Mordet på Sven Ljus 1883

Dellenportalen har samlat uppgifter om Mord som ägt rum i och omkring Dellenbygden. Materialet i artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.


Läs om Brott och ohyggliga straffmetoder i gångna tider. Klicka på Historiesajten 


Följ oss på Facebookoch dela gärna den här sidan med dina vänner


Gillar du den här sidan, glöm då inte att klicka på Gilla-knappen. Tack!


Var den här sidan intressant? Glöm då inte lägga den bland dina favoriter.


Har du en egen hemsida får du mycket gärna länka till oss


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan

 

MORD

Från Delsbo telegraferas till Hudikswallsposten:

Soldaten Swen Ljus blef i förgårs natt nedskjuten.

HUDIKSVALLSPOSTEN 26 SEPTEMBER 1883
Avskrift: Viveca Sundberg

En illa känd person, Jon Persson, gemenligen kallad ”Majarn”, samt Olof Andersson, även kallad ”Käck-Olle”, hafwa häktats.

Perssons son Per Jonsson samt Jonas Persson från Högtomt, hwilka äfwen woro närwarande wid dådet, hafwa undkommit.

Enligt senare underrättelser tillgick händelsen sålunda:
I söndags afton kom Ljus i sällskap med en främling till Delsbo på wäg uppåt landet för att jaga elg. De stannade hos f.d. soldaten Johan Gunst i Åbo och intogo där förtäring i sällskap med der för tillfället warande bonden Persson (”majarn”) och hans son samt husmannen Jon Persson (”Gertruds Jonas”) och Olof Andersson …. Under aftonens lopp uppstod gräl mellan ”Majarn” och Gunst och denne senare, som låg i sängen, fick derwid ett slag i hufwudet så att blodet flöt. Ljus gick då emellan och sökte lugna dem samt avstyra slagsmålet, men fick derwid twå swåra slag i hufwudet, hwarpå Per Jonsson sköt honom en kula genom bröstet. Jonsson afsköt flere skott, hwaraf ett träffade Gunst i armen. Wåldswerkarne råkade derpå fullkomligt raseri och sönderslogo allt, som fans så wäl inom som utom hus. Möbler, dörrar, fönster, ja, till och med skorstenen förstördes och slutligen kwarstodo endast nakna wäggarne.HUDIKSVALLSPOSTEN LÖRDAGEN DEN 29 SEPTEMBER 1883

Avskrift: Viveca Sundberg

För mordet på soldaten Ljus är förut i denna tidning redogjordt.

Den egentliga drifkraften till den hemska gerningen är Olof Andersson Käck hvilken med löften om belöningar uppeggat mördarne att infinna sig hos förre soldaten Gunst för ”att göra rent hus”. Käck har under en lång tid utgjort en skräck och fasa för sin omgifning dels för sitt wilda obändiga lynne och dels för den lönnkrogsrörelse, han bedrifwit och för whilken han upprepade gånger warit instämd till tingen härstädes. Att erhålla wittnen på hans snygga handtering har warit förenadt med de största swårigheter, emedan ett dylikt wittne allt för wäl visste, att det icke allenast riskerade sina timliga egodelar utan äfwen lif och lem. Som ett litet bidrag till hans karakteristisk wilja wi anföra, att han sistlidne wårting dömdes för 3-dje resan bränwinsförsäljning till ansenliga böter, hwilka i brist på tillgång skulle förwandlas till twå månaders fängelse; att han wid samma tillfälle dömdes till likaledes twå månaders fängelse för wåld mot tjänsteman samt till 50 kronor böter för wåldsamt och oanständigt uppförande inför rätten; att han till det nyss försiggångna höstetinget war instämd för förnyat bränvinsmångleri, men att inga wittnen af fara för följderna wågade infinna sig. En person, som wid ett föregående ting wittnat till hans nackdel, fick kort därefter hela sitt hus förstördt af legda wåldswerkare och måste ändå wara nöjd med nådigt straff.

Majarn d.ä. är en wärdig pendant till sin gode wän Käck. Han har 2:ne gånger warit straffad för stöld och är en i alla hänseende samhällswådlig personlighet. Samma omdöme gäller om hans förhoppningsfulle son, hwilken ingalunda synes komma att försämra racen.

Öfwerfallet synes i första hand hafwa warit rigtadt mot f. soldaten Gunst, hwilken erhöll första slaget. Ljus hade då på ett eller annat sätt trädt emellan, hwarefter han dels bearbetades med en stör eller annat tillhygge och dels blef skjuten i bröstet af ”Majarn” d.y. Ljus tog då reträtten genom ett fönsterut i det fria och hade kraft nog att gå 1,000 à 1,500 fot. Under denna sin sista wandring mötte han en bekant, för hwilken han berättade, att han kommit i mellanhand och oskyldigt nog fått stryk. Han hade derefter fortsatt ett eller annat hundratal steg, och en större blodpöl utwisade det första stället, där han fallit omkull. Sedermera hade han rest sig och gått några steg, stupat på nytt, rest sig igen för att slutligen falla för oåterkalleligen sista gången sålunda ändande ett mindre wäl anwändt lif. Under tiden hade banditerna helt och hållet ramponerat Gunst stuga. Fönsterna sönderslogos, ja sjelwa karmarne refwos ut, dörrarne söndersparkades så att icke ens en spillra hängde kwar, skorstenen ramponerades, allt såwäl löst som fast förstördes under det att Gunst sjelf bearbetades med första bästa tillhyggen. Ett par wänner till Gunst funnos i huset, men måste naturligtwis hålla sig gömda, den ene uppe på winden och den andre bakom spisen på den s.k. ugnskåpan. Gunsts hustru hade gömt sig under en potatisblasthäsja ute på gården och war derifrån ett åsyna wittne till förstörelsen, hwilken fortgick till långt in på natten, eller så länge någonting fanns att tillintetgöra. Sedan brottet anmälts, blew Käck och ”Majarn” d.ä. häktade och förpassades till fängelset i Hudikswall. Ett par af de ifrigaste biträdena … i tid dragit sig undan, men torde … undgå det öde, som wäntar dem.


 

HUDIKSVALLSPOSTEN LÖRDAGEN 6 OKTOBER 1883
Avskrift: Viveca Sundberg

Om owäsendet wid Åbo torde wara swårt om ej omöjligt att kunna komma till klarhet, enär allesamman woro öwerlastade. Wid besigtningen af Ljus lik framgick, att han ej bliwit skjuten, ej heller hade erhållit några så swåra slag, att han deraf ljutit döden, utan hade döden förorsakats genom förblödning.

Ljus hade en längre tid fört ett supigt och oordentligt lif och på en längre tid ej förtärt annat än bränwin. Magen innehöll nämligen intet som häntydde på att han förtärt någon föda, utan blott bränvin. Wi kunna derföre, utan att riskera öfwerdrift, i mer än ett afseende hänföra hans död till bränwinets förbannelser.

Jon Persson i Högtomt och Per Jonsson hafwa äfwen nu blifwit häktade. Olof Andersson i Åbo blef ej häktad för delaktighet i mordet å Ljus, ty han war ej närwarande der, utan blef häktad, emedan han med en sabel sökte hindra länsman Kjällander att i hans hus söka efter bränvin. Olof Andersson har nämligen en längre tid idkat lönkrögeri samt flere gånger blifwit bötfäld, men icke desto mindre har han ända hittils fortsatt dermed och war äfwen till det senaste tinget instämd för dylik förseelse.


 

HUDIKSVALLSPOSTEN LÖRDAGEN DEN 15 DECEMBER 1883
Avskrift: Viveca Sundberg

Mordbrandsanläggning.

Från Delsbo skrifwes det till Hudikswallsposten: Omkring kl. 4 i söndags morse märktes ljus uti en gård, tillhörig f.d. soldaten Gunst i Åbo. Som den ej tycktes widare sprida sig, brydde sig ingen om att gå dit och se efter. Gården har nämligen stått obebodd sedan wåldet i höst, då som bekant soldaten Ljus ljöt döden derstädes. När man omkring kl. 7 gick dit, blef man ej litet öfwerraskad af att finna, det eld war anlagd uti en kammare, belägen innanför förstugan. Den hade uppgjorts på twå ställen å golfwet samt brunnit genom detsamma äfwenså hade eld antändts under takåsen, men märkwärdigt nog hade den ej kunnat taga fart, ehuru den ostördt fått brinna i öfwer tre timmar. Hwem som anlagt elden har icke kunnat utrönas. Husen äro brandförsäkrade till 500 kronor.


Uppgifter ur Delsbo-Bjuråker-Norrbo släktregister

—47 J 3—

2 Sven Svensson-Ljus, * 30/10 1843, s. t. husman S. Olofsson i Tomta. G. 8/5 1865. Sold. nr 94 vid Häls. reg. Bos. i Sörväna (och Åbo), Delsbo. † 23/9 1883 (ihjälslagen).
11K6 Kjerstin Ersdotter, * 8/9 1838, d. t. bonden E. Eriksson i Edsäng 3, Delsbo. † 20/1 1920.
Karin * 5/1 1863                                                 44P28
Ingrid * 3/12 1865                                              22P55
Sven * 21/7 1869. Emigr. t. N. Amerika 1892
Olof * 18/9 1872                                                 4
Erik * 11/5 1876                                                 5

 


Den för mordet på Sven Ljus misstänkte ”Käck-Olle”, blev själv mördad 1885

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva, eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen – Till mordet på Käck-Olle 1885

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *