Mordet på Jonas Glans 1925

Dellenportalen har samlat uppgifter om Mord som ägt rum i Dellenbygden och i socknarna runt omkring. Materialet i artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.


Läs om Brott och ohyggliga straffmetoder i gångna tider. Klicka på Historiesajten 


Följ oss på Facebook,och dela gärna den här sidan med dina vänner


Om du gillar den här sidan, glöm då inte att att klicka på Gilla-knappen. Tack!


Var den här sidan intressant? Glöm då inte lägga den bland dina favoriter.


Har du en egen hemsida får du mycket gärna länka till oss


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan

 

Ett dråp i Delsbo i går natt.

20-årig bondson från Sjulsberg dödad efter en danstillställning.

HUDIKSVALLSPOSTEN LÖRDAGEN DEN 3 JANUARI 1925
Avskrift: Viveca Sundberg

Natten till fredagen blev en 20-årig bondson från Sjulsberg, Delsbo, efter en danstillställning i Åbo, samma socken, dödad av en revolverkula. Om händelsen har Hudiksvallsposten inhämtat följande:
Dans pågick å en dansbana inne i skogen ett stycke från Åbo by. På natten anlände bland andra balgäster ett sällskap på fem personer från trakten av Sjulsberg och Norrväna, bland vilka befunno sig bondsonen Jonas Glans, Sjulsberg, vidare den icke obekante s.k. Finn-Ante m.fl. Hela kvällen hördes revolverskott knalla både här och där omkring dansbanan, även innan det omnämnda sällskapet kom dit. Efter dansens slut artade det sig till bråk mellan 21-årige bondsonen Jonas Eriksson från Baggälve, kallad Per-Mats-pojken, m.fl. samt ett par av deras antagonister, bland dem Lars Jonsson från Fjärdsätter och den ovannämnde Glans. Jonas Eriksson hade tilldelats ett par örfilar och skulle just skynda efter sina kamrater, då han vände sig om och avlossade ett skott. I samma ögonblick syntes Glans sjunka ned på landsvägen. Endast fem personer befunno sig vid tillfället på platsen. Jonas Eriksson från Baggälve har erkänt, att han avlossade skottet under de nämnda omständigheterna, men om det var denna kula, som träffade Glans, eller den härrörde från ett skott, som ungefär samtidigt avlossades inne i skogen, torde icke bestämt kunna avgöras, förrän i samband med kommande obduktion.

Glans kamrater togo genast hand om den skadade och lade upp honom på den lasttrilla, i vilken de kommit åkande till dansbanan, samt förde honom till d:r Bergström i Johannesberg. Vid framkomsten dit befanns han emellertid vara död. Kulan hade träffat strax nedanför hjärtat.

Vid i går eftermiddag anställt förhör erkände Jonas Eriksson, att han avlossat ett skott, men han försäkrar, att detta skedde endast i skrämselsyfte och utan avsikt att träffa någon. Enligt egen uppgift var Eriksson fullt nykter vid tillfället. I avvaktan på resultatet av den fortsatta utredningen har Eriksson anhållits.

Händelsen är en följd av det oskick, som sedan lång tid bedrivits i Delsbo, nämligen det meningslösa revolverskjutandet vid alla möjliga och omöjliga tillfällen. Den person, som misstänkes för dråpet, förklaras vara känd som en mycket skötsam yngling, men det oaktat har han i allmänhet gått klädd i en och vid vissa tillfällen i två revolvrar.


Obduktionen av den ihjälskjutne Delsbo-ynglingen ledde till resultat.

HUDIKSVALLSPOSTEN TORSDAGEN DEN 8 JANUARI 1925
Avskrift: Viveca Sundberg

I måndags förrättades obduktion å liket efter den vid dansbanan i Åbo, Delsbo, ihjälskjutne bondsonen Jonas Glans från Sjulsberg. Som bekant har den anhållne Jonas Eriksson från Baggälve erkänt, att han avlossat ett skott vid tillfället, men då det enligt Erikssons uppgift ungefär samtidigt sköts ett skott inne i skogen, kunde icke med bestämdhet avgöras, om det var kulan från Erikssons browning, som dödat Glans. Eriksson påstod från början, att han vid tillfället använt en gammal revolver, som han visade vid polisundersökningen, men erkände sedermera att skottet avlossats med en browning. Vid obduktionen anträffades också en browningkula, vilken inträngt i veka livet å vänstra sidan och därefter gått halvt igenom kroppen, sönderslitande en del inre organ, så att svåra inre blödningar uppstått.

Sedan resultatet av obduktionen blev klart, förklarades Eriksson genast häktad och infördes till kronohäktet i Hudiksvall.

En fråga, som litet var framställt med anledning av pistolskjutningen vid olika tillfällen, är:
Varifrån erhålles vapen och ammunition? Som bekant fordras vederbörande landsfiskals tillstånd, innan någon får inköpa dylikt, och sådant tillstånd lämnas icke ofta.

Pistolerna inköpas oftast från Tyskland, meddelar landsfiskal Ericsson i delsbo på Hudiksvallspostens förfrågan. De skickas som varuprov, sönderplockade i två eller flera delar, varvid vederbörande myndigheter icke äro i tillfälle utöva kontroll. Vid dessa försändelser medföljer oftast några patroner till varje vapen. I detta fall hade vapenköpet emellertid skett från en svensk firma, som torde ha att vänta efterräkningar, då intet tillstånd givits av landsfiskalen.


Rannsakning rörande dråpet i Delsbo.

”Polsk-Per” och Jonas Glans överföllo först den för dråpet tilltalade.

HUDIKSVALLSPOSTEN TISDAGEN DEN 20 JANUARI 1925
Avskrift: Viveca Sundberg

Inför Delsbo tingslag häradsrätt hölls i går rannsakning å kronohäktet i Hudiksvall med bondsonen Jonas Edvin Eriksson från Baggälve, häktad och tilltalad för vållande till 20-årige jordbruksarbetaren Jonas Jonsson Glans från Sjulsberg död vid revolveruppträdandet vid dansbanan i Åbo, Delsbo, natten mellan den 1 och 2 sistlidne januari. Rättens ordförande var häradshövding Wihlborg, åklagare landsfiskal Ericsson och biträde åt den häktade notarien Toll. En stor mängd åhörare hade infunnit sig.

Den tilltalade fick först redogöra för sina levnadsomständigheter samt därefter berätta om förloppet vid och närmast före den tragiska händelsen. efter att ha omtalat det förut relaterade uppträdet vid dansbanan och skottväxlingarna därstädes efter det skjutsen med Glanspojkarna m.fl. anlänt, uppgav Eriksson på fråga att han vid tillfället medfört en browningsrevolver, laddad med 7 skott,

— Vad skulle ni med revolver att göra vid dansbanan? sporde rättens ordförande.

— Just ingenting. Jag hade den med ändå.

— Ja, det är olyckligt med det där sättet att ni ute i bygderna ska gå med skjutvapen på er; därför går det också så där galet.

Eriksson uppgav vidare på frågor att någon ordväxling vid tillfället icke förekommit mellan honom och bröderna Glans. Eriksson hade strax efter kl. 12 på natten jämte bröderna Knapp gått ifrån dansbanan och ned till landsvägen, där de påträffat ett par flickor med vilka de pratat några minuter, varefter pojkarna gått västerut på vägen mot sina hem. Då de gått ett stycke kom Per Jonsson från Fjärdsätter (”Polsk-Per”) bakefter dem och då han befunnit sig strax bakom dem riktat ett slag med något tillhygge mot E:s bakhuvud, dock utan att träffa. I samma ögonblick hade E. fått ett slag bakifrån av en annan person. Vem som utdelat detta slag, vilket träffat i bakre delen av halsen, sade sig E. icke veta. Då E. fick slaget hade han dragit upp revolvern ur högra byxfickan och tänkt skjuta ett skrämskott, men skottet hade gått av helt oförmodat då E. skulle lossa säkringen. I detta ögonblick hade E. haft blicken riktad mot Per Jonsson. Glans hade han då icke sett till. E:s kamrater hade då föreslagit att de skulle springa undan, men E. hade av böjt och sagt: ”Inte springer vi”. Samtidigt hade han vridit huvudet och sett en person ligga på vägen 3 à 4 meter österut från den plats, där Per Jonsson stod. E. blev då rädd, enär han trott att skottet träffat, och sprang då i sällskap med bröderna Knapp in i skogen, under det skott på skott knallade kring öronen på dem. E. hade därunder ramlat omkull i diket. I rädslan över följderna och enär han trodde att hans skott träffat någon, hade han kastat bort revolvern i skogen. Han och hans sällskap hade stannat i skogen tills de hört vagnen köra bort med den skjutne.

— Hyste ni inte något agg till Jonas Glans? frågade ordföranden den tilltalade. Svaret blev ett bestämt nej. Och lika bestämt försäkrade E., att skottet gått utav utan hans vilja.

Åklagaren begärde vittnesförhör med följande vid polisförhören hörda personer, nämligen Anders Olsson i Norrväna, Per Jonsson, Anders Olsson och Olof Emil Olsson i Fjärdsätter, Ejnar Andersson och Helmer Nordell i Edsäng, Lars Persson i Brändbo, Per Knapp och Jonas Knapp i Knaggälve samt polisman J. Nilsson.

Erikssons rättegångsbiträde anförde jäv mot Per Jonsson i Fjärdsätter, enär denne dels inlett det här ifrågavarande uppträdet och dels tidigare misshandlat den tilltalade och följaktligen måste anses vara dennes ovän. Tillfrågad härom medgav Per Jonsson, att han i somras vid en dansbana misshandlat Eriksson, men att detta uppgjorts dem emellan, varför J. inte betraktade sig som ovän till E. Emellertid medgåvo såväl J. som E. att de efter den betan inte vidare utbytt hälsningar. Med anledning av dessa upplysningar förklarade rätten sig icke kunna tillåta Per Jonssons hörande som vittne i målet.

Från svarandesidan begärdes vittnesförhör med fröknarna Karin och Anna Smedberg samt Marta Edström från Åbo.

Polisman Nilsson vitsordade riktigheten av protokollen vid polisförhören.

De övriga vittnesmålen rörde sig huvudsakligen om uppträdena vid dansbanan i Åbo, varvid bl.a. framkom, att skott på skott hörts hela kvällen.

På åklagarens begäran uppsköts målet för ännu ett par vittnens hörande till måndagen den 2 februari. Den tilltalade skall under tiden kvarstanna i häkte.


Delsbo-dråparen dömd: 8 mån.

En maning från domaren till Delsbo-ynglingarna i gemen.

HUDIKSVALLSPOSTEN TISDAGEN DEN 3 FEBRUARI 1925
Avskrift: Viveca Sundberg

Fortsatt rannsakning hölls igår inför Delsbo tingslags häradsrätt å kronohäktet i Hudiksvall med bondsonen Jonas Edvin Eriksson från Baggälve i Delsbo, tilltalad för vållande till 20-årige jordbruksarbetaren Jonas Jonsson Glans från Sjulsberg död vid revolveruppträdet vid dansbanan i Åbo natten mellan den 1 och 2 sistlidne januari. Rättens ordförande var häradshövding Wihlborg, åklagare landsfiskal Ericsson och biträde åt den häktade notarien Toll.

Sedan den häktade rättat en uppgift vid förra rannsakningen uppgav han på frågor att han i höstas köpt de båda revolvrarna som han vid tillfället medfört, den ena av handlaren Per Berglöf i Högtomt och den andra från firman Strålin & Persson i Korsnäs och att han vid inköpet av den förstnämnda revolvern fått ett 20-tal patroner till skänks. Därefter hördes som vittnen å åklagaresidan jordbruksarbetare Hans Hansson i Västra Berge, värnpliktige Per Axel Eriksson från Rossla samt ynglingarna Ragnar Svedberg och Ivar Ström ävensom, på begäran av den häktade, förut avhörda vittnet Karin Smedberg. Genom vittnesmålen framkom i sak föga nytt av vikt utöver vad som förut omvittnats. Karin Smedberg vitsordade att såväl den tilltalade som de förut hörda bröderna Knapp under hela danstillställningen varit fullt nyktra och iakttagit ett städat uppförande.

Åklagaren överlämnade målet under yrkande om ansvar för uppsåtlig misshandel varav döden följt samt ersättningar för statsverkets kostnader för obduktion och vittnen. Jonas Glans far J. P. Glans yrkade i skadestånd c:a ??? tusen kronor.

Den häktades rättegångsbiträde framhöll att Eriksson, då han avlossat det dödande skottet icke siktat mot Glans. Vidare framhölls att Eriksson ständigt gjort sig känd för ett nyktert och städat uppförande. Till stöd härför åberopades intyg från flera kommunalmän, lärare, arbetsgivare och andra personer inom orten.

Efter enskild överläggning dömde rätten den tilltalade för det han genom grov oförsiktighet ouppsåtligt varit vållande till Jonas Glans död att hållas till straffarbete i 8 månader samt 100 kronor böter för olagligt innehav av revolver, varjämte han ålades ersättningar. J. P. Glans skadeståndsyrkande ogillades, såsom saknande stöd i lag. Den häktade försattes omedelbart på fri fot.

Efter domens avkunnande höll rättens ordförande ett anförande, vari han riktade en allvarlig varning emot den i synnerhet inom Delsbo på senare tiden tilltagande oseden att gå omkring och skjuta med revolver, varigenom människoliv ofta spillas och många göra sig olyckliga för hela livet samt erinrade om att det i lag är förbjudet att gå omkring och bära revolver på sig.

 

Uppgifter ur Delsbo-Bjuråker-Norrbo släktregister

—51 J 7—

6 Jonas Glans, * 20/9 1875, s. t. sold. P. Glans i Nordanäng. Bonde i Sjulsberg 22, Delsbo.
(X4)33G8 Margta Jonsdotter, * 12/9 1878, d. t. bonden J. Andersson i Sjulsberg 2, Delsbo.
Per * 6/1 1900                                                 9
Edla * 16/3 1902                                              (X4)19H25
Jonas * 17/11 1904, † 1/1 1925 (Ihjälskjuten vid Åbo dansbana)
Gunda Katrina * 24/12 1908. Utfl. t. Ljusdal 1941
Hanna Margareta * 19/10 1910. Utfl. t. Köping 1940
Hildur Maria * 23/8 1916                                    10

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva, eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *