Mekanisk julgransfot 1912

Vridbar julgransfot som drevs av en vevgrammofon


Vi efterlyser mer information om den här patenterade julgransfoten. Vi vill även få se en bild på den om nu någon har ett exemplar att visa upp.


Vad är ett patent PRV


Läs om Patent på Wikipedia


Se bilder på mekanisk julgransfot.


Se patent på utländsk julgransfot.


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan.

 

Det är känt att sätta julgranar i vridbara fötter eller hållare och driva dessa medelst en motor. Man har därför använt särskilda små motorer, elektromotorer eller miniatyrångmaskiner. Man har även föreslagit att i foten eller hållaren anordna en speldosa, med vars drivverk julgranens rotationsaxel skulle förenas. Dessa anordningar erfordra antingen särskilda motorer, som i regel ej kunna tjäna något annat ändamål, eller förutsätta de anordningar, som numera sällan fabriceras och användas.

I motsats härtill skall enligt föreliggande uppfinning julgranen drivas medelst en apparat, som redan förefinnes i de flesta hem och som vid användningen för föreliggande ändamål ej på något sätt fråndrages sitt huvudändamål, d.v.s. en talmaskin av grammofontypen. Denna förenas med julgransfotens drev förmedelst en böjlig axel, såsom exempelvis är fallet med borrmaskiner för den tära ändamål, sålunda, att axelns ena ände med tillhjälp av någon godtycklig klämkoppling anslutes till den över ljudskivan nående änden av talmaskinens drivverksaxel. I motsats till andra sätt att fästa den böjliga axeln vinnes genom det nu beskrivna den viktiga fördelen, att ljudskivornas utbytande möjliggöres på enklaste sätt.

Å bifogade ritning visas en utföringsform av uppfinningen i fig. 1 och 2. Julgranen står i ett rörstycke a, i vilket den på vanligt sätt är fastklämd medelst en skruv. Rörstycket är nedåt förlängt till en hylsa b, på vilken en koniskt kugghjul c är fäst. De hittills beskrivna delarna uppbäras av ett vertikalt stift d, på vilket hylsan b är lagrad. Stiftet utlöper i en spets och uppbär tyngden av de på detsamma vilande delarna medelst en stålpanna e. Denna lagring möjliggör julgranens försättande i rotation medelst ringa kraft och är samtidigt enkel och tillförlitlig.

Stiftet d är skruvat på eller på annat sätt fäst vid ett lådformligt hus f, i vars sidovägg ett koniskt kugghjul g är lagrat. Detta kugghjul står i ingrepp med ovannämnda koniska kugghjul c. Hjulets g axel är förlängd utåt genom husväggen i och tjänar för den böjliga axelns k tillkoppling. Denna är vid båda ändar försedd med fjädrande kopplingshylsor l och m, av vilka den förra fästes på axeln h, den senare på talmaskinens o axel n.

I fig. 2 visas en av de båda kopplingshylsorna, som till formen ej skilja sig från varandra, i förstorad skala. Hylsans m nedre del är koniskt utvidgad och uppslitsad. På detta sätt kan hylsan göras så trång, att de fjädrande tungorna lägga sig med tillräckligt tryck an mot axeln n och trots detta tillåta hylsans lätta påsättande. Denna senare omständighet är av stor vikt, enär det är ett huvudvillkor för den beskrivna förbindelsen mellan talmaskinen och julgransfoten, att grammofonskivorna lätt och bekvämt skola kunna utbytas utan att något verktyg för kopplingshylsans m avtagande och påsättande behöves.

Arten av kopplingen kan naturligtvis på godtyckligt sätt förändras. Man skulle exempelvis kunna ytterligare anpressa de fjädrande klämmorna medelst inåt koniska muttrar. Man kan även utbilda axelns n ände prismatisk och giva hylsan m en motsvarande form.

Å ritningen är den böjliga axeln k dubbelböjd, enär foten eller hållaren och grammofonen stå på samma höjd. I ändamål att förminska den inre friktionen hos den böjliga axeln kan man även ställa foten eller hållaren så mycket högre än grammofonen, att axeln endast krökes i en riktning och ej mera än 90.

PATENTANSPRÅK:
Vridbar julgransfot eller hållare, kännetecknad därav, att vid ett granen upptagande rörstycke (a) är fäst den sista leden (c) av ett utväxlingsdrev, till vars första led (g) är ansluten ena änden av en böjlig axel (k), vars andra ände uppbär en för tillkoppling till en grammofonaxel (n) lämplig klämkoppling (m).

Källa: Svenska historiska patent (1746-1945)
Avskrift: Viveca Sundberg

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall.
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din hjälp – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *