Ol-Lars gården i Älgered

Ol-Lars gården i Älgered är en av Bergsjös äldsta gårdar


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Mejladressen till oss hittar du längst ner på sidan

 


Älgered 421. Del av byggnaden närmast kameran revs 1927-1928.

Gården Ol-Lars har varit i nuvarande släkts ägo sedan 1693. Gårdsnamnet anses vara ännu äldre och syftar på en tidigare ägare Olof Larsson född år 1589 och nämnd som bonde enligt 1609-1625 års Jdbk.

Bonde i Ol-Lars vid tiden för laga skiftet var Jonas Olofsson (Ellsberg). Han var född 1820 och ende sonen till Olof Jonsson 1792- 1869 och hans hustru Brita Bengtsdotter 1790-1879. Hon kom från Stakholmen i Hassela och härstammade från det s.k. Bengts-släktet.

Jonas Olofsson tycks ha varit en betrodd man inom socknen. Han valdes 1869 till nämndeman och senare(1873) till fjärdingsman i Bergsjö socken Dessutom var han föreståndare för socknens soldatlegokassa.

Jon Olsson var gift med Margta Anders­dotter född 1815 i Hälsingtuna socken. I äktenskapet föddes två barn, sonen Olof 1846-1904 och dottern Brita 1854-1925 (se m 8). Det berättas att när sonen Olle (Olof) föddes i maj månad 1846 fick man i ”kokning” 18 risgrynsgrötar…. från Hassela, Bergsjö och Hälsingtuna.

1879 sålde Olof och Margta hemmanet om 3 öres 12 penningland, till sonen Olof. Förutom köpesumman 6.000 kr förbehöll de sig en hel del undantags-förmåner, som framgår av nedanstående kontrakt.

Kontrakt om förbehåll
Att i bådas vår livstid oinskränkt nyttja och bruka byggningen vester om gården (nuvarande rosafärgad) samt lilla härbret, ävensom behövligt utrymme i källaren, nyttjanderätt i brygghus, brunn och bakugn, qvarn och badstuga, och järnet i smedjan, — vilket senare i köpet inbegripes och de rest vi så önskade få ingå och blifva i köparens bröd för åtnjutande av ständig föda vid hans bord.

Hvarjämte vi som hugnande fördel hafva att årligen undfå en half tunna råg, en half tunna korn, två lispund lin, fem skålpund smör, fem d:o fläsk, fem d:o ost, fem d:o messmör, tre d:o ull samt att å gödslat och tillkört åkerland utsätta en half tunna poteter.

Skulle vi deremot vilja sätta eget hushåll skall vi i sådan händelse ega att årligen bekomma en och en half tunna råg, fyra och en half tunna korn, fyra kappar ärter, två lispund lin, tre lispund ost, enfjerding messsmör, ett lispund fläsk, tvenne kalfvar och trenne får till slakt. Att å land ofvanskrifvne beskaffenhet utsätta en tunna poteter samt njuta äringen av trädgårdens östra hälft, äfvensom en och en half kanna sötmjök om dagligen, rättighet att så väl i åboens som eget brödlag, få efter behag taga torr och upphuggen ved i gårdens vedlider samt nyttja häst med tjenligt fordon till alla förekommande behof emot vilket senare vi förbinda oss att vid vårt avträde av hemmanet lämna till köparen det yngre af våra stokreatur jemte en sele, en bättre arbetsvagn och en kälksläde.

På sådana villkor och under erinran att köparen skall oss under alla förhållanden särskildt under sjuk- eller ålderdom väl sköta och vårda, afhänder vi oss ifrågavarande hemman med allt hvad dertill af ålder lyda bör, qvarn och övrige vattenverk derunder inbegripne till egnade detsamma benämnde vår son att såsom sin rättfångna egendom däröver styra och råda samt att vederbörligt lagfart söka i.

Förbehållet är skrivet i september 1879, men ej undertecknat, varför det är oklart om kontraktet kom att gälla.

År 1891 blev hustrun Margta svårt sjuk och maken Jonas hämtade då doktorn i Bergsjö till henne. Under resan blev han förkyld och fick lunginflammation med dödlig utgång. Margta avled den 9 februari och Jonas den 17 i samma månad. De begravdes på samma dag i februari månad år 1891 på Bergsjö kyrkogård.

Olof Jonsson Norling (1846-1904), hade ju redan tidigare övertagit hemmanet efter föräldrarna. Han var gift med Anna Kristina Hallgren (1863-1932), dotter till inspektor Olof Hallgren och hustrun Margreta Jonsdotter. Hallgren vistades vid den här tiden i Sundsvallstrakten och var bl.a delägare i Juniskärs ångsåg, Svartvik.

Om hur Anna kom till Ol-Lars år 1875 har berättats: Hon följde med sin far samt en äldre bror på en av faderns långa resor för att köpa skog för bolagets räkning. De kom då att övernatta i Ol-Lars eftersom bonden och Hallgren var tidigare affärsbekanta och goda vänner.

Anna stannade i Ol-Lars medan fadern åkte vidare. Meningen var att hon skulle följa med honom till hemmet i Njurunda på återresan. Anna ville dock stanna i Ol-Lars, och så blev det. Man skrev senare hem till hennes föräldrar och ville att de skulle skicka pengar till skor åt Anna, men Hallgren skrev svar och meddelade att om flickan skulle stanna så fick de väl köpa skor åt henne. Och så blev det.

Anna gifte sig så småningom med den 17 år äldre Olof.


Olof Norling 1846-1904 med hustrun Anna född Hallgren 1863-1932

Under åren 1880-1903 fick makarna 11 barn.

— Kristina f. 1880. Gift med Per Wallner, en bror till Jonas Liden i Lars-Pers. Flyttade till Selånger år 1922. De hade åtta barn.

  • Jonas 1882-1883
  • Jonas 1884-1933 Emigrerade till N. Amerika år 1906. Han avled år 1933 vid en sågverks­olycka då en stållina gick av och krossade hans ryggrad. Han var ensamstående.
  • Olof 1887-1938 Avled i Denver, Colorado.
  • Oskar 1889-1969. Övertog hemmanet
  • Tekla 1893 -1934. Gift med Gabriel Andersson bonde i N. Elgered N:r 7:6.
  • Erik 1895 -1965. Gift med Kristina Kollin född år 1893 i Fiskvik. De flyttade till Söråker år 1938. Två barn.
  • Anna född 1897. Emigrerade till N. Amerika år 1913. Gift Dahlström. Två barn.
  • Märta 1899 -1983. Gift med Ragnar Sjödin från Elgered Nr 3. De bodde först ”väst på gården” i Ol-Lars. Flyttade sedan till Rogsta år 1927. Märta omgift efter Ragnars död med Karl Wallin, Rogsta. Tre barn i första giftet och en son i andra.
  • Emanuel (Manne) 1902 -1969. Ungkarl. Bodde en tid med modern i Skadåvan.
  • August 1903 -1985. Gift med Karin Wigg född 1909 i S. Elgered. Brukare av sin gård Skadåvan. Två barn.


Fotot från omkring 1894 föreställer de fem äldsta barnen Kristina med lillasystern Tekla i famnen bredvid dem Jonas och framför dem står Olof Oskar är den som sitter i stolen.

Norling blev änka år 1904. För att barnen skulle kunna få ut sitt arv efter fadern blev hon tvungen att sälja hemmanet. Först hölls en offentlig auktion i två dagar, på hösten år 1905. Ett utförligt protokoll visar hur lösöre, kreatur och redskap gick på auktion. Endast en liten del ropade änkan tillbaka för egen del.

Hemmanet såldes till hemmansägaren Erik Andersson i Djursta, Jättendal.

Vid försäljningen förbehöll sig änkan Anna Norling med sin familj: ”rättighet att bebo västra byggningen i fem år från tillträdesdagen och att under dessa år fritt taga ved till bränsle från hemmanets skog, hälst lövskog och rester efter avverkningar och dylikt”.

Erik Andersson kom dock aldrig att bosätta sig på gården, och den 26 november 1909, efter tre år, återköpte Anna en del av hemmanet. Goktjärn tillhörde inte längre hemmanet, skogen var avverkad, men gården återgick till släkten.

I maj månad 1916, var det dags för nästa generation att ta över. Anna sålde då hemmanet till sonen Oskar Norling, med undantag på livstid för egen del av ”väst på gårdsbyggningen”.

Oskar Norling, hade gift sig år 1914 med Anna Ung född 1892, dotter till Lars Ung, som bodde på N. Elgered sss10. Gården kallades Skalbens. Anna var född i Knoppe, men flyttade med sina föräldrar till Elgered år 1907.

År 1915 föddes deras första barn Olle. Han avled i lunginflammation strax före sin ettårsdag. Anledningen till denna sorgesamma händelse sägs vara att han följde med vid föräldrarnas arbete i ”fäjset” och blev då förkyld.

Året efter föddes dottern Brita.

På grund av sin brors död fick hon aldrig vistas på golvet under det första året, varför det dröjde innan hon kunde gå.

Tredje barnet Anna föddes 1918.


Oskar Norling med hustrun Anna

Oskars äktenskap med Anna Ung blev kort. Hon avled i spanska sjukan den 4 september 1918. (Vid arbete med linet i sänket blev hon sjuk och avled kort därefter.)

Han stod nu ensam med två barn på två år resp. 7 veckor. Med stöd av systern Märta och modern Anna fick han hjälp med vård av barnen.

År 1920 flyttade Anna Hallgren Norling från Ol-Lars till Mon och köpte då hemmanslotten Skadåvan av Jante Jonsson. Denne hade tidigare köpt gården och jorden av Erik Wigg, som troligen byggt gården år 1916.

Anna Norling flyttade till Mon med sönerna Manne och August. Hon avled där år 1932. Även sondottern Brita bodde hos sin farmor under åren 1920-1929.

Oskar fortsatte att bruka gården i samma omfattning som förut, men slutade odla lin eftersom detta påminde för mycket om orsaken till hustruns död.

Han hade under denna tid hjälp av pigor bl.a. Eva Forslin, Beda Nordlander från Lill-Pers och Ester Porslin som hade rollen av hushållerska.

Dottern Brita kom vid 13 års ålder hem till Ol-Lars från farmor i Skadåvan och tog hand om hemmets skötsel. Ester hade då flyttat till Knapps.

Brita och Anna fick vara fäbodjäntor på Bölsåsen där Ol-Lars hade sin fäbod. Vid den första sommaren var flickorna 14 resp. 12 år gamla.

Den yngsta dottern, Anna, gifte sig år 1945 med bonden John Jonsson i Wendlas, Haddungsnäs och fick med honom tre flickor.

År 1937 gifte sig Brita med Jonas (Jonke) Walldin (f. 1911) från Knåps i Fiskvik. I äktenskapet föddes två flickor:

— Kerstin (nuvarande ägare till gården Degeränget)

— Gunilla (övertog gården 1975 tillsammans med maken Göran Krohn)

Ol-Lars brukades sedan av Brita och Jonke men det var inte förrän år 1950 som de även formellt tog över gården.

Oskar tog då undantag att under sin återstående livstid nyttja och bebo ett rum på norra ändan i övre våningen på mangårds­byggnaden samt fri vedbrand och fri kost. Både Jonke och Brita var mycket aktiva i Hembygdsföreningen och deltog aktivt i upprustning och bevarande av Hazeliusgården.

Nuvarande ägare och 10:de generationen av samma släkt som brukar gården: Göran och Gunilla Krohn som varit bosatta i Ol-Lars sedan 1961 då gammelgården restaurerades.
Barn: Cecilia och Ulrika.

Källa:
ELGERED EN HÄLSINGEBYS HISTORIA FRÅN LAGA SKIFTET TILL ÅR 2000
Sid, 67 – 70
Avskrift: Viveca Sundberg

 

 

—14EI— Uppgifter ur Bergsjö – Hassela släktbok

(X3) JONAS HANSSON (1550), härst. okänd. Nämnd som bonde i Älgered 14, Bergsjö enl. 1590 års Jdbk. KA. (Enl. 1596 års boskapsräkning ägare t. 7 kor.)
H. namn okänt.
ANNA, * ./. 1575                                                II

—II—

(X3) LARS PEHRSSON, * 1575, härst. okänd. Nämnd som bonde i Älgered 14 enl. 1609-1625 års Jdbk.
I H. ANNA – – – – –, * 1580, möjl. d. t. bonden Jon. Hansson i Älgered 13.
PEHR, * ./. 1600                                                 1

—14E1—

II PER LARSSON, * 1600, trol. s. t. bonden Lars Persson i Älgered 14, Bergsjö. G. 2 ggr. Bonde i Älgered 14. (Hem.-skatt. 7 öresl. 1 pngl.)
(X3) GÖLIN PEDERSDOTTER, * 1600, härst. okänd. † omkr. 1660.
(X3) BRITA OLSDOTTER, * 1620, härst. okänd. † 1689.
MARGET, * ./. 1625                                            4H1
LARS, * ./. 1640                                                 2
SIGRID, * ./. 1662                                              3G3

—2—

1 LARS PERSSON, * ./. 1636, s. t. bonden Per Larsson i Älgered 14, Bergsjö. G. 2 ggr. Bonde i Älgered 14. † 18/1 1728. ”92 år gammal”.
(Y57) GÖLIN OLOFSDOTTER, * ./. 1635 i Tuna sn, Medelpad. G. 1658. † ./. 1688.
6MIII BRITA OLOFSDOTTER, * ./. 1649, d. t. bonden Olof Nilsson i Åkern 3, Bergsjö. G. 1695. † 5/3 1728.
CARIN, * ./. 1662                                               8A1
OLOF, * ./. 1664                                                 3

—3— Olof Larsson lär vara den som givit upphov till gårdsnamnet Ol-Lars

2 OLOF LARSSON, * ./. 1664, s. t. bonden Lars Persson i Älgered 14, Bergsjö. G. 1691. Bonde i Älgered 14. † 1/1 1737.
1K2 GERTRUD JONSDOTTER, * ./. 1668, d. t. korpral Jonas Flint i Kyrkbyn, Bergsjö. † 30/12 1737
MARGETA, * 7/9 1692                                         3K3
LARS, * 17/2 1694                                               4
GÖLIN, * ./4 1703                                              3F3
KARIN, * 29/6 1705
ANNA, * 15/4 1707                                             2M10

—4—

3 LARS OLOFSSON, * 17/2 1694, s. t. bonden Olof Larsson i Älgered 14, Bergsjö. G. 1/10 1719. Bonde i Älgered 14. † 29/1 1737 (håll o. stygn).
5G3 KARIN ERICSSON, * 17/10 1691, d. t. bonden Eric Olofsson i Gamsäter 3, Bergsjö. Änka o. omg.                                                                5.
BRITA, * 19/12 1720                                           13E4
JONAS, * 6/8 1723                                             6
ERIC, * 27/10 1728                                            7
ANDERS, * 13/3 1731                                         16M5
MARGETA, * 21/7 1733                                       8E5

—5—

(Y4) JOHAN GREGSSON, * 1694, s. t. bonden Greg Johansson o. h. h. Helena Olsdotter i Västerlånged, Attmars sn, V.norrl. G. 28/12 1738. Bonde i Älgered 14, Bergsjö. † 2/1 1755.
4 KARIN ERICSDOTTER, * 17/10 1691, d. t. bonden Eric Ofofsson i Gamsäter 3, Bergsjö. Tid. g. o. änka e. bonden Lars Olofsson i Älgered 14. † 8/1 1755.

—6—

4 JONAS LARSSON, * 6/8 1723, s. t. bonden Lars Olofsson i Älgered 14, Bergsjö. G. 29/10 1745. Bonde i Älgered 14. † 28/5 1774 (håll o. stygn).
(X15)1V7 BRITA OLOFSDOTTER, * 24/12 1717, d. t. bonden Olof Danielsson i Hadungsnäs 1, Bergsjö.
KARIN, * 9/3 1747. † 20/4 1747
CHERSTIN, * 16/11 1749                                      8

—7—

4 ERIC LARSSON, * 27/10 1728, s. t. bonden Lars Olofsson i Älgered 14, Bergsjö. G. 30/10 1757. Skomak., bos. i Älgered. † 4/3 1769 (fallandesot).
13E3 MARGETA OLOFSDOTTER, * 3/10 1723, d. t. bonden Olof Persson i Älgered. Änka o. omg. – 5B7.
CHERSTIN, * 9/5 1760                                        4B23

—8—

8H3 LARS JONSSON, * 8/4 1747, s. t. kyrkvärd Jon. Olofsson i Högen 2, Bergsjö. G. 15/10 1869. Måg, nämndem. o. bonde i Älgered 14. † ./. 1815.
6 CHERSTIN JONSDOTTER, * 16/11 1749, d. t. bonden Jon. Larsson i Älgered 14. † ./5 1822.
JONAS, * 19/2 1771                                            9
OLOF, * 8/11 1774                                             10
LARS, * 22/4 1777. Fl. t. Gävle
ERIC, * 30/12 1780                                            5N12
PER, * 30/7 1784                                               11
HANS, * 22/12 1786                                           12
BRITA, * 22/4 1788                                            13
ANDERS, * 5/8 1792                                           14

—9—

8 JONAS LARSSON, * 19/2 1771, s. t. bonden Lars Jonsson i Älgered 14, Bergsjö. Bonde i N. Älgered 14 (16). † 29/3 1833.
(X4) CATHRINA ÖSTLING, * 8/2 1770. Infl. fr. Bjuråker. † 5/5 1856.
BRITA MARGRETA, * 20/8 1811                            15

Här övergår Ol-Lars gamla släktgård till nuvarande släktgren

—6H12— Uppgifter ur Bergsjö – Hassela släktbok

—6H12—
7 OLOF JONSSON, * 22/1 1792, s. t. bonden Jon. Olofsson i Älgered, Bergsjö. G. ./11 1819. Bonde i N. Älgered 11 (14). † 10/4 1869.
(X15)4T100 BRITA BENGTSDOTTER, * 7/5 1790, d. t. torp. Bengt Eriksson i Stakholmen, Hassela. † 24/12 1879.
JONAS, * 8/9 1820                                             19

—6H13—

(S17) LARS SVAN, * 17/1 1811, infl. fr. Filipstad, Värml. G. 1840. Hattmakare, bos. i Vade. † 4/1 1876.
9 KERSTIN JONSDOTTER, * 19/8 1801, d. t. bonden Jon. Jonsson i Älgered, Bergsjö. Emigr. t. N. Amerika 1883.
BRITA CAROLINA, * 22/4 1841. Emigr. t. N. Amerika 1868
MARGRETA CHRISTINA, * 15/1 1843                     3M19
BROR, * 15/5 1845. Utfl. t. Örnsköldsvik. (Skomak.)
JONAS ERIK, * 8/10 1848                                    20

—14—

9 JONAS JONSSON, * 17/12 1803, s. t. bonden Jon. Jonsson i N. Älgered 20, Bergsjö. G. 7/6 1833. Bonde i N. Älgered 20. (Hem.-skatt. 3 öresl. 5 1/7 pngl.) † 27/10 1868.
2M18 SIGRID NILSDOTTER, * 13/7 1806, d. t. bonden Nils Svensson i Västertanne 3, Bergsjö. † 3/2 1889.
BRITA, * 21/2 1835                                            21
ANNA CHRISTINA, * 16/3 1836                             8H13
JONAS ABRAHAM, * 23/2 1839                             22
BARBRO, * 30/1 1842. Emigr. t. N. Amerika 1872
MARGRETA, * 4/4 1845                                       7E43
SIGRID,* 27/5 1849                                           8M16

—15—

9 ERIK JONSSON ENGLUND, * 23/8 1810, s. t. bonden Jon. Jonsson i N. Älgered 10, Bergsjö. G. 19/6 1846. Handlande o. färgare, bos. i Gamsäter. Emigr. t. N. Amerika 1858.
(Y4) GUNBORG MAGNUSDOTTER, * 9/6 1819 i Attmars sn, V.norrl. Utfl. t. Attmar 1863.
BRITA MARTHA, * 23/5 1846. Fl. t. Attmar 1863
ERIK MAGNUS, * 4/8 1849                                   23
JONAS PETTER, * 18/3 1853. Fl. t. Attmar 1863

—16—

10 JONAS LARSSON, * 18/1 1809, s. t. torp. Lars Jonsson i Ede, Bergsjö. G. 4/5 1838. Torp. i Flentjärn. † 22/11 1896.
(X14) ANNA MARGRETA BERG, * 9/2 1810 i Harmångers sn, Häls. † 21/11 1892.
LARS ERIC, * 18/4 1840                                      24
JONAS, * 22/10 1842                                          25
ANDERS, * 2/12 1845                                         26

—17—

10 ERIK LARSSON TJERNELD, * 17/11 1811, s. t. torp. Lars Jonsson i Ede, Bergsjö. G. 15/3 1844. Bonde i Ungrik s4. (Hem.-skatt. 1 öresl. 20 1/5 pngl.) † 10/12 1867.
12E5 SIGRID PERSDOTTER, * 19/5 1820, d. t. bonden Per Eriksson i Ungrik s4, Bergsjö. Änka o. omg.                                                                27.
PER, * 23/2 1845. † 25/8 1868
LARS ERIK, * 29/5 1852                                      28

—18—

11 JONAS ANDERSSON, * 7/6 1810, s. t. bonden And. Jonsson i Älgered, Bergsjö. G. 4/4 1839. Bonde i N. Älgered 19. (Hem.-skatt. 1 öresl. 6 6/7 pngl.) † 31/8 1863.
12E5 KARIN PERSDOTTER, * 11/6 1815, d. t. bonden Per Ericsson i Ungrik 4, Bergsjö. † 31/7 1890.
MARGRETA, * 21/3 1840. G. 1872 m. torp. Jonas Lindblom i Grängsjö,
Gnarp
ANDERS, * 27/11 1841                                        29
KERSTIN, * 6/5 1844. † 16/3 1849
PER, * 11/4 1849
JONAS, * 25/8 1858                                            30

—19—

12 JONAS OLOFSSON ELLSBERG, * 8/9 1820, s. t. bonden Olof Jonsson i N. Älgered 11, Bergsjö. Nämndeman o. bonde i N. Älgered 14. (Hem.-skatt. 3 öresl. 12 pngl.) † 17/12 1891.
(X19) MARGTA ANDERSDOTTER, * 15/3 1815 i Hälsingtuna sn, Häls. † 9/2 1891.
OLOF, * 20/8 1846                                             31
BRITA, * 7/5 1854                                              32

—20—

13 JONAS ERIK LARSSON SVAHN, * 8/10 1848, s. t. hattmakare Lars Svahn i Vade, Bergsjö. G. 27/10 1872. Bonde i Vade 9. (Hem.-skatt. 1 öresl. 18 3/8 pngl.) Emigr. t. N. Amerika 1883.
(X18) SARA ANDERSDOTTER, * 5/6 1845, infl. fr. Hudiksvall. ”Barnmorska”. Emigr. t. N. Amerika.
CHRISTINA, * 2/9 1873. Emigr. t. N. Amerika
LARS, * 2/8 1875. Emigr. t. N. Amerika
ERIK VIKTOR, * 15/11 1877. Emigr. t. N. Amerika
JOHAN ALFRED, * 25/3 1880. Emigr. t. N. Amerika
ERNST YNGVE, * 27/5 1882. Emigr. t. N. Amerika

—21—

(S11) LARS JONAS ANDERSSON, * 21/11 1830 i By sn, Värml. G. 25/2 1862. Garvare, bos. i Vade 8, Bergsjö. Utfl. t. Stöde 1876.
14 BRITA JONSDOTTER, * 21/2 1835, d. t. bonden Jon. Jonsson i N. Älgered 20, Bergsjö.
CATHRINA CHRISTINA, * 5/6 1863                        4T35
JOHAN AXEL, * 9/4 1867. Fl. t. Stöde 1876

—22—

14 JONAS ABRAHAM JONSSON NORDIN, * 23/2 1839, s.t. bonden Jon. Jonsson i N. Älgered 20. G. 30/12 1861. Bonde i N. Älgered 20. Utfl. t. Hälsingtuna 1889.
7F23 SARA MARGRETA PERSDOTTER NORELL, * 23/1 1843, d. t. bonden Per Norell i Fiskvik 7, Bergsjö.
SIGRID CATHRINA, * 29/2 1864. Utfl. t. Hälsingtuna
JONAS, * 10/12 1866. Utfl. t. Hälsingtuna
BRITA MARGRETA, * 12/2 1869. Utfl. t. Hälsingtuna
PER, * 23/5 1872. † 30/7 1872
SARA CHRISTINA, * 4/9 1873. † 1/6 1875
ANNA MARGRETA, * 9/11 1874. † 12/7 1875
PER, * 22/8 1880. Utfl. t. Hälsingtuna
ERIK, * 7/12 1882. Utfl. t. Hälsingtuna
SARA ULRIKA, * 4/7 1885. Utfl. t. Hälsingtuna

—23—

15 ERIK MAGNUS ERIKSSON ENGLUND, * 4/8 1849, s.t. handl. E. Englund i Gamsäter, Bergsjö. G. 4/10 1879. Bonde i Fiskvik 9 ”Lillbodarne”. (Hem. skatt. 1 öresl.) † 6/8 1933.
10E38 BRITA MARGRETA PERSDOTTER BOLIN, * 26/2 1854, d. t. bonden Per Bolin i Fiskvik ss4. † 26/11 1910.
PER LUND, * 11/2 1881. Soldat vid Häls. reg. Emigr. t.USA 1908
BRITA KATHRINA, * 16/1 1889                             33
ERIK, * 3/9 1893. † 8/1 1894

—24—

16 LARS ERIK JONSSON TJERNELD, * 18/4 1840, s. t. bonden Jon. Larsson i Flentjärn, Bergsjö. Husman i N.Älgered. † 30/1 1921.
14D1 SARA MARGRETA NILSDOTTER NORDLUND, * 11/7 1851, d. t. faktor Nils Nordlund i Ede. † 21/11 1902.
JONAS, * 18/11 1871                                          34
ERIK, * 9/6 1873. Emigr. t. USA 1900
MARGRETA CECILIA, * 17/11 1875. † 29/9 1899

—25—

16 JONAS JONSSON TJERNLUND, * 22/10 1842, s. t. torp. Jon. Larsson i Flentjärn, Bergsjö. G. 23/11 1866. Måg o. bonde i N. Älgered s15 ”Gropen”. Fl. t. Selånger 1911.
31H1 MARGRETA HANSDOTTER, * 17/11 1846, d. t. bonden Hans Johansson i N. Älgered s15. Fl. t. Selånger 1911.
ANNA MARGRETA, * 13/9 1867. Fl. t. Selånger 1911
SIGRID KATRINA, * 8/5 1870                               (X15)1P45
HANS ERIK, * 19/4 1876                                      35
BRITA MATILDA, * 7/11 1880. † 11/12 1880

—26—

16 ANDERS JONSSON TJERNELD, * 2/12 1845, s. t. torp. Jon. Larsson i N. Älgered, Bergsjö. G. 15/11 1872. Bonde i N. Älgered s20. † 8/5 1937.
(X15)1S13 MARGRETA PEHRSDOTTER, * 26/12 1849, d. t. bonden Pehr Pehrsson i Svedje 1, Hassela. † 8/1 1892.
ANNA MARGRETA, * 1/4 1874                               14K10
ALMA JULIANA, * 30/11 1879. † 29/12 1880
ALMA JULIANA, * 17/9 1882                                 27E3
HELENA MARIA, * 10/8 1886                                17E2

—27—

9B9 ANDERS ERSSON UNGBERG, * 8/7 1827, s. t. bonden Erik Larsson i Ungrik 1, Bergsjö. G. 23/5 1869. Bonde i Ungrik s4. † 2/1 1905.
17 SIGRID PERSDOTTER, * 19/5 1820, d. t. bonden Per Eriksson i Ungrik 4. Tid. g. o. änka. † 26/11 1891.

—28—

17 LARS ERIK ERIKSSON TJERNELD,* 29/5 1852, s. t. bonden Erik Tjerneld i Ungrik s4, Bergsjö. G. 10/11 1877. Bonde i Ungrik s4. Emigr. t. Amerika 1883.
(X26) ANNA KATRINA OLOFSDOTTER, * 31/7 1854 i Jättendals sn, Häls. Fl. t. Jättendal 1886.
ANDERS OLOF, * 1/9 1879. † 30/8 1880

—29—

18 ANDERS JONSSON DELIN, * 27/11 1841, s. t. bonden Jon. Andersson i N. Älgered 19. Bonde i N. Älgered 19. Fl. t. Rogsta 1921.
3G27 ANNA PEHRSDOTTER BERG, * 2/3 1845, d. t. soldat Per Berg i Skrämsta, Bergsjö. † 13/8 1910.
CATHARINA, * 26/5 1869                                     26D2
CHRISTINA, * 19/9 1873. † 24/1 1874
JONAS, * 16/12 1883

—30—

18 JONAS JONSSON SJÖBERG, * 25/8 1858, s. t. bonden Jon. Andersson i N. Älgered 19. G. 22/12 1889. Bonde i N. Älgered ssss11. † 29/5 1946.
2D25 INGA KRISTINA ÅSBERG, * 2/10 1869, d. t. mjölnare And. Åsberg i Hadungsnäs, Bergsjö. † 12/4 1950.
KRISTINA, * 28/7 1893                                       36
HANNA KATRINA, * 19/5 1895. Hush:a i Älgered 11:8
ANDERS EDVIN, * 10/3 1903. Bonde i Älgered 11:8
ANNA MARGRETA, * 5/9 1907                               37

—31—

19 OLOF JONSSON NORDLING, * 20/5 1846, s. t. bonden Jon. Ellsberg i N. Älgered 14, Bergsjö. Bonde i N. Älgered 14. † 15/2 1904.
(Y33) ANNA KRISTINA HALLGREN, * 5/9 1863, d. t. inspektor Olof Hallgren o. h. h. Carin Margreta Jonsdotter i Njurunda sn, V.norrl. † 21/12 1932.
MARGRETA KRISTINA, * 8/5 1880                         28E6
JONAS, * 28/7 1882. † 18/4 1883
JONAS, * 11/8 1884. Emigr. t. USA 1906
OLOF, * 25/2 1887. Utfl. t. okänd ort
OSKAR, * 20/10 1889                                         38
TEKLA, * 22/8 1893                                            13A22
ERIK, * 16/6 1895                                              39
ANNA, * 13/6 1897. Emig.r. t. USA 1913
MÄRTA, * 7/10 1899                                           (X15)4T95
EMANUEL, * 2/10 1902. Bonde i N. Älgered 14
AUGUST, * 9/9 1903                                           40

—32—

(X19) MAGNUS HANSSON, * (1850). Bonde i Hällby, Hälsingtuna sn. G. 1874. Fr.-skild 1883.
19 BRITA JONSDOTTER, * 7/5 1854, d. t. bonden Jon. Ellsberg i N. Älgered 8, Bergsjö. Fr.-skild 1883. Omg. 1884                                                   (X15)6T66.

—33—

(X15)10Z11 OSKAR ÅSBERG, * 26/10 1892, s. t. kolare Sven Åsberg i Åkern, Bergsjö. Bonde i Fiskvik sss2.
23 BRITA KATHRINA ENGLUND, * 16/1 1889, d. t. bonden E. M. Englund i Fiskvik 9. (Lillbodarne.)
LILLY MARGRETA, * 15/9 1914. G. 1944 m. Bengt Olof Pihlström i
Iggesund.                                                          (X3)1P38
KARIN GUNHILD, * 16/11 1919. G. 1/10 1944 m. chauff. Gust. Larsson i
Stockholm
ERIK AXEL, * 9/2 1923. Fl. t. Almunge 1947
KARL GUSTAF, * 21/6 1927. † 26/6 1927
BRICKEN LINNEA, * 26/11 1928. G. 21/8 1951 m. P. Y. Jonsson i Ströms
bruk, Harmånger.
KARL ÅKE, * 14/8 1933                                       41

—34—

24 JONAS TJERN, * 18/11 1871, s. t. husman L. E. Tjerneld i Älgered, Bergsjö. Soldat vid Häls. reg. o. sen. stenarb., bos. i Älgered 7. † 19/1 1950.
5D7 KATHRINA MARGRETA LINDELL, * 7/1 1882, d. t. M. Lindell i N. Älgered. † 3/8 1912.
SARA MARGRETA, * 26/10 1904                            42
ANNA MARIA, * 29/3 1906. Fl. t. Delsbo 1935
ERIK JOEL, * 13/10 1909. Fl. t. Norrbo 1935
LARS JOHAN, * 4/7 1912                                     5D8

—35—

25 HANS ERIK TJERNLUND, * 19/4 1876, s. t. bonden Jon. Tjernlund i N. Älgered s15, Bergsjö. Bonde i N. Älgered s15. Fl. t. Selånger 1911.
14K7 KATARINA BOLIN, * 19/7 1877, d. t. bonden Erik Bolin i N. Älgered 2.
MARGRETA, * 7/12 1900. Fl. t. Selånger 1911

—36—

30 KRISTINA SJÖBERG, * 28/5 1893, d. t. bonden Jon. Sjöberg i N. Älgered 11, Bergsjö. Bos. i Älgered.
EMMA PERSSON, * 29/3 1930                               20K7

—37—

(X4)23H20 MARTIN FRIBERG, * 6/1 1912, s. t. sold. Jonas Friberg i (Frisbo) Moräng, Bjuråker. G. 6/5 1945. Skogsarb., bos. i N. Älgeved, Bergsjö. Fl. t. Bjuråker 1947.
30 ANNA MARGRETA SJÖBERG, * 5/9 1907, d. t. bonden Jon. Sjöberg i N. Älgered. † 1/6 146
TORE, tv, * 1/6 1946. Fl. t. Bjuråker
ARNE, tv, * 1/6 1946. Fl. t. Bjuråker

 


Ol-Lars gården i Norra Älgered, Bergsjö. Bild ur boken, Gods och Gårdar, sid 178

—38—
31 OSKAR NORDLING, * 20/10 1889, s. t. bonden Olof Nordling i N. Älgered 14, Bergsjö. G. 1814. Bonde i N. Älgered 14:7. † 12/9 1969 Älgered 44:1
(X15)2V23 ANNA ERIKA UNG, * 19/11 1892, d. t. bonden Lars Ung i N. Älgered sss10. † 4/10 1918.
OLOF, * 2/1 1915. † 23/1 1916
BRITA, * 16/4 1916                                            43
ANNA, * 8/8 1918                                               (X15)7T44

—39—

31 ERIK NODLING, * 16/6 1895, s. t. bonden Olof Nordling i N. Älgered 14, Bergsjö. Arrend. i prästgården. Fl. t. Hässjö, V.norrl. 1938.
(X15)5T50 KRISTINA KOLLIN, * 24/2 1893, d. t. bonden Per Kollin i Fiskvik s12, Bergsjö.
OLLE, * 19/11 1920. Fl. t. Hässjö, V.norrl. 1938
LUDVIG, * 17/6 1922. Fl. t. Hässjö, V.norrl. 1938

—40—

31 AUGUST NORLING, * 9/9 1903, s. t. bonden Olof Norling i N. Älgered 14, Bergsjö. G. 19/3 1939. Bonde i N. Älgered 14.
(X15)3T45 KARIN WIGG, * 17/4 1909, d. t. byggn.-arb. Alfred Wigg i S. Älgered, Bergsjö.
MARGOT INGEGERD, * 1/10 1939                         28D16
KARL ERIK, * 5/7 1942, verkst.-arb.

—41—

33 KARL ÅKE ÅSBERG, * 14/8 1933, s. t. bonden Oskar Åsberg i Fiskvik sss2, Bergsjö. Jordbruk. i Fiskvik sss2.
2F20 THEA STRANDQVIST, * 29/7 1928 i N. Älgered, Bergsjö.
KARIN INGEGERD, * 6/3 1959

—42—

34 SARA MARGRETA TJERN, * 26/10 1904, d. t. soldat Jonas Tjern i Älgered, Bergsjö. Bos. i Älgered.
ANNA-LISA, * 24/6 1935

—43—

8F10 JONAS WALLDIN, * 30/1 1911, s. t. bonden Hans Valldin i Fiskvik 10, Bergsjö. Måg o. bonde i N. Älgered 14:7.
38 BRITA NORDLING, * 16/4 1916, d. t. bonden Oskar Nordling i N. Älgered 14:7.
KERSTIN BIRGITTA, * 26/10 1937. Fl. t. Tyresö, Sth. 1959
ANNA GUNILLA, * 23/3 1942                                (X15)10R2

—10R2—

1 ROLF GÖRAN KROHN, * 12/9 1938, s. t. bonden Hilding Krohn i Ölsjön, Hassela. Gift 26/11 1960 Radiomontör, bos. Älgered 421,i Älgered 14:7, Bergsjö.
(X3)6H43 ANNA GUNILLA WALLDIN, * 23/3 1942, d. t. bonden Jonas Walldin i Älgered 14:7.
MARIE CECILIA, * 11/2 1961
ANNA ULRIKA * 27/7 1963

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall.
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *