Ångbåten Delsbo

Åmgbåten Delsbo byggdes 1875 vid W Lindbergs Mekaniska Verkstad i Stockholm för Hudiksvalls Jernvägs AB. Sjösatt vid Näsvikens järnvägsstation där fartyget ihopmonterats under vintern


Redan 1861 bildades detta bolag som skulle bedriva båttrafik mellan järnvägsstationen i Forsa till Sunnansjö i Delsbo. I praktiken en fortsättning av järnvägstrafiken med sjötrafik. En betydelsefull förbindelse för Delsbo som fick en öppen förbindelse med kuststaden Hudiksvall och för befolkningen i västra Hälsingland och stora delar av Härjedalen.

Denna Hudiksvall-Delsbo-Bjuråker kommunikationsled, som den kallades, kom att bestå ända till 1888, då stambanan Hudiksvall – Ljusdal blev klar och började användas.


Läs om DELLEN-BÅTAR


Läs om PRÅMAR


Läs om ÅNGBÅTARNA TAMM


Läs om ÅNGSLUPEN NÄS


Läs om ÅNGBÅTEN FORTUNA


Läs om M/S DELLEN


Läs om SJÖFARTEN I  HUDIKSVALL


Läs om KUST- OCH INSJÖBÅTAR


Läs om Sjöväsendet, inte minst på Dellarna, men se upp för en del felaktigheter.


Läs om Dellarnas kyrkbåtar.


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Mejladressen till oss hittar du längst ner på sidan

 

FARTYGSFAKTA

Byggd                          1875

Varv                            William Lindbergs verkstad vid Södra Varvet, Stockholm

Varvsnummer            110

Registernr                   1970

Fartygstyp                  Motorfartyg

Material                      Järn

IMO nummer            

Signal                          JDRQ, senare SGIR

 

TEKNISK DATA        VID BYGGNATION         VID SKROTNING

Längd öa                     26,14 meter                        26,61 meter

Största bredd             4,83 meter                          4,93 meter

Djupgående                2,39 meter                          2,80 meter

Brt/Nrt                       93/59                                  88/19

Maskineri                   1 x W. Lindberg ångmaskin

Effekt                           180hk, 132 kw                    200hk, 147kw

Toppfart                      —                                        —

Kapacitet                    —                                        —

HISTORIK

1875-04-20                  Sjösatt vid Näsvikens järnvägsstation där fartyget ihopmonterats under vintern

1875                            Levererad av William Lindbergs verkstad vid Södra Varvet som Delsbo till                                                 Hudiksvalls Jernvägsbolag, Hudiksvall. Hemort Hudiksvall. Trafik på Sördellen,                                          traden Näsviken-Delsbo

1887-11                       Upplagd i Näsviken efter årets trafik.

1888-08-11                  Såld vid en offentlig auktion till Pehr Ahrbom, Näsviken för 6.100 SEK

1889-10                       Såld till Delsbo Handels AB (Hans Kihlström), Hudiksvall

1889-10-09                  Transporteras med järnväg från Näsviken till Hudiksvall. Transporten görs på                                          två starka kanonvagnar som hämtades från Karlskrona.

1890-04-15                  Ommätt. Mått 26,14 x 4,83 meter. Tonnage 93/59

1890-05                       Lustturer från Hudiksvall

1893                            Såld till Gästgivare P. O. Westerlund, Delsbo

1894-12-14                  Såld till Ångbåts AB Sköld, Örnsköldsvik och omdöpt till Örnsköldsvik. Ny                                                hemort Örnsköldsvik.

1917-02-20                  Såld till förvaltare Karl Huss och kapten Johannes Nordin, Själevad för 52.000                                            kr.

1917-03-10                  Såld till Wifstavarfs AB, Vifstavarv för 75.000 kr och omdöpt till Sillre.                                                           Ombyggd till bogserbåt.

1957-06-29                  Såld till Sten A. Olsson Handels AB, Göteborg för 12.000 kr

1960-06-13                  Såld till Axel Rune Högström, Sundsvall för 8.500 kr

1960-08-24                  Högström meddelar att fartyget nu är skrotat

Källa: Skärgårdsbåtar.se
Avskrift: Viveca Sundberg


dbat-024-delsbo 
Ångbåten Delsbo vid Sunnansjö ångbåtstation i Delsbo. Bild från 1894 eller tidigare


Ångbåten Delsbo.

Störst av alla Dellenbåtar var troligen ångbåten Delsbo.
Den byggdes 1875 vid W Lindbergs Mekaniska Verkstad i Stockholm för Hudiksvalls Jernvägs AB. Kostnad 55 000 kronor. Som varvets nybygge nr 110. Hon fick vid sjösättningen namnet Delsbo.
Båten var 26,14 meter lång, 4,83 meter bred, djupgående 2,39 meter, 94 brutto register ton. Den var utrustad med en 25 hästars kondenseringsmaskin som gav 10 knop.
Båten hade klassats för hela 180 passagerare. Dess kapten var Adolf Pettersson och maskinisten Jonas Åsberg, från Bjuråker.


—53Z1— Forsa – Hög släktbok

(M173) ADOLF PETTERSSON, * 18/1 1831 i Säby sn. Malmöhus län G. 19/2 1860. Ångbåtskapten vid prästgården, Forsa. Infl. Fr. Sthlm 23/10 1861.†14/6 1920 i Hudiksvall
(E112) LINA VILHELMINA SVENSSON, * 25/9 1827 i Vadstena, Ög. † 12/7 1918
(X14) VILHELMINA KRISTINA, * 29/9 1856. St.d. † 3/5 1863.
(B91) JOSEFINA CHARLOTTA DAHLSTEDT, * 23/2 1859 i Tveta. Fosterdotter.
ANNA ADOLFINA VILHELMINA, * 15/10 1865.


—20A8— Delsbo-Bjuråker-Norrbo släktbok

4 MATHS MATTSSON-ÅSBERG, * 16/4 1814, s. t. torp. M. Andersson i Dragås, Bjuråker. G. 1835. Torp. o. nybygg. i Ängesholm, Bjuråker.  (spelman)† 19/1 1897.
21A2 MARGRETA ANDERSDOTTER-PIHL, * 30/6 1814, d. t. kol. A. Pihl i Njupan, Bjuråker. † 27/1 1900.
MATHIAS * 7/5 1836. † 7/5 1836 (allm. svaghet)
MATHIAS * 8/10 1837                                       16
ANDERS * 1/5 1840                                          17
PEHR * 24/9 1842                                             18
ERIK OLOF * 6/1 1845                                       19
CATHARINA MARGARETA * 28/7 1847                  13A13
BRITA CHRISTINA * 12/5 1851                           20
JONAS * 28/8 1855. Maskinist Utfl. t. Gävle 1885 (far till Carl Sam Åsberg)
ANNA MARIA * 2/7 1858                                    (X6)19T19

 

 

HUDIKSVALLSPOSTEN DEN 21/7 1877

Med anledning af de olika rykten, som warit i omlopp angående branden å ångaren ”Delsbos” pråm, har man bedt oss offentliggöra följande:

Sjöförklaring:
Får jag härmed afgifwa öfwer den olycka, som inträffade måndagen den 18 dennes kl. ½ till 9 på aftonen under resa öfwer sjön södra Dellen från Näsviken till Sunnansjö station med ångbåten Delsbo, som föres af mig.

Efter att hafwa kl. omkring 8 på aftonen lemnat Näsviken, derwid ångbåten medtog på släp efter sig en pråm, som war täckt med luckor och deruti inlastadt åtskilligt fraktgods, såsom husgeråd, handelswaror m.m., upptäckte jag från akterdäcket, sedan Djupdalswiken uppnåtts, kl ½9 rök uppstiga genom luckorna i pråmens för, dock nätt och jemnt endast så mycket att man deraf kunde sluta att eld förefanns under luckorna, orsaken till hwilken eld man icke känner, men hwilken dock, ehuru den möjligen kunnat härleda sig från någon gnista, hwilken under wid tillfället rådande starka storm blåst från ångbåtens skorsten och nedträngt genom någon å luckorna befintliga spricka, likwäl sannolikast haft sin orsak i sjelfantändning af någon tändstickslåda eller något annat lätt antändligt gods, hwilket sistnämnde antagande winner stöd af att det syntes hurusom elden uppkommit nedifrån botten och sedermera ledt sig uppåt. Wid eldens synliga uppkomst stoppade ångbåten och backade genast, samt lades wid pråmens sida. Men under de få, högst fem minuter, som denna manövers utförande kräfde, hade elden så tilltagit, att lågorna kastades mot ångbåtens sida och twingade mig att ögonblickligen med ångbåten lägga ut igen från pråmens sida, derwid det med yttersta möda lyckades att rädda den person, som förde pråmens roder.

Sedermera försöktes särskilda gånger att åter närma sig pråmen för widtagande af släckning, men sådana försök misslyckades alldeles, för stormen och elden. Derpå bogserades pråmen till land, allt under det elden fortfarande rasade ombord på pråmen. Sedan pråmen blifwit grundsatt inwid land, fick ångbåten återwända till Näswiken, der rapport afgafs, hwarefter ångbåten åter uppgick till pråmen för att der den war liggande aflemna från Näswikens station medfördt folk i och för släckningsförsöks anställande och wakthållning. Pråmen fans emellertid då redan nedbränd till wattenytan och nästan sjunken. Då widare nu ej war att åtgöra nödgades jag, sedan manskap kwarlemnats, fortsätta resan med ångbåten upp till Sunnansjö för att der aflemna passagerare.

Eldens hastiga och wåldsamma framfart förklaras af den mängd brännbara ämnen, som funnos i pråmen, såsom halm uti packlårarne, bränwin, oljor m.m. sådant, hwarför utan pråmens luckor woro tjärade.

Att så warit förhållandet wid olyckstillfället som här är wordet uppgifwet, äfwensom att olyckan icke wållats af någon oförsigtighet och att inga åtgärder underlåtits för att rädda pråm och gods, ehuru sådant icke lyckats, intygas under edlig förpligtelse.

Hudikswall den 25 juni 1877
A. Petterson
Befälhafware på Delsbo


HUDIKSVALLSPOSTEN DEN 8/9 1877

Sedan Hudiksvalls Jernvägsaktiebolag å extra bolagstämma den 17 sistlidne augusti beslutat att ej ersätta de varor, som genom brand af en pråm å sjön Dellen den 18 nästförutgångne juni gått förlorade, få undertecknade, hvilka genom denna brand lidit betydliga förluster och i följd deraf ämna väcka rättegång mot bolaget med påstående om ersättningsskyldighet, härigenom anmoda hvar och en, som drabbats af enahanda förlust och uti en blifvande rättegång önskar deltaga, att med oss sammanträda å Ljusdals gästgifvaregård torsdagen den 20 innevarande september kl. 11 f.m., för att besluta om antagande af ett gemensamt juridiskt ombud samt om hvarjehanda annat, som med en tilltänkta rättegången kan hafva gemenskap.

Färila den 5 september 1877

För Färila Hush.-Förenings Aktiebolag
Svante Olsson, Aug. Ferd. Dahl, M. Michelson, O. W. Rylander

Avskrift: Viveca Sundberg

 

 


dbat-027-delsbo
Ångbåten Delsbo i Näsviken. Bilden ägs av Länsmuseet Gävleborg


HP den 7 augusti 1888


1888 såldes Delsbo på auktion och ägare blev gästgivare P. Westerlund i Delsbo. Några år senare gick Westerlund i konkurs.


HP den 5 oktober 1889


Västernorrlands Allehanda den 14/4 1894


1894 meddelar ett konsortium i Söderhamn att de inköpt ångaren av gästgivare Westlunds i Delsbo konkursbo, under det att Örnsköldsviks ångbåtsbolag inköpt den av Helsingebankens Hudiksvallskontor, vilket som säkerhet för ett till Westerlund lämnat lån, fått köpebrev å ångbåten. Nu hade tydligen banken rätt till båten och efter upprustning vid Ljusne Wm. anlände hon i juni 1894 till Örnsköldsvik. Hon kom nu att gå som postångare kuststräckan Ö-vik – Härnösand under namnet Örnsköldsvik.
1917 såld till Wifstavarf AB och omdöpt till S/S Sillre.
1957 är bogseringsuppdragen slut och hon säljs för 12.000 kr till Sten A Olsson Göteborg som 1960 säljer henne vidare för 8 500 kr till Rune Högström i Sundsvall som låter skrota henne.


HT Tisdagen den 12 december 1978


Postångaren Örnsköldsvik – tidigare dellenfararen Delsbo.
Foto taget i midsommartid omkring 1915.Det här är före detta båten Delsbo sedan den blivit ombyggd och bytt namn till Örnsköldsvik
Foto: Okänd. Från Bengt Westins samling

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall.
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din hjälp – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62