Delsbo larmtillsats 2000

Larmtillsats avsedd för applicering på en telefon


Läs mer om Thomas Allander, ukulelemannen


Vad är ett patent PRV


Läs om Patent på Wikipedia


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan.

(73) PATENTHAVARE       Claes Thomas Allander, Sunnansjö 2590, 820 60 Delsbo SE

(72) UPPFINNARE           Claes Thomas Allander, Delsbo

(74) OMBUD                  — — —

(54) BENÄMNING            Mekanisk larmtillsats till telefon

Larmtillsats avsedd för applicering på en telefon, som är programmerbar till att, efter påverkan av en uppringningsknapp (5), ringa upp minst ett aktuellt, inprogrammerat telefonnummer.

Uppfinningen kännetecknas av ett mot uppringningsknappen (5) direkt eller indirekt fjäderförspänt element (1), som är temporärt låsbart i ett läge på ett visst avstånd från knappen (5), och vilket fjäderförspända element (1) är aktiverbart genom frigörande av detsamma från sitt låsningsläge via oavsiktlig påverkan av påverkningsorganet (6), varvid elementet (1) med en fjäderkraft trycker ned uppringningsknappen (5) för uppringning av aktuellt inprogrammerat telefonnummer.

Föreliggande uppfinning hänför sig till en larmtillsats avsedd att appliceras på en telefon, som genom påverkan av en uppringningsknapp, ringer upp ett i förväg inprogrammerat nummer, varvid den som blir uppringd får en indikation på att larmet är utlöst.

Larm genom elektronisk initierad uppringning med vanlig fast telefoninstallation har funnits på marknaden länge, men har varit relativt dyrbara.

Syftet med föreliggande uppfinning är att enkelt kunna åstadkomma ett larm, med en vanlig mobiltelefon i kombination med en mekanisk aktiverare. Mobiltelefonen i kombination med en mekanisk aktiverare bildar ett larm, som lätt kan installeras nästan var som helst och larma båtar, hus, bilar, husvagnar m.m. via ljusdetektor, ljuddetektor, elektrisk strömbrytare, ”snubbeltråd”, mekanisk strömbrytare o.s.v. Låter man aktiveraren även slå på telefonen i samband med att den ringer upp, drar telefonen ingen ström dessförinnan och batteriet kan bevara sin kapacitet mycket länge. Har man tillgång till nätström saknar batterikapaciteten betydelse. De för uppfinningen utmärkande särdragen finns angivna i efterföljande patentkrav.

Tack vare uppfinningen har man nu åstadkommit en larmtillsats, som på ett utmärkt sätt fyller sitt syfte samtidigt som den dessutom är både lätt och billig att tillverka. Larmtillsatsen kan med mycket enkla handgrepp monteras på en mobiltelefon eller en vanlig knapptelefon. I samband härmed knappar man in det nummer man önskar att telefonen ska ringa upp vid ett larm. Härefter placerar man det fjäderförspända elementet ovanför uppringningsknappen och låser detsamma temporärt ovanför knappen (osäkrar larmet), vilken låsning frigörs då det påverkningsorgan som används för frigöring av elementet aktiveras (larmet går). Påverkningsorganet för frigörande av det fjäderförspända elementet utgöres av något som är kopplat till det föremål som skall skyddas och kan även utgöras av en fotocell som via en elektromagnet frigör det fjäderförspända elementet från sitt låsningsläge, så att uppringningsknappen på telefonen trycks ned.

Risken för falsklarm är obefintlig om man har nummerpresentationstjänsten påkopplad. Den upplyser om den uppringandes identitet. Nummerpresentationstjänsten har också den fördelen att man i efterhand kan se om larmet gått, i de fall man ej haft kontinuerlig bevakning av telefonen och på vissa telefoner även tidpunkt för när larmet gick.

Uppfinningen beskrivs närmare nedan med hjälp av några föredragna utföringsexempel under hänvisning till bifogade ritningar, på vilka

fig.1 visar en första utföringsform av en larmtillsats enligt uppfinningen

fig. 2 visar en andra utföringsform av enligt uppfinningen

fig. 3 visar ytterligare en utföringsform enligt uppfinningen

Såsom framgår av den utföringsform som visas i fig. 1 utgörs den av en larmtillsats, som har ett, med en spiralfjäder 2, fjäderförspänt element 1 i form av en med en tryckdyna 3 försedd råttfällebygel 4, som påverkar uppringningsknappen 5. Vid denna utföringsform utgöres ett påverkningsorgan 6 av ett vinkelbleck 7 som låser en spärrstång 8. Yttre påverkan genom en till påverkningsorganet 6 kopplad tråd 9 eller dylikt frigör det fjäderförspända elementet 1, som via dynan 3 trycker på uppringningsknappen 5.

Den i fig. 2 visade utföringsformen utgöres av det fjäderförspända elementet 1 i form av en råttfällebygel 4, på vars tvärgående bygeldel 10 en över uppringningsknappen 5 placerad ”ryttare” 11 är anordnad, som i sin tur med hjälp av en tråd 9 eller liknande är tippbar mot en uppringningsknapp 5 för utlösning av larmet.

Den i fig. 3 visade utföringsformen utgöres av ett fjäderförspänt element 1 som är placerbart och låsbart i ett läge på ett förutbestämt avstånd från knappen 5. Det med hjälp av en gummisnodd 14 fjäderförspända elementet 1, som i det visade exemplet utgörs av ett kolvorgan 12, är aktiverbart genom frigörande av detsamma från sitt låsningsläge genom urdragande av en låsande sprint 13 via en därvid fäst tråd 9 eller liknande.

Vid användning av larmtillsatsen går man tillväga på följande sätt:

Man placerar en mobiltelefon, gärna av gammal modell, men med fräscht batteri alternativt med nätdelen inkopplad, i/på larmtillsatsen och fixerar dess läge med t.ex. en gummisnodd. I samband därmed knappar man in det telefonnummer till vilken telefon man vill att larmet skall gå, förslagsvis den mobiltelefon man själv brukar. Man justerar tryckdynans tryckpunkt på telefonen genom att skjuta dynan i sidled på den tvärgående bygeln och i höjdled genom att förändra läge på telefonen. Sedan säkerhets kontrollerar man funktionen, att det fjäderförspända påverkningsorganet trycker på rätt knapp, uppringningsknappen, och att uppringningen sker. Därefter osäkrar man larmtillsatsen och kopplar med en tråd eller liknande samman med en yttre utlösande kraft, oftast det föremål eller den företeelse man vill larma.

I utförandeexemplet med kolvorganet fästes larmtillsatsen direkt över uppringningsknappen efter inknappning av aktuellt telefonnummer, varför någon ytterligare lägesjustering ej behövs.

När larmet går får man ett samtal där nummerpresentatören skvallrar om att ett larm gått och även vilket av ev. flera. En på den mottagande telefonen i förväg gjord inmatning av larmtelefonens eget nummer och identitetsbestämning av detsamma, gör att displayen blinkar t.ex. ”LARM BÅTEN” och man kan ringa grannar och polis samt omgående vidta lämpliga åtgärder.

I det fall man använder s.k. refill-kort, slipper man bekymra sig om en ovälkommen samtalskostnad i händelse av stöld av den larmande telefonen.

PATENTKRAV
1 Larmtillsats avsedd för applicering på en telefon, som är programmerbar till att, efter påverkan av en uppringningsknapp (5), ringa upp minst ett aktuellt, inprogrammerat telefonnummer, kännetecknad av ett mot uppringningsknappen (5) direkt eller indirekt fjäderförspänt element (1), som är temporärt låsbart i ett läge på ett visst avstånd från knappen (5) och vilket fjäderförspända element (1) är aktiverbart genom frigörande av detsamma från sitt låsningsläge via oavsiktlig påverkan av ett påverkningsorgan (6), varvid elementet (1) med en fjäderkraft trycker ned uppringningsknappen (5) för uppringning av aktuellt inprogrammerat telefonnummer.

2 Larmtillsats enligt patentkrav 1, kännetecknad av att det fjäderförspända elementet (1) utgörs av en bygel (4) med formen av en råttfällebygel (4) på vars tvärgående övre bygeldel ett tryckelement (2) är förskjutbart anordnat.

3 Larmtillsats enligt patentkrav 2, kännetecknad av att det fjäderförspända elementet (1) utgörs av en bygel (4) med formen av en råttfällebygel (4) runt vars tvärgående bygeldel ett mot uppringningsknappen (5) tippbart tryckelement (8) för utlösning av larmet, är förskjutbart anordnat.

4 Larmtillsats enligt patentkrav 1, kännetecknad av att det fjäderförspända elementet (1) utgörs av ett fjäderstål med formen av en råttfällebygel (15) på vars tvärgående bygeldel ett tryckelement (3) är förskjutbart anordnat.

5 Larmtillsats enligt patentkrav 1, kännetecknad av att det fjäderförspända elementet (1) utgörs av ett kolvorgan (12) vilket är temporärt låsbart, exempelvis medelst en låssprint (13) i en runt knappen (5) anordnad, kolvorganet upptagande hylsformation (16) i sitt aktiverade läge ovanför knappen (5) och vilken låssprint (13) är förbunden med en tråd (9), medelst vilken låssprinten är utdragbar för frigörande av kolvorganet (12) och intryckning av knappen (5), varvid larmet går.

6 Larmtillsats enligt patentkrav 5, kännetecknad av att tråden (9) är fäst vid föremål eller företeelse som ska larmas.

Källa: PRV Svensk Patentdatabas
Avskrift: Viveca Sundberg


CLAES WILHELM ALLANDER * 24/10 1921, på Skeppsholmen, ingenjör, med två patent. Bos. Enskede och Stockholm. Gift 10/5 1947. † 15/10 1992.
KARIN MARGARETA WALLMARK * 23/6 1922 i St. Kil, Värmland. † 3/6 2012
CLAES THOMAS ALLANDER * 5/9 1948 Uppfinnare
CLAÈS JOHAN * 17/1 1950
KARIN SYLVIA CLAESDOTTER * 5/3 1954

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall.
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din hjälp – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


 Till toppen till Thomas Allander ukulelemannen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *