Delsbo komb. gungstol 1915

En stol som med några enkla handgrepp förvandlades från vilstol till gungstol och vice versa. Uppfinnare var byggmästare Jonas Persson i Delsbo


Finns stolen kvar vill vi gärna få se ett bild på den. Hör av dig om du han någon


Vad är ett patent PRV


Läs om Patent på Wikipedia


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan.

Föreliggande uppfinning avser en anordning vid till vilstolar omvandlingsbara gungstolar av det slag, där medarna äro delade i två eller flera med varandra ledbart förenade delar.

Uppfinningen avser närmare en anordning för sagda med-delars inställning samt består av en med den ena av med-delarna förbunden ståndare eller liknande, som är förskjutbart förbunden med en av stolens fasta strävor, varande stången försedd med ett hak eller en inskärning för upptagande av en med strävan förbunden fjäder, fjäderpåverkad klinka eller liknande, i ändamål att med-delarna må i sitt nedåtfällda läge kvarhållas av sagda fjäder etc.

Uppfinningen visas å bifogade ritning i en utföringsform, i det att fig. 1 visar en med föreliggande anordning utrustad gungstol, sedd från sidan, fig. 2 densamma likaledes sedd från sidan, apterad såsom vilstol, och fig. 3 en detalj sedd i plan.

1 betecknar gångjärn, som förbinda delarna 2 och 3. Den ena av med-delarna, lämpligen den bakre 3, är försedd med på delens sidor belägna beslag 4, som äro förlängda i riktning mot den andra med-delen samt omfatta denna och tjäna till styrning vid medarnas upp- och nedfällning. Från den ena med-delen lämpligen den bakre 3, uppgår i enlighet med föreliggande uppfinning en med delen 3 vridbart förbunden ståndare eller liknande 5, som lämpligen ingår i och är förskjutbar i en av gungstolens fasta strävor, lämpligen den vertikala strävan 6. Lämpligen å den med denna sträva 6 förbundna strävan 7 är fäst en fjäder 8 (se fig. 3), som i medens nedfällda läge ingriper i ett hak å ståndaren 5.

Anordningen handhaves på följande sätt: Skall stolen nedfällas från det i fig. 1 visade läget till det i fig. 2 visade, så trycker man med fingret fjädern 8 ut ur haket i ståndaren 5, varefter med-delarnas 2, 3 inre delar på grund av stolens tyngd fällas uppåt och intaga det i fig. 2 visade läget.

Skall stolen åter användas såsom gungstol, d.v.s. medarna åter nedfällas, trycker man lämpligen med foten mot den förlängda sprint 9, som förenar delarna 3 och 5 med varandra och pressar så meden nedåt, under det att man samtidigt lyfter stolen i övrigt uppåt. Med-delarna nedåtfällas därvid tills fjädern 8 åter insnäpper i haket i ståndaren 5 och medarna intagit det i fig. 1 visade läget.

PATENTANSPRÅK

Vid till vilstolar omvandlingsbara gungstolar av det slag, där medarna äro delade i två eller flera med varandra ledbart förenade delar en anordning för med-delarnas inställning, bestående av en med den ena av med-delarna förbundna ståndare eller liknande (5), som är förskjutbart förbunden med en av stolens fasta strävor, varande ståndaren (5) försedd med ett hak eller en inskärning för upptagande av en med en av stolens fasta strävor förbunden fjäder, fjäderpåverkad klinka eller liknande, i ändamål att med-delarna må i sitt nedåtfällda läge kvarhållas av sagda fjäder etc.

Källa: Svenska historiska patent (1746-1945)
Avskrift: Viveca Sundberg


Föreliggande uppfinning avser en anordning vid till sängar utfällbara gungstolar eller liknande, samt kännetecknas i huvudsak därav, att medarna äro böjliga samt inställbara på sådant sätt, att desamma vid stolens användande såsom vilstol resp. säng skola kunna inställas i ett med golvet eller underlaget parallellt läge.

Uppfinningen åskådliggöres å bifogade ritning, som fig. 1 visar i sektion en enligt föreliggande uppfinning konstruerad gungstol, och i fig. 2 densamma utfälld till säng.

Det vridbara bakstycket eller ryggen 1 är på känt sätt förbunden med sitsen 2 förmedelst två i eller utefter varandra förskjutbara och fastlåsbara segment- eller bågformiga delar 3. De båda delarna äro härvid lämpligen försedda med ett antal hål 4, som vid inställningen bringas mitt för varandra, varefter en sprint eller bult införes i två motliggande hål samt stolen därigenom fastlåses i önskat läge.

Stolen är enligt föreliggande uppfinning försedd med medar 5, som äro böjliga och lämpligen utgöras av en eller flera på varandra lagda stålfjädrar eller liknande, varande det ena benparet 6 glidbart anordnat på medarna. Strävorna 7 äro vidare försedda med var sin skruv 8 eller annan därmed jämförlig del, som genom att ned- resp. uppskruvas bringar meden i det i fig. 1 resp. 2 visade läget. Strävan 7 kan vidare vara försedd med fällbara stöd 9, som förhindra meden från att event. Bukta sig i det i fig. 1 visade läget.

PATENTANSPRÅK
1:o) Till säng utfällbar gungstol eller liknande, kännetecknad därav, att medarna äro böjliga samt inställbara på sådant sätt, att desamma vid stolens användande såsom vilstol, resp. säng skola kunna inställas i ett med golvet eller underlaget parallellt läge.

2:o) Stol enligt patentanspråket 1:o), kännetecknad av mellan stolens ben eller strävor och medarna anordnade fällbara eller på annat sätt ställbara stöd eller liknande (8, 9), som säkra medarna i deras böjda läge.
Källa: Svenska historiska patent (1746-1945)
Avskrift: Viveca Sundberg


—39N14— Uppgifter ur Delsbo släktbok

13 Jonas Pehrsson, * 17/1 1884, s. t. bonden P. Olsson i Bredåker 1, Delsbo. G. 18/10 1914. Byggmäst. o. bonde i Bredåker 310.
3P14 Sigrid Jonssson, * 21/2 1893, d. t. bonden J. Larsson i Åkre 1, Delsbo. † 10/7 1918.
Per Gösta * 27/1 1915, Jordbr.-arb. i Delsbo
Jonas Helmer * 9/7 1916                                    15
Lars Herman * 1/4 1918. Ingenjör

—15—

14 Jonas Helmer Jonsson, * 9/7 1916, s. t. bonden J. Pehrsson i Bredåker 310. G. 10/10 1942. Bonde i Hagen 15, Delsbo.
56N1 Anna Kristina Sundström, * 13/2 1917, d. t. arr. H. E. Sundström i Svedja 14, Delsbo.
Hans Torgny * 15/12 1943
Jonas Sören * 30/6 1945

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall.
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din hjälp – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *