

1552
Troligtvis gjorde Ärkebiskop Laurentius Petri Nericeanus en visitation här (D:o Ill av K.N.Leneaus sid. 82)

1554
Utgick en hjälpåtgärd i penningar från Delsbo prästerskap för okänt behov. (”Gamla minnen” av E.G. Wengelin sid 74)

1555
Byggdes komministergården ”Lyktan” i ett plan till pastors – adjunkt Erik Phragmenius som drunknade 1572. Det övre planet på gården byggdes vid nästa sekelskifte.

1557 
Blev Jacobus Matthiae kyrkoherde. Riksdagsman.

1560
Avlider kung Gustav I (sekr. Sven Elofsson fr. Delsbo är närvarande) och kung Erik XIV antar valspråket ”Gud ger åt vem han vill

1565
16/1 krävde fogden Måns Mickelson en klockskatt från alla kyrkor i Sverige och vi lämnade ut en klocka á 6 skeppspund och 6 lispund (”Provinsen Hälsingland” av Widmark sid. 333)

1568
Avsättes kung Erik XIV och Johan III blir konung med valspråket ”Gud vår beskyddare”.

1572
Undertecknar kyrkoh. Matthiae en kallelse till prästmöte om ny liturgi (”Röda boken”)

1576 
Uppsattes en kyrkklocka á 6 skeppund (520 kg.) (”Provinsen Hälsingland” av Widmark sid. 333)

1577 
Undertecknar kyrkoh. Matthiae ett kyrkobrev d.v.s. ”Röda boken” (D:o Ill. av K.N. Lenæus  sid. 97)

1578
Kaplan Börjel i Delsbo yttrade vid ett kalas på länsmansgården att ”Den som har röda boken i sin gård, har den onde”. Och efter en rättegång blev han fängslad (Sv. folkens underbara öden av C.G. Grimberg del 2 sid. 365)

1582 
I januari minskar kung Johan III på smörtiondet till 1/3 för alla präster utom för de som                          varit speciellt trogna. (”Släkt och hävd” n:r 3-4 1990)

1590
Förlorade Delsbo en tvist om några ängar till förmån för kyrkoh. Alalus Andreare (”Några                       blad ur Norrbos historia” av Albin Gunst).

1591
Blir Nicolaus Jonae Delbogius kom. här till 1623

1592
Avlider kung Johan III och Sigismund blir kung ”För rätten och folket

1593
Blir Jonas Petri  kyrkoh. här och undertecknar protokollet från ”Uppsala möte” som en av                     1.934 personer.                                                                                                                                       

1593
Petrus Olai blir kom. (anslagstavlan vid sakristian)

1596 
Kom Ärkebiskop Abraham Andre Angermannus hit på visitation (D:o Ill. av K.N. L. sid. 83-84)

1599
Kyrkoh. Jonas Petri hade i sin ägo 250 lod silver (3.324 kg), 10 tunnor utsäde, 4 hästar,                             23 kor, 5 oxar m.m. (”Prov. Hälsingland” av Widmark sid.362.)

1599
Kung Sigismund avsattes och Hertig Karl IX blev riksföreståndare ”Gud min tröst”.

 

 

1600-talet

1604
Avled kyrkoh. Jonas Petri

1606 
Blev Olai Arnaesius kyrkoherde ända till år 1653 då han avled.  Riksdagsman. (D:o Ill. sid. 90 )

1607
Kröntes Karl IX till kung. ”Gud min tröst

1611 
Avlider Karl IX och Gustaf II Adolf blir kung ”Lovad vare den högste, de sinas tillflykt

1613
Joen Palma från Jämtland blev hovpredikant i Stockholm och fick 10:e i årlig lön från                               Delsbo. (Provinsen Hälsingland av Widmark sid, 236)

1615
Enl. en dombok klättrade Lars Persson, Berge upp till kyrkklockan men föll ned och blev                       illa skadad. (”Från Flydda tiders Delsbo av B. Hillgren sid. 25)

1615
Visiterade troligen Ärkebiskop doctor Petrus Kenicus i mars (D:o Ill sid. 84)

1623
Dömdes 11 sockenbor till böter för försummad kyrkogång då de även kommit berusade till kyrkan (Gamla minnen av E.G. Wengelin sid 33)

1628
16/3 undertecknar Kyrkoh. Olaus Arnaesius ett köpebrev ((D:o Ill. sid.102)

1641
Är Ärkebiskop Laurentius Paulinus Gothus här för visitation (D:o Ill. av K.N. Lenæus sid 84)

1641 
Är Ericus Olai Brunnius kom. till 1643 (anslags-tavlan vid sakristian)

1643
Är Nicolaus Olai Boldnaesius kom. här (anslags-tavlan vid sakristian)

1644
7/12 blev Gustav ll Adolfs dotter Kristina myndig och drottning ”Visheten är rikets stöd

1646
Var Abrahamus Johannis kom. och sockenskrivare) här död 1650. (anslags-tavlan vid sakristian.)

1648
Uppsattes en ljuskrona i kyrkan. 29 pers. var givare däribland klockaren Dyrik Hermansson                    (Uppgift: Kjell Ekelöf)

1649
Blev Dyrik Hermansson klockare

1649-50
Byggs en predikstol av snickaren Peter Olofsson, Ljusdal (finns nu i klockstapeln)

1650
Är Martinus Johannis Swinfoot kom. här (anslags-tavlan vid sakristian)

1651
Är Ärkebiskop Johannes Canuti Lenæus här för visitation (D:o Ill. av Lenæus sid 84)

1652
Anländer Marcus Wilhelmi Björkman, född 1614 i Bollnäs avled 1672, som medhjälpare                    åt kyrkoh. Arnaesius

1653 
20/5 mottager km Björkman nyckeln till kyrkokistan med socknens sigill (”Från Delsbo” av                     B. Hillgren sid.5)

1653
Blev kyrkgolvet utbytt mot trägolv och läktare och nya bänkar byggdes. (Delsbo kyrka” av I. Swartling sid. 4)

1654
Avsäger sig drottning Kristina sitt ämbete. Karl X Gustav blir kung ”Gud mitt öde”, Han skall göra det” (avlider 13/2 1660)

1655
1/5 blir M.W. Björkman kyrkoherde här. Riksdagsman.

1655
Målades läktarens framsidor med bibliska bilder och kungaparets initialer. ( ”Gamla minnen” av E.G. Wengelin sid. 12)

1655
Blir Halvar klockare här (”En bok om Delsbo” sid. 87)

1655
14/10 skänker kyrkoh. Björkman en minnestavla i fem avdelningar med deras porträtt i två små ovaler för 22 riksdaler (D:o Ill. av K.N.Lenæus sid. 68)

1658 
Bygger Olof Bengtsson, Ljusdal en klockstapel placerad söder om kyrkan

1660
Betalade målare Anders Perssons dotter en daler för bänkrum i kyrkan (”Från Delsbo” av B. Hillgren sid. 29

1660 
Byggs första orgeln i kyrkan med 11 stämmor av Petter Hansson Theel, Bollnäs för 900 daler kopparmynt (”Sockenbeskrivningar” av Bringeus sid. 288)

1661
31/1 köper Kh Björkman Flottbo av Jon Jönsson i Forsa där husen först låg inom Forsa socken men gränsen ändrades därefter och kom till Delsbo socken såldes 1869 till privat ägare men återköptes av kyrkan 1962 för att slutligen säljas igen 2011 (Uppg. gm Kjell Grönberg)

1661
17/5 blir Erik Eriksson Lindberg, Svala anställd som organist. Kvar 1690 (D:o Ill. av Lenæus, sid.103)

1663 
Är Jonas Petri Hudvichius kom här. (kallade sig Dilsboensis) här men avlider 1665. (Do Ill. av K.N. Lenæus sid. 102).

1665 
Blir Petrus Jonae Baestadius kom. till 1680 (D:o Ill. av Lenæus sid. 103)

1666 
Byggdes en läktare för kvinnor på kyrkans södra sida (”Delsbo kyrka” av I. Swartling sid.4)

1670
Tillverkade pärlstickaren Paul Crell en mässhake med initialerna MWBM samt MMDG vilket avser Kh Björkman och hans hustru Margareta Michaelsdotter Gevelius (”Delsbo kyrka” av Ingrid Swartling sid 14)

1670-tal
Blir Lars Eriksson Cuselius, Åhs klockare

1671
Besöker Ärkebiskop Laurentius Steigzelius Delsbo för visitation (skrivelse genom Landsarkivet)

1671
26/11 blir kyrkoh. Björkman vittne till kopparslagaren Olof Dyrikssons slagsmål med olika personer även dennes moder och berättar därom i tingsrätten 7/12 (utdrag ur protokoll av Kjell Ekelöf)

1672 
26/4 avlider Kh Björkman och begravs i kyrkan. Stenen finns avritad i ”Glysisvallur” häfte 21 sid. 366 av O. Broman, men förstördes vid branden 1740. På befintlig läktare finns inramade 14 st bitar med text kvar från gravstenen. Där hänger även 2 tavlor med helbild av makarna.14 bitar efter Kh Björkmans gravsten

1672
Blir Karl XI kung med valspråket ”Herren är vorden min beskyddare

1673
21/1 hölls ting och rannsakning över ”några trollpackor” och tre dömdes till döden. (31/12 1674) (”Trolldom och häxprocesser” av J.J. Hansén sid. 219)

1674 
Blir Jonas Olai Korbelius kyrkoh. här och blev medlem i trolldoms-kommissionen.

1674 
Hålles nytt ting här om ”trollkvinnor” där 38 personer anklagades men det uppstod stor motreaktion och skriftväxling från anhöriga och ingen fälldes. (Religiösa konflikter av M.W. Bondesson sid. 110-114)

1675
18/1 gifter sig kyrkoh. Korbelius med Katharina Luther på kungliga slottet i Stockholm. Han avlider 1680 och begravs i kyrkan.

1675 
Erik Jonsson i Hovra lämnar en skrivelse om Km Beastadius för att denne varit orsak till ett stort antal barnvittnen i häxrättegångarna (Kjell Ekelöfs forskning)

1677
Drunknade Olof Dyriksson i Bergviken när han försökte stjäla kyrkklockan från Delsbo

1680
Blev Lars Johannis Wallenius kom. här. Han var känd för sin lärdom. Avled 1699 av slag vid middagsbordet hos kapten Björnberg, Östa Hammaren en söndag i mars efter at ha predikat. (D:o Ill. av Lenæus sid. 103)

1682
Blir Jonas Phragmenius kyrkoh. här. Han var liten till växten och kallades ”Lillprosten”. Han avled 14/7 1702 och begravdes i kyrkan. (D: Ill. av Lenæus sid 94)

1685
Begravdes kronolänsman Jon Olofsson och hans hustru i kyrkan (D:o Ill av Lenæus sid.69) Huvudet och fötterna syntes väl, vid utgrävningen av trägolvet 2006)

1690 
16/2 visitera Ärkebiskop Olavus Swebilius kyrkan och får ett långt samtal med en ung man Anders som var Jost Mässingssmeds son, om att ge till de fattiga. Anders saknar ett varmt klädesplagg och det blir personligt mellan honom och ÄB som till slut ger Anders pengar till en kappa. (D:o ill. av Lenæus sid.85-87.)

1690 
Utvidgades och förbättrades ett fönster på västra gaveln.

1690 
Blev Lars Matsson Strandberg organist till 1724

1690 
Ett visitationsprotokoll visar att en altartavla med några gamla beläten finns kvar i koret. (”Delsbo kyrka” av I. Swartling sid. 11)

1693
Skänkte överstelöjtnant Johan Ridderschanz, Ovesholm, Skåne en ljuskrona till kyrkan som minne efter sin fader major Hållfast Näset, Linfläck. (D:o Ill av Lenæus sid. 155)

1694 
Skriver kyrkoh. Phragmenius till Kungl. Antiquitets Collegium och rapporterar bl. a. om försöket att  ta upp kyrkklockan 1677. (”Atlantica” av Olof Rudbeck kap. X1 sid.411)

1694
Besöker prosten J.H. Schaefer, Gävle efter som han  kunde finska och var generalvisitor över finnmarkerna i Gävleborgs län (”Från trolldomstro till kristendom” av R. Gothe sid. 112-116)

1697 
14/2 spordes Karl Xll till kung (14 år gammal) ”Herren min beskyddare. Med Guds hjälp”.

1697 
Blir Olof Persson, Ede klockare

1699
Enligt ett husförhörsprotokoll från prostgården lämnas 16 sidor noga upplysningar om fastigheten och andra gamla gårdar. (”En bok om Delsbo” del 3 av B. Hillgren sid. 21-36)

 

 

1700-talet

1700
Blir Petrus Jonae Ruth, född i Ede Delsbo, komminister här. Han avled 1720.

1702
Tillträde Lars Mattsson Strandberg tjänsten som organist. Han hade 12 barn och bodde vid Norrboån. (”Från flydda tiders Delsbo” av B. Hillgren sid. 30

1704 
Tillträdde ”storprosten” (lång man) Johannes Halenius som kyrkoh. Han föddes 1659 i Väddö och avled 1715. Han kom direkt från kriget i Polen där han varit regementspastor (D:o Ill. av Lenæus sid. 94)

1708
Skänkte anhöriga till magister O. P. Ruth från Norrberg och regementspastor, avled 1707 i Kurland, ett vackert antependium av röd sammet med bokstäver i massivt silver M.O.P.R (D:o Ill av Lenæus sid. 152)

1708 
Utökades läktaren på södra sidan och fönstret vid predikstolen förstorades ånyo. De ”påviska” målningarna överkalkades (”Delsbo kyrka” av I. Swartling sid. 4)

1709
Upprättades en geomatrisk beskrivning av Delsbo prästbord och ängsskiften närmast kyrkan (”Redogörelse för de ecklesiastika boställena i X-län” av G. Gustafsson/J-Lundell sid.55-68)

1715
17/9 avled kyrkoh. Halenius och begravdes med gravsten i sakristian. Stenen hade en del text samt i de fyra hörnen En pelikan, En vågskål, Ett ankare och En dödskalle (”Gamla Minnen” av E.G. Wengelin sid.30, samt D:o Ill. av Lenæus sid. 65)

1717
Blev f.d. hovpredikant Olavi Nauclerus kyrkoh. här. Han föddes 1675 i Vika, riksdagsman, som medförde ett stort bibliotek och kände sig från början motarbetad enär församlingen hellre ville ha km J. Ruth. Han avled 10/6 1732, 29 år gammal. (D:o Ill. av Lenæus sid 94)

1718 
30/11 avlider kung Karl Xll i Halden, Norge

1719
23/1 blev Ulrika Eleonora regent med valspråket ”Gud, mitt hopp

1719
Gav kapten Didrik Stenkie pengar till kyrkan eftersom han överlevt kriget i fjällen. (”Från flydda tiders Delsbo” av B. Hillgren sid. 23)

1720 
24/3 blev Fredrik I kung med valspråket ”Gud, mitt hopp

1722
Blev Eric Isaeus kom. här. Han föddes 1688 i Segersta och kom direkt från kriget i Jämtland som regementspastor och då blivit tandlös. Han avled 1766.  (D:o Ill. av Lenæus sid. 103)

1724
Flyttades utbyggda orgeln av orgelbyggaren Joh. Beyer, Härnösand till nybyggd läktare i västra delen av kyrkan.  (”Delsbo kyrka” av I. Swartling sid 12)

1725
Blev f.d. rådmannen i Umeå, Nils Casström anställd som organist i Lars Mattssons frånfälle och bodde först på gården Ava 3 Han blev senare blind på ena ögat och kunde ej sköta den nya orgeln 1739. (D:o Ill av Lenæus sid 103-104)

1727
Målades och förgylldes orgeln som tidigare varit omålad.

1727 
Gjordes en altartavla 7×5 m. av soldat Jonas Lind, Bollnäs för 300 daler kopparmynt och flera fönster i vapenhuset utvidgades. Kyrkan avritades.  (”Glysisvallur” av O. Broman 2:5 sid. 360)

1730 
Lät Kh Nauclerus avsluta byggnationerna, siffertavlor och blomverk. (allt noga beskrivet i D:o Ill av Lenæus sid. 52-53)

1733
17/1 höll Knut Nilsson Lenæus, född 25/10 1688 i Lena, C-län, riksdagsman, provpredikan i kyrkan och fick alla 202 valrösterna  som kyrkoherde och började här 1/5 1734  g. 1717 med Anna Robsam 1695-1773, barnen Magdalena 1718-1797, Christina 1720-1782 vid födseln rörd av slag och sedan alltid säng- liggande,  Anna 1722-41, Nils 1724-1782-1782 samt Katarina 1727-1812. Han drack varje morgon 2,6l. vatten från  ”Starrängskällan” senare benämnd ”Landgrens källa”  (D:o Ill. sid. 95-100)

1735
Nedtogs klockstapeln från 1658 som var rutten och Jonas Granlund med sonen Magnus satte upp en ny på samma plats. Kyrkoh. Lenæus ville då ha stapeln nord-ost om kyrkan för att höras bättre men röstades ned av kyrkorådet (annars hade den nog klarat branden 1740) Stapeln hade 4 klockor. 3. 400 kg, 1. 453 kg, 136 kg samt 8,5 kg. som tidigare hade suttit i kuren på takåsen över högkoret. (D:o Ill. sid. 70)

1735 
Blir Per Olofsson klockare till sin död 1764

1735
Fick kyrkan tillstånd till en kollekt och bifall till planen att utvidga norra kyrkväggen för att då bli en halv korskyrka. Detta kom av någon anledning ej till stånd. (D:o Ill. sid. 200)

1735
Fick kyrkvärdarna blå klädesrockar med röda kragar och uppslag samt försilvrade knappar (”Beskrivning över Delsbo socken” av Lenæus sid. 65)

1736
12/6 Skrev stud. Sven Baelter, 1713-1760, 44 frågor till kyrkoh. Lenæus som svarade i december med 137 sidor om kyrkan och Delsbo socken (handskriften renskrevs 1993 av Kjell Ekelöf och gavs ut tryckt i A4-format av kyrkan)

1736 
7/4 fick kyrkan nådigt tillstånd av kung Fredrik 1 att få behålla kyrkklockan som försvunnit i Bergviken. (Kjell Grönberg forskning)

1737
Hittades på prästgårdsägorna nödmynt från Kristian II s.k. klipping (”Gamla minnen” av E.G. Wengelin sid. 61

1737
Skrev Kh Lenæus till prosten Undén att ”hans åhörare begagnade Erik Tollstadi (1693-1759) skrifter och trodde på dem såsom vore de av himmelen komna” (”De religiöst svärmiska rörelserna i Norrland” av B. Alstermark sid. 110)

1739 
7/6 kom Benedictus Ruth, född 1713 i Delsbo, blev adjunkt till km Iseaus. (”Sockenbeskrivningar” av N.A. Bringeus sid. 95)

1739 
1/9 började Petrus Pemer från Västmanland som organist till 1745. (D:o Ill. sid 104)

1739 
12/8 invigdes nya orgeln tillverkad av Olof Hedlund och förd med båt till Hudiksvall och sedan med kärror till Delsbo. Den hade 10 stämmor med spärrventil och tremulant dock utan pedal för 4. 700 daler kopparmynt. (D:o Ill av Lenæus sid 50)

Den mörkaste dagen i Delsbo kyrkas historia blev 26/2 1740 då nästan alla byggnader brann ned !

Branden började mitt i natten i ett lider mellan brygghuset och stallet och spred sig till prästgården, ladugården, foderhusen, gamla biskops-stallet, kyrkan, klockstapeln, sockenstugan, pastorsexpeditionen och alla fristående hus på västra och östra kyrkvallen. Det var en ovanligt kall dag och allt vatten fruset. 6 hästar, 10 får, 8 svin och 24 höns avled. (kor och mindre boskap kunde släppas ut) Allt lösöre och förråd för 22 personer i kyrkoh. Lenæus hushåll och bibliotek försvann och de flesta stod så utan strumpor och skor i sina nattdräkter. Unga bonden Hans Jonsson, Ava räddar ovetande fattigbössan (1600-talet) undan lågorna. Familjen Lenæus fick tillfälligt bo i Byn till den 21/6. (D:o Ill av Lenæus sid 193-198).

1740
Innan olycksdagen 26 april var slut hade en del av sockenmännen av sig själva och utan någon påminnelse fällt timmer och kört det till prästgårds-området.

1740
14/4 Sattes kyrkoreparationen igång med byggmästaren Anders Olofsson Romberg och 12 karlar från Leksand.

1740
För att lösa härbärgering för olika behov köptes och flyttades boningshus från Linfläck, hus från Norrväna, ängslada från Södra Ringsta, sädeslada och foderlada från Skog, tiondelada från Sannäs, grishus från Ås och lada från Bredåker. De flesta huset placerades nära Avasjön.

1740 
12/7 började Kh Lenæus rista den ”nya runstenen” med 1.010 runor i 6 slingor (Finns nu i sakristian).

1740
Efter ”slåttertiden” hjälptes alla 12 rotlarna, att bygga ny sockenstuga med arrest, materialbod och tiondehärbärge vilket blev klart 1741. (D:o Ill sid. 239)

1740
30/9 börjades gräva och bygga en källare nära bostaden då man använde en del bränd sten från kyrkan och 27/10 var den klar. (D:o Ill s. 215-217)

1741
5/5 lät kung Fredrik I påbjuda en allmän kollekt för kyrkouppbyggnad. (kopia hos Kjell Grönberg)

1741
5/6 började klockgjutare Erik Hillström, Gävle att ta vara på resterna av förstörda kyrkklockor och började gjuta nya vid Norsbron, Avasjön. Första klockan blev klar 18/8.

1741
8/7 är ett nytt bräd-tjärat spåntak klart på kyrkan. Gustaf Reuters hustru Brita Klingström och sonen Carl målar både inom- och utomhus. G. R. själv är i Finland. (”Hälsingerunor” 1996 av Kjell Ekelöf)

1741
12/10 hölls första gudstjänsten i den halvfärdiga kyrkan (”Gamla minnen” av E.G. Wengelin)

1742
21/6 började John Eriksson, Duvnäs bygga en klockstapel och nya klockor hängdes upp den 2/9. (D:o Ill sid 219) Samma dag flyttade kyrkoh. Lenæus till sin nybyggda prästgård med 5 rum i Knutslunda

1744 
15/6 fick befolkningen sina anvisade platser och då började inredningen bli klar med gamla predikstolen placerad rakt fram i koret med ny trappa och himmel. Även om en del arbete var kvar företogs denna dag en invigning.

1745
Ristades den gamla dörringen från 1200-talet på nytt på samma sätt som förr. Den hade skadats vid branden. ”Delsbo kyrka” av I. Swartling sid. 10)

1745 
Målade Gustav Reuter predikstolen med ny baldakin, altaret, bänkdörrarna m.m.

1746
Under mars månad grävdes en 9,5 m djup brunn mitt fram vid Lenæus prästgård

1746 
21/9 invigdes den nya orgeln nu igen byggd av Olof Hedlund och utökad med sex stämmor för en totalkostnad 11.000 daler kopparmynt.

1748
Blev Johan Ström d.ä. anställd som organist till 1781

1749
Betalades de sista av alla lån för hela kyrkoreparationen (D:o Ill sid 227)

1750
24/6 gifte sig Katarina Lenæus med Tomas Bennet, Flor i prästgården.

1750
 3/9 var kyrkoh. K. Lenæus, Johan Ström drängen Olof Eriksson samt överste-styrman Jonas Geting och dykaren Pehr Norman vid Bergviken en vecka för att försöka få upp den försvunna kyrkklockan.

1750 
14/10 höll kyrkoh. Lenæus invigningstal i Bjuråkers kyrka

1751
26/11 blev Adolf Fredrik kung ”Statens välfärd, min välfärd”

1752
27-31/2 (1/5 1753 övergick Sverige till gregoriansk kalender) vistades dykeri-kommissarien Peter Bergström, Stockholm samt 5 medhjälpare vid Bergviken för att ifrån isen försöka lokalisera och ta kyrkklockan men det lyckades ej. Kostnad 644 daler kopparmynt för arbete, husrum, ved och förtäring. Kyrkoh. Lenæus var då på riksdagsmöte. (avskrift från 1752 års kyrkoräkenskaper hos Kjell Grönberg)

1753 
Skänkte kyrkoh. Eric Thornberg två målningar av Kh Björkman och hans hustru från Bjuråkers kyrka till Delsbo kyrka. Originalen förstördes vid branden. Tavlorna finns nu på orgelläktaren. (”Gamla minnen” av E.G. Wengelin sid. 29)

1754
3/6 visiterade Ärkebiskop Henrik Benzelius i Delsbo och Bjuråkers kyrka (”Gamla minnen” av E.G. Wengelin sid. 47)

1755
Byggdes ”Lyktan” till adjunkt Erik Phragmenius

1758 
9/7 besökte Abr. Hylphers Västerås, på sin norrlandsresa, Delsbo kyrka och prästgård och rapporterar på 9 sidor om sina iakttagelser (”Dagbok över resa…” av A. Hylphers sid 41-50)

1758
Byggdes sockenmagasinet strax norr om kyrkan (”Sockenbeskrivning av Bringeus sid. 292)

1763
Besöker antiquitets-archivo Nils Brocman och ritaren Olof Rehn bygden angående omtalade platser bl.a. ”Klätthålet” och ritar då av kyrkan med dess omgivning (”Svenska magasinet” aug. 1766. Bilder finns i Allhems bok ”Hälsingland” sid. 105).

1764 
Utgav kyrkoh. Knut Nilsson Lenæus ”Delsboa Illustrata” på 258 sidor som anses vara ”Bland de största av 1700-tals sockenbeskrivningar” som framgår i befintlig skrifts alla källanvisningar (Hälsingerunor 1965 av Bror Jonsson sid. 7-18).

1764
Blir Olof Persson organist

1764
Målade konstnären Paul Hallberg, Hudiksvall en altartavla 13,66 m hög och 6,23 m bred som prydde kyrkan fram till 1893 och förvaras nu i klockstapeln i avvaktan på bättre magasinering.

1765 
Täcktes orgelpiporna av papp som målades av Paul Hallberg (”Delsbo kyrka” av I. Swartling sid. 14)

1768 
Blev Hans Olsson Forsell från Järvsö (1712-död 1773) kom. i kyrkan efter km E. Isaeus.

1768
Kom teol. stud. Samuel Ödmann, dagen före julafton, som informator till lagman Myrins dotter Hedvig. Han besöker Kh Lenæus snarast och de får genast mycket god kontakt Här läggs så grunden till att Ödmann blir en av Sveriges intelligentaste personer, (”Hågkomster” av S. Ödmann sid. 78)

1771
12/2 avlider kung Adolf Fredrik. Vid själaringen i Delsbo kyrka ringer man länge så att den stora klockan på 2.720 kg spricker och måste gjutas om 1787 av Lindeberg, Sundsvall).

1771
Blev Jonas Waldner, Sjömyra, t.f. organist och ordinarie 1778

1772
29/5 blir Gustav lll kung med valspråket ”Snille och smak

1772
Drunknade kom. Erik Phragmenius på ”Lyktan” i ”Kloån”

1773
Blev Anders Hök kom. här. Född i Hamrånge 1721 avled 1775 (”En bok om Delsbo” del 3 av B. Hillgren sid. 79)

1775
Blev Jonas Haglund kom. här, född 1737 i Gävle, avled ogift 1784 (Anslagstavlan vid sakristian)

1775 
Läser kyrkoh. Lenæus upp konventikelplakatet (1726-1858) med anledning av sammankomster av ett antal ”väckta” mest från Svedja, Oppsjö och Västanäng och håller förhör med dem. Det blir en rättegång men det blev ingen fällande dom. (”Religiösa konflikter…”av Maria Wallenberg Bondesson sid. 164-199)

1776
28/1 avlider en av Delsbos mest betydelsefulla präster kyrkoh. Knut Nilsson Lenæus. Han begravdes vid östra gaveln med Delsbos äldsta gravsten. Den sängliggande dottern Christina nekas av sockenmännen ett nådeår och då köper släkten Hammaren n:r 2 som dock måste restaureras. (”Handlingar om Ö. Hammaren” av Åke Tönvik)

1776 
Blev magister Mathias Stålberg kyrkoh. här. Han föddes 1730 i Skog och avled här1808

1776
Sedan sommaren har organisten Olof Persson gjort flera förseelser då övergick tjänsten till Jon Waldner. (”Från flydda tiders Delsbo” av B. Hillgren sid. 28)

1777
Gifte sig Elisabeth Myrin och Samuel Ödmann i Delsbo kyrka

1781
Blev Erik Ström organist till 1782 (tavlan vid sakristian)

1782
18/3 gjordes inbrott och stöld i kyrkan genom sakristians yttre dörr som sedan murades igen. Det var sedlar och mynt som stals. (”Gamla minnen” av E.G. Wengelin sid 23)

1782
Blev Johan Ström d.y. organist till 1807.

1783
 Avlider målaren och stilbildaren Gustaf Reuter, 83 år gammal

1785
Blev Per Delin kom. här, född i Delsbo 1744, bodde på ”Lyktan” avled 1815 (”En bok om Delsbo” del 3, av B. Hillgren sid. 80-81)

1787
Enl. visitationsprotokoll antecknas att skicklige klockaren Per Wallner årligen öppnar skola i januari. (”Lars Landgren” av Bror Jonsson sid. 82)

1789 
Renoverades orgelverket av Hammardahl, Arbrå så att hela verket fick 11 stämmor. (”Gamla minnen” av E.G. Wengelin sid. 23)

1790 
15/12 avkunnades en friande dom för Per Larsson, Oppsjö och Erik Eriksson, Svedja som åtalats för olovlig andaktsutövning. Det blev en principfråga mellan Kh Stålberg och försvararen Svante Myrin. (”Frideborg” 1886 sid. 134-160)

1792 
29/3 avlider kung Gustaf III avlider efter attentat 16/3 på en operamaskerad i Stockholm

1795
Skrev prof. Samuel Ödmann boken ”Försök till kyrkosånger”med 85 nr. Denna psalm sägs vara inspirerad av utsikten från Charlotteberg där han tidvis bodde.

1796
Blev Gustav lV Adolf kung med valspråket ”Gud och folket

1796
Tjärades klockstapeln.

1797
Byggdes en huv på kyrkans tak eftersom taket blivit buktigt.

 

 

1800—talet

1804 
Blev Olof Skoglund, Vitterarv organist. Han blev även prästvigd 1807. Flyttade 1824 till Järvsö (”Kring Lyktan” av B. Hillgren sid.24-27)

1807
Blev Johan Ström organist till 1832 (tavlan vid sakristian)

1808
Föddes Lars Paul Esbjörn i Wij. Han blev präst och flyttade till Amerika för att hjälpa de som flyttat med Erik Jansson till Bishop Hill.  Denne Erik Jansson föddes även 1808.

1809
Blev Daniel Gustav Stillmark kyrkoh. född 1762 i Söderhamn, fängelsepräst i Stockholm. Han avled här 1841 och blev väl omtalad av befolkningen. Bouppteckningen visade på god ekonomi (”En bok om Delsbo” del 3 av B. Hillgren sid. 63-67)

1809
Skriver ”Gubben i sängen” Samuel Ödmann om kyrkoh. K. Leneaus och händelser i Delsbo.

1809
Avsade sig kung Gustav IV Adolf tronen och Karl XIII blev kung med valspråket ”Folkets väl, min högsta lag

1811
8/9 beslutades att kyrkvaktare-spön skulle avläggas och svarta stavar med tennknoppar och doppskor skulle anskaffas. (Kjell Ekelöfs forskning)

1812
3/8 stals i kyrkan 14 föremål, tre silverkannor från 1750, 1754 och 1801, två kalkar en oblatask från 1758, en sked, en dopskål, två brudkronor, en silverhalskedja, två förgyllda riksdaler, två brudbälten samt en hel del mynt allt enligt en polisrapport som Kjell O. Hofsberger anskaffat. Stölden blev aldrig uppklarad (”Delsbo-Kjolen” 2020)

1812
Anskaffades en ny brudkrona av silver samt en kalk av silver gjord av L. Lundström, Söderhamn (”Delsbo kyrka” av I. Swartling sid. 14).

1814
Togs bogårdsmuren med tre stigluckor bort från kyrkan (”Områdesplan för Delsbo” sid.51)

1816
Blir Johan Titze kom. här född 1762 i Bollnäs, flyttade 1818 till Alfta

1816 
Utvidgades kyrkogården mot söder (”Gamla minnen” av E.G. Wengelin sid.23)

1818
5/2 avlider kung Karl XIII och 11/5 blir nyvalde Karl XIV Johan Bernadotte krönt med sitt valspråk ”Folkets kärlek min belöning

1818
Blev Jonas Hägglund kom. här, född i Bollnäs 1777 avled här 1837

1820  
Köptes en brudkrona tillverkad i förgyllt silver av Christoffer Nordin, Hudiksvall

1827 
Besökte ”Kalvskinnsprästen” Nils EJ. Ekdahl på uppdrag av Vitterhetsakademin och gjorde anteckningar och avritningar. Troligtvis tog ha då med sig en processionsfana från 1700-talet (”Ärkestiftets julhälsning 1980-81” av B.I Kihlström)

1832
Blev Pehr Söderblom organist till 1854 (tavlan vid sakristian)

1834
 Införde kyrkan den ”Wallinska psalmboken” från 1819 istället för den ”Swedenborgska” från 1695.

1837
15/7 predikade Ärkebiskop J. Olov Wallin (1779-1839) i kyrkan och talade om stort fördärv i socknen (”J.O. Wallins resa i Hälsingland ” av R. Murray sid. 159-169)

1839
Blev Gustaf Vilhelm Ekstedt kom. här. Han föddes i Valbo 191 och avled här 1867 och bodde på ”Lyktan”.

1840
Besökte Kh Peter Wieselgren (1800-1887) Delsbo och en nykterhetsförening bildades i samband med stora samlingar i Hälsingland. (”Arkiv- och föreningsinventering” av Ingegerd Blomberg)

1841
Tjärades kyrkotaket och klockstapeln (Kjell Ekelöfs forskning)

1842
En söndag i augusti före högmässan degraderades korpral Fors till vanlig menig enär han deltagit i ”läsarmöten”. (”Bättringsroparen” av A. Sandstedt)

1842
Efter en provpredikan fick Lars Landgren, från Östervåla, (1810-1888) tjänsten som kyrkoherde.  Då en ny bostad skulle byggas i ett plan ville Landgren ha två våningar och sade att han skulle bekosta det övre planet själv. (”Lars Landgren” av Bror Jonsson sid. 29)

1843
”Profeten” Erik Jansson kom till Bobygden och ville köpa ett hus där men kyrkoh. Landgren motsatte sig detta bestämt och Jansson flyttade till Forsa. Den 8/11 1844 uppstod en häftig debatt vid ett offentligt möte i Källeräng.

1843-48
Tar fotografen Anders Petter Fahlander, född 1818 i Delsbo, ett av Hälsinglands första fotografier. Det är ett foto från Delsbo kyrka med sviktande tak, magasinsbyggnad och klockstapel (Artikel i gratistidning nov. 2022)

1844 
8/3 avlider kung Karl VX Johan och samma dag kröntes Oskar l. ”Rätt och sanning”.

1844
Blev P. Söderblom, Ava organist här

1844
1/5 börjar kyrkoh. Landgren sin tjänst och samma dag var pålyst att en folkskola skulle starta i gamla prästgården från 1742. Den första skolläraren Per Svedberg var på plats och det kom massor av elever så att även tingshuset fick tagas i anspråk.

1846
Beslutade sockenmännen att två nya mässhakar skulle inköpas (prot. Kl/3. B122-123)

1847
17/1 beslutade sockenmännen att läraren och sockenskrivaren Per Svedberg skulle av 1:a roteln utskriva 5 tolfter bräder, 10 timmerstockar till inrättande av ett stort skåp i sakristian.(Kjell Ekelöfs forskning)

1847
 29/1 halshöggs pigan Britta Andersson (”Fön-Bella”) och kyrkoh. Landgren var biträde vilket berörde honom mycket. (”Några blad ur Norrbos historia” av A. Gunst sid 124-129)

1847 
Flyttades och påbyggdes gamla prästgården till Åhs och blev permanent skolhus

1847 
På våren renoverades orgeln i kyrkan av Lars Nordkvist. Bälgarna beskinnades och blev fullständigt vädertäta enl. besiktningsman P. Wallman, Järvsö, (uppg. av Claes Sundberg)

1850
Byttes den gamla predikstolen rakt fram i koret mot en ny byggt av Jacob Norin, Norrala (”Gamla minnen” av E.G. Wengelin sid. 23).

1852
Den gamla predikstolen sattes i klockstapeln och en ny förgylld med baldakin av Norin, Norrala, placerades igen mitt fram i koret. (”Delsbo kyrka” av I. Swartling)

1853 
14/8 beslutades att de murade pelarnas tak till grindarna vid östra bogårdsmuren skulle förses med järnplåtar.

1853 
Kyrkoh. Landgren var på väg från ett bröllop i Sörväna och utsattes för ett attentat vid Lumpåns bro.

1854
Blev Fredrik Söderblom organist till 1900 (tavlan vid sakristian)

1855 
Grundades Delsbo folkbibliotek med stor medverkan av kyrkoh. L. Landgren

1858 
Blev ”Landgrens grotta” klar med stenar från Vålås-berget. Kyrkoh. Landgren, ”Tok-Jonke” och några konfirmander byggde grottan.

1858 
Beslutade sockenmännen att från Skultuna bruk köpa 2 ljuskronor med 16 armar till mittgången samt flera ljushållare efter sidomurarna.

1859
8/7 avled Oskar l och 25/9 kröntes sonen Karl XVLand skall med lag byggas

1860
Godkändes riksdagsman Per Andersson, Hammarsvall besiktning att ålägga ägarna till bostugorna vid kyrkan att repareras eller rivas före 1/6 1861. (Kjell Ekelöfs handl.)

1860
30/12 antog sockenstämman kyrkoh. Landgren som ordförande i förstärkt kommunal-nämnd för utrotande av lönnkrögeriet i Delsbo (”Vår hembygd” n:r 8 av B. Jonsson, sid.717)

1862 
25/10 blev en ringningsmaskin inrättad i klockstapeln för 770 riksdaler som täcktes genom allmän utdebitering där kvinnan betalade 2/3 mot mannens 3/3.

1864
Bildades Delsbo missionsförening (1921 = Kyrkgränds syförening) och ordförande blev kyrkoh. Landgrens dotter Thilda.

1865 
Rensade och renoverades orgeln av orgelbyggare Hedström och då infördes en ny stämma.

1866
Byggdes ”Landgrens seminarium” i Tomta för att under några månader utbilda lärare. Det blev även bostad för skolinspektör J. Kjerfstedt som kom hit detta år. (”Lars Landgren” av Bror Jonsson sid. 66)

1866 
23/12 fick kyrkoh. Landgren uppdrag av sockenstämman att i Stockholm vid riksdagsbesök inköpa två kommunions-kannor i nysilver, samma storlek som den nuvarande kannan.

1868-70
2/6 enligt en notis i Hudiksvalls-Posten kyrkan miserabel ut där man håller på att gjuta grunden för 12 pelare av stål från Bofors och kördes sista biten av Hagens och Bredåkers byalag.

1869
Byggdes komministergården ”Fredshammar” till kom. Lars Fredborg

1870
Blev Lars Fredborg kom. här, född i Bollnäs 1842 till 1876 (flyttade till Ovanåker)

1870
Skrev kyrkoh. Landgren ”Midsommardagen i Gammelsträng” en framtidsvision med luftskepp, rymdfärder och jordvärme. (Ärkestiftets julhälsning 1942 av Björkman, sid. 81)

1872 
Utgav kyrkh. Lars Landgren ”Protestantiska missionens uppkomst” i två delar, 929 sidor.

1872
18/9 avled kung Carl XV och Oskar ll (1829-1907) blev kung ”Brödrafolkets väl

1872
Besökte kung Oskar ll, Delsbo, då kyrkoh. Landgren var i Italien och km Fredborg och häradsdomare Johan Olsson m.fl. fick ta emot kungen

1874 
Upphörde ”Landgrens seminarium” och verksamheten flyttades till Bollnäs

1876
Blev kyrkoh. Landgren biskop i Härnösand.  Vid sin avskedspredikan blev kyrkan helt fullsatt och bland lyssnarna var 10-årige Nathan Söderblom

1877
I augusti beslutades ej göra mera reparation å kyrkan (taket) för tillfället men åberopade den utförda folkomröstningen där 6. 859 röster mot 418 yrkat på att en ny kyrka skulle byggas. Då fanns planen på att bygga den nya kyrkan väster om kyrkan (vid befintliga klockstapeln) (”Bollnäs tidning” 28/5 1877)

1878
Blev Nils Johan Thunblad kom här till 1883, född 1841 i Blädinge, Småland, avled 1922

1879
24/6 uppsattes i kyrkan en oljemålning av biskop L. Landgren. Konstnären var B. Walerius, Stockholm, kostnad 500 kr.  (”Post och inrikes tidningar” 4/7 1879)

1879
Blev Johan Rudolf Norelius kyrkoh. här. Han föddes 1809 i Söderhamn och avled 1891.

1882
26/11 på kyrkostämman beslutades inköpa Delsbos enda brandsegel till kyrkan. (”Helsingen” 5/12 1882)

1883
Blev Karl Olof Måhlen kom. här, född 5/2 1853 i Ockelbo till 1888. Han var gift med Sophia och svåger till Ida Gavell Blumentahl som konfirmations-läste hos km Måhlen 1884-1885.

1885
5/10 invigde kyrkoh. Norelius den utvidgades kyrkogården mot norr och väster med ett järnstaket på västra, norra och halva östra sidan. (”Gamla minnen” av E.G. Wengelin sid. 23)

1887
Predikade biskop L. Landgren i Delsbo fullsatta kyrka. Det fanns då två mikrofoner i predikstolen så att de som hade telefon hemma, kunde via telefonstationen, höra predikan och psalmsången (”Söderhamnskuriren”).

1888
Den 24/6, midsommar-dagen avled biskop Lars Landgren i Härnösand. Hans livsgärning blev mycket stor med 50 eget utgivna skrifter och över 90 skrifter om Landgren. (biskop Torsten Bohlin en bok på 323 sid. och red. B. Jonsson en bok på 280 sid.)

1888
Den 30/8 invigdes Järnvägen Hudiksvall – Ljusdal där ånglok drog vagnarna

1888
Den 29/11 brann prästgården i Knutslunda

1889
Onsdag 23/10 klättrade Per Persson i Näsbyn upp i klockstapeln och tog ned tuppen som han visade för kamrater i Ede och fick då brännvin som belöning. Han var då 60 år och klandrades för sitt tilltag. ”(Helsingen” 1/11 1899)

1890
Utgavs sångboken ”Blommor vid korset” av Brita Wik-Phersdotter, Delsbo. Hon är den ende från Delsbo som gett ut en bok med andliga sånger. (Torsten Almstedt/ Kjell Grönberg)

1890
Blev Erik Johan Strömbäck kom. här. Han föddes i Torsåker 1857 flyttade 1898 och avled 1918

1892 
2/6 enligt en notis i Hudiksvalls-Posten kyrkan miserabel ut där man håller på att gjuta grunden för 12 pelare av stål från Bofors och kördes sista biten av Hagens och Bredåkers byalag.

1893
Söndag 3/12 invigdes befintlig kyrka av kontraktprost H.T. Vallin Forsa, som treskeppig basilika enligt romersk förebild. En ny predikstol placerades nu på norra sidan. Kyrkan fick korfönster med glasmålningar och orgelverket försågs med den medeltida Mariaskulpturen (flyttades till dopaltaret 1938).  Orgeln renoverades och förseddes med ett öververk om fyra stämmor av Robert Isaksson. Arkitekt var Fritz Eckert och byggmästare N.P. Andersson, Gävle för 58. 000 kronor. Ovanför entrén står ”Nalkens Gud, så skall Han nalkas Eder”.

1893
Vid invigningen av nya kyrkan installerades kyrkoh. Lars Fredborg, född 1842 i Bollnäs, avled här 1912. Det var 16 präster närvarande och en kör sjöng från läktaren.

1894 
Flyttades gamla sockenstugan (revs 1962) från sydvästra hörnet av kyrkogården till den plats där Mariagården nu ligger. (”Hälsingerunor” 1962 av Bror Jonsson sid. 99)

1897
Söndag 26/6 kom prins Oskar Bernadotte och prinsessan Ebba till Delsbo och mottogs av kapten Tottie med fru där de bodde en natt. De besökte kyrkan och Ede skola där km Strömbäck höll andaktstund. Många människor samlades för att se de kungliga. (”Hälsingborgs dagblad” 2/7 1897)

1898
Blev Nils Björkbäck kom. här. Han föddes i Bollnäs 1864 och flyttade 1903 och avled 1931.

 

 

1900-talet

1901 
Godsägarea P.O. Svensk, Stora Vilanda Uppland förut bosatt i Delsbo har skänkt en vacker likvagn, (”Söderhamns tidning” 14/6 1901)

1902
Blev J.O. Bodlund organist till 1904

1904 
Blev Erik August Fredholm kom. här. Han föddes 1871 i Tierp och blev 1913 kyrkoh. här.

1904
Blev Emil Anjou kantor till 1922

1905 
Startade kantor Emil Anjou Delsbo kyrkokör

1907
Blev Gustav V kung med valspråket ”Med folket för fosterlandet

1908 
På våren flyttades klockstapeln från kyrkogårdens västra sida till befintlig plats.

1908
23-25/6 höll ”Hälsingestämma” i Delsbo på åkern norr om kyrkan, med flaggparad, äreport, podiet, försäljningsstånd och predikstolen från 1650. I kyrkan talade km Fredholm, statsminister Arvid Lindman, landshövding Ström, kammarrättsråd H. Palmgren, rektor K. Nordlund, riksdagsman M. Sundström och kyrkoh. B.J. Jonzon. (A. Zorn och prof. N. Söderblom uteblev p.g.a. sjukdom). I bygden arrangerades konstutställning, fingerat bröllop, idrotts-och spelmanstävlingar. Cirka 15. 000 personer kom hit bl. a med specialtåg. Då introducerades linblomman som landskapsblomma för första gången. (”På turistfärd” av  Alex Olsson, San Francisco)

1913
Blev Tor Julius Efraim Andraé kom. här till 1915. Han föddes 1885 i Hvena, Kalmar län. Han blev senare biskop i Linköping och sedan ecklesiastikminister.

1913
Blev Erik August Fredholm kyrkoh. här till 1941. Han avled här 18/12 1941

1914
Uppsattes ett nytt orgelverk av E. H. Eriksson, Gävle. 18 stämmor enl. pneumatiskt system med 2 manualer och pedal, registerväljare samt elektrisk motor för bälgpumpningen. Den gamla fasaden bibehölls (uppgift från Claes Sundberg)

1915
Blev Per Vilhelm Barkander kom. här till 1926. Han föddes 1883 på Gotland och avled 1953

1918
Planerades lindar som allé mot kyrkoentrén (”Delsbo kyrkogård 2020-21 av Daniel Olsson”)

1922 
Blev Erik Stam kantor till 1923

1922
Invigdes nybyggda Lutherska bönhuset i Åhs (EFS) med entrén mot väster. Övriga kapell i Delsbo är Frälsningsarmén 1890, Högtomt (SMF) se 1898,  Fredriksfors (Baptistförb.) 1902, Missionskyrkan (SMF) 1912, Bjusnäs (Helgelseförb.) 1913, Sannäs (Pingströrelsen) 1925 och Betelkapellet i  Vitterarv 1929, Pingstkyrkan, 1939, Rikets sal 1971 samt Adventistkyrkan 2013 (f.d. Missionskyrkan)

1923
Målar konstnären Bror Hillgren tre altarmålningar till kyrkans församlingshem i Hällnäs som 1947 flyttades till nuvarande Mariagården. (”Hillgrens kalendarium” av Kjell Grönberg)

1923 
Blev Axel Strange kantor här till 1951

1925 
Fick sockenstugan elektriskt ljus med två glödlampor

1926 
Blev Johan Hilding Backe kom. här. Han föddes 1898 i Östersund avled här 23/9 1926

1926
Fick kyrkklockorna i tornet en ny upphängning med kullager (Kjell Ekelöfs forskning)

1927
Blev Anders Andersson kom. här. Han föddes 1894 i Halland och flyttade till Skattunge som kyrkoh. 1931.  Han skrev 1939 en bok på 192 sid. ”En änkling gifter om sig” och där återges i romanform personer och platser med rätta namn i Delsbo. Han avled 1970.

1930
Anlades en värmecentral i kyrkan (”Delsbo kyrkogård 2020-21” av Daniel Olsson)

1932
Blev Östen Sixten Napoleon Hård kom här. Han föddes 1905 i Blekinge och flyttade 1945

1938 
Målade Gunnar Torhamn glasmålningar i koret samt predikstolen med bilder av St. Staffan, L. Petri, L. Landgren och N. Söderblom. (”Delsbo kyrka” av I. Swartling). Flyttades ”Mariastatyn” från läktaren till koret.

1938
21/12 invigde Ärkebiskop Erling Eidem den invändigt nyrestaurerade kyrkan med vattenburen centralvärme, avskild panncentral i grönt och vapenhus under läktaren.

1940 
Visiterar Ärkebiskop Erling Eidem Delsbo kyrka

1942
Målade Gunnar Torhamn två tavlor på putsen i koret.

1942
Återbördades en del medeltida träskulpturer från Enångers kyrka (Enl. kyrkoh. Landgrens vilja)

1942
Inköptes en brudkrona tillverkad i silver av Hallberg, Stockholm (s. k. änkekrona)

1943
Blev Johan David Hällbom kyrkoh. här. Han föddes i Uppsala 1885, flyttade 1954 och avled 1967 i Uppsala

1943 
Tillverkade Carl Skoglund en harpa och spiral i trä som placerades ovan orgelverket.

1943
Bildades Sundhede kontrakt som upphörde 2005.

1944
14/5 invigde biskop Torsten Bohlin statyn av biskop Lars Landgren, vid klockstapeln. Konstnären var Arvid Backlund, stapelfoten gjord av stenhuggare Burman, Bjuråker.

1945
Blev Einar Anund Öberg kom här. Han föddes 1905 i Stensele och blev 1955 kh här. Han avled här 7/10 1987. (”Dellenportalen.se”)

1946 
Inledes arbetet med ny pastorsexpedition i ”Wahlströmska” huset vid ”Lyktan” i stället för Hällnäs och prästgården.

1947
Flyttades församlingshemmet från Hällnäs till f.d. sockenstugan söder om kyrkan

1948
Överlämnades kyrkans bibliotek till Ede skola

1949 
Var det premiär på Svea bio med filmen ”Lång-Lasse i Delsbo

1950
Gjordes en kopia av sparbössan ”Fattiggubben” från 1600-talet med samma placering vid västra entrén till kyrkogården. Konstnär G. Nordin. (originalet finns i kyrkoarkivet)”Fattiggubben” vid Delsbo kyrka. Källa: Hälsinglands museum

1950 
Bildades Delsbo kyrkobrödrakår som 1988 blev Delsbo församlingskår

1950
Blev Gustaf VI Adolf kung med valspråket ”Plikten framför allt”

1951
Invigdes det nybyggda gravkapellet söder om kyrkan

1952
Första söndagen i juli är det ”Stämmo-gudstjänst” med fullsatt kyrka från detta år.

1953 
Blev Ivar Friberg kantor till 1964

1955
Blev Einar A. Öberg kyrkoh. här. Han föddes 1905 i Stensele och avled i Bjuråker 2004.

1955
Blev Karl Gustav Rask kom här till 1962. Han föddes 1921 i Forsa och avled 2002

1955
Besökte kung Gustaf VI Adolf Delsbo med sin drottning Louise

1958
17/12 invigdes en ny orgel av märket Grönlund, Luleå med 32 stämmor och tre manualer. Den gamla fasaden från 1746 bevarades.

1962 
Revs den gamla f.d. sockenstugan och nytt församlingshem byggdes där.

1962
Köpte kyrkan sommarhuset i ”Flottbo”

1962
Blev Tryggve Thyselius kom. här till 1965. Han föddes 1907 i Linköping och avled 1985

1964
Visiterade Ärkebiskop Gunnar Hultgren kyrkan

1965
Blev F. Ingemar Lundström kantor till 1997

1967
Blev Tore Bertil Grunnesjö kom här till 1973. Han föddes 1928 i Seglora.

1967
Fick kyrkan koppartak och ytterväggarna putsades

1972
Revs ett garage nära Hilding Olsson hus invid blivande kyrkogården mot väster.

1973
Blev Bertil Grunnesjö kyrkoh.h här till år 1993. Han avled 2021.

1973 
Blev Carl XVl Gustaf kung med valspråket ”För Sverige i tiden

1973
23/9 invigde Ärkebiskop Olof Sundby den invändigt nyrestaurerade kyrkan efter arkitekt Sven Ivar Linds förslag med samma färger som från 1893, nytt altare samt bättre förvarings-utrymmen i sakristian samt kyrkogården mot väster.

1973
Blev Pehr Ola Bohlin kom. här till 1979

1975 
Installerades i kyrkan en Grönlunds kororgel från Missionsförsamlingen i Umeå

1976
Började kyrkan utge ett ”Medlemsblad” A 5, sv./vitt till alla hushåll i Delsbo (till 1994)

1978
Skänkte ”Lassas Olle” Olsson, Oppsjö en brudkrona i förgyllt silver med färgade stenar som han tillverkat till sin hustru Märta 1971 på deras 40 åriga bröllopsdag. Hon avled 1974.

1979
Blev Ulf E. J. Olsson kom. här. Han föddes 1946 i Östervåla, blev kyrkoh. 1994. Hans bostad blev Fredshammar.

1979
Byggdes ekonomihus och garage söder om kyrkan

1983
20/3 invigdes det utbyggda församlingshemmet, numera ”Mariagården” i tre plan.

1987  
Invigdes det restaurerade sommarhemmet ”Flottbo”

1990
Restaurerades sommarhemmet i Flottbo

1990
Revs norra delen av ”Wahlströmska huset” och en ny pastorsexpedition byggdes där.

1991 
Lämnades uppdraget för folkbokföring från Sv. kyrkan till Sv. Staten och skatteverket

1992 
Anlades en minneslund på nya kyrkogården mot söder

1993
5/12 firades kyrkans 100 års jubileum. Då presenterades kyrkoh. Lenæus ”Beskrifning öfwer Delsbo Sochn” på 137 sid. vars handskrift från 1736 som fanns på Landsarkivet i Härnösand, nu översatts av Kjell Ekelöf. Boken är en ovärderlig skrift som 28 år senare var grunden till ”Delsboa Illustrata” tryckt 1764.

1994 
Blev Sven Alfred Eriksson kom. Här till 1599. Han föddes i Delsbo

1994 
Blev Ulf E.J. Olsson kyrkoh. här till 2005 då han flyttade till Gotland

1995
Utgav församlingarna i Bjuråker/Norrbo och Delsbo medlemsbladet ”Kyrkvallen” A 4 i färg.

1996
Upphörde medlemskap i Sv. kyrkan för nyfödda. Döpta blev medlemmar.

1997
Blev B. Karin Hjelm kantor här till 2007

1997
Bildades ALF (Arbetsgruppen Levande Församling) som partifri grupp i Kyrkofullmäktige (2017 Kyrkans Framtid) övriga grupper är Centerpartiet och Socialdemokraterna

1998
Anställdes i ”modern tid” första diakonen Brita Pettersson, från Västebotten

1999 
I december blev Ola Niclas Lovie kom. här till 2005. Han är född 1968 i Malmö och hade sex barn och flyttade in i Knutslunda prästgård

1999
Upphörde firandet av julotta som ersattes av en midnattskonsert 23/12

Millennium-skiftet

1999
31/12 avlöpte en av mänsklighetens mäktigaste stund då vi gick över till ett nytt årtusende. Det var ju ett firande av Jesu födelse. En minnesgudstjänst i kyrkan då invigningen av ett böneskrin (Stig Bengtsson och Carin Mårtensson) skedde.  Kyrkoh. Ulf EJ Olsson och sonen Erik slog personligen 12 slag på den tre ton stora kyrkklockan i stapeln, ett stort fyrverkeri. Musik, historia, frågesport och god middag hölls i Mariagården.

 

 

2000
1/1 skedde stor relationsförändring då kyrkan skildes från staten

2002
Blev Margareta Häggström Jonsson kantor

2003
Skänkte Karin och Anders Eriksson en flygel, Bechstein till kyrkan

2003
På hösten bröts golvet upp längs södra väggen efter misstanke om mögel, men lades tillbaka igen inför adventsfirande.

2004
I juni upphörde Sundhede kontrakt och Delsbo m.fl. församlingar, tillfördes Norra Hälsinglands kontrakt

2004 
1/8 hölls sista gudstjänsten i kyrkan. 2/8 togs alla kyrkbänkar bort till ett lager vid ”Delsbo ljusfabrik”. Ett 50-tal väl bevarande bänkdörrar från 1744 förvarades tillfälligt där (sedan hamnade de i ”sädesbastun”. Tre dörrar skänktes till Hembygdsföreningen. Efter ha täckt stora delar av kyrkan i plastskydd revs trägolvet bort.

2004
På hösten dränerades västra kyrkogården på regnvatten på den grundaste delen och ”Minneslunden” tillbyggdes.

2005
15/6 blev Peter Södergård kyrkoh. här och flyttade in i Knutslunda prästgård (egen bostad 2015) Han föddes 1960 i Kolsva

2005 
19/9 började ett 20-tal frivilliga herrar kratta och med skottkärror köra ut allt vegetabiliskt material i botten av kyrkan (det som traktorn ej kunde ta) och påträffade då alla kända gravar från bemärkta personer samt gravstensfragment och andra gamla föremål. Avslutades 17/11.

2006 
27/8 invigdes statyn av prosten Knut Lenæus (konstnär S. Collin) på samma plats vid klockstapeln där prosten bodde före 1740. (Donatorer Karin och Anders Eriksson)

2006
I början av maj månad blev hela kyrkgolvet fyllt med olika sorters sand

2006
10/12 Invigning i kyrkan av biskop *Ragnar Persenius med älvdalskvartsit och golvvärme, nytt vapenhus och andra förbättringar. På läktaren hade u.t. hängt tre vitmålade lådor med plexiglas som innehöll 14 delar av kh Björkmans gravsten, glasbitar och andra gamla föremål.

2008
Utgav Delsbo kyrka ensam ”Medlemsbladet” till alla hushåll i Delsbo. A 5 i färg

2008 
Utgavs kh Lenæus bok ”Delsboa Illustrata” lättläst och i färg efter en donation

2010
Genomfördes tillgänglighetsanpassning av kyrkans entré och trappstegen togs bort.

2011
Såldes kyrkans sommarhem ”Flottbo” till privat ägare

2013
Inglasning under läktaren genomfördes

2014
Reparation och vändning av Jesus-bild i rosettfönstret mot öster

2015
Blev Joakim Johansson km här. Han föddes 1986 i Eskilstuna. Han flyttade in i Knutslunda prästgård (”Gula prästgården)

2015
Blev Christian Broberg kantor. Han är född 1981 i Hudiksvall och tjänstledig 2022.

2016
Tillkom ett nytt järnstaket från Tierps gjuteri, runt kyrkan och övre gravplatsen. En trädkrans planterades runt gamla kyrkogården.

2017
Restaurerade u.t. tre tavlor målade av G. Reuter 1744 och som då satt som                            dekoration på läktarskranket i den då nyuppförda kyrkan. (de bevaras i nu kyrkoarkivet)

2017  
Tillkom ett nytt solitt järnstaket från Tierps gjuteri, runt kyrkan och övre gravplatsen

2017
Vitmålades räcke, kolonner och ljudluckor på klockstapeln. Ny ljudanläggning i kyrkan

2018
Bildades Dellenbygdens pastorat av D:a, Bjuråker/Norrbo. Ett ”Församlingsblad” A5 i färg har sedan dess utsänts till alla hushåll i Dellenbygden

2019
Flyttades altarkorset från mera undangömd plats till en plats i koret bakom altaret tillsammans med ett sakramentsskåp (kom. Joakim Johansson)

2019
Uppfördes en tillbyggnad av ekonomihusen söder om kyrkan

2019
Blev Evelina Bohlin kom. här. Hon är född 1984 i Sollefteå och flyttade in med sin make Gustav i komminister-gården ”Fredshammar”

2020
Omorganiserades Sundhede m.fl. kontrakt till Norra Hälsinglands kontrakt samt Södra kontr.

2020
Hösten måste kyrkan ”Ställa om istället för att ställa in” p.g.a. corona-epidemin. Det blev en rad gudstjänster via webben och ibland max, 8 åhörare. Sommarens stämmo-gudstjänst blev helt inställd.

2021
Första söndagen i juli blev även nu gudstjänsten ”vanlig” utan folkmusik-karaktär.

2022 
Utbyttes det halvrunda träräcket på Knutslunda prästgård mot järnräcke.

2022 
Skapade kom. J. Johansson och fyra damer ett ”Barnens altarskåp” i kyrkans syd-västra del                   för att barn ska prova kläder och ”leka kyrka”.

2023
Installerades en historisk berättelse om ”Tiggargubben” s.k. Storyspot via QR Code på initiativ av Uppsala stift och andra berättelser fungerar vid ett stort antal kyrkor inom Gävleborgs län.

2023 
Påbörjades förarbetet för bevarande av Paul Hallbergs altarduk från 1764 med hjälp av                        kyrkoantikvariatisk ersättning. Slutlig förvaring blir å Hälsinglands museum.

2023 
Överlämnades denna skrift ”Delsbo kyrka ålder och värde” inkl. 64 källor.

VÄLKOMMEN TILL EN OVANLIGT UTFORMAD  OCH MYCKET TREVLIG KYRKA.

Delsbo 6 februari med tillägg 3 april 2023, av Kjell Grönberg.

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall.
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din hjälp – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *