Mordbrand i Delsbo 1847

Åklagarens yrkande på dödsstraff blev förvandlat till 6 år fängelse då Ingrid Hansdotter  uppvisade djup ånger.


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det här dokumentet.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan

 

GEFLEBORGS LÄNSTIDNING DEN 29/5 1847

Om upptäckt af mordbrand i Delsbo

Husmansdottren Ingrid Hansdotter 19 år gammal, med ett behagligt utseende och hade sedan sitt 8:de år warit upptagen såsom fosterbarn hos ett stilla, beskedligt bondefolk, och hos dem wistats, till dess hon sistl. höst tagit årstjenst hos bonden  *) Lars Larsson i Långede — Enligt hennes uppgift, hade högfärd warit hos henne en rådande böjelse, som egentligen utmärkt fick genom begäret förskaffa sig wackra och mycket kläder, en swaghet som i få orter bland allmogens qwinnor gått så långt som Delsbo socken, oaktadt bibehållande af en uråldrig dyrbar sockendrägt, hwilken utmärker sig för dess bjerta och lysande färger. — Redan under sitt wistande hos fosterföräldrarna, hwilka hon på en mindre summa förlidet år bestulit, hade hon yttrat klagan öfwer sin fattigdom och små tillgångar för sina behof, då deremot andra funnos, som hade allt i öfwerflöd, derwid fostermodren sökt uppmuntra henne till förnöjsamhet med hwad hon egde; och denna klagan upprepade hon åt sin husbondes 9-åriga dotter, då hon begärt, att denna sednare skulle skaffa henne penningar, derjemte hon yttrade till flickan: ”det är besynnerligt, huru Gud skickat, då du är rik, men jag är fattig”. — Som hennes husbonde war en wälmående man, hade hon en tid sedan fattat föresatsen att bestjäla honom, men oaktadt hon haft sig bekant, war husbonden wanligen undangömde nyckeln till skåpet, der han förwarade sina penningar, hade hon, af fruktan blifwa misstänkt och upptäckt, icke wågat tillgripa något.

Det war först dagen före miss…ningen hon beslutade att efter föröfwad … antända huset och derigenom utplåna spåren af tjufnaden. — På eftermiddagen den 30 sistl. April, under det husbonden och drängen i huset warit gågne till skogs, … icke flere funnits i huset än matmodren och dottren, hwilka uppehållit sig i fähuset, …e hon beslutat fullborda sitt uppsåt, …, efter att hafwa uppsökt nyckeln till skåpet, derutur tagit cirka 100 R:dr i penningar samt skuldebref till ett belopp af …er 3,000 R:dr B:o, och med strykstickor antändt halmen i sängen.

Genast efter gärningen följde ångern; och hon önskade …en förekomma följderna, emedan hon …rade till matmodren, att det syntes så …rkt genom fönstren, då matmodren bad henne se efter anledningen dertill, hwarder hon ingått i stugan, utkommen be…tat elden war utbrusten, samt sprung… till nära intill belägna gårdar i byn, …ifrån folk hastigt inställde sig, hwilka …d tillhjelp af en nyligen utaf Lars Larsson köpt mindre slangspruta lyckades dämpa elden, som likwäl förtärt en del af ena wäggen i kammaren och åtskilliga lösegen…n, deribland sängen med sängkläderne. Hade icke folk skyndsamt anländt och slangsprutan warit hastigt till hands, hade o…bart Lars Larssons wackra gård legat i aska. Upptäckten, att sängen helt och hållet nedbrunnit samt att wäggarne derintill blifwit förbrända, ådagalade, att elden utkommit från sängen och icke från någon af eldstäderne, hwilka dessutom icke under hela dagen warit i samma byggnad begagnade.

För brottet hade den anklagade sökt leda misstankarne på en okänd mansperson, hon föregifwit sig sett wandra öfwer gården; men då dennes uppgift, att samma mansperson tagit en wäg åt byn, som swårligen en förbrytare, som önskat undkomma misstankarne, begagnat utan andra från gården warande utgångswägar, hade denna den tilltalades uppgift, i förening dermed, att hon några qwällar mot slutet af weckan sutit ensam i fähuset, innan hon gått till sängs, wäckt misstankar hos Lars Larsson, hwilken derföre, med tillkallade bygrannar, begärde få hos denne anställa undersökning.

Uti ett henne tillhörigt mindre skåp, dertill hon i början icke wille framlemna nyckeln, påträffades de stulne penningarne, med undantag af omkring 3 R:dr, och omsider erkände hon missgerningen, under yttrande: ”nu har jag min seger wunnit, nu har jag min lycka nådt”, hwilket yttrande hon förklarade skulle uttrycka en tillfredsställelse öfwer att hafwa genom bekännelsen lättat sitt samwete. Hon utwisade sedermera stället, nära kyrkan, der hon undangömt skuldebrefwen, hwaraf något icke warit förskingradt.

Källa: Kungliga Biblioteket
Avskrift: Viveca Sundberg


 

AFTONBLADET DEN 17/6 1847

Dömd för mordbrand att mista lifvet

Den 8 dennes dömdes vid Delsbo häradsrätt 19:åriga pigan Ingrid Hansdotter från Långede, att för tjufnader och mordbrand mista lifvet. Under hela ransakningen har denna unga förbryterska visat en uppriktig ånger öfver sina brott, samt under fängelsetiden vid tingsstället, der hon ofta blifvit besökt af församlingens nitiske själasörjare, genom läsning af andaktsböcker, sökt hemta tröst. Uti hennes väsende vid sista ransakningstillfället visade sig en lugn liknöjdhet, och ingen rörelse bemärktes i hennes anletsdrag vid dödsdomens afkunnande, hvilken hon syntes icke heller med uppmärksamhet följt, under uppläsandet, emedan hon derefter frågade: »hvad dom fick jag?» och då hon underrättades derom, verkade denna underrättelse ingen förändring i hennes för öfrigt bleka anletsdrag. Deremot lär man observerat, att bland den i tingsalen församlade menigheten befunnit sig en illa beryktad person, äfven misstänkt för mordbrand, hvilken vid dödsdomens afkunnande afbleknat och störtat utur tingssalen.

Man vill af denna tilldragelse sluta, att omförmälde persons slumrande samvete blifvit af den afhörde dödsdomen uppskakadt; men då han är en af de mest förhärdade bland Delsbo ungdom, är föga att hoppas, det han kan till någon frivillig bekännelse bevekas, ty hitintills har han vid de flera tillfällen han varit vid rätten anklagad för tjufnader och andra brott, genom ett fräckt nekande lyckats, i brist af bevisning, undkomma rättvisan.

Ingrid Hansdotter passerade sistl. onsdag staden under forslingen till länshäktet, der hon kommer att afvakta Kongl. Hofrättens utslag öfver henne. Hon hade numera aflagt den socknedrägt qvinnorna i Delsbo begagna, och var nu klädd uti rock och på hufvudet silkeshalsduk, hvilken förändring i klädedrägt ofta inträffar bland i socknen födda qvinnor, hvilka för gröfre brott varda dömde, och derigenom anse sig ovärdige begagna deras uråldriga socknedrägter.

Källa: Kungliga Biblioteket
Avskrift: Viveca Sundberg


Ingrid Hansdotters dödsstraff blev förvandlat till 6 år fängelse då hon uppvisade djup ånger. Enligt Norrmalms kvinnofängelsets fångrullor nr 2709 blev hon intagen den 3/12 1847 och frigiven 5/2 1854. Hon återvände till Slättäng i Delsbo och den 25/7 1857 föder hon sonen Hans som får efternamnet Norrman. Fader okänd. År 1862 rymde hon med sonen till Eskilstuna kloster där de vistades fram till 1870-talet

 


—16P17—

(X7) Hans Hansson-Berg, * 25/5 1895. Infl. fr. Enånger. Husman i Vålås, Delsbo. † 16/9 1869 (slag).
9 Anna Jonsdotter, * 15/4 1798, d. t. husman J. Mickelsson i Vålås. † 9/11 1860.
Jonas * 17/8 1825                                            23
Ingrid * 28/9 1827                                            51P5
Hans Wallin * 15/7 1830. Smed i Vålås
Anna * 15/9 1833                                             13N13
Sigrid * 24/11 1838, † 1839
Lars * 15/12 1840                                             1L54


—51P5—

4 Sven Jonsson, * 14/10 1787, s. t. bonden J. Svensson i Ö. Tolbo 1, Delsbo. G. 8/11 1820. Bonde i Ö. Tolbo 1. † 20/11 1848.
18N5 Karin Pehrsdotter, * 6/5 1795, d. t. bonden P. Olofsson i Gåsbacka 1, Delsbo. † 10/12 1851.
  16P17 Ingrid Hansdotter * 28/9 1827. (Fosterd.)    7
(X23) Brita Andersdotter-Nordlöf * 10/11 1831. (Fosterd.) 26J5


—51P7—

5 Ingrid Hansdotter, * 28/9 1827, d. t. husman H. Berg i Vålås. Fosterd. t. bonden S. Jonsson i Ö. Tolbo, Delsbo. Dömd till 11 års fängelse. † 4/7 1917 Högbergsgatan 8-10 Södermalm, Stockholm
En son:
Hans Norrman* 25/7 1857 i Delsbo. Dömd till fängelse för 1:a, 2:a och 3:e resans stöld. Snörmakare Gift † 31/7 1896 Högbergsgatan 8-10, Södermalm Stockholm


—20K11—

10 *) Lars Larsson, * 22/9 1806. s. t. bonden L. Ersson i Sunnansjö 1, Delsbo. G. 21/4 1833. Nämdeman o. bonde i Långede si (1), »Öst i Backs», † 16/9 1880.
17M6 Sigrid Larsdotter, * 20/9 1811. d. t. bonden L. Ericsson. i Långede s 4. † 20/11 1883.
Margta * 4/7 1838                                            12
7T32 Jonas »Persson-From» * 8/5 1843 (fosters.) 7T39Hans Norrman frigiven från Långholmen år 1881 efter 1:a resans stöldHans Norrman frigiven fån Långholmen år 1890 efter 3:e resans stöld

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva, eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78.
Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra. 

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


 Till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *