Polisverksamheten i Hassela

Ordningsmakten i Hassela bestod mest av fjärdingsmän. Grövre ingripanden gjordes av poliser från Bergsjö och Hudiksvall.


Läs om Mordet i Hassela 1912.


Läs om Mordet i Hassela 1892.


Läs om mordet i Strömbacka 1867 på Hasselabon Hans Andersson.


Se film Sundsvallsglimtar från 1942


Se film Bil på öppen gata från 1954


Se film Polisbil 36 från 1962


Här kommer du i kontakt med polisen i Hudiksvall.


Polisfordon i Sverige.


Svenska Utryckningsfordonsföreningen.


Läs om polisväsendet i Sverige, på Wikipedia.


Läs om länsman på Wikipedia.


Ett spännande museum är polismuseet.


Läs om polisens verksamhet på sidan Blåljus.nu.


Polistidningen, för polisförbundets medlemmar.


Om Allmän Kungörelse.


Polisunderrättelser, en publikation inom polisen från 1878


Polisunderrättelser, hitta i arkiven


Läs här om polisutbildning och mycket annat.


Bilder finns kanske här Hassela/sockenbilder.


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det här dokumentet.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan

 

Poliser och fjärdingsmän i Hassela

Uppgifter ur Bergsjö – Hassela släktregister


STOCKHOLMS AFTONPOST DEN 10/11 1849

Stöld av kyrkokistan och kyrkans silver

Hudiksvall den 3 Nov. Onsdagen uti förliden vecka föröfvades en djerf inbrottsstöld uti Hassela sockens kyrka. Sedan tjufvarne brutit sig in genom muren till ett under sakristian beläget förvaringsrum för redskap, hade de med tillhjelp af derstädes påträffade jernstörar, tagit hål på golfvet till sakristian samt sönderslagit Uddemantalkistan och medtagit den väl beslagna kyrkokistan, hvaruti allt kyrkans silfver funnits förvaradt, jemte något obetydligt penningar. Kistan är veterligt ännu icke återfunnen, och anledning är att förmoda, utaf en på andra stranden af en nära intill kyrkan varande sjö påträffad tom ekstock, att tjufvarne fört kyrkokistan med sig, samt densamma i berörde sjö sänkt. Misstankarne lära vara, att tjufvarne kommit från Delsbo eller Bjuråkers socken.

Källa: Kungliga Biblioteket
Avskrift: Viveca Sundberg


Sockenstämma protokoll ang. kyrksilvret i Hassela

För anskaffande af Silfverkäril åt Kyrkan till begagnande vid Herrans Nattvards Utdelande, i stället för dem som den 25 sistlidne october bortstulos, fattades om det Beslut att en Uppbörd skulle ske af 12 Skillingar Riksgälds af hvarje till den heliga Nattvarden admitterad person, ej allenast inom Församlingen, utan ock af de till Socknen angränsande Byar, som här pläga begå Herrans Nattvard — väl förståendes att hvar och en som härtill vill bidraga med högre Belopp, äger frihet att göra det.

 
Källa: Hassela kyrkoarkiv, Sockenstämmans protokoll, SE/HLA/1010066/K I/2 (1836-1853) sid 73

Sockenstämma protokoll ang. kyrksilvret i Hassela

Det blef nu påyrkadt att Protocollet den 9 December 1849, 6§ måtte verkställas, om Upbörden af dem som här i Hassela begagna Herrans Nattvard, till anskaffande af Silfver-Käril till Kyrkan att begagnas vid Nattvardens Utdelande. Men en Kista borde ock i stället för det som ett år sedan bortstals beställas till Silfvrets förvarande. Listor skulle derföre utskrifvas till att af Sexmännen upbäras den Afgift som är beslutad i berörde Protocoll. Herr Inspector D. Silén gaf sitt Bifall att Eric Frans och A. R. Sundell vid Franshammars Bruk finge vidtalas att förfärdiga en säker Kista af Jern till nämnda ändamål.

 
Källa: Hassela kyrkoarkiv, Sockenstämmans protokoll, SE/HLA/1010066/K I/2 (1836-1853) sid 73


Protocoll, hållet i Allmän Socknestämma med Hassela Församling den 23 juni 1850

Krono Befallningsmannen Herr Johan Lidén hade i skrifvelse den 28:de nästledne Maji önskat att en Fjerdingsman måtte finnas i Hassela, såsom högst nödvändigt, för att verkställa Utslag mm. och derföre begärt att Socknemännen måtte tillfrågas, om de inte skulle finna nödigt att utse en duglig Man till Fjerdingsman. Denna fråga blef nu framställd. Socknemännen funno detta vara nödigt, på det kostnaden för de Gäldenärer Utslagen angå icke måtte blifva alltför stor till en Exsecutor, som måste resa en lång wäg, och de ansågo Bonden Benct Olofsson i Nordanbro, boende på Torpet Kallbäck, vara bäst tjenlig till Fjerdingsman. Benct Olofsson, härom tillfrågad, samtyckte att blifva Fjerdingsman, med det wilkor, att han finge någon Ersättning för de Resor och Besvär han kunde komma att vidkännas i de ärender som angå Kronan, såsom indrifvande af resterande Krono Utskylder mm., och satte i fråga,om icke Krono Länsmannen i Districtet vore skyldig att utgifva en sådan Ersättning.


Källa: Hassela kyrkoarkiv, Sockenstämmans protokoll, SE/HLA/1010066/K I/2 (1836-1853) sid 76
Avskrift: Viveca Sundberg


Protocoll hållet i Allmän Lagligen utlyst Socknestämma med Hassela
Församling den 27:de april 1851

Fråga uppstod om Franshammars Bruks Deltagande uti den Reparation, som skedde på Kyrkans Östra Gafvel förledne Sommare. Efter en stunds rådplägning, fattades det Beslut, att Bruket skulle betala sin Andel till Kyrkan. Dagsverken tillnämnde Reparation utgjorde 151. En fjerdedel deraf på Bruket gör 37¾
Dagsverken, och Betalningen Derföre à ,

stiger till . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wäg- och Brobyggnader Norrom Hassela sjön, samt Reparationer i Prestgården och på Skolan, medtogo 63 Dagsverken. Brukets ¼:de del deruti gör 15¾ dagsverken,

à .

Denna summa skulle så afdragas af hvad som Kyrkan står i Skuld vid Bruket för Beslaget å Sacristie-Luckorna och Smidet till det stora Skåpet i Sacristian m.m.

Inspector Silén ville dock icke godkänna denna beräkningsgrund för Framtiden.

Den samma Fråga, som ventilerades å Allmänna Socknestämman d. 13 October 1850, förekom nu åter, nämligen huru Veterinär Läkaren J. A. Hübinette skulle få ett Boningsställe. Härom uppstod en lån Discours. Flera Project uppgåfvos, men alla omkullslogos, emedan svårigheter förekommo vid dem hvardera. Sluteligen utsågos följande Committerade till att om saken öfverlägga med Hübinette, som nu icke var närvarande, nämligen Herr Inspector Silén, Kyrkvärden Pål Danielsson, Bönderna Jon Johansson i Bäckaräng, Eric Olofsson i Berge, Per Andersson i Kyrkbyn och Fjerdingsman Benct Olofsson i Nordanbro, hållande Socknemäännen för godt hvad dessa Committenter på Socknens wägnar härutinnan göra och låta. Hübinette ville hafva så mycket Jord, att han kunde föda 2:ne kor.

 
Källa: Hassela kyrkoarkiv, Sockenstämmans protokoll, SE/HLA/1010066/K I/2 (1836-1853) sid 80
Avskrift: Viveca Sundberg

Ventilation hölls om anskaffande af Communion.Silfver till Kyrkan och om en Jernkista till dess förvarande. Till detta Silfver hade nu af Församlingen influtit

men detta Belopp ansågs ingalunda förslå, på långt när, till hela denna Kostnad. Hvadan Bekymmer uppstod huruledes Medel dertill kunde anskaffas, då Kyrkan, enligt Bokslutet, som i dag är visadt, häftar för en Skuld af

och dessutom till Franshammars Bruk

I sammanhang härmed beslöto, att då vid Brölloppar, hädanefter insamling göres till Fattig-Cassan, ⅔ delar deraf bestämmes för Kyrko-Cassan.

Den Silfver-Kalk som kommer att beställas för Communion Winets Utdelandeborde väga 50 Lod.

10§

Jernbeslagningen å Sacristia Luckorna skulle bestrykas med Olja och Kimrök, för att förvaras mot rost.


Källa: Hassela kyrkoarkiv, Sockenstämmans protokoll, SE/HLA/1010066/K I/2 (1836-1853) sid 81
Avskrift: Viveca Sundberg


HASSELA KYRKOKISTA

Protocoll, hållet i allmän lagligen utlyst Sockenstämma med Hassela Församling den 3:dje Julii 1853

Sedan, till följe af Sockenstämmo beslutet den 14:de sistledne Maji, rörande Anskaffandet af en ny Kyrkokista, Husmannen *) Eric Smed i Östantjern fullgjort det honom lemnade Uppdrag och besett icke allenast Tuna, utan ock Hudiksvalls Kyrkokista samt i dag inför Sockenmännen afgifvit Berättelse om bemälde Kistors Utseende och Dimensioner mm., beslöto nu, Sockenmännen enhälligt, att Hudiksvalls Kyrkokista, hvilken är nära 9 qvarter lång, 5 qvarter bred, 4½ qvarter hög, invändigt af Trä samt beklädd med circa ⅜ tum tjockt Jern och försedd med 2:ne Lås, skulle tagas till Mönster för Hassela Kyrkokista, hvars förfärdigande anförtroddes åt nämnde Eric Smed, som derför skulle, enligt Begäran, erhålla i Arbetslön 100 ,   ock skulle Jernet till Kistan, som borde fördelas å 3:ne särskilda Rum, ett för Kyrko-Silfret mm., ett för Kyrko- ock Fattig Cassorna ock ett för Uddemantals Cassan, hemtas från Franshammars Bruk.


Källa: Hassela kyrkoarkiv, Sockenstämmans protokoll, SE/HLA/1010066/K I/3 (1853-1863) sid 7
Avskrift: Viveca Sundberg


Kvarter/Qvarter
1 kvarter = 1/4 aln = 6 tum (verktum) = 14.84 cm.
Källa: Gamla mått och vikter.


—2T18— Uppgifter ur Bergsjö – Hassela släktregister

10 *) ERIC JOHANSSON SMED, * 14/2 1802, s. t. torp. Joh. Pehrsson i Fagerbacken, Hassela. G. 31/10 1828. Husman, bos. i Svedje. † 12/2 1865.
2S7 SIGRID JONSDOTTER, * 5/9 1803, d. t. bonden Jon. Olofsson i Svedje ss2. † 3/3 1867.
BRITA, * 9/3 1830                                            4T19
JONAS, * 1/2 1833. † 28/5 1848
JOHAN, * 17/5 1836. † 7/6 1836
17Z2 JONAS ”SMED”, * 3/7 1842 (fosters.)           34


—6T25—
11 BENGT OLOFSSON, * 19/4 1810, s. t. bonden Olof Andersson i Kyrkbyn 5, Hassela. G. 2 ggr. Fjärd.­man o. bonde i Nordanbro s4. Fl. t. Furuberg, Bjuråker 1864. † 18/1 1872.
10T14 BRITA PEHRSDOTTER, * 3/10 1794, d. t. torp. P. Pehrsson Dunder i Kölsjön, Hassela. Tid. g. o. änka. Gift 16/11 1834. † 3/1 1858.
4T26 MARGRETA JONSDOTTER, * 27/3 1829, d. t. bonden Jon. Persson i Vrångtjärn 4, Hassela. (Tid. g. o. änka.) Gift II ggn 9/5 1861. † 23/7 1906.
BRITA CHRISTINA, * 27/9 1835                           7T48
JONAS OLOF, * 18/12 1861. † 6/2 1885 (scharlakansfeber)
INGRID HELENA, * 9/11 1863. G. m. bonden Joh. Bäckström i Furuberg,
Bjuråker.                                                         (X4)10C12
JONAS OLOF, * 6/5 1866                                   46
PER ERIK, * 28/12 1870                                     47


—2R22—

17 DANIEL PÅLSSON, * 24/10 1821. s. t. bonden Påhl Danielsson i Nordanbro 2, Hassela. G. 27/10 1847. Kyrkvärd, fjärdingsman o. bonde i Nordanbro 2. † 4/10 1895.
2T26 ANNA JONSDOTTER, * 5/9 1826, d. t. bonden Jon. Hansson i Kyrkbyn 1, Hassela. † 9/4 1905.
INGRID, * 19/1 1849                                         1P28
PAUL, * 25/8 1852                                            27
BRITA CHRISTINA, tv., * 18/10 1857                   3T31
ANNA MARGRETA, tv., * 18/10 1857. † 27/8 1858

 


HUDIKSVALLSPOSTEN DEN 24 SEPTEMBER 1884

Från Hassela skrifwes till Hudikswallsposten: Wid kommunalstämman i söndags företogs följande wal: Till nämndeman efter Daniel Wallström i Lindsjön waldes fjäärdingsmannen P. O. Sjögren i Gräsåsen, till ombud och suppleant för att jämte hrr Frick och Brun uppwakta H. M:t konungen i och för den föreslagna jernwägen mellan Hudikswall och Ljusdal utsågs Hans Hansson i Högen, Bergsjö och Lars Melin i Grängsjö, Gnarp. Deremot beslöts att icke utse något ombud för sammanträdet inför kronofogden den 16 oktober rörande markegångsförrättningar.

Avskrift Viveca Sundberg


—3R46—

28 PER OLOF SJÖGREN, * 6/4 1844, s. t. bonden E. P. Sjögren i Rigberg 1, Hassela. Fjärdingsman o Bonde i Gräsås 4. Emigr. t. N. Amerika 1892.
27 KARIN ERIKSDOTTER, * 7/5 1842, d. t. bonden Erik Olofsson Norberg i Lindsjö 2, Hassela. Eimigr. t. N. Amerika 1891.
ANNA MARGRETA, * 1/1 1865                             1Z124
KRISTINA KATRINA, * 12/2 1870. Emigr. t. N. Amerika 1891
ERIK OLOF, * 3/5 1874. Emigr. t. N. Amerika 1891
JOHAN PETTER, * 16/6 1877. Emigr. t. N. Amerika 1891


—8H12—

7 HANS HANSSON SJÖBERG, * 25/5 1823, s. t. bonden Hans Hansson i Högen 6, Bergsjö. G. 22/11 1860. Bonde i Högen 6. (Hem.-skatt. 2 öresl. 18 pngl.) † 26/7 1922.
4M7 INGRID CHRISTINA JONSDOTTER, * 29/8 1839, d. t. bonden Jon. Hansson i Åkern 1, Bergsjö. † 18/3 1892.
HANS, * 15/2 1863. † 11/8 1877
JONAS, * 15/2 1865                                            14
SVEN ERIK, * 13/12 1867. † 10/5 1868
ERIK, * 5/11 1869. † 5/1 1870
INGA CATHRINA, * 24/4 1871. † 8/2 1872
SVEN ERIK, * 7/8 1873. † 12/1 1876
AUGUST, * 5/4 1877                                           15


—4T31—

15 ANDERS PEHRSSON FRISK, * 19/3 1839, s. t. bonden Per Andersson i Kyrkbyn 6, Hassela. Fjärdingsman o. bonde i Kyrkbyn 4 s6 (Ölsjön). † 17/1 1922.
6T40 CARIN MARGARETA OLOFSDOTTER, * 12/1 1843, d. t. bonden Ol. Andersson Backlund i Ölsjön, Hassela. † 1/10 1915.
ANDERS OLOF, * 9/10 1859                                50
PEHR, * 25/8 1868                                            51
HANS, * 28/1 1870                                           52
KRISTINA KATRINA, * 3/2 1873                          7T41
JONAS, * 9/10 1876                                          53

 

 

HUDIKSVALLSPOSTEN DEN 1 MAJ 1895

Ett fjerdingsmannawal och litet berserkalif uppe i Hasselaskogarne

Förliden söndag waldes å kommunalstämma i Hassela till fjerdingsman för socknens westra del eller skogssocknen, landbonden Olof Wallström i Lindsjön, en af sina grannar ansedd ordningsfull och ingalunda buskablyg person. Och att det i de afskilda skogsbyarne tarfwas en kraftig ordningens bewakare har nu än en gång wisat sig behöfligt och wisade tywärr förliden tredjedag påsk wid en deruppe hållen auktion.

Som wanligt sökte en del af bygdens ungdom under högt tryck af brännwinsånga och sekunderad af en och annan af den äldre befolkningen, uppföra ett litet röfwarlif. Till chef för ligan hade blifwit wald en från andra dylika tillfällen mycket ryktbar f.d. soldatson Johan Thyr, hemmahörande någonstans i Bjuråker, en yngling, som för sin ålder hunnit rätt långt på wäg till träsket af moralisk ruttenhet. Som en wilde drog han fram, hotande enwar, som kom i hans wäg, med traktering af sina knifwar och dolkar, som, för att begagna hans egna ord, woro långa nog att gå igenom twå. Lyckligtwis hann han ej gifwa prof på att den räckte genom mer än en; ty sedan den bålde kämpen utan någon ordwäxling, eller ringaste anledning fått tillfoga hemmansegaren Lars Eng i Lindsjön ett par blodiga kinder och dito läppar o.s.w. grepo några kärnfasta karlar, nämligen nämndeman Nils Söderström och rättaren Näsman, honom och behandlade honom såsom det säges de filistéer gjorde med Simson, d.w.s. de togo helt sonika ett tåg och bakbundo gynnaren, något som för honom helt säkerligen var ett streck i räkningen. Men nu skulle det sorgligt nog wisa sig, att äfwen en dylik wildbasare hade sina gynnare och förswarare. Hotelser började nämligen uttalas öfwer olaga häktning, som skulle komma att stånda dem dyrt, som hade sökt afwärja oskicket. Och om det endast warit ynglingar af samma skrot och korn, skulle kanske derom ej wara så mycket att förundra sig, men då t.o.m. familjefäder som wilja för något räknade wara, instämma och göra ett med wettwillingarna, så att sådant högst sorgligt och wittnar om en ytterst dålig anda. Och huru skall ungdomen bli, då den ser sig i de äldre hafwa stöd för sina wåldsbragder? Jo, swaret får man wid dylika tillfällen och detta med allt för stora bokstäfwer.

Avskrift: Viveca Sundberg

JOHAN THYR 15/12 1874 i norra Storåsen Bjuråker

NILS ERIKSSON SÖDERSTRÖM, * 4/12 1864, s. t. bonden Eric Ersson i Lindsjön s7, Hassela. G. 23/8 1890. Bonde i Lindsjön s7. Utfl. t. Gnarp 1900.

(S26) MAGNUS NÄSMAN, * 2/10 1852 i Gräsmarks sn, Värm. Infl. fr. Harmånger 1891. Rättare, bos. i Kölsjö 3, Hassela. Fl. t. Andersfors, Bergsjö 1921. † 28/11 1935.

 

 

—6Z28—

17 OLOF WALLSTRÖM, * 28/10 1862, s. t. bonden Dan. Wallström i Lindsjön ss8, Hassela. G. 25/7 1888. Fjärdingsman och Landbonde i Lindsjön 5. † 15/2 1913.
3R43 ANNA BRITA HALLBERG, * 24/11 1862, d. t. bonden Olof Hallberg i Lindsjön 2. Utfl. t. Bergsjö 1921 (Norråsen). † 16/1 1931.


—4T50—

31 ANDERS OLOF ANDERSSON HALL, * 9/10 1859, s. t. fjärdingsman Anders Frisk i Kyrkbyn, Hassela. G. 13/12 1896. Fjärdingsman o. bonde i Langsbo, ”Djupmon”. † 30/3 1921.
(X3)15D9 MARGRETA ELISABET PERSSON, * 14/3 1866, d. t. bonden Pehr Nöjd i Ölsjön, Hassela. † 8/8 1960.
OLOF ANTON, * 14/5 1898                                 81
EVA MARGRETA, * 18/12 1909                            7S7Bild ur boken, Porträttgalleri från Hälsingland 1936

—3T31—
17 ANDERS JONSSON ENGBERG, * 7/12 1857, s. t. bonden Jon. Andersson i Berge ss2, Hassela. G. 30/3 1887. Fjärdman o. bonde i Berge ss2. (År 1909 fl. t. Nordanbro 2, efter det att g:a fädernegården brunnit 1908.) † 28/7 1945.
2R22 BRITA CHRISTINA DANIELSDOTTER, * 18/10 1857, d. t. kyrkvärd Daniel Pålsson i Nordanbro 2, Hassela. † 21/8 1921.
JONAS ARTUR, * 1/1 1888                                  38
DANIEL, * 616 1889                                          39
ANNA, * 23/6 1892. † 15/12 1892
ANDERS, * 20/11 1893                                      40

 

 

Hudiksvallsposten den 12 januari 1899

—15T4—
1 JOHAN EKVALL, * 23/3 1870, s. t. skrädd. E. J. Ekvall i Franshammar, Hassela. Fjerdingsman o Rättare vid Franshammars Bruk. † 20/1 1954.
3R38 ELISABETH MARIA NORBERG, * 25/10 1874, d. t. bonden Christoff. Norberg, i Långvik, (Mörtsjö), Hassela. † 18/6 1915.
ERIK VERNER, * 12/10 1895                               8
EVA ELISABETH, * 16/6 1897. Fl. t. Attmar 1920
JOHAN RAGNAR, * 13/5 1898. Byggn.-arb. bos. Franshammar
CARL TYCHO, * 28/4 1899                                  9
BRICKEN LINNEA, * 28/8 1900                            3U36
SIRI MARIA, * 4/4 1902. Fl. t. Harmånger 1921
JUDIT MARGRETA, * 20/7 1905                           4T89
THEA KRISTINA, * 15/11 1907                            7T84
NILS TORE, * 23/12 1910                                   10
OLOF FOLKE, * 6/1 1913                                    11

 

—24L1—
(I50) HERMAN AUGUST LILJENQVIST, * 22/1 1857 i Klinte, Gotl. G. 19/8 1889. Infl. fr. Rogsta 1894. Kronolänsman, bos. i Kyrkbyn, Bergsjö. † 2/3 1921.
(X5) GERDA KAROLINA GENBERG, * 12/2 1870 i Bollnäs, Häls. Fl. t. Stockholm 1921.
ELSA MARIA, * 14/7 1892. Fl. t. Stockholm 1919
ERNST FOLKE, * 2/1 1898. Fl. t. Stockholm 1918

 

 

Hudiksvallsposten den 20 maj 1913

—4T9—
5 JONAS PEHRSSON QVICK, * 7/12 1792, s. t. bonden Pehr Andersson i Kyrkbyn 3, Hassela. G. 31/5 1818. Fjärdingsman o Bonde i Langsbo 1. † 11/5 1864.
7T10 ELISABET ANDERSDOTTER, * 29/9 1794, d. t. soldat And. Lang i Kyrkbyn, Hassela. † 16/7 1857.
BARBRO, * 30/7 1819                                        17
PER, * 21/8 1821                                              18
ANDERS, * 12/5 1826                                        19
GUNILLA, * 6/3 1831                                         3T17
ANNA, * 3/1 1835. Utfl. t. Stöde, V.-norrl. 1865

 

 

Hudiksvallsposten den 25 juli 1916


Bild ur boken, Porträttgalleri från Hälsingland 1936

—18U25—
17 ANDREAS DAHLBERG, * 10/2 1875, s. t. torp. Hans Dahlberg i Kölfors, ”Oljebacken”, Hassela. G. 1908. Fjärdingsman 1913 – 1932, auktionsförättare  o Arrend. i Lindsjön 5.
5S60 EMMA KRISTINA SYD, * 16/3 1887, d. t. murare Jonas Syd i Nordanbro, Hassela. † 10/2 1944.
ANNA JULIANA, * 17/3 1909                             (X3)9N24
HANS ARTUR, * 21/8 1911. † 25/12 1941
JONAS ALBERT, * 31/8 1913. Skogsarb., bos. i Kölsjön
ALICE KRISTINA, * 1/7 1924                              29
AINA TORBORG, * 4/6 1927. Fl. t. Ljusdal 1947

 

 

—4Z17—

7 KARL ELOF HOLM, * 31/5 1914, s. t. Erik Holm i Stensjön, Hassela. G. 2/6 1941 Skogsarb., bos. i Styggberg tel. 4a. Extra fjärdingsman. Anst. 23/1 1932. † 4/5 1991.
5Z32 MARGARETA ELSIE LÖF, * 3/10 1910, d. t. arrend. E. G. Löf i Korpåsen, Hassela.
TYRA GUNLIS LÖF, * 10/6 1932                          20
KERSTIN MARIANN, * 28/8 1942
KARIN MARGARETA, * 7/5 1947

 

 

Hudiksvallsposten den 28 augusti 1937

—11Y3—
1 JOHAN EDVARD FORSLIN, * 18/3 1877, s. t. handl. A. A. Forslin i Mörtsjön, Hassela. G. 17/7 1909. Fjärdingsman, bos. i Kyrkbacken. Anst. 1/1 1923 Tel. Hassela 34. † 23/9 1951.
2S28 BRITA CHRISTINA JOHANSDOTTER, * 3/4 1869, d. t. skrädd. Joh. H. Jonsson i Mörtsjön. † 15/12 1947.

 

 

—16T1—

(X8) BROR JOHAN FORSS, * 19/12 1911 i Forsa sn, Häls. Infl. 1938. G. 18/8 1937. Fjärdingsman, bos. i Kyrkbacken, Hassela. Utfl. t. Forsa 1944. Läs om honom. Polisverksamheten i Forsa.
(X8) HELENA TROLIN, * 27/3 1909 i Forsa, Häls.
ANNA MARIA, * 25/4 1939


—18T1—

(X6)13R37 ERIK HARALD SVAHN, * 26/8 1918, s. t. skrädd. Per Svahn i Stormyra, Norrbo sn. Fjärdingsman, bos. i Kyrkbacken, Hassela. Fl. t. Skönsmon 1946.
(Z44) AGNETA KERSTIN KARLSSON, * 18/3 1921 i Rödön i Jämtl.
LARS ERIK, * 28/10 1944. Utfl. t. Skönsmon, V.-norrl. 1946


—19T1—

(A—) HARALD GUNNAR HAMMARSTEDT, * 22/3 1921 i Stockholm. Infl. 1946. G. 20/12 1947. Fjärdingsman. bos. i Kyrkbacken, Hassela. Utfl. t. Torp 1952.
(Y54) SIGNE VIOLA SÖDERBERG, * 14/8 1924 i Torp, V.­ norl.
HÅKAN HARALD, * 26/12 1949. Utfl. t. Torp 1952
GÖRAN HERMAN, * 15/1 1951. Utfl. t. Torp 1952


—20T1—

(Y23) STIG OLOF ANDERSSON, * 28/12 1928 i Härnösand, V.-norrl. Infl. fr. Sundsvall 1952. G. 21/91 1952. Poliskonstapel, bos. i Kyrkbacken, Hassela.
(AC5) ASTA HELENA TJERNGREN, * 4/5 1931 i Byske, V.- botten.
OLOF TOMAS, * 14/4 1954

 

 

Några tidningsartiklar om brottsligheten i Hassela


Hudiksvallsposten den 5 januari 1911

En tjufskjuten älg anträffades i Kölsjöhöjden i Hassela socken dagarna efter jul af skogvaktaren J. F. Näsman i Ässjö. Djuret var styckadt och köttet, som till större delen återfanns, var gömdt å flera ställen. Beslag lades af kronolänsman Liljeqvist i Bergsjö å köttet, som sedan blifvit såldt å auktion. Hvilka jägarna äro, har man icke ännu någon kunskap om.

Avskrift: Viveca Sundberg

JOHAN FREDRIK NÄSMAN, * 16/7 1878 i Harmånger

 

 

Hudiksvallsposten den 9 september 1913

Ett dåd i Hasselaskogen. En hämndakt eller hvad.

Sent i lördags kväll inträffade uppe i Hassela skogsbygd en händelse, som förefaller åtskilligt mystisk. Det vill synas, som föreligger ett attentat, riktadt mot en af Ströms bruks skogvaktare. Ännu vet man dock ingenting med bestämdhet, och i bygden framstår det hela som en gåta.

Enligt de upplysningar, vi lyckats erhålla från den aflägset liggande, svårtillgängliga platsen förhåller sig saken på följande sätt.

Det som var sagdt på kvällen, och innehafvaren af skogvaktarebostället i Granhult (Gräsåsens by) hade gått till hvila för natten. Hans hustru satt ännu uppe, sysselsatt med något arbete vid ett fönsterbord i köket. Plötsligt smällde ett skott, och en kula kom in i rummet genom fönstret på motsatt sida, där fru L. befann sig. Kulan stannade i väggen.

Lundin, som sov i ett angränsande rum, vaknade givetvis och rusade ut i köket, för att se hvad som stod på. Han hade emellertid ej hunnit längre än på tröskeln, förrän ännu en kula kom indansande, nu genom det förstnämnda fönstret. Lundin blev träffad. Kulan gick in i låret strax vid ljumsken och splittrades där.

Trots skadan kunde skogvaktaren bege sig ut för att försöka få en förklaring till det skedda. Därute hördes emellertid icke en knäppning och mörkt var det, så att man ingenting kunde se.

Lundin hade alltså intet annat att göra än att stänga dörren och gå in igen. Här tog så mattheten öfverhand, och den skadade föll omkull på golfvet och blef liggande.

I går kom läkare till platsen, då Lundin ägnades erforderlig vård. Han ligger ännu kvar i hemmet och befinner sig efter förhållandena tämligen väl. Skadan är dock allvarlig nog.

Hvad har då afsigten varit med detta dåd? I trakten har man intet svar att ge på frågan. Men gissningar finns det ju, och man talar om en hämndeakt. Men veterligt har Lundin icke haft några ovänner. Möjligt är dock, att någon illasinnad person, hvilkens otillåtna jaktplaner stäfjats af skogvaktaren, på detta sätt sökt utkräfva hämnd. Denna förklaring är väl också den mest antagliga.

Kronolänsman Liljenqvist har nu saken om hand och befinner sig på spaning efter föröfvaren af dådet. Ännu i går kväll hade man dock ej fått gåtan uppklarad.

Avskrift: Viveca Sundberg

Gräsåsen N:r 6 äges av Ströms bruks AB, där bosatt är Skogvaktare KARL OSKAR LUNDIN, * 31/12 1881 i Hassela

 

 


Hudiksvallsposten den 25 september 1913

Illdådet i Hasselaskogen

Polisundersökningen rörande det ruskiga hemfridsbrottet hos skogvaktare Oscar Lundin å Granhult i Gräsåsen natten till den 8, har nu fortskridit så långt att kronolänsman Liljenqvist ansett sig kunna företaga häktningen af den person, som misstänks för att vara föröfvaren av detsamma. Denne är 27-årige bondesonen Jonas George Wallberg från Åkern i Bergsjö, hvilken de senare åren vistats i Hasselaskogen.

Wallberg, som dock utgått från ett förmöget hem, har gjort sig illa känd och har haft svårt att skaffa sig arbete. Han har därför uppehållit sig med jakt, och det är kändt, att han genom denna sin sysselsättning kommit i konflikt med skogvaktaren, på hvilken han uppgifves ha varit mycket förbittrad.

Den häktade, som igår införpassades till kronohäktet i Hudiksvall, nekar till dådet. Emellertid föreligga rätt så besvärande indicier emot honom.

Skogvaktare Lundin, hvilken som bekant vid attentatet blef skjuten i ena benet, befinner sig nu på bättringsvägen och tros icke komma att lida framtida men af skadorna.

JONAS GEORGE WALLBERG, * 28/8 1886 i Hassela. Frigiven av Bergsjö och Forsa tingslagshäradsrätt den 18/12 1913

Avskrift: Viveca Sundberg

 

 

Hudiksvallsposten den 12 januari 1918

En spännande förbrytarjakt i Hassela. En förrymd fånge gripen efter skottlossning

 Landsfiskal Liljenqvist om brottslingens meritlista

I torsdag ägde en spännande förbrytarjakt rum i de stora skogarna på gränsen mellan Helsingland och Medelpad, då fyra hemmansägare i Hassela efter skottlossning grepo en förrymd straffarbetsfånge Jonas August Brodén, som sedan i höstas gjort de mera ensligt liggande byarna i Hassela och Attmars socken osäkra.

Om händelsen har HP vid samtal med landsfiskal Liljenqvist i Bergsjö erfarit följande: Brodén är född i Bergsjö, men numera skrifven i Östersund. Den 4 juni dömdes han af Bergs tingslags häradsrätt i Jämtland för sjätte resan stöld till straffarbete i ett år och 6 månader. Under transporten från tingsrätten i Österåsen till kronohäktet i Östersund rymde han från fångföraren på Svensta gästgifvaregård efter att enligt dennes uppgift ha gifvit honom ett slag med en spira. Själf har Brodén vid förhör inför landsfiskal Liljenqvist uppgifvit att han endast hotat fångföraren med en stör.

Brodén begaf sig därefter genom skogarna, ned mot gränsen mellan Helsingland och Medelpad, där han sedan uppehållit sig. Han uppger att han lefvat på bär och på senaste tiden af frusna rönnbär samt då och då förstärkt denna kost med mat, som han stulit i källare, mest i Attmar, men en och annan gång äfven i Helsingland.

På tisdagen hade han iakttagits på Norrbovallen i Bergsjö. På Vallarna ämnade männen bege sig till skogs, men fruntimren, som skulle stanna hemma, förklarade att de ej vågade vara ensamma för Brodén.

Då beslöto sig hemmansägarna Olof Eriksson och Hans Skoglund i Annsjö samt Emil och Bengt Delin i Svedbovallen att följa Brodéns skidspår för att taga fast honom.

Först på Bölomsbodarna i Attmar, Medelpad upphanns han af Olof Eriksson, som kommit före de andra. Då Brodén på Erikssons rop tog ställning bakom ett träd för att skjuta, sköt Eriksson två skott, omedelbart efter hvarandra, af hvilka några hagel af det ena träffade Brodén i benet. Brodén sköt endast ett skott — därför att han ej hade flera patroner. Kulan gick öfver Erikssons hufvud. Sedan de andra kommit fram kastade Brodén ifrån sig geväret. Han klagade öfver att han ej hade mera ammunition, i annat fall ”skulle han ha plockat ned dem allesammans”.

Brodén forslades därefter till Bergsjö, hvarest landsfiskal Liljenqvist höll ett kort förhör med honom. Därunder uppgaf han bl.a. att han stulit sitt gevär i Jämtland.

Med middagståget införpassades han till kronohäktet i Hudiksvall för att därifrån förpassas till Östersund.

Glädjen i de trakter, där Brodén har hållit till, öfver att han äntligen är gripen är mycket stor. Han anses allmänt vara en mycket farlig person.

BENGT OLOF DELIN, * 10/4 1878 bor på Svedbovallen enligt husförhörslängd: Bergsjö kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/HLA/1010011/A II a/2 b (1910-1922)

EMIL DELIN, * 24/6 1892 bor på Svedbovallen enligt husförhörslängd: Bergsjö kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/HLA/1010011/A II a/2 b (1910-1922)

Avskrift:
Viveca Sundberg


 


Beskrivning av skoarbetaren Jonas August Brodén då han frigavs från Centralfängelset å Långholmen den 31 december 1904

—11V1—
(X39) HANS NILSSON BRODÉN, * 2/10 1847 i Rogsta sn, Häls. Torpare i Malungen, Hassela. † 17/9 1934.
23V1 MARIA ERIKA BLOMQVIST, * 12/2 1853, d. t. Erik Blomqvist i Rogsta sn, Häls. † 19/6 1920.
NILS ERIK, * 3/10 1873. Fl. t. Bergsjö 1908
JOHAN, * 19/3 1876. Utfl. t. Attmar 1901
JONAS AUGUST, * 18/12 1877. Skomakare, bos. Malungen. † 20/12 1973 Norrbovallen, Bergsjö
HANS PETER, * 22/8 1880                                  2
OLOF ALFRED, * 21/11 1883                               3
BRITA KRISTINA, * 3/1 1886                              6T71
OSKAR, * 29/4 1887. † 14/9 1892
MARGRETA HANSEDA, * 7/5 1891                       22V2
OSKAR, * 20/6 1895. Skogarb. i Malungen. † 29/10 1926

 

 

Hudiksvallsposten den 15 oktober 1918

Tjufliga i Hassela häktad

Tillförordnade landsfiskalen i Bergsjö Max Kjellbom har i dagarna, meddelas till Hudiksvallsposten, slutfört en längre utredning angående en liga unga brottslingar, som länge opererat i Hassela. Som resultat ha tre häktningar skett. Häktade äro sålunda 18-årige skogsarbetaren Erik Viktor Högdal och 16-årige Elof Alfred Svedberg från Norrbäck samt 18-årige Edvin Verner Lindholmfrån Rigberg.

De tre ynglingarna hade kommit öfverens om att mot postförskott rekvirera varor från ett par firmor inom landet. Så hade de den 5 oktober tillgripit ett paket från Åhlén och Holm, innehållande 2 fickur och 3 ringar, till ett värde af 155:90. Försändelsen var ställd till Lindholm och delades mellan honom och Högdahl.

Högdahl har äfven på poststation i Franshammar ur ett assurerat bref från Hudiksvalls trävarubolag till bolagets inspektör i Hassela tillgripit en penningsumma.

Brefvet innehöll 6,000 kr. Högdahl hade blifvit ombedd att hjälpa till på poststationen och hade då skurit upp brefvet samt lyckats tillgripa 530 kr.

Till saken hör äfven att det stulna sedan förbrukats på kortspel, som florerar vilt i Hassela.

Avskrift: Viveca Sundberg

ERIK VIKTOR HÖGDAL, * 19/2 1900 i Stöde församling, Västernorrlands län. Arbetare. Ogift. 6 månaders straffarbete för stöld, börjar den 4/11 1918 och slutar den 4/5 1919. Avsänd till straffängelset i Gävle den 8 november 1918 för att därstädes undergå det ådömda straffarbetet.

ELOF ALFRED SVEDBERG, * 25/3 1902 i Hassela. Arbetare. Ogift. 5 månaders straffarbete för stöld, börjar den 4/11 1918 och skall sluta den 4 april 1919. Avsänd till straffängelset i Gävle den 8 november 1918 för att därstädes undergå det ådömda straffarbetet.

EDVIN VERNER LINDHOLM, * 6/9 1900 i Hassela. Arbetare. Ogift. Frigiven av Bergsjö och Forsa tingslags häradsrätt den 1 november

Källa: ArkivDigital: Kriminalvårdsanstalten i Hudiksvall (X) D2a:24 (1918-1921) Bild: 90 Sida: 6
ArkivDigital: Kriminalvårdsanstalten i Hudiksvall (X) D2a:24 (1918-1921) Bild: 100 Sida: 7

 

 

Hudiksvallsposten den 10 september 1921

Hasselabonde häktad för flera växelförfalskningar

Till kronohäktet i Hudiksvall har i förrgår införpassats hemmansägaren Per-Olof Backlund från Mörtsjön i Hassela för växelförfalskning.

Backlund har erkänt, att han förfalskat namnen på tre i Upplandsbanken diskonterade växlar å sammanlagdt 2,750 kr., och på 8 i Mälarbankens Hasselakontor belånade växlar å sammanlagdt öfver 5,000 kr. Ett tiotal hemmansägare och arrendatorer i Hassela ha fått tjäna som borgenärer å de falska papperen. Den häktade nekade till en början envist, men har under förhörens gång bragts till det ena erkännandet efter det andra. En växel å 1,750 kr., för hvilken hemmansägare Larsson i Lucksta varit instämd inför Sundsvalls rådhusrätt, misstänkes också ha förfalskats af Backlund men han nekar bestämdt härtill. Af skriftexpert Holmqvist i Göteborg har emellertid konstaterats, att Larsson icke själf skrifvit sitt namn.

Backlund stod vid senaste tinget i Hudiksvall tilltalad för stöld af timmer, men inställde sig ej.Avskrift: Viveca Sundberg

PEROLOF BACKLUND, * 11/11 1873 i Hassela. Hemmansägare, gift och har barn. 2 år och 6 månader för växelförfalskning, började den 27 september 1921 och skall sluta den 27 mars 1924. Avsänd till centralfängelset å Långholmen den 30 september 1921 för att därstädes fortsätta det honom ådömda straffarbetet. Förut ostraffad.

Källa: ArkivDigital: Kriminalvårdsanstalten i Hudiksvall (X) D2a:24 (1918-1921) Bild: 2770 Sida: 272

 

 

Hudiksvallsposten den 27 september 1921

För en rad växelförfalskningar
rannsakades i lördags inför Bergsjö-Forssa tingslags häradsrätt häktade f. hem-äg. Per Olof Backlund från Mörtsjön i Hassela.
Åklagaren ställde Backlund till ansvar för ej mindre än 17 olika förfalskningar. Den häktade erkänner att han falskeligen skrifit dels sin svärfaders och svågers samt några andra personers namn på 3 växlar. Förfalskningarna hade hufvudsakligen skett vid omsättningen af växlarna hvilka från början varit äkta. Flertalet af växlarna ifråga hade tillkommit på grund av hästaffärer.
Enligt den häktades uppgifter hade han i en del fall erhållit verdebörandes tillåtelse att skriva namnen i fråga; i några andra fall sade han sig ha efter förfalskningen omtalat förhållandet för den hvars namn gällde, och då en gång fått svar, ”ja, det var väl detsamma”.
I fråga om två växlar, hvilka varit falska, bestred Backlund bestämt att han förfalskat namnen.

Backlund var i ett från senaste tinget uppskjutet mål anklagad för olofligt tillgrepp av ett parti bräder och plank från Viktor Nordström i Nordanbro. Han förnekar härför, men 3 vittnen styrkte åtalet.

Efter enskilda öfverläggningar förklarade rätten Backlund skyldig till såväl 15 förfalskningsbrott som snatteri. Han dömdes att i ena bot undergå straffarbete i 2 1/2 år samt 1 års påföljd.

 

 

Hudiksvallsposten den 27 augusti 1925

Skallgång efter lönnbrännare i Hassela

Landsfiskal Trané i Bergsjö, gjorde under måndagen ett brännvinsbeslag i Gräsåsen, Hassela, varvid en apparat jämte ett parti jäsning beslagtogos.

Det hade bland ortsbefolkningen varit allmänt känt sedan en tid tillbaka att hembränning bedrevs däruppe. I söndags beslutade därför några ordningsälskande personer, sammanlagt 17 stycken, att söka få lönnbrännaren fast och begåvo sig i bilar upp till Gräsåsen där en formlig skallgång anställde. Deras bemödanden misslyckades emellertid och de fingo återvända med oförättat ärende.

På måndag morgon underrättades landsfiskalen i Bergsjö om saken, och landsfiskalen i sällskap med fjärdingsmännen Dahlberg och Forslin anlände också omedelbart och anträffade på platsen en 10 liters apparat samt ett parti jäsning på 30 liter, som visade sig tillhöra arbetaren Hans Persson från Gräsåsen och Rejdar Frenell från Stakholmen. Dessa erkände att de sysslat med lönnbränning och fingo härför mottaga var sin stämning till tinget. De båda lönnbrännarna äro 22 år gamla.

HANS PERSSON, * 4/6 1905 i Hassela. Skogsarbetare. Ogift. Av Bergsjö och Forsa Tingslags Häradsrätt den 26/10 1925 dömd att böta för olovlig tillredning av brännvin 800 kr.

Av Länstyrelsen, Gävleborgs län den 20/1 1926 förvandlades till 43 dagars fängelse, som börjar den 8/4 1926 och slutar den 21/5 1926.

Källa: ArkivDigital: Kriminalvårdsanstalten i Hudiksvall (X) D2a:26 (1924-1926) Bild: 1870 Sida: 151

HERBERT REJDAR FRENELL, * 8/9 1905 i Uddevalla. Skogsarbetare. Ogift. Av Bergsjö och Forsa Tingslags Häradsrätt den 26/10 1925 dömd att böta för olovlig tillredning av brännvin 800 kr.

Av Länstyrelsen, Gävleborgs län den 20/1 1926 förvandlades till 43 dagars fängelse, som börjar den 8/4 1926 och slutar den 21/5 1926.

Källa: ArkivDigital: Kriminalvårdsanstalten i Hudiksvall (X) D2a:26 (1924-1926) Bild: 1880 Sida: 152

Avskrift: Viveca Sundberg

 

 

Hudiksvallsposten den 30 april 1931

Ett lönnbrännarnäste i Hassela

Spritdetektiven Stertman och två fjärdingsmän avslöjade på tisdagen ett lönnbrännarnäste i Hassela. Man hade haft sina misstankar en längre tid att sprittillverkning i stor skala bedrivits i en gård i Stakholmen, kallad Rusten. Gården ifråga är kommunens egendom och brukas av en person, Per Erik Frenell och hans söner. Kommunen har haft stort besvär med försörjningen av Frenell och hans familj, och då sönerna äro vuxna, tycker man att de skulle kunna försörja sig på hederligt sätt, men så är tydligen inte förhållandet. Två av dem har tidigare varit straffade för lönnbränning, men detta tycks inte ha avskräckt dem från att fortsätta med hanteringen.

När hr Stertman och fjärdingsmännen kommo till gården stängdes dörrarna för dem och polismännen måste hota med att bryta sig in, för att få dörren öppnad. När de slutligen funno för gott att öppna, företogs en hastig visitation. Inne i kammaren fann man först ett rör, som tydligen hörde till en brännvinsapparat, och en avsågad tunna föreföll också att ha varit använd vid brännvinstillverkning. Det var emellertid allt man fann i bostaden. Polismännen undersökte därefter omgivningarna och i skogen ett stycke från huset fanns apparaten, en ansenlig sådan rymmande 30 liter.

När man kom tillbaka till stugan medförande apparaten ilsknade en av bröderna, Fred Eskil, till och tog åt fickan, tydligen för att komma åt kniven. Hr Stertman förekom honom emellertid och drog sin revolver, vilket verkade synnerligen lugnande på sinnena.

En person som i tisdags anhölls för att avtjäna ådömda böter, har berättat, att han natten till tisdagen vistats hos Frenells och att han då märkt, att bröderna hade något mystiskt förehavande i kammaren. Det anses emellertid, att även den sistnämnde har haft med brännvinsbränningen att göra.

Utredningen fortsätter.

PER ERIK (OLOF) FRENELL, * 1/11 1870 i Hassela

Son FRED ESKIL FRENELL, * 25/11 1907 i Uddevalla, Göteborg o Bohuslän står det i husförhörslängden. I kriminalvårdsanstalten Hudiksvall står det att han är född i Lysekils församling. Böter som omvandlats till 60 dagars fängelse, som börjar den 13/8 1932 och slutar den 12/10 1932

Källa: ArkivDigital: Kriminalvårdsanstalten i Hudiksvall (X) D2a:31 (1932-1933) Bild: 1570 Sida: 142

Avskrift: Viveca Sundberg

 

 

Hudiksvallsposten den 5 maj 1931

Hassela störste hembrännare ertappad

Under spritdetektiven Stertmans hembränningsrazzia i Hassela kom man häromdagen av en ren händelse på en verklig storfabrikör.

I onsdags befann sig hr Stertman, t.f. landsfiskal Lindgren och fjärdingsman Forslin på en resa genom Hassela. På vägen upp till Ölsjön mötte de en 17-årig yngling Erik Lundstedt, som då han fick se bilen med polismännen, stack av från vägen. Detta verkade misstänkt, varför man satte av efter ynglingen. Denne befanns inneha en liter hembränt. Ansatt med frågor, nödgades han erkänna, att litern för ett pris av 4 kr., inköpts av en farbror, Johan Lundstedt i Ölsjön.

Johan Lundstedt anhölls i torsdags och fördes till arresten i Bergsjö, medan ynglingen satt anhållen på ett rum i Hassela fattiggård. Efter förhör växelvis med dessa bägge, lyckades man till slut få Johan Lundstedt att erkänna att han sysslat med hembränning i två års tid. Han anvisade även den plats, där apparaten var gömd. Den anträffades ett gott stycke från bostaden, väl dold av ris på en avsides belägen plats i skogen. Apparaten, som rymmer 25 liter, var en av de mest välgjorda som hr Stertman någonsin träffat på.

Lundstedt har nu fått stämning till nästa ting.

JOHAN LUNDSTEDT, * 14/6 1888. Skogsarbetare. Avtjänar fängelsestraff i Falun å 4 månader och 28 dagar. Frigiven 9 mars 1932

Källa: Hassela kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/HLA/1010066/A II a/3 (1917-1931)

Avskrift: Viveca Sundberg

 

 

Hudiksvallsposten den 7 maj 1932

Hans Backlund i Hassela anklagad för förfalskning. Ett stort antal falska växlar på mindre belopp, sammanlagt omkring 10. 000 kr.

En uppseendeväckande förfalskningsaffär är för närvarande under polisutredning av landsfiskalen i Bergsjö. En av Hasselas mest kända affärsmän, köpman Hans Backlund i Hassela har på torsdagen anhållits av t.f. landsfiskalen Dickens sedan Backlund själv inställt sig på landsfiskalkontoret.

Förfalskningarna upptäcktes redan för någon tid sedan, men några personer i Hassela sökte träda emellan för att saken skulle kunna ordnas upp utan polisens ingripande. Från en person, som stod i borgen för en växel på 200 kr., nämligen hr Gunnar Åkerlund i Hassela, gjordes emellertid polisanmälan om saken. Då landsfiskalen på onsdagskvällen skulle sätta sig i förbindelse med Backlund var denne oanträffbar. Försvinnande torde emellertid ej ha orsakats av någon önskan att undgå rättvisan, utan Backlund ville i lugn och ro tillsammans med den person som köpt filialen i Skansfors företaga en del kompletterande prissättning, varjämte han torde ha använt tiden till att uppgöra en lista över sina förbindelser.

På torsdagen inställde han sig som nämnts själv på landsfiskalkontoret och blev då anhållen. Någon häktning har ännu icke företagits, då utredningen torde taga lång tid i anspråk.

I utredningen deltager även en länsdetektiv från Gävle. Ännu har man emellertid icke hunnit så långt, att uppgift av polismyndigheterna kan lämna om något belopp eller antalet växlar, som är förfalskade. Från annat håll uppges emellertid, att de falska växlarna till antalet äro 17 eller 18, men då de flesta av dem omsatts åtskilliga gånger torde antalet förfalskningsbrott uppgå till åtskilliga tiotal. Det har hittills nämnts siffran 70-80. Inalles skulle det röra sig om ett belopp på cirka 10.000 kr.

Från annat håll uppges emellertid att såväl antalet växlar som beloppets storlek skulle vara betydligt större. Det är i allmänhet olika hasselabors namn, som förfalskats. De falska växlarna ha diskonterats i Handelsbanken, Upplandsbanken och Sundsvallsbanken, men åtminstone beträffande en av dessa banker äro samtliga papper inlösta och betalade. I en del fall lär Backlund ha missbrukat förtroendet på så sätt, att växlar, som skrivits ut in blanco, ifyllts med högre belopp än som var avsett.

Den sorgliga affären har naturligtvis smärtsamt berört Hans Backlunds många vänner, som alltid ansett honom som en hedersman.

Backlund har åtnjutit stort förtroende och beklädde bl.a. under 25 år posten som skolkassör i Hassela. Sedan dess ha emellertid två olika skolkassörer handhaft denna kassa, och någon anledning att misstänka förskingring där eller av allmänna medel i övrigt torde icke finnas.

Att Backlund en längre tid haft att dragas med dåliga affärer har dock icke varit någon hemlighet. Efter branden för 1½ år sedan, då Backlunds affärslokal i Kyrkbacken lades i aska och cirka 100.000 kr utbetalades i brandskadeersättning har denna affär icke återuppbyggts utan Backlund har endast fortsatt med filialen i Skansfors vilken även den, nyligen sålts.
Backlund är 60 år och gift.

Avskrift: Viveca Sundberg

 

 

Hudiksvallsposten den 28 juni 1932

Backlund dömdes till 2½ års straffarbete 

Åklagaren yrkar ansvar för 92 olika förfalskningsbrott och förskingring av skol- och kyrkokassemedel. 

Slutrannsakning hölls igår med den för förfalskning av ett större antal växlar häktade handlanden Hans Backlund, Franshammar. Domare var häradshövding Holmberg, åklagare landsfogde Björkling och svaranden biträddes av advokaten Werneman.

Vid denna rannsakning behandlades de förskingringsbrott Backlund gjort sig skyldig till såsom kassör för Hassela kommuns skol- och kyrkokassör. Enligt vad utredningen visade förefanns förvaltningsåret 1930 en brist på 7. 500 kr. Bokföringen hade skötts i god ordning och orsaken till förskingringen torde till en början ha varit ett oförsiktigt sammanblandande av egna och allmänna kassor.

Åklagaren yrkade på ansvar för 92 olika växelförfalskningar och förskingring av allmänna medel. Någon ersättningstalan fördes icke, då de förskingrade beloppen ersatts.

Svarandebiträdet framhöll, att Backlund tillgripit dessa förtvivlade utvägar för att till varje pris rädda det gamla bolaget och att de bedrägliga manipulationerna icke gjorts för egen vinning.

Häradsrättens utslag löd på sammanlagt 2 år 7 månader straffarbete med ett års påföljd. Därav för 9 enkla förfalskningsbrott till vardera 6 månader straffarbete, för 83 fortsatta förfalskningsbrott till vardera 7 månader straffarbete och för förskingring till 2 månader straffarbete.

Avskrift: Viveca Sundberg

 

 

Hudiksvallsposten den 9 mars 1933

Från Bergsjö-Forssa tinget 

Brödratrion Frenell åter i farten

Efter ett tiotal åklagaremål uppropades landslandsfiskal Tranés uppskjutna mål mot Herbert Osborn Frenell i Stakholmen för misshandel och hans nyinstämda tvenne mål mot dennes bror Fred Eskil dels för misshandel och dels för olovlig försäljning av brännvin, ävenså t.f. landsfiskal Lindgrens nyinstämda mål mot brödratrions tredje man Bengt Valter Frenell om ansvar för våldsamt motstånd vid offentlig förrättning. Och nu fick man genom de resp. landsfiskalernas polisprotokoll till livs några interiörer, dessbättre numera mindre vanliga i rättens annaler.

Som bekant dömdes Bengt Valter den 24 nov. i fjol till 2 mån. fängelse för spritmanipulationer. Då fjärdingsman J. E. Forslin infann sig hos Bengt Valter för att i enlighet med landsfiskal Tranés order hämta och införpassa honom till kronohäktet i Hudiksvall för avtjänande av detta straff, ryckte Bengt Valter ifrån honom såväl rättens utslag som förpassningssedeln och rev sönder dessa papper, och fjärdingsmannen kunde icke fullfölja sitt uppdrag. Den 16 febr. inställde sig t.f. landsfiskalen åtföljd av fjärdingsmännen Per Engman och Erik Holm, försedda med nya papper. Bengt Valter anträffades då i en koja vid Stensjön. Då han skulle anhållas, vägrade han att medfölja, varför landsfiskalen ansåg det nödvändigt att skruda honom i vid dylika tillfällen brukliga ”manschetter”; då gjorde han emellertid ytterst våldsamt motstånd och först sedan de båda fjärdingsmännen kommit landsfiskalen till hjälp, kunde han övermannas. Då han insåg sin vanmakt, sade han: Om jag inte vore så trött skulle jag ha spöat er alla tre innan jag gett mig.

Den 23 febr. i år reste landsfiskalen Lindgren i Holger Fribergs taxibil till Stakholmen för att enligt förut träffat avtal med Bengt Valter och brodern Reidar Osborn, införpassa dem till kronohäktet för avtjänande av dem förut ådömda böter för olovlig tillverkning och olovlig försäljning av brännvin. Efter en stunds parlamenterande varunder de båda bröderna i mer och mer uppretad ton framhöll, att det för dem vore olämpligt ”att åka in” nu mitt under pågående skogsarbete, framhöll landsfiskalen att han ju inte kunde göra något åt saken, enär han här endast gjorde sin plikt, erinrade om den träffade överenskommelsen. Reidar Olsson hade då bett att få se papperet varå hämtnings ordern fanns. Intet ont anande räckte landsfiskalen honom handlingen, vilken båda bröderna stående vid ett bord intill vilket landsfiskalen satt, genomläste, varefter först Bengt Valter och strax därefter Reidar Osborn revo i småbitar och kastade dem i elden i järnspisen. Det hela var ett ögonblicks verk. När bragden var utförd hade Reidar Osborn i hånfull ton yttrat till landsfiskalen: ”Nu kan du fara gubbj—l”. Landsfiskalen förehöll dem det orätta och meningslösa uti deras handlingssätt och att detta ingalunda förbättrade deras ställning samt att han, ehuru nu förhindrad att taga dem med till kronohäktet, snart skulle komma igen bättre rustad.

Bengt Valter hade då satt sig ned på en stol och tigit, men Reidar Osborn, till synes mycket arg spatserade fram och åter över golvet framför den plats där landsfiskalen satt, och röt till sist: ”Ska vi inte bli med nu då?”

Herbert Reidar Osborn var frånvarande och fick för sitt tidigare ådömda vite på 72 kronor förklarat försuttet samt skall inställa sig den 1 maj vid 100 kronors vite. Fred Eskil, som likaledes var frånvarande dömdes till 10 kronors böter för utevaro samt vid 25 kronors vite inställa sig.

Bengt Valter, som för närvarande vistas i kronohäktet erkände genom fullmakt och utslag meddelas vid tingets slut.

FRED ESKIL FRENELL, * 25/11 1907 i Lysekils församling. Skogsarbetare. Ogift. Fängelse 60 dagar. Börjar den 13/8 1932 och slutar den 12/10 1932

HERBERT REJDAR OSBORN FRENELL, * 8/9 1905 i Uddevalla. Skogsarbetare. Å Härnösands centralfängelse från 2/6 1933 till 15/1 1934 för misshandel.

BENGT VALTER, * 11/5 1910 i Hassela. Skogsarbetare

Källa: Hassela kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/HLA/1010066/A II a/4 b (1932-1942)

Avskrift: Viveca Sundberg

 

 

Hudiksvallsposten 1938

14/8 Hasselabo ihjälslagen med knytnävsslag mot käken.

Gammalt familjegräl utlöstes i nattligt slagsmål. Docenten Karlmark obducerade den döde redan på söndagskvällen.

T.f. landsfogde Wedleff och två statspoliser har hand om utredningen.

50-årige arrendatorn *) Gustaf Möller, Franshammar, Hassela har natten till söndagen dödats under ett slagsmål på en gård i Slättberg, där en hel del människor samlats vid ett tivoli. Den döde som var änkling efterlämnar åtta barn, därav två minderåriga.

Möller hade tillsammans med två vänner festat om i hemmet i Franshammar och sedan begivit sig till Slättberg, där ett tivolisällskap slagit ner sina tältpinnar utanför Frändéns café i vägskälet Franshammar — Skansfors. Möller skildes i folkvimlet från sina kamrater. Vid ½12-tiden på natten såg man hur Möller vacklade och föll baklänges till marken. Fjärdingsman Fors, som var tillstädes, styrde om att Möller med bil forslades till provinsialläkaren i Bergsjö, men vid framkomsten dit var han redan död. Samtidigt tillkallades landsfiskal Garpenberg i Bergsjö, som vid 1-tiden befann sig på ort och ställe i och för förhör och undersökningar. Landsfiskalen underrättade i sin tur t.f. landsfogde Wedleff, och docent E. Karlmark i Stockholm tillkallades i och för rättsmedicinsk undersökning. Docent Karlmark anlände redan på söndagskvällen till Hassela varvid han kunde konstatera att döden orsakades till följd av slag mot högra käken, som orsakat inre blödningar. Den döde hade träffats av två knytnävsslag i ansiktets högra sida, det ena mot underkäken, det andra mot käkvinkeln.

Landsfiskal Garpenberg anhöll på natten två bröder Lindström, den ene för fylleri, den andre såsom skäligen misstänkt för att ha utdelat de båda slagen. Den sistnämnde, 31-årige skogsarbetaren Johan Lindström, lär vid tillfället icke ha varit berusad. Orsaken till bråket skulle, enligt vad ortsbor uppger ha varit gammalt groll mellan familjerna Möller och Lindström. Familjen Lindström menar sig ha blivit illa behandlad av Möller. T.f. landsfogden samt en överkonstapel och en kriminalkonstapel från stadspolisen, som skyndsamt anlände till Hassela, äro sysselsatta med att utreda affären.

T.f. landsfogden Wedleff meddelar på Hudiksvallspostens förfrågan, att Johan Lindström erkänt sig ha tilldelat Möller två slag. Visserligen har det varit lite groll mellan dem sedan någon månad tillbaka, men inte så att Lindström gått och ruvat på hämnd. Sinnet rann nu på honom helt hastigt, och vad som skett måste vara i hastigt mod utan avsikt att tillfoga Möller allvarlig skada. Lindström har aldrig tidigare varit i klammeri med rättvisan.

JOHAN MARTIN SJÖGREN, * 30/7 1907 i Hassela. Skogsarbetare. Dömd till 8 månaders fängelse med 37 dagars avdrag enligt utslaget, för misshandel i hastigt mod varav döden följt. Straffet börjar 3/10 1938 och slutar 27/4 1939.

Källa: ArkivDigital: Kriminalvårdsanstalten i Hudiksvall (X) D2a:35 (1938) Bild: 600

18/8
Dråparen häktad

I tisdags förklarade t.f. landsfogde Wedleff Johan SjögrenLindström från Franshammar häktad. Sjögren hade som bekant utdelat knytnävsslag mot arrendatorn G. Möller varvid döden följt. Sjögren är född 1907 och har ej tidigare varit straffad.

25/8
Hasseladådet inför rätta

För misshandel med dödlig följd, av arrendatorn Gustav Möller, Franshammar, Hassela rannsakades Johan Martin Sjögren-Lindström i går inför Bergsjö-Forsa tingslags häradsrätt kronohäktet i Hudiksvall. Rättens ordförande var hovrättsrådet Holmberg, åklagare landsfogden Grauers och den anklagades försvarare advokat Verneman.

Polisutredningen hade givit vid handen att Möller erhållit två slag, utdelade med vänster hand. Det första träffade på käken och det andra nedanför örat. Det sista slaget hade varit det avgörande, förorsakat hjärnblödning omedelbart följt av döden.

Sedan vittnena lämnar salen, vidtog förhör med Sjögren, som svarade kort och tveksamt, och hade stora svårigheter att minnas någonting. Han hade på kvällen den 14, då olyckan inträffade, varit berusad och illamående efter att ha förtärt en flaska hårvatten och några glas mäsk tillsammans med Erik Konrad Lindström och Johan Edvard Sjögren. Därefter hade de tre begivit sig till Frändéns kafé i vägskälet Franshammar-Skansfors, där även Gustav Möller befann sig.

Då Sjögren fått syn på Möller hade han genast tilldelat honom ett slag så att Möller föll till marken. Då Lindström och Edvard Sjögren försökt hålla honom tillbaka fick den senare också ett slag. Därpå fick Möller det andra slaget och blev liggande.

Något tillhygge förnekade Sjögren att han använt och han fann det underligt att Möller, som dock inte led av någon sjukdom, dött av dessa slag. Så särskilt kraftigt byggd är icke Sjögren heller och boxning eller annan idrott har han aldrig utövat.

På domarens fråga om han hyste agg till Möller svarade den anklagade nekande, men vid ett tillfälle för någon tid sedan hade Möller misshandlat hans moder, varför han ämnat anmäla honom för misshandel. Någon medveten avsikt att utkräva hämnd på annat sätt än det lagliga, har Sjögren däremot aldrig hyst.

Som första vittne hördes fjärdingsman Fors, som varit tillstädes den olycksdigra kvällen. Enligt hans mening var Sjögren icke märkbart berusad, men däremot hans båda kamrater. Redan innan Fors sände Möller till läkaren var han död, vilket fjärdingsmannen övertygat sig om genom att hålla en spegel framför munnen på honom.

E. Fagerström hade stått cirka 18 meter från platsen och hört ett tydligt slag, varvid han yttrat: ”Nu slog dom nog ihjäl någon”. Han hade trott att det var Erik Lindström som slagit till.

Edvard Sjögren hade varit berusad, men minns att han vid försök att skilja Möller och Johan Sjögren-Lindström åt erhöll ett så kraftigt slag att han blev ”groggy”.

Erik Konrad Lindström stod tillsammans med de stridande, men förnekade bestämt att han vare sig såg eller hörde något av striden. Det var först när han såg Möller liggande på marken, som han uppfattade att något inträffat. Det hela verkade lite underligt, men Lindström påstod sig ha varit mycket berusad. Han framhöll att Möller i flera år klagat på huvudvärk.

Lindholm hade vid polisförhör förnekat att han sett något trots att han stod endast 4 meter från den plats där händelserna utvecklade sig. Nu tog han tillbaka vad han sagt då och fick därför en skarp reprimand av åklagaren och domaren. Sedan vittnena förhörts, anhöll åklagaren om uppskov vilket beviljades till den 5 september.


—17U8—Hassela släktbok

4 *)  GUSTAF MÖLLER, * 19/3 1879, s. t. J. E. Möller i Franshammar, Hassela. Arbetare vid Franshammars bruk. † 14/8 1938.(ihjälslagen)
12T17 HELENA KATHRINA RÅBOM, * 12/10 1884, d. t. kolare J. P. Råbom i Franshammar. † 6/1 1930.
ANNA KATHRINA, * 10/8 1903. Utfl. t. Stöde. V.-norrl. 1926
AGNES ELISABET, * 29/12 1904. G. 1935 m. Karl Gunnar Jonsson i Ljusdal
ERIK RAGNAR, * 24/4 1906. Skogsarb., fl. t. Mora. Kopp. 1947
KARL JOHAN, * 29/8 1908. † 24/3 1909
KARL GUSTAF, * 4/10 1910. † 21/8 1911
IDA MARGRETA, * 27/5 1912. † 6/8 1939
SVEN GUSTAF, * 22/10 1915. Fl. t. Borgsjö, V.-norrl. 1941
JOHAN ALBERT, * 6/2 1918. † 16/12 1919
INGRID BIRGITTA, * 6/3 1921. Fl. t. V. Haninge 1940
JOHN ARNE, * 21/1 1923. † 22/7 1941
AUGUST ALBERT, * 8/1 1925. Fl. t. Stöde, V.-norrl. 1939

 

 

Hudiksvallsposten 1944

29/3
Åtta månaders straffarbete för knivdådet i Hassela.
Kvinna sökte avstyra bråk — fick knivhugg i magen
.

Slaktaren Lindholm i Slättberg, Hassela, som häktats för att ha knivskurit en dam i Hassela, dömdes på måndagen av Bergsjö-Forsa tingsrätt till 8 månaders straffarbete för misshandel med livsfarligt vapen.

Rannsakningen ägde rum på kronohäktet i Hudiksvall, och den häktade biträddes av advokat A. Verneman, Hudiksvall.

Lindholm verkade vid rannsakningen ganska illa till mods och djupt ångerfull över sin handling, och han satt långa stunder och darrade av nervös spänning.

Något tydligare minne av misshandeln hade han icke och händelseförloppet fick rekonstrueras på de åsyna vittnenas berättelser, mot vilka den häktade icke hade något att invända.

Misshandeln ägde rum fredagen den 11 mars och var av allt att döma en följd av dåligt ölsinne. Lindholm hade konsumerat en hel del alkoholhaltig nektar under dagens lopp och när han fick sprit i sig brukade hans humör kunna taga eld som snustorrt fnöske. I vanliga fall var han lugn och behärskad, men så snart som spriten började rinna ned i hans strupe kom det dåliga humöret fram. Lindholm hade den här fredagen fått låna en motbok av en dam och tagit ut en del jägarbrännvin för att på detta sätt bryta sönder vardagens grå enahanda och så snart han kommit hem på eftermiddagen började festen.

Han gick och tömde i sig åtskilliga snapsar under eftermiddagens lopp och för att göra verkan riktigt effektiv sköljde han dessemellan ren strupen med pilsner. Han hade köpt med sig hem hela 25 pilsner och ett tiotal av dem plus cirka 50 cl jägarbrännvin fick utgöra ingressen till kvällens sorgliga händelser.

När man fick höra hur det hela tillgått kunde man inte underlåta att göra den reflektionen, att små irritationsmoment i snabb följd har en alldeles speciell förmåga föra en av sprit påverkad människa fram mot någonting, som han i nyktert tillstånd aldrig skulle ha kunnat utföra. Nu kom de där irritationsmomenten undan för undan för svaranden och för en spritpåverkad hjärna fick de oformliga proportioner och så småningom kom kniven fram.

Lindholm gick den här dagen omkring i ett lindrigt påverkat tillstånd enligt egen uppgift, men har ett svårtyglat humör. När han kom ut på gårdsplanen mötte han sin hustru, som kom från stallet, och Lindholm fick plötsligt för sig att nu skulle han ge sin äkta hälft en lektion i hur djuren skulle utfordras. Men hustrun ville inte följa med i stallet. Hon hade — som åklagaren uttryckte saken — av någon anledning en viss rädsla för att följa med dit in. Det var då som Lindholms dåliga ölsinne började verka. Han grep tag i hustrun och sökte släpa henne med in i stallet medan hustrun förtvivlat ropade på hjälp och sökte hålla sig fast i en släde som stod på gården. Ett par grannar hr Bertil Florentin och dennes hustru med en person som var på tillfälligt besök skyndade ut på gården och sedan följde händelserna slag i slag. Lindholms häftiga humör hade nu fått ett ordentligt utbrott. Fru Florentin hade sökt förmå Lindholm att släppa hustrun, men detta resulterade bara i att Lindholm skrek: akta dig så att jag ej smäller till dig i stället. Herr Florentin hade senare försökt tala förstånd med Lindholm, men ordväxlingen hade inget lugnande inflytande och plötsligt drog Lindholm fram en slidkniv. Fru Florentin, som blev rädd för att den uppretade mannen skulle hugga kniven i hennes make rusade till. Lindholm vred sig då häftigt loss ur Florentins grepp och gjorde en blixtsnabb rörelse med den hand i vilken han höll kniven, liksom för att fösa undan fru Florentin. Rörelsen var så häftig att fru Florentin tumlade baklänges och när hon tog sig över magen fick hon se blod strömma fram genom den sönderstuckna klänningen.

”Han har stuckit kniven i mig” skrek hon. Florentin och den man som var på tillfälligt besök, hade sökt hålla Lindholm på avstånd med en snöraka, men på uppmaning slog man rakan i huvudet på Lindholm så att denne föll omkull. Herr Florentin kastade sig ungefär samtidigt över den berusade och gav honom en omgång stryk, medan Lindholm med kniven sökte komma åt sin motståndare, som för övrigt fick sin skinnjacka sönderskuren invid ena axeln.

Fru Florentin sökte vrida kniven ur handen på Lindholm, vilket också lyckades. Lindholm gjorde för övrigt inget större motstånd just då, och det verkade nästan som om han med viss befrielse lät kniven vridas ur sin hand.

Sedan Lindholm väl sluppit upp och känslorna hunnit svalna lite, försvann han från platsen och gick till en lada, där han tillbringade natten. Och dagen efter grät han, när fjärdingsmannen kom för att hämta honom.

Den knivskurna fru Florentin fick föras till lasarettet för att undergå operation, men som tur var hade kniven träffat så, att någon fara för livet icke fanns. Operationen lyckades också precis som den skulle, och några komplikationer tillstötte icke.

Lindholm satt och teg så gott som hela rannsakningen, och när domaren försökte få honom att lämna besked om en eller annan sak, så viskade han fram sina svar så tyst att det inte ens hördes till pressens bord.

Om Lindholm icke tidigare varit i klammeri med rättvisan hade domen säkert blivit betydligt mildare än vad fallet nu blev, men det fanns tyvärr åtskilligt, som knappast var ägnat att förbättra hans situation. Han hade sålunda tidigare varit ådömd en månads fängelse för olovlig befattning med spritdrycker och samma straff för rattfylleri m.m. Dessutom hade han vid ett par tillfällen ådömts böter och fått åtta dagars arrest för olovligt undanhållande från militärtjänst.

En sak som inte heller talade till hans förmån, var att han samma dag som knivskärningen ägt rum sagt något om att han hade lust att skära ihjäl någon och att det var bäst att ta en tio stycken på samma gång då det ju i alla fall kom på ett ut.

Av rapporten om den häktades levnadsomständigheter framgick, att han redan vid 17 eller 18 års ålder redan börjat använda sprit och att han då brukade vara oregerlig. Vid ett tillfälle hade han i sitt hem slagit sönder ett bord och en stol i rena ilskan.

Advokat Verneman höll ett kortare försvarstal för den häktade och betonade, att hela historien berott på dåligt ölsinne. Med psykologisk blick målade advokaten också ut den bakgrund, som de olika irritationsmomenten före knivdådet och den rikliga spritkonsumtionen måste ha utgjort. Den häktade har utan tvivel icke vetat vad han gjort och betecknande är också att han icke minns så särdeles mycket av händelsen. Den häktades egen reflektion löd ungefär så här: ”när de kommer emot mig med spadar och snörakor och vill slå ihjäl mig så är det inte att undra på om det går som det går”. Kniven hade nog mera varit ett skrämselargument, och det eventuella uppsåtet måste betraktas som ytterst ringa.

Åklagaren yrkade ansvar enligt 14:12 och 15 strafflagen och ingav samtidigt en del skadeståndsanspråk från den knivskurna kvinnan. Hon ville ha 500 kronor för sveda och värk, 100 kronor för inackordering av barnen, medan hon legat på lasarettet, samt vissa belopp för förstörda kläder m.m. Svarandebiträdet ansåg att ett par hundra kronor kunde räcka för sveda och värk.

Rättens ordförande vände sig därefter direkt till svaranden med en fråga om denne hade något att säga, innan domen avkunnades. Den häktade svarade viskande att han trodde sig kunna låta bli spriten i fortsättningen. Svarandebiträdet betonade återigen, att svaranden djupt ångrade sitt dåd.

Åklagaren ville emellertid inte tro på den där ångerkänslan. Varje gång, som svaranden varit i klammeri med rättvisan har han ångrat sig och lovat låta bli spriten, men löftena har hållits endast en vecka eller så. Han har tydligen insett, att om man sitter och ångrar sig, går det lättare att få ett milt straff.

  • Ja, om ni fortsätter så här, sade domaren till svaranden, så finns det andra medel att ta till. Därefter tog rätten enskild överläggning och drygt en halv timme senare avkunnade den sitt utslag, som löd på 8 månaders straffarbete. Därjämte förpliktades svaranden att i skadestånd utgiva 451,60 kronor, varav 200 kronor för sveda och värk. Den häktade såg nästan lite lugnare ut, då han lämnade rättssalen, och det verkade som han var nöjd med domen.

Avskrift: Viveca Sundberg


Uppgifter ur Hassela – Bergsjö släktregister

—6T122—
94 OLOF OSKAR LINDHOLM, * 12/5 1916 i Bergsjö. Slaktare, bos. i Kyrkbacken, Hassela. Fr.-skild. Fl. t. Stöde 1951.
(X48) SIGNE SELMA OTILIA NORDIN, * 27/1 1915 i Stöde sn, V.-norrl. Utfl. t. Kungsholm 1949.
SONJA GUN-BRITT, * 27/1 1934. Utfl. t. Kungsholm 1949
SYLVIA BARBRO HELEN, * 24/5 1939. Utfl. t. Stockholm 1952
LARS ROLAND, * 25/7 1940. † 12/7 1958
GERT SÖREN, * 25/6 1942. Utfl. t. Kungsholm 1949


—9T11—
10 PER FREDRIK BERTIL FLORENTIN, * 11/12 1907, s. t. P. I. Florentin i Kyrkbacken, Hassela. Cykelreparatör, bos. i Kyrkbacken.
(X3)1A18 NANNA KRISTINA FAGERSTRÖM, * 12/5 1920, d. t. O. E. Fagerström i Skansfors, Hassela.
KERSTIN CHARLOTTA, * 28/12 1940. Kontorist, bos. i Kyrkbacken
KARL HENRIK ISEDOR, * 24/2 1942. Utfl. t. Hudiksvall 1959


Källa:
Harriet Frändén samlade artiklar ur Hudiksvallsposten

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall.
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *