Delsbo Fiskredskapsmaskin 1910

Sinnrika maskiner för sänk- och flöttelns inspinnande


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan.

 

Beskrivning av det 1910 erhållna patentet


Fiskeredskap, hvilka äro försedda med en af tråd spunnen hylsa med däruti inlagda sänken äro förut kända

Föreliggande uppfinning afser ett sätt jämte apparat för tillverkning af dylika trådhylsor med däruti inlagda sänken.

Hittills hafa sänkena förlagts med vissa mellanrum i trådhylsan. Enligt föreliggande uppfinning däremot förläggas sänkena i en sammanhängande följd i hylsan. För att därvid kunna omspinna i tråden kring sänkena, vilket möter stora svårigheter, därest sänkena före omspinnandet äro fullständigt åtskilda, förfaras enligt uppfinningen på så sätt, att en tråd af ett tungt, förhållandevis skört ämne, lämpligast en blytråd, först förses med inskärningar med vissa mellanrum, som ej nå längre in i blytråden, än att densamma fortfarande bildar ett sammanhängande helt, hvarefter blytråden omspinnes. Därpå behandlas den sålunda framställda förhållandevis stela omspunna blytråden på sådant sätt, att densamma afbrytes å alla de ställen, hvarest de tidigare inskränkningarna anbragts, hvarvid erhålles en trådhylsa, omslutande ett antal inuti densamma omedelbart efter hvarandra liggande, men från hvarandra fullt skilda blystycken.

På grund af, att trådhylsan till hela sin längd är fylld med sänken, kommer densamma å ena sidan att blifva fullständigt jämntjock, å andra sidan kommer dess diameter att äfven vid förhållandevis stor vikt blifa liten.

För blytrådens behandling före omspinningen användes lämpligen en apparat bestående af tvänne i ett stativ lagrade axlar, försedda med tvänne lika stora i hvarandra ingripande kugghjul, hvarigenom de båda axlarna komma att erhålla samma hastighet. Å dessa axlar sitta dessutom tvänne hjul eller trummor försedda med tänder, hvilkas spetsar vid axlarnas rotation komma att stå midt emot hvarandra ehuru med ett ringa mellanrum. Då blytråden frammatas mellan dessa tandade hjul eller trummor, kommer densamma att af tänderna förses med inskränkningar, liggande på vissa bestämda afstånd från hvarandra, svarande mot afstånden mot afstånden mellan tändernas spetsar.

Sedan en på dyligt sätt behandlad blytråd omspunnits, måste de olika delarna fullständigt åtskiljas genom blytrådens afbrytande vid inskärningarna. Detta äger lättast rum, därigenom att tråden föres mellan tre eller flera cylindriska parallella stänger, anordnade, så att mellan desamma bildas en triangel. Härigenom kommer tråden att böjas i zick-zack flera gånger efter hvarandra, hvarvid densamma brister vid de förut omnämnda inskränkningarna.

Patentanspråk:
1:o) Förfaringsätt för tillverkning af sänken för fiskredskap, kännetecknadt däraf, att en tråd af tungt material, exempelvis bly, först förses med inskränkningar med vissa mellanrum samt därpå kringspinnes med tråd, hvarefter den af tungt material, bestående tråden afbrytes vid inskränkningarna.

2:o) Vid ett förfaringssätt enligt patentanspråket 1:o), sättet att efter omspinnandet böja den omspunna blytråden, så att blytråden afbrytes vid samtliga inskränkningar, t.ex. genom att föra den omspunna blytråden i zick-zack mellan ett antal parallellt anordnade stänger.

3:o) Apparat för att i enlighet med patentanspråket 1:o) förse blytråden med inskränkningar, bestående af tvänne bredvid hvarandra anordnade tandade hjul eller trummor, mellan hvilka blytråden före omspinningen frammatas, och hvilkas tänder vid rotationen intaga ett visst afstånd från hvarandra, och hvilka hjul rotera med sådan hastighet, att tändernas spetsar under rotationen stå midt emot hvarandra.

4:o) Sänken för fiskredskap framställda enligt patentanspråken 1:o) eller 2:o).

Stockholm 1911. Kungl. Boktryckeriet

Offentliggjord den 9 december 1911


I patentet n:r 31932 beskrifves ett förfaringssätt för tillverkning af sänken för fiskredskap, kännetecknadt af, att en tråd af tungt material, exempelvis bly, först förses med inskärningar med vissa mellanrum samt därpå kringspinnes med en tråd, hvarefter den inre tråden afbrytes vid inskärningarna.

Hittills hafva dessa inskärningar utgjorts af tvänne motstående hack, hvilka så förlagts, att samtliga hack legat i en generatris riktning. Härigenom uppstår emellertid den olägenheten, att den färdiga trådens böjlighet blifver olika i ett plan genom hacken och i ett plan vinkelrätt däremot.

Denna olägenhet undvikes i enlighet med föreliggande uppfinning därigenom, att antingen hvarje inskärning får löpa till eller ungefär till samma djup kring tråden eller också därigenom, att inskärningarna förskjutas något i periferiell led i förhållande till hvarandra, exempelvis så, att de komma att ligga utefter spirallinjer. Exempelvis kunna tvänne motstående inskärningar ligga i ett plan och de tvänne följande eller föregående i ett plan vinkelrätt däremot.

En apparat, medelst hvilken blytråden gifves ofvannämnda form kan i hufvudsak utföras på samma sätt som den i hufvudpatentet beskrifna, blott med den skillnaden, att antingen de med tänder försedda hjulen eller trummorna förses med tänder, hvilkas eggar äro bågformade eller också att flera serier dyl. hjul anordnas efter hvarandra ehuru förställda i förhållande till hvarandra, så att det ena paret bearbetar tråden utefter en generatris, det eller de andra paren utefter en annan resp. andra generatriser. Därest äfven i senare fallet tänderna förses med bågformade eggar, kunna samtliga inskärningar anbringas i samma mot tråden vinkelräta plan, hvarigenom kring tråden komma att bildas ett antal cirkulära, i hvarje punkt ungefär lika djupa inskärningar.

PATENTANSPRÅK

1:o) Vid ett förfaringssätt enligt patentanspråken 1:o) och 2:o) till patentet nr 31932 sättet att antingen förlägga urtagningarna utefter spirallinjer, så att desamma förskjutas i periferiell led i förhållande till hvarandra eller att gifva inskärningarna formen af en rundt om tråden gående ränna af samma eller ungefär samma djup.

2:o) Apparat för att i enlighet med patentanspråket 1:o) förse tråden med inskärningar, bestående af tvänne bredvid hvarandra anordnade hjul eller trummor, mellan hvilka tråden före omspinningen frammatas, och hvilkas tänder vid rotationen intaga ett visst afstånd från hvarandra, hvilka hjul äro försedda med tänder med bågformigt böjda eggar eller också parvis anordnade efter hvarandra och så förställda i förhållande till hvarandra, att deras tänder komma att arbeta utefter olika generatriser af tråden.

3:o) Sänken för fiskredskap, framställda enligt patentanspråket 1:o)

Avskrift: Viveca Sundberg


Tärnmaskinsal på våning 2. Bild lånad från Thomas Allanders samling
Sittande Sigrid Paulsson. Stående sonen Arvid som drev fabriken

Erhållna priser vid utställningar

Silvermedalj i Malmö 1896
Silvermedalj i Stockholm 1897
Första pris, hedersdiplom och stor silvermedalj i Gävle 1901
D:o i Karlstad 1903
Silvermedalj i Marstrand 1904
Silvermedalj i Östersund 1905
Silvermedalj i Bergen 1908
Silvermedalj i Trondhjem 1908
Silvermedalj i Örebro 1911
Silvermedalj i Köpenhamn 1912
Guldmedalj och Diplom i Hudiksvall 1913
Hedersdiplom i Malmö 1914
Hedersdiplom i Östersund 1920
Guldmedalj i Sundsvall 1928

 

—35L4— Uppgifter ur Delsbo släktbok
3 Paul Andersson, * 25/6 1810, s. t. sold. A. Stark i Håknorrbo 3. G. 5/11 1843. Bonde i V. Berge 3, Delsbo. † 8/9 1894 (ålder).
11R5 Karin Jonsdotter, * 14/10 1824, d. t. bonden J. Pehrsson i Tomta 2, Delsbo. † 3/3 1914.
Kerstin * 16/10 1845                                         9S6
Jonas * 2/4 1855                                              7T43

—7T43— Uppgifter ur Delsbo släktbok
35L4 Jonas Paulsson, * 2/4 1855, s. t. bonden P. Andersson i V. Berge 3. G. 29/5 1877. Måg o. bonde i Hammaren 1, Delsbo. † 11/9 1908.
34 Sigrid Jonsdotter, * 12/11 1853, d. t. bonden J. Olofsson i Hammaren 1. † 20/1 1946.
Arvid Paulus * 7/8 1879                                     49 Erhöll patent
Gerda Christina Paulina * 17/3 1883, † 21/7 1884
Jonas Gottfrid * 10/8 1888                                 50
Knut Leonard * 10/3 1894, † 26/9 1914 

 


En ung Arvid Paulsson

—7T49—
43 Arvid Paulus Paulsson, * 7/8 1879, s. t. bonden J. Paulsson i Hammaren 1, Delsbo. G. 10/6 1904. Bonde i Hammaren 12. † 31/10 1967
30R3 Maria Helena Johansson, * 17/2 1885, d. t. bonden J. Johansson i Mora 4, Delsbo. † 30/12 1966
Signe Maria * 23/8 1903, † 9/3 1906
Sigrid Paulina * 28/4 1905                                  6O35
Jonas Josef Paulus * 11/4 1909                           52
Karin Eleonora Johanna * 12/9 1915                    19P34

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall.
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din hjälp – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *