Kyrkskolan

Dellenportalen har samlat uppgifter och bilder om kyrkskolan  från,

intervjuer, privatpersoner, olika arkiv, Bjuråker – Norrbo skolinventering och inte minst bilder från Dellenbygdens Fotoklubb.
Böckerna om Bjuråker – Norrbo skolors historia, finns att köpa på biblioteket i Friggesund och vid Bjuråkers Forngård. Böcker med enbart skolkort finns bara att köpa på biblioteket i Friggesund.


Materialet i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.

Det är okej att använda något av Dellenportalens uppgifter om ni anger Dellenportalen.se som källa. Men det är inte okej att ta bilder och text och lägga ut det på andra sidor.


Följ oss på Facebook,och dela gärna den här sidan med dina vänner


Gillar du den här sidan, glöm då inte att att klicka på Gilla-knappen. Tack!


Var den här sidan intressant? Glöm då inte lägga den bland dina favoriter.


Har du en egen hemsida får du mycket gärna länka till oss


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det här dokumentet.

 

Historik

Före 1842 sköttes undervisningen framför allt av prästen och klockaren. De mest framstående var: klockaren Petter Svedin (död 1790), klockaren J. H. Alcén, (död på 1820-talet), hans son, klockaren J. G. Alcén samt komminister A. G. Sefström (komminister i Bjuråker 1813-1851).
Behjälpliga var också läskunniga gummor och pigor.
1842 års skollag, som stadgade att skolundervisningen skulle vara obligatorisk och att alla församlingar skulle inrätta skolor, mötte starkt motstånd i Bjuråker.
Hösten 1842 tillsattes en skolstyrelse.
Vid ett stormigt möte 1/1 1843 behandlades skolstyrelsens förslag att inrätta en skola. Komminister Sefström försökte lugna de närvarande och bad ordförande att inte vidarebefordra protokollet, då det skulle dra skam över församlingen. 21/5 1843 beslutades dock att inrätta en ambulerande skola.
1845 anställdes J. A. Svedberg som ambulerande lärare. Han skulle sköta undervisningen i byarna runt kyrkan samt Västansjö, Friggesund och Ramsjö. (Han fick dock avsked redan 1848 p.g.a. tvivelaktig vandel).
1847 anställdes Margtha Olsdotter som ambulerande underlärare.
1849 anställdes Johan Gustin som ambulerande lärare.
1852 byggdes den första fasta skolan i Bjuråker. Den togs i bruk i januari 1853 och benämndes Kyrkskolan. Den stod på samma plats som den nuvarande skolan. Lärarbostad fanns på övre våningen. Gustin blev ordinarie lärare och hade enligt protokoll haft stort inflytande vid skolhusbygget.
1856 anställdes sergeant E. Grundin och sergeant J. O. Frisk som småskollärare.
1860 efterträddes Gustin av Jonas Åsell.
1864 slutade Åsell p.g.a. sjukdom och efterträddes av Pehr Wåhlén. Både Åsell och Wåhlén var organister i kyrkan. Pehr Wåhlén tjänstgjorde ända fram till 1882. Han bvar en väl ansedd lärare och gav bl.a. ut skolböcker i svenska språket. Wåhlén var på 1870-talet lärare för Nathan Söderblom, som senare berömde honom, som en mycket duktig lärare, och den som fick honom intresserad för vidare studier.
1876 byggdes Kyrkskolan ut ned ytterligare en skolsal.
1882 slutade Wåhlén p.g.a. sjukdom. Han kvarstod en tid som kantor och organist.
(Sofia Lindström vikarie för Wåhlén). Små- och storskola gick varannan dag.
1883 anställdes K. W. Björkström som lärare. Denne Björkström införde nya och omstridda metoder i undervisningen. Bl. a. fick barnen öva sig i marscher och exercis med trägevär. Björkström fick också varningar av skolstyrelsen, för att han bedrev handel vid sidan av läraryrket.
1884 reparerades skolan.
1885 upphörde skolrotarnas inflytande och församlingen övertog ansvaret för socknens samtliga skolor. Samma år anlades en skolträdgård vid Kyrkskolan.
1895 efterträddes Björkström av August Rönnander.
Han kom att tjänstgöra som lärare vid Kyrkskolan och kantor i kyrkan ända fram till 1929.
På 1890-talet reparerades ånyo skolan.
1898 diskuterades nytt skolhusbygge. Frågan bordlades dock, men togs åter upp 1899.
Våren 1900 revs den gamla skolan och en ny byggdes på samma plats. Den togs i bruk 1901. Timret efter den gamla skolan användes delvis till att bygga lärarbostad, samma byggnad som konstnären Bror-Eric nu bebor.
1906 blev Kyrkskolan särskild småskola med varannandagsläsning och en småskollärarinna anställdes.
1912 ödelades uthuset vid skolan vid en häftig brand. Orsaken var troligen barns lek med eld. Uthuset byggdes upp vid höstterminsstarten.
1913 installerades elektricitet i skolan. Läraren fick själv bekosta indragandet i lärarbostaden. Han fick igen sina utlägg flera år senare (1930) genom ett skolstyrelsebeslut.
1919 infördes ny läroplan i rikets skolor.
1927 infördes obligatorisk fortsättningsskola. Enligt bestämmelserna skulle man gå 4 veckor i slutet av höstterminen och 4 veckor i början av vårterminen.
Vid utlysande småskollärartjänst till Kyrkskolan anmälde sig hela 47 sökande.
På 30-40- talen användes sockenstugan för årskurs 3-4. Lärare där från 1935 var Ester Cedergren. I slutet av 40-talet och i början på 50-talet förlades hjälpklasserna dit.
1947 började skolbespisningen. Man byggde en barack bakom skolan, och den tjänstgjorde som bespisningslokal. Husmor under många år var Anna Jonsson Johannesberg och Tori Sälg.

Kyrkbyn

1947 infördes också sjunde läsåret.
I början av 50-talet användes annexbyggnaden vid prästgården som slöjdlokal för pojkar. När församlingsgården blev klar (1955) förlades pojkslöjden till källarutrymmet där. Hjälpklassen flyttade samtidigt från sockenstugan till ett litet utrymme bredvid slöjden i källarvåningen på församlingsgården. Lärare där var Valborg Ek. Flickslöjden höll till på övre våningen i skolbyggnaden. Fortsättningsskolan var vissa år förlagd till ”Klockar-Britas”.
1969 lades Kyrkskolan ner (det fanns då endast två klasser kvar), och eleverna flyttades till Friggesund.

Lärare som tjänstgjort vid Kyrkskolan i Bjuråker:

1845 – 1848    J. A. Svedberg ambulerande lärare
1847 –            Margtha Olsdotter ambulerande lärare
1849 – 1860    Johan Gunst
1856 –            serg.E. Grundin och serg. J. O Frisk
1860 – 1864    Jonas Åsell
1860 – talet     Sven Erik Norell
1864 – 1882    Pehr Wåhlèn (Sofia Lindström, vikarie för Wåhlén pga. sjukdom) 
1883 – 1895    Karl Vilhelm Björkström
1895 – 1929    August Rönnander
1907 – 1912    Hanna Ringqvist
1909 – 1910    Sigrid Högström
1912 – 1922    Jenny Lindström, Thyra Rönnander
1922 – 1925    Helga Söderlind
1923 – 1927    Sonja Ehrman.
1927 – 1932    Linnea Olsson g. Ärfström
1929 – 1949    David Wängdahl
1932 – 1933    Edit Maria Jansson
1932 – 1955    Elin Ekström
1933 – 1934    Vera Margareta Alving
1935 – 1945    Ester Cedergren g.Wanbo
1941 – 1942    Börje Forsell
1942 – 1942    Elin Björklund
1942 – 1943    Valter Ek
1943 – 1944    Sven Hallström
1944 – 1952    Thyra Persson (vissa år)
1945 – 1946    Maja Ellström
1946 – 1947    Rhode Isaksson g. Orehag
1947 – 1949    Arvid Steneholt
1949 – 1950    Ingrid Åkerblom g.Steneholt
1949 – 1951     Lars Back (Överlärare)
1949 – 1965     Valborg Ek
1950 – 1951     Sven Lööf
1951 – 1952     Lilly Fjällström
1951 – 1952     Lennart Svensson
1951 – 1953     Barbro Svensson
1951 – 1953     Ivar Friberg (vikarierande överlär)
1952 – 1954     Kjell Edberg
1952 – 1955     Ebba Westman
1952 – 1953     Marianne Hedlund
1953 – 1954     Lars Härås
1953 – 1954     Gun Gode
1953 – 1956     Lisbeth Silén
1953 – 1956     Algot  Södergren (överlär.)
1954 – 1958     Liss Lars Larsson
1954 – 1961     Åke Wallin
1955 – 1956     Astrid Bäckström
1955 – 1965     Eivor Edlund
1955 – 1956     Lena Wallin
1956 – 1958     Alice Östberg
1956 – 1960     Sven Roos (överlär/rektor)
1957 – 1959     Märta Morelius
1958 – 1966     Karin Törnblom
1958 – 1966     Rune Norrgård
1961 – 1962     Karin Söderström
1961 – 1962     Ingrid Steneholt
1965 – 1966     Eva Jonsson
1966 – 1969     Anna Lund
1966 – 1969     Sonja Kroon

I förteckningen har inte kortare vikariat tagits med. Vissa år tjänstgjorde många vikarier.
Läsåret 1949/50 till exempel, hade klass 3-4 inte mindre än sju lärare.
Under 1900- och 1910-talen är småskollärarnas anställningsår osäkra. År 1906 infördes särskild småskola vid Kyrkskolan. Innan dess tjänstgjorde småskollärarinnor vissa år, när barnantalet var stort.


Glimtar från skollivet vid Kyrkskolan, Bjuråker, 1870-80 -talet

Sagesman I: Torparen Olov Eriksson (Berg-Olle) född 1867.

Vår lärare var Wåhlén. Vi gingo 8 veckor på året, men då läste vi varje dag, alla klasserna tillsammans. I slutet av min skolgång blev Wåhlén gammal och orkeslös. Han hade då en flicka, Hulda Zimmerman, som hjälpte sig. Hon gick omkring i bänkarna och såg efter, hur vi skrevo o.s.v. Hon var nog inte examinerad, men hon var klyftig, så hon fick hjälpa oss. Jag minns, att Wåhlén dog 1883 (eg. 1884), ty jag gick och läste -82 och det var året efter. Wåhlén var den förste i Bjuråker, som bars hela vägen till kyrkan, då han skulle begravas. Det var ej vanligt med klockringning den tiden vid sådana tillfällen. Men denna gång ringde man. Så Wåhlén blev verkligen hyllad.
Beträffande skolgången gick jag alla klasserna. Vi läste Biblisk historia, psalmbok, bibel, naturlära (som vi kallade en bok med gubbar i). I den senare boken hade vi aldrig läxor. Men vi gingo igenom ett stycke i naturläran och sen blev vi utfrågade. Skolhuset den tiden var enkelt. Vi gingo in i samma bro och farsta som läraren med familj. Läraren var nämligen gift och hade åtminstone en pojke, som hette Gabriel.
denne Gabriel var jämnårig med Nathan Söderblom, som vi hade till skolkamrat en tid.
Jag minns att det nu fanns skola i Lia, men däremot ingen i Avholm. Lia- och Avholmsbarnen skulle fram till Kyrkskolan vid examen.
Vi fingo sällan hårdare straff än luvar och sitta kvar. Den enda belöningen var bra betyg. Vi fingo AB. Vi fingo naturligtvis aldrig utflykter, men leka fingo vi mycket.
Läsningen pågick mellan kl. 9 och 3.
Under Wåhléns dagar förekom inte vapenövningar. Dessa infördes av Wåhléns efterträdare Björkström. Han var tillika handlare (där Hagströms nu är).
Sångundervisning förekom med takträkning 1-7 och baklänges. Alltid räknade vi till sju, det minns jag. Vi hade en orgel, som skulle dras med handkraft.
Gymnastikundervisningen bestod av enkla rörelser vid bänkarna. Armar uppåt, framåt, nedåt sträck o.s.v. Vi hade gymnastik 2 ggr i veckan. Då Nathan Söderblom och Gabriel var hemma från läroverket, skulle de lära oss bondpojkar, hur man skulle gymnastisera på ett bättre sätt.
De togo i oss och bröt så det brakade i ryggen.
Räknade gjorde vi naturligtvis, men det var aldrig fråga om mer än de 4 räknesätten.
Geografi fingo vi läsa men bara i skolan. Enkla kartor hade vi. I slutet av sista klass fingo vi läsa svensk historia. Vi voro glada när vi fingo sluta skolan. Wåhlén brukade ofta somna av under lektionerna och jag minns att han ofta hade pennan i mun. Då han tappade den i golvet, spratt han upp av smällen. Språklära hade vi. Han lärde oss subjekt och predikat, men det där var vi lé.
Vi voro ej så många på min tid. 17-20 ungefär.
Det var enkelt då, ska ni tro. Då en reparation skulle göras infann sig en dag Jonas Söderblom till skolan och sa till läraren: ”Vi ska försöka få stämman att gå med på att ta upp en dörr på gaveln och få ett litet omklädningsrum”.
På den tiden hade vi matkorgar med oss. Dessa fingo vi ta med oss och ställa vid bänkarna i skolsalen. Vi åto alltså där. Kläderna fingo vi lägga på en särskild väggfast långbänk. Hur eldning och städning gick till minns jag inte, bara att pojkarna fingo bära in ved.
Då Björkström kom till skolan blev det fart i skolarbetet. Björkström var en modern undervisare. Wåhlén hade varit för gammal. Björkström införde exercis. Barnen utrustades med långa trägevär, som skulle tillverkas hemma. Efter skolan kom jag till Tås som dräng, och jag minns hur Björkström var ute efter vägar och backar med barnen och de marscherade taktfast med sina gevär. Vi tyckte det där var underligt.
Här i Bjuråker hade vi på den tiden en organist, som hette Isaksson. Wåhlén, som var klockare, brukade stå framme i kyrkan och sjunga. Han sjöng bra. Björkström skulle nu göra sammaledes, men han hade såna konstigheter för sig, att han väckte löje och blev placerad uppe på läktaren.
En liten episod minns jag från min skoltid. Hed-Jonke och jag sutto i samma bänk. Framom oss sutto två prästbarn, En var Nathan Söderblom. Vi bondbarn hade smörgåsar av grovt bröd s. k. bullgås med oss. Prästbarnen hade ej samma bröd. Nu hade det nog uppstått en viss längtan efter vårt bröd, för en dag vände sig Nathan mot Jonke och mig och sa: ”Får jag inte en bullgås av dig, så dräper jag dig”.


Sagesman II: Per Fredin (Olas Pelle) Västansjö 1873.

Jag gick för Björkström. Jag gick alla åren från 7-14 år. I småskolan läste vi anvar dag. Läroämnena voro: katekes, historia, geografi, språklära, naturlära, svensk historia, bibel, psalmbok och mindre jordbruk (trädgårdsskötsel). Vi hade även vapenövningar med träbössor. Vi fingo betyg t. o. m. i detta ämne. Slöjd förekom inte. Vi hade vidare geografi och fingo peka på globkartor. Vi hade böcker med gubbar i. Sång hade vi, men ej teckning. Vi hade tjocka läseböcker att läsa i. Aga förekom då och då.
Björkström var elak. Han slog oss med linjal i ansiktet. Under min tid voro vi 40-50 stycken i skolan. Belöning förekom för de, som voro styva. De fingo sparmärken att klistra in i böckerna. De lata och odygdiga fingo sitta kvar. Jag minns aldrig att vi fingo stå i skamvrån. Vid examen var prästen Hedlund närvarande.


Sagesman III: Erik Eriksson (Nôrgan) Avholm, född 1878.

Jag gick i Avholms skola för fröken Wassberg. Den skolan var flyttande skola mellan Avholm och Holmberg. Läxförhör anordnades var fjortonde dag på vardera platsen.
Läroämnena voro: Katekes, biblisk historia, bibel, psalmbok och räkning. Vi skulle ju även ha geografi och naturlära. Men det blev aldrig av.
Aga: Skamvrån, kvarsittning (aldrig kroppsaga).
Belöningar: Sparmärken att klistra in i sparboken.
På min tid tjänstgjorde Björkström på Kyrkskolan. Med honom hade vi en del att göra. Vi fingo nämligen gå fram till Kyrkskolan och prövas och få avgångsbetyg.
Lärarens lön var 300 kronor om året. Björkström kom till Lillhärdal från Bjuråker.
Fröken Wassberg brukade jag sedan skjutsa mellan Avholm och Holmberg, då hon var på sina läxförhör.

Intervjuerna är gjorda av Walfrid Backman på 1940-talet


Berättelse av Brita Andersson, Näppänge f. 1904. Gick i skolan 1911-1917

I småskolan hade jag Jenny Lindström som lärare. Hon var ung och stilig med uppsatt hår och ett band över hjässan. Snyggt klädd var hon. Hon kom någonstans  från Stockholmstrakten. Hon hade haft en plats förut. Snäll var hon och alla tyckte om henne. Hon bodde på övre våningen i lärarbostaden. Efter några år träffade hon en skogvaktare, Trané. De gifte sig och flyttade från orten.
De två första åren använde vi griffeltavlor, när vi skrev. Sen i storskolan kom det skrivböcker. I småskolan gick vi alla dagar, men läsdagarna var korta. Vid inskrivningen i första klass hade vi sällskap av mamma till skolan. Vid examen var däremot inte några föräldrar med. Endast kyrkoherde Ringqvist.
Från 3:an till 6-an hade jag August Rönnander som lärare. Det var en sträng lärare.
Kvarsittning på rasterna var vanligt, inte bara för odygdigheter utan även för att man inte kunde svara på frågor. Rönnander var särskilt sträng mot sina egna barn. Ibland hände det att odygdiga elever fick gå till Litensbacken och hämta ris till sin egen aga. I första klass storskolan (trean) fick elever, som inte kunde läsa, sitta i lärarens knä framme i katedern och öva sig att läsa framför de andra eleverna.
I storskolan läste vi 4 dagar i veckan. Det kanske var för att vi skulle kunna vara hemma och hjälpa till ibland.
I läxa hade vi katekes och psalmvers varje dag. Geografi, Naturlära och Historia hade vi i skolan. Hemläxa i räkning förekom, särskilt för de, som inte hann med i skolan. Flickorna hade slöjd i klassrummet för Jenny Lindström och pojkarna hade slöjd för Rönnander på övervåningen. Gymnastik hade vi i klassrummet med armar uppåt sträck och sånt.
Utflykter hade vi ibland. Vi gick runt åt Klockar-Britas. En vinter hade vi utflykt till Avholms skola på skidor. Vi åkte tvärs över isen. Mina skidor var hemmagjorda och gick väldigt tungt.
När Rönnander såg att jag hade det jobbigt, fick jag byta skidor med honom. Nu var det han som blev sist.
Pojkarna skötte eldningen och flickorna städningen i skolan. En dag upptäckte Rönnander att städningen var dålig. Det blev förhör (det var jag och en annan flicka som städat) och omstädning. Och så fick vi en extra städdag.
Vid examen hade vi förhör både av läraren och kyrkoherde Ringqvist.
Fortsättningsskola hade vi några veckor på hösten efter 6:an. Vi höll till nere hos Klockar-Britas, som då fortfarande kallades Norströms.

Intervjuare Harry Persson

 

kyrk-
Sockenstugan som ibland även användes som skolsal. Byggnaden är numer skolmuseum på Bjuråkers forngård.

kyrk-084-
Kyrkbyn med sockenstugan till höger

kyrk-073-sockenskolan
Sockenstugan till vänster, fotad från klockstapeln 1948, av Ossian Friberg

kyrk-003-kyrkskolan
Kyrkskolan 


kyrk-078-1898
Kyrkskolan 1898, klass 1 – 6
Bilden ägs av Birgitta Eriksson

Lärare: August Rönnander

Bakre raden:
1. Per Holmstrand 2. Kus-Ante Olsson 3. okänd 4. okänd 5. okänd 6. kraft-Johan Jonsson, t h bakom läraren (sedermera gästgivare i Tå), 7. okänd 8. Gustaf Wengelin,8. okänd 9.okänd.

Andra raden:
1. okänd 2. okänd 3. okänd 4. okänd 5. okänd. okänd. 6. okänd. 7. okänd. 8. okänd 9. okänd

Tredje raden:
1. okänd 2. okänd 3. okänd 4. August Rönnander lärare.

Fjärde raden, flickor sittande:
1. okänd 2. okänd 3. okänd 5. okänd 6.Klockar-Karin Larsdotter (Holmstrand) 7. okänd 8. okänd.

Femte raden:
1. okänd 2. okänd 3. okänd 5. okänd 6. okänd 7. okänd 8. okänd 9. okänd.

Främre raden:
1. okänd 2. okänd 3. Kerste Klarqvist 4. Kus-Siggan Holmstrand (Olsson) 5. okänd.

Här behöver vi behöver även hjälp med identifiering av elever

 


Klicka på bilden för att se den i större format

kyrk-068-1903-1-6

Kyrkskolan 1903, klass. 1-6 
Bild ur egen samling

Här behöver vi hjälp med identifiering av elever, hjälp oss om du kan.

Lärare: August Rönnander

Eleverna är födda åren 1891 – 1896 och bosatta i byarna runt kyrkan t.o.m. Västansjö.

Identifierade elever från vänster:

Bakre raden:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.10. troligen Gösta Rönnander, en son till läraren, 11.

Andra raden:
1. Jonas Persson (Seggrens) Tjärna, 2. 3. 4. 5. 6. August Rönnander, 7. 8. Margta Persson (Seggrens) Tjärna 9. 10. 11. 12.

Tredje raden, (sittande):
1. 2. 3. 4. 5. Tyra Rönnander, 6.  Hildur Rönnander 7. 8. Karin Olsson (Svens) Tå 9. 10. 11.

Främre raden:
1. 2. 3. Brita Larsson (Klockar-Brita) Kyrkbyn, 4. 5.Edla Jonsson (Kraft-Edla) Tå, 6. 7. 8.

Lägg märke till sockenstugan i bakgrunden till höger.

Nya Kyrkskolan byggdes 1901 och är här bara två år gammal. Den ersatte den första skolan, som uppfördes 1852 på samma plats. Timret från gamla skolan användes till att bygga lärar-bostad. Den bostaden kom sedan att bebos av konstnär Bror-Eric.

 


 

kyrk-066-1910-ev
Kyrkskolan 1910 ev. 
Tidningsbild ur HT. Hjälp oss, så vi kan byta ut den här bilden mot en originalbild

Lärare: Hanna Ringqvist

Bakre raden:
Johan Strömberg Sjövik, Gunnar Iwarsson (med vit krage) Västansjö, Erik Munther Kyrkbyn, Kurt Hagström Kyrkbyn, Gustav … Spångmyra, lärarinnan Hanna Ringqvist, Simon Flygt kyrkbyn, Adolf Ruckman Berge, Erik Fredin Västansjö, Adolf Ortman Vedmyra och en pojke från Näppänge.

Främre raden:
Seggrens Gunnar Persson Berge (i sjömanskostym), Frida Swing, Berge, Lydia Burgman Tjärna, Kus Marta Olsson Tjärna, Märta Hjälte Västansjö, Kerstin Olsson Tjärna, Eivor Iwarsson Västansjö och Michels Jonas Berge.

 


 

kyrk-010-1915-3-6

Kyrkskolan 1915 klass 3 – 6
Bild ur, Skolkort häfte D, som ägs av Dellenbygdens Fotoklubb.
Vi efterlyser ett riktigt skolkort för att kunna ersätta ovanstående bild

Lärare: August Rönnander

Bakre raden:
Bror Erik Flygt, Einar Munter, Nils Unefeldt (Unas), Per Jonsson (Mickels), okänd, Erik Andersson (Fransars), Per Berg, okänd, okänd, Lars Jonsson (Lata), Birger Palm, Lars Hansson (HJältens), Einar Jonsson (Snars).

Mellanraden:
Lars Nilsson (Klockars), Erik Munter, Johan Persson (Seggrens), Hilding Rönnander, Erik Fredin (Olas), August Rönnander, Anna Norman (Strömberg), Frida Holm Tå, Maja Burman, Frida Östlin (Lie), Signe Persson (Spôrs), Anna Eriksson (Rönnebo).

Främre raden:
Frida Sving, Anna Munther, Cecilia Hådën, Sigrid Meyer, Ingrid Forsvik, Märta Flygt, Elin Jonsson (Tomt), Ella Fredin (Olas),Brita Eriksson (Törs), Beda Holmberg, Ellis Sving, Brita Andersson Näppänge.


 

kyrk-004-1919

Kyrkskolan 1919, klass 1 – 2 
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Jenny Lindström

Bakre raden:
Okänd, Arne Flyrén, Ragnar Staf, Jonas Frank

Mellanraden:
Bertil Norrby, Sverker Fjäll, Johan Persson, Viktor Persson, okänd, okänd.

Främre raden:
Okänd, Kristin Meyer, Karin Eriksson, Linnea Olsson, Sigrid Norman, Ingegerd Eriksson, okänd.

 


 

kyrk-005-1919-3-6

Kyrkskolan 1919, klass 3 – 6
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: August Rönnander

Bakre raden:
1.okänd, 2. okänd, 3. okänd, 4. okänd, 5. okänd, 6.okänd, 7. Lars Hansson (Hjältens), 8. okänd, 9. Harry Johansson Tå, 10. Lars Jonsson Änga, 11. okänd.

Andra raden:
1.Elin Jonsson Änga 2.Anna Jonsson Änga 3. Anna Frank 4. okänd 5.Märta Lie 6. Elin Eriksson Spångmyra 7. Anna Jonsson (Snars). Många namn är osäkra och många namn saknas. Hjälp oss.  8. 9. 10. 11. 12.

Tredje raden:
Johan Persson Tjärna, Aleandra Johansson Tå,  Emma Jonsson (Snars), Edla Persson Tå, Anna Andersson Näppänge, Edvard Norrby, Erik Persson Tå,

Främre raden:
Erik Glad. Einar Munther, Lars Andersson Näppänge, Gunnar Eriksson Änga, Per Olsson Spångmyra, Lars Andersson Änga, Martin Norrby och Bertil Norrby Tå.


 

kyrk-011-1921-1-2

Kyrkskolan 1921, klass 1 -2
Bild ur, Skolkort häfte D, som ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Vi efterlyser ett riktigt skolkort för att kunna ersätta ovanstående bild

Lärare:

Bland eleverna märks:
Erik Andersson, Forsvik, Gerda Olsson Tjärna, Linnéa Olsson Tjärna, Nils Holmstrand, Nisse Danulf, Kyrkbyn, Anna Ågren, Spångmyra, Karin Persson, Tjärna.

Här behöver vi hjälp med identifiering av elever, hjälp oss om du kan.

Bakre raden:
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Mellanraden:
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Främre raden:
1. 2. 3. 4. 5. 6.


 

kyrk-012-1922-3-6

Kyrkskolan 1922, klass 3 – 6
Bild ur, Skolkort häfte D, som ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Vi efterlyser ett riktigt skolkort för att kunna ersätta ovanstående bild

Lärare: August Rönnander

Bland eleverna märks:

Bakre gruppen:
Gerda Olsson Tjärna, Sigrid Norman Tå, Edla Persson Tå, Linnéa Olsson Tjärna, Anna Bjurling Änga, Kerstin Persson Berge, Elin Jonsson Änga, Anna Jonsson Änga, Anna Andersson Näppänge, Aleandra Johansson Tå.

Främre gruppen:
Gösta Norrby Kyrkbyn, Mårten Norrby Kyrkbyn, Alfred Gladh Änga, Johan Persson Västansjö, Nils Holmstrand Tjärna, Per Olsson Spångmyra, Gunnar Eriksson Ånga, Lars Andersson Änga, Gunnar Eriksson, Jonas Frank Tjärna, Viktor Persson Tjärna.


 

kyrk-057-1926

Kyrkskolan 1926
Bild ur egen samling

Lärare: Sonja Ehrman

Bakre raden:
1. 2. 3. 4. Sonja Ehrman lärare.

Mellanraden:
1. 2. 3. 4.liten grabb 5.John Eriksson, 6. 7, 8.

Främre raden:
1. 2, 3. 4. 5.

 


 

kyrk-052-1927

Kyrkskolan 1927, klass 1 – 2. Bilden togs av Ragnar Blomgren i Sjövik.
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb.

Lärare: ?

I sicksack:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,Elsa Blom i ljust hår (1) 10, 11, 12,Birger Blomgren (2) 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, Gustav Forsman 22, 23, 24, 25.

Ragnar Blomgrens båda barn står i främre ledet framför läraren.
Övriga barn är okända, hjälp oss om du känner igen någon.

 


 

kyrk-013-1927-5-6

Kyrkskolan 1927, klass 5-6
Bilden är ur egen samling

Lärare: Bertil Eriksson

Från vänster:
Nils Berg, Erik Bjurling, Olle Eriksson Spångmyra, Herman Sundberg, Tage Norell, Richard Olsson, Ingvar Flyrén. Sven Flyrén, Johan Persson Spångmyra, Erik Wengelin, Johan Eriksson Tjärna, Gottfrid Eriksson Änga, Erik Eriksson Berge, Hilding Klarqvist, Helge Jonsson, Edvin Jonsson, Birger Olsson, Anna Eriksson Berge, okänd, Siggan Holmstrand, Karin Lidman, Rut Timan, Ester Jonsson Tjärna, Hedvig Eriksson, Elsa Johansson Tå, Karin Persson Tjärna, Linnéa Krantz, Anna Jonsson Spångmyra, Karin Fredin Västansjö, Anna Ågren Spångmyra, Edit Jonsson Tå, och Edla Persson Tjärna.

 


 

kyrk-062-

 

Kyrkskolan år ?
Bild ur Dellenbygdens Fotoklubbs samling

Lärare: August Rönnander ?

Bakre raden:

Rad två:

Rad tre:

Främre raden:

Här behöver vi all hjälp vi kan få. 

 


 

kyrk-014-1932-3-6

Kyrkskolan 1932, klass 3 – 6
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb.

Lärare: David Wängdahl

Bakre raden:
Gottfrid Eriksson, Johan Eriksson, Hilding Klarqvist, Olle Eriksson, Birger Olsson, Eva Källman, Anita Larsson, Karin Lidman, Anna Eriksson.

Andra raden:
Erik Bjurling, Nils Jonsson, Knut Åsberg, Verner Olsson, Bertil Sundberg, Gösta Hellström, Anna-Lisa Lidman, Linnea Krantz, Rut Sundberg, Ingvor Flygt, Valborg Jonsson, Edla Persson.

Tredje raden:
Edvin Jonsson, Sven Åsberg, Elsa Johansson, Anna Backström, Sonja Ahlsén, Maja Eriksson, Eva Norman, Elin Glad, Elin Jonsson, Maja Nordin, Edit Jonsson, Anna Johansson.

Främre raden:
Herman Eriksson, Tore Krantz,Gustaf Forsman, Edvin Berg, Tycko Fredin, Erik Johansson, Jonnie Dahlström, Sven Fredin, Olle Wengelin, Gunnar Munther.


 

 

kyrk-015-1934-3-6

Kyrkskolan 1934, klass 3 -6
Fotokopia ur boken skolkort från kyrkskolan.
Här efterlyser vi ett originalkort, hjälp oss du som har ett.

Lärare: David Wängdal

Bakre raden:
Ivar Andersson,Sven Åsberg, Per Grahn, Gösta Hellström, Åke Persson, Olle Persson (Danulf), Gustav Viberg, John Larsson.

Andra raden:
Alex Karlsson, Erik Krantz, Emil Fredin, Gösta (Hed) Karlsson, Åke Hägerstrand, Folke Persson (Tås-Folke), Anna Larsson, Ingvor Flygt, Anna Djerf, Karin Frank, Anna-Märta Lie, Anna-Lisa Sved.

Tredje raden:
Hilda Jonsson, Karin Bjurling, Gunhild Klarqvist, Karin Olsson (gift Friberg), Viran Thorén, Ingrid Dahlström, Anna-Greta Eriksson, Anna Persson (Danulf), Anna Persson (Tås-Anna), Hanna Nordlöf, Ingrid Larsson, Märta Larsson, Elsa Bjurling.

Främre raden:
Karl Eriksson, Ingvar Persson, Olle Timan, Astor Krantz, Ingvar Flygt, Fritz Wiberg.


 

kyrk-016-1933-5-6
Kyrkskolan 1933, klass 5 – 6
Dålig bild ur egen samling, hjälp oss med en bättre bild

Lärare: David Wängdahl

Bakre raden:
Ingvor Flygt, Anna Djerf, Per Grahn, Martin Jonsson, Anna Johansson, Sonja Alsén, Edit Jonsson, Maja Nordin.

Främre raden:
Karin Bjurling, Gunhild Klarqvist, Åke Persson, Sven Åsberg, Ivar Andersson, Jonnie Dahlström, Gunnar Munther, Gösta Hellström.

 


 

kyrk-072-1933

Kyrkskolan 1932 -1933 foto 23/5 1933
Bild efter Ingrid Kirkeeng

Lärare: Elin Ekström

Stående bak:
Thea Klarqvist, okänd, Ingrid Dahlström,Elin Ekström lärare, Anna-Greta Eriksson, Anna Persson (Tås), Elsa Bjurling.

Mellanraden:
Erik Krantz, Kalle Eriksson, Ingrid Larsson/kirkeeng, Anna Danulf, Märta Larsson, Frits Wiberg.

Främre raden:
Alex Karlsson, Ingvar Persson, Åke Hägerstrand, Emil Fredin, Ingvar Flygt och Astor Krantz.

 


 

kyrk-017-1937-1-2

Kyrkskolan 1937, klass 1 -2
Bild ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Elin Ekström

Bakre raden:
Ove Sandström, Evert Krantz, Gösta Eriksson, Tore Kvist, Hans Tingelöv, Erik Larzon.

Mellanraden:
Yngve Fredin, Astor Larsson, Annie Persson, Majvor Flygt, Arwe Lindström, Ivar Karlsson, Åke Bergström, Hans Larsson.

Främre raden:
Britt Jonsson, Anna-Lisa Andersson, Rut Fredin, Brita Larsson, Britta Karlsson, Signe Backström.


 

kyrk-075-1938

Kyrkskolan 1937 – 1938, klass 3- 6
Bilden ägs av Elsa Källman

Lärare: David Wängdal

Bakre raden:
David Wängdahl, Arne Glad, Erik Krantz, Frans Sallander, Alex Karlsson, Karl-Erik Östberg, Karl Eriksson, Erling Dahlström, Sven Ljung.

Mellanraden:
Anders Andersson, Börje Dahlström, Thea Klarqvist, Elsa Bjurling, Elsa Östberg, Eskil Krantz, Ingvar Flygt, Verner Ljung.

Främre raden:
Birgit Andersson, Hanna Nordlöf,Anna-Greta Eriksson, Ingrid Larsson, Märta Larsson, Elma Thorén, Barbro Sahlström, Märta Jonsson, Anna Persson, Tyra Persson.

 


kyrk-056-1938.utflykt

Utflykt till Midsommarbacken 1938
Bild ur egen samling

Lärare: Elin Ekström, ej med på bild.

Stående bak fr v.
Syl-John Jonsson, Ivar Karlsson, Astor Larsson.

Mellanraden:
Majvor Flykt, Signe Backström och Ove Sandström

Främre raden:
Åke Bergström, Erik Larzon, okänd, Gunborg Fredin, Rut Fredin, okänd.


 

kyrk-008-1939--1-2

Kyrkskolan 1939, klass 1-2
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb 

Lärare: Elin Ekström

Bakre raden:
Karin Persson, Bojan Fredin, Britt Persson, Mildred Johansson, Ella Fredin, Mary Olsson, Aina Andersson, Greta Karlsson, Hervor Flygt,

Mellanraden:
Karl-Erik Wigholm, Lars-Erik Johansson, Bengt Olsson, Ivan Karlsson, Brynolf Lie, Tage Jonsson.

Främre raden:
Sven-Olov Andersson, Mats Glad, Ivar Olsson, Mats-Erik Fredin,Inge Ivarsson, Harry Persson.


 

kyrk-019-1039-3-4

Kyrkskolan 1939, klass 3 – 4
Fotokopia ur boken skolkort från kyrkskolan.
Vi hoppas kunna ersätta bilden med ett äkta skolkort

Lärare: Ester Cedergren

Bakre raden:
Anna-Lisa Andersson, Gunborg Fredin, Majvor Flygt, Britt Eriksson, Signe Backström, Britta Karlsson, Rut Fredin, Annie Persson.

Mellanraden:
John Jonsson, Astor Larsson, Evert Krantz, Arwe Lindström, Tore Kvisth.

Främre raden:
Erik Larzon, Ove Sandström, Gösta Eriksson, Åke Bergström, Erik Andersson, Hans Tingelöf, Yngve Fredin.


 

kyrk-020-1939-5-6

Kyrkskolan 1939, klass 5 – 6
Fotokopia ur boken, skolkort från kyrkskolan.
Vi hoppas kunna ersätta bilden med ett äkta skolkort

Lärare: David Wängdahl

Bakre raden:
Nisse Eriksson, Einar Krantz, Sven Hedberg, Åke Andersson, Sven-Helmer Sallander, Lars-Kristian Lie, Mats-Erik Rodell, Bertil Heurlin-Forslin.

Mellanraden:
Bror-Erik Lie, Pecka Nordlöf, Rut Larsson, Maj Gladh, Anna Andersson, Gunborg Björk, Karin Persson, Stina Karlsson, Brita Fredin, Svea Fredin.

Främre raden:
Sven Ljung, Anna Larsson, Birgit Berglöv, Inga Lindström, Märta Svedberg, Ivar Eriksson, Sven Nordlöf.

 


 

kyrk-069-1941-3-4
Kyrkskolan 1941, klass 3 – 4 
Bilden ägs av Inger Glad

Lärare: Ester Cedergran

Bakre raden:
Sven-Olof Andersson,Lars-Erik Johansson,Ivar Karlsson,Tage Jonsson (Slaktar-Tage),Ester Cedergren lärare, Brynolf Lie,Inge Ivarsson,Karl-Erik Wigholm,Harry Persson,(Tås-Harry), Ivar Olsson.

Mellanraden:
Mats-Erik Fredin, Bengt Olsson,Brita Larsson, Mildred Johansson, Karin Eriksson, Ellen Fredin, Greta Karlsson, Mats Glad.

Främre raden:
Karin Persson, Mary Olsson,Bojan Fredin,Elisabeth Hagström,Hervor Flygt.

 


 

 

kyrk-071-41-42-5-6

Kyrkskolan 1941-1942, klass 5 – 6.
Bilden ägs av Erik Larzon

Lärare: Börje Forsell

Bakre raden:
Arve Lindström, Åke Bergström, Evert Krantz, Ove Sandström, John Jonsson, Erik Andersson, Tore Kvist, Gösta Eriksson.

Mellan raden:
Gerda Sallander?, Annie Persson, Sonja Söder, Signe Backström, Gunborg Fredin, Majvor Flygt, Britt Eriksson, Rut Fredin, Anna-Lisa Andersson.

Främre raden:
Hans Tingelöf, Sven Nordlöf, Yngve Fredin och Erik Larzon.

 


 

kyrk-1942-1-6

Kyrkskolan 1942 – 1943, klasserna 1 – 6
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Elin Ekström klass 1-2, Elin Björklund klass 3-4, David Wängdahl klass 5-6.

Bakre raden:
Elin Björklund lärare, Harry Persson, Karl-Erik Wigholm, Bengt Olsson, Brynolf Lie, Evert Krantz, Tore Kvist, Gösta Eriksson, Ivan Karlsson, Tage Jonsson, Inge Ivarsson, Vidar Eriksson, Mats-Erik Fredin, David Wängdahl lärare.

Andra raden:
Anna-Lisa Andersson, Elisabeth Hagström, Hervor Flygt, Britta Lie, Aina Olsson, Britt Jonsson, Ella Fredin, Mildred Johansson, Annie Persson, Brita Larsson, Karin Eriksson, Karin Persson, Greta Karlsson, Mary Olsson, Aina Olsson.

Tredje raden:
Sven-Olof Andersson, Jonny Persson, Viktor Svensk, Lennart Eriksson, Nils-Olof Wigholm, Rolf Ivarsson, Harry Hådén, Bernt Leek, Göte Fredin, Sture Karlsson, Göte Berg, Mats Glad, Ivar Olsson.

Främre raden:
Mona-Lisa Andersson, Märta Fredin, Eivor Swing, Ulla Andersson, Gun Johansson, Gull-Britt Sundell, Siri Olsson, Bojan Fredin, Linnea Söder, Anna-Lisa Glad, Ingegerd Leek, Birgit Östberg. (lärare Elin Ekström saknas).


 

kyrk-058-1943

Kyrkskolan 1943
Bild ur egen samling

Lärare:

Bakre raden:
Vidar Eriksson, Ivar Eriksson, Jonny Persson, Tage Jonsson, Inge Ivarsson, Mats-Erik Fredin, Sven-Olov Andersson, Harry Persson, Matts Gladh

Mellanraden:
Viktor Svensk, Ingegerd Leek, Aina Andersson, Anna-Lisa Glad, Mary Olsson, Linnea Söder, Britta Lie, Brita Larsson.

Främre raden:
Aina Andersson, Birgit Östberg,Elisabet Hagström, Karin Eriksson, Bojan Fredin, Karin Persson.

 


 

kyrk-055-utflygt-1943

Kyrkskolan 1943, klass 3 – 4
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Klassen på vårutflykt med cykel till Vedmyra.

Lärare: Valter Ek

Längst bak:
Brita Larsson, Anna-Lisa Gladh, Viktor Svensk, Ivar Olsson, Sven-Olov Andersson, Tage Jonsson, Vidar Eriksson

I mitten:  Bojan Fredin, Inge Ivarsson, Harry Persson, Matts Gladh, Mats-Erik Fredin, Johnny Persson.

Längst fram:
Karin Persson, Aina Andersson, Elisabeth Hagström, Karin Eriksson,  Birgit Östberg, Aina Olsson, Britta Lie.


 

kyrk-022-1944-1-2

Kyrkskolan 1944, klass 1 – 2
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Elin Ekström

Bakre raden:
Kerstin Wigholm, Annie Hedberg, Margot Andersson, Elsy Flyrén, Berta Karlsson, Karin Forslin, Maj-Britt Fredin, Birgit Olsson, Lillevor Flygt.

Främre raden:
Lars-Erik Hedberg, Helge Eriksson, Karl-Erik Alcén, Gösta Jonsson, Gunnar Persson, Göran Strömberg.

 


 

kyrk-021-1944-3-6

Kyrkskolan 1944, klass 3 – 6
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Thyra Persson, 3-4, David Wängdahl, 5-6

Bakre raden:
Siri Sundberg, Aina Olsson, Britta Lie, Britta Wård, Mary Olsson, Karin Eriksson, Elisabeth Hagström, Aina Andersson, Karin Persson, Birgit Östberg.

Andra raden:
Mona-Lisa Andersson, Eivor Swing, Märta Fredin, Ulla Andersson, Ingegerd Leek, Anna-Lisa Gladh, Linnea Söder, Gun Johansson, Bojan Fredin, Sigrid Wängdahl.

Tredje raden:
Ivar Eriksson, Sven-Olov Andersson, Ture Holmström, Matts Gladh, Olle Nygren, Harry Persson, Lennart Eriksson, Nils-Olof Wigholm.

Främre raden:
Bernt Leek, Göte Berg,Lars-Erik Johansson, Viktor svensk, Göte Fredin, Harry Hådén, Johnny Persson.


 

kyrk-070-45-46-5-6

Kyrkskolan 1944 – 1945 ht klass 5 och 6 Från skolresa till Furuvik våren -45
Bilden ägs av Inger Glad

Lärare: David Wängdal, troligen är det han som tar bilden

Bakre raden:
Harry Persson, Tås, Vidar Eriksson, Johnny Persson, Ivar Eriksson, Matts Gladh, Tage Jonsson, Sven-Olov Andersson.

Mellan raden:
Aina Andersson, Birgit Östberg, Elisabeth Hagström, Karin Eriksson, Mary Olsson

Främre raden:
Sigrid Wängdahl, Bojan Fredin, Anna-Lisa Gladh, Ingegerd Leek.

 


 

kyrk-007-1945-1-2
Kyrkskolan 1945-1946, klass 1 – 2 
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Tyra Persson

Bakre raden:
Elvy Fredin, Berta Karlsson, Elsa Larsson, Marianne Johansson, Birgitta Olsson, Karin Forslin, Sara Wängdahl, Maj-Britt Fredin, Kerstin Jonsson.

Främre raden:
Alf Norin, Birger Djärv, Henry Gladh, Lennart Smidt, Gunnar Persson, Gösta Jonsson, Lars-Erik Hedberg, Ingemar Leek.


 

kyrk-023-1948-3-4

Kyrkskolan 1948, klass 3 – 4
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Lars Back

Bakre raden:
Karin Hådén, Margareta Sundell, Sara Wängdahl, Elsa Larsson, Marianne Johansson, Anita Jonsson, Kerstin Jonsson, Irene Eriksson, Ulla Östlin.

Främre raden:
Alf Norin, Gösta Jonsson, Henry Gladh, Ingemar Leek, Ingemar Swing, Ulf Gustavsson.

 


 

kyrk-024-1948.5-6

Kyrkskolan 1948, klass 5 – 6
Bilden ägs av Dellebygdens Fotoklubb

Lärare: Britta Carlsson

Bakre raden:
Karin Forslin,  Maj-Britt Larsson, Birgit Olsson, Elsy Flyrén, Sigrid Dahlström, Annie Hedberg, Kristina Standar, Maj-Britt Fredin, Margot Andersson, Kerstin Wigholm, Berta Karlsson.

Främre raden:
Lars-Erik Hedberg, Sivert Sundberg, Gunnar Persson (Mickels), Göran Strömberg, Karl-Erik Alcén, Helge Eriksson.


 

kyrk-025-1948-7

Kyrkskolan 1948, klass 7
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: David Wängdahl

Bakre raden:
Rut Andersson, Ingrid Andersson, Barbro Liw, Lilian Strömberg, Marianne Johansson, Gun Johansson, Naemi Medin, Gull-Britt Sundell.

Mellanraden:
Gösta Ekblom, Sören Blom, Börje Eriksson, Lennart Christiansson, Birger Hedlund (Järnkrok), Lennart Backlund, Uno Hedberg.

Främre raden:
Harry Hådén, Nils-Olov Wigholm, Lennart Eriksson ”Bagar-Lennart”,Sture Karlsson, Göte Fredin.


 

kyrk-028-1049-3-4

Kyrkskolan 1949-1950, klass 3 – 4
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Arvid Stenholt

Bakre raden:
Karin Hådén, Vera Blom, Ulla Bergström, Kerstin Jonsson, Ingegerd Eriksson, Eivor Bjurling, Anita Jonsson, Margareta Sundell.

Mellanraden:
Olle Svensk, Sören Persson, Gunnar Östberg, Erik Persson (Mickels-Erik), Ulf Gustavsson, Hans Larsson, Ingvar Sving, Svenne Persson.

Främre raden:
Elsie Östberg, Ingrid Karlsson, Marianne Berg, Kerstin Liljestrand, Elsy Leek, Gun Gunnarsson, Valborg Blom, Britt Andersson (Lambo-Britt).

 


 

kyrk-087-1950

Kyrkbyns skola 1949 – 1950, Klass 7
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Bakre raden:
Annie Hedberg,  Margot Andersson, Britt Eskilsson, Dagny Hellberg, Anna Ed, Maj-Lis Eriksson

Mellanraden:
Helge Eriksson, Karl-Erik Alsén, Ingemar Johansson, Erik Christiansson

Främre raden:
Märta Träff, Ingrid Andersson, Kerstin Wigholm, Eivor Medin, Marianne Andersson.


 

kyrk-027-1950-1-2

Kyrkskolan 1950 – 1951, klass 1
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare:  Lilly Fjellström

Bakre raden:
John Jonsson, Erik Broberg, Lennart Östberg, Ingemar Engström, Erik Wengelin, Lars-Erik Westlund, Lennart Eriksson, Ronny Eriksson.

Främre raden:
Therese Berg, Anita Gustavsson, Birgitta Bergerståhl, Ingegerd Fredin, Gudrun Fredin, Anita Fredin, Birgitta Högberg, Karin Eriksson, Sonja Kroon.

 


 

kyrk-026-1950.5-6
Kyrkskolan 1950, klass 5 – 6
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Ivar Friberg

Bakre raden:
Sune Sjöberg, Halvar Engström, Alf Norin, Henry Gladh, Elsa Larsson,
Marianne Johansson, Elsie Östberg, Kerstin Jonsson, Eivor Bjurling.

Mellanraden:
Kerstin Jonsson, Anita Jonsson, Ingegerd Eriksson, Valborg Blom, Britt Andersson, Margareta Sundell, Karin Hådén, Vera Blom, Ulla Östlin.

Främre raden:
Ingvar Sving, Ulf Gustavsson, Gösta Jonsson, Ingemar Leek.


 

kyrk-079-50-51

Kyrkskolan läsåret 1950 – 1951, årsklass 7
Bilden utlånad av Birgitta Eriksson

Lärare: Lars Back, överlärare

Bakre raden:
Gunnar Persson (Michels), Hans Degerman, Tore Blom, Göte Eriksson Furuberg, Göran Strömberg och Olle Olsson.

Mellanraden:
Arne Trygg, Olle Bäckström Furuberg, Svante Joelsson Furuberg, Åke Olofsson, Bertil Fredin, Göte Östlin, Ingegerd Norman, Birgitta Olsson, Elisabet Eriksson och Ellen Alcén.

Främre raden:
Berta Karlsson, Ulla Eriksson, Karin Forslin, Maj-Britt Larsson, Astrid Andersson, Lars Back, överlärare, Elvy Westerberg, Tora Lif, Elsa Sjödin Furuberg, Hilma Joelsson Furuberg.

Saknas: Sven Berglund Furuberg och Rolf Thyr Furuberg

 


 

Kyrk-001-1951--kl-7

Kyrkskolan läsåret 1951 – 1952, hösten 1951, klass 7.
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Ivar Friberg

Bakre raden:
Henry Gladh, Maj-Britt Jansson, Eva Medin, Birgitta Hellberg, Kerstin Jonsson, Marianne Johansson, Tage Hammarström, Gösta Karlsson.

Främre raden:
Ulf Gustavsson, Alf Norin, Gösta Jonsson, Ingemar Leek, Börje Olsson (”Hästnäs-Börje”).


 

kyrk-038-1952-1

Kyrkskolan 1952, klass 1
Bilden är en kopia ur skolkortsboken

Lärare: Ebba Westman (Engberg).

Bakre raden:
Berit Bergström, Lillemor Löfling, Elise Gladh, Berit Flyrén, Ulla Olsson, Karin Nilsson, Viran Bjurling, Anna Persson, Ingrid Bergman, Ingrid Jonsson.

Främre raden:
Lars-Olle Jonsson, Sven-Erik Forslin, Torsten Bergström, Torsten Olsson, Bengt-Erik Nelander, Erling Matsson, Håkan Forsvik, Anders Degerman, Nils-Erik Eriksson.

 


 

kyrk-032-1952-3.4

Kyrkskolan läsår 1952–1953, klass 3-4
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Anna Jonsson

Bakre raden:
Ulf Bergström, Erik Wengelin, Elsa Paasanen, Laila Skelander, Ingrid Liw, Elsie Swing, Elisabeth Bergström, Monika Nelander, Anita Fredin, Birgitta Bergerståhl, Karl-Bertil Lindgren, Egon Sundell.

Mellersta raden:

Lars-Erik Westlund, Stig Bergman, Siv fredin, Ingegerd Fredin, Gudrun Fredin, Karin Erksson, Anita Gustavsson, Birgitta Högberg, Sonja Kroon, Ernst Johansson, Gunnar Jonsson.

Främre raden:
Uno Gunnarsson, John Jonsson, Lennart Erksson, Hans Gustavsson, Ingemar Engström, Henry Hådén, Rune Flyrén.


 

kyrk-039-1953-3

Kyrkskolan 1953, klass 3
Bilden är en kopia ur skolkortsboken

Lärare: Lisbet Silén

Bakre raden:
Sven-Erik Nordqvist, Astrid Forslund, Lennart Eklund, Karin Olsson, Sven Nelander, Gunlöv Wernerson, Staffan Hådell.

Mellanraden:
Lola Källman, Elsie Gladh, Karin Persson, Eva Birgitta Elfving, Birgitta Edberg, Birgitta Ahlcén, Christer Järlesjö, Rune Kron.

Främre raden:
Nisse Persson, Roland Persson, Erik Forslund, Lasse Larsson.


 

kyrk-040-1952-5-6
Kyrkskolan läsåret 1952 – 1953, klass 5 – 6
Bildkopia ur Skolkortsboken

Lärare: Kjell Edberg

Bakre raden:
Hans Larsson, Sören Persson, Gunnar Östberg, Torsten Blom.

Mellanraden:
Elvy Leek, Britt Westlund, Lena Friberg, Vivi Fredin.

Främre raden:
Svenne Persson, Eskil Forslund, Lennart Bjurling, Erik Persson, Håkan Brink.

 

 

kyrk-029-1953-4

Kyrkskolan läsåret 1953 – 1954, klass 4
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb.

Lärare: Lars Härås

Bakre raden:
Birgitta Högberg, Karin Eriksson, Anita Fredin, Sally Fredin, Anita Gustavsson, Elsa Ahlsén.

Mellanraden:
Elisabeth Bergström, Gudrun Fredin, Birgitta Bergerståhl, Sonja Kroon, Ingegerd Fredin, Elsy Larsson, Eva Vall.

Främre raden:
Erik Wengelin, Lars-Erik Wästlund, Lennart Östergård, Ulf Bergström.


 

kyrk-030-1954-4

Kyrkskolan 1954, klass 4
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Åke Wallin

Bakre raden:
Lennart Eklund, Roland Persson, Erik Forslund, Stig Karlsson,Sven Anders Nordqvist, Staffan Hådell, Nils Persson, Lars Larsson, Christer Järlesjö, Rune Kron.

Främre raden:
Karin Olsson, Ingrid Eriksson, Karin Persson, Lola Källman, Gunlöv Vernersson, Birgitta Ahlsén, Astrid Forslund, Elsie Glad.


 

kyrk-065.1954-7

Kyrkskolan 1953 – 1954, klass 7
Bilden ägs av Linnea Nordin i Ängebo

Lärare: Gun Gode

Bakre raden:
Erik Persson Michels, Svenne Persson, Erik Liv, Erik Hammarström, Hans Larsson, Gunnar Östberg, Sören Persson, Åke Jonsson,

Främre raden:
Astrid Jansson, Birgitta Medin, Linnea Eriksson, Astrid Olofsson, Elvy Leek, Vera Andersson.

 

kyrk-085-1954

Kyrkskolan, skolavslutning.

Bakre raden:
Astrid Olofsson, Birgitta Medin, Linnea Eriksson
Främre raden:
Astrid Jonsson, Vera Andersson och Elvy Leek/Magnusson, som även lånat ut bilden.

 


 

kyrk-067-klassträff

Klassträff på Avholmsberget. 1954-års klasskamrater återförenas efter 50 år, 2004.
Bilden ägs av Linnea Nordin.
Från vänster i sick-sack. Läraren Gun Goode, Svenne Persson, Sören Persson, Linnea Nordin, Olle Svensk, Erik Persson Mickels, Birgitta Medin, Vera Holmkvist, Åke Jonsson och Elvy Leek Magnusson.

 


 

kyrk-031-1954-5-6

Kyrkskolan läsåret 1954 – 1955, klass 5
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Liss Lars Larsson

Bakre raden:
Ernst Johansson, Erik Wengelin, Ulf Bergström, Lars-Erik Wästlund, Stig Bergman, Egon Sundell, Elsie Swing, Anita Fredin, Birgitta Högberg, Sally Fredin, Ingrid Liw.

Mellersta raden:
Elsy Larsson, Elsa Paasanen, Sonja Kroon, Ingegerd Fredin, Elisabeth Bergström, Gudrun Fredin, Karin Eriksson, Anita Gustavsson, Ulla Fredin.

Främre raden:
Rune Flyrén, Gunnar Jonsson, Lennart Eriksson, Uno Gunnarsson, Lennart Östergård, John Jonsson.

 


 

kyrk-080-54-55-7

Kyrkskolan läsåret 1954 – 1955, klass 7
Bilden utlånad av Ingemar Svensk

Lärare: Algot Södergren

Bakre raden:
Ingemar Svensk, Roland Lindberg, Åke Eriksson, Klas Olofsson, Torsten Blom, …Larsson, Veine Blom, Algot Södergren överlärare, Eskil Forslund, Jonny Derong

Mellanraden:
Anita Dalberg, okänd, okänd, Birgit Sved, Solveig Hansson, Dagny Olsson, Vivi Fredin, Gunhild Hellberg.

Främre raden:
Tage Bergsman, Martin Hedin, Tore Fredin, Sören Sahlin

 


 

kyrk-059-55-56-kl-2
Kyrkskolan 1955 – 1956, klass 2
Bilden ägs av Ingegerd Nilsson

Lärare: Eivor Edlund

Bakre raden:
Anders Eriksson, Ivar Walther, Bruno Fredin, Ola Larsson, Åke Larsson, Gilbert Fredin, Börje Skelander, Karin Ringkvist, Ingegerd Hansson, Lillemor Eriksson.

Mellanraden:
Monica Forslund, Margareta Zakrisson, Karin Persson, Mary Johanson, Britta Palm, Ingrid Jonsson?, Dorotea Berglund, Eivor Fredin,

Främre raden:
? , Hans-Erik Fredin, Henrt Brink, Bengt Jonsson, ?, Kent Flyrén, Sten Skelander, Magnus ?.

 


 

kyrk-036-1954.5-6

Kyrkskolan 1955 – 1956, klass 3
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Lisbeth Silén

Bakre raden:
Jan-Olov Andersson, Lars-Göran Andersson, Sune Skott, Sven-Erik Eriksson, Sune Forslund, Olle Swing, Östen Sundberg, Bernt Persson, Göran Larsson, Kerstin Jonsson, Gerd Munter, Inger Berntsson.

Främre raden:
Hildegun Sundell, Ingegerd Hansson, Barbro Persson, Birgitta Östberg, Yvonne Fredin, Kerstin Eriksson.


 

kyrk-035-4

Kyrkskolan 1955, klass 4
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Lena Wallin

Bakre raden:
Torsten Olsson, Per Eriksson, Ulla Olsson, Lillemor Löfling, Eva Ahlcén, Sven Söder, Torsten Bergström, Anders Degerman.

Mellanraden:
Berit Bergström, Ingrid Bergman, Ingrid Jonsson, Karin Nilsson, Elsy Gladh, Vera Fredin.

Främre raden:
Mats Ringqvist, Nils Eriksson, Lasse Westerback, Håkan Andersson (Forsvik), Sven-Erik Forslin.


 

kyrk-060-56-57-3
Kyrkskolan läsåret 1956 – 1957, klass 3-4
Bilden ägs av Ingegerd Nilsson

Klass: Lisbeth Silén

Bakre raden:
Gerd Munther, Hildegun Sundell, Inger Berntsson, Karin Ringkvist, Ingegerd Hansson, Kerstin Jonsson, Barbro Persson, Birgitta Östberg.

Främre raden:
Yvonne Fredin, Kerstin Eriksson, Lillemor Eriksson, Eivor Fredin, Karin Eriksson, Berit Flyrén, Rosa Linnéa (Rosa-Li) Källman.

 


 

kyrk-033-1955-5-6

Kyrkskolan läsåret 1954 – 1955, klass 5 – 6
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare:  Åke Wallin

Bakre raden:
John Jonsson, Lennart Eriksson, Staffan Hådell, Erik Wengelin, Ulf Bergström,  Lennart Östergård, Elisabeth Bergström, Anita Fredin, Birgitta Högberg, Birgitta Fredin, Anita Gustavsson, Sonja Kroon, Elsa Ahlsén, Elsy Larsson, Karin Eriksson.

Mellanraden:
Ingegerd Fredin, Elsa Brink, Gudrun Fredin, Ulla Fredin, Ingrid Eriksson,Birgitta Ahlsén, Gunlöv Vernersson, Karin Persson, Astrid Forslund, Karin Olsson, Lola Källman, Elsie Glad.

Första raden:
Nisse Persson, Stig Karlsson, Rune Kroon, Lasse Larsson, Roland Persson, Christer Järlesjö, Erik Forslund.

 


 

kyrk-088-1956-7

Kyrkskolan läsåret 1955  – 1956, klass 7. Bilden utlånad av Bengt-Erik Eriksson

Lärare: Liss Lars Larsson

Bakre raden:
Liss Lars Larsson lärare, Bengt-Erik Eriksson, Ernst Johansson, Bjuråker, Sven-Johan Marsch, Norrbo, John Jonsson, Sven-Erik Vedin, Håkan Olsson, Norrbo, Gunnar Jonsson, Egon Sundell Bjuråker, Bertil Ström, Lennart Jernkrok, Norrbo.

Mellan raden:
Hillevi Eriksson, Norrbo, Karin Eriksson, Norrbo, Sonja Jonsson, Norrbo, Elsa Paasanen, Bjuråker, Birgitta Eriksson, Bricka, Britt Hellberg, Elsie Swing, Dagmar Elfving, Ingrid Liw.

Främre raden:
Curt Kristiansson, Bjuråker, Sven-Göran Schilling, Norrbo, Bo Andersson, Uno Gunnarsson, Moviken, Anders Ädel, Norrbo och Rune Flyrén, Bjuråker.

 

 


 

kyrk-082-1956-57

Kyrkskolan läsåret 1956–1957. Träslöjden klass 3-4. Slöjdsalen var i källarvåningen på Församlingsgården. Bilden utlånad av Sune Forslund

Lärare: Liss-Lars Larsson

Eleverna från vänster: Sven-Erik Eriksson, Ramsjö, Göran Larsson, Tomsjö, Jan-Olov Andersson, Friggesund, Sune Skott, Ramsjö, Bruno Fredin, Tomsjö, Ivar Walter, Västansjö, Lars-Göran Andersson (Staffare), Norrbobyn, Sivert Lust, Tjärna, Bernt Persson, Friggesund, Olle Ohlsson,( Prost-Olle) Norrbobyn, Göran Roos, Kyrkbyn, Gilbert Fredin, Västansjö, Olle Sving, Berge, Börje Skelander, Tå och jag själv Sune Forslund, Friggesund.

 


 

kyrk-051-1956-6

Kyrkskolan läsåret 1955-1956, klass 6
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb. Foto: Åke Wallin

Bakre raden:
Elly Ahlcén Anita Fredin, Birgitta Fredin, Birgitta Högberg, Sonja Kroon. Anita Gustafsson, Elisabet Bergström

Främre raden:
Gudrun Fredin, Ingegerd Fredin,Ulla Fredin, Elly Brink, och Karin Eriksson

 


 

kyrk-034-1956-6

Kyrkskolan 1956, klass 6
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Åke Wallin

Bakre raden:
Rune Kroon, Stig Karlsson, Nisse Persson, Christer Järlesjö, Staffan Hådell, Lasse Larsson, Erik Forslund, Roland Persson, Lennart Eklund.

Främre raden:
Lola Källman, Gunlöv Vernersson, Kerstin Bohman, Ingrid Eriksson, Karin Olsson, Astrid Forslund, Birgitta Ahlsén, Elsie Glad, Karin Persson.

 


 

kyrk-037-1958-1-2

Kyrkskolan läsåret 1958 –1959, klass 1 – 2.
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Eivor Edlund

Bakre raden:
Leif Lusth, Alf Lusth, Lennart Timan, Jan-Erik Eriksson, Stefan Zacco, Ulla Gustavsson, Birgitta Vindeskog, Börje Forslund, Börje Fredin, Bengt Eriksson, Sten Vindeskog, Hans Olsson.

Främre raden:
Dagmar Fredin, Elisabeth Höglund, Karin Persson, Lillemor Munther, Anne- Marie Olovsson, Åsa Bergström.

 


 

kyrk-053-1958-3-4
Kyrkskolan läsåret 1958 – 1959, klass 3 – 4
Bilden är en kopia ur skolkortsboken utgiven av  Dellenbygdens Fotoklubb.

Lärare: Lena Wallin

Bakre raden:
Lennart Timan, Börje Forslund, Tommy Ärlemar, Börje Fredin, Börje Olsson, Christer Brink, Sören Leek, Håkan Sving.

Mellanraden:
Marianne Eriksson, Berith Olsson, Christina Eldh, Karl-Erik Eriksson, Torsten Glad, Nils Fredin, Sten Windeskog, Stig Eriksson, Siv-Britt Jonsson, Maj-Britt Jonsson, Sigrid Hansson.

Främre raden:
Margareta Gunnarsson, Ulla Gustafsson, Elvira Jonsson, Kerstin Andersson, Ann-Marie Olsson, Marianne Roos, Ulla Jonsson, Elisabeth Höglund, Inger Walther, Karin Persson.


 

kyrk-049-1958-4

Kyrkskolan läsåret 1958 – 1959, klass 4.
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb.

Lärare: Märta Morelius

Bakre raden:
Märta Morelius lärare, Henry Brink,Stig Fredin, Hans-Erik Fredin, Leif Flyrén, Bengt Jonsson, Hasse Andersson (Forsvik).

Mellanraden:
Sten Skelander, Staffan Lund, Gustav Eriksson, Mona Forslund, Mary Johansson, Sven-Erik Andersson (Staffare), Anders Eriksson, Karl-Gustav Olsson.

Främre raden:
Elisabeth Gunnarsson, Elisabeth Persson, Ingrid Persson, Ingrid Jonsson, Britta Palm, Margareta Zackrisson.


 

kyrk-046-1958-5-6

Kyrkskolan läsåret 1958 – 1959, klass 5 – 6
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb.

Lärare: Rune Norrgård

Bakre raden:
Rune Norrgård lärare, Sivert Lusth, Gilbert Fredin, Bruno Fredin, Olle Sving, Kjell-Åke Sundberg, Lennart Andersson, Sune Forslund, Lars-Göran Andersson, Göran Roos, Bernt Persson, Ivar Walther.

Mellanraden:
Jan-Olov Andersson, Östen Sundberg, Sune Skott, Gerd Munther, Kerstin Jonsson, Hildegun Sundell, Inger Berntsson, Göran Larsson, Sven-Erik Eriksson, Börje Skelander, Olle Olsson.

Främre raden:
Karin Eriksson, Lillemor Eriksson, Rosalie (Rosa Linnéa) Källman, Birgitta Östberg, Siv Eriksson, Eivor Fredin, Kerstin Eriksson, Yvonne Fredin.

 


K

kyrk-050-1959-5-6

Kyrkskolan läsåret 1959 – 1960, klass 5 – 6
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Bakre raden:
Gilbert Fredin, Staffan Lund, Börje Skelander, Sven-Erik Andersson (Staffare), Anders Eriksson, Gustav Eriksson, Bruno Fredin, Inger Windeskog, Lillemor Eriksson, Eivor Fredin.

Mellanraden:
Henry Brink, Hasse Andersson (Forsvik), Sivert Lusth, Ivar Walther, Sten Skelander, Hans-Erik Fredin, Leif Flyrén, Stig Fredin, Karl-Gustav Olsson, Bengt Jonsson, Olle Olsson.

Främre raden:
Britta Palm, Elvy Bergström, Mary Johansson, Ingrid Persson, Ingrid Jonsson, Mona Forslund, Elisabeth Persson, Elisabeth Gunnarsson, Margareta Zakrisson, Karin Eriksson, Rosalie (Rosa Linnéa) Källman.

 


 

kyrk-045-1959-7

Kyrkskolan läsåret 1959 – 1960, klass 7
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Rune Norrgård

Bakre raden:
Kent Sjöberg, Gösta Backström, Olle Sving, Sune Skott, Göran Larsson, Enar Lövstrand, Kjell-Åke Sundberg, Sven-Erik Eriksson, Sven Lund, Leif Olsson, Bernt Persson, Rune Norrgård lärare.

Främre raden:
Berit Andersson, Gerd Munther, Hildegun Sundell, Ann-Britt Åslin, Kerstin Jonsson, Ingegerd Lust, Inger Berntsson, Birgitta Östberg, Yvonne Fredin, Mona Jonsson.

Saknas: Östen Sundberg och Sven-Olov Jonsson


 

kyrk-041-1960-3-4

Kyrkskolan 1960, Klass 3-4
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Lena Vallin

Bakre raden:
Lillemor Munther, Jan-Erik Eriksson, Lennart Timan, Bengt Eriksson, Anders Andersson, (Staffas), Tommy Ärlemar, Hans Olsson, Alf Lusth, Håkan Swing, Eva-Lisa Åslin.

Främre raden:
Irene Källman, Marianne Roos, Siv Unoson, Maj-Britt Jonsson, Kerstin Andersson, Eva Bergman, Margareta Gunnarsson, Elvira Jonsson.


 

kyrk-048-1960-5-6

Kyrkskolan läsåret 1960 – 1961, klass 5 – 6
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb 

Lärare: Åke Wallin

Bakre raden:
Ulla Jonsson, Elisabeth Gunnarsson, Elisabeth Persson, Berith Olsson, Siv Britt Jonsson, Sven Erik Andersson (Staffare), Gustav Eriksson, Karl-Gustav Olsson, Leif Flyrén.

Främre raden:
Hasse Andersson (Forsvik), Sten Skelander, Sören Leek, Torsten Glad, Stig Eriksson, Karl-Erik Eriksson.


 

Mörkerolyckorna belyses i Bjuråkers skoldistrikt 

kyrk-086-1960

Bild ur HT den 1 december 1960. Eleverna vid Kyrkskolans skola följer med stort intresse trafiklektionen.

 


 

kyrk-054-1960-7

Kyrkskolan läsåret 1960 – 1961, klass 7
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Rune Norrgård

Bakre raden:
Sivert Lusth, Erik Gustav Marsch, Eber Sjöberg, Barbro Lusth, Karin Ädel, Carina Versterlund, Rosalie (Rosa Linnéa) Källman, Karin Eriksson, Börje Skelander, Mats-Erik Källman, Jack-Paul Lind, Lars-Anders Andersson.

Främre raden:
Ingeborg Buske, Ann-Marie Marsch, Barbro Eriksson, Gunvor Sundin, Ingrid Larsson, Rut Johansson, Elsa Nordkvist.

 


 

kyrk-043-196134

Kyrkskolan 1961, klass 3 – 4
Bliden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Gerd Östman, vikarie

Bakre raden:
Hans Olsson, Gerd Östman, Ingvar Ågren, Jan-Erik Eriksson, Anna-Greta Wästlund, Bengt Eriksson,  Kjell-Åke Jonsson.

Mellanraden:
Margareta Timan, Lena-Britt Berbres, Barbro Olsson, Elisabet Holmstrand, Eva Bergman, Lillemor Munther, Ingegerd Larsson, Staffan Vallin, Britt-Marie Sving, Irene Källman.

Främre raden:
Stig Arvidsson, Helge Krantz, Leif Lusth, Alf Lusth, Anders Andersson (Staffas), Bengt Myrsten, Lennart Olsson.


 

kyrk-047-1961-7

Kyrkskolan läsåret 1961 – 1962, klass 7
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Rune Norrgård

Bakre raden:
Karl-Gustav Olsson, Margareta Wiklund, Mona Mickelsson, Lennart Lusth.

Mellanraden:
Rune Norrgård lärare, Elisabeth Gunnarsson, Annemi Eriksson, Maj-Britt Backström, Synnöve Sjöberg, Irene Jernkrok, Jan-Olov Persson.

Främre raden:
Kjell-Åke Jernkrok, Kjell Norling, Leif Lundgren, Mats Larsson, Hans-Åke Danielsson.

 


 

kyrk-042-1962-3-4

Kyrkskolan 1962 – 1963, klass 3 – 4
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Rune Norrgård (tog bilden)

Bakre raden:
Margareta Timan, Linnea Berbres, Anna-Greta Westlund, Barbro Olsson, Elisabeth Holmstrand, Bengt Myrsten.

Andra raden:
Staffan Vallin, Ingvar Ågren, Alf Lusth, Helge Krantz.

Tredje raden:
Ove Sundberg, Lisa Ågren, Eva Larsson, Birgitta Krantz, Cecilia Ågren, Gunnar Östberg.

Främre raden:
Olle Danulf, Olov Berbres, Lennart Olsson, Berndt Idh, Kjell-Åke Jonsson, Anders Andersson.


 

kyrk-048-1964-3-4

Kyrkskolan läsåret 1964 – 1965, klass 3 – 4
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Rune Norrgård

Bakre raden:
Roger Larm, Kerstin Olsson, Ove Timan, Eva Eriksson, Ingrid Vallin, Anders Östberg, Anita Munther, Ulf Krantz, Karl-Gustav Larm.

Mellanraden:
Inger Jonsson, Elisabeth Jonsson, Britta Andersson, Gun-Britt Munther, Eva Timan.

Främre raden:
Thony Källman, Lasse Skelander, Jan Forsvik, Hans Kristiansen.


 

kyrk-044-1965-5-6

Kyrkskolan läsåret 1965-1966, klass 5 – 6
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Rune Norrgård

Bakre raden:
Rune Norrgård lärare, Ulf Krantz, Ove Sundberg, Ove Timan, Olle Danulf, Gunnar Östberg, Börje Eriksson, Eva Lusth, Elaine Nylander.

Främre raden:
Thony Källman, Elisabeth, Jonsson, Eva Eriksson, Inger Jonsson, Lisa Ågren, Anita Munther, Christina Kristensen, Eva Timan, Britt-Marie Jonsson.

 

Det saknas fortfarande många skolkort och många namn och kanske har även uppgifter blivit felaktiga.

Därför behöver vi din hjälp. Rätta oss när du ser att något blivit fel och hjälp oss att hitta fler skolkort så att vi kan dokumentera skolans elever ännu bättre.

Längst ned på den här sidan kan du lämna kommentarer. Gäller det en hel skolklass kan du kopiera texten med barnens namn och sedan klistra in alltsammans i kommentarfältet. Där kan du sedan ta bort eller ligga till uppgifter innan du skickar det till oss.

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo eller Swisha till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

10 kommentarer

 1. Ett namn har blivit fel vad gäller ”Kyrkskolan 1955, Klass 5-6. Mellanraden nr.2 heter Elly Brink, inte Elsa Brink. (Det var hennes mor, som hette Elsa.)

  Vad gäller ”Kyrkskolan 1954, klass 4” är läraren Åke Wallin¨ och alla elevers namn kan fås av Lasse Larsson, Dellenbygdens Fotoklubb. Det är hans klasskamrater. Jag kan några namn, men inte alla.

  MVH
  Ulla Fredin

   1. Hej Åke. Ang.Kyrkskolan 1954 klass 4 tror jag att alla namn finns med och är korrekta. På något av övriga klasskort står det Gunlög Vernersson men skall nog vara Gunlöv. Bra jobbat……

 2. Betr. ”Kyrkskolan 1919 klass 3-6” andra raden finns ett fel: Min mamma Elin Eriksson Spångmyra skall ej vara Nr 4 utan hon är Nr 6!! Tyvärr vet jag ej vem Nr 4 är.

  1. Iréne, tack för hjälpen, nu har din mamma i alla fall fått rätt placering.
   Hälsningar
   Åke Nätterö

 3. Hej! Kyrkskolan klass 1-2, 1927. Min pappa Gustaf Forsman i främre raden femma från höger.

  Mvh Yvonne Danielsson, Visby

  1. Hej Yvonne! Vad glada vi blir att du kände igen din pappa på skolkortet. Nu har man fått sitt namn inskrivet.
   Vill passa på och fråga dig, om han finns med på fler skolbilder- eller konfirmation där han inte är identifierad, eller om du har bilder som vi inte har, i så fall vill vi att du hör av dig igen.
   Önskar dig en trevlig sommar
   Hälsningar Åke Nätterö

 4. Hej Åke,
  Jag återkommer om skolkort klass 7 1956, Bjuråker.
  Hittade i en låda flera konfimationsminneskort Bjuråkers kyrka 1956.
  Ibland dem 4 kort som jag inte kan identifiera. Deras namn: Bertil Ström, Bo Andersson, Börje Lusth och Henry Håden.
  På ovannämnda kort finns två okända. Mitt förslag är att okänd i bakre raden är Bertil Ström och okänd i främre raden är Bo Andersson. De övriga var väl frånvarande den dagen fotot togs! Med risk att jag kan ha förväxlat något av namnen.
  Följande namn skall stavas: Curt Kristiansson, Dagmar Elfving, Elsa Paasanen, Sven-Erik Vedin, Sven-Johan Marsch och Lennart Jernkrok.
  Sorry för att jag ställer jobb!
  Med vänlig hälsning,
  Bengt-Erik Eriksson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *