Emigranter från Delsbo

Dellenportalen har samlat fakta om emigranter från Delsbo i flera släktregister, Emibas, intervjuer, fastighetspapper och i olika arkiv.


Se och lyssna till glada svenskar i Amerika.


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan

 

Passregler för in- och utflyttning

Det åligger hvar och en, som under året inflyttat i en församling, att angående sig och medföljande personer ofördröjligen och inom 14 dagar efter inflyttningen, samt i alla händelser före den 9 november samma år, hos pastor förete prestbevis från utflyttningsorten. Skulle någon under tiden emellan den 8 november och årets slut hafva inflyttat i annan församling än den, han förut tillhört, bör han sist på åttonde dagen efter inflyttningen hafva till pastor aflemnat prestbeviset. Underlåter någon att fullgöra dessa föreskrifter, böte 2 riksdaler och 50 öre.

Husbonde vare, derest inflyttatd tjenstehjon icke redan hos pastor företett sitt prestbevis, pligtig att, vid vite af 2 riksdaler och 50 öre, inom fjorton dagar sedan tjenstehjonet inträdt i tjenst, affordra och till pastor aflemna sådant betyg. Skulle hinder möta att på förenämnda sätt aflemna prestbevis, bör anmälan derom hos pastor göras inom den utsatta tiden. Undandrager sig någon att prestbeviset sålunda tillhandahålla eller aflemna, drabbar ansvaret den tredskande.

Böter för ådagalagd tredska att fullgöra de i mom. 2 och 3 af denna § givna föreskrifter förnyas med enahanda belopp för hvarje månad, hvarunder prestbevisets aflemnande eller tillhandahållande fördröjes utöfver den bestämda tiden.

Innehafvare af fast egendom i stad eller på landet, eller den hans ställe företräder, vare, vid vite af 2 riksdaler och 50 öre, förbunden att, efter det husbonde eller annan person, med hvilken aftal om bostad afslutats, inflyttad från annan församling till huset eller på egorna, derom underrätta pastor inom 14 dagar från inflyttningen, så vida icke den inflyttande, sjelf det redan tillkännagifvit. (Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning angående mantals- och skattskrifningarnes förrättande den 20 Juli 1861 § 5 mom. 2, 3, 4 och 5)

Tjenstehjon, som flyttar från en till annan församling, åligge att för kyrkoherden i den församling, derifrån flyttning sker, förete sitt erhållna afskedsbetyg, i brist hvaraf kyrkoherde prestbevis icke meddela må. (Kongl. Lego-Stadgan den 23 November 1833 § 46) Källa: Ekshärad (S) AI:32 (1871-1875) Bild 55 / sid 491.


Om inrikes pass 1700- till 1900-talet
Genealogiska Föreningen


Vill du veta mer om emigranter, klicka på Emigranternas Hus eller Emigrantmuseum i Alfta.


Följ oss på Facebookoch dela gärna den här sidan med dina vänner


Gillar du den här sidan, glöm då inte att klicka på Gilla-knappen. Tack!


Var den här sidan intressant? Glöm då inte lägga den bland dina favoriter.


Har du en egen hemsida får du mycket gärna länka till oss. -Tack!


Källhänvisning:

BJURÅKER (X4)– DELSBO (X6)– NORRBO (X33), släktregister
Bergsjö (X3) – Hassela (X15), släktregister
Forsa (X8) – Hög (X20), släktregister
Riksarkivet, Stockholm (RA)
Arkiv Digital: in-och utflyttningslängder, husförhörslängder,
födelse-och dödböcker, nekrologer, etc, etc.
Emibas.


Den här sammanställningen omfattar 619 män, kvinnor och barn som alla emigrerat från Delsbo.

Vi hoppas verkligen det gick bra för alla som emigrerade. Det skulle vara riktigt trevligt om den som är ättling till någon av emigranterna kunde berätta för oss hur det verkligen gick för deras släktingar när de kom till det nya landet, och om de ibland tänker på Sverige och de släktingar som blev blev kvar här? Berätta för oss! 

 

Biskops Hill den 30 de december 1867

Älskade Föräldrar Och Syskon!

Jag har nu dröjt länge med att skriva svar på det brev som ni skrev till mig den 29 augusti. Det avgick ifrån Söderhamn den femte september och jag bekom det på Biskops hill den 22, vilket var mycket glädjande för mig att få emottaga och se dess innehåll. Jag skulle för länge sedan ha skrivit svar, men som pappa ville att vi inte skulle skriva alla på en gång så har jag dröjt. Men hoppas att ni har erhållit hälsningar ifrån mig igenom Hillmans och Engmans brev.

Det är nu många månader och dagar sedan jag skildes med eder, men avskedsstunden var den svåraste av alla som jag har upplevat. Jag tänker att ni har många gånger kommit ihåg mig och undrat hur jag befinner mig här uti det fördömda Amerika av svenska nation. Jag får härmed underrätta eder därom.

Men jag får först tacka för brevet och de goda önskningarna som ni tillönskat mig. Jag får även omtala för eder att jag har Gudilov hälsan och mår bra. Jag har inte varit dålig någon dag sedan jag kom hit vilket jag har mycket att tacka Gud för.

Jag kom till Biskops hill den 23 juli och där så arbetade jag 2½ månad åt S. Björklund. För första månaden hade jag 28 dollar, andra 26. Mitt arbete var att binda säd, tröska, plöja, vilket går mycket fortare än i Sverige för här begagnas maskiner nästan åt allting. Vi skar 14 á 15 tunnland om dagen då hade vi 4 hästar för maskinen och 6 á 7 bindare, då skulle ni tro att man fick skynda på likasom med tröskningen, här begagnas icke kornlador likasom i Sverige utan säden körs i stackar på fältet och så har de maskin på hjul så att de kan köra den vad de vill. Vi tröskade 100 á 125 tunnor om dagen Säden kommer fram kastad och ren från dom. Maskinen körs med 10 hästar. Plöja går även bättre här för det finns inte sten att kryssa för som jag är van förut. Här är det åkerstycken som är flera mil långa som inte finns något dike.

Sedan jag slutat arbetat åt Björklund så gick jag och de andra gossarna omkring 100 engelska mil i sydväst för att arbeta på järnvägen. Mitt arbete var att följa med bantåget och lasta räls och slipers och att påla vid bäckar och åar vilket arbete gick bra. Jag arbetade där i 2 månader á 2 dollar för dag, sedan gick jag hit till Biskops hill för att hålla jul. För Amerikanerne vet inte av någon jul eller någon annan helgdag här på Biskops hill firas juldagen lika som i Sverige. De börja gudstjänsten klockan 5. De hade ljus i kyrkorna även i alla fönster där omkring. Björklund hade 60 ljus som brann och hade bara ett i vart fönster, han har en byggning som är fyra våningar hög med torn, det är den bästa på (oläsligt ord).

Jag var sysselsatt med att sätta upp och tända dessa ljus. Sedan gick jag i kyrkan för att avhöra predikan och sång vilket ingenting var att berömma. Det är 2 kyrkor, den ena har Metodist den andra vet jag icke vad den skall kallas, det är den gamla Eric Janssa kyrkan, det predikas 2 gånger varje söndag en á 2 gånger under veckan. Och folket tycks vara flitigt att gå och avhöra, men hur deras lära är kan jag inte bedöma.

Ni vill även veta vad Biskops hill är, om det är stad eller socken. Jag kallar det för en liten stad eller köping, det började byggas här för 22 år sedan av Eric Janssons undersåtar vilket har tycks gått framåt. Det samlades flera hundrade människor som arbetade tillsammans i 16 år, men för 5 år sedan så fördelades det så att de fick varsina hemman vilka de nu sköter som och tycks vara välbärgade.

Här det inte som i Sverige att de vill låna pengar och borga varor och se mycket tiggare. Jag har intet fått eller hört talas om någon här bett om mat utan alla har pengar att betala med, om man arbetar halva året så förtjänar man så att man kan kläda och föda sig för hela året. Jag har nu förtjänat 130 dollar sedan jag kom hit och nu så tänker jag gå i skola i 3 månader för att läsa engelska, för språket är det värsta att förstå, för det är knappast något ord som har samma benämning. Om man skall köra en häst så skall han säga ”gudåp” om man skall få den att gå, om han skall stanna så säger man ”hå”. Häst det är ”Hase”.

Trilla är ”Båggi” så att det fins ingen del som kallas lika. Men jag kan nu förstå bra mycket som amerikaner talar, även tala men inte läsa. Men de säger mig att jag skall kunna lära mig läsa engelska på 3 månader. Jag tänkte nu gå tillbaks och arbeta på järnvägen men Björklund ville att jag skulle stanna kvar och gå i skola, få se vad nytta jag kan göra med företaget. Jag tänkte som ordspråket lyder ”den der råd lyder är vis”.

Vi har här ännu sommar, det kom lite snö för ett par veckor sedan, men den gick bort genast men bra köld har vi så att våra överrockar och även de andra kläderna passar här i landet. Ni vill även veta hur långt det är till New York (Sven skriver ”Niveårk”) ifrån Biskops hill, det är 2 000 engelska mil. Ifrån New York till Liverpool 3 000 mil och på en svensk mil så är det 6 ¾ engelska, då kan ni lätt se hur långt det är.

Hästar här i landet är nästan lika som i Sverige men i allmänhet större kvickare och vackrare och mycket starkare. Kor är av engelsk eller Smålands ras. Grisar är lika våra men inte få så de finns bönder som kan ha 150 á 200 stycken och inte mindre än 20 á 30. Här går grisar och kor ute både vinter och sommar, en del har fähus men för det mesta så är de utan fast det blåser och så kallt att ingen människa vill vara ute.

Jag kommer inte ihåg något mera som jag kan underrätta eder om. Jag tänker nu på Sverige och det besvärligheter som finns där och jämför dessa med Amerikas så tyckes det vara stor skillnad, här behöver inte gödslas eller dikas eller fara och sträva efter penningar. Utan här fås det och blir skörd så att de får till sina behov, över och inte under.

Men som jag har sett ifrån Sverige, dels igenom brev (och) även tidningar så ser det beklagligt ut att även ett frostår har infunnit sig där. Här minns ingen till något missväxtår eller hunger, om ni finge se hur vi äter här så skulle ni bli storligen förvånade. Det finns inget annat bröd än vetebröd, (oläsligt ord) bakelser af flera sorter, ägg, fläsk, smör, kött, kräm, caffe, the m m. Vi är likavis vad vi ska börja eller sluta, men när vi kommer till bords inte något Herrskap kan leva så frikostligt i Sverige som vi lever här. Men det är många som kommer hit ifrån Sverige som är missnöjda ändå, för de tänker att de skall få sina behov fyllda genast de kommer.

Jag har ingen gång ångrat min resa ännu men jag vill inte (oläsligt ord) hit någon för om inte den får det bra så vill jag inte ha någon skuld, men jag tvivlar inte på att inte de skall få det bättre här än i Sverige. Om det är någon som tänker fara hit nästa sommar så tycker jag att de icke lönar sig att ta mycket kläder med sig, för kläderna är inte dyrare här än där. Och besvärligt (är det) att forsla dem över hit för man får betala övervikt.

Som ni nu vill ha en karta på Amerika så vill jag gärna avsända en till eder, men jag vet icke huru jag skall få den ditsänd oskadad, men får ni inte tag i någon i Sverige så skall jag ändå göra ett försök. Jag slutar min skrivning för denna gång med många hjärtliga hälsningar till alla vänner och bekanta även till mina bekanta i Norrland.

Men först och sist till mina syskon. Pappa och Mamma som är mest hälsade av eder son
Sven Norberg

Källa:
http://arkivgavleborg.se/digitaliserade-kallor

 

 

Byar i alfabetisk ordning, varifrån emigranterna uppgivit att de har emigrerat ifrån. Emigranter som emigrerat från andra platser än Delsbo återfinns i slutet av sammanställningen

 

AVA

46N —24— Arbetare ERIK HANSSON HAST, * 23/9 1855 i Fjärdsätter, Delsbo, s. t. bonden Hans Ersson i Fjärdsätter 2. G. 8/11 1885. Jordbr.-arb. Bos. i Ava, Delsbo. Utvandrad t. Deer Creek, Nordamerika 6/7 1892. Källa: Hfl. s. 432
59N —1— ANNA JONSDOTTER, * 31/5 1863 i Västra Öje, Malung, Kopparbergs län, d. t. bonden »Danels» Jonas Pehrsson i Myra, Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika 27/4 1893. Källa: Hfl. s. 894
ANNA MARIA ERSSON HAST * 19/2 1886 i Ava, Delsbo. Utvandrad t.
Nordamerika 27/4 1893. Källa: Hfl. s. 894
KNUT HILDING ERSSON HAST * 18/9 1887 i Ava, Delsbo. Utvandrad t.
Nordamerika 27/4 1893 i Delsbo. Källa: Hfl. s. 894
MATHILDA CHRISTINA ERSDOTTER HAST * 1/11 1889 i Ava, Delsbo (står
1/12 i Delsbo släktbok, vilket är fel). Utvandrad t. Nordamerika 27/4
1893. Källa: Hfl. s. 894
KLARA ELLIDA ERSDOTTER HAST, * 17/4 1892 i Ava, Delsbo. Utvandrad
t. Nordamerika 27/4 1893. Källa: Hfl. s. 894

 

20S —1— ANNA BRITA FRIDSTRÖM * 18/6 1870 i Svala, Delsbo, d. t. mjölnare Carl Axel Fridström, Svala, Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika 20/9 1884. Källa: Hfl. s. 430

20S
—1— Mjölnardräng CARL AXEL FRIDSTRÖM * 30/10 1872 i Svala, Delsbo, s. t. mjölnare Carl Axel Fridström, Svala, Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika 23/4 1893. Källa: Hfl. s. 893

 

Mjölnardräng JONAS OSKAR HAMRÉN, * 1/12 1883 i Råggärde, Ljusdal. Fl. fr. Ljusdal t. Ava 22/4 1903. Utvandrad t. Winnipeg, Manitoba, Canada 28/4 1906. (Ant. i husförhörslängd: ”Erhållit 20/4 1906 emigrationsrättighet”) Källa: Hfl. s. 922

 

23M —7— SIGRID OLSDOTTER  * 13/4 1833 i Sannäs, Delsbo, d. t. bonden Olof Jonsson, Sannäs, Delsbo. Rymt t. New York, USA 1847. Källa: Hfl. s. 246

 

2P —21— PEHR OLSSON * 26/7 1882 i Ava nr 1, Delsbo, s. t. bonden Olof Jonsson, Ava nr 1, Delsbo. Utvandrad t. Boston, Massachusetts, USA 5/8 1905. Källa: Hfl. s. 914

 

15L —10— NILS PERSSON, * 2/12 1880 i Ava nr 4, Delsbo, s. t. bonde Pehr Pehrsson, Ava nr 4, Delsbo. Utvandrad t. Winnipeg, Manitoba, Canada 16/4 1903. Källa: Hfl. s. 916

 

 

BAGGÄLVE

 

10N —10— JONAS LARSSON, * 13/9 1885 i Tomta, Delsbo, s. t. arr. Lars Ersson, Tomta, Delsbo. Källa: Hfl. s. 655. (ant. i Delsbo kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/HLA/1010029/A II a/4 (1906-1910) ”Rymde hösten 1909 till Amerika”).

 

 

BJART

 

Jordbruksarbetare KARL ALBERT NORDGREN, * 3/8 1897 i Bjart, Ljusdal, s. t. torpare Per Nordgren, Bjart, Ljusdal. Utvandrad t. Nordamerika 13/6 1916. Källa: Hfl. s. 691

 

 

BJÖRKA

 

45S —1— EDVIN HJALMAR HEDMAN, * 8/8 1889 (enl. EMIBAS 21/8 1889, vilket är fel) i Björka (Lumpå kvarn), Delsbo. Utfl. 1912 (ej bekräftat). Anteckning i Delsbo kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/HLA/1010029/A II a/6 (1911-1917) ”Till Amerika” Källa: Hfl. s. 526

 

 

 

BONDEBO

 

26F—4— Bonddotter KERSTIN LARSDOTTER SPJUT, * 4/10 1874 i Lennsjö, Bjuråker, dotter till bonden Lars Danielsson Spjut i Lennsjö, Bjuråker. Utvandrad t. Deer Creek, Nordamerika 10/2 1893. Källa: Hfl. s. 717

 

 

 

BREDÅKER

 

43P —15— Jordbruksarbetare ERIK ERSSON, * 1/4 1885 i Edsäng nr 6, Delsbo, s. t. bonden E. Pehrsson i Hagen 1. G. 7/6 1914. Jordbr.-arb. Bos. i Hagen, sen. i Bredåker, Delsbo. Utvandrad t. Minneapolis, Minnesota, USA 21/6 1923. Källa: Hfl. s. 370
25 O —1— ANNA MATHILDA STRÖMSTEDT, * 24/2 1890 i Sjöbo, Ljusdal, d. t. bonden Erik Alfred Strömstedt, Sjöbo, Ljusdal. Utvandrad t. Minneapolis, Minnesota, USA 21/6 1923. Källa: Hfl. s. 370
ANNA KAROLINA ERIKSSON * 11/8 1914 i Hagen, Delsbo. Utvandrad t.
Minneapolis, Minnesota, USA 21/6 1923. Källa: Hfl. s. 370
ERIK ALFRED ERIKSSON * 4/3 1918 i Hagen, Delsbo. Minnesota, USA
21/6 1923. Källa: Hfl. s. 370

 

24T —7— Förrymde f. d. bonde ERIK ERIKSSON, * 1/10 1789 i Sjömyra, Delsbo, s. t. bonde Eric Ericsson, Sjömyra, Delsbo. Utvandrad till Norge. (ant. i EMIBAS: ”Rymt omkring 1828. (ant. i. Delsbo (X) AI:12b (1835-1843) sid 173 ”Vistas efter berättelse i Norge”). Källa: Hfl. s. 173

 

15J —9— Arbetare OLOF HANSSON, * 1/1 1872 i Bredåker, Delsbo, s. t. husman H. Johansson i Bredåker, Delsbo. G. 11/6 1898. Utvandrad t. Winnipeg, Manitoba, Canada 11/4 1903. Källa: Hfl. s. 872
14N —16— BRITA JONSDOTTER HANSSON, * 22/10 1876 i Myra 1, Delsbo, d. t. bonden J. Ersson i Myra s 3, Delsbo. Utvandrad t. Winnipeg, Manitoba, Canada 7/11 1903. Källa: Hfl. s. 872
ANNA KRISTINA HANSSON * 20/4 1901 i Bredåker, Delsbo. Utvandrad t.
Winnipeg, Manitoba, Canada 7/11 1903. Källa: Hfl. s. 872
15J —7— Soldat (avsk.) JOHAN »HANSSON» (broder till ovan nämnda OLOF HANSSON) * 30/1 1878 i Bredåker, Delsbo, s. t. husman H. Johansson i Bredåker, Delsbo. Utvandrad t. Winnipeg, Manitoba, Canada 7/11 1903. Källa: Hfl. s. 872

 

15J —7— Jungfrun BRITA HANSSON (syster till ovan nämnda Olof och Johan Hansson) * 16/10 1875 i Bredåker, Delsbo, d. t. husman H. Johansson i Bredåker, Delsbo. Utvandrad t. Winnipeg, Manitoba, Canada 1/7 1911. Källa: Hfl. s. 884

 

Soldatdotter SIGRID HÄGG, * 25/11 1892 i Delsbo, d. t. soldat nr 23 Anders Petter Hägg i Delsbo. Utvandrad t. Monroe, Washington, USA 15/8 1910. Källa: Hfl. s. 887.

 

 

BRÄNNBO

 

47S —6— Bondson ERIK ANDERSSON, * 30/1 1872 i Tomta s 5 (Brännbo), Delsbo, s. t. bonden Anders Andrsson, Tomta s 5 (Brännbo), Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika 14/4 1893. Återkom till Sverige och flyttade till Ljusdal 1923. Källa: Hfl. s. 566

 

 

 

CHARLOTTEBERG NR 2

 

21H —12— Hemmansägare ERIK ERIKSSON, * 27/1 1878 i Ramsjö, Bjuråker, s. t. bonde Eric Ericsson, Ramsjö, Bjuråker. Utvandrad t. Nordamerika 26/2 1926. Återkom fr. USA 1/8 1927. Källa: Hfl. s. 1000
LARS ERIKSSON, * 5/10 1902 i Tomsjö, Bjuråker. Utvandrad t. Quebec,
Kanada 29/6 1923. Återkom 1/8 1926. Källa: Hfl. s. 867. Utvandrad
t. New York, USA 12/11 1926. Återkom 30/9 1932. Källa: Hfl. s.
1000

 

 

DELSBO

Mjölnare PER WILHELM GOUDE, * 7/3 1847 i Boda, Enånger. Utvandrad t. Nordamerika 1875. Källa: Hfl. s. 265
Hustru TORA CHARLOTTA AMANDA SJÖGREN, * 22/1 1848 i Skog, (födelseort ej bekräftat) Gävleborgs län. Utvandrad t. Nordamerika 1875. Källa: Hfl. s. 265
JOHAN WILHELM PERSSON GOUDE, * 4/4 1869 i Kilafors, Gävleborgs län.
Utvandrad t. Nordamerika 1875. Källa: Hfl. s. 265
CARL AUGUST PERSSON GOUDE, * 10/10 1872 i Söderhamn. Utvandrad
t. Nordamerika 1875. Källa: Hfl. s. 265
BEATA CHARLOTTA PERSDOTTER GOUDE, * 17/11 1874 i Delsbo.
Utvandrad t. Nordamerika 1875. Källa: Hfl. s. 265

 

21L —6— Soldatson ZAKARIAS JONSSON SJÖ, * 16/9 1849 i Sumås, Delsbo, s. t. sold. Jonas Sjö, Sumås, Delsbo. Rymt t. Nordamerika ca 1870. Källa: Hfl. s. 368

 

3P —16— ERIK OLOF LARSSON, * 19/7 1902 i Skog, Delsbo, s. t. bonde Lars Olsson, Skog, Delsbo. Utvandrad t. Winnipeg, Manitoba, Canada 27/6 1924. Källa: Hfl. s. 507

 

Ungkarl KNUD OLSSON, * 1/1 1839 i Norge (ej bekräftat). Utvandrad t. Norge 18/5 1881. Källa: Hfl. s. 398

 

 

DUVNÄS

 

36K —4— Bonde PER ANDERSSON, * 21/1 1846 i Delsbo, s. t. soldat nr 127 Anders Preutz i Fjärdsätter. G. 24/5 1873. Bonde i Duvnäs s 2, Delsbo. Utvandrad t. Ellsworth, Wisconsin, USA 20/5 1893. Källa: Hfl. s. 702
14J —24— SIGRID OLSDOTTER ANDERSSON, * 27/1 1854 , d. t. husman Olof Andersson Nordlund, Duvnäs, Delsbo. Utvandrad t. Ellsworth, Wisconsin, USA 20/5 1893. Källa: Hfl. s. 702
ANDERS PERSSON * 23/2 1873 i Duvnäs, Delsbo. Utvandrad t. Ellsworth,
Wisconsin, USA 20/5 1893. Källa: Hfl. s. 702

 

5M —13— OLOF OLSSON, * 1/3 1890 i Källeräng nr 3, Delsbo, s. t. Sigrid Olsdotter, Källeräng nr 3, Delsbo. Utvandrad t. S:t Paul, Minnesota, USA 13/1 1910. Källa: Hfl. s. 759

 

 

 

ECKELSBO

 

 37N —19— Torpare JOHANNES (enl. EMIBAS JOHAN) ERSSON, * 23/10 (enl. EMIBAS 13/10) 1836 i Sättjära, Delsbo, s. t. bonde Eric Jonsson, Sättjära, Delsbo. (ant. i Delsbo (X) AI:15a (1867-1874) sid 351 ”Rymt t. Amerika 1869”). Källa: Hfl. s. 351

 

14T —6— Bonde ANDERS JONSSON BOMAN, * 30/9 1842 i Västeräng, Delsbo, s. t. bonden Jon Andersson i Västeräng, Delsbo. Rymt t. Nordamerika 1868. Källa: Hfl. s. 349

 

 

EDE

 

6B —8— Piga KATRINA ANDERSDOTTER, * 21/12 1860 i Hedvigsfors, Bjuråker, d. t. arbetaren Anders Andersson, Hedvigsfors, Bjuråker. Utvandrad 9/3 1889 t. Henning, Minnesota, USA. Källa: Hfl. s. 345
SIGRID CHRISTINA, *17/3 1885 i Ede nr 4, Delsbo. Utvandrad 9/3 1889 t.
Henning, Minnesota, USA. Källa: Hfl. s. 345

 

60K —1— Piga JOHANNA KATRINA ANDERSSON, * 24/6 1878 i Klubbo, Delsbo, d. t. arbetaren Erik Andersson, Klubbo, Delsbo. Utvandrad 28/5 1903 t. Nordamerika. Källa: Hfl. s. 361. Återkom till Sverige och fl. t. Aspeboda, Kopp., 1905.

 

Källarmästare AUGUST HENNING ANSTEDT, *15/5 1879 i Ansta, Romfartuna, Västmanlands län, s. t. arbetaren Per Victor Anstedt, Ansta, Romfartuna, Västmanlands län. Utvandrad 8/12 1923 till Danmark. Källa: Hfl. s. 368

 

Hustru LYDIA ANDERSSON ANSTEDT, * 27/1 1867 i Fjöle, Stavnäs, Värmlands län, d. t. Anders Gustaf Olsson, Fjöle, Stavnäs, Värmlands län. Utvandrad 8/12 1923 till Danmark. Källa: Hfl. s. 368
MÄRTA SOFIA ANSTEDT, * 31/12 1904 i Gävle Heliga Trefaldighet,
Gävleborgs län (Gästrikland). Utvandrad 8/12 1923 till
Danmark. Källa: Hfl. s. 368
BROR HENNING ANSTEDT, * 23/12 1906 i Gävle Heliga Trefaldighet,
Gävleborgs län (Gästrikland). Utvandrad 8/12 1923 till Danmark. Källa:
Hfl. s. 368

 

20 O —7— Skräddare ERIK EHN, * 8/8 1879 i Skog, Delsbo, s. t. skrädd. Per Johansson Ehn i Ede, Delsbo. G. 2/7 1905. Skrädd. Bos i Ede. Utvandrad t. Rockford, Illinois, USA 14/9 1907. Källa: Hfl. s. 382
50M —3— IDA SOFIA CARLSSON, * 24/10 1886 Långede, Delsbo, d. t. stenhugg. Johan Carlsson i Ede. Utvandrad t. Rockford, Illinois, USA 14/9 1907. Källa: Hfl. s. 382.

 

20 O —4— SIGRID ERSDOTTER EHN, * 4/4 1852 i Håknorrbo, Delsbo, d. t. bonden Erik Jonsson i Håknorrbo 3, Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika 28/7 1910. Källa: Hfl. s. 382
BRITA KRISTINA ERIKSSON EHN, * 15/7 1890 i Skog nr 6, Delsbo, d. t.
skräddare Per Johansson, Skog nr 6, Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika
28/7 1910. Källa: Hfl. s. 382

 

Järnvägsarbetare ERIK OLOF EKLUND, * 27/9 1865 i Näs, Jämtlands län (ej bekräftat). Utvandrad t. Trondheim, Sör-Tröndelag fylke, Norge 24/1 1900. Källa: Hfl. s. 363.
Hustru MARTA (enl. EMIBAS Märta) WENNERSTRAND EKLUND, * 10/5 1869 i Bortan, Gunnarskog, Värmlands län, d. t. fältjägare Per Jönsson Wennerstrand, Bortan, Gunnarskog, Värmlands län. Utvandrad t. Trondheim, Sör-Tröndelag fylke, Norge 24/1 1900. Källa: Hfl. s. 363.
WALLY MARIA ERIKSDOTTER EKLUND, * 28/2 1892 i Sundsvall,
Västernorrlands län. Utvandrad t. Trondheim, Sör-Tröndelag fylke, Norge
24/1 1900. Källa: Hfl. s. 363.
SVEA KATARINA ERIKSDOTTER EKLUND, * 21/12 1893 i Ytterlännäs,
Västernorrlands län. Utvandrad t. Trondheim, Sör-Tröndelag fylke, Norge
24/1 1900. Källa: Hfl. s. 363.
GÖTA KRISTINA ERIKSDOTTER EKLUND, * 20/12 1896 i Åre, Jämtlands
län. Utvandrad t. Trondheim, Sör-Tröndelag fylke, Norge
24/1 1900. Källa: Hfl. s. 363.

 

54J —6— Skollärare son PEHR ERIKSSON LEK, * 6/2 1876 i Håknorrbo, Delsbo, s. t. skollärare Erik Persson Lek, Håknorrbo, Delsbo. Utvandrad t. New York, USA 17/3 1894. Källa: Hfl. s. 370

 

60S —1— Skogsarbetare ERIK AUGUST ERIKSSON, * 2/1 1886 i Ede, Delsbo, s. t. slaktare August Eriksson, Ede, Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika 16/11 1914. Källa: Hfl. s. 384 och utfl.längd s. 90

 

6K —15— Husman (Änkling) ERIK ERSSON TALL (enl. EMIBAS Falk), * 25/5 1833 i Wij, Delsbo, s. t. pigan Margta Eriksdotter, Wij, Delsbo. Rymt t. Amerika. Källa: Hfl. s. 259

Smedson ERNST HENRIK FAGER, * 9/1 1892 står i Degerfors (AC) C:6 (1892-1894), Västerbottens län men hemvist är Horne, Ljusdal, s. t. smed Adolf Pettersson Fager. Utvandrad t. Nordamerika 29/7 1902. Källa: Hfl. s. 391
Smedson (broder till ovan Ernst Henrik Fager) KARL GUSTAF REINHOLD FAGER, * 16/7 1889 står i Anundsjö (AC, Y) C:7 (1885-1894) sid 77, Västernorrlands län men hemvist är Ljusdal, s. t. smed Adolf Pettersson Fager. Utvandrad t. Nordamerika 29/7 1902. Källa: Hfl. s. 391.

 

(X4)24F —4— FRANS MATIAS NIKOLAJ LODÉN, * 10/3 1865 (enl. EMIBAS 11/3) i Moviken, Bjuråker, s. t. pigan Erika Christina Lodén fr. Hudiksvall. Utvandrad t. Deer Creek, Nordamerika 22/6 1893. Källa: Hfl. s. 372
(X6)44P —20— GERTRUD JONSDOTTER, * 25/7 1865 (enl. EMIBAS 25/5) i Sörväna, Delsbo. Utvandrad t. Deer Creek, Nordamerika 22/6 1893. Källa: Hfl. s. 372
FRANS EDVARD FRANSSON LODÉN, * 7/8 1886 i Ede, Delsbo. Utvandrad
t. Deer Creek, Nordamerika 22/6 1893. Källa: Hfl. s. 372
ANNA ERIKA FRANSDOTTER LODÉN, * 18/9 1888 i Ede, Delsbo.
Utvandrad t. Deer Creek, Nordamerika 22/6 1893. Källa: Hfl. s. 372
JONAS AUGUST FRANSSON LODÉN, * 1/7 1890 i Ede, Delsbo. Utvandrad
t. Deer Creek, Nordamerika 22/6 1893. Källa: Hfl. s. 372
MARGRETA KRISTINA FRANSDOTTER LODÉN, * 10/3 1892 i Ede, Delsbo.
Utvandrad t. Deer Creek, Nordamerika 22/6 1893. Källa: Hfl. s. 372

 

23J —1— CARL EDVARD JONSSON STRANDELL * 4/8 1869 i Östra Fågelvik, Värmlands län. Infl. t. Delsbo fr. Sala Hed. 7/10 1889. Utvandrad t. Nordamerika 22/9 1892. (Ant. i Delsbo kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010029/A I/17 a (1883-1892) ”Erhöll d. 26/8 1892 Kungl. Maj. tillstånd att ur riket avflytta). Vist. i Nordamerika 1892—1893. Källa: Hfl. s. 492. † 22/1 1895

 

39H—1— Piga SOFIA JONSSON, * 14/6 1865 i Friggesund, Bjuråker, dotter till sågställare Jonas Jonsson vid Friggesunds såg, Bjuråker. Utflyttad till Hudiksvall 1886. Utvandrad 9/3 1889 från Ede, Delsbo, Gävleborgs län (Hälsingland) till Boston, Massachusetts, USA. Källa: Hfl. s. 484

 

Piga JOHANNA KATHRINA AUGUSTA SÖDERLUND, * 3/7 1860 i Norrbo, Bollnäs. Fl. t. Ede, Delsbo fr. Östersund 8/5 1884. Utvandrad t. Nordamerika 9/10 1885. Källa: Hfl. s. 363
KARL OSKAR, * 16/6 1884 i Ede, Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika 9/10
1885. (ant. i Delsbo kyrkoarkiv, Husförhörslängder,
SE/HLA/1010029/A I/17 a (1883-1892) s. 363 ”Bollnäs, Gävleborgs län
19/3 1885” ”återlämnat betyg 1885”) Källa: Hfl. s. 363.

 

Snickeriarbetare PETTER ERIK KARLSSON, * 4/8 1876 i Ernatorp, Berg, Kronobergs län, s. t. Carl Johan Nilsson, Ernatorp, Berg, Kronobergs län. Utvandrad t. Brainerd, Minnesota, USA 12/5 1897. Källa: Hfl. s. 379

 

54J—6— EMMA MATHILDA LEK, * 20/9 1890 i Ede, Delsbo, d. t. skollärare Erik Persson Lek, Ede , Delsbo. Utvandrad t. New York, USA 7/5 1910. Källa: Hfl. s. 387. Återkom och gifte sig den 4/8 1911 med Anders Fridlund i Vikarbyn, Dalarna. Död 30/10 1968

 

54J —10— Fosterson/Bageriarbetare BROR GUSTAF ADOLF LINDBLOM, * 23/12 1910 i Myra nr 1, Alfta, s. t. maskinist Per Gustaf Lindblom, Myra nr 1, Alfta. Utvandrad t. Nordamerika 22/3 1929. Källa: Hfl. s. 453 (OBS! Finns ej med i EMIBAS)

 

15 O —1— FRITIOF EINAR LINDQVIST, * 19/4 1893 i Hillen, Forsa (enl. EMIBAS är födelseorten Delsbo, vilket är fel), s. t. stationskarlsförman Fritiof Lindqvist, Hillen, Forsa. Utvandrad t. Nordamerika 9/9 1911. Källa: Hfl. s. 390

 

24P—27— Dräng MICKEL MICKELSSON, * 1/9 1881 i Hagen, Delsbo, s. t. skomakare Mickel Mickelsson, Hagen, Delsbo. Utvandrad t. Boston, Massachusetts, USA 5/8 1905. Källa: Hfl. s. 365

 

Dräng ANDERS NILSSON GILLGREN, * 25/4 1862 i Granbäck, Gillberga, Värmlands län, s. t. Nils Nilsson, Granbäck, Gillberga, Värmlands län. Utvandrad t. Förenta staterna, Nordamerika 24/4 1885. Källa: Hfl. s. 342

 

23O—1—NILS »HELLSÉN» NILSSON * 11/10 1840 i Klångsta, Forsa (enl. EMIBAS är han född i Delsbo, vilket är fel), s. t. bonden Nils Nilsson, Klångsta, Forsa. Snick. Bos. i Sjömyra, Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika 1869. Källa: Hfl. s. 250. † 20/1 1908

 

19S —35— JONAS ALFRED NORELL, * 17/4 1884 i Ava nr 3, Delsbo, s. t. bonden Anders Norell, Ava nr 3, Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika 17/9 (enl. EMIBAS 13/9) 1902. Källa: Hfl. s. 368

 

Piga ANNA OLSDOTTER, * 24/4 1881 i Hamre, Forsa, d. t. husman Olof Jonsson, Hamre, Forsa. Utvandrad t. Grantsburg, Wisconsin, USA 24/4 1903. Källa: Hfl. s. 394

 

43J —7— Piga KRISTINA STRAND, * 5/3 1899 i Edsäng, Delsbo, d. t. soldat nr 52 Per Persson Strand, Edsäng, Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika 16/3 1920. Källa: Hfl. s. 348

 

18N —74— CARL HUGO RUDOLPHI, * 6/9 1906 i Ede, Delsbo, s. t. fotografen Carl Rudolphi, Ede, Delsbo. Utvandrad t. Canada 18/3 1927. Källa: Hfl. s. 470

 

Dräng CARL ANSELM SCHWARTZ, * 20/5 1858 i Furudahls Herrgård, Ore, Kopparbergs län, s. t. trädgårdsmästare Johan Magnus Narström, Furudahls Herrgård, Ore, Kopparbergs län. Utvandrad t. Philadelphia, Pennsylvania, USA 14/5 1887. Källa: Hfl. s. 369

 

32J —10— LARS ERSSON SVÄRD, * 11/11 1842 i Nordsjö, Järvsö, s. t. soldat Erik Forsgren i Nordsjö, Järvsö sn, Gävleb. G. 13/11 1866. Sold. nr 20 vid Häls. reg. Bos. i Ede, Delsbo. Rymt t. Nordamerika 1880. Källa: Hfl. s. 363

 

Piga IDA CHARLOTTA SÖDERLUND, * 30/4 1854 i Söderhamn. (OBS! I EMIBAS och husförhörslängder står födelseort Bollnäs, vilket är fel), d. t. pigan Karin Söderlund, Söderhamn. Utvandrad t. Nordamerika 9/10 1885. Källa: Hfl. s. 357

 

39S —1— Sadelmakare GUSTAF ERIK SÖDERVALL, * 17/2 1862 i Åkre, Enånger, Gävleborgs län, s. t. sadelmakare Carl Gustaf Södervall, Åkre, Enånger, Gävleborgs län. Utvandrad t. Nordamerika 19/10 1892. Källa: Hfl. s. 371. † 29/11 1938
Han reste till Amerika för att gifta sig med sin stora kärlek, men återvände till Sverige ensam och olycklig. I augusti 1894 skrevs han in på Furunäsets sjukhus med diagnosen paranoia, orsaken var olycklig kärlek. Efter 40 år den 26 juni 1937 blev han utskriven.

 

Handlande EDVARD OSKAR TIDEMAN, * 26/4 1862 i Ede s 2, Delsbo, s. t. gästgivare Tideman, Ede s 2, Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika 8/9 1884. Källa: Hfl. s. 342

 

IRIS KONKORDIA WALLIN, * 20/10 1905 i Lund, Forsa, d. t. sömmerskan Anna Eugenia Wallin, Lund, Forsa. Utvandrad t. S:t Paul, Minnesota, USA 18/11 1913. Källa: Hfl. s. 401

 

5P —21— ERIK WALLNER, * 11/9 1872 i Ede, Delsbo, s. t. snickare Erik Ersson Wallner, Ede, Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika 7/9 1892. Källa: Hfl. s. 365 * Läs om Erik Wallner längst ned på sidan

 

EDE NR 2

35M —4— Dräng KARL OSKAR PERSSON, * 29/4 1891 i Attmar, Västernorrland, s. t. arbetare Per Olofsson (ant. i Attmar (Y) C:7 (1887-1895) sid 63 ”Hemvist Delsbo och Sörväna”). (ant. i Delsbo (X) AIIa:5 (1911-1917) sid 358 Norge ”Vistas i Norge”). Källa: Hfl. s. 358

 

EDE NR 2

10R —22— MABEL MARIA VESTERLUND f. ERIKSSON, * 29/12 1889 i USA (ej bekräftat). Infl. fr. Engelbrekt, Sth. stad, 1912. G. 26/6 1912 m. gästgivare Karl August Vesterlund, Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika 2/4 1920 (ant. i Delsbo (X) AIIa:8 (1918-1923) sid 348 ”Återlämnat betyg 23/9 1920”)

 

EDE NR 6

31N —18— OLOF EDVIN BODIN * 24/1 1896 i Källbergsbo nr 3, Delsbo, s. t. bonden Johannes Nilsson Bodin, Källbergsbo nr 3, Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika 15/8 1922. Källa: Hfl. s. 354

 

 

 

EDSÄNG

 

43J —7— Skräddare JOHAN PERSSON STRAND, * 3/2 1884 i Edsäng, Delsbo, s. t. soldat nr 52 Per Persson Strand, Edsäng, Delsbo. Utvandrad t. Camstock, Minnesota, USA 14/4 1903. Källa: Hfl. s. 571

 

 

FJÄRDSÄTTER

 

21H—10— Bonde PER JONSSON, * 15/2 1865 (enligt EMIBAS 15/12) i Ytterhavra, Bjuråker, son till bonden Jonas Persson i Ytterhavra, Bjuråker. Utvandrad 23/5 1910 från Fjerdsätter, Delsbo, Gävleborgs län (Hälsingland) till Winnipeg, Manitoba, Canada. Källa: Hfl. s. 720

(enl. EMIBAS, Bjuråkers släktbok samt Sveriges dödbok så är han född den 15/12 1865, där återfinns han ej. Återfinns den 15/2 1865 i Bjuråkers födelsebok Bjuråker C:5 1841-1871 AID: v134473.b296.s291)

(Notering i husförhörslängd Delsbo AIIA:10 1918-1923 AID: v187688.b2430.s987 ”Vistas i Amerika från 22/5 1910-28/10 1916. Förklarad myndig av Delsbos Tingslags H:rätt 19/11 1918” När han återkom är ej styrkt.)

 

Jordbruksarbetare JONAS RASK, * 20/2 enl. födelsebok (enl. EMIBAS 20/3) 1899 i Fjärdsätter, Delsbo, s. t. avsk. sold. Per Rask, Fjärdsätter, Delsbo. Utvandrad t. New York, USA 13/7 1923. Källa: Hfl. s. 728

 

Skogsarbetare LARS RASK, * 27/8 1892 i Fjärdsätter, Delsbo, s. t. avsk. sold. Per Rask, Fjärdsätter, Delsbo. Utvandrad t. Quebec, Canada 27/5 1921. Källa: Hfl. s. 728

 

 

 

 

FREDRIKSFORS

 

34B —3— Jungfru ULRIKA EUFROSYNE BRINK, * 23/12 1868 i Avholm, Bjuråker, d. t. soldaten av Delsbo kompani nr 124 Fredrik Wilhelm Brink, Avholm, Bjuråker. Utvandrad t. Nordamerika 5/8 1890. Källa: Hfl. s. 26.

 

50K —2— Järnarbetare ERIK ANDREAS BYQVIST, * 13/2 1892 (enl. EMIBAS 3/2) i Runsvik, Tuna, Västernorrlands län, s. t. Anders Byqvist i Klubbo. G. 10/6 1916. Järnarb. Bos. i Fredriksfors, Delsbo. Utvandrad t. Canada 10/6 1919 från Ås, Gnarp. Återkom till Fredriksfors 9/4 1924. Utvandrad t. Canada 28/11 1924. Källa: Hfl. s. 44
(X10) ANNA (MARIA) TUNBERG BYQVIST, * 20/3 1894 i Gnarp, Gävleb. Utvandrad t. Canada 28/11 1924. Källa: Hfl. s. 44
ERIK HENRY BYQVIST, * 14/9 1917 i Runsvik, Tuna, Västernorrlands län.
Utvandrad t. Canada 10/6 1919 från Ås, Gnarp. Återkom till Fredriksfors
9/4 1924. Utvandrad t. Canada 28/11 1924. Källa: Hfl. s. 44
SIGRID ELSA GÖTILDA BYQVIST, * 16/1 1920 i Canada (ej bekräftat).
Kom till Fredriksfors 9/4 1924. Utvandrad t. Canada 28/11 1924. Källa:
Hfl. s. 44
GUSTAF CHARLEY BYQVIST, * 29/12 1922 i Canada (ej bekräftat).
Kom till Fredriksfors 9/4 1924. Utvandrad t. Canada 28/11 1924. Källa:
Hfl. s. 44

 

50K —1— Järnarbetare AXEL EDVARD BYQVIST, * 12/4 1898 i Runsvik, Tuna, Västernorrlands län, s. t. bonden Anders Byqvist i Klubbo. Utvandrad t. Canada 28/11 1924. Källa: Hfl. s. 43

 

Chaufför KARL ERIK GUSTAF ELLSTRÖM, * 9/4 1895 i Söderhamn, Gävleborgs län, s. t. handlare Anders Gustaf Ellström, Söderhamn. Utvandrad t. New York, USA 13/7 1923. Källa: Hfl. s. 40

 

24P —32— MICKEL HANSSON, * 5/4 1880 i Myra, Delsbo, s. t. bonden Hans Mickelsson i Nybo 2, Delsbo. G. 9/3 1902. Arb. Bos. i Fredriksfors, Delsbo. (I Delsbo släktbok står det att Mickel emigrerat 1901. Står inget om det i husförhörslängd, ej heller i utflyttningslängd, finns ej med i EMIBAS) Källa: Hfl. s. 46
32R —1— SARA HEDLUND, * 27/11 1879 i Bjart nr 1, Ljusdal, d. t. bonden Erik Olsson Hedlund i Klubbo s 3, Delsbo. Utvandrad t. Winnipeg, Manitoba, Canada 8/8 1902. Källa: Hfl. s. 46
ERIK GUNNAR * 13/3 1900 i Klubbo, Delsbo. Utvandrad t. Winnipeg,
Manitoba, Canada 8/8 1902. Källa: Hfl. s. 46

 

Järnarbetare BROR NILS OLOF GÖTHE, * 21/6 1902 i Norrsundet, Hamrånge (enl. Husby (W) C:20 (1895-1905) sid 143), s. t. stationskarlen Anders Johan Nilsson Göthe, Norrsundet, Hamrånge. Utvandrad t. Canada 31/8 1926. Källa: Hfl. s. 49

 

(X25)19P —29— Skomakare ANDERS HEDLUND, * 19/8 1867 i Bursjö, Järvsö, Gävleb, s. t. kasserade soldat Lars Hedlund, Bursjö, Järvsö, Gävleb.
G. 19/5 1898. Skomak. Bos. i Fredriksfors, Delsbo. Utvandrad t. Estevan, Saskatchewan, Canada 3/5 1904. Källa: Hfl. s. 45
19P —21— MARGTA NILSDOTTER (enl. EMIBAS Maria), * 5/4 1875 i Lillbo, Delsbo, d. t. bonden N. Olsson i Tomta ss 1, Delsbo. Utvandrad t. Estevan, Saskatchewan, Canada 3/5 1904. Källa: Hfl. s. 45.
OLOF HEDLUND ANDERSSON (enl. EMIBAS Per Olof) * 28/10 1895
Hagen s4, Delsbo. Utvandrad t. Estevan, Saskatchewan, Canada 3/5
1904. Källa: Hfl. s. 45.
NILS ALBERT HEDLUND ANDERSSON * 6/12 1902 i Fredriksfors, Delsbo.
Utvandrad t. Estevan, Saskatchewan, Canada 3/5 1904. Källa: Hfl. s. 45

 

Jordbruksarbetare GOTTFRID REINHOLD JÖNSSON, * 27/2 1895 i Ramsjö, Naggen, Gävleborgs län, s. t. arbetare Jöns Jonsson, Ramsjö, Naggen, Gävleborgs län,. Utvandrad t. Vancouver, British Columbia, Canada 27/9 1924. Källa: Hfl. s. 54.

 

37P —16— FREDRIK LARSSON * 13/4 1895 Svedja, Delsbo, s. t. Lars Olsson i Svedja, Delsbo. Utvandrad t. Vancouver, British Columbia, Canada 27/9 1924. Källa: Hfl. s. 6237P —16— KRISTINA LARSSON * 17/1 1898 Svedja, Delsbo, d. t. Lars Olsson i Svedja, Delsbo. Utvandrad t. Vancouver, British Columbia, Canada 27/9 1924. Källa: Hfl. s. 58

 

54J —10— Piga ANNA MARIA LINDBLOM ANDERSSON, * 27/6 1904 i Ede, Delsbo, d. t. skollärardotter Anna Brita Lek, Ede, Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika 6/10 1920. Källa: Hfl. s. 42

 

2P —21— Målare ANDERS OLSSON, * 30/11 1897 i Ava nr 2, Delsbo, s. t. bonden Olof Jonsson, Ava nr 2, Delsbo. Utvandrad t. Kanada 1/5 1928. Källa: Hfl. s. 66.

 

 

 

FREDRIKSBERG

 

Fabriksarbetarson JOHAN GUSTAF JOHANSSON NORSTRÖM, * 20/11 1853 i Ore, Kopparbergs län, s. t. trädgårdsmästare J. M. Norström på Furudals herrgård, Ore, Kopparbergs län. Utvandrad t. Nordamerika 28/4 1882. Källa: Hfl. s. 26.

 

 

 

GLOMBO

 

32J —12— PEHR PEHRSSON MOBERG, * 11/3 1854 i Glombo, Delsbo, s. t. sold. P. Printz i Glombo. G. 20/4 1877. Sold. nr 9 vid Häls. reg. Bonde i Hallsta ss 1, sen. i Glombo 1, Delsbo. Utvandrad t. Macon, Nordamerika 7/4 1906. Källa: Hfl. s. 259
12L —15— BRITA OLSDOTTER, * 20/1 1850 i Hammarsvall, Delsbo, d. t. sold. O. Linde i Hammarsvall, Delsbo. Utvandrad t. Macon, Nordamerika 7/4 1906. Källa: Hfl. s. 259
OLOF MOBERG * 22/5 1880 i Hallsta, Delsbo. Utvandrad t. Estevan,
Saskatchewan, Canada 12/5 1909. Källa: Hfl. s. 258
KRISTINA MOBERG * 14/2 1888 i Hallsta, Delsbo. Utvandrad t. Macon,
Nordamerika 7/4 1906. Källa: Hfl. s. 259
PEHR GUSTAF MOBERG * 12/7 1889 i Hallsta, Delsbo. Utvandrad t.
Macon, Nordamerika 7/4 1906. Källa: Hfl. s. 259

 

54P —12— Bagare JOHAN EDVARD ROSENKVIST, * 1/5 1887 i Bjusnäs, Delsbo, s. t. arbetare/skomakare Jonas Johansson Rosenqvist i Bjusnäs, Delsbo. G. 24/7 1910. Bagare. Bos. i Glombo, Delsbo. Utvandrad t. Canada 17/4 1914. Källa: Hfl. s. 264
(X8) KRISTINA (dopnamn Stina) ÖHMAN SUNDIN, * 10/12 1886 i Rödmyra, Forsa, Gävleb., d. t. kolarmåg Jonas Sundin, Rödmyra, Forsa. Utvandrad t. Amerika 19/5 1916. Källa: Hfl. s. 264

 

 

 

 

GÅSBACKA

 

44P —22— ANDERS PETTER ANDERSSON, * 4/4 1884 i Gåsbacka, Delsbo, s. t. arbetare Johan August Andersson, Gåsbacka, Delsbo. Utvandrade 5/11 1910 t. Samoo, British Columbia, USA. Källa: Hfl. s. 30

44P —22— BROR EMIL ANDERSSON, * 22/6 1889 i Gåsbacka, Delsbo, s. t. arbetare Johan August Andersson, Gåsbacka, Delsbo. Utvandrad 6/11 1906 t. Chicago, Illinois, USA. Källa: Hfl. s. 30

 

2L —9— Husman JONAS JONSSON, * 24/9 1840 i Hagen, Delsbo, s. t. f.d. fästningsfången/husman J. Persson Hultenberg i Gåsbacka, Delsbo. G. 20/4 1866. Husman i Gåsbacka. Utvandrad t. Nordamerika 1868. Källa: Hfl. s. 21
22P —71— Hustru BRITA ERSDOTTER, * 3/9 1836 i Stömne, Delsbo, d. t. husman Erik Eriksson i Näset, Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika 1869. Källa: Hfl. s. 21

 

18N —45— Bonde JONAS JONSSON, * 12/9 1878 i Hagen, Delsbo, s. t. bonden J. Jonsson i Gåsbacka 4. G. 6/5 1900. Bos. i Gåsbacka 4, Delsbo. Utvandrad t. Winnipeg, Manitoba, Canada 18/6 1903. Källa: Hfl. s. 28
(X27) Hustru ANNA KAROLINA JONSSON HED, * 12/12 1877 i Bjart, Ljusdal, d. t. pigan Anna Olofsdotter, Bjart, Ljusdal. Infl. 1899. Utvandrad t. Winnipeg, Manitoba, Canada 18/6 1903. Källa: Hfl. s. 28.
MARTA CAROLINA JONSSON * 2/1 1901 i Gåsbacka, Delsbo. Utvandrad t.
Winnipeg, Manitoba, Canada 18/6 1903. Källa: Hfl. s. 28

 

49N —12— Piga JOHANNA MATILDA SKÖLD, * 24/6 1881 i Duvnäs, Delsbo, d. t. soldatdotter Anna Sköld, Duvnäs, Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika 17/8 1897. Källa: Hfl. s. 25

 

 

 

HAGEN

 

Murare JONAS PAULSSON ROOS, * 26/6 1882 i Hagen, Delsbo, s. t. arbetare Paul Jonsson Ros, Hagen, Delsbo. Rymt t. Nordamerika ?/8 1910. Källa: Hfl. s. 873
Hustru ANNA KATRINA PAULSSON ROOS PERSDOTTER, tv. * 28/3 1884 i Näsbyn, Delsbo, d. t. husmansdotter Kerstin Olsdotter Lindgren, Näsbyn, Delsbo. Utvandrad t. Chicago, Illinois, USA 23/5 1912. Källa: Hfl. s. 873
PER ERNST PAULSSON ROOS JONASSON, * 2/3 1909 i Delsbo. Utvandrad
t. Chicago, Illinois, USA 23/5 1912. Källa: Hfl. s. 873

 

 

HALLSTA

 

53J —9— Arbetare PER ERIK JOHANSSON, * 25/11 1895 i Hallsta, Delsbo, s. t. Per Johan Eriksson, Hallsta, Delsbo. Utvandrad t. Midale, Saskatchewan, Canada 29/4 1913. Källa: Hfl. s. 242

 

39R —2— PER JOHAN SUND, * 19/8 1887 i Niarne, Nianfors, Hudiksvalls kommun, s. t. torpare Per Erik Sund, Niarne, Nianfors, Hudiksvalls kommun
G. 19/10 1913. Bonde i Hallsta 3, Delsbo. Utvandrad t. USA (ej bekräftat, finns ej med i EMIBAS, ej heller antecknat i Delsbo (X) AIIa:7 (1918-1923) sid 231). Källa: Hfl. s. 231
(X31) BRITA KAJSA ERIKSSON SUND, * 4/3 1889 i Mörtsjö, Njutånger, Gävleb, d. t. bonde Olof Ersson, Mörtsjö, Njutånger, Gävleb. Utvandrad t. Detroit, Michigan, USA 7/7 1923. Källa: Hfl. s. 231
RAGNHILD MARGRETA PERSSON SUND, * 2/3 1914 i Hallsta, Delsbo.
Utvandrad t. Detroit, Michigan, USA 7/7 1923. Källa: Hfl. s. 231
STEFAN PERSSON SUND, * 11/12 1915 i Hallsta, Delsbo. Utvandrad t.
Detroit, Michigan, USA 7/7 1923. Källa: Hfl. s. 231
ERIK ARNE PERSSON SUND * 9/10 (enl. EMIBAS 10/9, vilket är fel) 1918 i
Hallsta, Delsbo. Utvandrad t. Detroit, Michigan, USA 7/7 1923. Källa: Hfl.
s. 231
PER JOHAN PERSSON SUND, * 25/1 1921 i Hallsta, Delsbo. Utvandrad t.
Detroit, Michigan, USA 7/7 1923. Källa: Hfl. s. 231

 

 

 

HAMMARSVALL

 

14M —38— Hustru KATRINA ERIKSSON BORG, * 16/8 1893 i Hammarsvall, Delsbo, d. t. soldat Anders Gustaf Borg, Hammarsvall, Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika 24/7 1925. Källa: Hfl. s. 531 (Gift 29/6 1925 med Jordbruksarbetare PER ERSSON, * 22/1 1890 som står skriven under Långede nr. 2 där han utvandrade från.)

 

28K —1— ALBERT TEODOR GRAN, * 14/8 1891 i Storån, Delsbo. Utfl. 1914

 

14M —34— Hemmansägarinna BRITA ISAKSSON JONSDOTTER, * 11/8 1883 i Hammarsvall, Delsbo, d. t. bonden Jon Isaksson, Hammarsvall, Delsbo. Utvandrad t. Winnipeg, Manitoba, Canada 6/8 1926. Källa: Hfl. s. 521
JOHN ISIDOR RYLANDER, * 29/1 1910 i Hammarsvall, Delsbo. Utvandrad
t. Winnipeg, Manitoba, Canada 6/8 1926. Källa: Hfl. s. 521

 

7K—12— Skomakareson Olof Jonsson-Hammer, * 22/12 1883 i Hammarsvall, Delsbo, s. t. skomakare J. Jonsson, Hammarsvall, Delsbo.
G. 19/4 1924. Brädg.-arb. Bos. i Norrväna, sen. jordbr.-arb. i Fredriksfors, Delsbo. Utvandrad t. Willmar, Minnesota, USA 5/9 1902. Källa: Hfl. s. 440

 

Banvaktareson CARL ERIK LINDAHL, * 15/6 1882 i Bräcke, Jämtlands län, s. t. Nils Magnus Lindahl. Utvandrad t. Galva, Illinois, USA 22/10 1901. Källa: Hfl. s. 441

 

19P—21— Dräng PER NILSSON, * 18/12 1871 i Sjömyra, Delsbo, s. t. husman Nils Olsson, Sjömyra, Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika 17/8 1892. Källa: Hfl. s. 413

 

8S —1— JOHANNA MARIA ROSELL (enl. EMIBAS ROSÉN), * 1/4 1893 i Hammarsvall, Delsbo, d. t. plåtslagare Per Magnus Rosell. Utvandrad t. Erskine, Minnesota, USA 22/10 1910. Källa: Hfl. s. 441

 

25 O —1— ANDERS OSKAR HENNING STRÖMSTEDT, * 23/11 1887 i Sjöbo, Ljusdal, s. t. bonden Erik Alfred Strömstedt, Sjöbo, Ljusdal. Utvandrad t. Nordamerika, ej något årtal angivet. Källa: Hfl. s 431

 

21 O —1— SVEN SÖDERBERG, * 2/7 1875 i Sunnanå, Lillhärdal, Jämtlands län, s. t. bondeson Olof Svensson, Sunnanå, Lillhärdal, Jämtlands län. Utvandrad t. Minot, North Dakota, USA 11/4 1903. Källa: Hfl. s. 437

 

21 O —1— OLOF SÖDERBERG, * 26/8 1885 i Hammarsvall, Delsbo, s. t. bonde Olof Svensson, Hammarsvall, Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika 21/3 1905. Källa: Hfl. s. 437

 

HAMMARSVALL NR 1

46N —13— Jordbruksarbetare OLOF JONSSON RING, * 14/7 1860 i Delsbo, s. t. soldat nr 145 Jonas Ring, Delsbo. Utvandrad t. Norge 9/6 1914. Källa: Hfl. s. 431

 

 

 

HÅKNORRBO

 

28J —5— Arbetarson JOHAN ALM, * 27/2 1885 i Håknorrbo, Delsbo, s. t. arbetare Per Jonsson, Håknorrbo, Delsbo. Emigr. t. Nordamerika 26/9 1903. Källa: Hfl. s. 314

 

 

ISBO

 

Bonde NILS IVAR OLOF IVERSEN, * 11/12 1881 i Häckfallet, Östmark, Värmlands län, s. t. Olaus Iversen i Häckfallet, Östmark, Värmlands län. Infl. till Delsbo 30/9 1894. Utvandrad t. Cokato, Minnesota, USA 6/11 1900. Källa: Hfl. s. 591

 

24K —9— Torparson ERIK JONSSON,  * 16/10 1870 i Stömne, Delsbo, s. t. husman Jon Ersson i Stömne, Delsbo. Utvandrad t. Winnipeg, Manitoba, Canada 7/9 1892. Källa: Hfl. s. 51

 

 

 

JOBSMYRA

 

1P —9— JONAS PEHRSSON-BLOMBERG, * 19/6 1847 i Näsbyn, Delsbo, s. t. skrädd. P. Zachrisson i Näsbyn, Delsbo. G. 28/6 1872. Skrädd. Bos. i Ovanåker, Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika 24/1 1888. Källa: Hfl. s. 53

 

 

 

JÄRNVALLEN

 

46S —6— ERIK OLSSON STEN, * 10/7 1861 i Sörväna (Järnvallen), Delsbo, s. t. husman Olof Jonsson i Sörväna (Järnvallen), Delsbo. G. 22/6 1890. Arb. Bos. i Järnvallen. Utvandrad t. Galesburg, Illinois, USA 16/6 1893. (ant. i Delsbo (X) AI:18a (1893-1899) sid 460 ”Makarna ense om mannens resa”) Källa: Hfl. s. 460. Sen skogvakt., bos. i Sala 1 o. Glombo 112, Delsbo. † 7/9 1947.

 

 

 

KILA

 

Änkling PER IMBERG, * 26/1 1819 i Fönebo, Norrbo, s. t. kolaren Per Imberg, Fönebo, Norrbo. Utvandrad t. Nordamerika 3/5 1880. Källa: Hfl. s. 29

 

 

 

KLUBBO

 

50K —1— Tråddrageriarbetare JOHN (enl. EMIBAS JOHAN) ANSQARIUS BYQVIST, * 16/8 1899 i Runsvik, Tuna, Västernorrlands län, s. t. bonde Anders Byqvist, Runsvik, Tuna, Västernorrlands län. Utvandrad t. Canada 4/7 1924. Källa: Hfl. s. 84

 

(T34) 32L —8— Bonde Wilhelm Alfred Carlsson, * 11/9 1863 i Anderstorp, Lerbäck, Öebro län, s. t. Carl Fredrik Andersson, Anderstorp, Lerbäck, Örebro län. Infl. 1888. G. 2/4 1888. Måg o. bonde i Klubbo s 3, Delsbo. Utvandrad t. New York, USA 19/4 1893. Återkom 31/3 1894. Källa: Hfl. s. 49. † 24/2 1923.

 

60K —1— Bondson CARL PETTER ERIKSSON * 22/9 1872 i Fredriksfors, Delsbo, s. t. eldaren Erik Andersson, Fredriksfors, Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika 22/4 1893. Återkom och utvandrade igen t. Nordamerika 28/10 1905. Källa: Hfl. s. 47 och 52

 

(X27)32R —1— ERIK OLSSON HEDLUND, * 29/8 1845 i Hedsta, Ljusdal, Gävleb, s. t. bonde Olof Ersson, Hedsta, Ljusdal. G. 17/11 1873. Infl. 1898. Bonde i Klubbo s 3, Delsbo. Utvandrad t. Minnesota, USA 29/4 1904. Källa: Hfl. s. 51. † 25/3 1924.
(X27) KERSTIN OLSDOTTER, * 23/12 1849 i Bjart, Ljusdal, d. t. bonden Olof Larsson, Bjart, Ljusdal.  Utvandrad t. Minnesota, USA 29/4 1904. Källa: Hfl. s. 51. † 5/10 1929
KRISTINA HEDLUND * 21/1 1885 (enl. EMIBAS 25/1, vilket är fel) i Bjart,
Ljusdal. Utvandrad t. Minnesota, USA 29/4 1904. Källa: Hfl. s. 51.
ANNA HEDLUND, tv. * 18/10 1886 i Bjart, Ljusdal. Utvandrad t.
Minnesota, USA 29/4 1904. Källa: Hfl. s. 51.

 

59N —1— Skinnberedardotter KRISTINA JONASDOTTER, * 29/7 1870 (enl. EMIBAS 22/7) i Klubbo, Delsbo, d. t. skinnberedaren Jonas Pehrsson fr. Malung. Utvandrad t. New York, USA 11/8 1892. Källa: Hfl. s. 473

 

Arbetare ERIK JONSSON, * 27/8 1835 i Kymstad, Gräsmark, Värmlands län, s. t. Jon Elofsson, Kymstad, Gräsmark, Värmlands län. Utvandrad t. Nordamerika 30/5 1893. Källa: Hfl. s. 51

 

Dräng CARL PETTER NORDGREN, * 9/2 (enl. EMIBAS 4/2, vilket är fel) 1816 i Hudiksvall, s. t. mjölnaren Anders Nordgren, Hudiksvall. Utvandrad t. Nordamerika 1850. Källa: Hfl. s. 37

 

27K —2— JOHAN NORDGREN, * 10/8 (enl. EMIBAS 18/8) 1810 i Ede, Delsbo, s. t. mjöln. Anders Norgren i Ede, Delsbo. Mjöln. Bos. i Klubbo, Delsbo. Rymde t. Nordamerika 20/8 1850. Källa: Hfl. s. 37

 

50T —2— Piga IDA MARIA SÖDERBERG * 1/8 1890 (födelseort ej bekräftad, Olika födelseorter i några källor), d. t. sågare Axel Söderberg, Klubbo, Delsbo. Utvandrad t. Newcastle, New Brunswick, Canada. Källa: Hfl. s. 52

 

 

KNAGGÄLVE

 

19J —23— JONAS JONSSON, * 14/5 1865 i Sunnansjö 2, Delsbo, s. t. pigan Anna Jonsdotter, Sunnansjö 2, Delsbo. G. 10/6 1889. Bonde i Knaggälve 2, Delsbo. Utvandrad t. Maiden Rock, USA 19/3 1890. Källa: Hfl. s. 143
7N —8— ANNA PEHRSDOTTER, * 25/5 1869 i Åkre, Delsbo, d. t. bonden P. Pehrsson i Åkre 2, Delsbo. Utvandrad t. Maiden Rock, USA 19/3 1890. Källa: Hfl. s. 143
       ANNA JONSDOTTER * 19/9 1887 i Åkre, Delsbo. Utvandrad t. Maiden
Rock, USA 19/3 1890. Källa: Hfl. s. 143

 

 

KNUTSLUNDA

 

22C —4— Piga MAJA STINA (MARIA CHRISTINA) BERGSTRÖM, *17/7 1850 i Friggesund, Bjuråker, d. t. arbetaren Jonas Bergström, Friggesund, Bjuråker. Utfl. t. Delsbo 1866. Utvandrad t. Nordamerika 1869. Källa: Hfl. s. 256

 

Handlande JOHAN GUSTAF BJÖRKLUND, * 25/1 1846 i Gävle Heliga Trefaldighet, s. t. Erik Gustaf Björklund, Gävle Heliga Trefaldighet. Utvandrad t. Finland 1/8 1888. Källa: Hfl. s. 416
Hustru JOHANNA EKSTRÖM, *9/11 1843 i Fullsta, By, Kopparbergs län, d. t. soldat Anders Ekström, Fullsta, By, Kopparbergs län. Utvandrad t. Finland 1/8 1888. Källa: Hfl. s. 416
ANNA ELVIDA JONSDOTTER BJÖRKLUND, * 2/5 1872 i Falu Kristine,
Kopparbergs län. Utvandrad t. Finland 1/8 1888. Källa: Hfl. s. 416
HILDUR CECILIA JONSDOTTER BJÖRKLUND, * 11/12 1873 i Falu Kristine,
Kopparbergs län. Utvandrad t. Finland 1/8 1888. Källa: Hfl. s. 416
GUSTAF HELMER JONSSON BJÖRKLUND, * 31/1 1878 Falu Kristine.
Utvandrad t. Finland 1/8 1888. Källa: Hfl. s. 416
ANNA WALBORG JONSDOTTER BJÖRKLUND, * 2/5 1880 i Falu Kristine,
Kopparbergs län. Utvandrad t. Finland 1/8 1888. Källa: Hfl. s. 416

 

Piga JOHANNA JONSDOTTER, * 19/9 1858 i Kettersrud, Gunnarskog, Värmlands län, d. t. torpare Jan Nilsson i Kettersrud, Gunnarskog, Värmlands län. Utvandrad t. Nordamerika 10/6 1881. Källa: Hfl. s. 306

 

3P —15— HANS OLOF OLSSON * 5/4 1893 i Nyåker nr 2, Delsbo, s. t. bonden Olof Andersson, Nyåker nr 2, Delsbo. Utvandrad t. Kanada 14/5 1928. (finns ej med i EMIBAS) Källa: Hfl. s. 1094
3P —15— PER OLOF OLSSON, * 22/8 1897 i Nyåker nr 2, Delsbo, s. t. bonden Olof Andersson, Nyåker nr 2, Delsbo. Utvandrad t. Winnipeg, Manitoba, Canada 15/6 1926. Källa: Hfl. s. 1094

 

13Å —23— Skräddargesäll JONAS PEHRSSON HOLM, *10/6 1867 i Norrbobyn, Norrbo. Infl. fr. Norrbo 26/11 1888. Utvandrad t. New York, USA 17/3 1890 (enl. EMIBAS 1898, vilket är fel). Källa: Hfl. s. 413

 

Piga KLARA SUNDQVIST, * 3/5 1857 i Mörtsjön, Hassela, d. t. husman Carl Gustaf Sundqvist, Mörtsjön, Hassela. Utvandrad t. Plattsmouth, Kansas, USA 12/7 1890. Källa: Hfl. s. 407

 

 

KRUSÄNGA

 

Arbetare CARL EDVARD BERGLUND KARLSSON, * 26/5 1887 i Medvik, Forsa, s. t. pigan Klara Berglund, Medvik, Forsa. Utvandrad t. Nordamerika 6/6 1907. Källa: Hfl. s. 70

 

Rättare AXEL ROBERT FRITIOF, * 3/6 1850 i Sörby, Landeryd, Östergötlands län, s. t. sergeanten Jonas Fr. Landin, Sörby, Landeryd, Östergötlands län. Utvandrad t. Nordamerika 26/6 1893. Källa: Hfl. s. 114

11T —21— KARL AXEL KARLSSON, * 30/12 1875 i Håkantorp, Levene socken, Vara kommun, s. t. bonden A. Karlsson i N. Sannäs 6. G. 4/6 1900. Infl. fr. Undersvik t. Norra Sannäs 17/12 1888. Gårdsäg. i Krusänga, Delsbo. Utvandrad t. Winnipeg, Manitoba, Canada 6/8 1902. Källa: Hfl. s. 72
36T —2— ANNA BRITA BERGMAN, * 24/9 1878 i Krusänga, Delsbo, d. t. sold. L. O. Bergman i Krusänga, Delsbo. Utvandrad t. Winnipeg, Manitoba, Canada 6/8 1902. Källa: Hfl. s. 72.
ANNA JOHANNA KARLSSON * 20/12 1899 i Krusänga, Delsbo. Utvandrad
t. Winnipeg, Manitoba, Canada 6/8 1902. Källa: Hfl. s. 72
HILDUR INGEBORG KARLSSON, * 24/5 1901 i Norra Sannäs 6. Utvandrad
t. Winnipeg, Manitoba, Canada 6/8 1902. Källa: Hfl. s. 72

 

 

 

 

KÄLLBERG

 

10K —28— PER PERSSON, * 28/12 1901 i Oppsjö s 3, Delsbo, s. t. bonden Per Persson, Oppsjö s 3, Delsbo. Utvandrad t. Winnipeg, Manitoba, Canada 12/6 1927. Källa: Hfl. s. 162

 

 

 

KÄLLBERGSBO

 

44P —26— Bondson ERIK ERSSON BODIN, * 6/7 1874 i Långbo, Delsbo, s. t torparen Per Olsson, Långbo, Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika 19/7 1903. Återkom och utvandrade igen fr. Ede t. Nordamerika 7/4 1923. Källa: Hfl. s. 481 och Hfl. s. 354.

 

57S —3— Skräddare NILS ROTH, * 14/9 1873 i Källbergsbo, Delsbo, s. t. husman Jon Jonsson, Källbergsbo, Delsbo. Utvandrad t. Boston, Massachusetts, USA 1/9 1893. Källa: Hfl. s. 454

 

 

KÄLLERÄNG

 

43S —4— ERIK ERIKSSON, * 20/3 1805 i Källeräng, Delsbo, s. t. husman E. Olofsson i Källeräng, Delsbo. G. 18/11 1830. Murare. Bos. i Källeräng. Utvandrad t. Bishop Hill, Illinois, USA 1847. Källa: Hfl. s. 92
35L —3— KERSTIN (enl. EMIBAS KJERSTIN) ANDERSDOTTER, * 7/12 1807 Håknorrbo, Delsbo, d. t. sold. Anders Stark i Håknorrbo, Delsbo. Utvandrad t. Bishop Hill, Illinois, USA 1847. Källa: Hfl. s. 92
KIERSTIN ANDERSDOTTER* 5/8 1832 i Källeräng, Delsbo. Utvandrad t.
Bishop Hill, Illinois, USA 1847. Källa: Hfl. s. 92
ERIK ERIKSSON, * 18/2 1835. Utvandrad t. Bishop Hill, Illinois, USA 1847
Källa: Hfl. s. 92

Dräng LARS ERSSON, * 4/9 1824 i Delsbo (ej bekräftat). Utvandrad t. Bishop Hill, Illinois, USA 1846. Källa: Hfl. s. 90

10T —2— Bonde NILS NILSSON, * 28/1 1802 i Överhogdal, Jämtlands län (ej bekräftat), s. t. torp. N. Pehrsson i Svedja. G. 1828. Bonde i Källeräng s 1, Delsbo. Utvandrad t. Bishop Hill, Illinois, USA  1847. Källa: Hfl. s. 89
7T —5— KARIN HANSDOTTER, * 3/12 1796 i Västanäng, Delsbo, d. t. korp. H. Stare i Källeräng, Delsbo. Utvandrad t. Bishop Hill, Illinois, USA  1847. Källa: Hfl. s. 89

 

5M —9— SIGRID HANSDOTTER, * 23/2 1811 i Sannäs, Delsbo, d. t. bonden H. Olsson i Sannäs 3, Delsbo. Rest t. N. Amerika 1846 (rymt), sen. återkommit. † 28/4 1881 (bröstinflammation).

 

10K —11— Piga KERSTIN (KJERSTIN) JONSDOTTER * 25/7 1819 i Källeräng, Delsbo, d. t. Jon Olsson, Källeräng, Delsbo. Utvandrad t. New York, USA 1847. Källa. Hfl. s. 89
10K —11— Bonddotter SIGRID JONSDOTTER * 9/6 1829 i Källeräng, Delsbo, d. t. Jon Olsson, Källeräng, Delsbo. Rymt t. Nordamerika 1847. Källa: Hfl. s. 94

 

7T —5— Änka MARGTA JONSDOTTER, * 28/9 1760 i Oppsjö, Delsbo, d. t. bonden J. Ersson i Oppsjö 6, Delsbo. Utvandrad. t. New York, USA 1846. Källa: Hfl. s. 89

 

13N—15— AXEL HELMER NILSSON, * 25/2 1903 i Skog nr 2, Delsbo, s. t. arrendator Nils Johan Nilsson, Skog nr 2, Delsbo. Utvandrad t. Winnipeg, Manitoba, Canada 26/7 1927. Källa: Hfl. s. 184

 

5M —7— OLOF OLOFSSON, * 13/2 1791 i Källeräng, Delsbo, s. t. bonden Olof Nilsson i Källeräng 2, Delsbo. Bonde i Källeräng 2. Utvandrad t. New York, USA 25/6 1846. (ant. i Delsbo (X) AI:13a (1843-1848) Bild 94 / sid 90: ” Känd jemte hela sitt hus som fanatisk anhängare af landstrykaren Erik Jansson) Källa: Hfl. s. 90
7P —5— MARGTA OLOFSDOTTER, * 9/12 1796 i Norrberg, Delsbo, d. t. bonden Olof Svensson i Norrberg s 3, Delsbo. Utvandrad t. New York, USA 25/6 1846. Källa: Hfl. s. 90
OLOF OLOFSSON, * 15/5 1823 i Källeräng, Delsbo. Utvandrad t. New
York, USA 25/6 1846. Källa: Hfl. s. 90
BRITA OLOFSDOTTER, * 25/2 1826 i Källeräng, Delsbo. Utvandrad t. New
York, USA 25/6 1846. Källa: Hfl. s. 90
KJERSTIN OLOFSDOTTER, * 6/11 (enl. EMIBAS 30/10, vilket är fel) 1829 i
Källeräng, Delsbo. Utvandrad t. New York, USA 25/6 1846. Källa: Hfl. s.
90.
MARGTA OLOFSDOTTER, * 11/7 1831 i Källeräng, Delsbo. Utvandrad t.
New York, USA 25/6 1846. Källa: Hfl. s. 90
SIGRID OLOFSDOTTER, * 4/12 1833 i Källeräng, Delsbo. Utvandrad t.
New York, USA 25/6 1846. Källa: Hfl. s. 90

 

4M —10— Husman JONAS/JON OLOFSSON, * 10/9 (enl. EMIBAS och Delsbo husförhörslängd (X) AI:13a (1843-1848) sid 93 står det 10/3, men i Delsbo födelsebok (X) C:3 (1791-1828) sid 313 står det 10/9) 1812 i Källeräng, Delsbo, s. t. bonden Olof Olofsson i Källeräng s 1. G. 1835. Utvandrad t. New York, USA 1846. Återkommit sen. samt bos. i Slättäng, Delsbo. † 1868. Källa: Hfl. s. 93

 

4M —7— PEHR OLOFSSON, * 15/9 (enl. EMIBAS 15/4, vilket är fel) 1807 i Källeräng, Delsbo, s. t. bonden Olof Olofsson, Källeräng, Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika 1846. Källa: Hfl. s. 92

 

Dräng HANS PÅLSSON, * 9/2 1828 i Loppet, Delsbo, s. t. bonden Pål Pålsson, Loppet, Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika 1846 (enl. EMIBAS 1847). Källa: Hfl. s. 89

 

 43S —2— LARS ERIKSSON, * 9/4 1824 i Källeräng, Delsbo, s. t. torpare Erik Boström enl. Delsbo (X) C:3 (1791-1828) Bild 209 / sid 411 och enligt släktbok är fadern Erik Olofsson, Källeräng, Delsbo. (enl. släktbok utvandrad t. N. Amerika 1847) (ej bekräftat, p.g.a att utflyttningslängder för detta årtal är förstörda i brand, i Delsbo (X) AI:13a (1843-1848) Bild 94 / sid 90) står det enbart att han flyttat till Amerika).

 

 

 

LANDSTRYKARELÄNGDEN

 

9J —22— Arbetare Johannes Pehrsson Stockberg, * 29/9 1841 i Sannäs, Delsbo, s. t. husman Per Johansson i Sannäs. G. 25/10 1866. Jordbr.-arb. i Lillsjön, Delsbo. Sen. bos. i Torsåker. Utvandrad t. Norge 18/7 1896. Källa: Hfl. s. 531 

 

 

 

LILLBO

 

19P —21— Bonde NILS OLSSON, * 28/12 1842 i Lennsjö, Bjuråker (enl. EMIBAS är han född i Delsbo, vilket är fel), s. t. kolare Olof Olsson, Lennsjö, Bjuråker. Utvandrad t. Nordamerika 31/8 1892. Källa: Hfl. s. 327

 

 

LILLSJÖN

 

8M —21— Bonde PER ERSSON FROM, * 10/8 1874 i Delsbo. Utvandrad t. Finland 15/3 1898. Återkom t. Lillsjön, Delsbo 18/11 1901. † 17/9 1906. (Ant. i Husförhörslängd 1900-1905 s. 108: ”Sammanvigdes den 4 nov. 1900 med Bondedottern Alma Kathrina Andersson från Starby nr. 4 av Eckerö förs. i Åbo och Björneborgs län i Finland. Vigseln skedde i Eckerö). Källa: Hfl. s. 103

8M
—22— Soldatdotter KARIN FROM, * 16/8 1877 i Södra Sannäs, Delsbo, d. t. soldaten Erik From, Södra Sannäs, Delsbo. Utvandrad t. Quebec, Canada 25/4 1902. Källa: Hfl. s. 103. † 1/2 1946.

 

 

LOKA

 

42N —28— Bonde OLOF OLSSON, * 24/6 1865 i Loka, Delsbo, son till Olof Olsson i Loka 4, Delsbo. Utvandrad till Deer Creek, Nordamerika 13/2 1893. Källa: Hfl. s. 682
(X4)26F —4— KARIN LARSDOTTER OLSSON, * 29/3 1866 i Lennsjö, Bjuråker, dotter till bonde Lars Danielsson Spjut i Bondebo, Delsbo. Utvandrad till Deer Creek, Nordamerika 13/2 1893. Källa: Hfl. s. 682
MARGTA OLOFSDOTTER, * 4/10 1889 i Loka, Delsbo (enligt EMIBAS är
hon född i Bjuråker, vilket är fel). Utvandrad till Deer Creek, Nordamerika
13/2 1893. Källa: Hfl. s. 682

 

 

 

LOPPET

 

1L —42— Bondson OLOF JONSSON, * 8/10 1869 i Nyåker, Delsbo, s. t. bonden Jon Olsson i Nyåker, Delsbo. Utvandrad t. Galva, Illinois, USA 1/6 1891. Återkom 11/8 1891. Källa: Hfl. s. 132

 

44K —5— Bonde LARS PERSSON, tv., * 5/12 1835 i Loppet, Delsbo, s. t. bonden Per Carlssons änka Karin Larsdotter i Loppet, Delsbo. Rymt t. Nordamerika. Källa: Delsbo (X) AI:15a (1867-1874) sid 104

 

 

LÅNGBO

 

Handlande CARL GUSTAF ALMQVIST, * 30/4 1859 i Sågtorp, Haraker, Västmanlands län, s. t. Grenadieren nr 77 vid Livgardet av Kgl. Livregementes Grenadier Corps, v. Korpralen Anders Gustaf Almqvist, Sågtorp, Haraker, Västmanlands län. Utvandrad 12/4 1887 t. Nordamerika. Källa: Hfl. s. 453

 

22P —35— ERIK CARLSSON NORD, * 19/12 1846 i Sörväna, Delsbo, s. t. husman C. Ersson i Sörväna, Delsbo. G. 20/10 1870. Sold. nr 97 vid Häls. reg. Bos. i Ede, Delsbo. Utvandrad t. Stillwater, USA 4/8 1891. † 27/6 1923. Källa: Hfl. s. 446
22P —22— SIGRID PEHRSDOTTER, * 1/7 1851 i Sjömyra, Delsbo, d. t. bonden P. Eriksson i Sjömyra s 1, Delsbo. Utvandrad t. Stillwater, USA 4/8 1891. Källa: Hfl. s. 446
CARL ERSSON NORD * 23/1 1874 i Ede, Delsbo. Utvandrad t. Stillwater,
USA 4/8 1891. Källa: Hfl. s. 446
PEHR ERSSON NORD * 22/12 1877 i Sjömyra, Delsbo. Utvandrad t.
Stillwater, USA 4/8 1891. Källa: Hfl. s. 446
ERIK ERSSON NORD * 18/4 1879 i Sjömyra, Delsbo. Utvandrad t.
Stillwater, USA 4/8 1891. Källa: Hfl. s. 446
OLOF ERSSON NORD * 14/11 1882 i Långbo, Delsbo. Utvandrad t.
Stillwater, USA 4/8 1891. Källa: Hfl. s. 446

 

3S —2— JOHAN HILBERT HEDSTRÖM, * 15/1 1875 (enl. EMIBAS 15/6 1875, vilket är fel) i Millmark, Östmark, Värmlands län, s. t. pigan Martha Johansdotter, Millmark, Östmark, Värmlands län. Flyttade fr. Hudiksvall t. Isbo, Delsbo 22/11 1879. Utvandrad t. Nordamerika 3/1 1893. Källa: Hfl. s. 442

 

 

 

LÅNGEDE

 

22P —74— MARGTA ERSDOTTER, * 25/6 1845 i Näset, Delsbo, d. t. torparen Eric Ersson, Näset, Delsbo. Utvandrad t. New York, USA 25/7 1876. Källa: Hfl. s. 343
ERIK * 6/9 1864 i Näset, Delsbo (fader, bondson Eric Asp från Sunne,
Värmland). Utvandrad t. New York, USA 25/7 1876. Källa: Hfl. s. 343
MARGTA, * 29/6 1867 i Näset, Delsbo Utvandrad t. New York, USA 25/7
1876. Källa: Hfl. s. 343
PER, * 1/2 1870 i Näset, Delsbo. Utvandrad t. New York, USA 25/7 1876.
Källa: Hfl. s. 343

14M —27— Jordbruksarbetare PER ERSSON, * 22/1 1890 i Långede nr 2, Delsbo, s. t. bonde Erik Larsson, Långede nr 2, Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika ?/6 1911. Källa: Hfl. s. 450

 

** Faktor JOHAN BRYNOLF HELLMAN, * 16/8 1869 i Nya Varvet , Säbrå, Västernorrlands län, s. t. Kontoristen Eric Aug. Hellman, Nya Varvet, Säbrå, Västernorrlands län. Utvandrad t. New York, USA 17/6 1922. Källa: Hfl. s. 477.
Hustru SELMA LOVISA TAFVELIN HELLMAN, * 25/4 1879 i Draken, Umeå, d. t. pigan Kajsa Johanna Tavfelin, Draken, Umeå. Utvandrad t. New York, USA 17/6 1922. Källa: Hfl. s. 477.
ERIK YNGVE HELLMAN, * 28/7 1905 i Hudiksvall. Utvandrad t. New York,
USA 17/6 1922. Källa: Hfl. s. 477.
ANNA MARGRETA HELLMAN (AINA enl. Hudiksvalls kyrkoarkiv, Födelse-
och dopböcker, SE/HLA/1010078/C I/7 (1906-1915), * 18/5 1908 i
Hudiksvall. Utvandrad t. New York, USA 17/6 1922. Källa: Hfl. s. 477.
JOHAN INGVAR HELLMAN, * 10/4 1918 i Delsbo (ej bekräftat då födelsebok saknas). Utvandrad t. New York, USA 17/6 1922. Källa: Hfl.
s. 477.

** En liten förklaring till födelseorten för Faktor JOHAN BRYNOLF HELLMAN * 16/8 1869 i Långede Delsbo.

Nya Varvet

J C Kempe framträdde som skeppsbyggare redan på 1820-talet. Ett flertal segelfartyg av olika typ och storlek byggdes för hans räkning på Kronholmsvarvet. Dettas kapacitet räckte emellertid inte. Man köpte därför ett strandområde nordväst om Kronholmsvarvet och stranden bort mot Murbergsviken och anlade där ett eget varv. Det kallades först Bondsjö Varv efter den by inom vars område det var beläget, men erhöll rätt snart namnet Nya Varvet. Den nordligaste delen av området utnyttjade Kempe som upplags- och lastageplats för trävaror från Mo Sågverk i norra Ångermanland.

År 1860. Det sista fartyget byggdes detta år med det lämpliga namnet ”Adieu”. Området vid Brenneritjärnens utlopp och nordöstra delen av Kronholmen är utfyllt och senare bebyggt. Därför finns inga spår kvar av varvet. Idag ligger djuphamnen inom området.

 

48E —8— Mjölnaredotter KRISTINA ULRIKA HOLMBERG, * 9/11 1893 i Långede, Delsbo, d. t. mjölnare Per Olof Holmberg i Långede, Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika 4/3 1913. Källa: Hfl. s. 46348E —8— Mjölnaredotter HILDA MARIA HOLMBERG, * 11/12 1898 i Långede, Delsbo, d. t. mjölnare Per Olof Holmberg i Långede, Delsbo. Utvandrad t. Winnipeg, Manitoba, Canada 1/11 1927. Källa: Hfl. s. 55648E —8— Jordbruksarbetare SVEN AUGUST HOLMBERG, * 30/1 1910 i Långede, Delsbo, s. t. mjölnare Per Olof Holmberg i Långede, Delsbo. Utvandrad t. Winnipeg, Manitoba, Canada 1/11 1927. Källa: Hfl. s. 556

 

22P —75— SIGRID JONSDOTTER WESTBERG, * 22/12 1876 i Långede, Delsbo, d. t. handlande Jon Ersson, Långede, Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika 25/5 1892. Källa: hfl. s. 440

 

42N —29— Hemmansägare LARS JONSSON, * 3/8 1874 i Sörväna s2, Delsbo, s. t. bonden J. Larsson i Långbo 3, Delsbo. G. 11/4 1897. Bonde i Långbo. Utvandrad t. Fort Frances, Ontario, Canada 7/6 1927. Källa: Hfl. s. 565. † 1942
JONAS EDVIN * 20/4 1907 i Långbo, Delsbo. Utvandrad t. Canada 22/2
1929. Källa: Hfl. s. 565 (OBS! Finns ej med i EMIBAS)

 

14M—32— MARGTA PERSDOTTER, * 11/4 1878 i Långede, Delsbo, d. t. bonden P. Larsson i Långede 7, Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika 31/8 1909. Källa: Hfl. s. 455
PER ALFRED NILSSON * 17/9 1899 i Långede, Delsbo, s. t. bondesonen
Nils Persson, Ava nr 4, Delsbo. Utvandrad t. Noramerika 31/8 1909. Källa:
Hfl. s. 455

 

Skräddargesällen SVEN PERSSON LINDELL, * 15/3 1846 i Lund, Malmöhus län (ej bekräftat). Utvandrad från Långede (boken över obefintliga) t. Oslo fylke, Norge 13/9 1901 och 15/7 1902. Källa: Hfl. s. 498

 

18M —8— ERIK ARVID RUDOLF PERSSON, * 27/3 1907 i Överälve, Delsbo, s. t. bondedotter Karin Andersson, Överälve, Delsbo. Utvandrad t. Winnipeg, Manitoba, Canada 1/11 1927. Källa: Hfl. s. 551

 

LÅNGEDE NR 2

7T —42— Son OLOF ERSSON, * 14/11 1884 i Långede nr 2, Delsbo, s. t. bonde Erik Olsson, Långede nr 2, Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika 19??. Källa: Husförhörslängd 1906-1910 s. 446. (Årtalet går ej att tyda)

 

 

LÅNGEDE NR 6

2P —22— Bondson JONAS JONSSON (enl. EMIBAS JON) * 16/2 1884 i Svala, Delsbo, s. t. bonde Jonas Jonsson i Svala nr 1, Delsbo. (Ant. i Delsbo kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/HLA/1010029/A II a/3 (1906-1910) ”Rest till Amerika) Källa: Hfl. s. 456

 

46K —1— KNUT ALLAN ALGOT FORSBERG * 13/10 1908 i Jukkasjärvi, s. t. banvaktare Per Forsberg, Jukkasjärvi. Utvandrade fr. Långede t. Canada 22/2 1929. Källa: Hfl. s. 566

 

14M —29— Korpral PER LARSSON * 3/4 1903 i Långede nr 7, Delsbo, s. t. Lars Persson, Långede, Delsbo. Utvandrad fr. Långede, Delsbo t. Canada 3/5 1929. Källa: Hfl. s. 552

 

14M —39— FRIDA KRISTINA IGGSTRÖM * 20/5 1909 i Djupa nr 2, Undersvik. Inflyttad fr. Undersvik 1914. Utvandrad fr. Långede, Delsbo t. Nordamerika 18/5 1929. Källa: Hfl. s. 542. G. m. Sven Holst

 

 

 

LÅNGSBO

 

43K —5— AUGUST OLSSON, * 24/2 1846 i Långseruds sn, Värml (ej bekräftat). G. 5/8 1877. Husman i N. Långsbo, Delsbo. Utvandrad t. Mead, Nebraska, USA 5/10 1893. Källa: Hfl. s. 732
43K —3— BRITA PEHRSDOTTER, * 27/3 1853 i Långsbo, Delsbo, d. t. husman Per Olsson i Långsbo, Delsbo. Utvandrad t. Mead, Nebraska, USA 5/10 1893. Källa: Hfl. s. 732
ANNA AUGUSTDOTTER* 3/3 1878 i Norra Långsbo, Delsbo. Utvandrad t.
New York, USA 7/7 1892. Källa: Hfl. s. 261
BRITA AUGUSTDOTTER * 18/4 1879 i Norra Långsbo, Delsbo. Utvandrad
t. New York, USA 10/6 1896. Källa: Hfl. s. 732
CAROLINA AUGUSTDOTTER, * 18/3 1883 i Norra Långsbo, Delsbo.
Utvandrad t. Mead, Nebraska, USA 5/10 1893. Källa: Hfl. s. 732

 

39A —18— Skomakare ERIK OLOF IMBERG, * 12/2 1848 i Frisbo, Bjuråker, s. t. kolare Johan Imberg, Frisbo, Bjuråker. Utvandrad t. Boston, Massachusetts, USA 4/5 1881. Källa: Hfl. s. 199
46A —5— BRITA PERSDOTTER IMBERG, * 29/10 1848 i Lindbo, Bjuråker, d. t. kolare Pehr Pehrsson, Lindbo, Bjuråker. Utvandrad t. Boston, Massachusetts, USA 4/5 1881. Källa: Hfl. s. 199
BRITA KRISTINA ERSDOTTER IMBERG, *29/8 1870 i Friggesund, Bjuråker.
Utvandrad t. Boston, Massachusetts, USA 4/5 1881. Källa: Hfl. s. 199
ANNA MARIA ERSDOTTER IMBERG, * 2/2 1873 i Friggesund, Bjuråker.
Utvandrad t. Boston, Massachusetts, USA 4/5 1881. Källa: Hfl. s. 199
PER JOHAN ERSSON IMBERG, * 28/2 1876 i Friggesund, Bjuråker. (enl.
EMIBAS, Delsbo, vilket är fel). Utvandrad t. Massachusetts, USA
4/5 1881. Källa: Hfl. s. 199

 

OBS!!  En anteckning i Delsbo kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010029/A I/18 b (1893-1899) sid. 732 att denna nedanstående familj: ”Igenlämnade den 22/3 1893 sitt till Amerika den 31/8 1892 utfärdade betyg”. Sen utvandrade tydligen Hustrun SIGRID ERSDOTTER SWAHN t. Halifax, Nova Scotia, Canada 19/7 1894.
10J —8— LARS JONSSON SWAHN, * 23/12 1826 i Fjärdsätter, Delsbo, s. t. korp. J. Swan i Fjärdsätter, Delsbo. G. 5/6 1853. Änkl. o. omg. 19/12 1869. Skomak. Bos. i N. Långede, Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika 1894. † 16/12 1900.
14J —29— SIGRID ERSDOTTER SWAHN, * 10/9 1844 i Östra Berge, Delsbo, d. t. husman Erik Olofsson i Östra Berge, Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika 31/8 1892. Källa: Hfl. s. 260
OLOF LARSSON SWAHN* 19/1 1872 i Sjömyra, Delsbo. Utvandrad t.
Dresser Junction, Wisconsin, USA 31/8 1892. Källa: Hfl. s. 260
17N —7— Dotterson OLOF OSKAR OLSSON, * 11/12 1884. Utvandrad t. Nordamerika 31/8 1892. Källa: Hfl. s. 440

 

19T —10— OLOF »ÅKERLUND» OLSSON * 21/3 1857 i Åkre 1, Delsbo, s. t. bondson Olof Persson, Åkre 1, Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika 25/5 1892. Källa: Hfl. s. 255 (enl. EMIBAS s. 225, vilket är fel)

 

 

 

 

MORA

 

8N —6— PEHR ERIKSSON LEVIN, * 29/9 (enl. EMIBAS och Delsbo släktbok 29/2) 1858 i Mora, Delsbo, s. t. bonden E. Pehrsson i Mora 8 (4), Delsbo. G. 14/5 1888. Bonde i Mora 4. Utvandrad t. Deer Creek, Nordamerika 22/6 1893. Farmare i Deer Creek. Källa: Hfl. s. 927
44P —20— KARIN JONSDOTTER, * 11/12 1858 i Sörvena, Delsbo, d. t. husman Jon Jonsson i Sörväna, Delsbo. Utvandrad t. Deer Creek, Nordamerika 22/6 1893. Källa: Hfl. s. 927
ERIK PEHRSSON * 11/7 1885 i Mora, Delsbo. Utvandrad t. Deer Creek,
Nordamerika 22/6 1893. Källa: Hfl. s. 927
INGRID PEHRSDOTTER * 10/2 1888 Mora nr 4, Delsbo. Utvandrad t. Deer
Creek, Nordamerika 22/6 1893. Källa: Hfl. s. 927
ANNA PEHRSDOTTER * 3/1 1890 Mora nr 4, Delsbo. Utvandrad t. Deer
Creek, Nordamerika 22/6 1893. Källa: Hfl. s. 927
JONAS PEHRSSON * 25/7 1892 Mora nr 4, Delsbo. Utvandrad t. Deer
Creek, Nordamerika 22/6 1893. Källa: Hfl. s. 927

 

31P —20— OLOF OLSSON, * 18/12 (enl. EMIBAS och Delsbo släktbok, vilket är fel) 17/12 1838 i Svala, Delsbo, s. t. bonden O. Johansson i Svala 1.G. 13/4 1860. Bonde i V. Berge, Delsbo. Utvandrad t. Chicago, Illinois, USA 1869. Källa: Hfl. s. 328
11K —6— ANNA ERSDOTTER, * 3/9 (enl. EMIBAS och Delsbo släktbok 10/9, vilket är fel) 1835 i Edsäng nr 3, Delsbo, d. t. bonden E. Eriksson i Edsäng 3, Delsbo. Utvandrad t. New York, USA 1869. Källa: Hfl. s. 328
MARGTA OLSDOTTER, * 13/10 1863 i Mora nr 1. Utvandrad t. New York,
USA 1869. Källa: Hfl. s. 328
OLOF OLSSON* 18/4 1868 i Mora, Delsbo. Utvandrad t. New York, USA
1869. Källa: Hfl. s. 328

 

42N —8— Piga BRITA ERSDOTTER, * 19/2 (enl. EMIBAS 9/2, vilket är fel) 1846 i Loka, Delsbo, d. t. torparen Erik Larsson, Loka, Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika 1867. Källa: Hfl. s. 324

 

44P —33— Piga MARGTA JONSDOTTER, * 5/10 1863 i Sörväna, Delsbo, d. t. husman Jon Jonsson i Sörväna, Delsbo. Utvandrad t. Deer Creek, Nordamerika 22/6 1893. Källa: Hfl. s. 927
MARGTA * 31/1 1887 i Sörväna, Delsbo. Utvandrad t. Deer Creek,
Nordamerika 22/6 1893. Källa: Hfl. s. 927

 

25J —4— Skomakareson CARL JOHAN SVED, * 23/2 1883 i Mora, Delsbo, s. t. skomakare Carl Sved, Mora, Delsbo. Utvandrad t. New York, USA 18/3 1903. Källa: Hfl. s. 962

 

 

MYRA

 

Arbetare SIGVARD MARINIUS JOHANNESSEN, * 28/11 1873 i Fredrikshald, Östfold fylke, Norge (ej bekräftat). (Ant. i Delsbo kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/HLA/1010029/A II a/10 (1918-1923) så står det ”Norsk undersåte” — förklaring fr. ett anbytarforum — Undersåte – på norsk undersått er en eldre betegnelse for statsborger = med norsk statsborgerskap). Utvandrad t. Brevik, Akershus fylke, Norge 2/7 1918. Källa: Hfl. s. 863
Hustru GERTRUD JOHANESSEN ÖSTBERG, * 2/8 1880 i Hagen nr. 3, Delsbo, d. t. bonde Olof Magnusson Östberg i Hagen nr. 3, Delsbo. Utvandrad t. Brevik, Akershus fylke, Norge 2/7 1918. Källa: Hfl. s. 863
CECILIA GUNHILD JOHANNESSEN, * 21/8 1899 i Hagen nr. 3, Delsbo.
Utvandrad t. Brevik, Akershus fylke, Norge 2/7 1918. Källa: Hfl. s. 863
MAGNUS JOHANNESSEN, * 20/4 1904 i Nordanäng, Delsbo. Utvandrad t.
Brevik, Akershus fylke, Norge 2/7 1918. Källa: Hfl. s. 863
OLOF JOHANNESSEN, * 12/10 1908 i Hudiksvall. Utvandrad t.
Brevik, Akershus fylke, Norge 2/7 1918. Källa: Hfl. s. 863
BRITA LINNEA JOHANNESSEN, * 11/12 1914 i Delsbo. Utvandrad t.
Brevik, Akershus fylke, Norge 2/7 1918. Källa: Hfl. s. 863

 

 

 

 

NORDANÄNG

 

Arbetare LARS ERSSON, * 22/4 1848 i Delsbo. Utvandrad t. Grand Rapids, Michigan, USA. Källa: Hfl. s. 308

 

Arbetare GUSTAF JOHANNESSON, * 14/3 1858 i Grava, Värmlands län (ej bekräftat). Utvandrad t. Nordamerika 30/5 1881. Källa: Hfl. s. 241

 

1L —22— Bonde ERIK OLSSON, * 7/12 1843 i Slättäng, Delsbo, s. t. f. d. landbonden Olof Mattsson, slättäng, Delsbo. Utvandrad t. Grand Rapids, Michigan, USA 26/6 1896. Återkom 31/12 1897. † 14/7 1925. Källa: Hfl. s. 777
OLOF ERIKSSON OLSSON, * 22/8 1884 i Klubbo, Delsbo. Utvandrad
t. Grand Rapids, Michigan, USA 26/6 1896. Återkom 31/12 1897. Källa:
Hfl. s. 777

 

 

 

 

 

 

NORRBERG

 

Piga MARIA CHARLOTTA JOHANSSON, * 21/6 (enl. EMIBAS 21/7, vilket är fel) 1870 i Skog, Gävleborgs län, d. t. bruksarbetaren Per Joh. Filmér i Skog, Gävleborgs län. Utvandrad t. Nordamerika 10/1 1893. Källa: Hfl. s. 120

 

 

 

NORRVÄNA

 

Dotter CATHARINA ELISABETH HALLSTRÖM, * 24/3 1819 i Hudiksvall (ej bekräftat). Utvandrad t. Norge. (Källa: Ant. i Delsbo Husförhörslängd 1843-1848 s. 16: (”Har följt en Skomakare till Norge och hem igen”).

 

28A —10— Bonde JONAS (FINNSTRÖM) STRÖM, * 21/9 1836 i Sörgimma, Bjuråker, son till kolare Olof Finnström i Sörgimma, Bjuråker. Utvandrad 28/11 1894 (enligt EMIBAS 1889) från Norrväna, Delsbo, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika. Källa: Hfl. s. 50
41E —8— HELENA (dopnamnet är Lena) OLSDOTTER, * 7/2 1844 (enligt EMIBAS 1847, vilket är fel) i Frästa, Gnarp, dotter till Brita Pehrsdotter Majström i Frästa, Gnarp. Utvandrad 28/11 1894 (enligt EMIBAS 1889) från Norrväna, Delsbo, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika. Källa: Hfl. s. 50
OLOF JONSSON STRÖM, * 5/1 1871 i Skärås, Bjuråker.
Utvandrad t. Nordamerika 9/3 1889. Källa: Hfl. s. 50
BRITA KRISTINA JONSDOTTER STRÖM, * 29/3 (enligt EMIBAS
29/9) 1874 i Skärås, Bjuråker. Utvandrad 9/3 1889 från Norrväna,
Delsbo, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika. Källa: Hfl. s. 50

 

15P —5— Nämndemanson JONAS OLOFSSON, * 25/9 1846 i Norrväna, Delsbo, s. t. bonden Olof Svensson, Norrväna, Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika 1875 (ej bekräftat). Källa: Hfl. s. 14

 

12P —6— Bonde ANDERS PERSSON, * 30/1 1852 i Norrväna, Delsbo, s. t. Brita Andersdotter, Norrväna, Delsbo. G. 9/11 1876. Bonde i Norrväna 10. Källa: (ant. i Delsbo (X) AI:17b (1883-1892) sid 46 ”Lär vistas i Amerika”)

 

3S —10— Hustru MARTA SOFIA HEDSTRÖM SARRAQIN, * 21/4 1887 i Långbo, Delsbo, d. t. bonden Olof Halvarsson Hedström i Långbo, Delsbo. Gift 20/12 1914 med Albert Philip Friedrich Josef Sarraqin, * 188.. fr. Viborg, Finland. Utvandrad t. Viborg/Viipuri, Finland 10/5 1915. Återk. fr. Finland 1941 o. utfl. t. Sth. 1947. Källa: Hfl. s. 553

 

 

 

NYBO NR 3

 

Murare KARL PAULSSON ROOS, * 27/9 1888 i Hagen, Delsbo, s. t. arbetare Paul Jonsson Ros, Hagen, Delsbo. Källa: (ant. i Delsbo (X) AIIa:6 (1911-1917) sid 860 ”Amerika” ”Obefintlighetsboken 16/11 1914”). Källa: Hfl. s. 860

 

 

 

NYÅKER

 

6K —21— BRITA JOHANSSON * 20/11 1879 i Nyåker, Delsbo, d. t. pigan Margta (Marta) Johansdotter i Nyåker, Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika 14/4 1906. Källa: Hfl. s. 132

 

 

NÄSBYN

 

10R —10— Bondson KARL ADOLF ENGLUND, * 9/8 1884 i Ede, Delsbo, s. t. fjärdingsman Johan Kasper Englund, Ede, Delsbo. Utvandrad t. Boston, Massachusetts, USA 14/8 1902. Källa: Hfl. s. 880

 

Målare ERIK LINGDAL, * 1/2 1821 i Lillhärdal, Jämtlands län (ej bekräftat). (ant. i Delsbo kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010029/A I/15 b (1867-1874) s. 233 ”Rymt t. Norra Amerika”). Källa: Hfl. s. 233

 

30K —5— KARIN NORDIN, * 9/2 1877 i Norra Kämsta, Ljusdal, d. t. bonden Per Månsson Nordin i (Norra Kämsta, Ljusdal) Näsbyn 8, Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika 7/5 1892. Återkom 13/1 1902. Utvandrad t. Nordamerika 18/10 1902. Källa: Hfl. s. 884 † 28/11 1941.

 

40K —2— MÅNS NORDIN, * 24/12 1883 i Norra Kämsta, Ljusdal, s. t. bonden Per Månsson Nordin i (Norra Kämsta, Ljusdal) Näsbyn 8, Delsbo. Utvandrad t. Minneapolis, Minnesota, USA 4/9 1902. Källa: Hfl. s. 884

 

41E —7— Torpare OLOF OLSSON, * 13/6 1814 i Skärås, Bjuråker, s. t. torpare Olof Andersson, Skärås, Bjuråker. Infl. t. Delsbo 1867. Utvandrad t. Nordamerika 1869. Källa: Hfl. s. 225.
5J —5— MARGTA PEHRSDOTTER, * 26/5 1851 i Berge 1, Delsbo, d. t. bonden Pehr Pehrsson, Berge 1, Delsbo. Utvandrad t. Watonga, Oklahoma, USA 24/9 1890. Källa: Hfl. s. 391
16S —7— ANNA STRAND, * 16/10 1869 i Norrväna, Delsbo, d. t. kvinnspersonen Anna Mickelsdotter Alm, Norrväna, Delsbo. Utvandrad t. Stillwater, USA 12/6 1899. Källa: Hfl. s. 859. Återkom till Delsbo 1931. Död 3/12 1949 Vårdhemmet, Ljusbacken Delsbo.

 

Jordbruksarbetare KARL GOTTFRID UGGLA, * 19/2 1894 i Vedmyra, Bjuråker, s. t. arrendator Karl Herman Uggla, Vedmyra, Bjuråker. (enl. EMIBAS utvandrad t. Canada 13/6 1924 men ant. i Delsbo (X) AIIa:14 (1924-1935) sid 1043 ”Återlämnat det till kännade utfärdade betyget den 26/7 1924”. ”Johannes församling Stockholm 15/6 1924”)

 

NÄSBYN NR 1

30K —5— JOHAN ALGOT BROBERG, * 21/11 1875 i Näsbyn, Delsbo, s. t. snickaren Joh. Erik Axel Broberg, Näsbyn, Delsbo. Utvandrad t. Stratford, Iowa, USA 18/10 1902. Återkom till Näsbyn nr. 1 24/1 1905. Källa: Hfl. s. 875
 

NÄSBYN NR 8

(X33)1Z —23— Piga GERDA KATRINA PERSDOTTER, * 23/11 1903 i Vedmyra, Norrbo (enl. EMIBAS och vissa husförhörslängder är hon född i Delsbo, vilket är fel), d. t. Karin Persdotter, Vedmyra, Norrbo. Utvandrad t. Qubec, Canada 10/8 1922. Källa: Hfl. s. 906

 


 

 

SANNÄS

 

34S —4— Jordbruksarbetare JONAS OLOF ANDERSSON, * 27/3 1900 i Myra nr s 2, Delsbo, s. t. arrendator Anders Andersson, Myra s 2, Delsbo. Utvandrad t. Winnipeg, Manitoba, Canada 18/6 1926. Källa: Hfl. s. 111

 

38K —2— Jordbruksarbetare OSKAR LEONARD ANDERSSON, * 21/9 1907 i Norra Sannäs, Delsbo, s. t. banvaktardottern Hanna Paulina Palmgren, Norra Sannäs, Delsbo. Utvandrad t. Winnipeg, Manitoba, Canada Kanada 18/6 1926. Källa: Hfl. s. 111
Erik Andersson skriver: Han kom till Halifax i Kanada tillsammans med en styvfarbror. Leonard, som kallades för Lennart, blev ”Oscar” i Kanada. Han slog sig ned i Forestdale nära Burnslake i British Columbia. Han besökte hembygden två gånger under sin levnad. Han var oäkta son till Hanna Palmgren från Norra Sannäs. Jag har en hel del om Lennart och släkten.

 

1L —38— Bondedotter KARIN MATSDOTTER, * 23/3 1869 i Östra Berge, Delsbo, d. t. bonden M. Matsson i N. Sannäs 7, Delsbo. Utvandrad t. New York, USA 7/4 1898. Källa: Hfl. s. 80
ERIK JONAS ERSSON * 19/8 1892 i Sannäs nr 7, Delsbo (torparson Erik
Jonsson i Isbo uppgivit sig vara fader till barnet). Utvandrad t. New York,
USA 7/4 1898. Källa: Hfl. s. 80

 

51J —5— Bondson JONAS JOHANSSON, * 23/8 1867 i Sannäs, Delsbo, s. t. bonden Johan Olsson i Sannäs, Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika 1888. (Ant. i Delsbo kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010029/A I/17 a (1883-1892) ”Frånv. Vistas i Amerika”. ”Särskilda listan fol. 504:1, 28/11 1888”). Källa: Hfl. s. 73

 

2P —13— PEHR JONSSON * 22/7 1863 i Ava nr 1, Delsbo, s. t. nämndeman och bonde Jonas Olsson i Ava nr 1, Delsbo. Utvandrad 1890. Källa: Hfl. s. 74. (Ant. i Delsbo kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010029/A I/17 a (1883-1892) ”Vistas i Amerika”)

 

11T —12— Bondeson JOHAN ALGOT KARLSSON, * 16/3 1886 i Gärde, Ljusdal, s. t. arrendatorn Anders Karlsson, Gärde, Ljusdal. Utvandrad t. New York, USA 9/4 1910. Källa: Hfl. s. 87

 

2P —14— PEHR OLSSON, * 6/10 1859 i Sannäs nr s 2, Delsbo, s. t. bonden Olof Olsson, Sannäs nr s 2, Delsbo. Utvandrad t. S:t Paul, Minnesota, USA 6/3 1889. Källa: Hfl. s. 71

 

38P —26— OLOF DELIN, * 31/1 1858 i Delsbo, s. t. soldat nr 68 Jonas Delin i N. Sannäs, Delsbo. G. 24/10 1886. Bonde i S. Sannäs ss 2. (enl. släktbok utvandrad t. N. Amerika 1892, finner ej uppgifter om detta) (ant. i Delsbo (X) AI:17a (1883-1892) Bild 92 / sid 83 ”Utvandrad t. N. Amerika 29/5 1891. Inlämnat betyget i pastorsexpeditionen i Bjuråker enl. intyg af den 16/6 1891”). Källa: Hfl. s. 83

 

 

 

OBEFINTLIGA

 

14M —27— Bondson LARS ERSSON, * 15/3 1879 i Långede nr 2, Delsbo, s. t. bondemågen Erik Larsson, Långede nr 2, Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika 1903. (Anteckning i Husförhörslängd: FB. s. 342. Lär 1903 hafva rest till Amerika) Källa: Hfl. 1906-1910 s. 997

 

Bonde NILS NILSSON SJÖLIN, * 3/10 1849 i Norra Råda, Värmlands län, s. t. Nils Olsson och Hu. Britta Jonsdotter, Norra Råda, Värmlands län. Utvandrad t. Nordamerika 4/5 1896. Källa: Hfl. s. 497
ANNA KAJSA HOLM SJÖLIN, * 23/7 1857 i Rönnbacken, Åmot, Gävleborgs län, d. t. bonde Pehr Andersson, Rönnbacken, Åmot, Gävleborgs län. Utvandrad t. Nordamerika 4/5 1896. Källa: Hfl. s. 497
NILS ALBERT NILSSON SJÖLIN, * 17/7 1880 i Ede nr 5, Delsbo.
Utvandrad t. Nordamerika 4/5 1896. Källa: Hfl. s. 497
GOTTFRID NILSSON SJÖLIN, * 22/5 1883 i Ede, Delsbo. (OBS!
Uppskriven i Åmot (X) C:5 (1883-1893) Bild 11). Utvandrad t.
Nordamerika 4/5 1896. Källa: Hfl. s. 497
PER WILHELM NILSSON SJÖLIN, * 20/4 1882 i Ede nr 5, Delsbo, står som
utvandrad i EMIBAS, vilket är fel, han flyttade till Råda i Värmland. Källa:
Hfl. s. 497

 

17L —17— Torparson OLOF SUNDBERG, * 6/4 1881 i Sunnansjö, Delsbo, s. t. skräddare Lars Pehrsson Sundberg, Sunnansjö, Delsbo. Rymt t. Nordamerika 1903 (ej bekräftat). Källa: enl. EMIBAS Hfl. s. 998, men han finns ej där 

 

 

OPPSJÖ

 

37S —4— PEHR LARSSON, tv. * 12/8 1790 i Sannäs, Delsbo, s. t. bonden Lars Pehrsson i Oppsjö s 1, Delsbo. G. 1817. Bonde i Oppsjö s 1. Utvandrad t. Bishop Hill, Illinois, USA ?/6 1846. Källa: Hfl. s. 97
24N —4— MARGTA ERIKSDOTTER, * 2/7 1791 i Norrberg, Delsbo, d. t. bonden E. Olsson i Norrberg 2. Utvandrad t. Bishop Hill, Illinois, USA ?/6 1846. Källa: Hfl. s. 97
MARGTA PEHRSDOTTER, * 16/12 1818 i Oppsjö, Delsbo. Utvandrad t.
Bishop Hill, Illinois, USA ?/6 1846. Källa: Hfl. s. 97
LARS PEHRSSON, * 29/4 1821 i Oppsjö, Delsbo. Utvandrad t. Bishop Hill,
Illinois, USA ?/6 1846. Källa: Hfl. s. 97
BRITA PEHRSDOTTER, * 29/6 (enl. EMIBAS 27/6, vilket är fel) 1826 i
Oppsjö, Delsbo. Utvandrad t. Bishop Hill, Illinois, USA ?/6 1846. Källa: Hfl.
s. 97
ERIK PEHRSSON, * 12/4 1830 i Oppsjö, Delsbo. Utvandrad t. Bishop Hill,
Illinois, USA ?/6 1846. Källa: Hfl. s. 97
KJERSTIN PEHRSDOTTER, * 14/4 1835 i Oppsjö, Delsbo. Utvandrad t.
Bishop Hill, Illinois, USA ?/6 1846. Källa: Hfl. s. 97

 

39N —11— OLOF ERIKSSON DELIN, * 27/11 (enl. EMIBAS och Delsbo släktbok 13/11, vilket är fel) 1812 i Hammarsvall, Delsbo, s. t. Karin Olofsdotter fr. Jobsmyra. Fosters. t. bonden L. Pehrsson i Oppsjö s 2, Delsbo. G. 9/6 1840. Bonde i Oppsjö s 2. Utvandrad t. Victoria, Illinois, USA 1846. Källa: Hfl. s. 109
37S —4— SIGRID PEHRSDOTTER, * 28/8 1816 i Oppsjö, Delsbo, d. t. bonden Per Larsson i Oppsjö s 1. Utvandrad t. Victoria, Illinois, USA 1846. Källa: Hfl. s. 109
MARGTA OLOFSDOTTER* 7/12 1840 i Oppsjö s 2, Delsbo. Utvandrad t.
Victoria, Illinois, USA 1846. Källa: Hfl. s. 109
GERTRUD OLOFSDOTTER * 5/4 1845 i Oppsjö, Delsbo. Utvandrad t.
Victoria, Illinois, USA 1846. Källa: Hfl. s. 109

 

1R—10— SVEN JONSSON, * 27/9 1831 i Källberg, Delsbo, s. t. bonden J. Nilsson i Källberg 1. G. 20/10 1864. Snick. Bos. i Oppsjö, Delsbo. Rymt t. Nordamerika 1868. Källa: Hfl. s. 134
8 O—5— BRITA HANSDOTTER, * 10/6 1842 i Klubbo, Delsbo, d. t. bonden H. Eriksson i Fjärdsätter, Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika 1868. Källa: Hfl. s. 134
ANNA SVENSDOTTER * 9/9 1866 i Oppsjö, Delsbo. Utvandrad t.
Nordamerika 1868. Källa: Hfl. s. 134

 

6 O—13— HANS JONSSON, * 9/4 1836 i Källeräng, Delsbo, s. t. bonden J. Jonsson i Källeräng 3. G. 20/10 1862. Måg o. bonde i Oppsjö 6 (10), Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika (enl. Delsbo kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010029/A I/16 a (1875-1882), ej bekräftat. † 31/12 1914. Källa: Hfl. s. 130
6 O —10— INGRID PERSDOTTER, * 28/3 1831 i Oppsjö, Delsbo, d. t. bonden P. Larsson i Oppsjö 6. Utvandrad t. Nordamerika (enl. Delsbo kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010029/A I/16 a (1875-1882), ej bekräftat. Källa: Hfl. s. 130 † 8/9 1893 (lungsot).
JONAS HANSSON * 11/3 1864 i Oppsjö, Delsbo. Utvandrad t.
Nordamerika (enl. Delsbo kyrkoarkiv, Husförhörslängder,
SE/HLA/1010029/A I/16 a (1875-1882), ej bekräftat. Källa: Hfl. s. 130
† 23/9 1945.
MARGTA HANSDOTTER * 11/3 1867 i Oppsjö, Delsbo. Utvandrad t.
Nordamerika (enl. Delsbo kyrkoarkiv, Husförhörslängder,
SE/HLA/1010029/A I/16 a (1875-1882), ej bekräftat. Källa: Hfl. s. 130

 

16S —3— PEHR PEHRSSON, * 21/6 1804 i Nyåker, Delsbo, s. t. sold. Per Fyhr, Nyåker, Delsbo. G. 10/5 1838. Husman i Oppsjö, Delsbo. (Krympling.) Utvandrad t. New York, USA 1848. Källa: Hfl. s. 107
31M —3— BRITA OLOFSDOTTER, * 29/12 1802 i Rimskog, Delsbo, d. t. sold. Olof Blank Rimskog, Delsbo. Änka e. sold. O. Fast i Oppsjö, Delsbo. Utvandrad t. New York, USA 1848. Källa: Hfl. s. 107
PEHR PEHRSSON * 2/6 1839 i Oppsjö, Delsbo. Utvandrad t. New York,
USA 1848. Källa: Hfl. s. 107

 

1 O —7— Änka KJERSTIN OLOFSDOTTER, * 13/4 (enl. EMIBAS 14/4, vilket är fel) 1802 i Jobsmyra, Delsbo, d. t. bonden Olof Jonsson i Jobsmyra 1, Delsbo. Utvandrad t. Bishop Hill, Illinois, USA 1847. Källa: Hfl. s. 110
MARGTA OLOFSDOTTER * 27/8 1835 i Oppsjö, Delsbo, d. t. Olof Hansson,
Oppsjö, Delsbo. Utvandrad t. Bishop Hill, Illinois, USA 1847. Källa: Hfl. s.
110

 

24P —23— PEHR »WALLNER» OLSSON * 3/2 1853 i Västanäng, Delsbo, s. t. bondeson Olof Persson, Västanäng, Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika 30/12 1876. Återkom 1878. Utvandrad t. Nordamerika 25/10 1879 Källa: Hfl. s. 128

 

43S —6— ERIK ERSSON ROSLIN, * 6/2 1848 i Västanäng, Delsbo, s. t. husman Erik Olsson Roslin i Västanäng. Delsbo. G. 17/5 1869. Bonde o. skogvakt. i Oppsjö 10, Delsbo. (ant. i Delsbo (X) AI:18a (1893-1899) sid 172 ”Varit borta sedan försommaren 1891”). Utvandrad t. Nordamerika 29/10 1894. Källa: Hfl. s. 172

 

18T —22— PER WÅLLNER, * 7/11 1865 i Vålås, Delsbo, s. t. husmansdotter Sigrid Pehrsdotter, Vålås, Delsbo. Utvandrad t. Norge 1/11 1918. Källa: Hfl. s. 177
OVANÅKER

13R —28— Bonde ERIK PERSSON, * 21/7 1865 i Wij, Delsbo, s. t. bonden Pehr Nilsson i Ovanåker s 2, Delsbo. G. 21/11 1886. Bonde i Ovanåker s 2. Utvandrad t. New York, USA 18/6 1895. Källa: Hfl. s. 867
42N —42— BRITA JONSDOTTER HAGLUND, * 28/1 1865 i Delsbo, d. t. korpral 101 Jonas Haglund i Myra, Delsbo. Utvandrad t. New York, USA 18/6 1895. Källa: Hfl. s. 867
PEHR ERIKSSON, * 16/3 1887 i Ovanåker, Delsbo. Utvandrad t. New York,
USA 18/6 1895. Källa: Hfl. s. 867
HILDA KATHRINA ERIKSDOTTER, * 20/3 1891 i Ovanåker, Delsbo.
Utvandrad t. New York, USA 18/6 1895. Källa: Hfl. s. 867

 

8N —7— ERIK ERSSON,* 17/4 1867 i Mora 8, Delsbo, s. t. bonden E. Pehrsson i Mora 8 (4). G. 8/12 1889. Bonde i Ovanåker 2, Delsbo. Utvandrad t. Deer Creek, Nordamerika 25/5 1892. Källa: Hfl. s. 399
42N —43— KARIN OLSDOTTER, * 24/3 1867 i Ede s 1, Delsbo, d. t. husman Olof Olsson Modig i Hagen, Delsbo. Utvandrad t. Deer Creek, Nordamerika 25/5 1892. Källa: Hfl. s. 399
ERIK ERSSON * 28/6 1890 i Mora nr 4, Delsbo. Utvandrad t. Deer Creek,
Nordamerika 25/5 1892. Källa: Hfl. s. 399

 

35T —6— Bondeson KARL KARLSSON, * 23/1 1869 Ovanåker, Delsbo, s. t. bonden Carl Carlsson i Ovanåker, Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika 26/6 1903. Källa: Hfl. s. 900. † 18/11 1946

 

6O—18— Jordbrukare CARL JOHAN KARLSSON, * 9/7 1889 i Oppsjö nr 9, Delsbo, s. t. Carl Persson, Oppsjö nr 9, Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika ?/1 1911. Källa: Hfl. s. 183. (ant. i Delsbo kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/HLA/1010029/A II a/5 (1911-1917) ”Reste till Amerika januari 1911” ”Obefintlighetsboken 31/10 1915”)

 

 

 

PRETTINGBERG

 

Bondson PER ERIKSSON, * 7/1 (enl. EMIBAS 9/1, vilket är fel) 1842 i Bogården, Arbrå, Gävleborgs län, s. t. torparen Eric Pehrsson, Bogården, Arbrå, Gävleborgs län. Utvandrad t. Nordamerika 1868. Källa: Hfl. s. 178

 

40M—4— Bondhustru SARA HANSDOTTER, * 25/2 1793 i Västanäng, Delsbo, d. t. korp. H. Stare i Västanäng, Delsbo. Rymt t. Illinois, Nordamerika 1847. Källa: Hfl. s. 144

 

3M —7— Bondson OLOF PERSSON, * 26/9 1872 i Glombo, Delsbo, s. t. bondemåg Per Jönsson, Glombo, Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika 24/11 1892. Källa: Hfl. s. 229

 

54S —2— CAROLINA PERSDOTTER * 27/8 1876 i Prettingberg, Delsbo. (enl. släktbok utvandrad t. USA 1900 men enl. Delsbo (X) BI:2 (1895-1916) Bild 270 / sid 21, så är betyget återlämnat)

 

 

 

RIMSKOG

 

13N—20— HENNING REINHOLD NILSSON, * 14/12 1900 i Västanäng, Delsbo, s. t. bonden N. J. Nilsson i Västanäng 5. G. 24/6 1925. (Frånsk. 1930.) Jordbr.-arb. i Loppet 1, Delsbo. Utvandrad t. Winnipeg, Manitoba, Canada 5/7 1927. Källa: Hfl. s. 140

 

5T —11— Bondedotter ANNA OLSDOTTER, * 15/5 1888 i Rimskog, Delsbo, d. t. bonde Olof Jönsson, Rimskog, Delsbo. Utvandrad 4/8 1906. Återkom 30/12 1908. Källa: Hfl. s. 113

 

5T —11— Bondedotter MARGRETA OLSSON, * 26/10 1895 i Rimskog nr 1, Delsbo, d. t. bonden Olof Jönsson, Rimskog nr 1, Delsbo. Utvandrad t. Midale, Saskatchewan, Canada 27/4 1913. (OBS! I Delsbo (X) AIIa:5 (1911-1917) sid 115 står det att hon är avliden samma datum som utvandringen men hon finns ej i Delsbo dödbok)

 

 

ROSSLA

 

12 O —10— MARGTA OLOFSDOTTER, * 16/10 1823 i Rossla, Delsbo, d. t. bonden O. Olofsson i Rossla s 1, Delsbo. Utvandrad t. Quebec, Canada 1869. Källa: Hfl. s. 46
 

12 O —15— MARGTA (OLSDOTTER), * 12/8 1847 i Sörväna 4, Delsbo. Utvandrad t. Quebec, Canada 1869. Källa: Hfl. s. 46
ERIC * 1/1 1866 i Delsbo. Utvandrad t. Quebec, Canada 1869. Källa: Hfl.
s. 46

 

12 O —9— ERIK OLSSON, * 26/6 1814 i Rossla, Delsbo, s. t. bonden O. Olofsson i Rossla s 1, Delsbo. G. 28/11 1847. Bonde i Rossla s 1. Utvandrad t. Nordamerika 1868. Källa: Hfl. s. 46
43P —5— GÖLIN ERSDOTTER, * 25/6 (enl. EMIBAS och Delsbo släktbok 25/8, vilket är fel) 1822 i Sörväna, Delsbo, d. t. bonden Eric Larsson i Sörväna 4, Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika 1868. Källa: Hfl. s. 46.
MARGTA ERSDOTTER * 15/10 1849 i Rossla, Delsbo. Utvandrad t.
Nordamerika 1868. Källa: Hfl. s. 46
OLOF ERSSON, * 7/5 1861 i Rossla, Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika
1868. Källa: Hfl. s. 46

 

37N —10— JONAS PEHRSSON, * 27/10 1867 i Rossla, Delsbo, s. t. bonden Per Persson, Rossla, Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika 1889. Källa: Hfl. s. 175. Återkommit. Rymt t. Nordamerika 21/10 1902. Källa: Hfl. s. 673

 

 

LÅNGSBO

 

(X8)129Å —2— Arbetare LARS OLOF FORSSTRÖM, * 30/6 1880 i Källeräng, Delsbo, s. t. Ingrid Larsdotter Sporr, Källeräng, Delsbo. Utvandrad t. Chicago, Illinois, USA 4/5 1913. Källa: Hfl. s. 354
39 O —2— BEDA MARGARETA FORSSTRÖM QVIST, * 27/5 1883 i Södra Långsbo, Delsbo, d. t. soldat Anders Johansson Qvist, Södra Långsbo, Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika 16/5 1916. Källa: Hfl. s. 354
ESTER MARGARETA FORSSTRÖM, * 25/8 1902 i Södra Långsbo, Delsbo.
Utvandrad t. Nordamerika 16/5 1916. Källa: Hfl. s. 354
INGA TERESIA FORSSTRÖM, * 26/3 1906 i Lund, Forsa. Utvandrad t.
Nordamerika 16/5 1916. Källa: Hfl. s. 354
FRANS OSKAR FORSSTRÖM, * 25/3 1908 i Lund, Forsa. Utvandrad t.
Nordamerika 16/5 1916. Källa: Hfl. s. 354
ASTRID MARIA FORSSTRÖM, * 29/11 1910 i Lund, Forsa. Utvandrad t.
Nordamerika 16/5 1916. Källa: Hfl. s. 354
ELSA VILHELMINA FORSSTRÖM, * 26/5 1913 i Södra Långsbo, Delsbo.
Utvandrad t. Nordamerika 16/5 1916. Källa: Hfl. s. 354

 

Förvaltare RASMUS RASMUSSEN, * 31/7 1862 i Jungshoved, Praestö amt, Danmark (ej bekräftat). Infl. 28/9 1905 från Danmark. Utvandrad t. Danmark 5/8 1908. Källa: Hfl. s. 353
KIRSTEN CHRISTINE RASMUSSEN JENSEN, * 6/11 1867 i Skibinge, Praestö amt, Danmark (ej bekräftat). Infl. 28/9 1905 från Danmark. Utvandrad t. Danmark 5/8 1908. Källa: Hfl. s. 353
JOHANNE MARIE RASMUSSEN, * 23/8 1889 i Jungshoved, Praestö amt,
Danmark (ej bekräftat). Infl. 28/9 1905 från Danmark. Utvandrad t.
Danmark 5/8 1908. Källa: Hfl. s. 353
HANS VIGGO RASMUSSEN, * 2/5 1893 i Beldringe, Praestö amt,
Danmark (ej bekräftat). Infl. 28/9 1905 från Danmark. Utvandrad t.
Danmark 5/8 1908. Källa: Hfl. s. 353
JENNY INGEBORG RASMUSSEN, * 13/3 1896 i Beldringe, Praestö amt,
Danmark (ej bekräftat). Infl. 28/9 1905 från Danmark. Utvandrad t.
Danmark 5/8 1908. Källa: Hfl. s. 353

 

43J —8— Arbetare KARL HELGE TIMPER (enl. EMIBAS Timpar), * 21/11 1902 i Södra Långsbo, Delsbo, s. t. arbetare Per Jonsson Timper, Södra Långsbo, Delsbo. Utvandrad t. Winnipeg, Manitoba, Canada 5/8 1926. Källa: Hfl. s. 392

 

38L —2— JONAS PETTER WESTERLUND, * 23/10 1892 i Södra Långsbo, Delsbo, s. t. arbetare Jonas Petter Westerlund, Södra Långsbo, Delsbo. (ant. i Delsbo (X) AIIa:5 (1911-1917) sid 355 ”Till Amerika” Obefintlighetsboken 1915”) Källa: Hfl. s. 355

 

 

SANNÄS

 

38N —7— Piga SIGRID ERSDOTTER, tv., * 2/3 1813 i Locket, Delsbo, d. t. bonden Eric Olsson, Locket, Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika 1846. Källa: Hfl. s. 44

 

3P —6— PEHR HANSSON, * 28/12 1807 i Sannäs, Delsbo, s. t. bonden Hans Olsson (Olofsson) i Sannäs 3, Delsbo. G. 1835. Bonde i Sannäs 3. Utvandrad t. Bishop Hill, Illinois, USA 1846. Källa: Hfl. s. 44
2P —5— BRITA PEHRSDOTTER, * 10/2 1810 i Sannäs, Delsbo, d. t. bonden Pehr Pehrsson i Sannäs 2. Utvandrad t. Bishop Hill, Illinois, USA 1846. Källa: Hfl. s. 44.
SIGRID PEHRSDOTTER * 27/3 1839 i Sannäs, Delsbo. Utvandrad t. Bishop
Hill, Illinois, USA 1846. Källa: Hfl. s. 44

 

3P —4— SIGRID JONSDOTTER, * 18/12 1779 i Sannäs, Delsbo, d. t. bonden J. Olofsson i Sannäs 3. Utvandrad t. Nordamerika 1846

 

23M —7— Änka KJERSTIN OLOFSDOTTER, * 24/6 (enl. EMIBAS 24/5, vilket är fel) 1797 i Östra Tolbo, Delsbo, d. t. bonden O. Mattsson i Ede 2, Delsbo. Utvandrad t. New York, USA 1847. Källa: Hfl. s. 48
67T —1— NANNA KATRINA ANDRIETTA (enl. EMIBAS Henriet, vilket är fel) PETTERSSON * 7/8 1906 i Klubbo, Delsbo, d. t. smeden Anders Pettersson, Klubbo, Delsbo. Utvandrad t. New York, USA 3/10 1925. Källa: Hfl. s. 131

 

SANNÄS SÖDRA

 

40N —8— Bondson JONAS OLSSON, *27/10 1859 i Sannäs s 3, Delsbo, s. t. soldaten Olof Jonsson, Oppsjö, Delsbo. Utvandrade 11/5 1889 t. Warren, USA. Källa: Hfl. s. 88. Utvandrade igen 23/7 1906 t. Quebec, Canada. Källa: Hfl. s. 101
22N —2— MARGTA ANDERSDOTTER, * 17/5 1866 i Rimskog, Delsbo, d. t. soldat nr 21 Anders Äng, Rimskog, Delsbo. Utvandrad t. Warren, USA 11/5 1889. Källa: Hfl. s. 88
OLOF JONSSON, * 2/11 1888 Södra Sannäs nr 7, Delsbo. Emigr. t.
Warren, USA 11/5 1889. Källa: Hfl. s. 88. Återkom. Utvandrade igen 23/7
1906 t. Quebec, Canada. Källa: Hfl. s. 101
JONAS JONSSON, * 11/12 1890 Södra Sannäs nr s 7, Delsbo. Utvandrade
11/5 1889 t. Quebec, Canada. Källa: Hfl. s. 88

 

6F —23— Bonde ERIK OLSSON, * 31/12 1842 i Näppänge, Bjuråker, s. t. skräddare Olof Eriksson, Näppänge, Bjuråker. Utvandrad t. Galva, Illinois, USA 3/6 1891. Källa: Hfl. s. 86
(X6)32M —6— ANNA DANIELSDOTTER, *20/9 1847 i Berge, Bjuråker, d. t. soldat Dan Hed i Berge, Bjuråker. Utvandrad t. Galva, Illinois, USA 3/6 1891. Källa: Hfl. s. 86
OLOF ERSSON, * 16/5 1871 i Näppänge, Bjuråker. Utvandrad t. Galva,
Illinois, USA 3/6 1891. Källa: Hfl. s. 86
ERIK ERSSON, * 17/9 1872 i Berge, Bjuråker. Utvandrad t. Galva, Illinois,
USA 3/6 1891. Källa: Hfl. s. 86
ANDERS ERSSON, * 1/4 1878 i Berge, Bjuråker. Utvandrad t. Galva,
Illinois, USA 3/6 1891. Källa: Hfl. s. 86
JONAS ERSSON, * 18/2 1881 i Berge, Bjuråker. Utvandrad t. Galva,
Illinois, USA 3/6 1891. Källa: Hfl. s. 86
ANNA ERSDOTTER, * 22/9 1883 i Södra Sannäs nr 5, Delsbo. Utvandrad t.
Galva, Illinois, USA 3/6 1891. Källa: Hfl. s. 86
PER ERSSON, * 23/1 1886 i Södra Sannäs nr 5, Delsbo. Utvandrad t.
Galva, Illinois, USA 3/6 1891. Källa: Hfl. s. 86
LARS ERSSON, * 20/3 1889 i Södra Sannäs nr 5, Delsbo. Utvandrad t.
Galva, Illinois, USA 3/6 1891. Källa: Hfl. s. 86

 

7T —38— JONAS HANSSON, * 11/5 1845 i Västeräng, Delsbo, s. t. bonden H. Jonsson i Källberg s 1. G. 23/10 1868. Bonde i Källberg s 1 (3), sen. i S. Sannäs 8, Delsbo. Utvandrad t. Galva, Illinois, USA 24/1 1888. † 1928. Källa: Hfl. s. 89
11K —7— MARGTA OLSDOTTER, * 29/5 1841 i Vitterarv, Delsbo, d. t. torp. O. Ersson i Vitterarv, Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika 5/6 1888.
Källa: Hfl. s. 89 † 1911
HANS JONSSON * 11/7 1870 i Källberg, Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika
5/6 1888. Källa: Hfl. s. 897T —76— OLOF JONSSON, * 17/4 1875 i Källberg, Delsbo, s. t. bonden Jon Hansson, Källberg, Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika 5/6 1888. Källa: Hfl. s. 897T —77— JONAS JONSSON, * 29/12 1878 i S. Sannäs nr 8, Delsbo, s. t. Jon Hansson, Södra Sannäs nr 8, Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika 5/6 1888. Källa: Hfl. s. 89

 

49N —9— (W25) PEHR HELMER LARSSON, * 20/11 1853 i Hillbo, Norrbärke sn, Kopparbergs län, s. t. Lars Persson, Hillbo, Norrbärke sn, Kopparbergs län. G. 26/1 1879. Arb. Bos. i Slättäng, Delsbo. Utvandrad t. Worcester, USA 24/1 1888. Källa: Hfl. s. 92. Återkom 1889 enligt Delsbo kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010029/A I/17 a (1883-1892). Utvandrad t. Galva, Illinois, USA 3/6 1891. Källa: Hfl. s. 92. † 28/6 1927

 

Bonde ANDERS MÅRTENSSON BERG, * 9/7 1854 i Stärte, Trönö, Gävleborgs län, s. t. torparen Mårten Mickelsson, Stärte, Trönö, Gävleborgs län. Infl. fr. Idenor 25/11 1889. Utvandrad t. Rio de Janeiro, Brasilien 29/9 1891. Källa: Hfl. s. 85
ANNA MARIA JONSDOTTER, * 19/9 (fel födelsedatum i Delsbo (X) AI:17a (1883-1892) Bild 94 / sid 85) 1852 i Nianfors, Gävleborgs län d. t. sågställare Jonas Jonsson, Nianfors, Gävleborgs län. Utvandrad t. Rio de Janeiro, Brasilien 29/9 1891.Källa: Hfl. s. 85 (flera av husförhörslängderna står det att hon är född i Bjuråker, vilket är fel) (finns ej med i EMIBAS)
SARA MARIA, * 5/8 1884 i Friggesund, Bjuråker. Utvandrad t. Rio de
Janeiro, Brasilien 29/9 1891. Källa: Hfl. s. 85 (finns ej med i EMIBAS)
JONAS OLOF MARTIN ANDERSSON BERG, * 24/12 1888 i Idenor.
Utvandrade 29/9 1891 t. Rio de Janeiro, Brasilien. Källa: Hfl. s. 85.

 

1L —34— OLOF OLSSON, * 23/4 1856 i Rimskog, Delsbo, s. t. pigan Kjerstin Olsdotter, Rimskog, Delsbo. G. 8/6 1884. Bonde i S. Sannäs 3, Delsbo. Utvandrad t. Estevan, Saskatchewan, Canada 28/7 1904. Källa: Hfl. s. 94
1P —8— MARGTA (enl. EMIBAS Marta, vilket är fel) ERSDOTTER, * 28/8 1866 i Sannäs, Delsbo. Fosterd. t. mål. E. Södergren i Sannäs, Delsbo. Utvandrad t. Estevan, Saskatchewan, Canada 28/7 1904. Källa: Hfl. s. 94
GUSTAF OLSSON * 6/6 1887 i Södra Sannäs, Delsbo. Utvandrad t.
Estevan, Saskatchewan, Canada 5/5 1904. Källa: Hfl. s. 94.
KRISTINA OLSSON * 30/8 1889 i Södra Sannäs, Delsbo. Utvandrad t.
Estevan, Saskatchewan, Canada 28/7 1904. Källa: Hfl. s. 94
AXEL OLSSON * 23/7 1891 Södra Sannäs Nr 3, Delsbo. Utvandrad t.
Estevan, Saskatchewan, Canada 28/7 1904. Källa: Hfl. s. 94
ANNA OLSSON * 26/12 1893 Södra Sannäs Nr 3, Delsbo. Utvandrad t.
Estevan, Saskatchewan, Canada 28/7 1904. Källa: Hfl. s. 94

 

32S —6— Nämndemansson CARL PERSSON RUDOLPHI, * 20/6 1856 Sannäs, Delsbo, s. t. bonden Per Rudolphi, Sannäs, Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika 19/10 1882. Källa: Hfl. s. 64. Senare trädgårdsmäst. i Delsbo.
† 1/9 1943

 

32S —6— ANNA RUDOLPHI, * 15/12 1867 i Sannäs, Delsbo, d. t. bonden Per Rudolphi, Sannäs, Delsbo. Utvandrad t. Riverside, Nordamerika 5/8 1890. Källa: Hfl. s. 83
SÖRVÄNA

(W5) Snickare GUSTAF GEORG ERIKSSON, * 28/8 1898 i By, Kopp. G. 15/9 1923. Utvandrad t. Canada 14/2 1927. Källa: Hfl. s. 611. (Vist. i Kanada 1927—1932) Snick. Bos. i Långede, Delsbo. Utfl. t. Örebro 1934
22P —81— BRITA ERIKSSON JONSSON, * 9/9 1895, d. t. sågv.-arb. J. Jonsson i Långede. Utvandrad t. Winnipeg, Mannitoba, Canada 14/2 1927. Källa: Hfl. s. 611
ROLF JONSSON * 17/5 (enl. EMIBAS17/2 1924, vilket är fel) i Långbro,
Örebro. Utvandrad t. Winnipeg, Mannitoba, Canada 14/2 1927. Källa: Hfl.
s. 611. Utfl. t. Örebro 1934

 

10G —38— Änka/fästmö ELLA FRANSSON JONSDOTTER, * 11/6 1858 i Norrhavra, Bjuråker dotter till landbonde Jonas Andersson Knif i Norrhavra 4, Bjuråker. Utvandrad 17/8 1892 från Sörvena, Delsbo, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika. Källa: Hfl. s. 7
FRANS JOHANSSON, * 6/6 1880 i Svala, Bjuråker. Utvandrad 17/8 1892
från Sörväna, Delsbo, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika.
Källa: Hfl. s. 7
JONAS JOHANSSON, * 25/4 1883 i Söderdala, Bjuråker. Utvandrad 17/8
1892 från Sörväna, Delsbo, Gävleborgs län (Hälsingland) till
Nordamerika.
JOHAN JOHANSSON, * 13/12 1885 i Delsbo. Utvandrad 17/8 1892 från
Sörväna, Delsbo, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika. Källa:
Hfl. s. 7
ANNA JOHANSDOTTER, * 5/6 1888 i Delsbo. Utvandrad 17/8 1892 från
Sörväna, Delsbo, Gävleborgs län (Hälsingland) till Nordamerika. Källa:
Hfl. s. 7

 

22P—43— HANS NILSSON BJÖRK, * 30/9 1838 i Björka, Delsbo, s. t. bonden N. Hansson i Stömne s 3. G. 11/5 1862. Bonde i Stömne s 3 (Björka), sen. bonde i Sörväna s 1, Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika 25/5 1892. Källa: Hfl. s. 1
1J —9— SIGRID OLSDOTTER, * 8/9 1836 i Ava, Delsbo, d. t. bonden O. Andersson i Ede ss 3, Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika 25/5 1892.
Källa: Hfl. s. 1
NILS HANSSON »BLOMGREN» * 18/4 1865 i Ede, Delsbo. Utvandrad t.
Nordamerika 25/5 1892. Källa: Hfl. s. 1
SIGRID HANSDOTTER * 2/5 1877 i Sörväna. Utvandrad t.
Nordamerika 25/5 1892. Källa: Hfl. s. 1
INGRID HANSDOTTER * 2/9 1881 i Sörväna, Delsbo. Utvandrad t.
Nordamerika 25/5 1892. Källa: Hfl. s. 1

 

22P —55— OLOF HANSSON, * 8/9 1863 i Ava eller Ede ss 3, s. t. bonden H. Nilsson Björk i Sörväna s 1, Delsbo. G. 10/5 1888. Bonde i Sörväna 1. Utvandrad t. Nordamerika 17/8 1892. Källa: Hfl. s. 1
47J —3— INGRID SVENSDOTTER, * 3/12 1865 i Sörväna, Delsbo, d. t. sold. S. Ljus i Sörväna, Delsbo. Emigr. t. N. Amerika 1892. Utvandrad t. Nordamerika 17/8 1892. Källa: Hfl. s. 1
HANS HERMAN OLOFSSON * 22/2 1889 i Sörväna, Delsbo. Utvandrad t.
Nordamerika 17/8 1892. Källa: Hfl. s. 1

 

22P —78— Arbetardotter ANNA JONSSON * 8/2 1889 i Långede, Delsbo, d. t. arbetare Jonas Jonsson i Långede, Delsbo. Utvandrad t. New York, USA 19/4 1913. Källa: Hfl. s. 510

 

(X4)41E —8— Bondson/Styvson OLOF JONSSON, * 9/8 1851 i Skärås, Bjuråker, s. t. torpare Jon Olofsson Lillberg, Skärås, Bjuråker. Utvandrad t. Illinois, USA 29/7 1879. Källa: Hfl. s. 5

 

50M —3— Fröken RUT LINNEA ANDERSSON KARLSSON, * 18/6 1902 i Ede, Delsbo, d. t. stenhuggare Johan Carlsson i Ede, Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika 30/1 1921. Källa: Hfl. s. 505

 

47J —3— SVEN LJUS, * 21/7 1869 i Sörväna, Delsbo, s. t. sold. Sven Ljus, Sörväna, Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika 17/8 1892. Källa: Hfl. s. 12

 

12T —15— ERIK OLSSON, * 8/12 1883 i Rossla nr 4, Delsbo, s. t. bonden Olof Ersson, Rossla nr 4, Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika 18/9 1902. Återkom 28/8 1905. Källa: Hfl. s. 512

 

16M —7— JONAS OLSSON, * 7/8 1872 i Långede 3, Delsbo, s. t. bonden Olof Olsson, Långede 3, Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika 25/5 1892. Källa: Hfl. s. 5

 

16M —7— OLOF OLSSON, * 11/7 1870 i Långede 3, Delsbo, s. t. bonden Olof Olsson, Långede 3, Delsbo. Utvandrad t. Winnipeg, Manitoba, Canada. (ant. i Delsbo (X) AIIa:4 (1906-1910) sid 511: ”Uttog 1906 26/4 utflyttningsattest till N. Amerika, reste dit, men vägrades att landstiga (för svag syn?) Fr. Bk. 398. Återlämnat flyttningsattesten 10/6 1907. Undergår straffarbete i Härnösand. Strafftiden slutar 1908 8/12. Hemkom 9/12 1908) Källa: Hfl. s. 510

 

21E —8— Soldat CARL FREDRIK THYR, * 5/2 1859 i Skärås, Bjuråker, son till soldatdottern Elisabet Margreta Carlström i Skärås, Bjuråker. Utflyttad t. Delsbo 1879. Rymt t. Nordamerika. Källa: Delsbo (X) AI:17b (1883-1892) sid 12
Hustru MARIT PEHRSDOTTER, * 1858 i Östmark, Värmlands län (födelseuppgift och födelseort ej styrkt). Rymt t. Nordamerika. Källa: Delsbo (X) AI:17b (1883-1892) sid 12

 

 

 

SJULSBERG

 

32M —5— 2 PEHR OLOF SJÖ, * 21/4 1843 i Sjulgård, Delsbo, s. t. vice korpral nr 52 Pehr Sjö i Sjulgård, Delsbo. G. 3/6 1867. Sold. nr 23 vid Delsbo komp., Häls. reg. Bos. i Berge, Delsbo. Utvandrad t. Ellsworth, Wisconsin, USA 25/5 1893. Källa: Hfl. s. 663
(X4)21D —3— KARIN ANDERSDOTTER, tv. * 4/12 1847 i Lia, Bjuråker, d. t. pigan Margta Eriksdotter Staf, Lia, Bjuråker. Infl. 1867. Utvandrad t. Maiden Rock, USA 20/6 1895. Källa: Hfl. s. 663
JOHAN PERSSON SJÖ * 2/8 1880 i Västra Berge, Delsbo. (OBS! Står
inskriven i Bjuråker (X) C:6 (1872-1892) sid 68). Utvandrad t. Maiden
Rock, USA 20/6 1895. Källa: Hfl. s. 663
KARIN PERSSON SJÖ, * 4/1 1884 i Sjulsberg, Delsbo (enl. EMIBAS
Bjuråker). Utvandrad t. Maiden Rock, USA 20/6 1895. Källa: Hfl. s. 663
PEHR PERSSON SJÖ, * 11/12 1886 i Sjulsberg, Delsbo enl. EMIBAS
Bjuråker. Utvandrad t. Maiden Rock, USA 20/6 1895. Källa: Hfl. s. 663
ANNA KRISTINA PERSSON SJÖ, * 25/7 1892 i Sjulsberg, Delsbo (enl.
EMIBAS, Bjuråker). Utvandrad t. Maiden Rock, USA 20/6 1895. Källa: Hfl.
s. 663

 

 

Sjulsgård

 

11J —20— PER JONSSON PERSSON, tv., * 17/5 1900 Sjulsgård nr 1, Delsbo, s. t. Per Jonsson, Sjulsgård nr 1, Delsbo. Utvandrad fr. Sjulgård nr 1 t. Canada 7/5 1929. Källa: Hfl. s. 641

 

 

 

SJÖMYRA

 

8J —16— Bonde PEHR OLSSON, * 23/11 1843 i V. Berge, Delsbo, s. t. bonden O. Olofsson i V. Berge 4. G. 3/11 1884. Bonde i Loka 6, Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika 18/5 1892. Källa: Hfl. s. 284
1S—3— KERSTIN HANSDOTTER, * 24/12 1840  Strandäng, Delsbo, d. t. bonden H. Olofsson i Strandäng s 1, Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika 18/5 1892. Källa: Hfl. s. 284

 

8J —23— Bondedotter ANNA PEHRSDOTTER (JOHANSDOTTER?), * 14/6 1864 i Loka, Delsbo. Emigr. t. New York, USA 24/11 1890. Källa: Hfl. s. 284.
ANDERS * 6/9 1887 Sjömyra, Delsbo. Emigr. t. New York, USA 24/11
1890. Källa: Hfl. s. 284

 

Fosterbarn/Arbetardotter ANNA MARIA KRISTINA LOTHSTRÖM, * 2/3 1912 i Sättjära, Delsbo, d. t. bonden Jonas Lothström, Sättjära, Delsbo. Utvandrad t. Winnipeg, Manitoba, Canada 22/3 1927. Källa: Hfl. s. 925

 

Husmansson ANDERS NILSSON, * 8/1 1849 i Sjömyra, Delsbo, s. t. torpare Nils Bergström, Sjömyra, Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika 1868. Källa: Hfl. s. 148

 

SJÖMYRA NR 10

36A —7— ANDERS ANDERSSON, * 6/2 1889 i Sjömyra 10, Delsbo, s. t. bondeson Anders Andersson, Sjömyra 10, Delsbo. Utvandrade (Rymt) 1910. Källa: Hfl. s. 798. Ihjälskjuten 11/5 1913 i Norrbo

 

19P —20— MARGTA OLSDOTTER, * 27/9 1830 i Sjömyra, Delsbo. Utvandrad t. N. Amerika 1893. (Kan ej bekräfta utvandring p.g.a saknad av husförhörslängder)
JON OLOF * 12/9 1871. Utvandrad t. N. Amerika 1893. (Kan ej bekräfta
utvandring p.g.a saknad av husförhörslängder)

 

 

 

 

SKOG

 

51N —23— Jordbruksarbetare JONAS ANDERSSON * 10/8 1908 i Fjärdsätter ss 6, Delsbo, s. t. bonden Jonas Andersson Skott, Fjärdsätter ss 6, Delsbo. Utvandrad 12/6 1927 t. Winnipeg, Manitoba, Canada 12/6 1927. Källa: Hfl. s. 325

 

 

 

SLÄTTÄNG

 

54J —5— KARIN LINDQVIST * 31/7 1881 i Stömne, Delsbo, d. t. skräddare Anders Pehrsson Lindqvist, Stömne, Delsbo. Utvandrad t. Boston, Massachusetts, USA 2/7 1901. Källa: Hfl. s. 76

 

1L —10— ANDERS »QVICK» OLSSON * 4/7 1832 i Bredåker, Delsbo, s. t. landbonden Olof Mattsson, Bredåker, Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika 1857. Källa: Hfl. s. 369 (utvandring ej bekräftad)

 

 

SMEDSBO

 

Bonddotter ANNA MICKELSDOTTER SUNDMAN, * 12/1 1866 i Röste, Bollnäs, d. t. skattetorparen Michel Persson, Röste, Bollnäs. Familjen inflyttad från Forsa 14/11 1883. Utvandrad t. Minnesota, USA 4/4 1884. Källa: Hfl. s. 83.

 

 

STORMNÄS

 

2S —7— BRYNOLF ERIKSSON, * 19/9 1902 i Stormnäs 3, Delsbo, s. t. bonden Erik Bryngelsson, Stormnäs 3, Delsbo. Utvandrad t. New York, USA 12/11 1926. Källa: Hfl. s. 972

 

5P —19— Dräng OLOF ERSSON WALLNER, * 21/10 1853 i Myra s 2, Delsbo, s. t. bonden Erik Olsson, Myra s 2, Delsbo. Utvandrad till Nordamerika 1884. Källa: Hfl. s. 320

 

 

 

STORÅN

 

Faktor ERIK MAURITZ JONZON, * 22/9 1871 i Uslan, Alnö, Västernorrlands län, s. t. handl. Sven Aug. Jonsson, Uslan, Alnö, Västernorrlands län. Inflyttad t. Delsbo fr. Alnö 17/11 1909. Utvandrad t. Edmonton, Alberta, Canada 3/6 1911. Källa: Hfl. s. 334
MAGDALENA MICKAELSDOTTER JONZON, * 6/11 1886 i Handsjön, Rätan, Jämtlands län, d. t. bonden Mikael Nilsson, Handsjön, Rätan, Jämtlands län. Utvandrad t. Edmonton, Alberta, Canada 3/6 1911. Källa: Hfl. s. 334
SVEN MIKAEL JONZON, * 2/1 1907 i Nacka, Alnö, Västernorrlands län.
Utvandrad t. Edmonton, Alberta, Canada 3/6 1911. Källa: Hfl. s. 334
ERIK WALTER JONZON, * 14/1 1910 i Storån, Delsbo. Utvandrad t.
Edmonton, Alberta, Canada 3/6 1911. Källa: Hfl. s. 334

 

Bokhållare GUSTAV ANDREAS PALM, * 7/10 1867 i Ede, Delsbo, s. t. smeden J. G. Palm, Ede, Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika 15/10 1896. Källa: Hfl. s. 312

 

 

STRANDÄNG

 

Bondson JOHAN ERIK JOHANSSON, * 21/7 1883 i ???? (OBS!! Olika födelseorter i husförhörslängderna, som t.ex. Bergsjö, Hälsingtuna och Tuna. Hittar honom inte i födelseboken i någon av dessa orter. Han står som Andersson i Delsbo släktbok och i EMIBAS Johansson). Enligt EMIBAS utvandrad t. Nordamerika 26/9 1903. Källa: Hfl. s. 781. (Ant. i Delsbo kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/HLA/1010029/A II a/2 (1900-1905): ”Uttagit flyttningsbetyg till Nordamerika men återlämnat betyget.” ”Saknar frejd och äktenskapsledigh. fr. den 26 sept 1903 — 26/5 1905”.)

 

 

 

STÖMNE

 

54J —5— PEHR ANDERSSON * 29/5 1866 i Wij s 3, Delsbo, s. t. pigan Ingrid Johansdotter, Wij s 3, Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika. (enl. Hfl. 1883-1892 s. 389 står det antecknat ”Lär vistas i Amerika”)

 

21M —4— Elmontör PER ISAK MÖLLER, * 5/1 1891 i Långede, Delsbo, s. t. arb. P. I. Möller i Långede, Delsbo. G. 6/6 1914. Montör. Bos. i Fredriksfors, Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika 5/4 1923. Källa: Hfl. s. 432. † 22/1 1934
23P —5— ERIK PERSSON, * 30/9 1879 i Stömne nr 6, Delsbo, s. t. bonde Per Jonsson, Stömne nr 6, Delsbo. Utvandrad t. Chicago, Illinois, USA 2/6 1906. Källa: Hfl. s. 415

 

11K —15— Soldatson JONAS WEST, * 8/12 1878 i Stömne, Delsbo, s. t. soldat Lars west, Stömne, Delsbo. Utvandrad t. Philadelphia, Pennsylvania, USA 28/4 1902

 

 

 

SUNNANSJÖ

 

29J—6— Bonde JOHAN DANIELSSON BLOM, * 29/7 1844 i Svedja, Delsbo, s. t. husman Daniel Johansson i Rimskog, Delsbo. G. 1/12 1865. Sold. nr 14 vid Häls. reg. Sen. skomak. o. bonde i Sunnansjö ss 1. Delsbo. Utvandrad t. Macon, Nordamerika 29/4 1904. † 22/11 1924. Källa: Hfl. s. 2
(X4)10A —4— Hustru ANNA BRITA TUNGSTRÖM, * 16/11 1844 i Moviken, Bjuråker, d. t. haxkarlen. Henr. Gust. Tungström i Moviken, Bjuråker. Utvandrad t. Macon, Nordamerika 29/4 1904. † 22/11 1924. Källa: Hfl. s. 2
ANNA CHRISTINA BLOM * 19/4 1871 i Delsbo. Utvandrad t. Alexandria,
USA 3/3 1892. Källa: Hfl. s. 10

29J —13— IDA AMALIA BLOM, * 1/10 1881 Sunnansjö, Delsbo, d. t. soldat nr 14 Johan Blom, Sunnansjö, Delsbo. Utvandrad t. Macon, Nordamerika 29/4 1904. Källa: Hfl. s. 2
DANIEL GUSTAF OLSSON, * 19/11 1903 i Sunnansjö, Delsbo. Utvandrad
t. Macon, Nordamerika 29/4 1904. Källa: Hfl. s. 2. Återkom och
utvandrade fr. Hammaren i Delsbo t. Whitetail, Montana, USA 9/4 1923.
Källa: Hfl. s. 926

 

3S —2— RAGNA CECILIA HEDSTRÖM, * 21/4 1889 i Delsbo, d. t. arrendator Olof Hedström Halstensson, Delsbo. Utvandrad t. Rosholt, Wisconsin, USA. Källa: Hfl. s. 22. Återkom till Sverige. Utvandrad fr. Norrväna t. Canada 18/10 1926. Återkom t. Norrväna fr. Canada 14/6 1929. Källa: Hfl. s. 667. Utfl. t. Haverö 1944.

 

Arbetaren MAGNUS JONSSON SUNDSTRÖM, * 30/11 (enl. EMIBAS 31/12, vilket är fel) 1858 i Nordmyra, Njutånger, s. t. husman Jon Jonsson i Nordmyra, Njutånger. Utvandrad t. Evansville, USA 19/5 1892. Källa: Hfl. s. 14
MATILDA ELISABET TEMPTANDER, * 16/5 (enl. EMIBAS 18/5, vilket är fel) 1868 i Brandstorp, Våmb, Skaraborgs län, d. t. arbetskarlen Carl Nilsson Temptander i Brandstorp, Våmb, Skaraborgs län. Utvandrad t. Evansville, USA 19/5 1892. Källa: Hfl. s. 14
KARL HESEKIËL MAGNUSSON, * 10/4 1889 i Slotte, Ljusdal. Utvandrad t.
Evansville, USA 19/5 1892. Källa: Hfl. s. 14

 

19P—21— Piga SIGRID NILSDOTTER * 9/3 1874 i Tomta ss 1, Delsbo, d. t. bonden Nils Olsson, Tomta ss 1, Delsbo. Utvandrad t. Stillwater, USA 7/8 1891. Källa: Hfl. s. 7

 

27K —4— KARIN (enl. EMIBAS Katrin, vilket är fel) PEHRSDOTTER RUDOLPHI, * 10/8 1846 i Västra Tolbo, Delsbo, d. t. torp. Per Johansson i Västra Tolbo, Delsbo. Utvandrad t. Duluth, Minnesota, USA 7/9 1905. Källa: Hfl. s. 6. † 22/7 1929.
BRITA NORDGREN, * 17/3 1875 i Sunnansjö, Delsbo, d. t. bonde Elias
Nordgren, Sunnansjö, Delsbo. Utvandrad t. Deer Creek, Nordamerika 28/1
1893. Källa: Hfl. s. 6
PER JOHAN NORDGREN, * 9/12 1876 i Sunnansjö, Delsbo, s. t. bonden
Elias Nordgren, Sunnansjö, Delsbo. Utvandrad t. New London, Canada
15/5 1897. Källa: Hfl. s. 6
CARL GUSTAF NORDGREN, * 22/9 1879 i Sunnansjö, Delsbo, s. t. bonde
Elias Nordgren, Sunnansjö, Delsbo. Utvandrad t. New London, Canada 7/9
1899. Källa: Hfl. s. 6

 

18N —7— BRITA OLOFSDOTTER, * 30/9 1820 i Gåsbacka, Delsbo, d. t. bonden Olof Persson, Gåsbacka, Delsbo. Utvandrad t. Bishop Hill, Illinois, USA 1846. Källa: Hfl. s. 4

 

Arbetare JONAS RING, * 5/11 1874 i Delsbo, s. t. avskedade korpralen Lars Ring, Delsbo. Utvandrad t. Boston, Massachusetts, USA 17/9 1902. Källa: Hfl. s. 19

 

17L —17— LARS WILHELM SUNDBERG, * 12/3 1893 i Sunnansjö, Delsbo, s. t. torpare Lars Sundberg, Sunnansjö, Delsbo. Utvandrad t. Chicago, Illinois, USA 26/10 1912. Källa: Hfl. s. 20

 

 

 

SVALA

 

2P —22— JONAS JONSSON, * 9/5 1858 i Sunnansjö, Delsbo, s. t. nämndeman Jon Olsson i Ava 1. G. 4/6 1878. Änkl. o. omg. 8/5 1883. Bonde i Svala 1, Delsbo. Utvandrad t. S:t Paul, Minnesota, USA 31/1 1889. Källa: Hfl. s. 479

 

Mjölnarson JOHAN ERIK OLOFSSON ÖHMAN, * 14/4 1851 i Nybo, Järvsö, s. t. mjölnardräng Olof Öhman, Nybo, Järvsö. Utvandrad t. Nordamerika 1869. Källa: Hfl. s. 301 (OBS! Källan ej bekräftad)

 

12 O —13— PEHR * 18/5 1862 i Svala, Delsbo, s. t. torparmågen Olof Olsson, Svala, Delsbo. Utvandrad t. N. Amerika 188. (utvandring, ej bekräftad)

 

 

 

SVEDJA

 

44L —1— Hemmansägardotter GRETA KAJSA DOLK, * 15/6 1894 i Ingesarven, Bergsjö, d. t. soldaten Joh. P. Dolk, Ingesarven, Bergsjö. Utvandrad t. New York 11/4 1910. Källa: Hfl. s. 229

 

60P —4— Bondson ERIK »FORSBERG» * 11/12 1857 i Svedja ss 3, Delsbo, s. t. Jöns Jönsson (Jonas Jonsson), Svedja ss 3, Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika 30/7 1887. Källa: Hfl. s. 197.

 

37P —7— Bondhustru BRITA LARSDOTTER, * 7/12 (enl. EMIBAS 11/12) 1798 i Sannäs, Delsbo, d. t. bonden Lars Pärsson i Sannäs, Delsbo. Utvandrad t. Bishop Hill, Illinois, USA 1847. Källa: Hfl. s. 124
10T —4— KARIN LARSDOTTER, * 11/4 1849 i Svedja, Delsbo, d. t. husmansdotter Gunilla Nilsdotter, Svedja, Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika
MARGRETA KAROLINA * 21/5 1877 i Färila. Utvandrad t. Nordamerika
PEHR ERIK * 1/6 1879 i Storhaga, Ljusdal. Utvandrad t. Nordamerika
(enl. EMIBAS har denna familj utvandrat till Nordamerika, detta är ej bekräftat. I Delsbo kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010029/A I/17 a (1883-1892) står det att KARIN vistas i Amerika, står även att denna familj flyttat till särskilda listan: Delsbo kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010029/A I/17 a (1883-1892) där hon återfinns).

 

Bondson LARS JOHAN MAGNUSSON, * 28/11 1854 i Mossängen, Ransäter, Värmlands län, s. t. Magnus Larsson, Mossängen, Ransäter, Värmlands län. (ant. i Delsbo (X) AI:17a (1883-1892) Bild 206 / sid 197 ”Vistas i Amerika. Särskilda listan= folk utan fast bostad eller folk som försvunnit från socknen utan attest). Källa: Hfl. s. 197

 

Bonde ALBERT NÖJD, * 13/3 1887 i Böle, Forsa, s. t. förre sold. Olof Nöjd, Böle, Forsa. Inflyttad fr. Forsa 24/2 1913. Utvandrad t. Flint, Michigan, USA 1/5 1914. Källa: Hfl. s. 217
Hustru BLENDA KATHRINA (ANTONIA) NÖJD SÖDER, * 6/2 1884 i Delsbo, d. t. Per Söder, Delsbo. Utvandrad t. Flint, Michigan, USA 1/5 1914. Källa: Hfl. s. 217
SIGNE BIRGITTA ALBERTSSON NÖJD, * 18/1 1912 i Trogsta, Forsa.
Utvandrad t. Flint, Michigan, USA 1/5 1914. Källa: Hfl. s. 217
SYSTER KARIN ALBERTSSON NÖJD, 25/12 1912 i Trogsta, Forsa.
Utvandrad t. Flint, Michigan, USA 1/5 1914. Källa: Hfl. s. 217

 

37P —7— BRITA LARSDOTTER, * 7/12 1798 i Sannäs, Delsbo, d. t. bonden Lars Pehrsson i Sannäs 4, Delsbo. Utvandrad från Svedja t. N. Amerika 1847. Källa: Hfl. s. 124

 

 

 

SÄRSKILDA LISTAN

 

Kronolänsman JOHAN GUSTAF SCHJÖRLINGf, *12/12 1849 i Idenor, s. t. komminister L. Schjörling, Idenor. Utvandrad t. Nordamerika 8/8 1885 (ej bekräftat, finns ej inskannad)

 

 

SÄTTJÄRA

 

Snickare AXEL VILHELM GUSTAF LOTHSTRÖM, * 5/6 1909 i Söderhamn, Gävleborgs län, s. t. maskinist Jonas Lothström, Söderhamn, Gävleborgs län. Utvandrad t. Winnipeg, Manitoba, Canada 22/3 1927. Källa: Hfl. s. 364

 

29J —7— BRITA »STÅL» * 2/8 1877 i Gåsbacka, Delsbo, d. t. pigan Gertrud Danielsdotter, Gåsbacka, Delsbo. Utvandrad t. Macomb, Illinois, USA 9/5 1904. Källa: Hfl. s. 324

 

 

 

Sörväna

 

22P —80— ERIK GUSTAF ERIKSSON * 31/6 1908 i Sörväna 1, Delsbo, s. t. Jon Erik Eriksson, Sörväna, Delsbo. Utvandrad från Ede t. Kanada 3/7 1928. Källa: Hfl. s. 436

 

31N —20— PER JOHAN BODIN, * 28/12 1910 i Sörväna, Delsbo, s. t. bonde Jonas Bodin, Sörväna., Delsbo. Utvandrad från Sörväna t. Canada 14/7 1928. Källa: Hfl. s. 603

 

 

 

 

TOMTA

 

22P —28— Bonde HANS HANSSON, * 27/12 1811 i Hammarsvall, Delsbo, s. t. bonden H. Olofsson i Hammarsvall s 1, Delsbo. G. 22/10 1845. Husman i Hammarsvall. Utvandrad t. Åbo/Turku, Finland 28/1 1869. Källa: Hfl. s. 288.
† 24/8 1892 (ålder).
17L —10— KERSTIN PÅHLSDOTTER (PAULSDOTTER), * 7/2 1810 i Norrberg, Delsbo, d. t. sold. P. Flink i Gåsbacka, Delsbo. † 28/1 1869 (nervfeber) (enl. EMIBAS utvandrad 28/1 1869 men enl. Delsbo kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010029/A I/15 b (1867-1874) avled Kerstin den dagen). Källa: Hfl. s. 288.

 

13T —19— OLOF ALFRED WESTERLUND * 6/6 1908 i Tomta, Delsbo, s. t. bonden Per Westerlund, Tomta, Delsbo. Utvandrad från Tomta t. Canada 21/7 1928. Källa: Hfl. s. 1144

 

13T —28— ERIK WESTERLUND, * 16/6 1904 i Tomta, Delsbo, s. t. bonden Per Westerlund i Tomta 52, Delsbo. Utvandrad från Tomta t. Canada 24/4 1928. Källa: Hfl. s. 1144. Farmare i Canada.
26T2 ESTER SOFIA LINDBERG, * 26/4 1906 i Sättjära, Delsbo, d. t. jordbr.-arbetare Frans Emil Lindberg i Lund, Delsbo. Utvandrad från Stömne, Delsbo t. Canada 25/1 1928. Källa: Hfl. s. 508

 

 

 

VALLSTA

 

26J —7— JONAS OLOF JOHANSSON, * 13/5 1880 i Ede, s. t. arbetare Johannes Jonsson i Ede. Utvandrad t. Boston, Massachusetts, USA 29/8 1901. Källa: Hfl. s. 198

 

11T —29— Jordbruksarbetare JON OLOF PERSSON, * 21/6 1908 i Vallsta, Delsbo, s. t. torparen Per Olsson, Vallsta, Delsbo. Utvandrad t. Winnipeg, Manitoba, Canada 22/6 1926. Källa: Hfl. s. 227. G. 4/10 1936. Grovarb. i Oppsjö, Delsbo. Utfl. t. Sth. 1939. Frånsk. 1944.

 

 

 

VENÅS

 

— ANNA ELISABET ERSDOTTER BODIN, * 13/7 1825 i Westerlandsjö, Arnäs, Västernorrlands län, d. t. Eric Johansson, Westerlandsjö, Arnäs, Västernorrlands län. Utvandrade t. Nordamerika 29/2 1898. (I husförhörslängd 1893-1899 s. 598 står det noterat: ”Hustrun afreste 12/5 1894 utan betyg till Amerika. Hustrun död i Amerika”)

 

 

 

VESTANÄNG

 

32J—12— NILS OLOF MOBERG, * 7/6 (enl. EMIBAS 5/6, vilket är fel) 1885 i Hallsta, Delsbo, s. t. sold. nr 9 Per Moberg, Hallsta, Delsbo. Utvandrad t. Midale, Saskatchewan, Canada 12/5 1909. Källa: Hfl. s. 235

 

Jungfru/Piga BRITA KRISTINA PERSDOTTER, * 7/11 1890 i Tjärnmyra nr s 2, Delsbo, d. t. bonde Per Larsson, Tjärnmyra nr s 2, Delsbo. Utvandrad t. Midale, Saskatchewan, Canada 16/5 1913. Källa: Hfl. s. 229

 

7T —73— CARL »SÖDERMAN» * 11/12 1858 i Svedja, Delsbo, s. t. soldat Per Söder, Svedja, Delsbo. (ant. i Delsbo (X) AI:17a (1883-1892) sid 213 ”Ändrade vid förhöret i Västanäng d. 13/12 1884 sitt namn från Söder till Söderman. ”Lär vistas i Amerika”). Källa: Hfl. s. 213

 

VESTERÄNG NR 4

31L —1— BRITA JONSSON, * 26/4 1880 i Långby, Forsa, d. t. husman Jon Persson i Långby, Forsa. Utvandrad t. New York, USA 6/10 1903. Källa: Hfl. s. 940

 

 

 

WIJ

 

3K —14— Jordbruksarbetare PER ERIKSSON, * 8/9 1900 i Ede, Delsbo, s. t. bonden Erik Jonsson, Ede, Delsbo. Utvandrad t. Canada 21/7 1924.
Källa: Hfl. s. 1119

3K —14— Jordbruksarbetare ALFRED ERIKSSON, * 28/11 1901 i Håknorrbo 4, Delsbo, s. t. arrendator Erik Jonsson, Håknorrbo 4, Delsbo. Utvandrad t. Canada 12/11 1928. Källa: Hfl. s. 1119

 

17N —7— HILDA MARIA »MUNTER» * 10/9 1889 i Wij, Delsbo, d. t. Margta Larsdotter, Wij, Delsbo. Utvandrad t. Danmark 25/2 1913. Källa: Hfl. 940

 

PAUL FREDRIC OLOFSSON DAHLBERG, * 17/4 1816 i Klubbo, Delsbo, s. t. postmästare Olof Dahlberg, Klubbo, Delsbo. Utvandrad t. Norge 1846. Källa: Hfl. s. 228

 

 

 

VITTERARV

 

44K —3— Dräng ERIC CARLSSON, * 19/2 (enl. EMIBAS och Delsbo släktbok 2/2, vilket är fel) 1800 i Östra Tolbo, Delsbo s. t. bonden Carl Persson, Östra Tolbo, Delsbo. Utvandrad t. New York, USA 1847. Källa: Hfl. s. 79

 

24N —8— Bonde ERIK ERIKSSON, * 17/3 (enl. EMIBAS och Delsbo släktbok 14/3, vilket är fel) 1796 i Norrberg, Delsbo, s. t. bonden E. Olsson i Norrberg 2, Delsbo. G. 1824. Bonde i Vitterarv s 1, Delsbo. Utvandrad t. Victoria, Illinois, USA 1847. Källa: Hfl. s. 79
5T —3— BRITA LARSDOTTER, * 15/11 1804 i Vitterarv, Delsbo, d. t. bonden L. Olofsson i Vitterarv, Delsbo. Utvandrad t. Victoria, Illinois, USA 1847. Källa: Hfl. s. 79
BRITA ERIKSDOTTER, * 2/3 1832 i Vitterarv, Delsbo. Utvandrad t.
Victoria, Illinois, USA 1847. Källa: Hfl. s. 79
KARIN ERIKSDOTTER, * 18/3 1836 i Vitterarv, Delsbo. Utvandrad t.
Victoria, Illinois, USA 1847. Källa: Hfl. s. 79
SIGRID ERIKSDOTTER, * 10/4 1843 Vitterarv, Delsbo. Utvandrad t.
Victoria, Illinois, USA 1847. Källa: Hfl. s. 79
ERIK ERIKSSON, * 24/3 1846 i Vitterarv, Delsbo. Utvandrad t. Victoria,
Illinois, USA 1847. Källa: Hfl. s. 79

 

5T —7— Bonde ERIC OLOFSSON, * 23/11 1800 i Vitterarv, Delsbo, s. t. bonden Olof Olofsson, Vitterarv 1, Delsbo. G. 1828. Bonde i Vitterarv 1. Utvandrad t. Bishop Hill, Illinois, USA ?/6 1846. Källa: Hfl. s. 78
11L —10— ANNA OLOFSDOTTER, * 24/7 1800 Östra Tolbo, Delsbo, d. t. bonden Olof Mattsson i Ede 2, Delsbo. Utvandrad t. Bishop Hill, Illinois, USA ?/6 1846. Källa: Hfl. s. 78
KJERSTIN ERSDOTTER * 7/7 1830 i Vitterarv, Delsbo. Utvandrad t. Bishop
Hill, Illinois, USA ?/6 1846. Källa: Hfl. s. 78
OLOF ERSSON * 31/8 1832 i Vitterarv, Delsbo. Utvandrad t.
Bishop Hill, Illinois, USA ?/6 1846. Källa: Hfl. s. 78
SIGRID ERSDOTTER * 13/10 1834 i Vitterarv, Delsbo. Utvandrad t. Bishop
Hill, Illinois, USA ?/6 1846. Källa: Hfl. s. 78
ERIK ERSSON * 6/11 1836 i Vitterarv, Delsbo. Utvandrad t. Bishop Hill,
Illinois, USA ?/6 1846. Källa: Hfl. s. 78
JÖNS ERSSON * 5/2 1839 i Vitterarv, Delsbo. Utvandrad t. Bishop Hill,
Illinois, USA ?/6 1846. Källa: Hfl. s. 78
LARS ERSSON * 10/5 1842 i Vitterarv, Delsbo. Utvandrad t. Bishop Hill,
Illinois, USA ?/6 1846. Källa: Hfl. s. 78
PER ERSSON * 18/12 1843 i Vitterarv, Delsbo. Utvandrad t. Bishop Hill,
Illinois, USA ?/6 1846. Källa: Hfl. s. 78

 

16S—3— (31M —3—) BRITA PERSDOTTER, * 21/6 1829 i Rimskog, Delsbo, d. t. pigan Brita Olofsdotter, Rimskog, Delsbo. Utvandrad t. New York, USA 1846

 

26N —9— Piga BRITA OLSDOTTER, * 12/7 (enl. EMIBAS 11/7, vilket är fel) 1828 i Norrväna, Delsbo, d. t. Olof Jonsson, Norrväna, Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika 1846. Källa: Hfl. s. 78

 

1 O —8— Dräng JONAS (enl. EMIBAS Jon) »WALL» PERSSON * 19/8 1821 i Oppsjö, Delsbo, s. t. bonden Per Jonsson, Oppsjö, Delsbo. Utvandrad t. New York, USA 1846. Källa: Hfl. s. 78

 

 

 

VÄSTANÄNG

 

27K —3— CARL JOHAN NORDGREN, * 27/7 1878 i Svedja, Delsbo, s. t. korpralen nr 84 Anders Gustaf Nordgren, Svedja, Delsbo. Utvandrad t. Midale, Saskatchewan, Canada 4/5 (enl. EMIBAS 3/5) 1913. Källa: Hfl. s. 232

 

 

 

VÄSTRA BERGE

 

5J —5— MARGTA PERSDOTTER, * 26/5 1826 i Åkre, Delsbo, d. t. bonden Pehr Eriksson i Åkre 1, Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika 1868.
Källa: Hfl. s. 56
ERIC PERSSON, * 7/5 1857 i Västra Berge, Delsbo, s. t. bonden Per
Persson, Västra Berge, Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika 1868. Källa: Hfl.
s. 56

 

30T —19— GUSTAF PETTERSSON, * 20/6 1885 i Östansjö, Delsbo, s. t. skomakare Jonas Pettersson, Östansjö, Delsbo. Utvandrad t. Boston, Massachusetts, USA 9/6 1903. Källa: Hfl. s. 789

 

 

 

ÅBO

 

50 O —2— JONAS OLOF OLSSON (enl. EMIBAS JONSSON), * 12/3 1865 i Ava, Delsbo, s. t. mjöln. O. Nilsson i Åbo, Delsbo. G. 1/5 1910. Utvandrad t. Finland 21/2 1889. Källa: Hfl. s. 116. Jordbr.-arb. i S. Långsbo, Tomta 22, Delsbo. † 4/1 1946.

 

 

 

ÅKRE

 

5P —12— Dräng JONAS ERSSON * 10/10 1843 i Tomta ss 4, Delsbo, s. t. Anna Jonsdotter, Tomta ss 4, Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika 1868. Källa: Hfl. s. 86

 

7N —8— Bondson LARS PERSSON * 11/9 1866 i Åkre, Delsbo, s. t. bonden Per Persson, Åkre, Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika 3/7 1882. Källa: Hfl. s. 171
7N —8— Bondson ANDERS JAKOB PERSSON * 7/1 (enl. EMIBAS 7/6, vilket är fel) 1872 i Åkre, Delsbo, s. t. bonden Per Persson, Åkre, Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika 19/3 1890. Källa: Hfl. s. 221
7N —8— (Styvd.) KARIN »JONSDOTTER» * 15/1 1877 i Västansjö, Bjuråker. s. t. bonden Per Persson, Västansjö, Bjuråker. Utvandrad t. Nordamerika 17/11 1892. Källa: Hfl. s. 221

 

 

 

ÄNGA

 

44S —3— OLOF NÄSLUND, * 8/11 1805 i Järvsö sn, Gävleb (ej bekräftat). G. 5/11 1848. Torp. i Änga, Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika 1850. Källa: Hfl. s. 125

 

 

 

ÖSTANSJÖ

 

46R —2— ANDERS ALFRED STRÖMBÄCK, * 2/8 1852 i Andersfors, Bergsjö, Gävleb., s. t. mästersmeden Hans Jönsson Strömbäck, Andersfors, Bergsjö, Gävleb. G. 27/8 1876. Skomak. Bos. i Nordanäng, Delsbo. Utfl. t. Bjuråker 1887. (ant. i Delsbo (X) AI:18b (1893-1899) Bild 296 / sid 768 ”Lär vistas i Amerika”). Källa: Hfl. s. 768
46R —1— SARA MARGRETA NORD STRÖMBÄCK, * 28/1 1854 i Arnön, Rogsta, Gävleb., d. t. kolare Olof Olsson Nord, Arnön, Rogsta, Gävleb. Utvandrad t. New York 28/6 1893. Källa: Hfl. s. 768

 

46R —1— OLOF OLSSON NORD, * 11/5 1828 i Norrgimma, Bergsjö, Gävleb, s. t. nybyggare Olof Frid, Norrgimma, Bergsjö. Infl. fr. Idenor 1883. Bonde i Nordanäng s 3, Delsbo. Utvandrad t. Grand Rapids, Michigan, USA 26/6 1896. Källa: Hfl. s. 768
(X19) INGRID MAGDALENA PERSIAN OLSSON, * 10/11 1826 i Bällsta, Tuna, Västernorrlands län, d. t. sockenskräddaren Joh. Fredr. Persian, Bällsta, Tuna, Västernorrlands län (enl. EMIBAS och Delsbo husförhörslängder står det Tuna, Gävleborgs län, vilket är fel). Utvandrad t. Grand Rapids, Michigan, USA 26/6 1896. Källa: Hfl. s. 768 

 

 

 

ÖSTRA TOLBO

 

18T —15— Bondedotter KARIN ERSDOTTER, * 18/9 1889 i Östra Tolbo nr s 4, Delsbo, d. t. bonde Erik Johansson, Östra Tolbo nr s 4, Delsbo. Utvandrad t. Chicago, Illinois, USA. Källa: Hfl. s. 273

 

9P —19— MARGTA JONSDOTTER, * 25/11 1858 i Hagen eller Locket, Delsbo, d. t. bonddotter Gertrud Jonsdotter, Hagen eller Locket, Delsbo. Styvd. t. bonden L. Ersson i Myra 4, Delsbo. Utvandrad t. New York, USA 13/7 1882. Källa: Hfl. s. 200
JONAS * 18/9 1877 i Östra Tolbo nr. 7, Delsbo. Utvandrad t. New York,
USA 13/7 1882. Källa: Hfl. s. 200

 

Bondson JONAS JONSSON, * 18/2 1871 i Ö. Tolbo 3, Delsbo, s. t. bonden Jon Jonsson i Ö. Tolbo 3,Delsbo. Utvandrad t. Chicago, Illinois, USA 31/8 1893. Källa: Hfl. s. 252

 

7K —7— Arbetare CARL JOHAN LIND, * 27/12 1876 i Myra, Delsbo, s. t. sold. Frans Gustaf Lind, Myra, Delsbo. Utvandrad t. New York, USA 5/4 1910. Källa: Hfl. s. 271

 

11L —24— Arbetare JONAS LINDMAN, * 18/2 1871 i Östra Tolbo 3, Delsbo, s. t. bonden Jon Jonsson, Östra Tolbo 3, Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika 31/12 1912. Källa: Hfl. s. 272. † 21/5 1940. (ant. i Delsbo kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/HLA/1010029/A II a/5 (1911-1917) s. 272 ” Enl. K. M. B:s resolution 21/1 1908 äger han rätt till släktnamnet Lindman. Annons om äktenskaps… infördes i Post o Inrikes tidningar 15, 16 och 17 nov. 1907”)

 

29K —7— Jordbruksarbetare JONAS SUNDELL, * 28/2 1899 i Östra Tolbo, Delsbo, s. t. arbetaren Per Sundell, Östra Tolbo, Delsbo. Utvandrad t. Detroit, Michigan, USA 24/8 1923. Källa: Hfl. s. 267

 

11K —4— Husmansdotter MARGTA ERIKSDOTTER, * 25/10 (enl. EMIBAS 27/10) 1820 i Östra Tolbo, d. t. husman Erik Ersson, Östra Tolbo, Delsbo. Utvandrad t. Nordamerika 1847. Källa: Hfl. s. 160

Ö. TOLBO S 4
18T —27— Bondemåg ANDERS JOHAN BÄCKVALL, * 10/7 1875 i Östra Bäckmora, Enånger, Gävleb., s. t. torpare Lars Bäckvall, Östra Bäckmora, Enånger, Gävleb. Infl. 1900. G. 11/11 1900. Arb. Bos. i Ö. Tolbo s 4, Delsbo. Utvandrad t. Chicago, Illinois, USA 18/4 1903. Källa: Hfl. s. 272
18T —15— INGRID ERSDOTTER, * 10/10 1879 i Östra Tolbo nr 4, Delsbo, d. t. bonden Erik Johansson i Östra Tolbo 4. Utvandrad t. Chicago, Illinois, USA 18/4 1903. Källa: Hfl. s. 272

 

18T —28— Bondeson OLOF ERIKSSON, * 28/1 1882 i Östra Tolbo nr s 4, Delsbo, s. t. bonde Erik Johansson, Östra Tolbo nr s 4, Delsbo. Utvandrad t. Chicago, Illinois, USA 6/3 1902. Källa: Hfl. s. 272

 

ÖSTER TOLBO NR 7

13T —55— Bonde OLOF OLSSON, * 19/2 1875 Skog s 2, Delsbo, s. t. bonden Olof Olsson, Skog s 2, Delsbo. Utvandrad t. Chicago, Illinois, USA 20/10 1905. Källa: Hfl. s. 274. † 21/12 1926

 

18T —15— KARIN ERSDOTTER, * 18/8 1889 i Östra Tolbo, Delsbo, d. t. bonde Erik Johansson, Östra Tolbo, Delsbo. Utvandrad från Östra Tolbo, Delsbo t. N. Amerika 26/3 1906. Källa: Hfl. s. 273

 

  

 

Dellbor som utvandrat från andra platser än Delsbo 

 

25J —5— ERIK JOHAN SVED, * 29/6 1850 i Friggesund, Bjuråker, s. t. smeden Erik Eriksson Sved i Stömne, Delsbo. G. 27/4 1873. Sold. vid Häls. reg. samt smed. Bos. i V. Stråsjö 9, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika (utvandring ej bekräftad)

 

28J —14— ERIK JONSSON, * 11/6 1848 i Hammaren, Delsbo, s. t. pigan Sigrid Ersdotter, Hammaren, Delsbo. G. 10/11 1872. Bos. i Fönebo, Norrbo. Utvandrad från Fönebo t. N. Amerika 12/6 1881. Källa: Hfl. s. 393
(X33) —32— SARA BRITA JAKOBSDOTTER, * 26/11 1852 i Fönebo, Norrbo, d. t. torpare Jacob Jacobsson, Fönebo, Norrbo. Utvandrad från Fönebo t. N. Amerika 12/6 1881. Källa: Hfl. s. 393
MARGRETA * 13/1 1873. Utvandrad t. N. Amerika 12/6 1881. Källa: Hfl. s.
393 (ant. i Norrbo (X) BI:2 (1861-1894) Bild 24 ”Resan inställdes”)
Sigrid * 25/5 1876. Utvandrad t. N. Amerika 12/6 1881. Källa: Hfl. s. 393

 

12K —34— PER VILHELM JOHANSSON * 18/4 1903 i Fjärdsätter, Delsbo, s. t. arbetaren Johan Olsson, Fjärdsätter, Delsbo. Utvandrad fr. Västra Berge nr 3 till Canada 25/9 1928. Källa: Hfl. s. 826

 

17K —11— LARS ERIK ANDERSSON * 12/5 1842 i Moviken, Bjuråker, s. t. hyttarbetare Anders Jonsson, Moviken, Bjuråker. Utvandrad från Moviken, Bjuråker t. N. Amerika 16/5 1868. Källa: Hfl. s. 403

 

17K —18— PEHR ANDERSSON SKOGLUND, * 18/4 1823 i Norrhavra, Bjuråker s. t. torp. Anders Larsson i Norrhavra, Bjuråker. G. 1846. Torp. i Norrhavra. Utvandrad från Norrhavra t. N. Amerika 4/11 1869. Källa: Hfl. s. 155
CARIN OLOFSDOTTER, * 7/2 1826 i Alsjö, Bjuråker, d. t. arbetare Olof Jonsson i Alsjö, Bjuråker. Utvandrad från Norrhavra t. N. Amerika 4/11 1869. Källa: Hfl. s. 155
OLOF PEHRSSON * 11/1 1850 i Norrhavra, Bjuråker. Utvandrad från
Norrhavra t. N. Amerika 4/6 1869. Källa: Hfl. s. 155
ANDERS PEHRSSON, * 23/7 1852 i Norrhavra, Bjuråker. Flyttat från
Ängebo, Bjuråker t. Amerika 1871 utan betyg. Källa: Hfl. s. 226
ELLA PEHRSDOTTER, * 19/5 1854 i Norrberg, Bjuråker. Rest från Norrdala
t. Amerika 1871. Källa: Hfl. s. 232
PEHR PEHRSSON, * 3/8 1864 i Norrhavra, Bjuråker. Utvandrad från
Norrhavra t. N. Amerika 4/11 1869. Källa: Hfl. s. 155
LARS PEHRSSON, * 15/8 1866 i Norrhavra, Bjuråker. Utvandrad från
Norrhavra t. N. Amerika 4/11 1869. Källa: Hfl. s. 155

 

17K —19— Kolarson PEHR ABRAHAM FROM  * 10/10 1864 i Bricka, Bjuråker, s. t. kolaren Johan Andersson From, Bricka, Bjuråker. Utvandrad från Bricka, Bjuråker t. N. Amerika 24/5 1883. Källa: Hfl. s. 292

17K
—19— ALFRED FROM, * 31/1 1870 i Bricka, Bjuråker, s. t. kolaren Johan Andersson From, Bricka, Bjuråker. Utvandrad från Bricka, Bjuråker t. N. Amerika 24/5 1892. Källa: Hfl. s. 142

 

35K —1— LARS JOHAN MAGNUSSON * 22/11 1854 i Mossängen, Ransäter, Värmlands län, s. t. Magnus Larsson, Mossängen, Ransäter, Värmlands län. (ant. i Delsbo (X) AI:16a (1875-1882) sid 152 ”Vistas i Amerika”) Källa: Hfl. s. 152

 

14M —49— AINA AUGUSTA JONSSON, * 190. . Emigr. t. USA (ej bekräftat varken födelseort eller utvandring)

 

14M —57— ERIK IGGSTRÖM, * 2/9 1905 i Djupa nr 2, Undersvik, s. t. jordbr.-arb. E. Iggström i Långede 2. Utfl. t. Ljusdal 29/4 1921 och utvandrade t. N. Amerika 2/10 1925. Källa: Hfl. s. 1744.
(H98) Mina Ekstrand, * 190. i Västervik. Emigr. t. USA. (Finns ej med i utflyttningen t. N. Amerika). Källa: Hfl. s. 1744.

 

30M —13— OLOF ERSSON LUNDH, * 16/2 1833 i Lysvik, Värml. (ej bekräftat). Infl. 1861. G. 1861. Mjöln. Bos. i Ö. Stråsjö, sen. i Svedjebo, Bjuråker. Utvandrad från Svedjebo, Bjuråker t. N. Amerika 9/5 1868. Källa: Hfl. s. 295
30M —10— MARIA PEHRSDOTTER HOLMBERG, * 3/2 1842 i Ava, Delsbo. Utvandrad från Svedjebo, Bjuråker t. N. Amerika 9/5 1868. Källa: Hfl. s. 295
BRITA CHRISTINA * 30/7 1861 i Österstråsjö, Bjuråker. Utvandrad från
Svedjebo, Bjuråker t. N. Amerika 9/5 1868. Källa: Hfl. s. 295
MARIA MATILDA * 5/6 1866 i Österstråsjö, Bjuråker. Utvandrad från
Svedjebo, Bjuråker t. N. Amerika 9/5 1868. Källa: Hfl. s. 295

 

43M —9— KARL VILHELM WINBLAD VON WALTER * 21/7 1850 i Gruvriset nr 5, Boda Kopparbergs län, s. t. Daniel Fredrik Winblad von Walter, Gruvriset nr 5, Boda, Kopparbergs län. Utvandrad från Ovanmyra, Boda, Kopparbergs län t. N. Amerika 13/5 1870. Källa: Hfl. s. 50

 

43M —17— ROLF BRYNOLF WINBLAD VON WALTER * 24/7 1900 i Pitholm, Piteå, s. t. sågverksarbetare Karl Arvid Vinblad von Walter, Pitholm, Piteå. Utvandrad från Pitholm, Piteå t. N. Amerika 9/2 1925. Källa: Hfl. s. 1573

 

46M —1— LARS »STENMARK» * 28/6 1854 i Basterud, Ekshärad, Värmlands län, s. t. Jonas Pehrsson, Basterud, Ekshärad, Värmlands län. (enl. Ekshärad (S) AI:32 (1871-1875) Bild 431 / sid 861 infl. t. Delsbo 7/12 1874, detta ej bekräftat, saknas inflyttningslängder i Delsbo p.g.a. brand) Utvandrad t. N. Amerika 1883
46M —1— JONAS »STENMARK» * 22/6 1856 Basterud, Ekshärad, Värmlands län, s. t. Jonas Pehrsson, Basterud, Ekshärad, Värmlands län. (enl. Ekshärad (S) AI:32 (1871-1875) Bild 431 / sid 861 infl. t. Delsbo 7/12 1874, detta ej bekräftat, saknas inflyttningslängder i Delsbo p.g.a. brand). Emigr. t. N. Amerika 1884

 

29N —25— OSKAR VERNER STRÖMBERG, * 18/6 1909 i Tå, Bjuråker, s. t. bonde Johan Strömberg, Tå, Bjuråker. Infl från Bjuråker t. Delsbo 1/9 1917. Utflyttad t. Forsa 19/11 1926. Inflyttad från Forsa till Skog, Delsbo 1/12 1927. Utvandrad från Skog, Delsbo t. Canada 21/7 1928. Källa: Hfl. s. 333

 

31 O —1— ERIK ALBERT BLOMQVIST, * 17/1 1910 i Niansfors (ej bekräftat), s. t. Petter Albert Blomqvist. Utvandrad från Källsjö, Delsbo t. Kanada 17/4 1929. Källa: Hfl. s. 229

 

37P —13— OLOF »HED» * 30/11 (enl. släktboken 10/11, vilket är fel) 1855 i Ässjö Bäcks såg, Bjuråker. Utvandrad från Hedvigsfors t. N. Amerika 16/9 1889. Källa: Hfl. s. 182.

 

8T —6— OLOF OLSSON, * 2/1 1812 i Ede, Delsbo, s. t. Margta Jonsdotter, Ede, Delsbo. G. 20/5 1839. Landbonde i Ö. Norrbobyn, Norrbo. Utvandrad från Norrbobyn, Norrbo t. N. Amerika 24/5 1869. Källa: Utflyttningslängd s. 12
(X33)3Å13 CHERSTIN DANIELSDOTTER, * 3/8 1804 i Norrbobyn, Norrbo, d. t. skrädd. Daniel Nordqvist i Båtlänningen, Norrbo. Utvandrad från Norrbobyn, Norrbo t. N. Amerika 24/5 1869. Källa: Utflyttningslängd s. 12

 

8T —11— JONAS ANDERSSON FRIBERG, * 25/12 1825 i Frisbo, Bjuråker, s. t. kol. A. Pihl i Njupan. G. 1857. Sold. vid Järvsö komp., Häls. reg. Bos. i Frisbo, sen. dagakarl. Bos. i Moviken, Bjuråker. Utvandrad från Moviken, Bjuråker t. N. Amerika 16/5 1868. Källa: Hfl. s. 407
6 CARIN CHRISTINA JONSDOTTER, * 12/11 1826 i Norrbo, d. t. pigan Stina Nordqvist, Norrbo, styvdotter t. bonden O. Olsson i Ö. Norrbobyn, Norrbo. Utvandrad från Moviken, Bjuråker t. N. Amerika 16/5 1868. Källa: Hfl. s. 407
CATHARINA CHRISTINA * 26/11 (enl. släktbok 25/11) 1857 i Skogsta,
Ljusdal. Utvandrad från Moviken, Bjuråker t. N. Amerika 16/5 1868. Källa:
Hfl. s. 407
BRITA MARGRETA * 25/11 1860 i Moviken, Bjuråker. Utvandrad från
Moviken, Bjuråker t. N. Amerika 16/5 1868. Källa: Hfl. s. 407
ANNA MARIA * 14/12 1864 i Anderbo, Bjuråker. Utvandrad från Moviken,
Bjuråker t. N. Amerika 16/5 1868. Källa: Hfl. s. 407.

 

16T —21— SIGURD ERLING ROS * 11/10 1909 i Sjulhamre, Ljusdal, s. t. ölutkörare Olof Ros, Sjulhamre, Ljusdal. Utvandrad från Hallsta t. Canada 31/10 1928. Källa: Hfl. s. 276


Hudiksvalls Tidning den 1 april 1978

Vad blev det av alla emigranter?

   
   


Olle Wallner och hans familj utanför sitt nybygge i Wisconsin

Dellbon som blev farmare i Wisconsin

   


Margareta Birgitta Wallner

Därför togs kistan upp ur graven

Uppgifter ur Delsbo släktbok:     —5 P 13—

9 Erik Jonsson-Waldner, * 26/12 1813, s. t. bonden J. Waldner i Sjömyra 1, Delsbo. G. 28/4 1846. Bonde i Sjömyra 1. † 9/5 1864 (spetälska).
8P7 Margta Ersdotter, * 16/4 1816, d. t. bonden E. Eriksson i Sjömyra ss 4. † 13/4 1894 (ålder).
Jonas * 9/7 1846                                              20
Erik * 15/3 1849                                               21
Olof * 16/10 1855                                             22

—14—

9 Olof Jonsson-Wallner, * 22/9 1835, s. t. bonden J. Waldner i Sjömyra 1. G. 27/10 1861. Bonde I Sjömyra sss 1, sen. torp. i Oppsjö, Delsbo.
† 24/4 1907.
8J12 Ingrid Olsdotter, *21/9 1837, d. t. bonden O. Olofsson i V. Berge, Delsbo. † 5/9 1867 (nervfeber).

—15—

10 Erik Olofsson, * 9/8 1800, s. t. bonden O. Jonsson i Sjömyra s 1, Delsbo. G. 1822. Bonde i Sjömyra ss 1. † 31/8 1875.
11J10 Anna Pehrsdotter, * 30/11 1789, d. t. bonden P. Pehrsson Bjusnäs, Delsbo.
Olof * 30/4 1824                                               23
Brita * 21/10 1826                                            17L15
17 Karin * 22/7 1845. (Fosterd.)                         18T12

—16—

10 Karin Olsdotter, * 26/1 1803, d. t. bonden O. Jonsson i Sjömyra s 1, Delsbo. † 16/5 1852.
Erik * 1/12 1825                                               24

—17—

10 Margta Olofsdotter,* 9/9 1807, d. t. bonden O. Jonsson i Sjömyra s 1, Delsbo. Tjänarinna i Sjömyra ss 1 (1849).
Karin * 22/7 1845                                             15

—18—

10 Olof Olsson, * 7/12 1814, s. t. bonden O. Olsson i Sjömyra s 1.
G. 18/5 1845. Husman i Gåsbacka, Delsbo. † 8/11 1887.
4K8 Brita Larsdotter, * 28/6 1813, d. t. husman L. Olofsson i Ede, Delsbo. † 23/5 1869 (bröstfeber),
Karin * 11/7 1846
Brita * 15/9 1849                                              34L4
Lars * 30/9 1855                                              25

—19—

11 Erik Olofsson, * 8/12 1807, s. t. torp. O. Eriksson i Sjömyra. G. 2/5 1836. Sockenskomak. i V. Tolbo, sen. bonde i Myra s 2, Delsbo. † 7/10 1860.
17T7 Kerstin Bryngelsdotter, * 15/2 1817, d. t. bonden B. Olofsson i V. Tolbo. † 5/2 1870 (bröstinflammation).
Karin * 23/9 1836                                             19N5
Bryngel * 3/3 1838                                           2S4
Gertrud * 25/2 1840, † 26/6 1850
Olof * 15/2 1842, † 20/10 1842
Olof * 28/7 1843, † 15/6 1850
Erik * 30/1 1848                                               36
Gertrud * 14/7 1851                                          1L23
Olof * 21/10 1853
Kerstin * 2/12 1855                                          59J5

—20—

13 Jonas Ersson, * 9/7 1846, s. t. bonden E. Waldner i Sjömyra 1, Delsbo. G. 14/11 1867. Bonde i Sjömyra 1 (7). † 26/3 1924.
17T8 Margta Pehrsdotter, * 30/5 1846, d. t. bonden P. Olofsson V. Tolbo s 2, Delsbo. † 2/12 1906.
Margta * 14/11 1868, † 22/11 1868
Margta * 26/11 1870                                         18N32
Erik * 13/12 1873                                             26

—21—

13 Erik Ersson-Wallner, * 15/3 1849, s. t. bonden E. Waldner i Sjömyra 1. G. 2/4 1872. Smed o. snick. Bos. i Ede, Delsbo. o. † 27/9 1922.
4K10 Brita Jonsdotter, * 6/9 1849, d. t. häradsdom. T. Larsson i Ede 5. † 17/12 1920.
Erik * 11/9 1872. Emigr. t. N. Amerika 1892
Jonas * 3/2 1881, † 10/5 1881
Anna Margreta * 21/1 1890.

—22—

13 Olof Ersson-Wallner, * 16/10 1855, s. t. bonden E. Waldner i Sjömyra 1, Delsbo. G. 30/9 1883. Smidesarb. Bos. i Sjömyra. Utfl. t. Sveg 1885.
(Z50) Kerstin Jönsdotter, * 25/4 1859 i Sveg, Jämtl.
Jöns »Jönsson» * 14/1 1881. (Styvs.) Utfl. t Sveg 1885


Intervjun som inte blev av – den om Stuggens Anna


Fortsättningen saknas, tyvärr…

Uppgifter ur Delsbo släktbok:   —2 P 30—

21 Olof Olsson-Skytt, * 8/3 1893, s. t. bonden O. Jonsson i Ava 2. † 29/3 1968.
G. 2/10 1921. Snickeriarb. Bos. i Ede 418, Delsbo.
5P28 Anna Katrina Persson, * 4/10 1896, d. t. skomak. P. Olsson i Ede. † 28/2 1978.
Per Einar * 22/2 1922, † 19/7 1923
Margit * 22/9 1923. Utfl. t. Söderhamn 1946
Erik Håkan * 16/11 1938

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva, eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62.

En kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *