Ångbåten Dellen

Dellenportalen har med hjälp av egna-och andras bilder, tillsammans med fakta från intervjuer och skrifter ur olika arkiv – sammanställt en kort historik om Ångbåten Dellen .


Allt material i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.


Utflykt med Fortuna och Dellen på Hamnens dag 2007.


M/S Dellen och Movikens hamn 2007.


Bilder från Movikens hamn 2007.


Utflykt med Dellen 2016.


Utflykt med Dellen 2019.


M/S Dellen Lasse Lilja


Utflykt med M/S Dellen.


Dellen på Sjöhistoriska.


Dellens betydelse vid järnvägens tillkomst 1860.


Läs om DELLEN-BÅTAR


Läs om PRÅMAR


Läs om ÅNGBÅTARNA TAMM


Läs om ÅNGSLUPEN NÄS


Läs om ÅNGBÅTEN FORTUNA


Läs om ÅNGBÅTEN DELSBO


Läs om SJÖFARTEN I  HUDIKSVALL


Läs om KUST- OCH INSJÖBÅTAR


Läs om Sjöväsendet, inte minst på Dellarna, men se upp för en del felaktigheter.


Läs om Dellarnas kyrkbåtar.


Om trafiken på Dellarna 1889.


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Här kan du göra en historiskt intressant resa genom att klicka på Dellenriket.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan

 

msd-001-m-s-dellen
M/S D E L L E N


YSTADS TIDNING DEN 18/10 1861

Skepparemöte.

Hösten är som wanligt haweriernas tid, och i dessa dagar har man i Stockholm mycket roat sig åt berättelsen om ett tillbud till en sjöolycka, som, derest slumpen så fogat, kunnat kosta Stockholm blomman af hela dess ångbåtsbefälhafwarekår. Ångslupsbolaget ”Föreningen” hade nemligen häromdagen för samtlige befälhafwarne å sina ångbåtar gjort en festlig tillställning i Waxholms stad, dit och derifrån sällskapet färdades på ångslupen Swalan. Denna ångslup afgick nämnde dag från Waxholms stad omkring kl. 8 på aftonen med 22 ångbåtsbefälhafware ombord, och samtidigt afgick från Stockholm det wid hr Lindbergs warf nybyggda ångfartyget ”Dellen”, ombord å hwilket senare tolf eller fjorton skeppare skulle hafwa befunnit sig. Fartygen möttes wid Höggarn, och klart är att wid ett så högtidligt möte de begge fartygen skulle manövreras efter navigationens högre reglor. Då man derföre ombord å Swalan upptäckte ”Dellens” kulörta lyktor, beslöto derå warande 22 ångbåtsbefälhafwarne att, som det heter i sjömansstil, ”ta höjden” hwilka astronomiska obserwationer emellertid ej slogo bättre ut än att herrarne sågo ”sju solar på en gång”, såsom en följd hwaraf sattes rasande kurs. Samma förfarande iakttogs med lika god framgång ombord på ”Dellen”, så att för ett ögonblick fartygens sammanstötning syntes oundwiklig, då lycklitwis rorgängaren å Swalan swängde om rodret och befälhafwaren å ”Dellen” stoppade dess maskin, så att Swalans förbog endast lindrigt törnade emot ”Dellens” akter, hwilken törn dock war så eftertrycklig, att samtlige de ombord å Swalan warande 22 kaptenerna ”slogos i däck”, utan att dock någon illa skadades. Den wid sammanstötningstillfället rådande ”misten” slingrades sedermera så småningom, så att Swalan, med sin dyrbara laddning ombord, utan widare äfwentyr upphann sin wanliga landningsplats wid Skeppsbro-kajen.

Källa: Kungliga Biblioteket
Avskrift: Viveca Sundberg


Kort bakgrund
1856 räknas som den svenska järnvägens födelseår för lokomotivdrift. Redan året innan hade beslut tagits om anläggande av en 11 km lång järnväg mellan Hudiksvall och Forsa, och den 22 januari 1857 beslöt man bilda Hudiksvall järnvägsbolag.

När järnvägen invigdes måndagen 16 juli 1860 var den en av landets första järnvägar för ångdrift och då världens nordligaste. Vid stationen i Forsa fanns två ångbåtar till hands. Ångbåten ”Tamm” som ägdes av Strömbackaverken och ångbåten ”Fortuna” som ägdes av Forsa Ångsåg. Järnvägen trafikerades med två persontåg dagligen i vardera riktningen.

För att folk från norrsocknarna Delsbo och Bjuråker skulle kunna använda sig av järnvägen bildades ett bolag Hudiksvall – Delsbo – Bjuråkers kommunikationsled, som inköpte ångaren ”Dellen”. En av delägarna var järnvägsbolaget.

Ångaren Dellen byggdes år 1861 vid LINDBERGS MV & VARV AB i Stockholm. Beställare var ”Hudiksvall Steam Sawing Mill Company Limited of London”, på svenska Hudiksvalls Ångaktiebolag, i folkmun kallat för Engelska bolaget.

Båtens mått var 18,20 x 3,53 x 1,93 meter. Ångmaskinen hade 20 ind hkr motorstyrka. I aktern fanns en salong, och i fören fanns utrymmet för besättningen. Båten transporterades på två järnvägsvagnar till Forsa, där den sjösattes.

1868 blir ångaren Dellen överförd till det nybildade Hudiksvalls Trävaruaktiebolag sedan Engelska Bolaget avvecklat sin verksamhet. Ångbåten Dellen blir Dellenvattnen trogen och dess hemmahamn förblir Forsa.

msd-014-annons-1873

Som framgår av annons införd i Hudiksvalls Posten 1873 är Ångaren Dellens turer inställda med anledning af H. M:t Konungens resa, tisdagen och Onsdagen den 17 och 18 dennes; men i dess ställe kommer ångaren Tamm att intaga Dellensturer nämnda dagar, för dem som med sistnämnda båt önskar resa.

Tamm kommer dock onsdagen ej att avgå från Forsa förrän H. M:t Konungen passerat; ävenså kommer det annonserade tåget kl.3 e.m. om onsdag att avgå från Hudiksvall först sedan H. M:t Konungen ankommit till Hudiksvall.


Oskar II


Oskar II blev kung 1872. Han kröntes den 12 maj 1873 i Stockholm och den 18 juli 1873 i Trondheim.

Oskar II resa med Ångbåten Dellen
På sin kröningsresa genom Hälsingland hade den 44 år gamle Kungen lämnat sitt ångfartyg Walkyrian vid Söderhamn. Därifrån gick resan med järnväg och ångbåt över Bergviken till Kilafors och efter landsväg till Järvsö och Stenegård där apotekare och riksdagsman Julius Brun inbjudit Kungen på middag och övernattning. På förmiddagen den 17 juni syntes en större vagn med tre hästar och en förridare nalkas Järvsö. Julius Brun tog sig över älven till kyrkön, som var alldeles fullpackad med högtidsklätt folk som ville se konungen. Efter ett besök i kyrkan for sällskapet över älven till Stenegård där kungen alltså skulle intaga middag och vila över natten. Men just när man kört uppför den stora backen mot gården och stannat på grusplanen slog ljusdalningarna till. Häradshövdingen Granbom och kronofogde Lidén anhöll underdånigt om att till konungen få framföra ett önskemål, vilket beviljades. Häradshövdingen bad i nåder majestätet att dela sin tid för att även Ljusdal och ej blott Järvsö skulle få besök. När konungen tvekade fortsatte häradshövdingen. Ljusdalningarna är ett hedervärt folk, som känna sig förbigångna om enbart Järvsöborna få åtnjuta Eders Majestäts närvaro. Och inviterades konungen att redan samma kväll resa till Ljusdal, och där intaga supé på Backa gård och övernatta.

Kungen hamnade i stort bryderi, men Julius Brun var en diplomatisk karl och gav kungen fria händer att hantera ljusdalningarnas påflugenhet. Eftersom kungen senare skulle gästa Julius Brun i Hudiksvall, lät han hälsa de ljusdalska ombuden att han skulle tillmötesgå önskemålet att övernatta i Ljusdal.

Efter att den 12 rätter stora middagen avslutats, och salut från kyrkvallen med 21 skott avfyrats, avreste kungen. Under färden till Ljusdal blev kungen hyllad med äreport och tal vid Hybo, där han stannade och betraktade det avancerade timmeruppfordringen.

Onsdagen den 18  juni vid nio tiden på morgonen anländer kungen, kammarherrarna och livvakten till Landgrens prästgård i Delsbo. Prästgården var nymålad på framsidan, klädd i björklövsgirlanger, och med en björklövskrona och kungens namnchiffer som täckte hela taket. Det var fullt med åskådare och Delsbo kommunalnämnd med ett dussin hästar i kortege välkomnade kungen. Kommunister Fredborg läste upp ett telegram från Landgren som för tillfället befanns sig i Italien för att kurera sin hälsa.  Av häradsdomare Johan Olsson i Svala, Delsbo, fick kungen i gåva motta två Delsbodräkter, en mans- och en kvinnodräkt.
Efter avslutad frukost, tal och hurrarop anlände sällskapet till Sunnansjö ångbåtstation där kungen med följe steg ombord på ångbåten Dellen för färd till Forsa station. Båtens kapten hette Pettersson och var från Delsbo.

Näsvikensborna hade samlats i stort antal vid Tamms kanal där båten Dellen skulle föra monarken genom slussarna mot Forsa Station. Ett program var inövat där ett antal mannar från ångsågen med stark röst skulle utbrista i leverop, inspektören vid sågen skulle tala och slutligen skulle skjutas salut med kanoner som lånats från Hudiksvall. Nästan allting gick snett. De taktfasta leveropen förstördes av att ett antal sågverksdamer som bildat en egen hejaklack och utan övning föll in i leveropen. Av Inspektörens tal blev intet eftersom han förstummades och inte fick fram ett ord när han såg kungen. Unge Edvard Rasch (1827-1896) räddade dock situationen då han hoppade upp på den kungliga båten och helt improviserat höll ett fint tal. Slutligen återstod kanonsaluten som också gick snett. Det var två gamla knektar som skulle ombesörja detta men tyvärr hade de laddat för kraftigt så den ena kanonen pulveriserades och det blev bara en grop där den stått. Ingen skadades och saluten kunde avslutas med den hela kanonen. Slut citat.

Vid Forsa station väntade det smalspåriga ångtåget med en inför kungabesöket plyschklädd kungavagn som skulle föra majestätet till Hudiksvall, dit Julius Brun med maka skyndat i förväg. Väl framme vid staden mottogs kungen med pompa och ståt, kanonsalut och middag på den Trönska gården innan kungen fortsatte resan mot Sundsvall i den väntande ångfartyget Walkyrian.

Kungavagnen finns idag att beskåda på järnvägsmuseet i Gävle. Några foton från kungens besök har inte stått att finna, inte ens i kungliga slottets stora bildarkiv.


Efter att Näsvikens station tagits i bruk i nov. 1874, tar kommunikationsbolaget återigen över ångaren Dellen. Den går nu traden Forsa – Moviken tre dagar i veckan med avgång från Moviken kl. 05.f.m. via Friggesund och Norrboån.


1885 får Dellen en ny ångmaskin med 80 ind hkr.

msd-013-annons
Annons ur Hudiksvallsposten 1878
En ångbåtsbrygga som inte nämns bland de ordinarie anläggningsplatserna, var Härdelins brygga i Nordanäng om semaforen  var hissad.


Drunkningsolycka vid Moviken den 12 juli 1890

Ångaren Dellens kapten Hans Friberg från Näsviken och hans trettonårige son Gottfrid hade fått följa med som hjälppojke.

Lördagar gick turen från Näsviken till Moviken med folk och gods. Efter vägen gick de in till ett flertal bryggor för att lämna av passagerare och gods.

I vanliga fall brukade båten ligga kvar i Moviken till söndagsmorgonen, men den dagen måste de vända om till Näsviken samma dag, för under söndagen skulle båten gå på lusttur med folk, som var rätt populärt på den tiden

Då båten skulle lämna kajen i Moviken, kom det fyra ynglingar och frågade om dom fick följa med båten ett stycke ut på sjön. De var på väg till Fönebo för att besöka några flickor och hade en eka med sig. Fick de åka med båten ut på sjön, blev det kortare väg att ro. De fick följa med och ekan lades på släp efter båten.

Utanför stornäsudden skulle de gå över i ekan. Det gick bra för de tre första, men när den fjärde hoppade hamnade han på kanten av ekan så att den snodde runt. Gottfrid, som höll i ekans rep, sträckte sig ut och fick tag i rocken på den som hoppade och kunde få honom ombord på båten. De tre andra kom under ekan och drunknade.

De drunknade var, Gustaf Prins 17 år, Karl August Fröberg 17 år, och Lars Fredrik Wikberg 23 år. Den som blev räddad hette Janne Wikberg


Gävleposten den 4 juni 1891


En äventyrlig resa

Den 5 juli 1896 anordnas en lustresa till Moviken över Dellarna med Ångbåten Dellen och två pråmar. Biljettpris från Näsviken 75 öre, övriga ställen 50 öre. Avgång sker från Näsviken 07.30 och anlöper hamnar Klubbo, Sunnansjö och Friggesund. Vid ankomsten till Moviken är antalet passagerare över 300 personer varav ett 20-tal från Hudiksvall. Vid Moviken hade godtemplare från Strömbacka mött upp med svajande fanor och klingande spel. Därifrån marscherade allesammans med musik i täten till Strömbacka bruk, där en trevlig godtemplarfest var anordnad.

Återresan från Moviken anträddes först vid 9-tiden på aftonen. Den gick långsamt, så att klockan var över 12 innan man kom till Sunnansjö. Härunder sattes ångaren på grund utanför Friggesund, men kom lyckligtvis snart loss. I Sunnansjö lämnades pråmarna, och ångbåten med ett 40-tal personer ombord fortsatte till Näsviken.

På vägen dit grundstötte ångaren under full gång i närheten i Näsviken, och blev stående på grundet.

Stor förskräckelse uppstod ombord, mest bland fruntimren. Till lycka låg båten endast några famnar från land, och en provisorisk landgång utsattes från båten, på vilka passagerarna gingo iland.
Då alla kommit på fast mark var klockan 3 på morgonen, var och en gick då hem till sitt, de som var från Hudiksvall måste även de ta sig hem gående
Dellen vid Näsvikens nya station i början av 1900-talet


msd-005-fraktsedel 
Fraktsedel från 1896. Hans Jonsson (1842-1929) från Furuberg i Bjuråker har beställt 2 borrmaskiner för avhämtning i Moviken


msd-003-dellen-vid-halsjo
Dellen vid ångbåtskajen vid Hålsjö såg och tegelbruk. Personerna är från vänster, e v ”SjulsenJonas Jonsson, Albin Gunst, Karl Erik Vestin (25Å8) och båtens kapten, Karl Rask (65D4). Grabbarna är okända. Den som kunde namnen var Ingemar From, som själv var med på flottningen, både som skeppare och arbetare.
Bild ur boken: Gård och bygd genom 100 år


msd-006-nasviken-sjostation
Näsvikens gamla sjöstation.


I STF:s resehandbok Norrlands södra kustlandskap från 1904 citeras. Där står under Näsvikens järnvägsstation

Mycket lönande att göra en afstickare (på 2 dagar med ångbåt) öfver de för en synnerligen anslående natur så prisade Dellarna. Vid Norrbo kyrka genom den kanaliserade Norrboån från S Dellen (41 m) upp till den norra (42 m). Präktig utsikt öfver båda sjöarna. Blånande bergslandskap. ”Hälsinglands pärla”. Hänförande utsikter vid Friggesund på V, Moviken på N samt vid Brunkänge på östra stranden av N Dellen.

Den djupt inskjutande Sö viken heter Gammelsträngsviken. I de stora skogarna ofvansom N Dellen bjudes tillfälle att lära känna hvad af fäbodlivet är umärkande för landskapet. Fäbodarna här ofta mål för utflykter; matsäck bör medtagas. ”Buföring” i mitten af juni.

Dellarna kunna hafva rätt hög sjö. De trafikaras av ångaren ”Dellen”. Kan hyras genom uppgörelse med S.T.F.:s ombud i Näsviken. Ångaren ”Tamm” gör oregelbundna turer på Moviken.

Dans på lövad pråm
Nykterhetsloger brukade också göra lustresor på sjöarna. Det var vanligt att man åkte till någon plats i lövad pråm i förväg ställts i ordning för att dansa på. Ofta gjordes utflykterna regelbundet varje år. En av de sammanslutningar som gjorde en sådan årligen återkommande utfärd på Dellarna var Hudiksvalls hantverkarförening.

Nils-Olof Falck berättar också i sin bok Bruket mellan broarna och vattnen (1990) att de anställda vid Forsså bruk varje pingsthelg i början av seklet brukade bjuds på en båtutflykt av brukets ledare, Berthold Rasch. Resan gick vartannat år till Moviken och vartannat år till Friggesund.

  Det var Dellen plus en pråm som brukade användas vid dessa utflykter. Både båten och pråmen var lövade så att de gjorde ett festligt intryck. Hornmusikerna fanns redo på pråmen och om vädret var lämpligt kopplades den i bredd med båten, så att dansen kunde trådas redan vid färden över Sördellen. Då Norrboån skulle passeras måste givetvis pråmen bogseras efter båten sch sedan fortsatte sjöresan så tills målet var nått.

Vid framkomsten bjöds det på kaffe och andra förfriskningar och därefter kunde res deltagarna välja på att sitta och må bra i gröngräset, ströva omkring i de vackra omgivningarna eller dansa till hornmusikens toner. De år Moviken var målet för utflykten brukade några av deltagarna promenera till Strömbacka och – om de hade tur – åka tillbaka på den smalspåriga järnvägen mellan dessa orter. Inte förrän solen var på nedgång anträddes färden hem till Näsviken


HP den 20 juni 1905

 


HP den 22 juni 1906


1908 installeras en ny ångpanna


1913 1 november under natten utbröt eld på ångaren Dellen som låg förtöjd vid Hålsjö såg i Norrbo. Elden hade börjat i ångpannebädden vilken är av trä och den spred sig sedan till styrhytten som förstördes. Även en del av däcket blev förstört. Elden upptäcktes av nattvakten vid sågen som skyndade till och väckte besättningen som låg och sov i båten. I sista stund blev de räddade från att bli innebrända. Deras kläder gick dock förlorade. Tillsammans lyckades man släcka elden just innan den nått fram till ett fotogenfat som fanns ombord.


1914 säljer Hans Friberg Dellen till Hålsjö Såg och Tegelbruks AB som ägdes av Jon Jonsson ”Låkarn” kallad. ( Namnet Låkarn fick han efter torpet Låket i Gammelsträng där han växte upp). Hans Friberg hade tillsammans med brodern Daniel kört Dellen i 11 år. När den kommit i Hans Fribergs ägo är oklart.Dellen nu vitmålad vid Hålsjö sågs bryggaDellen vid någon brygga. Andre person från vänster är Per Engberg. Vid relingen sitter ”Sjulsen” Jonas Jonsson, Albin Gunst och en okänd.


1916 sålde Låkarn alltsammans till Hudiksvalls Trävaruaktiebolag som övertog äganderätten av nämnda anläggningar i Norrbo. Kapten på Dellen var då Viktor Lindberg


1925 uppgår Hudiksvalls Trävaruaktiebolag i Iggesunds Bruk som därmed blir ägare till Dellen och Carl Erik Rask blir ny kapten. För att göra båten mera effektiv för ringbomsbogsering installeras samma år ett s.k. varpspel som drevs av en egen ångmaskin.

Dellen var redan från början ganska hög och måste vid passagen av broarna i Näsviken och Norrboån fälla sin tunga och heta skorsten. Dessutom var man tvingad att vika ut övre delen av styrhytten åt vardera sidan för att kunna passera. Kapten Emil Schmidt som under trettio år körde ångbåten Tamm tillverkade en motvikt som kom att underlätta fällning av båtens skorsten.


msd-008-norrboan
Norrboån omkring 1925. En bild på den gamla låga träbron och den nybyggda bron i betong som stod färdig 1925


1925 får Norrboån en ny högre bro och därmed kunde Dellen passera obehindrat.


 

msd-009-angbatsbryggan-i-norrboan
Ångbåtsbryggan i Norrboån. Som synes var den tidigare försedd med räls. Nu är allt borta.
Till vänster ligger Dellen, till höger Tamm och flottarbåten D1.54 i förgrunden.


1929 flyttas Dellen från Hålsjö till Näsviken


1937 tar Tage Rask över rollen som kapten på Dellen efter sin far. Båten ägs av Iggesunds Bruk och brukas huvudsakligen som bogserbåt men även som passagerarbåt och vid tillfällen när Iggesunds Bruks tjänstemannaklubb gör lustturer på Dellarna.


1944 utbytes Dellens ångmaskin mot en diselmotor påstår en källa. En annan hävdar att det var 1956 som bytet gjordes till en Scania 6:a diselmotor på 130 hk. vilken fortfarande är båtens motor. Det som talar mot det första påståendet är att vid inspektion 28/4 1952 benämnes båten som ångfartyg.


HT lördagen den 16 juli 1955


Manskapet på båten Dellen gör sig i ordning att åka ut på dagens arbete. Norrboån är ett centrum för båtarna och en pulsåder mellan de två sjöarna.

    
  


Erik H. Persson, Moviken

 
Oskar Djurman, Moviken


1965 när flottningen upphörde på Dellarna, sålde Iggesunds Bruk båtarna Tamm och Dellen till köpmannen Jonnie Dahlström.


1971 sålde Dahlström Dellen vidare till Anders Eriksson och Tore Olsson i Näsviken som använde den till abonnerade turer på Dellarna.


msd-010-dellarnas-utlopp-nasviken
Vid Dellarnas utlopp i Näsviken


 
Borgarberg november 1971


msd-011-dellen-uppdragen
Dellen uppdragen på Slipen i Näsviken. Samma slip är nu flyttad till MovikenVid Dellarnas utlopp i Näsviken


Vid Dellarnas utlopp i Näsviken


1974. Dellen godkännes medföra högst 50 antal personer


HT den 15 maj 1974


HT den 29 maj 1974


Dellen ligger för närvarande vid inloppet till Tamms kanal i Näsviken. Den är gammal och van att gå på Dellens vågor. Det blir säkert många turer för Dellen denna sommar
1987 18 dec. säljer Anders Eriksson och Ingrid Olsson, Dellen till bl.a. Bertil Dahlgren.


1979 köper Gösta Holm Dellen.Norrboån. Erik Holm dukar upp medhavd fika till undertecknad


2004 genomgick Dellen en omfattande renovering. Båten fick en ny lyxig aktersalong, nya elledningar och en yttre uppfräschning.


2005 fick Dellen nytt däck av lärkträ.


Dellen har sin hemmahamn i Moviken och dess ägare har varit Gösta Holm fram till maj 2010. Därefter blev sonen Johan Holm ägare till båten.


2012 i dec, blev M/S Dellen k-märkt. Det finns 115 k-märkta fartyg i landet. Sjöhistoriska museet vill genom k-märkningen uppmärksamma detta historiskt intressanta fartyg.2013 juli, M/S Dellen har fått två nya delägare, förutom Johan Holm och hans son Karl-Johan Holm, så ingår Claes Falk och Andreas Walther.


Dellen uppdragen på slipen i Moviken 2013


Sandblästring 2020


Svetsning 2020Bild från Facebook

Se bilder när Dellen målas Movikens slip hösten 2020


Läs här om Nätverket för fartygsbevarande och Wikipedia.


Lista över kulturmärkta bruksfartyg.


Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall.
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra. 

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


 Till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

2 kommentarer

  1. Hej!
    Jag släktforskar lite och kommit fram till att min mormors, farmors, far ”Kraft-Anders” föll av en efter ångaren Dellen följande pråm 8/7 1873. Allt berättades i tidningen Norrlandsposten. Kraft-Anders och hans hustru var fulla och bråkade häftigt och därför särades paret och hustrun Karin såg från Dellen hur mannen drunknade.
    Undrar om ni läst artikeln? Jag har den om inte.

    1. Hej Annelie!
      Den artikeln känner jag inte till och minns heller inte att jag läst något om den här episoden. Därför tag jag gärna emot den. Åke Nätterö

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *