Mordet i Åbo, Delsbo 1885

Dellenportalen har samlat uppgifter om Mord som ägt rum i och omkring Dellenbygden.  Materialet i artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.


Läs om Brott och ohyggliga straffmetoder i gångna tider. Klicka på Historiesajten 


Följ oss på Facebookoch dela gärna den här sidan med dina vänner


Gillar du den här sidan, glöm då inte att klicka på Gilla-knappen. Tack!


Var den här sidan intressant? Glöm då inte lägga den bland dina favoriter.


Har du en egen hemsida får du mycket gärna länka till oss


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan

 

Mord

Bonden Olof Andersson i Åbo, Delsbo socken, påträffades i går morse liggande död å sin gård, telefoneras det till Hudikswallsposten. Närmare underrättelse saknas ännu.

HUDIKSVALLSPOSTEN LÖRDAGEN 7 NOVEMBER 1885
Avskrift: Viveca Sundberg


Mord.

HUDIKSVALLSPOSTEN ONSDAGEN DEN 11 NOVEMBER 1885
Avskrift: Viveca Sundberg

I förra numret omnämndes, att bonden Olof Andersson Käck i Åbo, Delsbo socken, i fredags morse påträffades liggande död på sin gård.

Af ett sår på tinningen kunde man draga den slutsatsen, att han i mörkret blifwit mördad.


 

Mordet i Åbo, Delsbo socken.

HUDIKSVALLSPOSTEN ONSDAGEN DEN 25 NOVEMBER 1885
Avskrift: Viveca Sundberg

Såsom tilltalad för detta mord war häktad husmannen Anders Karlsson.

Af rannsakningen framgick, att förre bonden Olof Andersson i Åbo fredagen den 5:te dennes på morgonen anträffats liggande mördad wid sin bostad några steg från den dörr, hwarifrån han föregående afton utgått, för att begifwa sig från fähuset, der han innewarit hos sin dotter Kjerstin Olofsdotter, hwilken der med sina barn hade sin sofplats, till den nära liggande byggnad, der han sjelf hade sin bostad. Angående upptäckten af mordet uppgaf dottern, att på morgonen sagde dag hade en wermlänning inkommit till henne för att köpa mjölk, men hade han oaktadt han passerat tätt intill platsen der den mördade låg, ej warseblifwit denne, utan hade först hennes äldsta flicka genom fönstret sett den mördade på gården. Den mördade hade flera sår å hufwudet, hwilket war öfwerhöljt af blod. Liket fick orubbat ligga kwarligga tills grannar tillkallades, hwarefterdet inbars. Widare berättade Kjerstin Olofsdotter,att hon sof innan fadren lemnat fähuset och först waknat då denne aflägsnade sig, hwarwid hon uppstigit och låst dörren samt derpå åter lagt sig och insomnat. Ej heller hade hon hört en ilsken gårdwar skälla, då mordet anses begånget. Af domaren uppmärksamgjordes hon på att fadren, som blott war iklädd benkläder och skjorta och således enbart hade för afsigt att begiwa sig in till sig, otwiwelaktigt blifwit mördad några sekunder efter det han lemnat dottern, och att hon, detta oaktadt ej skulle hafwa hört det minsta af tilldragelsen wid mordet. Hon widblef dock att så war förhållandet. På fråga om den tilltalade war far till hennes yngsta, utom äktenskapet födda barn, swarade hon ”jag wet ej!” — Kjerstin Olofsdotter är ogift och tyckes till utseendet närma sig femtiotalet.

Den tilltalade hade bliwfit af åklagaren, kronolänsman Kjällander, häktad, på den grund att han dels stått uti ett owänskapligt förhållande till den mördade, tillfölje af hans förhållande till dennes dotter, dels för af honom nekadt äktenskap med henne samt för hotelser, som den tilltalade skulle hafwa fält rörande den nu mördade.

Den tilltalade förnekade att hafwa begått mordet eller hafwa haft delaktighet deri; hwarefter han fick redogöra för sina lefnadsomständigheter, och upplyftes att han war född 1836; att han från sin födelse och allt fortfarande warit boende å samma ställe tillika med sin moder — fadren hade blifwit mördad — i Delsbo och Åbo by, med undantag af de tider, då han warit häktad och undergått straffarbete; att han warit straffad för andra resan stöld, samt dessutom aftjenat fängelse för slagsmål och begagnande af lifsfarligt wapen. Han medgaf sig wara fader till det yngsta af de tre Kjerstin Olofsdotters barn, som hon har utom äktenskapet; hwarjämte han bestred att hafwa stått uti owänskapligt förhållande till den mördade i lifstiden; eller att något giftermålsförslag warit i fråga mellan honom och Kjerstin.

Det är andra mordet som på kort tid blifwit begånget uti Åbo by. I slutet af år 1883 blef soldaten Swen Ljus derstädes mördad, då den nu mördade, Olof Andersson, satt under ett par månader häktad, såsom misstänkt att hafwa uppmanat till brottet och warit medweten derom; men han blef i brist af bewisning frikänd. — Hemskt att igenom.

Äfwen detta mål uppsköts för bewisnings förebringande samt i afwaktan af obduktionsprotokoll och den tilltalades prestbetyg till den 12 nästlidne december.


HUDIKSVALLSPOSTEN ONSDAGEN DEN 16 DECEMBER 1885
Avskrift: Viveca Sundberg

Mordet i Åbo.

Med för detta brott tilltalade husmannen Anders Karlsson fortsattes äfwenledes rannsakningen. Den tilltalade förnekade fortfarande att till brottet wara skyldig. Twänne wittnen hördes, hwilka berättade att Karlsson till dem yttrat hotelse och sin afsigt att låta den wrede och hämnd han hyste mot den nu mördade, förre bonden Anders karlsson, en gång komma till wådligt utbrott, då det wärsta wore att förwänta. den mördades dotter, Kjerstin Olofsdotter, war wid rätten närwarande.

Målet uppsköts.HUDIKSVALLSPOSTEN TISDAGEN
DEN 5 JANUARI 1886
Avskrift: Viveca Sundberg

Mordet i Åbo.

Med häktade husmannen Anders Karlsson fortsattes rannsakningen. Ett widlyftigt obduktionsprotokoll upplästes, hwaraf framgick, att förre bonden Olof Andersson ljutit döden genom yttre wåld och att de swåra sår han hade i hufwudet, hade tillfogats honom med ett skarpt mordwapen. Den tilltalade förnekade fortfarande att hafwa utöfwat mordet. Twänne wittnen hördes. det ena, bonden Olof Olsson, berättade att Karlsson wid ett tillfälle, efter att Olof Andersson kört ut sin dotter, Kjerstin Olofsdotter, Karlsson derefter yttrat sig hotande, eller, som hans ord föllo:”det är bara ett tilltag”, hwilket wittnet så uppfattade, som att deruti låg den mening att Karlsson lätt kunnat göra Olof Andersson oskadlig. Likwäl wille wittnet ej med bestämdhet påstå, att så wore förhållandet. Det andra wittnet, Erik Oskar Eriksson, berättade, att det war honom bekant att Olof Andersson och den tilltalade stått uti ett owänligt förhållande till hwarandra, då äfwen slagsmål emellan dem förekommit och hade karlsson omtalat att han wid ett sådant tillfälle wåldsamt kastat Olof Andersson i spisen. Wid ett annat tillfälle hade den sistnämnde tagit fodret från hästarne, som Karlsson gifwit dem, hwilket framkallat en sådan förbittring hos denne, att han till wittnet yttrat, att skedde det en gång till, skulle han ställa sig bakom stalldörren och afwakta Olof Anderssons ankomst till stallet och då kasta honom under ”märren” och gifwa henne ”snärt”, då, följden måtte blifwa hwilken som helst, hästen och icke han kunde betraktas såsom orsaken.

Den tilltalade förnekade icke allenast fortfarande att wara gerningsmannen till mordet, utan äfwen sanningen af de afgiwna wittnesmålen.

Den mördades dotter, Kjerstin Olofsdotter, war wid rätten närwarande, men ingen fråga ställdes till henne, ej heller hade hon något att anföra.


HUDIKSVALLSPOSTEN ONSDAGEN DEN 17 februari 1886
Avskrift: Viveca Sundberg

Mordet i Åbo.

Ett af åklagaren inkallat wittne, f. soldaten Lars Olof Kring, berättade: att den tilltalade Anders Karlsson hade en dag under wåren förlidet år sökt förmå wittnet, att emot en godtgörelse af en kanna bränwin, skjuta ihjäl den sedermera mördade Olof Andersson, samt att den tilltalade såsom orsak för detta erbjudande yttrat, att han war ond på Olof Andersson; denne senare hade meddelat wittnet, att så länge han lefde skulle icke något giftermål få ega rum emellan hans dotter Kjerstin Olofsdotter och den tilltalade; äfwensom att ett owänligt förhållande war rådande mellan Olof Andersson och den tilltalade, hwarföre han war rädd för honom.

För widare bewisnings förebringande, anhöll åklagaren, för att få twänne uppgifna wittnen hörda, om uppskof med målet; hwilken rätten medgaf till den 6 mars.HUDIKSVALLSPOSTEN ONSDAGEN
DEN 10 MARS 1886
Avskrift Viveca Sundberg

Mordet i Åbo.

Äfwen denna dag fortsattes den flera gånger förut företagna rannsakningen med häktade arbetaren Anders Karlsson, hwilken fortfarande nekade att hafwa begått mordet å Olof Andersson. Ett wittne, ogifta Anna Jonsdotter Skänk, hördes och berättade: att hon hört Olof Andersson någon tid före mordet omtala för wittnet, att Anders Karlsson twänne gånger warit ”i tag” med honom och om så inträffade tredje gången, förutsåg han att det skulle bliwa hans död. Ett wittne, arbetaren Jonas Ström, war kallad, men uteblef. För detta wittnes hörande blef, på åklagarens begäran, widare rannsakning uppskjuten till den 27 dennes; dock förständigades åklagaren att då förete all den bewisning som till målets utredning kunde lända.HUDIKSVALLSPOSTEN ONSDAGEN DEN 31 MARS 1886

Avskrift: Viveca Sundberg

Mordet i Åbo.

Än ytterligare rannsakning hölls i lördags å Hudikswalls kronohäkte med häktade arbetaren Anders Karlsson. Han förnekade fortfarande att han wore skyldig till brottet. Ett wittne, arbetaren Anders Ström, hördes och berättade följande: att han träffat Karlsson flera gånger kort före mordet, då denne sagt att han skulle taga lifwet af Olof Andersson, för hwilket ändamål han skulle ladda en bösspipa med dynamit, borra ett hål på wäggen till Olof Anderssons rum der hans sängställe war beläget, införa pipan och antända den, men som Anderssons äldsta dotterson låg i samma säng som morfadern, tyckte han att det war synd om den senare, hwarför han afstod från denna sin afsigt; att Karlsson sagt till wittnet, att han äfwen tänkte lemna den med dynamit laddade pipan åt Olof Andersson i dennes smedja, då pipan wid uppwärmningen måste explodera och döda Olof Andersson; samt slutligen att Karlsson erbjudit wittnet, om det mördade Olof Andersson, att sedan Karlsson ingått tilltänkt gifte med den mördades dotter, Kjerstin Olofsdotter — hwilket giftermål Olof Andersson aldrig skulle under sin lifstid tillåta — ett öresland som skulle tillfalla dottern af den ärfda jordbruksfastigheten efter fadern. Wid omnämnandet af alla dessa mordplaner, hade dock Karlsson alltid yttrat fruktan för ofwanberörde dotterson, emedan Karlsson war rädd för, att om misstanken föll på honom, denne skulle till honom få agg och utkräfwa hämnd.

Sanningsenligheten till detta för honom så grawerande wittnesmål förnekade Karlsson helt och hållet.

Sedan målet af åklagaren lemnats till slutlig afgörande, blef Karlsson i brist på full bewisning på fri fot försatt. Dock skulle utslaget, såsom rörande lifssak, Swea hofrätts pröfning underställas.

 

Uppgifter ur Delsbo-Bjuråker-Norrbo släktregister

Den mördade Olof Andersson, Käck-Olle kallad

– 31 N 9—

6 Olof Andersson, * 16/10 1815, s. t. sold. A. Kjäck i Edsäng. G. 24/10 1843. Bonde i Stömne s 7, sen. i Åbo 2, Delsbo. † 5/11 1885 (mördad).
4N4 Sigrid Jonsdotter, * 30/3 1807, d. t. bonden J. Pehrsson i Mora 4, Delsbo. † 25/3 1883.
Kjerstin * 3/3 1847, † 1847
Kerstin * 7/7 1849


Anders Carlsson nedan som var misstänkt men blev frikänd i brist på bevis. Hans far Carl Andersson blev mördad i Brändbo, Delsbo 1858


-31 N 14-

17K14 Anders Carlsson, * 3/3 1836, s. t. C. Andersson i Fjärdsätter.(mördad 1858).
G. 10/6 1889. Måg o. bonde i Åbo 2, Delsbo. † 6/8 1919. Straffad
9 Kerstin Olsdotter, * 7/7 1849, d. t. bonden O. Andersson i Åbo 2, Delsbo. † 22/12 1921.
Jonas * 11/9 1875, † 3/9 1900
Sigrid * 15/6 1880                                              41L2
Olof * 3/5 1885                                                   17
Carl * 21/10 1887. Utfl. t. Sveg 1915

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva, eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen – till mordet på Sven Ljus 1883 – till mordet i Brändbo 1858

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *