Delsbo Brandsegel 1910

Ett patenterat brandsegel till skydd för den enskilde brandmannen


Vi efterlyser mer information och bild på det här patenterade brandseglet. Var finns brandseglet  någonstans? Vet du något om patentet, får du gärna höra av dig.


Hur kom Olof Andersson på den här uppfinningen om individuella prandsegel?
Kanske var han med vid den dramatiska branden i Johannesberg 1906, när apoteket brann ner till grunden, men doktorsbostaden kunde räddas när man kom med brandsegel från Bjuråker.


Läs om branden när Apoteket i Johannesberg brann ner.


Vad är ett patent PRV


Läs om Patent på Wikipedia


Läs om Brandhistoriska Sällskapet, Brandmuseum och mycket mer


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan.

 

Ifrågavarande uppfinning afser ett brandsegel att användas vid eldsvådor som skydd för strålföraren, så att han kan komma i omedelbar närhet af eldhärden och åstadkomma att sprutandet blir så effektivt som möjligt.

Uppfinningen åskådliggöres å bifogade ritning,
där fig. 1 visar brandseglet uppspändt sedt bakifrån och fig. 2 detsamma sedt från sidan äfvenledes uppspändt. Fig. 3 visar en sektion i förstorad skala efter linjen ab i fig. 2. Fig. 4 visar en sektion efter linjen cd i fig. 2 och fig. 5 en sektion efter linjen ef i fig. 4.

Brandseglet ter sig i stort sedt som ett kullvält paraply, hvars skaft är ledbart och hvars nedre del är vriden i rät vinkel mot det öfriga skaftet och medelst en platta o. d. står på marken och gifver stöd åt brandseglet.

Skaftet är som ofvan antydt deladt i tvänne delar, 1 och 2, en öfre och en undre, som äro ledbara mot hvarandra medelst en tapp 3. Skaftet är gjordt af stålrör o. d. lämpligt material, i hvars ändar nödiga beslag ingå med tappar, i och för dessas fästande vid rören. Vid skaftdelens 1 från leden vända ände är anbragt ett beslag 4, vid hvilket spröten 5, som uppbära och sträcka brandseglet, äro ledbart fästa medelst en metalltråd 6, som är lagd kring beslaget 4 och dragen genom hål 7 i sprötens ändar, hvarigenom en tillfredsställande led erhålles. Vid rörets 1 andra ände är ett beslag 25 anbragt, som tillsammans med det vid röret 2 anbragta beslaget 26 och tappen 3 bildar ledgång, kring hvilken röret 2 kan svängas. Båda dessa beslag ingå med tappar uti resp. rör, i och för deras fastgörande vid röret. Å röret 1 är anbragt en hylsa eller muff 8, som är skjutbar längs röret. Denna hylsa är medelst stagen 9 förenad med spröten 5, och äro dessa stag ledbart förenade med såväl muffen 8 som med spröten 5. Å skaftdelen eller röret 2 är äfven anordnad en hylsa eller muff 10, som medelst staget 17 är fast förbunden med muffen 8 och är så anordnad, att den kan löstagas från skaftdelen 2. Denna hylsa är gjord i tvänne delar 11, 12, så att de något öfverskjuta hvarandra, såsom visas vid 13 i fig. 4. Den ena delen 12 sluter tätt till rörets 2 yttre mantel, då däremot den andra delen ligger på ett afstånd från rörets 2 yttre mantel motsvarande tjockleken af hylsdelen 12, så att denna kan skjutas mellan hylsdelen 11 och röret 2. Hylsdelen 12 är vid öfre och undre kanten försedd med öfvervikta kanter 14, som tjänstgöra som styrning och ligga an emot hylsdelens 11 öfre och undre kant, då hylsdelen 12 skjutes mellan delen 11 och röret 2. Hylsdelarna 11 och 12 äro å sin ena sida försedda med flänsar 15, som ligga an emot hvarandra, då hylsan 10, så att säga, är stängd, och är den ena flänsen försedd med en hake 16, som medelst handtaget 27 skjutes in i ett motsvarande hål i den andra flänsen, då flänsarna ligga an mot hvarandra, och hylsan skall stängas. Vid skaftdelens 2 fria ände är anbragt en fot 18. Å spröten 5 är spändt ett segel 19, som är försedt med tvänne eller flera titthål 20, samt dessutom med tvänne något längre ned belägna hål 21, genom hvilka den bakom brandseglet stående strålföraren skall kunna sticka slangmunstycket.

Det utspända brandseglet hopfälles på följande sätt.
Hylsan 10 lossas från röret 2 genom delens 12 inskjutande mellan delen 11 och röret 2, och när detta skett, vrides röret 2 upp, så att det kommer i rät linje med röret 1, såsom synes af de streckprickade linjerna i fig. 2. Hylsan 10 hänger nu, fritt från röret 2, fast vid hylsan 8 medelst staget 17 och är således ur vägen. Hylsan 8 kan nu föras längs röret 1 öfver leden och ut på röret 2. Samtidigt medfölja stagen 9 och med dem spröten 5, och det å spröten fästa seglet hopfälles härmed samtidigt, så att det hela får utseende af ett hopfälldt paraply. Då brandseglet användes, d.v.s. då det är uppspändt, hvilar det, såsom synes af fig. 1 och 2, dels å de mot marken stödande spröten och dels mot foten 18. För att hålla skaftdelarna 1 och 2 i rät linje skjutes en ring 29 fram öfver leden tills den kommer mot en ansats 30 å skaftdelen 1.

PATENTANSPRÅK
1:o)
Brandsegel, kännetecknadt af att detsamma är anbragt å ett antal spröt (5), som äro ledbart förbundna vid ett skaft och medelst stag 9 äro förbundna med en å skaftet skjutbara hylsa (8), varande detta skaft deladt i tvänne med hvarandra ledbart förbundna delar (1, 2), af hvilka den yttre skaftdelen (2), är försedd med en fot, så att denna skaftdel (2) kan fällas ned och tillsammans med de mot marken stödande spröten tjänstgöra som stöd för brandseglet i användningsläge.

2:o) Utföringsform af det i patentanspråket 1:o) angifvna brandseglet, kännetecknad däraf, att den skjutbara hylsan (8) är fast förenad med en å delen (2) löstagbart anordnad hylsa (10) medelst ett stag (17), i ändamål att hylsan (8) och därigenom spröten (5) må fasthållas i bestämdt läge och dessutom gifva stadga åt anordningen.

3:o) Utföringsform af det i patentanspråket 1:o) och 2:o) angifna brandseglet, kännetecknad däraf, att hylsan (10) är gjord i tvänne delar (11, 12), så att den ena hylsdelen (12) kan skjutas mellan skaftdelen (2) och den andra hylsdelen (11), därigenom åstadkommande att hylsan (10) kan löstagas från skaftdelen (2), och att denna senare kan fällas upp i linje med skaftdelen (1), så att hylsan (8) kan förskjutas tillräckligt långt för brandseglets hopfällande.

Källa: Svenska historiska patent (1746-1945)
Avskrift: Viveca Sundberg


—1P10— Uppgifter ur Delsbo släktbok

7 Olof Andersson, * 25/12 1858, s. t. snick. A. Olsson i Fjärdsätter. G. 2/11 1884. Torp. i Charlotteberg, Delsbo. † 9/6 1913. (kräfta)
13R15 Karin Pehrsdotter, * 6/5 1865, d. t. Kerstin Larsdotter i Fjärdsätter, Delsbo. † 31/1 1948.
Adolf * 27/2 1899                                             12

—1P12—

10 Adolf Olsson, * 27/2 1899, s. t. torp. O. Andersson i Charlotteberg.
G. 24/6 1920. Flottn.-arb., bos. i Hagen 11, Delsbo. † 10/1 1967 Klubbo 3:1
32L7 Karin Elvira Olsson, * 24/9 1900, d. t. bonden O. Larsson i Klubbo 36, Delsbo.
Elsa Teresia * 11/9 1919                                    (X4)1G60

—1G60—
59 FRITZ OLOF TIMAN, * 4/2 1918, s. t. bonden J. A. Timan i Sävsholm 1. G. 26/12 1940. Rörmont. Bos. i Hagen 26, Delsbo.† 27/1 1968 Charlotteberg 3:2
(X6)1P12 ELSA TERESIA OLSSON, * 11/9 1919, d. t. jordbr.-arb. A. Olsson i Charlotteberg, Delsbo. † 2/9 2002
RUT BERIT * 4/5 1942

 


Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall.
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din hjälp – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


 Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *