Källbergsbo 1866-1938

Detta är nätversionen av ”Skolorna i Delsbo”.


Från boken ”Skolorna i Delsbo”, har vi hämtat mycket text och många bilder. Boken finns att köpa på Delsbo Hembygdsförening. Tel. 0653-104 59. Klicka här för att komma till Hembygdsföreningens hemsida, eller Delsbo/sockenbilder.

Dellenportalen har fått förtroendet att presentera nämnda skolbok liksom att fortsätta efterforskning och dokumentation av elever och bilder från skolorna i Delsbo. Vår ambition är att dokumentera så många elever och skolkort vi bara kan från var och en av skolorna. Därför vill vi uppmana alla Dellbor som har skolkort efter sin tid i skolan – eller efter sina föräldrar – att kontakta oss så vi får alla skolbilder dokumenterade.

Vår ambition är att beskriva alla skolkort lika. Det vill säga, enligt Svensk tradition att vi beskriver rad för rad uppifrån och ner och alltid med början från vänster, och inte tvärt om, vilket förekommer.

Vi är positiva till att elever benämns med gårdsnamn, förnamn och efternamn och gärna med namn på den by som eleven kommer ifrån.
Men vi tycker inte om att elever benämns med bara gårds- och förnamn (t ex. Vallsta-Harry), det blir fullständigt obegripligt för utomstående. Dessutom blir uppgifterna omöjliga att kontrollera vid senare efterforskning.

Följ oss på Facebook,och dela gärna den här sidan med dina vänner

Om du gillar den här sidan, glöm då inte att att klicka på Gilla-knappen. Tack!

Har du en egen hemsida får du gärna länka till Dellenportalen.  Tack för ditt stöd!

Glöm inte ange Dellenportalen som källa för eventuella uppgifter du hämtar.

Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det här dokumentet.

Efterlysning!
Hjälp oss hitta fler bilder från den här skolan. Tack för att du vill hjälpa till.

Källbergsbo skola 1866 – 1938

Källbergsbo skola – Delsbos minsta skola

Upptagningsområde byarna Långbo, Källbergsbo samt Slångeborg och Gäddviksvallen.

Upprättad organisationsplan för Delsbo skoldistrikt visar att år 1866 startade undervisningen i Källbergsbo. Undervisningen drevs ambulerande mellan skolorna Källbergsbo–Gäddvik och även Källbergsbo–Sjulsberg, dessa skolor hade få skolbarn.

År 1906 hade troligtvis elevantalet ökat och Källbergsbo blev då en fast skola med 6-årig skolgång och då i ett nybyggt skolhus.

År 1938 lades skolan ner.


Lärare som tjänstgjorde i Källbergsbo:

1874 –1875 P.O. Lundqvist

– ambulerande mellan Källbergsbo–Sjulsberg.

1875–1884 Christina Tjerneld – ambulerande mellan Källbergsbo–Sjulsberg.

1884–1886 Margareta Katarina Wiklund.

1886–1905 Erik Leek.

1905–1907 Inga uppgifter.

1907–1909 Maria Cecilia Härdelin.

1909–1917 Kerstin Elfner, gift Ljunggren.

1917–1921 Inga uppgifter.

1922–1938 Gerda Persson, gift Olsson.

Från och med ht 1938 blev skolan indragen och barnen överfördes till Långede skola.

Kerstin Elfner kom 1909 till Västanäng och fick tjänst som ambulerande lärare i Gäddvik och Västanäng, därefter tillträdde hon tjänsten som lärare i Källbergsbo skola.

Köp av mark och planering av skolhusbyggnation påbörjades 1898.
21 juni 1898 säljer Paul Ersson Backen No.2 mark till Skolhuset i Källbergsbo för 100 kronor.

Lag fart å lägenhet Ljuskällan No.1 om trettiosex ar från hemmanet Sörväna No.3, om femöres-land, för alltid avsöndrad jord, som Delsbo socken genom köpebrev den 21 juni 1898 för 100 kronor av Paul Ersson sig tillhandlat.

Tingshuset i Ede Delsbo 21 juni 1898.
Delsbo den 21 juni 1898 å socknens vägnar Paul Ersson i Backen 1898 Erik Olsson Loo i Källbergsbo
Ägare även av Sörväna No.3 Ledamot i skolrådet
Köpare Säljare

Brandförsäkring för skolhuset i Källbergsbo, Långede-bys mark 13/12 1878.
Försäkringsvärde 2000 kronor.
Timmer, takspån, nytt, målat i gott skick. 1 våning, 4 rum, 2 murar för eldstäder .
Längd 37 fot
Bredd 30 fot
Höjd till taknocken 14 fot
Höjd till takåsen 22 fot
Värden yttre tak 200 kr
Stomme 1100 kr
Innanrede 700 kr
Lös egendom 50 kr

Tora en pigg 95-åring

Citerat ur HT 3 maj 1997

Tora Ljunggren var en av tjugotalet elever som gick i Källbergsbo skola. Hon hade 2,5 km att gå på en oftast oplogad skolväg innan hon kom fram till skolan.

Det var väldigt omodernt, det stod stora kaminer i ett hörn och ett rör rakt över lokalen. De eldade så att det blev alldeles rött, minns hon och skrattar. Eleverna bar varje dag in ved innan de fick gå hem. När det skulle städas stänktes golvet med vatten och björkriskvasten kom fram.

Gunvor Gran, född Ljunggren berättar

Min morfar och mormor bodde i banvaktsstugan i Slångeborg med sina barn, en av dem var Tora som gick i skolan i Källbergsbo. Dubbelt så lång väg hade en syskonskara Vesterlund vars familj var bosatt på Järnvallen och därifrån var vägen oftast oplogad på vintern.

Morfar Ljunggren tyckte att det var för uselt och omtalade för kyrkoherde Fredholm om barnens besvärliga situation. Detta avhjälptes med att fader Vesterlund fick 5 kronor per vinter för att hålla vägen plogad åt sina barn.

År 2012
Skolhuset är ett rödmålat hus som ligger inne mellan några stora ståtliga granar knappt 100 meter söder om riksväg 84 i Källbergsbo by.

Skolhuset innehåller farstu, skolsal och lärarbostad. Bostaden är tämligen liten, bara kök och en kammare. Tidigare har det funnits uthus på tomten men de är nu rivna.

Skolhuset har bytt ägare några gånger och är privatägt.

Folkskolestyrelsen i Delsbo skoldistrikt
Med anledning av hit inkommen utredning jämlikt Kungl. Kungörelsen nr 32/1936 angående lärjungeantal vid distriktets skolor får jag med hänvisning till samma kungörelse i § 3 anföra följande.

Av utredningen framgår följande bland annat, att lärjungeantalet vid Ede småskola för de närmaste åren blir så pass ringa, att undervisningen på detta stadium kan handhavas av en lärarkraft, utan att skolan av den orsaken skulle behöva lida men. Nämnda förhållanden kan emellertid, genom fröken Jenny Anderssons avgång med pension under nästkommande år, regleras genom vidtaganden av åtgärder inom distriktet.

Beträffande övriga skolor är det med viss tvekan, jag föreslår lärarinnetjänsten vid Källbergsbo mindre folkskola såsom behövlig under den tid, undersökningen omfattar. Barnantalet vid nämnda skola är innevarande läsår, enligt lämnade uppgifter, 10. Om något år ökar antalet lärjungar till 11, vilket är det högsta för perioden 1936–1940. Barnantalet synes dock ej något år understiga 10. Av den anledningen anser jag mig icke böra föreslå någon åtgärd nu beträffande nämnda skola, i synnerhet som ny undersökning kan företagas i distriktet, när bland annat folkskoleinspektören finner anledning därtill.

På grund av vad ovan anförts, får jag härmed föreslå följande antal tjänster behövliga inom skoldistriktet intill den 1 juli 1940:

14 folkskoletjänster, manliga och kvinnliga, 11 småskolelärarinnetjänster, varav dock en föreslås till indragning genom åtgärder inom distriktet från den 1 januari 1938 samt 3 lärarinnetjänster vid mindre folkskola.

Behovet av extra ordinarie lärare prövas i vanlig ordning jämligt folkskolestadgan § 2.

Utdrag ur protokoll angående folkskolestyrelsens fortsatta behandling av detta ärende motses så snart som möjligt.

Iggesund den 29 oktober 1936

Arvid Eriksson
t.f. folkskoleinspektör

(avskrift: Ingrid Pauls-Gustavsson)


 

k-bo-002-1910-tal
Källbergsbo skola 1910-talet.

Lärare: Kerstin Elfner

Bakre raden:
Das-Alfred Hansson Långbo, okänd, okänd,Svensar-Olle Person Källbergsbo, okänd, okänd, Per Grahn Långbo.

Stående mellanraden:
Okänd, … Hultin Långbo, … From Källbergsbo, lärarinnan Kerstin Elfner, okänd, Karolina Hultin Långbo, okänd och okänd.

Sittande främre raden:
Okänd, Karin Grahn Långbo, okänd, Sigrid From f.1911 Källbergsbo, okänd, Svensar-Anna Persson, Källbergsbo, okänd och okänd.


k-bo-001-1920-tal
Källbergs skola 1923.

Lärare: Gerda Persson (gift Olsson).

Stående bakre raden:
Erik Bergkvist Långbo, Per Grahn Långbo, Herman Grahn Långbo, Erik Andersson Långbo, Sigrid From f. 1911 Källbergsbo, Karin Grahn Långbo, John Persson Källbergsbo, Ingvar Persson Källbergsbo, Olle Grahn Långbo.

Sittande främre raden:
Alfred Hansson Långbo, Brita Larsson Källbergsbo, Sigrid Larsson Källbergsbo, Linnea Persson Källbergsbo, Signe Persson Källbergsbo, Marta Larsson Källbergsbo, Anna Persson Källbergsbo, Oskar Gren Källbergsbo.

 

Intervju med Linnea Rogell den 3 mars 2015

Linnea är född i Källbergsbo, hennes mor avled då Linnea var 3 år och hennes far 10 år senare. Hon och hennes yngre bror Oskar Larsson växte upp hos faster Karin och farbror Pelle. När hon var sju år började hon i Källbergsbo skola strax intill med varannandagsundervisning. Läraren hette Gerda Person senare gift Olsson. Hon bodde ovanpå i rum och kök. Linnea minns att fröken Olsson hade en hund bunden med en mycket lång lina utanför.

Det var en mycket bra lärare och hon var duktig på att spela orgel och sjunga. En gång fick vi göra en utfärd med cykel till Gryttjesbo någon mil bort, det var stort för oss på den tiden. I den lilla byn kände alla varandra mycket väl och f lera var släkt med varandra. Det var en liten idyll.

Skolan användes ganska ofta för offentliga sammankomster till exempel högmässa, olika föredrag, möten med Frälsningsarmén eller Pingstförsamlingen. Skolan såldes senare till Nanny Holm och därefter till en ungkarl som har skolan som fritidshus.

Efter några år fick vi f lytta till folkskolan i Långede för magister John Karlsson. Det var ju en bit att cykla men när det var dåligt väder på vintern så var det någon som körde oss i hästsläde.

I Långede gick jag i samma klass som ”Ljus-Helmer” som redan då var ganska odygdig och bråkig även mot oss elever.

En utfärd som Linnea verkligen minns var under kriget då magister Karlsson var inkallad och stod vakt vid en bro i Ljusdal, då fick vi cykla dit en dag och hälsa på honom där.

Kjell Grönberg

 

Glöm nu inte att vi vill få dina skolkort registrerade. (om de inte redan är det förstås).

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo eller Swisha till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *