Ängebo

Dellenportalen har samlat uppgifter och bilder om skolan i Ängebo från intervjuer, privatpersoner, olika arkiv, Bjuråker – Norrbo skolinventering och inte minst bilder från Dellenbygdens Fotoklubb.
Boken om Bjuråker – Norrbo skolors historia, finns att köpa på biblioteket i Friggesund och vid Bjuråkers Forngård. Böcker med enbart skolkort finns bara att köpa på biblioteket i Friggesund.

I slutet på den här sidan kan du lämna kommentarer. Gäller det en skolklass kan du kopiera texten med barnens namn och sedan klistra in alltsammans i kommentarfältet. Där kan du sedan ta bort och ligga till, det som behöver ändras innan du skickar det till oss.


Följ oss på Facebook,och dela gärna den här sidan med dina vänner


Gillar du den här sidan, glöm då inte att att klicka på Gilla-knappen. Tack!


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det här dokumentet.


Materialet i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.

Det är okej att använda något av Dellenportalens uppgifter om ni anger Dellenportalen.se som källa. Men det är inte okej att ta bilder och text och lägga ut det på andra sidor.


Var den här sidan intressant? Glöm då inte lägga den bland dina favoriter.


Har du en egen hemsida får du mycket gärna länka till oss


Hjälp oss!
Här saknas det fortfarande många skolkort


Se Hustimring från 1928.

 


Ängebo äldsta skola. Skolutflykt på 20-talet

 

Ängebo skola 

I Ängebo skedde skolundervisningen under senare delen av 1800-talet i hemmen och leddes av ambulerande lärare.
Mellan åren 1876-1879 byggdes flera skolhus bland annat ett i Ängebo.
Backman berättar i sina anteckningar om Bjuråkers skolor att hans mor Karin Backman, född i Ängebo 1878, gick i skola i Ängebo från 1885 in på 1890-talet. Skolhuset i Ängebo på den tiden var en lång envåningsbyggnad på ungefär samma plats som nuvarande nedlagda skola står, mellan lärarinnans bostad och skolsalen fanns en dörr med en mindre glasruta täckt av en gardin. Barnen såg ofta hur lärarinnan stod och kikade på dem bakom gardinen och barnen tyckte att det kändes otäckt.
Skolhuset var oansenligt, som de flesta andra skolhusen på den tiden i socknen.

År 1876-1879 byggdes den första skolan i Ängebo.

År 1925    godkändes ritningarna till en ny skola i Ängebo. Per Larsson, Ängebo anlitades som byggmästare och den 15 augusti 1928 avsynades byggnaden.

År 1938   flyttades småskolan från Ängebo till Stråsjö och folkskoleklasserna som gått i Stråsjö flyttades till Ängebo som blev B1-skola fram till läsåret 1939/40

År 1934   inrättades de första skolskjutsarna i Bjuråker, bland annat för småskolebarnen från Stråsjö till Ängebo och han som svarade för dessa skjutsar var handlaren och slaktaren Lars Fröjd (Fröjd-Lasse).

År 1940    blev Joel Larsson utsedd till överlärare och i samband därmed förlades överlärarexpeditionen till Ängebo och var kvar där till 1952.

År 1953   lades Björsarvs skola ner och barnen fördes över till Ängebo.

År 1963   lades Holmbergs skola och Stråsjö skola ner och eleverna
fördes över till Ängebo

År 1964   omfattande reparationer var nödvändiga vid skolan och en ev.
nybyggnad diskuterades. Skolstyrelsen beslutade att kontakta
skolinspektören och länsskolenämnden för att diskutera
möjligheterna att få statsbidrag till en ny skola på annan tomt.

År 1965    i januari meddelar skolinspektören att skolstyrelsen kunde räkna med statsbidrag till nybyggnad.

År 1965   i augusti beslutar skolstyrelsen enhälligt att hos Bjuråkers
kommunfullmäktige anhålla om att få bygga ny skola med gymnastiksal i Ängebo.

År 1965   i december hade beslut tagits av Länskolenämnden att
högstadiet i Dellenbygden skulle förläggas till Delsbo. På grund
av detta, den omflyttning som pågick inom kommunen och en
tilltagande befolkningsminskning ansåg skolstyrelsen att
beslutsunderlaget för Ängebo skola måste ses över. En
organisationsutredning för hela kommunen tillsattes.

År 1966   i januari är utredningen slutförd. Mötet beslutar att avvakta
skolinspektörens synpunkter eftersom flera ledamöter ansåg att
beslutet att bygga ny skola i Ängebo borde omprövas.

År 1966   Det alternativ i skolorganisationsutredningen som talade för att
klass 3-6 skulle föras över till Friggesunds skola godtogs ej av
skolinspektören med mindre än att beslutet togs i fullständig
politisk enighet. Någon sådan enighet fanns ej för på mötet
överlämnades en skrivelse undertecknad av 64 personer från
Ängebo där krav ställdes att den nya skolan med gymnastiksal
skulle byggas enligt tidigare beslut.

År 1966   I augusti diskuterades ett tänkbart alternativ till ny skola.
Skolstyrelsen beslutade att undersöka möjligheterna att få
köpa tomtmark i direkt anslutning till Ängebogården för att
där kunna samutnyttja lokaler för gymnastikundervisningen.
Skolstyrelsen beslutade att undersöka möjligheterna att köpa
aktier i Ängebo Folkets Hus förening. Kontakt skulle tas med
Folket Hus föreningarnas Riksförbundet.

År 1966   i november var ett förslag klart, som innebar att man uppförde
en skolbyggnad i anslutning till Folkets Hus, med tre klassrum
samt grupprum och bibliotek. Bespisningslokaler och
gymnastiksal skulle hyras av Folkets Hus.
Under sammanträdet redovisades också en översiktstabell över
befolkningens fördelning på olika åldrar inom Ängebo
skolområde. Tabellen visade en markant försvagning av
befolkningsunderlaget i åldrarna 20-40 år. Under
överläggning-arna framfördes på nytt frågan om reparation av
den gamla skolan.

År 1967   beslutade skolstyrelsen att reparera gamla skolan och hyra
gymnastiksal i Ängebogården.

1971 bildas Hudiksvalls storkommun.

I skolstyrelsens protokoll kan utläsas att en nedläggning av
både Brännås och Ängebo skolor diskuterades vid flera tillfällen.
Friggesunds skola hade kapacitet att ta emot barnen från båda
skolupptagningsområdena.

År 1986   En skrivelse undertecknad av Maj-Lis Wikström, Ängebo,
behandlades i Hudiksvalls kommunstyrelse och en utredning
tillsattes för att klargöra den framtida organisationen i området.
Utredningen, Samhällelig service i Svågadalen, kom fram till att
om bygden skulle leva vidare borde en ny skola gemensam för
hela dalgången byggas i Ängebo. Förutsättningen var dock att
all kommunal service samordnades i detta nybygge.
Utredningen överlämnades till Hudiksvalls kommunfullmäktige
för avgörande. Fullmäktige antog förslaget och ger den
nystartade kommundelsnämnden i Dellenbygden uppdrag att
fortsätta arbetet.

Viktigt är att noter att samma år startar EUROPARÅDET en kampanj för en levande landsbygd. I Sverige gick kampanjen under namnet LANDSBYGD 90 och den sköttes av Glesbygdsdelegationen på industridepartementets uppdrag:

En av Glesbygdsdelegationens satsningar var PROJEKT FRAMTIDSBYN.
Glesbygdsdelegationen sökte runt om i landet efter lämpliga kommuner och byar som skulle kunna ingå i projektet.

År 1987   den 24 mars. Tack vare att Hudiksvalls kommun nyligen
antagit utredningen om Samhällelig Service i Svågadalen
utsågs Svågadalen som ett av tre områden i Sverige där
Glesbygdsdelegationen var beredd att bistå med råd och tips till
de personer som lokalt utsågs att arbeta med projektet. I
Svågadalen låg ansvaret på Rolf Kron som var kommundelschef
i Dellenbygden.

År 1989 den 16 mars beslutade fullmäktige att stödja Ängebo Folkets
Hus-förening och tillstyrka ansökningar om bidrag från
Servicedelegationen och samlingslokaldelegationen.

Lördagen 18 augusti 1990 invigdes Svågagården i
Ängebo.

Med däri inrymmande skollokaler. Då överfördes Brännås
elever dit, (Rättelse: de hade överförts redan hösten 1989) och därmed var Ängebo enda skolan i Svågadalen, och bytte då namn till Svågadalens skola.

Lärare som tjänstgjort i Ängebo
1877 –           Halvar Eriksson
1884-1892     Emma Lindström
1884-1886     Emma Svensson        Ängebo-Stråsjö        Avsked p.g.a äktenskap

1887-1889     Augusta Nilsson         Ängebo-Stråsjö        Avsked p.g.a äktenskap
1889-1894     Emilia Jonsson           Ängebo-Stråsjö        Avsked p.g.a äktenskap
1895-?           Kristina Karp             Ängebo-Stråsjö        Avsked p.g.a äktenskap
1900-1901     Margareta Hållén       Ängebo-Stråsjö        Flyttade till Gryttje i Gnarp
1903-?           Märta Carlqvist          Ängebo
1904-1905     Agnes Heinz              Ängebo                   Flyttade till Norrbo
1905-1910     Adie Elisabet Norén
1909-?           Alma Backlund           Ängebo
1917-1925?   Selma Hansson          Ängebo                  Död 1925
1926-1927     Johanna Broman       Ängebo                  Vikarie
1928-1952     Joel Larsson              Ängebo                   överlärare (24 år)
1929-1938     Karin Eriksson Törnblom                          småskola
1930-1931     Johanna Broman/Högberg
1939-1944     Valborg Ek                 Ängebo
1940              Sigrid Larsson           Ängebo                   vikarie
1940              Torgerd Nilsson-Stig  Ängebo                   vikarie
1940-?           Per Larsson               Ängebo                   slöjdlärare
1941-1946     Kalla Häll                   Ängebo                   slöjdlär. flickslöjd
1944-1947?   Anna Hedén
1951-1952     Gerd Eriksson
1951-1956     Curt Eriksson
1951-1953     Rosa Bruman
1952-1953     Sture Bruman
1953-1970     Lilly Söderström   (16 år)
1955-1969     Arne Fasth           (14 år)
1954-1962     Inga Tengdelius
1954-1955     Hans Persson
1955-1956     Inger Högberg
1955-1962     Anders Tengdelius
1956-1957     Karin Eriksson Törnblom    småskola
1956-1958     Staffan Söderberg
1959-1960     Lena Lindgren
1959-1962     Ing Marie Hedebrand
1959-1962     Ove Hedebrand
1960-1961     Kjell Karlsson
1960-1961     Britt Marie Karlsson
1961-1963     Siv Fredin
1962-1966     Anna-Greta Erixon
1962-1967     Lennart Erixon
1963-1964     Eva From
1964-1965     Håkan Brink
1963-1965     Viola Nilsson
1965-1966     Yvonne Fredriksson
1967-1969     Iris Bergman
1969-2000     Monica Bergerståhl f. Danneskog
1969-1970     Seth Hägglöf
1970-1974     Roland Sellström
1975-1976     Ingrid Jakobsson
1976-1977     Lilly Söderström
1976-1977     Bror Lindström
1978-1979     Roland Anjou
1979-1981     Ingrid Nyman
1981-2011     Elsy Karlsson f. Larsson
1988-1989     Kerstin Åström-Kolm
1990-1997     Bror Lindström
1990-2010     Maj-Lis Wikström tim. lär. idrott.
1996-1997     Eva Jernkvist
2000-2013     Åsa Danielsson

Lärare sedan 2011:
Helena Bergerståhl, Maria Sandin samt Madeleine Persson (senare Markusson), från år 2014 ersatt av Ingrid Svensson.
Rektor sedan 2011 och den ende utbildade rektorn på plats i Ängebo under skolans historia är Fredrik Röjd. Han är inte bara en omtyckt rektor, utan troligen även den resligaste av dem alla.


 

Intervju med Sara och Hanna, två flickor från Svågadalen 4/11 2000

Hanna går i femte klass i Ängebo skola, som är förlagd till Svågagården och togs i bruk 1990. Eleverna kommer från Valsjön ner till Havra, men en del elever har valt att gå i andra skolor. Eleverna är fördelade i två avdelningar med tre klasser i vardera.
Skoldagen börjar kl. 08.15 med lektioner och en lunchrast inlagd mitt på dagen, c:a 10.45 till 11.45, då eleverna äter i omgångar, så tiden varierar för avdelningarna.
Skoldagen slutar kl. 14.45. Alla elever åker med skolbuss till och från skolan.
Skolarbetet är tråkigt ibland, tycker flickorna, och vad beträffar läxor så varierar de både ifråga om mängd och svårighet. Och det är stor skillnad på lärarna i det fallet.
Gymnastik är ett trevligt inslag i skolarbetet och det sker dels inomhus i särskild gymnastiksal eller ute i form av idrott av olika slag. Skolmästerskap i olika idrottsgrenar förekommer också, och särskild gymnastiklärare har hand om detta, för närvarande är det Maj-Lis Wikström.
För övrigt tycker flickorna att det är svårt att hålla reda på alla lärare och övriga som kommer och går på skolan, men de nämner några: Elsy Karlsson, Monica Bergerståhl, Åsa Danielsson och Eva Jernkvist.
Utflykter förekommer ibland till olika sevärdheter, t.ex. Gröntjärn, Moviken, Delsbo och Bjuråkers forngårdar, Ljusdals museum, m.fl. ställen. Varje avdelning företar en skolresa under skoltiden och resmålen varierar. Saras avdelning hade sin skolresa till Göteborg under föregående läsår, medan Hannas avdelning skall resa troligen i vår (2001) men resmålet är inte bestämt ännu.
Trä- och textilslöjd är också schemalagd, men speciell slöjdsal finns inte längre, utan de får flytta mellan olika salar, ty nu används den även som datasal.
Folkskolinspektören är avskaffad, men istället sker det inspektion av miljö- och arbetsförhållanden, säkerhets- och skyddsanordningar m.m.
Skolårets avslutning i början av juni äger också rum på Svågagården. Då brukar lärarna få rosor, liksom de elever som går ut sexan.
Från och med 1999 går högstadieeleverna i F-9 skolan i Friggesund, där Sara går i klass 7:2. De är fyra elever från Ängebo i hennes klass, de övriga eleverna i klassen kommer från Norrbo och Friggesund. Det är jobbigt tycker Sara. Ämnena svenska, matematik och engelska är tråkigast. Idrott och bild är de ämnen hon gillar mest, och så att man får nya trevliga kompisar slutar hon.

Intervjun är gjord av Berthil Persson.
Avskrift: Viveca Sundberg

 


Bilden behöver ersättas, ej klickbar

ang-039-1904
Ängebo skola 1904 
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Agnes Heintz (flyttade till Norrbo 1905)

Stående:
1 Erika Nyqvist (Jonsson),2 Agnes Heintz lärare 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, och 15 Erik Olsson.

Sittande:
1 Margit Andersson, 2 Hedda Olsson, 3, 4 Kerstin Jonsson, 5, 6 Margit Olsson, 7, 8, 9, 10, 11.

Barnen (15H11) Erik, Hedda och Margit Olsson är syskon

 


Klicka på bilden för att se den i större format

ang-040-1912
Ängebo skola 1912
Bild ur HT 1978. Hjälp oss ersätta den här bilden med det riktiga skolkortet.

Lärare: Selma Hansson

Bakre raden:
Per Persson (Nygårds Per, Ängebo), Hans Persson (Ribacks Hans, Norrberg), Johan Johansson (Skräddar-Johan, Ängebo), Per Brink (Brink-Per, Tallbacken), Olle Larm (Larm-Olle, Norrhavra), Johan Jons (Jons-Johan, Ängebo), Nils Nilsson (Nirsas-Nils, Ängebo), och  Erik Johansson (Skräddar-Johan, Ängebo).

Andra raden:
Tilda Nykvist Råka, Stina Andersson (Karla Stina, Ängebo), Maria Wikström (Matts Maria, Ängebo), Frida Olsson (Masar-Frida, Norrberg), lärarinnan Selma Hansson, Emma Hansson (Ribacks-Emma, Norrberg), Lina Nordenståhl, Norrberg.

Tredje raden:
Anna Svensson (Svantes Anna), systrarna Ester och Signe Rask, Dragsved, Ellen Nilsson (Nirsas Ellen. Ängebo), Edla Eriksson (Jarsse-Edla, Ängebo), Jonas Eriksson (Kolar-Jonke, Ängebo), Sigurd Wallström (Anders Matts Sigurd, Ängebo), hans syster Alma Wallström (Anders Matts Alma och Anna Andersson (Karls Anna, Ängebo).

Främre raden småskolans barn:
Johan Larm (Larm-Johan, Norrhavra), Olof Hansson (Riback-Olle, Norrberg), Johan Brink Tallbacken, Edvin Nilsson (Nirsas Edvin, Ängebo), Algot Svensson (Svantes Algot, Norrhavra), Olle Brink (Brink-Olle, Tallbacken), och Edvin Andersson (Karls Edvin, Ängebo).

 


Klicka på bilden för att se den i större format

s-ang-089-1917
Ängebo skola 1917. Bild ur Linda Wikströms samling

Ängebo skola 1917, klass 3-6
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb.

Lärare: Selma Hansson

Bakre raden:
Edvin Nilsson, Per Persson, Erik Johansson, Olov Brink, Edvin Andersson

Andra raden:
Per Johansson, Sigurd Wallström, Johan Larm, Johan Brink, Olov Hansson, Jonas Persson.

Tredje raden:
Tilda Nyqvist, August Wikström, Karl Andersson, Einar Eriksson, Algot Svensson, Ivar Karlsson, Gunnar Brink, Göte Andersson.

Fjärde raden:
Inez Brändström, Ester Rask, Tori Andersson, Anna Svensson, Anna Persson, Anna Fält, Frida Rask, Signe Rask, Ester Eriksson, Edla Eriksson, Klara Karlsson, Signe Eriksson.

Främre raden:
Brita Larm, Karin Jonsson, Berta Karlsson, Brita Modig, Anna Nilsson, Ellen Nilsson, Astrid Häll, Anna Hansson.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

s-ang-081-1920-tidning
Ängebo skola 1920. Städdag. Tidningsbild ur HT 15/7 1980.

Hjälp oss ersätta den här bilden med det riktiga skolkortet.
Bakre raden fr v.
Anna Wedmark, Karin Jonsson, Anna Jonsson, Karin Englund och Hedda Lindqvist
Andra raden: Sally Nilsson Anna Andersson, Edla Eriksson, Alma Wallström, Signe Rask, och Maria Vikström
De små hjälpredorna är, Henning Lindqvist, Hilding Lindqvist, Johan Jonsson, Nanna Jonsson, Alice Englund, Klara Vikström och Viran Lindqvist.

Mannen med yxan är Erik Ljus. Han skulle hugga småbuskar för det skulle lövas på verandan.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

s-ang-082-1921-tidning

Ängebo skola 1921, klass 6. Bild ur HT 13/12 1980
Hjälp oss ersätta den här bilden med det riktiga skolkortet.

Lärare: Selma Jonsson

Bakre raden:
Knut Brink, August Nilsson, Ivan Johansson, Hjalmar Östberg, Artur Torén, Alfred Floberg.

Andra raden:
Karin Jonsson, Gunnar Brink, Brita Modig, lärarinnan Selma Jonsson, Tori Andersson, Göte Andersson, Frida Rask.

Tredje raden:
Linnea, Eriksson, ? , Lydia Rask, Karin Andersson, Klara Vikström, Erik Eriksson, Yngve Andersson.

Fjärde raden:
Anna Hedman, Edith Wallström, Greta Sjöberg, Klara Eriksson, Erik Andersson, Karl Brink.

Främre raden:
Ester Eriksson, Märta Nilsson, Brita Eriksson, Lydia Bergström, Henning Karlsson, Jonas Rask,


 

s-ang-073-skolbygge
Skolbygget 1927

s-ang-074-skolbygge-2
Två bilder från Ängebo skolbygge 1927

ang--133-skolan
Ängebo skola som ersatte den gamla skolan


Klicka på bilden för att se den i större format

ang-009-1929
Ängebo skola 1929

Bilden ägs av Delenbygdens Fotoklubb

Lärare: Karin Törnblom

Bakre raden:
Karin Törnblom lärare, Albert Bergström, Johan Rask, Oskar Backström, Helmer Karlsson, Elov Backström, Jonas Olsson, Ingemar Andersson, Sven Pålsson, Ragnar Nordin, Tage Andersson, Erne Andersson och läraren Joel Larsson.

Andra raden:
Viran Rask, Gullan Pålsson, Brita Olsson, Märta Sjöberg, Hulda Andersson, Hulda Eriksson, Brita Karlsson, Brita Eriksson, Iris Hedman och Anna Brink.

Tredje raden:
Siri Karlsson, Cristian Östberg, Inge Karlsson, Arne Karlsson, Erik Backström, Evald Mattsson, Ruben Hedman, Gunborg Vikström, Selma Rask, Birgit Vikström och Hilma Vikström.

Sittande fram:
Tore Vallström, Olle Lingkvist, Olle Lindkvist, Tage Hansson, Arnold Vallström, Ingrid Andersson, Viola Nordenståhl, Erna Modig och Märta Jonsson.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

ang-010-1930
Ängebo skola 1930, klass 1 – 6
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Joel Larsson (med sonen Bengt på armen) och en sittande Karin Törnblom.

Övre vaden:
Brita Karlsson, Märta Jonsson, Erna Andersson, Inge Karlsson, Arne Karlsson, Ville Eriksson, Jonas Östberg, Anna Brink, Olga Eriksson.

Andra raden:
Ivar Brink, Siri Karlsson, Elov Backström, Anders Olsson, Tage Andersson, Sven Paulsson, Hilding Lindqvist, Helmer Hedman, Algot Lindqvist, Ruben Hedman, Olle Lindqvist, Gunborg Wiklund, Åke Karlsson, Viola Nordenståhl.

Sittande:
Tage Hansson, Valfrid Backström, Erna Modig, Birgit Wikström, Ruth Hedman, Gunborg Nyqvist, Viola Östberg, Kerstin Sjöberg, Märta Sjöberg, Brita Olsson, Hulda Eriksson, Harry Lindberg, okänd, lärare Karin Törnblom

Längst fram:
Erik Backström, Tore Wallström, Henrik Wikström, Arnold Wallström, Simon Wallström.


Klicka på bilden för att se den i större format

ang-011-1931
Ängebo skola 1932

Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Karin Törnblom och Joel Larsson

Bakre raden:
Lärarinnan Karin Törnblom med sin lille son Hugo, Rut Hedman, Viola Östberg, Gunborg Nykvist, Kerstin Sjöberg, Hulda Eriksson, Agda Lindkvist, Viola Nordenstål, Brita Olsson, Märta Jonsson, Siri Karlsson, Asta Asp, Erna Modig, Birgit Vikström, Alfhild Vallström, Veny Karlsson, skolläraren Joel Larsson.

Andra raden:
Åke Karlsson, Simon Vallström, Ruben Hedman, Folke Staf, Göte Staf, Arnold Vallström, Henrik Vikström, Arne Asp, Ivar Brink, Tage Hansson, Valfrid Backström, Maurits Jonsson, Erik Backström, Inge Karlsson.

Sittande fram:
Svea Hedman, Gunvor Nilsson, Aina Asp, Sven Sjöberg, Ivar Backström, Eira Vallström, Alfred Prins, Hilding Larsson, Hilmer Staf, Per Nordenstål.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

ang-012-1933
Ängebo skola 1933
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb.

Lärare: Karin Törnblom och Joel Larsson

Bakre raden:
Karin Törnblom,lärare, 2.   3. Siri Karlsson 4.  5.Viola Nordenstål 6. Brita Olsson 7.  8. Agda Lindqvist 9. 10.Joel Larsson lärare, 11. 12 Erna Modig, g. Andersson

Andra raden:
1. ? Hedman 2.  3.  4.  5.  6. Gunborg Nyqvist Råka 7. Viola Östberg 8. Venny Karlsson 9.

Tredje raden:
1. ? Backström 2. Inge Karlsson 3. Simon el. Tore Wallström 4. Ivar Brink 5.  6. Ivar Backström 7. Simon el. Tore Wallström 8. Mauritz Jonsson.

Sittande längst fram:
1.Ruben Hedman 2. Valfrid Backström 3. Henrik Wikström 4. Åke Karlsson 5. Arnold Wallström 6. Sven Sjöberg 7. 8. Erik Östberg 9.


Klicka på bilden för att se den i större format

s-ang-078-1937-1-6

Ängebo skola höstterminen 1937, klass 1 – 6
Kortet ägs av Åke Nordin i Västansjö

Lärare: Karin Törnblom och Joel Larsson

Bakre raden, från vänster:
Hugo Törnblom, Eje Karlsson, Göte Brink, Halvar Wallström, Arne Nordin, Åke Nordin, Gösta Nilsson, Bernt Eriksson, Ture Karlsson, Erik Bergström, Uno Eriksson, Johan Bergström, Hilding Eriksson, läraren Joel Larsson

Mellanraden, stående fr v:
Stig Karlsson, Kurt Hedman, Birger Viström, Hilding Larsson, Algot Lindqvist, Karin Östberg, Eivy Nilsson, Gunvor Nilsson, Ingrid Larm, okänd, Anna Ottman, Folke Nordin, Tage Hedman, Bengt Joelsson.

Sittande fr v:
Artur Berg, Gerd Olsson, Anna-Lisa Lindqvist, okänd, Elvy Staf, Gunborg Eldh, Göta Eriksson, Evy Wikström, Astrid Meijer, Karin Söder, Sonja Bergström, Sonja Söder, Sigrid Lindqvist, Mary Östlin.


Klicka på bilden för att se den i större format
s-ang-079-jub-52-ar

s-ang-077-plac-1937-jub

Ängebo skola 1989, jubileum för 1937 – 1939-års skolelever
Kortet ägs av Åke Nordin i Västansjö

Bakre raden:
1. Hugo Törnblom
2. Uno Eriksson
3. Johan Bergström
4. Göte Brink
5. Astor Sjöberg
6. Erne Bergerstål
7. Kurt Hedman
8. Bengt Joelsson
9. Tage Hedman
10. Ture Karlsson
Rad två:
11. Lennart Nilsson
12. Åke Nordin
13. Artrur Berg
14. Göta Eriksson
15. Arne Nordin
16. Sonja Kring f.Lindgren
17. Gerd Munter f. Olsson
18. Algot Lindqvist
19. Stig Karlsson
20. Birger Vikström
Rad tre:
21. Annie Brink gift Holmqvist
22. Ingrid Olsson f. Larm
23. Evy Bylund f. Wikström
24. Dagny Hansén f. Persson
25. Elvy Jönsson f. Staf
26. Gun (Gunvor) Brun f. Nilsson
Främre raden:
27. Sonja Bergström (Huv)
28. Mary Östlin
29. May Svensson gift Fransson
30. Anna-Lisa Vretling, f.Persson
31. Elsa Svensson gift Persson
32. Bernt Eriksson Lusth
33. Elis Wikström
34. Knut Eld
35. Harald Fröjd


Klicka på bilden för att se den i större format

s-ang-080-1939

Ängebo skola 18 november 1939, klass 4.
Bild ur Elisabet Eldhs samling

Lärare: 

Bakre raden:
? , ?, ?, ? ?, ? , ?. Anna-Lisa Lindqvist, Gerd Olsson, ? .

Mellanraden:
? , Bengt Joelsson, ? , ? , Gösta Nilsson, ? , ? , ? , ?.

Främre raden:
? , ? , ? , ? , ? . Artur Berg, ?.


Klicka på bilden för att se den i större format

ang-013-1939

Ängebo skola 1939, klass 5 – 6
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb.

Lärare: Joel Larsson

Bakre raden:
Elsa Svensson, Dagny Persson, Anna Nylander, Maja Johansson, Mary Östlin, Sigrid Lindqvist, och Anna-Lisa Persson.

Mellanraden:
Knut Eldh, Erne Persson(sedan Bergerståhl), Folke Nordin, Elis Wikström, Bror Hall, och Ove Karlsson

Främre raden:
Hilding Lusth, Harald Fröjd, Ture Karlsson, Edvin Swing och Bernt Lusth.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

s-ang-075-1942
Ängebo skola 1942
Kortet ägs av Stig Karlsson

Lärare: Joel Larsson

Bakre raden:
Ingegerd ?  , Ing-Britt Swing, Anny Brink, Gunborg Fredriksson, Gerd Sallander, Astrid Sjöberg, Arne Nordin, Joel Larsson lärare, Bertil Joelsson, Hugo Törnblom, Eje Karlsson, Artur Berg.

Främre raden:
Gerd Olsson, Anna-Lisa Lindqvist, Elvy Staf, Valborg Wikström, Siri Swing, Dagmar Joelsson, Lars Olsson, Stig Karlsson, Torsten Wallström, Halvar Wallström, Göte Brink.


Klicka på bilden för att se den i större format

ang-038-1942
Ängebo skola 1942, klass 3 – 4.
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Ellen Björklund

Bakre raden:
Karin Lindqvist, Ulla Joelsson, Thea Nordin, Ella Nylander, Eivor Lindgren, Thea Larsson, Astrid Eriksson, Sigrid Nylander.

Andra raden:
Lilly Östberg, Kerstin Lindqvist, Elsa Wikström, Gunnel Brink, Göta Eriksson, Ragnhild Moberg, Margit Swing, Sera Wallström.

Tredje raden:
Tage Brink, Gunnar Hall, Olle Olsson, Erik Lust, Per Wilhelm Berglund, Lennart Söder.

Främre raden:
Erik Lust, Fritz Brink, Sixten Söder, Lennart Nilsson, Edvin Berglund, Hilmer Persson, Gustav Palm.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

ang-037-1944
Ängebo skola 1944, klass 5 – 6.
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Joel Larsson

Bakre raden:
Thea Larsson, Elsa Wikström, Ann-Marie Skarp, Thea Nordin.

Mellersta raden:
Lilly Östberg, Marianne Svensson, Gunnel Brink, Sera Wallström, Karin Lindqvist, Göta Eriksson, Margit Swing, Kerstin Lindqvist, Ulla Joelsson.

Främre raden:
Gustaf Palm, Lennart Nilsson, Olle Olsson, Sixten Söder, Lennart Söder, Tage Brink, Gunnar Jonsson


Klicka på bilden för att se den i större format

s-ang-071-4756
Ängebo skola 1947, klass 5 – 6
Kortet ägs av Gustav Nordin

Lärare: Per Jackop Ekman och Anna Hedén

Bakre raden:
Ingegerd Persson/Hedman, Anna Hedén lärare, Ellna Wallström, Birgitta Lindqvist Norberg, Gunborg Olsson/Sving, Ingegerd Skarp, Annie Eriksson/Borg, Karin Skarp.

Mellan raden:
Ingegerd Jonsson, Anna-Lisa Eriksson, Inga-Britt Eriksson, Karin Lust, Lilly Fröjd, Ingrid Larson, Inger Wallström, Ingrid Blomström, Inger Lindberg, Ann-Marie Mattsson.

Främre raden:
Yngve Wikström, Tage Eriksson, Elving Eriksson, Gustav Nordin, Göte Åkerström, Åke Björk, Folke Brink.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

ang--027-4934
Ängebo skola läsåret 1949 – 1950, klass 3 – 4
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Längst bak, Ernst Östberg och Ingrid Brundin (lärare).

Bakre raden: 
Åke Larsson, Anna Hedén (lärare),Urban Wahlström, Kerstin Swing, Ulla Larsson, Tora Jonsson, Ingrid Frank, Märta Persson, Thea Jonsson, Mildred Englund, Alvar Strand, Karl-Erik Persson, Rolf Ärlemar

Mellersta raden:
Sven-Erik Strand, Gösta Nordenståhl, Birger Jons, Henning Swing, Sven Person, Emil Persson, Torvald Fredriksson (framåtlutad), Sten-Yngve Larsson, Lars Lindkvist, Sven-Erik Hedman, Sören Söder, Sverker Thyr, Sven-Erik Eriksson, Stig Lindkvist.

Främre raden:
Bojan Lindkvist, Eivor Hall, Ella Andersson, Ingrid Svensson, Birgit Tjernell, Maj Fredriksson, Elsa Persson, Birgitta Frank, Anna-Greta Västerback, Torborg Wahlström.


Klicka på bilden för att se den i större format

s-ang-072-497
Ängebo skola 1949 klass 7.
Kortet ägs av Gustav Nordin

Lärare: Curt Eriksson

Bakre raden:
Barbro Hedman, Ingegerd Jonsson, Ann-Marie Matsson, Anna-Lisa Eriksson/Andersson, Ingrid Blomström, Ingrid Larsson/Andersson, Maj-Britt Olsson/Dahlsröm, Margit Svensson

Främre raden:
Elving Eriksson, Gustav Nordin, Yngve Wikström, Tage Eriksson, Per Magnusson, Lennart Lindberg

 


Klicka på bilden för att se den i större format

ang-027-5234
Ängebo skola 1952 – 1953, klass 3 – 4 .
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb.

Lärare: ?

Översta raden: 
Rosa Eson, Stig Skarp, Eivor Jonsson, Sören Thyr, Eva Fridström, Sven-Åke Eriksson, Siv Eriksson, Lillemor Eriksson, Britt Hall.

Andra raden:
Harry Östlin, Zenta Englund, Elly Brink, Olle Olsson, Åke Persson, Märta Lindkvist, Margit Östberg, Per From. Berit Larsson.

Tredje raden:
Lilian Bergström, Eskil Fredriksson, Ove Svensson, Stig Persson, Håkan Frank, Rune Fredriksson, Per Strand, Sven Andersson, Ingrid Nilsson.

Nedersta raden:
Lilian From, Irene Bergström, Brita Östberg, Kjell-Erik Jonsson, Rolf Åström, Ragnhild Brink, Elsie Bergström, Arne Jonsson, Birgitta Jons.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

ang-018-1952
Ängebo skola 1952 – 1953, klass 6.
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb.

Lärare: Curt Eriksson

Övre Raden:
Curt Eriksson, Karin Hedman, Bojan Lindkvist, Elsa Persson, Berit Tjernell, Göte Berglund.

Mellersta raden:
Sven-Erik Strand, Ingrid Wikström, Ella Andersson, Ingrid Andersson, Birgitta Frank, Hugo Eriksson

Främre raden:
Sven-Erik Eriksson, Karin Persson, Eivor Hall, Maj Fredriksson, Eva Sundin, Bengt Åström.


Klicka på bilden för att se den i större format

s-ang-096.1953-kl-3
Ängebo skola 1953 – 1954, klass 3
Bilden ägs av Margareta Eriksson

Lärare: Rosa Bruman

Bakre raden:
Peter Bäckström, Olle Backlund, Alvar Strand, Yngve Bäckström, Bengt Persson, Evert Andersson, Erling Nylander, Siv Karlsson, lärare Rosa Bruman, Elsie Borg, Anna Olsson, Ejrin Jonsson.

Mitten raden:
Birgitta Söderström, Karin Svensson, Astrid Johansson, Gunilla Rosström, Anita Brink, Maj Åkerström, Vivi Fredriksson, Märta Bergström, Margareta Eriksson, Gulli Wallström.

Främre raden:
Kurt-Åke Lindqvist, Jonny Larsson, Börje Åström, Sven-Olov Persson, Sune Bergström, Tord Larsson, Folke Nilsson och Uno Larsson.


Klicka på bilden för att se den i större format

ang-213-samling-skolan

ang-213-placering

Ängebo skola, julfest 1952 (troligen)
Bild ur Karin Thyrs samling

1. Ingrid Wikström

2. Klara Eriksson Pet-klara. Till vänster om Klara, skymtar Kjerstin Bergström

3. Ingrid Nilsson

4. Klara Eriksson Kolars

5. Karin Aving

6. Margareta Eriksson g. Skoglund

7. Ann-Marie Johansson, bakom henne skymtar Klara Eriksson

8. Anna Björk

9. Lillemor Eriksson

10.

11.

12. Göta Persson

13.

14. Anna-Stina Jonsson, bakom henne skymtar Lisa Fredriksson

15. Elsa Persson, nu Havregård

16. Kjell Persson, Harrys son

17. Harry Persson

18.

19.

20. Aina Nordin

21.

22.

23.

24. Skräddar pojk, Gunnar?

25. Maj-Britt Olsson

26. Linnea Vik

27. Hillevi Olsson

28. Tage Östberg

29. Astrid Johansson

30. Birgitta Söderström

31. Ingrid Olsson (Pet)

32. Bengt Persson

33. Bernt Jons

34. Eskil Fredriksson

35. Birgitta Jons

36. Knut Åke Lindqvist

37. Siv Karlsson

38. Yngve Bergström

39.

40. Arne Jonsson

 


Klicka på bilden för att se den i större format

ang-019-534
Ängebo skola 1953 – 1954, klass 4
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Lilly Söderström

Bakre raden:
Berit Larsson, Ragnhild Brink, Ingrid Persson, Britta Östberg, Eva Fridström, Zenta Englund, Irene Bergström, Lisa Strand.

Mellersta raden:
Elly Brink, Ingrid Olsson, Lillemor Eriksson, Britt Hall, Lilian From, Elsie Bergström, Eivor Jonsson, Gunilla Andersson.

Främre raden:
Sven Andersson, Arne Jonsson, Sixten Lindkvist, Stig Skarp, Per From, Håkan Frank, Eskil Fredriksson, Ove Svensson, Yngve Strandberg.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

ang-020-537
Ängebo skola 1953 – 1954, klass 7 
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Curt Eriksson

Bakre raden: 
Sven-Erik Eriksson, Ragnvald Brink, Gösta Nordenståhl, Ingvar Åström, Urban Wahlström, Hugo Brink, Sven-Erik Strand, Curt Eriksson lärare.

Främre raden:
Svea Broberg, Maj-Lis Hjalmarsson, Ingrid Svensson, Maj Fredriksson, Elsa Persson, Eivor Hall, Birgitta Frank, Berit Bergström, Bojan Lindkvist, Eva Sundin.

Saknas på bilden gör Urban Ryadal


Klicka på bilden för att se den i större format

 

s-ang-097-1955-kl-4
Ängebo skola 1954 – 1955 klass 4
Bilden ägs av Märta Bergström

Lärare: Rosa Bruman

Bakre raden:
Ejrin Jonsson, Siv Karlsson, Anna Olsson, Elsie Borg, Evert Andersson, Bengt Persson, Alvar Strand, Sune Bergström, Olle Backlund, Börje Åström, Knut-Åke Lindqvist, Yngve Bergström och lärare Rosa Bruman.

Mellan raden:
Karin Svensson, Margareta Eriksson, Anita Brink, Birgitta Söderström, Vivi Fredriksson, Gunilla Rosström, Astrid Johansson, Maj Åkerström, Märta Bergström, Gulli Wallström.

Främre raden:
Uno Larsson, Jonny Larsson, Folke Nilsson, Sven-Olov Persson och Tord Larsson

 


Klicka på bilden för att se den i större format

ang-021-545
Ängebo skola 1954 – 1955, klass 5

Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Lilly Söderström

Bakre raden:
Eva Fridström, Zenta Englund, Lisa Strand, Ragnhild Brink, Eivor Jonsson, Åge Johansen, Sven Andersson, Yngve Strandberg, Eskil Fredriksson, Stig Skarp, Ove Svensson, Per From, Håkan Frank, Arne Jonsson.

Främre raden: 
Irene Bergström, Lilian From, Lillemor Eriksson, Berit Larsson, Elly Brink, Ingrid Persson, Elsie Bergström, Gunilla Andersson, Britta Östberg.


Klicka på bilden för att se den i större format

s-ang-084-1955

Ängebo skola 1954 – 1955, klass 7. 
Bilden ägs av Karin Tyhr

Lärare: Hans Persson

Bakre raden:
Henry Jonsson, Torsten Larsson, Bengt Åström, Hilding Hedman, Ove Larsson, Göte Björklud, Birger Strand, Hugo Eriksson, Uno Larsson, Jonne Eriksson, Sven-Erik Mattsson, Bror Persson

Främre raden
Karin Persson, Ingrid Wikström, Ann-Marie Johansson, Karin Hedman, Gun Nilsson, Anna Wallström, Maj-Anne Sävström och Birgit Norman, Brännås.


 

s-ang-116-55-56

Ängebo skola läsåret 1955 – 1956, klass 3
Bilden utlånad av Bernt Nordenståhl

Lärare: Arne Fasth

Bakre raden:
Elise Wallström, Bojan (Ingeborg) Björk, okänd, okänd, Karin Olsson, Margareta Söderström, Sigbritt Thyr, Berit Persson, Gerd Åström, Ulla Erlandsson, Karin Bergström, okänd.

Främre raden:
Erling Persson ?, Åke Persson?, Sune Brink, Eje Skoglund, Lennart Dahlström, Gottfrid Johansson, Bror Fredriksson, Bernt Nordenståhl, Göran Eriksson, Per Bergström.

s-ang-117-bernt-n

Bernt Nordenståhl, klass 3


 

s-ang-118-56-57

Ängebo skola läsåret 1956 – 1957, klass 4
Bilden utlånad av Bernt Nordenståhl

Lärare: Arne Fasth

Bakre raden:
Margareta Söderström, Karin Bergström, Ulla Erlandsson, Gerd Åström, Elsie Wallström, Bojan (Ingeborg) Björk, Sigbritt Thyr, okänd, Anita Bergström, okänd, okänd.

Främre raden:
Eje Skoglund, Gottfrid Johansson, Bror Fredriksson, Bernt Nordeståhl, Göran Eriksson, okänd, Sune Brink, Per Bergström, Torgny Bylund, Lennart Dahlström, Jan-Erik Johansen


 

s-ang-119-57-58

Ängebo skola läsåret 1957 – 1958, klass 5
Bilden utlånad av Bernt Nordenståhl

Lärare: Arne Fasth

Bakre raden:
Elsie Wallström, Gerd Åström, Gottfrid Johansson, Torgny Bylund, Per Bergström, Bernt Nordenståhl, Göran Eriksson, Sune Brink, Sigbritt Thyr, Margareta Söderström.

Mellersta raden:
Karin Bergström, okända, okända, Karin Olsson, okänd, Berit Persson, Ulla Erlandsson

Främre raden:
Bror Fredriksson, Eje Skoglund, Lennart Wallström, Åke Persson?

 


s-ang-122-59-60

Ängebo skola läsåret 1959 – 1960, klass 7
Bilden utlånad av Bernt Nordenståhl

Lärare: Arne Fasth

Bakre raden:
Sigbritt Thyr Långmor, Kerstin Olsson Björsarv,Elsie Wallström Ängebo, Inger Jonsson Brännås, Birgitta Stillmark Brännås.

Främre raden:
Ann-Marie Persson Brännås, Karin Olsson Norrhavra, Karin Bergström Stråsjö, Tove Birgersson Skån, Gerd Åström, Marianne Persson Nyåker och Anna Magnusson Brännås.


 

s-ang-121-59-60

Ängebo skola läsåret 1959 – 1960, klass 7
Bilden utlånad av Bernt Nordenståhl

Lärare: Arne Fasth

Bakre raden:
Jan-Erik Johansen Ängebo, Åke Persson, Torbjörn Brink Brännås, den som lutar sig fram är Erling Persson Brännås, bakom Erling står Kjell Andersson Brännås, Göran Eriksson Stråsjö, Per Bergström Havra, Arne Fasth lärare.

Främre raden:
Lennart Dahlström Ängebo, Eje Skoglund Björsarv, Bernt Nordenståhl Gottfrid Johansson Ängebo och Torgny Bylund Långmor.

 


 

Klicka på bilden för att se den i större format

s-ang-098-1956-5
Ängebo skola 1955 – 1956, klass 5
Bilden ägs av Märta Bergström

Lärare: Inger Högberg

Bakre raden:
Jonny Larsson, Sven-Olov Persson, Olle Backlund, Folke Nilsson, Knut Åke Lindqvist, Sune Bergström, Bengt Persson, Börje Åström, Evert Andersson, Alvar Strand, Yngve Bergström, Uno Larsson, lärare Inger Högberg

Främre raden:
Vivi Fredriksson, Margareta Eriksson, Märta Bergström, Siv Karlsson, Gulli Wallström, Birgitta Söderström, Astrid Johansson, Karin Svensson, Ejrin Jonsson

 


Klicka på bilden för att se den i större format

ang-023-556
Ängebo skola 1955 – 1956, klass 6.

Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Lilly Söderström

Bakre raden:
Eva Fridström, Arne Jonsson, Ove Svensson, Per From, Stig Skarp,
Åge Johansen, Yngve Strandberg, Sven Andersson, Eskil Fredriksson,
Håkan Frank, Lisa Strand.

Sittande fram:
Irene Bergström, Lilian From, Lillemor Eriksson, Gunilla Andersson,
Zenta Englund, Britta Östberg, Ingrid Persson, Eivor Jonsson, Elsie Bergström.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

s-ang-083-1956-ev

Ängebo skola 1956 – 1957 klass 6
Bilden ägs av Lillemor Lönn

Lärare: Anders Tengdelius

Bakre raden:
Siv Karlsson (kal-Orsas), Kent-Åke Lindqvist, Evert Andersson, Börje Åström, Bengt Persson, Sune Bergström, Olle Backlund, Alvar Strand, Anders Tengdelius lärare och Vivi Fredriksson.

Mellanraden:
Karin Svensson, Birgitta Söderström, Astrid Johansson, Märta Bergström, Maj Åkerström, Margareta Erikson, Gulli Wallström och Ejrin Jonsson

Främre raden:
Sven-Olov Persson, Yngve Bergström, Sven Olson, Jonny Larsson och Folke Nilsson

Vi saknar klassfoto på den här årskullens sista läsår, 57-58, hjälp oss om du kan.

 

Klicka på bilden för att se den i större format

s-ang-099-1958-30-ar-jub-1988
1958 års elever från Ängebo, samlade vid Dellenborg. Klassträff efter 30 år, 1988
Fotografen Birgitta Söderström ser vi bara skuggan av.
Bilden ägs av Märta Bergström

Bakre raden:
Yngve Bergström, Olle Backlund, Bengt Persson, Elsy Borg, Folke Nilsson, Alvar Strand, Linnea Andersson, Märta Bergström, Tord Larsson, Kent-Åke Lindqvist, Sune Bergström, Evert Andersson, Siv Karlsson, Bernt Söder och Gulli Söderberg f. Wallström.

Främre raden:
Bibbi Olsson, Sven Olle Persson, Kerstin Dahlberg, Anna Olsson, Ejrin Jonsson, Margareta Skoglund f. Eriksson, Kerstin Persson, Karin Svensson, Maj Åkerström och läraren Anders Tängdelius


 

Klicka på bilden för att se den i större format

s-ang-100-1958-40-ar-1998
1958 års elever från Ängebo, samlade vid Svågagården. Klassträff efter 40 år, 1998
Foto, Ann-Marie Backlund
Bilden utlånad av Märta Bergström
Från vänster i sicksack
Anna Olsson, Gulli Söderberg f.Wallström, Peter Bäckström, Märta Bergström, Kjerstin Dahlberg, Margareta Skoglund f. Eriksson, Sune Bergström, Kerstin Persson, Elsie Borg, Bernt Söder Olle Backlund, Erling Nylander, Siv Karlsson, Bernt Persson, Karin Svensson, Åke Eriksson, Linnéa Persson, Tord Larsson, Ejrin Jonsson och Birgitta Söderström

 


Klicka på bilden för att se den i större format

ang-024-567
Ängebo skola 1956 – 1957, klass 7

Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Lilly Söderström

Bakre raden:
Elsie Bergström, Ragnhild Brink, Lisa Strand, Berit Larsson, Sven Andersson, ok , Åge Johansen, Stig Skarp, Lilly Jonson, Eivor Jonsson, Britta Östberg, Ingrid Persson.

Mellersta raden:
Lilian From, Linnéa Norman, Lillemor Eriksson, Gunilla Andersson, Ingrid Olsson, Zenta Englund, Irene Bergström, Hjördis Nilsson.

Främre raden:
Folke Lindberg, Håkan Frank, Sixten Olsson, Arne Jonsson och Rubin Kvist, Brännås


 

s-ang-101-1958-59-7

Ängebo skola 1958 – 1959, klass 7
Bilden ägs av Elsa Sundberg

Lärare: Inga Tengdelius

Bakre raden:
Karl-Erik Wallström, Bernt Nordberg, Rodney Larsson, Birger Åkerström, Sigvard Lindberg, Erling Persson, Bernt Andersson, Bosse Nilsson, Henning Matsson, Tage Östberg, Håkan Johansson.

Mellan raden:
Erik Olsson, Sven-Olle Dahlström, Iréne Persson, Monica Nilsson, Gittan Hallin, Iréne Bergström, Eva Jonsson, Ingrid Strand, Marianne Sundell, Erling Matsson, Åke Paulsson, Olle Svensson.

Främre raden:
Ulla-Britt Sjöberg, Inga Norman, Birgit Nilsson, Gerd Nilsson, Solveig Sjöstedt, Elsa Andersson och Maj Persson.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

s-ang-057-593
Ängebo skola 1959, klass 3.

Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Anders Tengdelius

Främre raden:
Erik Bergström, Erne Olsson, Ann-Marie Östberg, Christina Svensson.

Andra raden:
Bengt Persson, Allan Höök, Kennet Olsson, Harry Johansson.

Tredje raden:
Ulla Åström, Anna Jonsson, Yvonne Strandberg, Christer Hjärtmyr.

Fjärde raden:
Viola Lundgren, Inger Bergström, Sonja Nilsson, Siv Erlandsson.

Bakre raden:
Tone Lauritsen, Sonja Thyr, Sigrid Frank, Margareta Brandt.

Saknas: Karin Andersson och Olle Jonsson

 


Bilden behöver ersättas, ej klickbar

s-ang-056-594

Ängebo skola 1958 -1959, klass 4.
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Lilly Söderström

Främre raden:
Adrian Backström, Alf Höök, Ingrid Olsson, Elna Jonsson

Andra raden:
Sune Larsson, Birgitta Larsson, Majvor Nilsson, Elsa Svensson.

Tredje raden:
Mona Jonsson, Ingela Persson, Ingrid Olsson, Gunilla Englund.

Fjärde raden:
Erne Bergström, Eivin Bergström, Rune Lundgren, Elisabeth Backlund.

Längst bak:
Lilly Söderström, lärare och Håkan Hjärtmyr

 


 

 

s-ang-102-1960-6

Ängebo skola 1960 – 1961, klass 6
Bilden ägs av Monica Haraldsson

Lärare: Lilly Söderström

Bakre raden:
Adrian Backström, Björsarv, Håkan Hjärtmyr, Norrberg, Eivin Bergström, Norrberg, Elisabet Backlund, Ö-stråsjö, Lilly Söderström, lärare, Monica Jonsson, V-stråsjö, Erne Bergström, Ängebo, Sune Larsson, Havra och Alf Höök, Dala.

Främre raden:
Elsa Svensson, Havra, Runa Lundgren, Ingrid Olsson, Norrberg, Birgitta Larsson, Havra, Elna Jonsson, Ängebo, Gunilla Englund, Holmberg och Margareta Olsson, Norrberg.

 


 

 

s-ang-103-1961-7

Ängebo skola 1961 – 1962, klass 7
Bilden ägs av Monica Haraldsson

Lärare: Arne Fast

Bakre raden:
Birgitta Larsson Tv, Havra, Dagmar Dahlberg, Brännås, Majvor Nilsson, Ängebo

Andra raden:
Elsa Svensson, Havra, Elna Jonsson, Ängebo, Elisabet Backlund, Ö-stråsjö, Monica Jonsson, V-stråsjö, Gunilla Englund, Holmberg, Runa Lundgren, Dala och Arne Fast, lärare.

Tredje raden:
Margareta Olsson, Norrhavra, Curt Johansson, Brännås, Kjell Johansen, Brännås och Alf Höök, Dala.

Främre raden:
Knut Wigh, Brännås, Kjell Krantz, Brännås, Sune Norman, Brännås, Adrian Backström, Björsarv, Eivin Bergström, Norrberg, Erne Bergström, Ängebo, Sune Larsson Tv, Havra och Rolf Persson, Brännås.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

ang-025-603
Ängebo skola 1960 – 1961, klass 3

Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Tone Marklund

Bakre raden:
Margareta Bergström, Märta Åström.

Andra raden:
Lennart Sydh, Olle Svensson, Annika Jonsson, Tage Persson

Tredje raden:
Eva Svensson, Stig Bergerståhl, Kennet Sving, Ulla Lindqvist

Fjärde raden:
Kjell Persson, Anna-Greta Sjöberg, Ture Strand, Magdalena Söderström.

Främre raden:
Conny Larsson, Karin Frank, Anita Sving, Henry Johansson


 

hol-022

Ängebo gamla skola, omkring 1961-1962, klass ?

Lärare: Siv Jansson

Bakre raden:
Åke Hedman, Alice Fröjd, Gunilla Lundgren, Anna-Lena Aving?, Ann-Marie Andersson, Pia Olsson, Anita Höök, Tina Knollenburg, Lena Söderlund, Mats Persson, lärare Siv Jansson.

Främre raden:
Sölve Joelsson, Hilmer Sundell, Bill Nilsson, Roland Wikström, Eivin Jonsson, Bror Larsson, Bengt Mattsson, Olle From.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

ang-017-1961
Ängebo skola 1961, klass 4 

Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Siv Jansson

Bakre raden:
Siv Jansson, Sölve Joelsson, Johan Algot Strand, Olle From, Åke Hedman, Eivin Jonsson.

Mellersta raden:
Mats Persson, Roland Wikström, Alice Fröjdh, Anna-Lena Aving, Tina Knollenburg, Hilmer Sundell, Bengt Mattsson.

Främre raden:
Ann-Marie Andersson, Anita Höök, Pia Olsson, Lena Söderlund, Gunilla Lundgren.

Frånvarande: Bill Nilsson (Kammen)

 


Klicka på bilden för att se den i större format

ang-015-1961
Ängebo skola 1961 – 1962, klass 3 – 4.

Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb.

Lärare: Kjell Karlsson

Bakre raden:
Lilian Hedman, Kjell Karlsson (lärare), Märta Åström, Magdalena Söderström, Anna-Greta Sjöberg, Ulla Lindkvist, Anita Swing, Birgitta Helmersdotter.

Mellan raden:
Evy Jonsson, Märta Strand, Karin Olsson, Eva Larsson, Birgitta Swing, Ulla Persson, Karin Frank, Margareta Bergström, Annika Jonsson, Eva Svensson.

Främre raden:
Gunnar Hjärtmyr, Olle Svensson, Stefan Knollenburg, Uno Jonsson, Yngve Nilsson, Conny Larsson, Lennart Sydh, Stig Bergerståhl, Kenneth Swing, Henry Johansson.


Klicka på bilden för att se den i större format

ang-008-1962
Ängebo skola 1962, klass 3 – 4. 

Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Anna-Greta Erixon

Bakre raden:
Lasse Swing, Brage Fröjd, Per Nordenståhl, Mats Nilsson, Tord Törnblom, Kennet Dahlström, Yngve Nilsson, Stefan Knollenburg.

Mellan raden:
Birgitta Helmersdotter, Eva Larsson, Lilian Hedman, Birgitta Swing, Evy Jonsson, Ulla Persson, Karin Olsson, Märta Strand, Gunnar Hjärtmyr.

Främre raden:
Maj-Britt Swing, Anna Bergström, Agneta Forsberg, Gunilla Fröjd, Gudrun Fröjd, Eva Jonsson, Ann-Margret Swing, Inger Swing.


Klicka på bilden för att se den i större format

ang-016-1964
Ängebo skola 1963 – 1964, klass 5 – 6. 

Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Lennart Erikxon

Bakre raden:
Karin Olsson, Gudrun Fröjd, Evy Jonsson, Maj-Britt Swing, Gunilla Fröjd, Birgitta Helmersdotter, Agneta Forsberg, Märta Strand, Lilian Hedman, Ann-Margret Swing, Eva Larsson, Ulla Persson, Inger Swing, Birgitta Swing, Eva  Jonsson.

Främre raden:
Yngve Nilsson, Kenneth Dahlström, Mats Nilsson, Lasse Swing, Per Nordenståhl.


Klicka på bilden för att se den i större format

s-ang-091-64-65
Ängebo skola 1964 – 1965, klass 1-2
Bilden ägs av Maj-Lis Wikström

Lärare: Viola Nilsson

Bakre raden:
Lasse Jonsson, Sten Wedner, Berne Nilsson, Göran Olsson, Leif Östberg, Roger Hedman, Mats Johansson, Björn Åström, Mats Blom, Egon Åkerström.

Mellanraden:
Linnea Sving, Eva Brink, Viveca Dahlström, Anette Sving, Carina Frank, Christina Jonsson, Ingela Bergström, Hjördis Wallström, Maj-Lis Wikström, Karin Eriksson.

Främre raden:
Sven-Erik Sydh, Anders Frank, Sture Persson, Bengt Hedman, Lars-Göran Olsson.


 

Klicka på bilden för att se den i större format

s-ang-095-64-65-7

Ängebo skola 1964 – 1965, klass 7
Bilden ägs av Kjell Mattsson

Lärare: Håkan Brink

Bakre raden:
Kenneth Sving, Olle Svensson, Gunnar Johansson, Henry Johansson, Kjell Mattsson, Lennart Kvist och Håkan Brink lärare. Saknas på bild Stig Bergerståhl.

Främre raden:
Karin Frank, Margareta Bergström, Annica Jonsson, Anna-Greta Sjöberg och Märta Åström.


 

 

ang-041-657

Ängebo Skola 1965, klass 7.
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Klicka på bilden för att se den i större format

Lärare: Arne Fast

Bakre raden:
Yngve Nilsson, Åke Blomdahl, Sven-Olov Fredriksson, Karl-Erik Fredriksson

Främre raden:
Evy Jonsson, Märta Strand, Lilian Hedman, Birgitta Swing, Eva Larsson, Britt Norman, Ulla Persson.

 


 

s-ang-104-67-68

Ängebo skola 1967 – 1968 klass 1-2 
Bilden ägs av Gunilla Brink f. Persson

Lärare: Iris Bergman

Bakre raden:
Solgerd Sydh, Gunilla Persson, Majlis Andersson, Jan Johansson, Per-Erik Frank, Jarmo Koivisto, Lennart Sving.

Mellersta raden:
Sven-Erik Nordenstål, Tommy Bylund, Lars-Göran Brink, Sone Persson, William Åkerström, Kenneth Eneroth.

Främre raden:
Nina Larsson, Nina Larsson, Sigrid Meijer, Laila Ivarsson, Leif Johansson och Mats-Erik Basth.

 


 

s-ang-105-68-69

Ängebo skola 1968 – 1969 klass 3-4
Bilden ägs av Gunilla Brink f. Persson

Lärare: Lilly Söderström

Bakre raden:
Rolf Meijer, Bengt-Erik Bergström, Per-Erik Frank, Rolf Fasth, Kent Larsson, Jan Johansson, Leif Andersson.

Mellersta raden:
Gunilla Persson, Elsie Marie Brink, Ann-Marie Sydh, Beryl Lunder, Solgerd Sydh, Majlis Andersson.

Främre raden:
Lennart Sving, Tommy Bylund, Göran Carlsson och William Åkerström

 


 

s-ang-106-69-70

Ängebo skola 1969 – 1970 klass 3-4
Bilden ägs av Gunilla Brink f. Persson

Lärare: Lilly Söderström

Bakre raden:
Jan Johansson, Mikael Pedersen, Lennart Sving, Per-Erik Frank.

Mellersta raden:
Kennet Eneroth, William Åkerström, Martin Sving, Leif Johansson, Lars-Göran Brink, Sven-Erik Nordenstål, Tommy Bylund.

Främre raden:
Nina Larsson, Laila Ivarsson, Majlis Andersson, Solgerd Sydh, Gunilla Persson.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

s-ang-092-1965-1966
Ängebo skola 1965 – 1966, klass 1-2
Bilden ägs av Maj-Lis Wikström

Lärare: Yvonne Fredriksson

Bakre raden:
Yvonne Fredriksson lärare, Lasse Jonsson, Rolf Fasth, Leif Andersson, Bengt-Erik Bergström, Egon Åkerström, Allan Sving, Lars-Göran Olsson.

Mellanraden:
Göran Karlsson, Leif Östberg, Mats Blom, Anders Frank, Bengt Hedman, Kent Larsson, Rolf Meyer.

Främre raden:
Ingela Bergström, Eva Brink, Hjördis Wallström, Karin Eriksson, Maj-Lis Wikström, Carina Frank, Linnea Sving, Ann-Mari Sydh.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

s-ang-093-1967-68

Ängebo skola 1967 – 1968, klass 3-4
Bilden ägs av Maj-Lis Wikström

Lärare: Lilly Söderström

Bakre raden:
Egon Åkerström, Leif Östberg, Lilly Söderström lärare, Göran Olsson, Lasse Jonsson, Lars-Göran Olsson, Ingemar Brink.

Mellanraden i sicksack:
Eva Brink, Mats Blom, Karin Eriksson, Hjördis Wallström, Linnea Sving, Ingela Bergström, Anders Frank, Carina Frank, Maj-Lis Wikström, Leif Andersson, Bengt-Erik Bergström.

Främre raden:
Elsie-Marie Brink, Ann-Marie Sydh, Beryl Lunder, Rolf Meyer, framför Allan Sving, Rolf Fast står Kent Larsson och Göran Karlsson

 


Klicka på bilden för att se den i större format

s-ang-094-1969-1970
Ängebo skola 1969 – 1970. klass 5-6
Bilden ägs av Maj-Lis Wikström

Lärare: Seth Hägglöf

Bakre raden:
Leif Östberg, Rolf Fast, Mats Blom, Lasse Jonsson, Seth Hägglöf lärare.

Mellanraden:
Leif Andersson, Anders Frank, Kent Larsson, Ingemar Brink, Egon Åkerström, Göran Karlsson, Lars-Göran Olsson, Göran Olsson, Bengt-Erik Bergström.

Främre raden:
Elsie-Marie Brink, Carina Frank, Hjördis Wallström, Beryl Lunder, Karin Eriksson, Ann-Marie Sydh, Eva Brink, Linnea Sving, Ingela Bergström, Maj-Lis Wikström.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

s-ang-065-6912
Ängebo skola 1969 – 1970, klass 1-2.
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Monica Bergerståhl, f. Danneskog.

Bakre raden:
Urban Larsson-Höök, Per Brink, Mats-Erik Basth, Allan Brink, Conny Berg, Christer Mattsson, Leif Strand, Ove Fasth, Roland Edström.

Främre raden:
Kerstin Wikström, Kristina Thyr, Inger Dolk, Ingela Eneroth, Anette Paulsson, Evy Brink, Ingun Sydh.


Klicka på bilden för att se den i större format

s-ang-085-1976
Ängebo skola 1976 – 1977, klass 3-6
Bilden ägs av Karin Thyr

Lärare: Lilly Söderström och Bror Lindström

Bakre raden:
1, 2, Anita Brink 3, 4, 5.

Rad två:
1, 2 , 3.

Rad tre:
Lilly Söderström, lärare, 2, 3, 4, 5 Bror Lindström,lärare.

Främre raden:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Robert Brink 8, Kurt Brink 9.

Längst fram:
1, 2.

Barnens namn:
Gisela Nilsson, Marianne Thyr, Hasse Larsson, Anita Brink, Michael Grindsäter, Georg Larsson, Olle Olsson, Kent Persson, Björn Åkerström, Åsa Björk, Krister Larsson, Maria Nilsson, Irene Edström, Mariatta Backlund, Nina Nilsson, Lena Ivarsson, Harriet Fröjd, Robert Brink, Ingrid Eriksson, Kurt Brink, Gudrun Andersson och Monica Backlund.

Här behöver vi hjälp med att placera barnen på rätt plats.


s-ang-107-77-lekis

Ängebo Lekis 1977-78. Bilden ägs av Ann Norin
Bakre raden:
Vuxen ?, Anna Nordin

Mellanraden:
Jonas Swing, Göran Magnusson, Ann Norin, Kenneth Olsson, Bengt Karlsson.

Främre raden:
Cecilia Wikström, Lotta Norman, Tomas Swing, Lina Norberg


Klicka på bilden för att se den i större format

s-ang-066-7712
Ängebo skola, 1977 – 1978, klass 1-2. 
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Monica Bergerståhl

Bakre raden: 
Madeleine Persson, Monica Bergerståhl, Anna-Lena Dahlström, Miriam Brink, Maria Nordin.

Främre raden:
Anne-Marie Backlund, Anders Edström, Maria Brink, Anna Brink.


Klicka på bilden för att se den i större format

s-ang-066-7813
Ängebo skola, 1978 – 1979, klass 1-3. 
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Monica Bergerståhl

Bakre raden: 
Anna-Lena Dahlström, Miriam Brink, Anders Edström, Madeleine Persson, Maria Nordin.

Främre raden:
Anna Brink, Anna Nordin, Kent Brink, Maria Brink, Anne-Marie Backlund.


Klicka på bilden för att se den i större format

s-ang-086-78-79
Ängebo skola 1978 – 1979, klass 5 – 6
Bilden ägs av Karin Tyhr

Lärare: Roland Anjou

Bakre raden:
Susanna Bäckström, Åsa Björk, Eva Söderström, Marianne Thyr, Maria Nilsson, Charlotta Lindqvist, Mariatta Backlund.

Mellanraden:
Linnea Ivarsson, Kent Persson, Roland Anjou, lärare, Monica Backlund, Hans-Erik Larsson.

Främre raden:
Kurt Brink, Mildred Åkerström, Annelie Persson, Georg Söderback och Robert Brink.


 

s-ang-123-1979-3-4

Ängebo skola läsåret 1979 – 1980, klass 4-5
Bilden utlånad av Magnum Price

Lärare: Ingrid Nyman

Bakre raden:
Lena Iwarsson, Monica Backlund, Charlotta Lindqvist, Susanna Bäckström och Georg Larsson

Mellanraden:
Ingrid Nyman lärare, Magnum Price,Madeleine Persson, Miriam Brink,Maria Nordin och Marianne Thyr

Främre raden:
Robert Brink, Kurt Brink, Camilla Åkerström, Anna-Lena Dahlström och Anneli Persson

 


 

s-ang-108-79-1-3

Ängebo skola 1979- 1980, klass 1-3. 
Bilden ägs av Ann Norin

Lärare: Lillemor Embrey (osäkert efternamn)

Bakre raden:
Maria Brink, Anna Nordin, Mattias Bäckström, Kent Brink.

Främre raden:
Ann-Marie Backlund, Cecilia Wikström, Ann Norin, Anna Brink.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

s-ang-0076-1980-1981-1-3
Ängebo skola 1980 – 1981, klass 1-3
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Monica Bergerståhl, ej med på bilden

Bakre raden:
Cecilia Wikström, Anna Nordin, Mathias Bäckström, Kent Brink, Ann Norin.

Främre raden:
Stina Jons, Jannice  Johansson, Malin Olsson, Jonas Sving

 


Klicka på bilden för att se den i större format

s-ang-062-8146
Ängebo skola 1981 – 1982, klass 4 – 6
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb.

Lärare: Elsy Karlsson

Bakre raden:
Patrik Hedlund, Anna-Lena Dahlström, Maria Nordin, Elsy Karlsson lärare, Miriam Brink, Ann-Marie Backlund, Maria Brink

Främre raden:
Madeleine Persson, Kent Brink, Per Wigg, Anna Nordin, Anna Brink, Mattias Bäckström, Anders Edström.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

s-ang-061-8213
Ängebo skola 1982 – 1983, klass 1 – 3. 
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb.

Lärare: Monica Bergerståhl

Bakre raden:
Malin Olsson, Jonas Sving, Jannice Johansson, Jan Wigg, Stina Jons.Ronnie Bergerståhl

Främre raden:
Benny Olsson, Linda Fröjd, Torbjörn Andersson, Maria Persson, Peter Jons.


Klicka på bilden för att se den i större format

skol-angebo-1982-1983-4-6-W
Ängebo skola 1982 – 1983, klass 4 – 6. 
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb.

Lärare: Elsy Karlsson

Bakre raden:
Maria Brink, Ann-Marie Backlund, Anna Nordin, Anders Edström.

Mellersta raden:
Per Wigg, Elsy Karlsson, Kent Brink, Mattias Bäckström

Främre raden:
Ann Norin, Cecilia Wikström, Jill Eldblom

 


Klicka på bilden för att se den i större format

s-ang-054--8313
Ängebo skola 1983 – 1984, klass 1 – 3.
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb.

Lärare: Monica Bergerståhl, ej med på bilden

Bakre raden:
Linda Wikström, Benny Olsson, Torbjörn Andersson, Anna Andersson.

Främre raden:
Linda Ånevall, Patric Svensson, Maria Persson,  Peter Jons.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

s.ang-064-8346
Ängebo skola 1983 – 1984, klass 4 – 6
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb.

Lärare: Elsy Karlsson

Bakre raden:

Kent Brink, Anna Nordin, Elsy Karlsson, Mattias Bäckström, Cecilia Wikström

Mellersta raden:
Jannice Johansson, Ann Norin, Stina Jons, Jonas Swing

Främre raden:
Jenny Fröjd, Jill Eldblom, Malin Olsson.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

ang-028-8413
Ängebo skola 1984 – 1985, klass 1 – 3.
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Monica Bergerståhl, Carina Andersson, (resurs)

Bakre raden:
Linda Wikström, Benny Olsson, Torbjörn Andersson, Anna Andersson

Mellersta raden:
Magnus Persson, Linda Ånevall, Ronnie Bergerståhl, Catarina Wikström,
Peter Jons

Främre raden:
Linda Fröjd, Arnon Törnblom, Robert Svensson, Patric Svensson

 


Klicka på bilden för att se den i större format

s-ang-055-8446
Ängebo skola 1984 – 1985, klass 4 – 6.
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb.

Lärare: Elsy karlsson

Bakre raden:

Jenny Fröjd, Jill Eldblom, Ann, Norin, Cecilia Wikström, Stina Jons

Främre raden:
Jan Wigg, Jonas Swing, Maria Persson, Malin Olsson, Jannice Johansson

 


Klicka på bilden för att se den i större format

ang-029-8513
Ängebo skola 1985 – 1986, klass 1 – 3.
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Mariatta Backlund (resurs), Monica Bergerståhl.

Bakre raden:
Mariatta Backlund, Linda Ånevall, Anna Andersson, Linda Wikström, Magnus Persson, Patric Svensson, Monica Bergerståhl.

Främre raden:
Catarina Wikström, Robert Svensson, Arnon Törnblom, Mats Andersson, Magnus Brink.


Klicka på bilden för att se den i större format

sko-042-8546
Ängebo skola 1985 – 1986, klass 4 – 6,
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb.

Lärare: Elsy Karlsson

Bakre raden:
Jonas Swing, Stina Jons, Jan Wigg, Torbjörn Andersson

Mellersta raden:
Malin Olsson, Jenny Fröjd, Elsy Karlsson, Jannice Johansson, Ronnie Bergerståhl.

Främre raden:
Benny Olsson, Maria Persson, Linda Fröjd

 


Klicka på bilden för att se den i större format

ang-030-8613
Ängebo skola 1986 – 1987, klass 1 – 3.
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb.

Lärare: Monica Bergerståhl, Nina Nilsson (resurs).

Bakre raden:
Monica Bergerståhl, Helena Bergerståhl, Magnus Brink, Folke Wigg, Maria Åhs, Marittha Svensson, Nina Nilsson.

Mellan raden:
Randi Ånevall, Magnus Persson, Catarina Wikström, Arnon Törnblom, Patric Bäckström.

Främre raden:
Robert Svensson, Mats Andersson, Johanna Johansson, Maria Sydh.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

s-ang-068-8646
Ängebo skola 1986 – 1987, klass 4 – 6.
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb.

Lärare: Elsy Karlsson

Bakre raden:
Elsy Karlsson, Patrik Svensson, Linda Fröjd, Anna Andersson, Linda Ånevall, Peter Jons, Ketil Wigg.

Främre raden:
Benny Olsson, Linda Wikström, Ronnie Bergerståhl, Torbjörn Andersson, Maria Persson


Klicka på bilden för att se den i större format

ang-031-8713
Ängebo skola 1987 – 1988, klass 1 – 3.
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Monica Bergerståhl, Ingbritt Forslund (resurs)

Bakre raden:
Magnus Brink, Jenny Karlsson, Johanna Johansson, Maritta Svensson, Folke Wigg, Ingbritt Forslund (resurs)

Mellan raden:
Martin Hedman, Mattias Blom, Maria Sydh, Christian Seger, Hanna Persson, Helen Bergerståhl,

Främre raden:
Randi Rånevall, Patric Bäckström, Veronica Eriksson, Jenny Johansson, Lisa Löfgren, Mats Andersson, Marcus Joelsson.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

s-ang-044-8746
Ängebo skola 1987 – 1988, klass 4 – 6. 
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb.

Lärare: Elsy Karlsson

Bakre raden:
Elsy Karlsson, Torbjörn Andersson, Linda Ånevall, Linda Fröjd, Ketil Wigg, Arnon Törnblom, Magnus Persson, Linda Wikström, Ronnie Bergerståhl

Främre raden:
Benny Olsson, Patrik Svensson, Maria Åhs, Robert Svensson, Katarina Wikström, Peter Jons, Anna Andersson

 


Klicka på bilden för att se den i större format

ang-032-8812
Ängebo skola 1988 -1989, klass 1 – 2.
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Monica Bergerståhl

Bakre raden:
Marcus Joelsson, Martin Hedman, Jenny Karlsson, Mattias Blom, Hanna Persson, Ulrika Nyberg.

Mellan raden:
Catarina Brink, Lisa Löfgren, Jenny Johansson, Sofia Eriksson, Veronica Eriksson.

Främre raden:
Veronica Fasth, Sofie Lindqvist, Charlotta Joelsson, Jörgen Wikström, Markus Eriksson.


Klicka på bilden för att se den i större format

s-ang-045-8834
Ängebo skola 1988 –1989, klass 3 – 4. 
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Elsy Karlsson

Bakre raden:
Jörgen Nyberg, Mats Andersson, Mattias Eriksson, Randi Ånevall, Jimmy Fasth

Mellersta raden:
Kristian Seger, Maria Sydh, Maritta Svensson, Johanna Johansson, Einar Nilsson

Främre raden:
Magnus Brink, Folke Wigg, Helena Bergerståhl, Patrik Bäckström


Klicka på bilden för att se den i större format

ang-033-8912
Ängebo skola 1989 -1990, klass 1 – 2.
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb.

Lärare: Monica Bergerståhl.

Bakre raden:
Marlene Blom, Charlotta Joelsson, Catarina Brink, Sofie Lindqvist

Främre raden:
Mattias Jons, Ann –  Katrin Berg, Sandra Wikström, Sofia Eriksson,
Jörgen Wikström

 


Klicka på bilden för att se den i större format

s-ang-046-8934
Ängebo skola 1989 – 1990, klass 3 – 4.
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb.

Lärare: Elsy Karlsson, Ing-Britt Forslund (resurs)

Bakre raden:
Peter Lindgren, Marcus Joelsson, Helena Bergerståhl, Mattias Blom, Folke Wigg, Ulrica Nyberg, Patrik Bäckström, Pia Eriksson

Mellersta raden:
Ing – Britt Forslund, Hanna Persson, Jenny Karlsson, Johanna Johansson, Maritta Svensson, Martin Hedman, Elsy Karlsson.

Främre raden:
Kristian Seger, Maria Sydh, Lisa Löfgren, Jenny Johansson, Veronika Eriksson, Veronika Fasth, Marcus Eriksson.


Klicka på bilden för att se den i större format

s-ang-090-auktion
Auktion i Ängebo. Nu står skolan tom. Bild ur HT 15/7 1990
Alla skolbänkar gick under klubban liksom böcker, hyllor, husgeråd och gamla gamla skolplanscher.

 


s-ang-053-svagagarden

Svågadalens skola

 

Klicka på bilden för att se den i större format

ang-034-9012
Svågadalens skola 1990 – 1991, klass 1 – 2.
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb.

Lärare: Monica Bergerståhl.

Bakre raden:
Marlene Blom, Mattias Jons, Rebecca Berglund, Anders Johansson, Henrik Olsson, Lars Brink.

Främre raden:
Sandra Wikström, Daniel Andersson, Anneli Johansson, Johan Johansson, Per Lindqvist, Ann-Katrin Berg.


Klicka på bilden för att se den i större format

s-ang--047-9034
Svågadalens skola 1990 – 1991, klass 3 – 4.
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb.

Lärare: Elsy Karlsson, Ing – Britt Forslund (resurs)

Bakre raden:
Elsy Karlsson, Marcus Joelsson, Martin Hedman, Mattias Blom, Sofie Lindquist, Jenny Karlsson, Veronica Fasth, Hanna Persson, Ulrica Nyberg, Ing – Britt Forslund.

Främre raden:
Jörgen Wikström, Charlotta Joelsson, Jenny Johansson, Sofia Eriksson, Veronica Eriksson, Lisa Löfgren, Katarina Brink

 


Klicka på bilden för att se den i större format

s-ang-060-9056
Svågadalens skola 1990 -1991, klass 5 – 6.
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb.

Lärare: Bror Lindström

Bakre raden:
Jimmy Fast, Ellen Hansen, Pia Eriksson, Mats Andersson, Patrik Bäckström, Magnus Brink, Eva Lönn, Jörgen Nyberg, Bror Lindström.

Främre raden:
Helena Bergerståhl, Einar Nilsson, Maritta Svensson, Maria Sydh, Christian Seger, Johanna Johansson, Folke Wigg.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

ang-002-1991-1992
Svågagårdens skola 1991 – 1992, klass 1-2.

Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb.

Lärare: Monica Bergerståhl

Bakre raden:
Henrik Olsson, Rebecca Berglund, Erik Norman, Daniel Andersson, Oskar Löfgren, Per Lindqvist, Sofia Andersson, Johan Sjöberg.

Främre raden:
Robert Vestman, Emile Lindqvist, Emma Andersson, Johan Johansson, Niclas Blom, Carola Norman, Annelie Johansson.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

s-ang-047-9134
Svågadalens skola 1991 – 1992, klass 3 – 4. 
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Elsy Karlsson

Bakre raden:
Elsy Karlsson, Stefan Höglund, Katarina Brink, Marlene Blom, Charlotta Joelsson, Sofie Lindquist, Lars Brink.

Främre raden:
Jörgen Wikström, Mattias Jons, Ann-Katrin Berg, Sandra Wikström, Anton Nilsson, Sofie Eriksson.


Klicka på bilden för att se den i större format

s-ang-058-9156
Svågadalens skola 1991 – 1992, klass 5 – 6. 
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb.

Lärare: Bror Lindström

Bakre raden:
Pia Eriksson, Martin Hedman, Hanna Persson, Helena Bergerståhl, Veronica Fasth, Folke Wigg, Patrik Bäckström, Marcus Joelsson, Ulrika Nyberg

Mellersta raden:
Jenny Karlsson, Veronica Eriksson, Maritta Svensson, Johanna Johansson, Bror Lindström.

Främre raden:
Christian Seger, Maria Sydh, Jenny Johansson, Lisa Löfgren, Mattias Blom.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

ang-003-1992-1993
Svågadalens skola 1992 – 1993, klass 1 – 2.
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb.

Lärare: Monica Bergerståhl, Lillemor Lönn, (resurs).

Bakre raden:
Lillemor Lönn, Sofia Andersson, Niclas Blom, Carola Norman, Oskar Löfgren, Eric Norman, Johan Sjöberg, Monica Bergerståhl.

Mellan raden:
Emma Andersson, Peter Nyberg, Terje Eriksson, Enar Månsson, Ida Lindqvist, Emelie Lindqvist.

Främre raden:
Robert Vestman, Johanna Åhs, Kristin Larsson, Caroline Andersson

 


Klicka på bilden för att se den i större format

ang-004-1993-1994
Svågadalens skola 1993 – 1994, klass 1 – 2. 

Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb.

Lärare: Monica Bergerståhl, Inga-Britt Forslund (resurs).

Bakre raden:
Monica Bergerståhl, Peter Nyberg, Terje Eriksson, Malin Tilemo, Irmelin Hansen, Josefin Hedblom, Caroline Andersson, Jimmie Sjöberg, Ing-Britt Forslund.

Mellan raden:
Anders Bergström, Annika Berg, Ida Lindqvist, Camilla Eriksson, Lisen Eriksson, Mikael Grundström.

Främre raden:
Angelica Johansson, Henrik Bergström, Johanna Åhs, Linus Bäckström, Kristin Larsson, Svante Hedström, Christina Svensson.


Klicka på bilden för att se den i större format

ang-005
Svågadalens skola 1994 – 1995, klass 1-2.
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb.

Lärare: Monica Bergerståhl, Lillemor Lönn (resurs)

Bakre raden:
Monica Bergerståhl, Anders Bergström, Lisen Eriksson, Mikael Grundström, Christina Svensson, Stina Norman, Irmelin Hansen, Jimmie Sjöberg, Lillemor Lönn

Mellersta raden:
Malin Tilemo, Jimmy Hedblom, Camilla Eriksson, Annika Berg, Simeon Albertsson,

Främre raden:
Henrik Bergström, Angelica Johansson, Linus Bäckström, Sara Edström,
Frida Joelsson, Grels Eriksson, Linnea Brandt

 


Klicka på bilden för att se den i större format

s-ang-067-961
Svågadalens skola 1996 – 1997, klass 1.
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb.

Lärare: Elsy Karlsson

Bakre raden:
Kristina Larsson, Björn Lindquist, Josefine Andersson, Tommy Nyberg, Joakim Brink, Kristian Bergström.

Mellersta raden:
Elsy Karlsson, Kim Norberg, Andreas Carlsson, Jerry Fasth, Brita Sydh, Emelie Vilén, Jimmy Bergström,

Främre raden:
Hanna Edström, Therese Girén-Björklund, Maj-Louise Larsson


Klicka på bilden för att se den i större format

s-ang-049-9713
Svågadalens skola 1997 – 1998, klass 1 – 3. 
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb.

Lärare: Elsy Karlsson

Bakre raden:
Joakim Brink, Björn Lindquist, Tommy Nyberg, Fredrik Andersson, Emelie Vilén, Therese Björklund, Jerry Fasth, Erik Westman, Kristian Bergström

Främre raden:
Elsy Karlsson, Kim Norberg, Anna Hagström, Angelica Meyer, Hanna Edström, Andreas Karlsson, Maj-Louise Larsson

 


Klicka på bilden för att se den i större format

ang-006-1998
Svågadalens skola 1998 – 1999, klass 4 -6. 
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb.

Lärare: Monica Bergerståhl, Elisabeth Österberg

Bakre raden:
Therese Lundqvist, Simeon Albertsson, Christina Svensson, Svante Hedström, Camilla Eriksson, Tommy Nyberg, Tommy Girén, Lisen Eriksson, Anders Bergström.

Mellan raden:
Monica Bergerståhl, Angelica Johansson, Annica Berg, Henrik Persson, Joakim Brink, Ida Sundh.

Främre raden:
Elisabeth Österberg, Sara Edström, Henrik Bergström, Jimmie Bergström, Andreas Carlsson, Jerry Fasth, Linus Bäckström, Frida Joelsson.


Klicka på bilden för att se den i större format

s-ang-050-9913
Svågadalens skola 1999 – 2000, klass 1– 3. 
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb.

Lärare: Elsy Karlsson, Gunilla Johansson (resurs)

Bakre raden:
Elsy Karlsson, Erik Westman, Evelina Vilén, Ann-Helen Larsson, Mikael Persson, Anna Hagström, Gunilla Johansson.

Mellersta raden:
Tobias Björklund, Jonas Kalén, Hanna Johansson, Ida Holmberg, Angelica Meyer, Alexander Andersson.

Främre raden:
Ida Tilemo, Jessica Carlsson, Johannes Vilén.


Klicka på bilden för att se den i större format

ang-007-1999
Svågadalens skola 1999 – 2000, klass 4-6.
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Monica Bergerståhl, Gunilla Girén (resurs)

Bakre raden:
Gunilla Girén, Sara Edström, Kristina Bergström, Henrik Persson, Joakim Brink, Frida Joelsson. Simeon Albertsson, Monica Bergerståhl.

Mellan raden:
Emilie Vilén Jimmie Bergström, Kim Norberg, Therese Girén-Björklund, Jerry Fast, Tommy Nyberg.

Främre raden:
Andreas Carlsson, Hanna Edström, Nikolina Alwandy, Maj-Louise Larsson.


Klicka på bilden för att se den i större format

s-ang-051-00f3
Svågadalens skola, 2000 – 2001, klass F – 3
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb.

Lärare: Elsy Karlsson, Gunilla Johansson (resurs), Marianne Tunhult (resurs)

Bakre raden:
Gunilla Johansson, Evelina Vilén, Tobias Björklund, Ann-Helen Larsson, Hanna Johansson, Rickard Söderberg, Johannes Vilén, Alexander Andersson, Jonas Kalén, Mikael Persson, Elsy Karlsson.

Mellersta raden:
Ida Tilemo, Frida Nilsson, Andreas Edström, Nicklas Söderberg, Filip Carlsson, Sara Fredlund

Främre raden:
Marianne Tunhult, Alice Persson, Alexander Brink, Sara Bergström, Ida Johansson, André Norberg, Jessica Carlsson


 

s-ang-112-14-15-1-2

Svågadalens skola läsåret 2014-2015, klass 1-3
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: Helena Bergerståhl, Cecilia Svensson, Maria Sandin

Bakre raden:
Kamille Sjödin, Paulina-Daniela Nilsson, Ella Schröder, Ivar Brink, Albin Säll, Floor, Lanckohr.

Mellanraden:
Helena Bergerståhl, Julia von Wachenfeldt, William Norman, Vilja Vargåker, Edvin Andersson, Marnix Lanckohr, Lina Bergerståhl, Cecilia Svensson, Maria Stadin.

Främre raden:
Anna Schröder, Filip Martinsson, Hannes Berglund, Zoë van Leeuwenkamp, Leo Vedin, Engla Larsson.


 

s-ang-113-14-15-4-6

Svågadalens skola läsåret 2014-2015, klass 4-6
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: Helena Bergerståhl och Madeleine Markusson

Bakre raden:
Helena Bergerståhl, Anton Andersson Bohlin, Arvid Markusson, Elsa Brink, Isac Öhman, Henrik Nordin Persson, Madeleine Markusson.

Främre raden:
Jakop Johnsson. Josephine Svensson, Stina Brink, Nemi Lanckohr, Rasmus Lassander.


 

s-ang-114-15-16-1-3

Svågadalens skola läsåret 2015-2016, klass 1-3
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: Cecilia Svensson och Helena Bergerståhl

Bakre raden:
Cecilia Bergerståhl, Paulina-Daniela Nilsson, Edvin Andersson, Marnix Lanckohr, Anna Schröder, Lina Bergerståhl, William Norman, Julia von Wachenfeldt, Kamille Sjödin.

Främre raden:
Helena Bergerståhl, Albin Säll, Hannes Berglund, Zoë van Leeuwenkamp, Engla Larsson, Filip Martinsson, Vilja Vargåker.

Frånvarande: Ivar Brink


 

s-ang-115-15-16-4-6

Svågadalens skola läsåret 2015-2016, klass 4-6
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: Ingrid Svensson och Helena Bergerståhl

Ingrid Svensson, Henrik Nordin Persson, Anton Andersson Bolin, Floor Lanckohr, Leo Vedin, Ella Schröder, Nemesis Lanckohr, Isac Öhman, Helena Bergerståhl.

Frånvarande: Stina Brink


 

s-ang-109-16-17-1-3

Svågadalens skola läsåret 2016-2017, klass 1-3
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Bakre raden:
Linda Bergerståhl, Anna Schröder, Maikel de Kwant, Hannes Berglund, Tuva Hedman, Engla Larsson, Vilja Vargåker, Edvin Andersson.

Främre raden:
Zoë Van Leeuwenkamp, Theo Norman, Noel Andersson, Ivar Bergerståhl, Saga Svensson, Fredrik Röjd skolans rektor.


s-ang-110-16-17-4-6

Svågadalens skola läsåret 2016-2017, klass 4-6
Bilden är en kopia ur skolkatalogen. Dina år i skolan kommer du alltid att minnas. Vill du unna dig ett riktigt klassfoto, klicka då på Svenskt Skolfoto, och skaffa dig ett minne för livet.

Lärare: Helena Bergerståhl och Ingrid Svensson

Bakre raden:
Kamille Sjödin, Julia von Wachenfeldt, William Norman, Ella Schröder, Paulina.Daniela Nilsson.

Främre raden:
Helena Bergerståhl, Ivar Brink, Filip Martinsson, Albin Säll, Ingrid Svensson.

 

Det saknas fortfarande många skolkort och många namn och kanske har även uppgifter blivit felaktiga.

Därför vill vi att du rättar oss när du ser att något blivit fel och hjälper oss att hitta fler skolkort så att vi kan dokumentera skolans elever ännu bättre.

Längst ner på den här sidan kan du lämna kommentarer. Gäller det en hel skolklass kan du kopiera texten med barnens namn och sedan klistra in alltsammans i kommentarfältet. Där kan du sedan ta bort eller ligga till uppgifter innan du skickar det till oss.

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo eller Swisha till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök!

Sammanställt av Åke Nätterö


Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

33 kommentarer

 1. Ängebo skola 1956 – 1957, klass 7. Nr 6 från v i översta raden är definitivt inte Bertil Berg, Brännås, men jag (vi) har inte kunnat få reda på vem det är. Bertil finns med på ett konfirmationskort och där står det riktigt. Jag bara råkade se detta.

  1. Hej Elsa.
   Tack för att du rättar oss. Har nu tagit bort Bertils namn och skrivit okänd där istället.
   Vänliga hälsningar
   Åke Nätterö

 2. Jag läste här i Ängebo skolas historik att Brännås skolas elever flyttades över i augusti 1990 i och med invigningen av Svågagården. Jag gick ut 6:an vt 1990 och vad jag minns började de från Brännås hos oss när jag gick i femman, tror att det var därför vi gick från att vara två klasser (1-3 och 4-6) till att vara uppdelade i 1-2, 3-4 och 5-6.

  1. Hej Catarina.
   Det här var ju en intressant uppgift du kommer med. Mina uppgifter kommer ju från lärare, men jag ska kolla upp det så får vi se.
   Har du något skolkort som inte är med eller skolkort från dina föräldrar som vi saknar, får du gärna hjälpa oss med det
   Tack för att du hörde av dig.
   Hälsningar
   Åke Nätterö

  2. Hej igen.
   Tack Catarina, du har helt rätt. Barnen från Brännås blev överförda till Ängebo hösten 1989.
   Hälsningar
   Åke Nätterö

  1. Tack Åsa, nu är det fixat. Har du något skolkort/konfirmationskort som vi saknar? Jag tänker även på kort efter dina föräldrar.

   Hälsningar
   Åke Nätterö

 3. Hej igen,
  På skolkortet Ängebo 52-53 klass 3-4 står det att lärarinnan heter Rosa Bruman. Det är fel, Rosa Bruman syns på Ängebo 54-55 klass 4. Vi var några stycken som samlades på lördagarna och övade lite teater och lyssnade på Dagens Revy hos vår lärarinna så jag är helt säker. Tyvärr minns jag inte hennes namn, kanske hette hon Ingrid i förnamn.

 4. 1958 års elever från Ängebo, samlade vid Svågagården. Klassträff efter 40år,
  Linnéa utan efternamn heter Persson (Andersson) Det är nämligen syrran

 5. Jag har några klassfoton från Ängebo skola som inte finns med: klass 1-2 år 67-68, klass 3-4 år 68-69 och klass 3-4 år 69-70

  1. Hej Gunilla! O, vad roligt. Kan du mejla dom till mig och så hoppas jag du kan alla namn. Om inte så brukar det ordna sig.

   Hör av dig,
   hälsningar Åke Nätterö

    1. Hej Gunilla, det är konstigt att du inte fått mitt förra svar till dig. Gör så här. Skanna in korten och sänd dem till min privata mejladress,
     ake.nattero@telia.com
     Hälsningar
     Åke Nätterö

 6. Klass 68-69 Ängebo, ska vara 3-4 inte 2-3 som det står nu, jag går i 3an på ett kort och 4an på det andra

  1. Hej Gunilla, tack för att du rättade mig, nu är det fixat. En undring. Har du möjligen skolkort efter dina föräldrar?
   Önskar dig en fortsatt trevlig påsk
   Hälsningar
   Åke Nätterö

 7. Ska kolla när jag är upp till Ängebo, det finns bara så mycket skrymslen att leta i…

 8. Ängebo skola 1958-59 klass 7. Du sa att du fått kortet på återträffen efter 25 år, men jag hittar den inte

 9. Ängebo skola 1956-1957, 7:e klass Han som sitter längst fram till höger bredvid Arne Jonsson är Rubin Kvist från Brännås.

  1. Hej Elsa!
   Tack snälla du, det var på tiden att vi fick namn på den här pojken, och det var tack vare dig.

   Vill passa på och önska dig ett riktigt GOTT NYTT ÅR

   Hälsningar
   Åke Nätterö

 10. 1958 års elever från Ängebo, samlade vid Svågagården. Klassträff efter 40 år, 1998. Det är inte tillagt efternamnet på Linnéa (syrran) Hon heter Persson och bor i Delsbo

  1. Tack Elsa för att du uppmärksammade det här. Jag upptäckte en sak till. vi saknar skolkortet på den här klassen, kanske kan du hjälpa oss att hitta det?
   Försök är du snäll.
   Hälsningar, Åke Nätterö

 11. Ängebo skola 1954 – 1955, klass 7.
  Längst ner till höger Birgit Norman Brännås

 12. Ängebo skola läsåret 1959 – 1960, klass 7
  Hon jag skrivit Bergström på är eg. en gissning och flickan längst t.h i vitt kommer jag inte ihåg namnet på. Nu hoppas jag nån annan kan fylla i, för jag gick ju inte ens med dom.

 13. Ängebo skola läsåret 1959 – 1960, klass 7
  Nu har jag namnet på alla flickor. 3:e fr v överst är Elsie Wallström Ängebo, längst till h nedersta raden bredvid Gerd står Marianne Persson, Nyåker. Hon står nedanför Anna Magnusson, som hjälpte mig med dom sista namnen.

 14. När det gäller lärarna vid Ängebo skola/Svågadalens skola så har de sedan år 2011 varit:
  Helena Bergerståhl, Maria Sandin samt Madeleine Persson (senare Markusson). Fr.o.m. år 2014 ersatt av Ingrid Svensson. Fredrik Röjd är rektor fr.o.m år 2011 och den ende utbildade rektorn på plats i Ängebo under skolans historia.

  1. Tack för den uppdateringen, den var behövlig, och nu finns den på plats. Tänk om jag fick uppdatering med saknade skolbilder också vore det jättebra

   1. Hej!
    Har skolkort från 2000 talet
    Ser att det saknas i Ängebo. Vill du låna?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *