Bönhus och Kapell i Forsa

Dellenportalen har samlat uppgifter om Bönhus och kapell i Forsa, ur böcker, tidningar och ur olika arkiv.

Läs om Bönhus och Kapell i Hög.


Läs om Bönhus och Kapell i Bjuråker.


Läs om Bönhus och Kapell i Delsbo.


Läs om Norrbo Missionsförsamling.


Läs om Svenska Världsfredsmissionen i Norrbo


Läs om kapell på andra platser, kapell.se


Mejladressen till oss, hittar du längst ned på sidan.


Använd sökfunktionen 
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Läs om Forsa socken.   

 

 

Innehåll 

* Forsa Baptistförsamling

* FFS Missionsförsamling i Näsviken

* Dalens Missionshus i Forsadalen

* Saronförsamlingen i Kalvhaga

* Forsa Missionsförsamling, Forsa

* Katolska Församlingen i Sörforsa


Religiösa organisationer

Under mitten av 1700-talet uppstod en pietist färgad rörelse i Härjedalen. Dess upphovsman var komministern i Lillhärdal Mårten Thunborg (1719 – 1775).
Till en början var anhängarna flitiga kyrkobesökare och nattvardsgångare, men rörelsen ändrade karaktär, blev separatistisk och fick extatiska inslag.  Rörelsen spreds till Hälsingland och via Delsbo nådde den Forsa 1776 då en sammankomst hölls hos bonden Lars Andersson i Lund. Erik Svensson från Lillhärdal predikade och 30 personer från Forsa, Hög och Delsbo deltog i sammankomsten. Två pigor från Delsbo och Hög överfölls av s.k. drifter och begav sig ut i förstugan där de ”onaturlige hoppat och dansat”. Händelsen rapporterades till prästerskapet. Kyrkoherden i Forsa, Albert Holmqvist, erkände deltagarnas salighetsnit men försökte varsamt och genom undervisning föra in dem på en annan väg. Holmqvist befarade dock att rörelsen skulle spridas och vände sig till domkapitlet för att få råd om åtgärder. Man kom fram till att polisiära ingripanden endast skulle medföra en oönskad hatisk inställning till kyrkan och beslöt att låta saken bero.

Sammankomsterna fortsatte, förmodligen under ledning av Lars Andersson i Lund, men utan anledning till ingripande från prästerskapets sida. Under prosten Holmqvists frånvaro från orten 1778 tog hans vikarie tillfället i akt och läste upp konventikelplakaten från predikstolen. Detta blev en utlösande faktor, de bullersamma sammankomsterna återkom, och med ny kraft, eftersom rörelsen också hade vuxit i omfång. Länsmannen ingrep och situationen förvärrades. Holmqvists medlande försök hade ingen inverkan och anhängarna förklarade att de bättre än han ”och större delen av andra präster förstå Guds och salighetens väg och de i detta mål ej bör lyda varken överhet eller lärare utan följa sin egen övertygelse och erfarenhet” (utdrag ur häradsrättens dombok 11 nov. 1779).

12 personer instämdes till hösttinget 1779. Dessa var bönder, soldater, pigor samt en skräddare. Samtliga kom från Forsa. Den för läsfolket ömmande häradshövdingen Svante Myrin utdelade en mycket mild dom motiverad bl.a. med att ej predikningar förekom under sammankomsterna utan att man endast läste i godkända böcker.
Läsarna fortsatte några år med sammankomster under till synes stillsamma former och utan att klagomål riktades mot dem.

Under påsktiden 1785 besöktes Forsa av fiskaren och lekmannapredikanten Hellman från Hudiksvall. Han höll flera sammankomster utan att själv bevista den allmänna gudstjänsten. Hellman ställdes inför rätta men återkom till Forsa och höll sammankomster av ”bullersam” karaktär. Dessa pågick ett stycke in på 1800-talet.

Erik Jansson 
Bonden, vetemjölshandlaren och sedermera sektledaren Erik Jansson, född 1880 i Biskopskulla i Uppland, började 1843 företa handelsresor till Hälsingland.

Läs mer här om Ersk – Jansarna.

Till en början anslöt han sig till läsarna i bygderna men så småningom började han hålla egna samlingar vid gudstjänsttid. På vårvintern 1843 kom Erik Jansson till Forsa och predikade två gånger i Åkre. Efter ett besök i Bjuråker återkom han i slutet av mars till Forsa, åtföljd av några kvinnor från trakten. Ytterligare två gånger 1843 besökte Jansson Forsa och predikade bl.a. på fler av fäbodvallarna där.

Vid ett besök i Delsbo fick Erik Jansson, enligt egen utsago, anmodan av Gud att han skulle flytta till Forsa. Han hade då redan försökt bosätta sig i Bobygden i Delsbo men blivit hindrad av prästen Lars Landgren. Genom nämndemannen Jon Olsson i Stenbo, vars son Olof tidigare upptagit Erik Jansson i sitt hus, köptes i Erik Janssons namn besittningsrätten till bolandet Lumnnäs på Stenbo ägor. Samtidigt köpte Stenbo-sonen Olof Jonsson, Erik Janssons föräldrahem i Österunda.

Våren 1844 flyttade Erik Jansson till Forsa med sin familj. Han for från by till by och höll predikningar flera gånger dagligen särskilt i Trogsta, Stenbo, Lund, Åkre och Hamre. Han åtföljdes av några kvinnor men snart anslöt sig också män till skaran. Den 7 december 1844 anordnade anhängarna ett bokbål på Runhällan, en udde i Långsjön i Forsa.

Erik Janssons verksamhet mötte starkt motstånd i Forsa från såväl från Kyrka, och myndigheter som från enskilda forsabor. Vid en samling i Hamre pingstdagen 1844 uppstod ”bråk” och länsman ditkallades. Händelsen rapporterades till Forsa Kyrkoråd och 21 av Erik Janssons anhängare blev kallade till förhör vid vilka bl.a. framkom att Erik Jansson ägnat sig åt försök till helbrägdagörelse i Forsa. Sockennämnden beslöt att Erik Jansson skulle avföras från orten. Han häktades men frigavs efter en tid och fick pass till Forsa dit han återkom i april 1845. En av Erik Janssons mest verksamma motståndare i Forsa var nämndemanshustrun Karin Jonsson i Utnäs vilken vandrade omkring i bygden och höll motföredrag.

Erik Jansson förbjöds resa omkring och hålla föredrag men kunde ej hindras från att hålla upprepade samlingar på Stenbo. Midsommardagen 1845 var flera hundra människor samlade på Stenbo. Besökare kom ända från Dalarna och alla utrymmen på gården användes som härbärge. På midsommardagen avbröts predikan av länsman med sällskap som kom för att gripa Erik Jansson vilken lyckades komma undan och hålla sig dold en tid.

Sedan länsman lämnat platsen återkom motståndsmännen och ett ursinnigt slagsmål utbröt vilket det fortfarande för några år sedan fanns spår efter genom inslagna dörrspeglar i två ytterdörrar. Vill du se dörren finns nu på Fränö Forngård.

I oktober 1845 inställde sig Erik Jansson frivilligt till rättegång i Delsbo. Domen blev fällande. Under fångtransporten till Gävle fritogs han av några av sina anhängare. Erik Jansson tog sig till Oslo för vidare färd med båt till New York. Olof Olsson (senare med efternamnet Stoneberg) från Stenbo blev en av de ledande männen sedan sekten utvandrat till Amerika.

Den 12 mars 1858 emigrerade 43 av Erik Janssons anhängare från Forsa till Nordamerika. Av dessa var 10 äldre män och 10 kvinnor. Pigor, drängar och barn fanns också med bland de utvandrade. Några kvinnor lämnade man och barn för att följda ledaren. Enligt länsmansberättelsen från Forsa/Hög hade under perioden 1851 – 1855 ingen i Forsa eller Hög ”hyllat eller sökt sprida Erik Janssons religionsläran”.

I länsmansberättelsen 1851 – 1855 meddelades även att inom distriktet (Forsa/Hög) ”några blivit angripna av den s.k. Hedbergianska läran varför de separerat sig från statskyrkan och sinsemellan anammat Herrans heliga nattvard”.

Hedbergianerna sades dock vara få inom distriktet och länsmannen förmodade att även den finske prästen F. G. Hedberg vars anhängare anklagades av de ”gamla” läsarna för en alltför stark tro på ordet istället för på anden.

De kristna i Hudiksvall med omnejd läste bl.a. Hedbergs skrifter och valde så småningom en egen lärare som kunde utdela nattvarden. Fabriksarbetaren Sven Edlund i Hudiksvall kom att intaga en ledarställning bland separatisterna i Hudiksvall, i hela Hälsingland och i Jämtland. * Anders Wiberg, den blivande baptistpionjären, vilken tjänstgjorde som pastorsadjunkt i Forsa och Högs pastorat 1843 – 1844, stod i livlig förbindelse med Sven Edlund och separatisterna i Hudiksvall. Separatismen från statskyrkan blev en verklighet efter förföljelser från de kyrkliga myndigheternas sida.

Separatistförsamlingar bildades. Vid Bergsjö och Forsa häradsrätter dömdes åren 1851 – 1854, 427 personer för ”sabbatsbrott och gäckeri med sakramenten”. I mitten av 1850-talet besöktes bygderna av baptistiska predikningar. Väckelser uppstod och 1856 bildades flera församlingar, däribland Forsa Baptistförsamling.
Församlingen uppförde bönhus runt om i socknen och har haft en omfattande verksamhet. 1993 har församlingen 11 medlemmar.

Evangeliska Fosterlandsstiftelsens och Norra Hälsinglands Missionsförenings (bildat 1867) kolportörer och så småningom predikanter, besökte ofta Forsa.
Som möteslokaler uppläts skolhusen och sammankomsterna utlystes av prästen i kyrkan.

Vid Forsa Ångsåg fanns en missionssyförening (senare missionsförening) från 1800-talets senare hälft och när godtemplarhuset vid Sågbäcken skulle säljas 1917 bildades EFS Missionsförening i Näsviken.

1906 bildades i Forsa; Trogsta med flera byars syförening vilka arbetade för EFS:s mission.

EFS i Näsviken tillhör numera ett område som förutom Forsa omfattas av Hög, Njutånger, Iggesund och Enånger. Området har gemensam pastor.

Friförsamlingar som anslöts till Svenska Missionsförbundet bildades på 1890-talet i Hedsta, nära Forsa kyrka och i Forsadalen. Av dessa finns idag (1993) Forsa Missionsförsamling med 11 medlemmar och missionshus i Sörforsa.

1924 bildades en pingstförsamling i Långby i Forsadalen. Kapellet byggdes 1925 i Kalvhaga i Forsadalen. 1993 har församlingen 73 medlemmar.

Från 1922 och fram till 1933 finns belagt att Efraims Budbärare hade sammankomster i Näsvikens Folkets Hus. Rörelsen, som även benämns bl. a. ”Efrahims döttrar och söner” grundades på 1870-talet i Sverige av svenskamerikanen Carl August Lindberg (Charles Lee). Han var bördig från Uppland, utvandrade 1861 till USA och återkom till Sverige på 1870-talet. C A Lindberg och hans hustru Julia företog en lång rad predikoresor i bl.a. Sverige och kan ha besökt Näsviken på 1920-talet. Makarna Lindberg avled 1926 och 1927.

De yrkeskunniga medarbetare som rekryterades från Mellaneuropa i början av 1900-talet till linspinneriet i Sörforsa var katoliker och behovet av en egen kyrka för dessa uppstod. 1908 byggdes ett Katolskt kapell och på 1920-talet hade församlingen ett hundratal medlemmar. I februari 1994 finns 80 katoliker tillhörande Gävle katolska församling bosatta i Forsa.

Katolska kapellet i Sörforsa används också av en grupp nunnor av Moder Teresas nunneorden Kärlekens missionärer som sedan 1991 har verkat och bott i Forsa.
Till den katolska församlingen hör också bl.a. en prästgård och ett församlingshem. Det finns planer på att till hösten 1994 starta en katolsk folkskolefilial till Santa Birgitta folkhögskola i Stockholm i dessa lokaler. Det gamla marketenteriet i Sörforsa skulle då användas som matsal och bibliotek.

fb-049-funsta
Forsa Baptistförsamling. Mödraföreningen i början av 1900-talet. (Folkrörelsearkivets fotosamling).

Längst bak: Farbror Berglöv
Bakre raden:
Margit Fridlund, Nansta, okänd, fru Bergström, Hög, Marta Norberg, Veda, Brita Sundberg, Stavåker, okänd, okänd, okänd.
Andra raden:
Okänd, Brita Johansson, okänd, Margareta Hedström, Övernäs, fru Larsson, Hillsta, okänd. okänd, okänd, okänd.
Tredje raden:
Okänd, fru Emilsson, Viksta, okänd, okänd, Kristina Björk, Sågen, Anna Sahlin, Hamre, okänd, Anna Marsch och okänd.
Främre raden:
Okänd, okänd, fru Jonsson, Hillsta, Erik Jonsson, Hillsta, Läsar-Olle i Funsta, Läsar-Olles fru, Mari Malmqvist, Målar-Hans fru i Böle.


fb-050-baptister
Forsa Baptistförsamling. Söndagsskolefest i Per Sundbergs beteshage, troligtvis 1908.
(Folkrörelsearkivets fotosamling).

Källa:
Arkiv-och föreningsinventering i Forsa/Hög 1993/1994 av Ingegerd Blomberg

* Anders Wiberg växte upp i Oppegården i Vij Hälsingtuna, Vijvägen 57, där en  minnessten minner om hans gärning.


Framför den den gamla släktgården i Wij står minnesmonumentet.


På stenen kan i guldskrift läsas: ”Anders Wiberg, författare, missionsman, en af baptismens främsta förkämpar i Sverige, föddes på denna gård den 17 juli 1816. Matt 28: 19, 20. Sveriges baptister reste vården 1916. Ebr 13:7”.


Gökotta med baptister i Trogsta

Text och bild ur HT den 5 juni 1961

fb-086-1961
Ingvar Svennberg, Trogsta – till höger – delar ut sångböckerna till gökottebesökarna.

fb-087-1961

 

 

 

Forsa Baptistförsamling, Forsa

Elimkapellet i Funsta, Dalens Missionshus, Ebeneserkapellet i Lund.

 

gpfo-009-elimkapellet
Elimkapellet i Funsta som brann ned 1945

fb-051-funsta
Elimkapellet i Funsta

fb-057-funsta
Elimförsamlingen i Funsta. Känner du igen någon? Hjälp oss med namn

fb-052-funsta
Elimförsamlingens musikkår i Funsta.Hjälp oss identifiera personerna på bilden!

Bakre raden: 1, 2, 3, 4.
Främre raden: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.


1856 bildades församlingen. Ett 20-tal personer döptes. Dopet utfördes av klockaren och läraren F. Fors, vilken senare kom att skiljas från sina tjänster.
De första åren var verksamheten förlagd till fam. Samuelssons gård i Funsta.
1862 ombildades församlingen av Per Lindh. Söndagsskola startades i Funsta.

1869 startade en s. k. vardagsskola

1877-01-15 beslutades att bygga bönhus vilket skedde på Funsta nr 2.

1878 togs kapellet, som fick namnet Elimkapellet, i bruk.

1882 bildades Elims kvinnoförening.

1890 var kapellet helt färdigt då invigning skedde.

1891 bildades en jungfruförening.

1896 invigdes Dalens bönhus med nyttjanderätt även för Dalens Missionsförsamling.

1898 invigdes Ebeneserkapellet i Trogsta, viket uppfördes av den 1893 bildade ungdomsföreningen Morgonrodnaden.

1914 invigdes Betelkapellet i Lund. Församlingsgrupp bildades i Lund.

1916 bildades ungdomsavdelning i Lund

1945 brann Elimkapellet. Lokaler köptes i Näsviken där det nya Elimkapellet iordningställdes. 1979 återinvigdes kapellet efter reparation.

1993 har Forsa Baptistförening 11 medlemmar.


Uppgifter ur Forsa släktbok:                              —59 J 1—

(E135) JOSEF AUGUST KEMPE, * 27/7 1906 i Väversanda, Ög. G. 10/8 1935. Baptistpastor i Funsta.
(Y16) VERA KRISTINA JONSSON, * 21/3 1916 i Grundsunda, V.norrl.
     SUNE ANDERS EINAR, * 18/4 1937.


Text och bild ur HT torsdagen den 1 februari 2001

En ung Elin Jonsson, kortast av de två kvinnorna i mitten av bilden, omgiven av andra medlemmar i Funsta baptistförsamling som musicerade. Bilden är tagen utanför ”Janses” i Funsta.

Övriga på bilden är Johan Jonsson, som hon senare gifte sig med, hennes bror Einar, Per Norberg, Rut Norberg, Elins far Olov Malmkvist och hennes kusin Rickard Malmkvist. Fotot är lånat av Sören Fagerström i Näsviken.


Elin Jonsson i Hudiksvall blir 105 år på lördag. Foto: Lars Sundin


Av Marie Sallander


Dela med dig av dina minnen. Har du gått här på söndagsskola, eller har du andra minnen att berätta om? Maila oss. Mailadressen hittar du längst ned på sidan.

fb-059-funsta
Funsta 311, okt. 2018

Källa:
Arkiv-och föreningsinventering i Forsa/Hög 1993/1994 av Ingegerd Blomberg

 

 

 

EFS Missionsförening i Näsviken

fb-060-n-viken
F d Näsvikens Missionshus Sågbäcksvägen 1.


HT  Lördagen den 15 oktober 1988


Lutherska bönhuset i Näsviken. Allt sedan starten 1917 har reparatören och mekanikern Hilding Söderlund, Näsviken varit verksam på mångahanda sätt – inte minst som kassör under 50-tal år – vid Lutherska bönhuset i Näsviken. I dag Lördag skall allt lösöre gå under klubban. Bönhuset är till salu.

—28 D 5— Forsa släktbok
2 JOHAN HILDING SÖDERLUND, * 26/1 1897, s. t. mjöln. A. V. Söderlund i Hillen. G. 24/6 1930. Mekaniker i Böle, Tamms kanalv. 9. † 13/11 1999
66G1 ELSA MARGRETA PERSSON, * 8/10 1902, d. t. förman Jonas Persson i Böle.
     KARIN MARGRETA, * 28/3 1931.
     SUNE JOHAN, * 22/4 1937.
     ELSA GUNILLA, * 21/3 1942.


1917-03-15 bildades Näsvikens Lutherska Missionsförening. 15 personer anmälde sitt inträde. Anslutning till EFS skedde genast.
En missionsförening hade tidigare verkat vid Forsa Ångsåg under namn Forsa Ångsågs Syförening (bildat någon gång mellan 1859 och 1900). Denna förening ändrade troligen sitt namn omkring 1911 (då Forsa Ångsåg lades ned) till Näsvikens Missionsförening för att 1917 ombildas och anslutas till EFS.

1917-03-17 förvärvade Lutherska Missionsföreningen av Näsvikens Godtemplares Byggnadsförening godtemplarhuset i Sågbäcken. Byggnaden kom att kallas Mäsvikens Missionshus.

1923 företogs en tämligen omfattande renovering och utbyggnad av lokalen.

1929 anmäldes 10 nya medlemmar till föreningen.

1935-02-17 beslutades att upptaga den på platsen bedrivna söndagsskolan (startade omkring 1910) och juniorverksamheten som föreningens särskilda verksamhetsgrenar.

1945 lades söndagsskolan ned p.g.a. lärarbrist men verkade några år fr.o.m. ht 1946 med präster som lärare.

1962-02-25 ändrades namnet till EFS Missionsförening i Näsviken.

Efter 1974 har endast ett protokollfört möte hållits (1988).

1988 såldes missionshuset.

1990 upphörde föreningen.

Källa:
Arkiv-och föreningsinventering i Forsa/Hög 1993/1994 av Ingegerd Blomberg

Dela med dig av dina minnen. Har du gått här på söndagsskola, eller har du andra minnen att berätta om? Maila oss. Mailadressen hittar du längst ned på sidan.Stor uppslutning vid tältmötesserie i Näsviken

Missionären Ellis Lindgren, Bergsjö, behövde varken kofta eller kappa när hon kom till söndagens tältmöte i Sågbäcken, Näsviken. Hon kunde i stället prisa sin Herre för den ljuvliga sommarvärmen som fyllt tältet och några hundra meter därifrån plaskade folk omkring i Ingans vågor.

fb-075-klipp
Text och bilder ur HT den 25 juli 1978, Av pH

Församlingens sångare med Rigmor Holmqvist som ledare sjunger ut sin tro och glädje vid söndagens förmiddagsgudstjänst.

fb-076-klipp
Ingrid Persson, Halmstad och Ellis Lindgren, Bergsjö svarade för djupa och engagerade predikningar och vittnesbörd vid söndagens tältmöten. Till hösten reser Ellis åter ut på missionsfältet i främmande land.

 

 

 

Dalens Missionshus i Forsadalen

fb-064-saron
Dalens brödraförening.
Bild ur skriften, Hälsinglands Ansgariförbunds 50-årsminne 1878-1928.

fb-058-dalen
F d Missionshuset Långby 31, är nu privatbostad.

1894-03-23 bildades församlingen under ledning av folkskolelärare Gustav Wiktor Larsson. 23 personer anslöts.

1895 söktes inträde i Svenska  Missionsförbundet. Den första möteslokalen var hos J. Skogsberg i Långby. Till större sammankomster uppläts välvilligt skolhuset.

1895-01-21 fick föreningen ett förslag från Forsa Baptistförsamling om att gemensamt bygga bönhus vilket godkändes av brödraföreningen. En bönhustomt för de båda församlingarna skänktes av Jonas Larsson i Berge.

1897 byggdes Dalens Missionshus (enl. Brödraföreningens 30-årsberättelse. I Baptistförsamlingens handlingar sägs dock att missionshuset stod invigningsklart 1896).

1917 var skulderna på missionshuset betalda. Sällskapet för befrämjande av upplysning och sedlighet i Forsa, stod förmodligen som ägare.

Omkring 1921 (ev något före) bildades Ungdomsföreningen Vårblomman.

1922 bildades Dalens ungdomsgrupp av Världfredsmissionen.

1924 hade brödraföreningen 12 medlemmar.

1928 bildades juniorföreningen. 14 medlemmar fanns.

1955 fanns så få medlemmar att man antog erbjudandet från Norrbo Missionsförsamling om att få ingå i deras verksamhet.

Tillsammans med andra församlingar har bl. a. dessa predikanter varit stationerade: 

Folkskollärare Larsson från Småland åren 1894 – 1898
J. Selin från Medelpad, åren 1900 – 1907
G. Sundberg från Vivstavarv 1913 – 1915
J. Winstrand från Västmanland. 1916 – 1918
G. Erfeldt från Närke från 1922 –

Ordförande B. Berglund, Övernäs, Näsviken från slutet av 1920-talet

fb-055-dalen

Ordf. B. Berglund. Bild ur Ansgariiförbundets bok.

Källa:
Arkiv-och föreningsinventering i Forsa/Hög 1993/1994 av Ingegerd Blomberg
Hälsinglands Ansgariiförbunds 50-årsminne 1878-1928.

Dela med dig av dina minnen. Har du gått här på söndagsskola, eller har du andra minnen att berätta om? Maila oss. Mailadressen hittar du längst ned på sidan.

Olle Ohlsson skriver på Facebook, att han minns söndagsskolan med Oskar Blank och Verner Persson 


 

gpfo-057-masgard
Dalens Värn till möte i Masgård då seklet var ungt. Text o Bild ur julhälsning 1987.

Bakre raden:
Okänd, Jannes Olle, Kalvhaga, Oskar Lindström, Överby, Nirs-Per-Olof Persson, Kalvhaga, Ol-Jons-Herman Eriksson, Överby, Olle Berge Larsson, Långby, Bjur-Olle Flatmo, Oskar Berg Överby, Daniel Palm Överby, Alfred Berg Överby, Sam August Jonsson Långby och August Fält, Långby.
Andra raden:
Okänd, okänd, Elina Dahlberg Kalvhaga, Maja Berglöv Söderäng, Kristin Andersson Sörgårn, Söderäng, Ulrika Strid Överby, okänd, okänd och Emma Finn-Hjalmar, Överby.
Främre raden:
…Wästberg Överby, Finn Hjalmar Överby, Anders Dahlberg Överby, okänd, … Persson Kalvhaga, Per Oppigårn, okänd, Fransson Söderäng, okänd och Jonas Sundin Långby.
Längst fram:
Okänd, okänd,

 

 

 

Saronförsamlingen i Kalvhaga

 

 

SaronförsamlingenKalvhaga 116, okt. 2018

I juli 1924 bildades pingstförsamlingen Saron under en bibelstudievecka i makarna Viktor och Elin Holmquists hem i Långby. Där hade man då redan några år haft både enskild och offentlig religiös verksamhet. 28 personer anslöts till församlingen. Till en början användes övre salen hos familjen Holmquist, men den blev snart för liten. Tomt till kapellbygget skänktes av Per-Erik Persson i Kalvhaga.

1925 påbörjades byggandet av Saronkapellet. Den drivande kraften bakom byggprojektet blev den nyinflyttade pastorn David Blomberg.

I november 1925 stod kapellet färdigt och invigningsklart.
Församlingen startade de första åren söndagsskolor i Dalen och i Näsviken.

1979 hade församlingen 70 medlemmar. Kapellet byggdes till och reparerades, i första hand med tanke på församlingens ungdomsarbete. Bostaden utökades.

I februari 1994 har församlingen 75 medlemmar med en medelålder på 45 år.
Ungdomsverksamhet, med bl. a. innebandy, bedrivs tre kvällar/vecka och varannan lördag samlas ungdomar i hemmen. Saronkapellet står öppet för daglediga en dag varannan månad.

Källa:
Arkiv-och föreningsinventering i Forsa/Hög 1993/1994 av Ingegerd Blomberg

Dela med dig av dina minnen. Har du gått här på söndagsskola, eller har du andra minnen att berätta om? Maila oss. Mailadressen hittar du längst ned på sidan.


 

fb-071-saron
En tidig bild från Saron med pastorer, berättar Rune Holmquist. 
Bakre raden:
1, Ernst Andersson 2, 3, Samuel Gullberg 4, 5.
Andra raden:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Tredje raden:
1, 2, 3, 4, 5, John Sjönell 6, Axel Frimanzon (1905-1989)   7, 8, 9.
Främre raden:
1, Alfild Louise Eugenia Ljungqvist 2, 3, 4, … g. m. John Sjönell  5, 6, 7, 8, 9.Hjälp oss med namn, om du känner igen någon!


fb-062-saron

fb-080-saron

Saron omkring 1936

Bakre raden från vänster:
1, Fru Hansson, Kalvhaga
2, Anna Lindström, Långby
3, Rickard Friis, pastor
4, Roland Holmquist, Långby
5, Erik Klaar, Överby
6, Rubin Högmark, från Medelpad. Dräng hos Holmqvists
Andra raden
7, okänd
8, Blenda Alm, Långby
9, Evelina Strid, gift med pastor Einar Strid
10, Elin Norell, född Klaar, Överby
11, Bengt Meyner, Pastor
12, Viktor Holmquist
Främre raden:
13, Axel Frimansson, tidigare pastor
14, Linnea Hansson, gift Söderlund
15, Linnea Hanssons adoptivdotter
16, Stina … Långby
17, Rut Bergström, gift Dahlberg
18, Paul Holmquist f.25/5 1928
19, Elin Holmquist, Långby


Hjälp oss med namn, om du känner igen någon!


Källa:
Arkiv-och föreningsinventering i Forsa/Hög 1993/1994 av Ingegerd Blomberg


Allt sedan Saronförsamlingen bildades har familjen Holmquist varit sin församling trogen.

Läs mer om Saronförsamlingen i Kalvhaga.

Om samarbete med Elimkyrkan & Saronförsamlingen.

– 34 L 5 – Forsa släktbok
Lars Viktor Holmqvist född 5/12 1889, son till bonden Nils Holmqvist i Långby 10. Bonde i Långby 10. Död 28/7 1951
Gift 8/7 1914 med Elin Maria Östlund, född 28/10 1884 i Längbro sn. Ör. Död 15/7 1951
Barn:
Maj Cecilia 16/5 1915 Gift Åkerström, änka 1993, död 22/10 1996.
Nils Roland 29/8 1916 Hemmansägare Långby 9. G. 1948 m Ingegerd P.  Död 21/10 1998
Ruth Maria 9/12 1917 Fl. t. Örebro 1936
Barbro Viktoria 16/1 1919 Fl. t. Örebro 1936
Ella Alice 8/12 1920 Hon avled den 21/3 2010
Gunvor Beatrice 29/5  1922
Viktor Bertrand 17/10 1923
Rune Elias 17/4 1925 Åkeriäg. Gift 1950 m Sara Sjöberg Bosatt i Hålsjö
Paul Clarence 25/5 1928 Hemmansägare Långby 10. G.1952 Bosatt i Funsta


I början av 1950-talet bodde pastor Verner Munter med familj här på Saron. Sonen Roger som nu flyttat tillbaka och bor i Söräng 220, har bl a skänkt oss en handskriven sångbok.

—55G6— Uppgifter ur Forsa – Hög släktbok 
1 VERNER EMANUEL MUNTER, * 23/1 1931, s. t. Hanna Munter i Hedsta. G. 26/2 1955. Maskinrep. i Hillen. † 4/5 2014
(X6) BIRGIT INGEGERD OLSSON, * 26/12 1930 i Delsbo.
     BENGT ROGER, * 17/4 1952.
     KARIN ANETTE, * 4/5 1957.


Pingstpastorer på Forsa-besök

De församlade predikanterna fyllde Saronkapellet med sång, musik, bön och vittnesbörd.

Till Saronkapellet i Forsadalen sammanstrålade på måndagen Norra Hälsinglands pingstförsamlingars pastorer och evangelister till två dagar fyllda av bibelstudium, bön och sång samt väckelsemöten på kvällarna

fb-077-1961
Text och bild ur HT den 31 januari 1961
Fr. v. Johneric Wikström, Forsadalen, Josef Sandberg, Hudiksvall, Ingegerd Åström, Ljusdal, Eva Sandberg, Hudiksvall, Karin Johansson, Hassela, Per Olsson, Bjuråker, Gotthard Dahlberg, Delsbo, Nils Wiklander, Näsviken, E. Lernberg, Delsbo, E. Johansson, Järvsö, Sigvard Magnusson, Ljusdal, Bengt Bergström, Stocka, Karl Anders Vinberg, Jättendal och Helmer Wiman, Stocka.


Stor uppslutning kring avgående pastor i Forsa

fb-074-saron
Text och bild ur HT den 19 juni 1961

Församlingens vice föreståndare Roland Holmqvist säger ett varmt tack till pastor Johneric Wikström och hans maka Barbro.

Pastorsfamiljen Johneric Wikström, som under tre år tjänat Saronförsamlingen i Forsadalen, har i helgen blivit hjärtligt avtackad för sitt arbete vid avskedsmöten på lördagskvällen och under söndagen. Pastor Wikström kommer att tillträda en ny tjänst som pastor i Järbo.

fb-081-saron

 


 

60-årsjubileum hos Saron i Forsadalen

 

fb-068-saron
Bild och text ur HT den 28 augusti 1984.

En samling bröder och medverkande när Saronförsamlingen i Forsadalen firade 60 är: pastor Gösta Åsman, Bjuråker, Karl Owe Andersson, Andersson, Lars Jonsson, pastor Gotthard Dahlberg som är gammal i gården då det gäller församlingsarbete, pastor Nils Wiklander, Rune Holmqvist och Roland Holmqvist som är församlingens föreståndare.

fb-060-klipp


 

Musik och sång glädjeämnen för blind kvinna i Forsa

 

fb-069-siv-
Fröken Siv Höglund vid dragspelet
Bild och text ur  HT den 29/9 1952. OBS hon har fel efternamn i reportaget.

fb-070-klipp

no-061-siv-h
En trogen saronmedlem var Siv Höglund från Kalvhaga.
Här pluggar hon engelska enl. HT den 22 okt. 1976. Siv Höglund var född den 8/8 1922 i Tåsjö, Ångermanland. Hon avled den 15 december 2012.

 

 

 

Forsa Missionsförsamling, Forsa

 

fb-066-backa
Backa Missionshus, Fyhrvägen 6, Sörforsa.
Bild ur skriften, Hälsinglands Ansgariförbunds 50-årsminne 1878-1928.

Läs om Missionshuset som blev klubbhus.

Uppgifter ur Forsa släktbok:             —42 E 3—

(Z58) JOHAN JÖNSSON, * 22/3 1849 i Älvros sn, Jämtl. G. 23/10 1870. Landbonde i Hjortsta 1, Hög. 1874-1887. Målare i Rumsta, Forsa. † 3/2 1940.
2 MARGTA OLOFSDOTTER, * 15/8 1847, d. t. smed Olof Holmberg i Lumnäs, Forsa. † 10/12 1934.
     OLOF, * 23/11 1870. † 18/12 1870.
     OLOF, * 6/12 1871                                             4.
     CARL JOHAN, * 23/4 1873. Fl. t. Hudiksvall 1898.
     EMMA, * 7/2 1875. Fl. t. Hudiksvall 1898.
     PER, * 29/1 1876. † 19/5 1876.
     KATRINA, * 14/2 1877                                        5.
     PER, * 16/6 1879. Fl. t. Hudiksvall 1898.
     MARGTA, * 11/7 1882. Emigr. t. N. Amerika 1906.
     ANNA, * 22/10 1884. † 21/3 1887.
     BRITA, * 28/5 1886. † 21/6 1886.
     JOSEF, * 19/3 1889. Fl. t. Idenor 1912, sen. målare i HudiksvallAnders Johansson intogs i församlingen den 9 augusti 1891.

Uppgifter ur Forsa släktbok:                     —1 S 9—

7A3 ANDERS JOHANSSON, * 29/6 1859, s. t. soldat Johan Snäll i Lund, Forsa. G. 9/11 1886. Bonde i Skarmyra 1. † 14/4 1943.
8 KARIN ERlKSDOTTER, * 16/10 1863, d. t. bonden Erik Andersson i Skarmyra 1. † 1/4 1949.
     ANNA, * 11/10 1888                                        10.


1891-04-12 bildades Forsa Friförsamling av 8 medlemmar som en fortsättning på tidigare friförsamling i Forsa. Församlingen anslöts till Norra Hälsinglands Brödraförening. De första åren hyrde församlingen en större sal på Lars Perssons gård Mon, i Hedsta, nära Forsa Kyrka. Söndagsskole-och syföreningsverksamhet inleddes första året.
1892 fanns 24 medlemmar. 
1896 stod församlingen utan lokal på grund av penningbrist.
1899 började man planera byggandet av bönhus.
1900 invigdes Backa Missionshus. Församlingen anslöts till Sv Missionsförbundet.
1908 bildades ungdomsföreningen Syskonbandet. 1908 startades söndagsskola i Trogsta.
1918 bildades juniorföreningen Syskonringen. 
1934 byggdes missionshuset ut.
Efter 1946 låg juniorföreningens verksamhet nere men ersattes under 1950- och 1960-talen av scoutverksamhet vilken under 170-talet övergick i nying verksamhet.
1953 ändrades församlingens namn till Forsa Missionsförsamling.
1966 genomfördes en genomgripande reparation och modernisering av missionshuset.
1983 iordningställdes en handikappvänlig entré.
1993 har församlingen 11 medlemmar.

Pastorer och ordförande
1891 – 1901 Johan Jönsson
1902 – 1906 F. Larsson
1907 – 1909 K. J. Wiklund
1910 – 1914 P. Lindblom
1915  –          Johan Jönsson
1916 – 1917 P. Svahlin
1918 – 1923 N. E. Östman
1924 –           S. Bergman

Några av församlingens predikanter: 
K. J. Wiklund fån Björköbruk åren 1906 -1909
P. Lindblom fån Skog, åren 1910 – 1914
P. Svalin fån Dalarna, åren 1916 – 1917
Carl Trygg från Örebro åren 1918 – 1920
G. Erfäldt från Svennevad, fr. 1921 – 1930
M. Holm fr. Säbrå 1931 – 1936

fb-067-backa
Pastor G. Erfäldt. Bild ur Ansgariiförbundets bok

Uppgifter ur Forsa släktbok:  —8 S 1—

(T52) GERHARD SEVERIN ERFÄLDT, * 31/10 1878 i Svennevad, Ör. G. 16/12 1900. Predikant i Skarmyra. Fl. t. Österlöfsta 1930.
(U42) VALLENTINA OLIVIA SVENSSON, * 25/7 1880 i Ryttern, Västm. l.
     KARL VALLENTIN, * 10/1 1904. Emigr. t. USA 1926.
     LILLY OLIVIA, * 18/11 1905. G. 29/12 1928 m. skollär. A. Uggla i Ö. Fernebo.
     SALLY HEDVIG ELISABET, * 3/4 1908. Fl. t. Bromma 1928.
     NANNY VIKTORIA, * 22/9 1910. G. 3/8 1929 m. pred. A. V. Lindkvist, Ströms
     bruk.
     ANNA ELISABET, * 11/4 1914. Fl. t. Ö. Löfsta 1929.


Uppgifter ur Forsa släktbok:     —49 D 2—

10T8 DAVID RASK, * 26/2 1883, s. t. smed Lars Rask i Trogsta
49D1 Sonson T. Nils Rask.
(X6)2A25 BRITA ENGLUND, * 18/10 1885, d. t. soldat Jonas Englund i Källbergsbo, Delsbo.
     INGA MARIA, * 5/7 1917.
     ASTRID KRISTINA, * 1/11 1919. † 12/8 1993
     KARL ALFRED, * 24/5 1920.


Källa:
Arkiv-och föreningsinventering i Forsa/Hög 1993/1994 av Ingegerd Blomberg
Hälsinglands Ansgariiförbunds 50-årsminne 1878-1928.
Forsa Missionsförsamling 100 år 

Dela med dig av dina minnen. Har du gått här på söndagsskola, eller har du andra minnen att berätta om? Maila oss. Mailadressen hittar du längst ned på sidan.

 

 

 

Katolska Församlingen i Sörforsa

 

fb-061-s-forsa
Jesu Hjärtas kapell, Linvägen 8, Sörforsa.

I början av 1900-talet rekryterades yrkeskunniga spinnerskor från Böhmen till linspinneriet  i Forsa. Eftersom de var katoliker saknade många en egen kyrka och reste tillbaka. Dåvarande tekniske ledaren vid spinneriet, Frans Kaulich undersökte möjligheterna att få ett enkelt kapell byggt i Sörforsa. Pengar saknades och han skrev till den österrikiske kejsaren och bad om hjälp vilket beviljades med 1 500 kronor.

Frans Kaulich köpte, med bidrag från de katolska arbetarna, mark av gamle * soldaten Krut. Efter ett vykort föreställande ett alpkapell ritade dir. Kaulich en plan och 1908 byggdes kapellet. 
Inredningen skänktes från olika håll och de anställda kom med gåvor.
Påven Pius XI skänkte tornklockan.

Invigningen 1909 leddes av ärkebiskop Albertus Bitter.

Arbetsstyrkan från Mellaneuropa utökades och på 1920-talet fanns ca 100 medlemmar i församlingen.
På ärkebiskopens försorg blev en präst så småningom stationerad i Forsa.

1951 och 1978 renoverades kapellet 
Sedan 1964 ingår församlingen i Katolska församlingen i Gävle.
1979 fanns ca 20 medlemmar i Forsa. Församlingsgruppen har utökats de senaste åren och i februari 1994 fanns 80 medlemmar bosatta i Forsa.

Källa:
Arkiv-och föreningsinventering i Forsa/Hög 1993/1994 av Ingegerd Blomberg


Läs om Urban Kaulich bildskatt.


Mer bilder finns här på Forsa/sockenbilder.


Läs om Urban och Maud Kaulich och Hälsinge Väveri i Näsviken.

* Det är osäkert vilken soldat Kruth som avses. Släktgrenen återfinns under 82 C i Forsa släktbok.
82C1 Petter Johan Kruth född 23/12 1856 i Nyed, Värmland, soldat i Hamre, Död i Lund den 10/2 1919.
Hans son 82C2 Johan Oskar Kruth född 19/1 1879 i Hamre, soldat i Lund Fl. t. V. Haninge. Död i Saltsjöbaden den 13/7 1949.


Biskopen besökte Sörforsas katoliker

Det katolska kapellet var mer än välfyllt då dess församling och systrar i nunneorden högtidlighöll femtioårsdagen av just Moder Teresias bildande av den klosterorden som under åren upprättat en form av underverk bland sjuka och fattiga världen över.

Katolska kyrkans överhuvud i Sverige, biskop Hubertus Brandenburg, medverkade i mässan.

fb-078-klipp
Text och bild ur HT den 29 augusti 1996, av Jan Olsson

Den katolska mässan ska ta sin början vid kapellet i Sörforsa. Prästerskapet kommer i procession

fb-079-klipp
Det katolska kapellet i Sörforsa – en viktig mötesplats för en rad katoliker och Moder Teresias bedjande nunnor. Bilden hämtad från onsdagskvällens jubileumshögtid.


Katolska kapellet firar 90 år

I år är det 90 år sedan katolska församlingen startade i Sörforsa. 1909 invigde biskopen Albertus Bitter Jesu Hjärta Kapell. Idag består församlingen av ett 40-tal medlemmar och man lyder under S:t Pauli församling i Gävle

fb-082-1999
Text och bild ur HT den 31 augusti 1999, av Helena Palén Olofsson
Alice Palm bjuder på en festmåltid efter mässan i Forsa kyrka. Från vänster sitter kyrkoherde Kristian Hylak, Zbigniew biskop Gotebiewski, biskop William Kenney och Sven Winterstam, präst från Hudiksvall.

fb-084-1999
Gästhemmet Mariesluss ligger intill parkeringen i det stora gula huset som ursprungligen var direktör Kaulich bostad. På Mariesluss kan man hyra in sig för att fira bröllop, dop eller andra högtidligheter.

Dagen till ära bjöds ett 80-tal personer på mat efter mässan i Forsa kyrka. Det katolsak kapellet kan bara ta emot ett 50-tal så därför  såg man sig tvungen att söka sig en större boning. Under mässan tändes rökelse. Där officierade biskopen William Kenney från församlingen i Stockholm. Övriga präster var fader Emel Roderiguez som är präst i församlingen i Forsa, kyrkoherden Kristian Hylak från Gävle och Zbigniew Golebiewski. Svenska kyrkans präst Sven Winterstam, Hudiksvall, var inbjudna till högtiden

fb-083-1999


Nunnorna i Sörforsa tar farväl

Det är just det dagliga prästledda mässorna som gör att nunnorna flyttar. Den lilla församlingen i Sörforsa kan inte hålla med egen präst. Församlingsarbetet består och därmed också de traditionella söndagsgudstjänsterna. Men på grund av prästbrist flyttar de nu till Växjö.

fb-085-2000
Text och bild ur HT den 16 augusti 2000, av Jan Olsson

Vid Mariastatyn intill kapellet tar systrarna farväl efter nio år.
Emmanuel, M Gabriela, Janua Coeli, Marija Mira och Samiran.

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva, eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508. Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva  till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

8 kommentarer

   1. Passar det att vi kommer nån dag denna vecka, håller avstånd förstås. Mvh Doris

    1. Jag trodde det här var något men kunde lägga i ett kuvert och skicka med posten,
     men nu anar jag att det kanske finns ett annat syfte med det hela, så då ber jag att få tacka nej till gåvan.
     Vänligen Åke Nätterö

     1. Hej igen!
      Jag kan visst lägga det i ett kuvert, inga problem!
      Mvh Doris

     2. Hej Doris! Tack för skrifterna. Det var snällt av dig att skicka dom till mig.
      Nu kan jag uppdatera Forsa Missionsförsamling med nya uppgifter som jag inte kände till tidigare. Vänligen Åke Nätterö

 1. Jag har minnen från lägerdagar under påsklovet i Sarondalen. Vi fick bo hos familjen Holmkvist . Frukosten åt vi deras stora bondkök. Jag och min syster var med på lägret två år, skulle tro -70, -71.
  Det var bibelstudier och sång på dagarna och möte ibland på kvällen då kapellet fylldes av folk.
  Jag minns att det var första gången jag hörde någon tala i tungor. Under ett möte döptes jag och en yngre syster tillsammans med några andra. Vi hade långa vita klädnader och fick kliva ned i vattnet framme i kapellet.
  Vi var med i Filadelfiaförsamlingen i Iggesund. Det var en fin tid. Barnmöte varje vecka. Tältmöten på somrarna. Vi lärde oss spela lite gitarr och fick följa med ut och evangelisera.
  Med tiden så kom andra intressen och vi kom ifrån församlingen som mest var äldre människor.
  Även om vi inte längre var med där så har vi vår tro kvar ända sen vi var små och fick lära oss Gud som haver.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *